STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT FORSVARET, VEST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT FORSVARET, VEST"

Transkript

1 Forsvarsudvalget FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 185 Offentligt STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT FORSVARET, VEST AUGUST 2012

2 RAPPORTEN ER DELT I TO DELE Indhold 0. Executive summary Afsnittet indeholder et kort sammendrag af de vigtigste konklusioner og analyseresultater 1. Detaljerede analyser Afsnittet indeholder metodebeskrivelser og detaljerede beskrivelser af analyser samt deres resultater 2

3 0. EXECUTIVE SUMMARY 01 Introduktion og metode 02 Det økonomiske rationale ved udbud og optimering af facility management i vest 03 Vurdering af markedsforholdene for facility management i vest 04 Anbefalinger 3

4 01. INTRODUKTION OG METODE (1/3) Rambøll startede i maj måned 2012 med beregning af potentiale og vurdering af markedsforholdene For at kunne vurdere den potentielle besparelse ved udbud er der først foretaget en beregning af det økonomiske udgangspunkt for området baseret på 2011 tal (herefter benævnt baseline) Herefter er der gennemført en analyse af de potentielle besparelsesmuligheder for kantine, rengøring og areal i vest Sideløbende er markedet og markedsforholdene i vest vurderet Rambøll har haft en omfattende kontakt til og fået stor hjælp til datafremskaffelse og test af analyser og resultater fra nøglepersoner i organisationen Rambølls egne fageksperter og økonomer har endvidere bidraget med anbefalinger til det videre arbejde med udbudsmaterialet Der foreligger en udbygget dokumentation for metoden og analyserne 4

5 Kilde: Team analyse, Christian Elander Rasmussen, Øvli Øvlisen og Gunnar van der Leeden 01. INTRODUKTION OG METODE (2/3) AFGRÆNSNING AF KATEGORIER INDEHOLDT I BASELINE Rengøring Kantine Arealpleje Afgrænsning Almindeligt rengøring af kaserne arealer Slutrengøring efter værnepligtige Hotelrengøring Vinduespolering Rensning og vask af linned, gardiner mm. Måtterens Planteservice Servering til fastansatte og gæster Fuld forplejning til værnepligtige Mødeforplejning Rengøring I produktionskøkkenerne Arealpleje, renholdelse og simpel vedligehold af bl.a. veje, pladser og græsarealer på Kaserner Skydebaner Skydeterræn Øvelsesterræn Tank- og Depotområder Arealpleje af vilde arealer med plejeplan såsom skovdrift Skovdrift Teknisk udstyr på skydebanerne Interne udgifter til affaldshåndtering Affaldsbortskaffelse Bygningsvedligehold (eksterne håndværkere) Scope afgrænsning Med i scope Ej med i scope Kun tre områder er ikke med i Baseline: Teknisk udstyr på skydebanerne Affaldsbortskaffelse Bygningsvedligehold (eksterne håndværkere) 5

6 01. INTRODUKTION OG METODE (3/3) Overordnet metode for opbygning af baseline Vest Indsamling af data for omkostninger fra specifikke konti som kan relateres til driften af kantine, rengøring, arealpleje Indirekte omkostninger er allokeret til enkelte serviceområder baseret på vurdering af relevante omkostninger Data er efterprøvet løbende med FKO Øst Fordeling af omkostninger er foretaget ved benyttelse af nøgletal fra DEMARS. Indirekte omkostninger er udledt af totale FKO omkostninger med fravalg af områder der ikke relateres til service områderne. Disse er derefter allokeret ud på serviceområder. Data er ikke efterprøvet i løbet af processen, men tilpasset ved en FKO vurdering senere i forbindelse med udbuddet. Kilde: Input vedr. Øst baseline fra Grith Sandst Poulsen 6

