Livsstilsundersøgelse klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009"

Transkript

1 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2009

2 Indholdsfortegnelse: side Forord Undersøgelsens metode Opsummering Målgruppen Aldersfordeling Kønsfordeling Nationalitet Boligforhold Fritidsjob Skolen Pjækker Mobning Fritid Foreninger Motion Fester Rusmidler Rygning Alkohol Euforiserende stoffer Kriminalitet Omfanget Aldersfordeling Kriminalitetsformer Skema vedrørende alkohol og rygning Spørgeskema Spørgsmål og svarmuligheder

3 Livsstilsundersøgelse 2009 Forord Denne undersøgelse er udarbejdet af Frederikshavn Kommunes SSP udvalg. Formålet med undersøgelsen har været at få et indblik i, hvor det forebyggende arbejde lykkes, samt et arbejdsredskab for, hvor arbejdskræfterne især skal ligge i det forebyggende arbejde en status på ungelivet i vores kommune, som kan be- eller afkræfte eventuelle formodninger og fordomme omkring de unges brug af rusmidler, kriminalitet m.m. Målgruppen for undersøgelsen er unge i kommunens og 10. klasser samt ungdomsuddannelserne. Denne undersøgelse er udarbejdet, som en opfølgning på tidligere undersøgelser foretaget i Frederikshavn Kommune henholdsvis i 2001, 2004 og Det er således muligt at sammenligne tendenser i forhold til tidligere. Det er dog nødvendigt at påpege, at undersøgelserne foretaget i 2001 og 2004 er inden kommunesammenlægningerne. Til denne undersøgelse er der udarbejdet et elektronisk spørgeskema, hvilket blev tilgængeligt for målgruppen via et login. Der er modtaget 968 brugbare spørgeskemaer fra målgruppen. Dataindsamlingen er foretaget fra medio januar til primo marts Vi har kun modtaget besvarelser fra 19 unge fra ungdomsuddannelserne, hvilket betyder at vi ikke har et klart billede af denne gruppe. I forhold til skolernes og 10. klasser har 41 % af samtlige unge besvaret undersøgelsesspørgsmålene, og vi mener, at de mange besvarelser vi har fået, tegner et retvisende billede af de unge i skolernes overbygning. For at imødegå en mulig sammenligning med undersøgelserne fra henholdsvis 2001, 2004 og 2008 er flere spørgsmål identiske med de forhenværende. I forhold til undersøgelserne i 2001 og 2004 er der foretaget en udvælgelse af spørgsmålene, så antallet af spørgsmål er reduceret. Dette er gjort under hensyntagen til, at vi stadig opnår indsigt i de unges livsstil, som er vigtig i forhold til den forebyggende indsats. Vi gør dog opmærksom på, at der i denne undersøgelse tillige er stillet nye spørgsmål, som vi selvsagt ikke kan sammenligne med tidligere data. Undersøgelsen vil primært bestå af diagrammer, der er begået på baggrund af dataindsamlingen fra Vi vil dog inddrage de tidligere undersøgelser, hvor vi finder svarene relevante samt til slut i en opsamling. Vi vil endvidere benytte denne lejlighed til, at rette en stor tak til skoler og uddannelsesinstitutioner, for at have været imødekommende og stillet tid til rådighed. Dertil vil vi også rette en tak til alle de unge, der har ofret tid på at besvare spørgeskemaet. Tilblivelsen af denne undersøgelse er kun mulig på baggrund af et sådant samarbejde. SSP-udvalget Frederikshavn Kommune 3

4 Undersøgelsens metode Vi har anvendt et elektronisk spørgeskema til at indsamle den empiri, der danner baggrund for nærværende rapport. Spørgeskemaer tilhører den kvantitative metode, hvilket karakteriseres ved, at der med udgangspunkt i empirien kan udledes noget generelt omkring en målgruppe. Denne metode er dermed yderst velvagt, da målet med denne undersøgelse er at give et samlet billede af de unge i Frederikshavn kommune. Det elektroniske spørgeskema er udformet som et almindeligt afkrydsningsskema. Der er tale om almindelige ja/nej spørgsmål samt spørgsmål med flere valgmuligheder, og der bliver hele tiden gjort opmærksom på, at der kun må sættes et kryds. Nogle spørgsmål er dog udformet som multivalgsspørgsmål, hvor der er mulighed for at angive flere svarmuligheder. Ved disse spørgsmål bliver der gjort opmærksom på, at der må sættes flere krydser. Ved enkelte spørgsmål er der mulighed for at tilføje en tekst til afkrydsningen. Spørgeskemaet er bygget op med filtre, så svarpersonerne automatisk springer videre til næste relevante spørgsmål, og dermed kommer til at besvare så få spørgsmål som muligt. Ex.: Hvis svarpersonen sætter kryds ved Aldrig på spørgsmålet: Drikker du alkohol så springer svarpersonen de næste fem spørgsmål over, da disse handler om, hvor meget man drikker og, hvornår man drikker. På denne måde vil alle spørgsmål være relevante i forhold til den enkelte svarperson. Selve bearbejdningen af alle dataene er foretaget via enten krydstabulering eller filtrering. Krydstabuleringen viser fordelingen af svar mellem hovedspørgsmål og et fordelingsspørgsmål. Filtrering giver mulighed for at få en sammentælling af alle spørgsmål, men filtreret efter et bestemt svar i et givent spørgsmål. Undersøgelsen gennemføres så den enkelte svarperson er anonym. Opsummering: Undersøgelsen giver et overvejende positivt indblik i de unges boligsituation, da 80% har kontakt med begge forældre og bor enten med beggeforældre eller skiftevis hos mor eller far. I 2001 var det 74 %, i %, i % der havde denne boligsituation. figur 2.1 Over halvdelen (55 %) af de unge har fritidsjob, diagram 2.2 Andelen af unge der er aktive i en junior/ungdomsklub (tabel 2.5) i ungdomsskolen (tabel 2.6) og i en idrætsforening (tabel 2.7) er stigende. Andelen af unge de dyrker mere end 2 timers motion om ugen (i deres fritid) er stigende fra 76 % i 2008, til 80 % i 2009 figur2.9 4

5 Andelen af unge, der ryger er faldende. I 2008 røg 8 % dagligt og 13 % til fester. I 2009 ryger 7 % dagligt og 11 % til fester. figur 3.1 Alkohol debutalderen er stigende. I 2008 var det 57 % af de 13 årige som ikke havde drukket alkohol, i 2009 var det 60 %. 94 % af de unge på 13. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur 3.5.b 82 % af de unge på 14. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur 3.6.b 66 % af de unge på 15. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur 3.7.b 50 % af de unge på 16. år drikker aldrig eller mindre end 3 genstande om ugen. figur 3.8.b Der er færre unge, der er blevet tilbudt euforiserende stoffer indenfor det sidste år. Og antallet af unge, der er blevet tilbudt stoffer, har været faldende siden 2004, og er i dag 20 %. diagram 3.10 Andelen af unge, der har taget euforiserende stoffer, er faldet fra 10 % i 2008 til 6 % i 2009 figur % af de unge, der har prøvet at tage euforiserende stoffer, har ikke taget det indenfor den sidste måned. 1,5 % af alle unge, der har deltaget i undersøgelse har et decideret misbrug og tager stoffer mere end 8 gange om måneden. Det er stadig hash, der er det mest anvendte stof, hvilket også ses i undersøgelserne fra 2001, 2004 og 2008, hvor tendensen var den samme. figur 3.15 Af gruppen der har prøvet taget stoffer er 33 % piger og 66 % drenge. Andelen af unge der har begået kriminalitet er 30 %. Af dem der har begået kriminalitet svarer 52 %,at de har lavet IT-kriminalitet ex. download af film, musik og programmer. figur 4.3 har du besøgt hjemmesiden 5

6 Målgruppen I nærværende undersøgelse, er målgruppen defineret som følger: alle unge fra klasse samt unge fra uddannelsesinstitutionerne i Frederikshavn Kommune. Vi har modtaget svar fra i alt 968 unge, og disse er aldersmæssigt fordelt, som vist i Tabel: 1.1 Tabel: 1.1 Aldersfordeling af målgruppen: Total Hvor gammel er du? Procent Antal 13 år 24 % år 36 % år 27 % år 10 % år 1 % 13 Ældre 2 % 20 Total 100 % 968 Kilde: Spørgsmål 3 Denne tabel klargør, som før nævnt, at størstedelen af svarpersonerne er 16 år og derunder, hvilket naturligvis må haves in mente ved gennemlæsning af undersøgelsen. Tabel: 1.2 Kønsfordeling i forhold til målgruppen: Total Er du pige eller dreng? Procent Antal Dreng 49 % 477 Pige 51 % 491 Total 100 % 968 Kilde: Spørgsmål 2 6

7 Figur: 1.3 Antal adspurgte fordelt på alder og køn: Kilde: Spørgsmål 2 og 3 Diagram: 1.4 Målgruppens nationalitet. Kilde: Spørgsmål 4 7

8 Figur: 1.5 Nationalitet i forhold til alder: Kilde: Spørgsmål 3 og 4 2. Boligforhold Figur: 2.1 Hvem bor de unge hos i 2009? Kilde: Spørgsmål 5 Denne graf giver et overvejende positivt indblik i de unges boligsituation. Tallene ser rigtig gode ud, da 80% har kontakt med begge forældre og bor enten med begge forældre eller skiftevis hos mor eller far. I 2001 var det 74 %, i %, i % der havde denne boligsituation. 8