7 02. DET ØKONOMISKE RATIONALE VED UDBUD OG OPTIMERING AF FACILITY MANAGEMENT I VEST 1. Baseline A. Baseline for vest er opgjort til 475 millioner kr. brutto* og 389 millioner kr. netto** 2. Potentiale ved udbud A. Potentialet ved udbud af kantine, rengøring og arealpleje i vest er estimeret til 124 millioner kr. svarende til en besparelse på 26%. B. Besparelsespotentialet ved udbud af arealpleje er på 74 millioner kr. C. Heraf udgør den mulige besparelse på græspleje alene et beløb på 44 millioner kr svarende til 59% af den samlede besparelse på areal. D. Udbydes arealpleje med et kvalitetsniveau svarende til de beskrevne men ikke realiserede plejeplaner reduceres den mulige besparelse med 20 millioner kr. E. Besparelsespotentialet ved udbud af kantine er på 25 millioner kr. F. Besparelsespotentialet ved udbud af rengøring er på 25 millioner kr. 3. Potentiale ved reduktion af ledelse og administration 4. Potentiale ved intern optimering A. I potentiale ved udbud er inkluderet en samlet besparelse for de 3 områder på 16 millioner. kr. fra reduktion af ledelse og administration. B. Reduktion af ledelse og administration er vurderet til primært at ramme FBE stab og FPT. A. Der vurderes at være en yderligere besparelse indenfor de tre områder såfremt interne optimeringsinitiativer iværksættes. Dette yderligere potentiale er p.t. ikke opgjort. Note: Tal inkluderer moms hvor betaling er lovpligti, *Brutto omkostninger udgør de totale omkostninger uden indtægter, **Netto udgør omkostninger minus indtægter Kilde:: SAP data, central data og løn træk

8 02.1.A. BASELINE FOR VEST ER OPGJORT TIL 475 MIO BRUTTO* OG 389 MIO NETTO** Vest baseline, 2011 millioner kr. Omkostninger brutto* Indtægter brutto* Omkostninger netto** Kantine Rengøring Brutto* baseline er på 475 millioner kr. Arealpleje Totalindtægter er på 86 millioner Netto** baseline er på 389 millioner Total Note: Tal inkluderer moms hvor betaling er lovpligti, *Brutto omkostninger udgør de totale omkostninger uden indtægter, **Netto udgør omkostninger minus indtægter Kilde: SAP data, central data og løn træk 8

9 02.2.A. POTENTIALET VED UDBUD AF KANTINE, RENGØRING OG AREALPLEJE I VEST ER ESTIMERET TIL 124 MIO* KR SVARENDE TIL EN BESPARELSE PÅ 26% Beregnet besparelse ved udbud* % kr. Indikativt outside in benchmark på besparelse ved udbud % Kantine Kantine 16 Rengøring Rengøring 19 Arealpleje Arealpleje 31 Total Baseret på detaljerede potentialeberegninger med udgangspunkt i data fra FKO s økonomisystem SAP samt en række grundlæggende forudsætninger er det samlede potentiale ved udbud opgjort til 124 millioner Skeles til erfaringsbaserede outside in benchmarks viser det sig at det beregnede potentiale ligger tæt på de gennemsnitlige besparelser opnået i tidligere udbud 9 * Inklusive besparelser på 16 millioner ved reduktion af ledelse og administration Kilde: Eksterne benchmarks; Forsvarets SAP data; Team analyser

10 02.2.B BESPARELSESPOTENTIALET VED UDBUD AF AREALPLEJE ER PÅ 74 MILLIONER KR Indirekte omkostninger Samlet omkostning for areal vest Millioner kr Baseline % * Ved reelt serviceniveau Note: Alle tal er afrundede. Enkelte steder giver det små unøjagtigheder i totalbeløb. Kilde: Orbicon; FKO spørgeskemaer; Skovdyrkerne; Interviews og besøg på etablissementer team analyse Beregnet besparelse ved fuldt udbud af arealer Fremadrettet omkostninger efter udbud for arealer Direkte omk., løn og materiel omk. Det vurderes, at det samlede potentiale ved et udbud vil være ca. 74 millioner Det svarer til en besparelse på ca. 36 % af en baseline på 206 millioner og et nyt omkostningsniveau* på ca. 132 millioner I det samlede potentiale forudsættes, at alle serviceområder (dvs. areal inde, øvelsesterræn, skydeterræn, skydebaner, tank- og depot samt skov) udbydes. 10