9 Fritidsjob Figur: 2.2 Aldersfordeling i forhold til de unges regelmæssige fritidsarbejde i 2009: Kilde: Spørgsmål 3 og 7 Grafen illustrerer hvor mange der i hver aldersgruppe arbejder. Skolen Figur: 2.3 Hvilket forhold har eleverne til lærerne i forhold til, hvor ofte eleverne pjækker. Kilde: Spørgsmål 9 og 10 Af denne graf fremgår det, at elever der har et meget dårligt forhold til deres lærere også har tendens til, at pjække oftere. Tillige ses den omvendte effekt, at har eleverne en god relation til læreren, så pjækker eleven næsten aldrig. 9

10 Mobning Figur: 2.4 Hvor ofte føler den enkelte sig mobbet? Kilde: Spørgsmål 11 Fritid Tabel: 2.5 Er du medlem af en junior/ungdomsklub År Medlem 26 % 23 % 18 % 25 % Kilde: spørgsmål 15 Tabel: 2.6 Er du tilmeldt Frh. Kommunale ungdomsskole År Medlem 27 % 21 % 30 % 25 % Kilde: spørgsmål 16 Tabel: 2.7 Er du tilmeldt en idrætsforening År Medlem 59 % 53 % 64 % 52 % Kilde: spørgsmål 17 Tabel: 2.8 Er du tilmeldt en anden forening År Medlem 32 % 33 % 33 % 26 % Kilde: spørgsmål 18 Den samlede tilgang af unge til de registrerede fritidsaktiviteter er på 14%. 10

11 Figur: 2.9 Hvor meget motion dyrker de unge i deres fritid? (om ugen) Kilde: Spørgsmål 19 I forhold til 2008 er det en stigning på 4%, der motionerer mere end 2 timer om ugen. Figur: 2.10 Går du til privatfest fordelt ud fra alder: Kilde: Spørgsmål 30 og 3 11

12 3. Rusmidler Rygning Figur: 3.1a Hvor ofte ryger målgruppen? Kilde: Spørgsmål 20 Figur: 3.1b Hvor meget ryger de, der har svaret at de ryger hver dag parenteserne viser de faktiske tal: Kilde: Spørgsmål 21 og 20 12

13 Alkohol Figur: 3.2 Hvornår drikker målgruppen alkohol i 2009? Kilde: Spørgsmål 22 Tabel: 3.3 Denne figur viser, hvor mange procent der aldrig har drukket alkohol fra de forskellige årgange: Kilde: Spørgsmål 22 og 3 samt tidligere undersøgelser Ovenstående tabel viser, at der er overvejende færre, som aldrig har drukket alkohol i 2009 end Dog er der flere 13 årige, som ikke har drukket alkohol i år end Det billede der også viser sig er, at det kun er i år, at alle de 17 årige har prøvet at drikke alkohol. Til dette er det også væsentligt at påpege, at de 17 årige er en meget lille gruppe af svarpersonerne. 13

14 Tabel: 3.4 Hvor mange genstande pr. uge drikker de som har svaret, at de drikker alkohol opdelt efter alder: 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre 0-2 genstande 84 % 69 % 57 % 57 % 46 % 26 % 3-5 genstande 12 % 10 % 18 % 18 % 23 % 16 % 6-8 genstande 0 % 6 % 14 % 14 % 8 % 16 % 9-12 genstande 0 % 8 % 3 % 3 % 8 % 16 % genstande 1 % 2 % 5 % 5 % 15 % 5 % Mere end 20 genstande 3 % 4 % 2 % 2 % 0 % 21 % Kilde: Spørgsmål 24 og 3 Figur: 3.5 a. Denne figur illustrerer alle de 13 årige, der har deltaget i undersøgelsen: Kilde: Spørgsmål 22 og 3 14

15 b. Denne figur illustrerer ligeledes de 13 årige, men fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: Kilde: Spørgsmål 24 og 3 Figur: 3.6 a. Denne figur illustrerer alle de 14 årige, der har deltaget i undersøgelsen: Kilde: Spørgsmål 22 og 15

16 b. Denne figur illustrerer ligeledes de 14 årige, men fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: Kilde: Spørgsmål 24 og 3 Figur: 3.7 a. Denne figur illustrerer alle de 15 årige, der har deltaget i undersøgelsen: Kilde: Spørgsmål 22 og 3 16

17 b. Denne figur illustrerer ligeledes de 15 årige, men fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: Kilde: Spørgsmål 24 og 3 igur: 3.8 a. Denne figur illustrerer alle de 16 årige, der har deltaget i undersøgelsen: Kilde: Spørgsmål 22 og 3 17

18 b. Denne figur illustrerer ligeledes de 16 årige, men fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: Kilde: Spørgsmål 24 og 3 Figur: 3.9 Kønsfordeling, fordelt efter antal genstande pr. uge. Kilde: Spørgsmål 2 og 24 18

19 Euforiserende stoffer Figur: 3.10 Dem der er blevet tilbudt stoffer i henholdsvis 2001, 2004, 2008 og 2009: Kilde: Spørgsmål 44 samt tidligere undersøgelser Her ses en kraftigt faldende tendens, hvilket i den grad må siges at være positivt, da 80% af de unge ikke er blevet tilbudt stoffer indenfor det sidste år. Figur: 3.11 Har taget/røget stoffer i 2001, 2004, 2008 og Kilde: Spørgsmål 39 samt de andre undersøgelser Grunden til, at der mangler nogle procent i 2001 og 2004 er, at nogle ikke besvarede dette spørgsmål. 19

20 Figur: 3.12 Dem af målgruppen, der har prøvet at tage stoffer: Kilde: Spørgsmål 39 Ovenstående er faldende i forhold til det billede, de tidligere undersøgelser viste. I 2001 og 2008 var der 10 % af de unge, som havde prøvet at tage stoffer og i 2004 var der 9 %. Grunden kan naturligvis være, at det er de yngste i målgruppen, som bliver overrepræsenteret i denne undersøgelse. Figur: 3.13 Hvor mange gange har du taget stoffer inden for den sidste måned? (af dem der har svaret, at de har taget stoffer): Kilde: Spørgsmål 41 20

21 Diagrammet viser, at ud af de 58 unge, der har prøvet at tage stoffer, er det 54 % af disse, der har gjort det indenfor den sidste måned, altså 29 unge har taget stoffer indenfor den sidste måned. Det vil sige, at 46 % af de unge, der har prøvet at tage stoffer, ikke har gjort det indenfor den sidste måned, hvilket vidner om, at disse kun har prøvet at indtage stoffer og ikke forbliver i et forbrug. Tillige er det værd at understrege, at 15 ud af de unge, der har anvendt stoffer, har gjort det mere end 8 gange indenfor den sidste måned dette ligner mere et misbrug. Det skal dog pointeres, at tager vi udgangspunkt i hele målgruppen, udgør de, der indenfor den sidste måned har taget stoffer mere end 8 gange kun1,5 %, hvilket illustreres i Figur: 3.14: Figur: 3.14 Hvor mange, af dem der tager/har taget stoffer, gør det mere end 8 gange om måneden: Kilde: Spørgsmål 41 Det er reelt 1,5 % af de unge, som tager stoffer mere end 8 gange om måneden, hvilket er samme procentdel som i

22 Figur: 3.15 De, der har taget stoffer, har anvendt nedenstående indenfor den sidste måned angivet i faktiske tal: Kilde: Spørgsmål 42 Det er stadig hash, der er det mest anvendte stof, hvilket også ses i undersøgelserne fra 2001, 2004 og 2008, hvor tendensen var den samme. Tabel: 3.16 Hvor ofte inden for den seneste måned har de, der har svaret, at de har taget stoffer, indenfor den sidste måned, så taget disse fordelt på stofkategori. Hash rygeheroin Speed Ecstasy Kokain Lightergas Andet 1-2 gange gange gange /derover I alt Kilde: Spørgsmål 42 og 41 Grunden til at ovenstående giver mere end 29, er ikke, at der er flere der har taget stoffer, det betyder dog, at de af målgruppen, der har taget stoffer indenfor den seneste måned, har prøvet forskellige stoffer. 22

23 Diagram: 3.17 Hvem har prøvet at tage stoffer, fordelt på køn: Kilde: Spørgsmål 39 og 2 4. Kriminalitet Figur: 4.1 Har du begået kriminalitet? Kilde: Spørgsmål 31 23

24 Figur: 4.2 Har du nogensinde begået kriminalitet, fordelt på alder: Kilde: Spørgsmål 31 og 3 Figur: 4.3 De der har svaret ja til, at de har begået kriminalitet fordelt på, hvilken kriminalitet disse har begået. Kilde: Spørgsmål 35 Det er vigtigt at påpege, at diagrammet har til hensigt, at illustrere, hvilke former for kriminalitet de unge har begået. Grunden til, at procenttallene tilsammen ikke giver 100% er, at flere af de unge har begået flere af de forskellige kriminaliteter. 24

25 Figur: 4.4 Antal gange de unge, der har begået kriminalitet indenfor det sidste år, fordelt efter kriminalitetstype: Kilde: Spørgsmål 35 og 33 Figur: 4.5 I hvilken tilstand var de, der indenfor det sidste år begik kriminalitet, fordelt efter kriminalitetsformerne i Kilde: Spørgsmål 36 og 35 Da enkelte unge har begået samme type kriminalitet flere gange kan ex. besvarelsen indbrud besvares både som ædru og fuld. 25