11 02.2.C. HERAF UDGØR DEN MULIGE BESPARELSE PÅ GRÆSPLEJE ALENE ET BELØB PÅ 44 MIO KR. SVARENDE TIL 59% AF DEN SAMLEDE BESPARELSE PÅ AREAL Samlet omkostning for areal pr. opgave, Vest 2011 Millioner kr % Baseline 2011 Baseline ved samlet udbud 44-20% % % % % 8-38% % % % % 4 4 Græs Snerydning Simpelt vedligehold Belægninger Udstyr og andet Blomster, buske, træer, hække og hegn Støtte til de operative enheder Intern affaldshåndtering Øvrige arealer (areal ude) Brandvagt Skovdrift Omkostning til græs kan reduceres med ca. 44 millioner kr., hvilket svarer til 59% af den samlede estimerede besparelse. Reduktionen i omkostningerne skyldes frem for alt en volumeneffekt, der opstår ved at udbyde meget store mængder, samt anvendelsen af bedre teknologi i leverandørens opgaveløsning. På simpelt vedligehold kan omkostningerne reduceres med ca. 9 millioner kr., mens snerydning kan reduceres med ca. 5 millioner kr. De tre nævnte områder udgør samlet set 77% af det samlede besparelsespotentiale. Besparelserne på de øvrige opgaver ligger fra ca. 4 millioner kr. og nedefter. Note: Fordelingen af omkostningerne på de enkelte opgaver er baseret på de estimerede enhedspriser og mængder i den opgjorte baseline. SAP indeholder ikke et detaljeret omkostningsbreakdown på opgaver Kilde: Orbicon; FKO spørgeskemaer; Skovdyrkerne; Interviews og besøg på etablissementer team analyse 11

12 02.2.D. UDBYDES AREALPLEJE MED ET KVALITETSNIVEAU SVARENDE TIL DE BESKREVNE MEN IKKE REALISEREDE PLEJEPLANER REDUCERES DEN MULIGE BESPARELSE MED 20 MIO KR Indirekte omkostninger Samlet omkostning for areal vest Millioner kr Direkte omk., løn og materiel omk Udbydes arealpleje med serviceniveauet fra de nuværende plejeplaner vil besparelsen reduceres med 20 millioner set i forhold til at udbyde med det nuværende reelle serviceniveau Baseline 2011 Omkostninger efter udbud ved reelt serviceniveau Omkostninger efter udbud ved serviceniveau fra plejeplan 12 Note: Alle tal er afrundede. Enkelte steder giver det små unøjagtigheder i totalbeløb. Kilde: Orbicon; FKO spørgeskemaer; Skovdyrkerne; Interviews og besøg på etablissementer team analyse

13 02.2.E. BESPARELSESPOTENTIALET VED UDBUD AF KANTINE ER PÅ 25 MILLIONER Indirekte omkostninger Estimeret besparelse ved udbud af kantine i Forsvaret, region Vest Millioner kr. -16% Direkte omk., løn og materiel omk Det vurderes, at det samlede potentiale ved udbud vil være ca. 25 mio Det svarer til en besparelse på ca. 16 % af en baseline på 154 mio og et nyt omkostningsniveau på ca. 130 mio Baseline 2011 Beregnet besparelse ved udlicitering af kantine Fremadrettede omkostninger efter udlicitering af kantine Estimatet inkluderer besparelser på indirekte omkostninger Note: Alle tal er brutto, dvs. eksklusive indtægter Kilde: Baseline data fra Forsvaret; team analyser 13