26 % drikker kun til fester o. lign. 28 % af de unge går aldrig til privatfester m.fl. 26 % går til privatfester 3-4 gange om måneden 63 % drikker kun til fester o. lign. 31 % af de unge går aldrig til privatfester m.fl. 15 % går til privatfester 3-4 gange om måneden 58 % drikker kun til fester o. lign. 34 % af de unge går aldrig til privatfester m.fl. 13 % går til privatfester 3-4 gange om måneden 53 % drikker kun til fester o. lign. 38 % af de unge går aldrig til privatfester m.fl. 10 % går til privatfester 3-4 gange om måneden % af de, der drikker alkohol er drenge 48 % af de, der drikker alkohol er drenge 50 % af de, der drikker alkohol er drenge 51 % af de, der drikker alkohol er drenge 47 % af de, der drikker alkohol er piger 52 % af de, der drikker alkohol er piger 50 % af de, der drikker alkohol er piger 49 % af de, der drikker alkohol er piger % har aldrig prøvet at drikke alkohol 34 % har aldrig prøvet at drikke alkohol 31 % har aldrig prøvet at drikke alkohol 35 % har aldrig prøvet at drikke alkohol % af de unge ryger hver dag 8 % af de unge ryger hver dag 8 % af de unge ryger hver dag 7 % af de unge ryger hver dag 15 % ryger kun til fester o. lign. 12 % ryger kun til fester o. lign. 13 % ryger kun til fester o. lign. 12 % ryger kun til fester o. lign. 26

27 Spørgsmål og svarmuligheder: Livsstilsundersøgelse 2009 Spørgsmål nr. 2 Er du pige eller dreng? Alene Andet Dreng Pige Spørgsmål nr. 3 Hvor gammel er du? 13 år Spørgsmål nr. 6 Ja Nej Har du en god ven/veninde du kan betro dig til? Ved ikke 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre Spørgsmål nr. 4 Hvilken nationalitet har du? Dansk Anden Spørgsmål nr. 5 Hvem bor du sammen med? Begge forældre Skiftevis mor og far Mor med ny partner Mor Far med ny partner Far Plejeforældre Spørgsmål nr. 7 Har du lønnet arbejde i din fritid? Ja Nej Spørgsmål nr. 8 Hvilken skole går du på? Ankermedets skole Hedeboskolen Aalbæk skole Abildgaardskolen Bangsbostrand skole Fladstrand skole Gærum skole Hånbækskolen Jerup skole Munkebakeskolen Ravnshøj skole Strandby skole Ørnevejens skole 27

28 Heldagsskolen Brovandeskolen Privatskolen i Frederikshavn Privatskolen i Sæby Dybvad skole Hørby skole Stensnæsskolen Sæbygaardsskolen Sæby skole Torslev Skole Volstrup skole Frederikshavn Gymnasium EUC Nord Frederikshavn Handelsskole Frederikshavn Produktionsskole Andet Er du blevet mobbet på skolen? (Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer eller udelukkes fra et socialt fællesskab) Meget ofte Ofte Sjældent Meget sjældent Aldrig Spørgsmål nr. 12 Meget ofte Ofte Sjældent Meget sjældent Har du mobbet andre? Aldrig Spørgsmål nr. 9 Hvordan er dit forhold til lærerne? Meget godt Godt Lidt overfladisk Dårligt Meget dårligt Spørgsmål nr. 10 Har du prøvet at pjække? Meget ofte Ofte Sjældent Meget sjældent Aldrig Spørgsmål nr. 11 Spørgsmål nr. 13 Hvordan vil du beskrive skolens indsats for at forebygge mobning på din skole? Meget god God Nogenlunde Dårlig Meget dårlig Spørgsmål nr. 14 Hvordan er dine forældres interesse for din skolegang? Meget stor Stor Nogenlunde Lille Meget lille 28

29 Spørgsmål nr. 15 Er du medlem af en junior/ungdomsklub? Hver dag Har tidligere røget dagligt Ja Nej Spørgsmål nr. 16 Ja Er du tilmeldt nogle hold i Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole? Nej Spørgsmål nr. 21 Hvor meget ryger/røg du dagligt? Under 5 pr. dag Mellem 5-10 pr. dag Mellem pr. dag Mere end 15 pr. dag Spørgsmål nr. 17 Spørgsmål nr. 22 Ja Nej Er du medlem af en idrætsforening? Aldrig Til fester Alene Drikker du alkohol? Spørgsmål nr. 18 Ja Nej Er du medlem af en anden forening/klub (end idræt)? Spørgsmål nr. 19 Ingen Hvor lang tid bruger du om ugen til idræt/motion? Under 2 timer 2-5 timer Mere end 5 timer Spørgsmål nr. 20 Aldrig Ryger du? Til fester, diskoteker og lign. Når familien hygger sig Spørgsmål nr. 23 Hvor mange gange har du indenfor de sidste 14 dage drukket alkohol? 0 gange 1-2 gange 3-5 gange 6-8 gange Mere end 8 gange Spørgsmål nr. 24 Ca. hvor mange genstande tror du, at du drikker om ugen? 0-2 genstande 3-5 genstande 6-8 genstande 9-12 genstande genstande 29