14 02.2.F. BESPARELSESPOTENTIALET VED UDBUD AF RENGØRING ER PÅ 25 MILLIONER Indirekte omkostninger Samlet omkostning for rengøring vest Direkte omk., løn og materiel omk. Millioner kr % Det vurderes, at det samlede potentiale ved et udbud vil være ca. 25 mio Det svarer til en besparelse på ca. 22 % af en baseline på 115 mio og et nyt omkostningsniveau på ca. 89 mio Baseline 2011 Beregnet besparelse ved udlicitering af rengøring 78 Fremadrettet omkostninger efter udlicitering af rengøring Besparelsespotentialet er fremkommet ved at multiplicere Øst priser med Vest mængder for de enkelte ydelser 14 Kilde: Prokura; Forenede bud på Øst, arealdata Vest fra Finans (How2Plan) samt data på Øst/Vest timeprisforskelle fra Danmarks Statistik

15 02.3.A. I POTENTIALE VED UDBUD ER INKLUDERET EN SAMLET BESPARELSE FOR DE 3 OMRÅDER PÅ 16 MIO KR FRA REDUKTION AF LEDELSE OG ADMINISTRATION Indirekte omkostninger for udbudte opgaver, vest 2011 Millioner kr. 51 Indirekte omkostninger relateret til udbudte opgaver -32% 16 Potentiel besparelse 34 Omkostning ved fuldt implementeret udbud Udbydes kantine, rengøring og arealpleje er der en potentiel besparelse på 16 mio kr. via reduktion af ledelse og administration 15 Kilde: FPT og FKIT: SAP træk (Christian Elander Rasmussen). FBE: SAP træk (Øvli Øvlisen). Fordelingsnøgler: Øvli Øvlisen og Grith Sandst Poulsen

16 02.3.B. REDUKTION AF LEDELSE OG ADMINISTRATION ER VURDERET TIL PRIMÆRT AT RAMME FBE STAB OG FPT Nuværende bemanding Ændring Forklaring millioner kr. ÅV millioner kr. ÅV FBE stab Primære besparelser findes ifm. færre rammeaftaler i Handelsafdelingen samt i HR og Driftsdivisionen. RCV Primære besparelser findes i driftsafdelingen. Pga. de få årsværk vurderes det at besparelser ikke kan realiseres. 1 KCDK Ingen besparelser. Opgaverne vurderes ikke at bortfalde. 2 FPT Besparelser ift. andel af medarbejdere, som FPT ved udbud ikke længere skal betjene. Anvendelse af enhedsomkostninger per medarbejder på kr. per år. 3 FKIT 2 na -2 0 Besparelser ift. antal af IT stationer som tages ud af drift. Besparelse reduceret da flere abonnementsomk. ikke betales individuelt, men som del af større pakke og derfor ikke kan realiseres fuldt ud. Ekstra 0 na 2 +6 Det vurderes, at ca. 6 ÅV skal varetage det nye udbud, svarende til ca. 2,4 mio kr. De 6 ÅV indeholder ledelse, controller, servicespecialister, økonomi og koordinerende medarbejdere. 4 Total Vurderet af Grith Sandst Poulsen. Yderligere kvalifikation af vurderingen bør foretages 2 Vurderet af Grith Sandst Poulsen. Yderligere kvalifikation af vurderingen bør foretages 3 Kilde: Valideringen af kontrolbuddet fra Øst 4 ÅV er anslået af Grith Sandst Poulsen. Note: Der er her ikke taget hensyn til igangværende intern besparelses analyse i FPT. Eventuelle resultater af denne vil muligvis påvirke ovenstående 16

17 02.4.A. DET SAMLEDE POTENTIALE FOR INTERNE OPTIMERINGER ER PÅ CA. 14% Omkostningsreduktion ved udbud og intern optimering* mio % Kantine Rengøring Arealpleje Interne optimeringer udgør 45 millioner kr svarende til 14% af baseline efter udbud Realiseringen af potentialet kræver en optimal implementering og et målrettet fokus af FKO samt en række dedikerede interne aktører til at drive initiativerne ifbm. såvel udbud som intern optimering Baseline 2011 Besparelser ved udbud Baseline efter udbud Interne optimeringer Baseline efter interne optimeringer 17 *fraregnet indirekte omkostninger Kilde: Prokura og Rambøl

18 0.2.4.A POTENTIALET FOR INTERNE OPTIMERINGER FOR KANTINER ER PÅ 16% (19 MIO KR) Omkostningsreduktion ved udbud og intern optimering, mio* % Baseline 2011 Beregnet besparelse ved fuldt udbud Baseline efter udbud Optimer indkøbspris af varer til møder Reducer omkostninger ved køkkenaffald Reducer Reducer service ved udbringning forplejning og opdækning Reducer åbningstider Optimer kostplaner konsolider køkkener Baseline efter optimeringer På tværs af udbud og intern optimering vurderes der at være muligheder for at reducere de løbende driftsomkostninger med ca. 28% af den nuværende omkostningsbase, hvilket svarer til ca. 39 mio. i årlig besparelse og et nyt omkostningsniveau på ca. 114 mio. Realiseringen af potentialet kræver en optimal implementering og et målrettet fokus af FKO samt en række dedikerede interne aktører til at drive initiativerne ifbm. såvel udbud som intern optimering *fraregnet indirekte omkostninger Kilde: Prokura 18

19 0.2.4.A POTENTIALET FOR INTERNE OPTIMERINGER FOR RENGØRING ER PÅ 8% (6 MIO KR) Omkostningsreduktion ved udbud og intern optimering, mio* % Baseline 2011 Beregnet besparelse ved fuldt udbud af arealer Baseline efter udbud Insource pleje af planter Reducer nuværende aftalt serviceniveau ved rengøring Udelad rengøring af arealer hvor brug ikke er nødvendig Baseline efter optimeringer På tværs af udbud og intern optimering vurderes der at være muligheder for at reducere de løbende driftsomkostninger med ca. 26% af den nuværende omkostningsbase, hvilket svarer til ca. 25 mio. i årlig besparelse og et nyt omkostningsniveau på ca. 72 mio. Realiseringen af potentialet kræver en optimal implementering og et målrettet fokus af FKO samt en række dedikerede interne aktører til at drive initiativerne ifbm. såvel udbud som intern optimering *fraregnet indirekte omkostninger Kilde: Prokura 19

20 0.2.4.A POTENTIALET FOR INTERNE OPTIMERINGER FOR AREAL ER PÅ 16% (19 MIO KR) Omkostningsreduktion ved udbud og intern optimering, mio*. Overlap % Baseline 2011 Beregnet besparelse ved fuldt udbud af arealer Baseline efter udbud Omklassificering Omklassificering af sportsplæner af øvrige til brugsplæner græsarealer til fælledgræs Optimering af skovdrift Øget salgsindtægt fra jagt og fiskeri Øget tilskud i Natura 2000 Reduktion af driftsomk. til skovdrift Optimeret baseline efter udbud På tværs af udbud og intern optimering vurderes der at være muligheder for at reducere de løbende driftsomkostninger med ca. 45% af den nuværende omkostningsbase, hvilket svarer til ca. 93 mio. i årlig besparelse og et nyt omkostningsniveau på ca. 100 mio eksklusiv indirekte omkostninger. Realiseringen af potentialet kræver en optimal implementering og et målrettet fokus af FKO samt en række dedikerede interne aktører til at drive initiativerne ifbm. såvel udbud som intern optimering. Derudover vil man kunne opnå engangsindtægter ved salg af aktiver på ca. 100 mio. kr. Dette kræver også en stærk organisatorisk opbakning samt dedikerede aktører internt. *fraregnet indirekte omkostninger Kilde: Rambøll 20