30 Mere end 20 genstande Spørgsmål nr. 25 Hvor mange gange har du indenfor den sidste måned været beruset? 0-2 gange 3-5 gange 6-8 gange Mere end 8 gange Ja Nej Hvis du har - føler du at disse aftaler hjælper? Spørgsmål nr. 30 Går du ofte til privatfester? (hos venner m.fl.) Aldrig 1-2 gange om måneden 3-4 gange om måneden Spørgsmål nr. 26 Hvorfor drikker du alkohol? Smager godt Hyggeligt For at more mig Fordi vennerne gør det 1-2 gange om ugen Mere end 1-2 gange om ugen Spørgsmål nr. 31 Har du nogensinde lavet noget kriminelt? Ja Nej Jeg tør flere ting Ved ikke Spørgsmål nr Hvor mange genstande drak du sidste gang du var til fest? Spørgsmål nr. 32 Hvornår har du sidst begået kriminalitet? Indenfor den seneste måned Indenfor det seneste år For mere end et år siden Mere end 10 Spørgsmål nr. 28 Har du sammen med dine kammerater i klassen lavet alkoholaftaler i samarbejde med forældrene? Ja Nej Spørgsmål nr. 29 Spørgsmål nr. 33 Hvor mange gange har du lavet noget kriminelt indenfor den seneste måned? 1-2 gange 3-4 gange 5-8 gange Mere end 8 gange Spørgsmål nr. 34 Hvor mange gange har du lavet kriminalitet indenfor det seneste år? 30

31 0 gange 1-2 gange 3-4 gange 5-8 gange Mere end 8 gange Spørgsmål nr. 39 Har du nogensinde prøvet at tage stoffer? Ja Nej Spørgsmål nr. 35 Hvilken slags kriminalitet har du begået? Butikstyveri Indbrud Hærværk Vold Cykeltyveri IT (Downloads af fx. film, musik og programmer) Andet - hvilken slags? Spørgsmål nr. 36 Ædru Fuld Hvordan var din tilstand, da du begik kriminalitet? Havde taget stoffer Spørgsmål nr. 37 Har du nogensinde prøvet at "sniffe" lightergas eller andre opløsningsmidler? Ja Nej Spørgsmål nr. 40 Hvornår har du sidst prøvet at tage stoffer? Indenfor de sidste 14 dage Indenfor den sidste måned Indenfor det sidste år For mere end et år siden Spørgsmål nr. 41 Hvor mange gange har du indenfor den seneste måned taget stoffer? 0 gange 1-2 gange 3-5 gange 6-8 gange Mere end 8 gange Spørgsmål nr. 42 Hash Hvad har du prøvet at tage af stoffer indenfor den seneste måned? Rygeheroin Speed (amfetamin) Ecstasy Kokain Spørgsmål nr. 38 Ja Har du nogensinde prøvet at sniffe opløsningsmidler? Lightergas Andet - hvilken slags? Nej 31

32 Spørgsmål nr. 43 Hvorfor tager/tog du stoffer? Hyggeligt Fordi vennerne gør det Tør mere Kan ikke lade være Skal prøves (nysgerrighed) Spørgsmål nr. 46 Hvor er du blevet tilbudt stoffer? Diskoteker Privatfester Skoler, idrætsklubber På gaden Andet sted? Hvor? Ved ikke Spørgsmål nr. 44 Ja Nej Er du blevet tilbudt stoffer indenfor det seneste år? Spørgsmål nr. 47 Hvem har tilbudt dig stoffer? En af mine venner En bekendt/en jeg kun kender lidt En jeg slet ikke kender Spørgsmål nr. 45 Ja Nej Er du blevet tilbudt stoffer indenfor den seneste måned? har du besøgt hjemmesiden 32

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2010 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014 - Kommune Ungeprofil 2014 Dataindsamling forår 2014 Aabenraa, Esbjerg, Fanø, Haderslev,, Vejen, Sønderborg, Tønder kommuner Alle grundskoler folkeskoler, friskoler,

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 Forside UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 TRIVSEL, SUNDHED, RUSMIDLER MV. Ungeprofilundersøgelse 2010 af Jesper Lilhauge Læborg Konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %.