21 03. TOP 4 FM-LEVERANDØRER I DANMARK UDGØR >25% AF DET TOTALE OUTSOURCEDE FM-MARKED I DANMARK Maekedsandele i det danske outsourcede FM marked, % = 37 mia kr. ISS 11% Andre 68% Forenede service 6% 5% 5% Coor Compas Group 2% 1% 2% Hededanmark Johnson Controls Sodexo Der findes ca. 250* FM leverandører i DK Top 4 havde mere end 25% af FM markedet i 2010 Top 4 dominansen er vokset siden 2010 * Hvis der ses bort fra enkeltmandsvirksomheder Note: Tildeling af store kontrakter fra rykker på fordelingen Kilde: Virksomhedshjemmesider; DFM konference 2010; Rambøll 21

22 03. MARKEDSSTRUKTUR FOR FM LEVERANDØRER I DANMARK Har in-house kompetence Benytter underleverandører Ikke aktive i denne funktion Kompetencer Leverandør Rengøring Kantine Areal inde Areal ude* Tilstedeværelse i Vestdanmark Tendenser Dække hele Vestdanmark for alle kategorier, er koncentreret omkring store byer I-FS er strategisk mål Accepterer normalt ikke prisen som eneste konkurrenceparameter Er repræsenteret i Vestdanmark via Politiets udbud Fortsat stor fokus på udvidelse af integrerede løsninger Accepterer priskonkurrence Er repræsenteret i store dele af Vestdanmark, er koncentreret omkring store byer Vækststrategi for at tilbagevinde markedsandel Meget svagt repræsenteret i Jylland (koncentreret om globale private virksomheder) Primært international fokus Er repræsenteret i få store byer i Vestdanmark FM strategi uklar Er stærkt repræsenteret i Vestdanmark Potentiel hovedleverandør Fortsat single service fokus Svagt repræsenteret i Jylland FM strategi uklar Overvægt på kantineområdet Note: Elite miljø er store på rengøring og vinduespolering i sundhedssektoren og for kommuner i Jylland * Skydebaner, skydeterræn, øvelsesterræn, tank- og depotområder og skov Kilde: The Market for Facilities Management in the Nordic Countries, 2011; virksomhedshjemmesider; Rambøll 22

23 04. MARKEDSANALYSE OG KONSOLIDERET ANBEFALING 1. Hvordan er markedet struktureret? 2. Hvilke tendenser er der i markedet? 3. Hvordan udbydes områderne bedst muligt? Beskrivelse ~62% (svarende til 36 mia kr) af det danske FM marked er outsourced Det danske outsourcede FM marked udgøres af mere end 250* leverandører hvoraf de 4 største integrerede FM leverandører vurderes at have mere end 25% af markedet i Danmark De 4 store integrerede FM leverandører har sammenlagt solid erfaring med drift af kantine og rengøring samt nogen erfaring med arealpleje inde Af de store FM leverandører har kun FM specialisten Hededanmark pt. kompetencer indenfor serviceområder dækkende arealpleje ude Seneste års tendenser tyder på at de store integrerede FM leverandører bliver større og breder sig på flere ydelsesområder Der bliver lukket flere og flere kontrakter med integrerede løsninger Tendenser går på at outsource FM frem for at sikre besparelser ved at optimere internt (kulturændringer besværliggør interne optimeringer) Der er et økonomisk rationale ved udbud på 125** millioner kr FKO er i stand til at varetage udbud for alle tre områder, men optimal pris er tvivlsom hvis ikke FKO får opgjort et detaljeret datagrundlag Det anbefales at udbyde en fuldt integreret løsning Det vurderes at driftsomkostning ved håndtering af multiple kontrakter er større end det ekstra potentiale ved funktionelt og geografisk opdelt udbud Markedet vurderes at være i stand til at kunne levere de ønskede services på de udbudte områder både kompetencemæssigt og geografisk. Dog vurderes at alle vil skulle bruge underleverandører og/eller opbygge egne kompetencer ved ét samlet integreret udbud (specielt ved arealpleje) Ved et fuldt integreret udbud vil antal leverandører være få, men der forventes stadig at være en god konkurrencesituation 23 * Hvis der ses bort fra enkeltmandsvirksomheder ** Eksklusive interne optimeringer, eksempelvis frasalg af skov Kilde: Rambøll; FM Markedsundersøgelse 2009

24 04.1. SCOPE FOR UDBUD I VEST A Er der økonomisk rationale ved udbud? Totalt potentiale ved udbud på 124 mio kr fordelt på Kantine: 25 mio kr Rengøring: 25 mio kr Arealpleje: 74 mio kr B Er markedet i stand til at levere de udbudte områder (kompetencer og geografi) A. Udbud anbefales da det identificerede besparelsespotentiale ved udbud er på 125 millioner kr B. Det anbefales at kantine, rengøring og arealpleje medtages i udbuddet da leverandører kan levere disse services mht. kompetence og geografi C. FKO er i stand til at varetage udbud for alle tre områder, men optimal pris er tvivlsom hvis ikke FKO får opgjort et detaljeret datagrundlag Kantine & rengøring: bred kompetencemæssig dækning fra små special samt store integrerede FM leverandører. Geografisk varierende dækning i Vest af store integrerede FM leverandører Arealpleje: kun 1 stor specialleverandør i DK vil være i stand til at byde. De store integrerede FM leverandører har pt. ikke kompetencerne (specielt på areal ude*) og vil skulle gøre brug af mange underleverandører** * Skydebaner, skydeterræn, øvelsesterræn, tank- og depotområder og skov ** Kompetenceoverlevering fra FKO til ny leverandør er essentiel for at mindske leverandørens risici Kilde: Rambøll Er FKO i stand til at byde ud Kantine & rengøring: FKO har erfaring fra Øst-udbuddet Arealpleje: Risiko for at FKO ikke får beskrevet arealpleje ude* dybt nok, og dermed pålægges risiko på leverandør som kan lede til høj pris eller at leverandør ikke vil byde Datagrundlag for alle tre områder C er usikkert, rengøring vurderes som det bedste 24

25 RAPPORTEN ER DELT I TO DELE Indhold 0. Executive summary Afsnittet indeholder et kort sammendrag af de vigtigste konklusioner og analyseresultater 1. Detaljerede analyser Afsnittet indeholder metodebeskrivelser og detaljerede beskrivelser af analyser samt deres resultater 25

26 1. INTRODUKTION OG METODE Der er ved opgavens løsning arbejdet på to hovedområder: 1. Potentiale vurdering 2. Markedsanalyse og konsolideret anbefaling Ad 1. For at kunne vurdere den potentielle besparelse ved udbud er der først foretaget en beregning af det økonomiske udgangspunkt for området baseret på 2011 tal (herefter benævnt baseline) Herefter er der gennemført en analyse af de potentielle besparelsesmuligheder for kantine, rengøring og areal i vest Potentialet er opgjort ved at beregne på 3 uafhængige faktorer 1. Potentiale ved at sende områderne i udbud 2. Potentiale ved reduktion af ledelse og administration 3. Potentiale ved intern optimering Rambøll har haft en omfattende kontakt til og fået stor hjælp til datafremskaffelse og test af analyser og resultater fra nøglepersoner i organisationen Ad 2. Markedet og markedsforholdene i vest er blevet analyseret og vurderet i forhold til udbuddet. Herunder er der blevet set på 1. Hvordan markedet er struktureret 2. Hvilke tendenser der er i markedet 3. Hvordan områderne bedst muligt udbydes Rambølls egne fageksperter og økonomer har bidraget med anbefalinger til det videre arbejde med udbudsmateriale 26