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %. Indledning Næstved Kommunes SSP-samarbejde har i ugerne 44 og 45 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle 9. og 10. klasseelever i kommunen. Undersøgelsen er tidligere gennemført i 1999 og

Læs mere

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 2.1 BAGGRUND... 11 2.2 FORMÅL... 11 3. MÅLGRUPPE...13 4. TRIVSEL...16 4.1 GENEREL TRIVSEL... 16 4.1.1 Ensomhed... 16 4.1.2

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang Kirstinebjergskolen Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Hvor populær synes du selv, du er i din klasse? - sæt ét kryds

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune.

Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune. Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune. I 2011 gennemførte vi i SSP samarbejdet i Hjørring Kommune en tilsvarende rusmiddelundersøgelse. Vi har derfor

Læs mere

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 Punkt 11. Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Rusmiddelundersøgelsen 2015. Familie- og Socialudvalget orienteres ligeledes

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9)

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9) RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym GRUNDLAG Horsens - Klassetrin (7) RESPONDENT

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Undersøgelsen er gennemført i samarbejde

Læs mere

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen Skanderborg GRUNDLAG

Læs mere

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O)

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O) Sundhedsudvalget, 09-05-2016 Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:45

Læs mere

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige.

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige. Køn (1) Pige (2) Dreng Hvilken klasse går du i? (1) 8. klasse (2) 9. klasse Hvor gammel er du? (3) 13 år (4) 14 år (5) 15 år (6) 16 år Hvad synes du om at gå i skole? (1) Vældig godt (2) Temmelig godt

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 19.00 19.45 Oplæg g ved Charlie Lywood. 19.45 20.25 Gruppearbejde klassevis. 20.25 21.00 Opsamling i plenum. ldremøde.

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Livsstilsundersøgelsen 2011

Livsstilsundersøgelsen 2011 Livsstilsundersøgelsen 2011 Mikkel Nielsen Albertslund Februar 2012 Livsstilsundersøgelsen 2011 Side 1 Resume... 3 Indledning... 4 Antal svar og svarprocent... 5 Rygning... 6 Alkohol og fuldskab... 10

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Skanderborg kommune 2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Trivsel Udskoling: Unge i Skanderborg har det som landsgennemsnittet. 4% føler sig mobbet 2-3 gange om måneden eller oftere er som gennemsnittet

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen Fredericia Kommune Samlet resultat

Ungeprofilundersøgelsen Fredericia Kommune Samlet resultat Ungeprofilundersøgelsen 2012 Fredericia Kommune Samlet resultat Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds 1 Hvor populær synes

Læs mere

8. Kl. SSP ldremøde. de. SSP kontaktlærer,

8. Kl. SSP ldremøde. de. SSP kontaktlærer, 8. Kl. SSP forældrem ldremøde. de. SSP kontaktlærer, De fleste 14-15 15-årige: Er hjemme de fleste aftener om ugen (77 %) Spiser tit aftensmad sammen med forældrene (86 %) Skal altid sige derhjemme, hvor

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

My Story. Undersøgelsen

My Story. Undersøgelsen My Story Undersøgelsen Denne undersøgelse er absolut anonym! Vær venlig at svare helt ærligt, så kan vi nemlig fortælle jer lidt om hvordan I tænker hver især. 2 Klikkerne skal startes I skal tænde klikkerne

Læs mere

Resultater fra 0.-3. klasser Psykisk arbejdsmiljø

Resultater fra 0.-3. klasser Psykisk arbejdsmiljø Er du glad for din skole? Trivselsmåling 2015, Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Resultater fra 0.-3. klasser Frederikshavn 73 24 3 Hele Landet 71 26 3 Skagen 72 27 1 Aalbæk 86 13 2 Jerup 88 6 6 Elling

Læs mere

Velkommen til temaaften om rusmidler. SSP-samarbejdet i Struer Kommune

Velkommen til temaaften om rusmidler. SSP-samarbejdet i Struer Kommune Velkommen til temaaften om rusmidler. SSP-samarbejdet i Struer Kommune Alkohol og stoffer! En pejling af forbrug af rusmidler blandt 16 19 årige på Struer Statsgymnasium og. klasserne i Struer. Temaaften

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark Halsnæs Kommune 2015/2016 Resultater fra Ungeprofilundersøgelsen Udskolingen 7. 9. årgang Resumé af Ungeprofilundersøgelsen 2015/2016 i Halsnæs

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd Ungeprofilundersøgelsen Hvordan har unge det i dagens samfund? Det er et vigtigt spørgsmål, både lokalt og nationalt.

Læs mere

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Baggrund for rapporten og undersøgelsen Rapporten er udarbejdet i efteråret 2017. Undersøgelsen er foretaget på

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen 2015

Ungeprofilundersøgelsen 2015 Ungeprofilundersøgelsen 2015 Spørgeskema til udskoling (7.- 9. klasse) Version: 10. november 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forskema... 4 Dig og din familie... 5 Trivsel... 6 Sundhed... 8 Søvn...

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

SSP Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler i 2011

SSP Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler i 2011 SSP Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler i 2011 0 Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00-17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Kortlægningsskema BEHANDLER: UNGES CPR : UNG: DATO FOR FØRSTE KONTAKTE MED DATO FOR PÅBEGYNDELSE AF DATO FOR SKEMAUDFYLDELSE VEDRØRENDE

Kortlægningsskema BEHANDLER: UNGES CPR : UNG: DATO FOR FØRSTE KONTAKTE MED DATO FOR PÅBEGYNDELSE AF DATO FOR SKEMAUDFYLDELSE VEDRØRENDE Kortlægningsskema BEHANDLER: UNGES CPR : UNG: DATO FOR FØRSTE KONTAKTE MED MISBRUGSTEAMET: DATO FOR PÅBEGYNDELSE AF BEHANDLING: DATO FOR SKEMAUDFYLDELSE VEDRØRENDE RUSMIDLER: 1 BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 1. Den

Læs mere

Oplæg: Social Norms Marketing SSP årsmøde 2016

Oplæg: Social Norms Marketing SSP årsmøde 2016 Oplæg: Social Norms Marketing SSP årsmøde 2016 Svenn Petersen Kriminolog Leder af SSP organiseringen og Basen i Hillerød Kommune 1 Forebyggelse af risikoadfærd på ungdomsuddannelserne involverer mange

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse - Børn og unges forbrug af, holdning til og viden om alkohol, stoffer og cigaretter

Rusmiddelundersøgelse - Børn og unges forbrug af, holdning til og viden om alkohol, stoffer og cigaretter Rusmiddelundersøgelse - Børn og unges forbrug af, holdning til og viden om alkohol, stoffer og cigaretter 2005 S S P Skole- og Kulturforvaltningen Social- og Sundhedsforvaltningen Politiet 1 Forord SSP-chefgruppen

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 2013 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 2013 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 21 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE Denne status skal give et indledende og forsøgsvist billede på, hvordan vi kan dokumentere og måle progression for tilbuddets

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Mål for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Udgangsmåling

Mål for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Udgangsmåling Bilag 2. Center for Børn Unge og Familier Mål for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Udgangsmåling Socialforvaltningen Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsbeh. Lars Løgstrup Chefkonsulent

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1 Forord Denne rapport Ungeundersøgelsen - Københavns Vestegn 2012 har til formål at udforme en ungeprofil i Københavns Vestegn, hvor der fokuseres på de unges egne udsagn om generel livsstil, trivsel og

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen 2015

Ungeprofilundersøgelsen 2015 Ungeprofilundersøgelsen 2015 Spørgeskema til unge 15-25- årige Version: 10. november 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forskema... 4 Baggrund... 5 Trivsel... 7 Sundhed... 8 Alkohol... 11 Tobak...

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen.

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen. Forord Børne- Fritids- og Kulturudvalget har onsdag den 13. august 2014 bedt om en undersøgelse af målgruppen 18-24 år. Udvalget ønskede en todelt undersøgelse: 1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...??

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Antal / Procent (%kolonne) kvinde mand 6 526 5 419 59% 945 32% 260 41% 320 36% 580 26 6% 48 74

Læs mere

Kortlægningsskema. 14-17 år

Kortlægningsskema. 14-17 år Kortlægningsskema 14-17 år Navn: Personnummer: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Dato: Visitator: Handlekommune: Sagsbehandler: Mor: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Far: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer:

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1 Forord Denne rapport Ungeundersøgelsen - Københavns Vestegn 2012 har til formål at udforme en ungeprofil i Københavns Vestegn, hvor der fokuseres på de unges egne udsagn om generel livsstil, trivsel og

Læs mere

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2 ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Fredericia Kommune. Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 1.692 0% 25% 50% 75% 100% Hvor gammel er du?

Fredericia Kommune. Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 1.692 0% 25% 50% 75% 100% Hvor gammel er du? Fredericia Kommune Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 Dreng/mand Pige/kvinde Hvor gammel er du? - Sæt ét kryds 25 32 24 11 2 13 år eller derunder 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 26 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune

Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune 2012-13 Udarbejdet af kommunallægerne Eva Bøcher Herner, Lene Christiansen og sygeplejerske Sille Abazi, juli 2013. Beskrivelse af elever i 9. klasse i Herlev

Læs mere

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om sundhed og om hvordan du føler, at du har det. Sådan gør du: Brug musen til at krydse

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune De fleste spørgsmål besvares ved at klikke med musen i den boks, der passer bedst. Nogle gange er der en linje med

Læs mere