27 1.A VURDERING AF FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT A. Potentiale vurdering B. Markedsanalyse og konsolideret anbefaling Beskrivelse Kortlægning af det samlede totale potentiale ved udbud og intern optimering Forståelse af markedet i relation til den geografiske og funktionelle strukturering af udbuddet Anbefaling af hvordan udbuddet tilrettelægges optimalt for at sikre den bedste konkurrence i udbuddet Delanalyser A.1. Baseline A.2. Potentiale ved udbud A.3. Potentiale ved reduktion af ledelse og administration A.4. Potentiale ved intern optimering B.1. Hvordan er markedet struktureret B.2. Hvilke tendenser er der i markedet B.3. Hvordan udbydes områderne bedst muligt 27

28 1.A.1 AGENDA A. Potentiale vurdering A.1. Baseline A.2. Potentiale ved udbud 1. Kantine 2. Rengøring 3. Arealpleje A.3. Potentiale ved reduktion af ledelse og administration A.4. Potentiale ved intern optimering 1. Kantine 2. Rengøring 3. Arealpleje 28

29 Kilde: Team analyse, Christian Elander Rasmussen, Øvli Øvlisen og Gunnar van der Leeden 1.A.1 AFGRÆNSNING AF KATEGORIER INDEHOLDT I BASELINE Rengøring Kantine Arealpleje Afgrænsning Almindeligt rengøring af kaserne arealer Slutrengøring efter værnepligtige Hotelrengøring Vinduespolering Rensning og vask af linned, gardiner mm. Måtterens Planteservice Servering til fastansatte og gæster Fuld forplejning til værnepligtige Mødeforplejning Rengøring I produktionskøkkenerne Arealpleje, renholdelse og simpel vedligehold af bl.a. veje, pladser og græsarealer på Kaserner Skydebaner Skydeterræn Øvelsesterræn Tank- og Depotområder Arealpleje af vilde arealer med plejeplan såsom skovdrift Skovdrift Teknisk udstyr på skydebanerne Interne udgifter til affaldshåndtering Affaldsbortskaffelse Bygningsvedligehold (eksterne håndværkere) Scope afgrænsning Med i scope Ej med i scope Kun tre områder er ikke med i Baseline: Teknisk udstyr på skydebanerne Affaldsbortskaffelse Bygningsvedligehold (eksterne håndværkere) 29

30 1.A.1 OVERORDNET METODE FOR BASELINEUDREGNING Overordnet metode for opbygning af baseline Vest Indsamling af data for omkostninger fra specifikke konti som kan relateres til driften af kantine, rengøring, arealpleje Indirekte omkostninger er allokeret til enkelte serviceområder baseret på vurdering af relevante omkostninger Data er efterprøvet løbende med FKO Øst Fordeling af omkostninger er foretaget ved benyttelse af nøgletal fra DEMARS. Indirekte omkostninger er udledt af totale FKO omkostninger med fravalg af områder der ikke relateres til service områderne. Disse er derefter allokeret ud på serviceområder. Data er ikke efterprøvet i løbet af processen, men tilpasset ved en FKO vurdering senere i forbindelse med udbuddet. Kilde: Input vedr. Øst baseline fra Grith Sandst Poulsen 30

31 1.A.1 SAMMENLIGNING MELLEM ØST OG VEST: NØGLETAL Øst 2009 Vest 2011 Forskel fra Øst til Vest I % Antal Ansatte % Antal Værnepligtige % Øvelses og skydeterræn Ca * hektar Ca * hektar Ca.180% Rengørings m % Total Baseline 383mio 475mio 24% Vest er på mange parametre ca. 60% større end Øst Omkostning: Rengøring Omkostning: Kantine Omkostning: Arealpleje 111mio 115mio 4% 173mio 154mio -10% 98mio 206mio 110% * er ikke verificeret Note: Tal inkluderer moms hvor betaling er lovpligtig Kilde: SAP data, central data og løn træk, FSV Baseline 2009 v2 04, Serviceaftale A - Kalkulationsgrundlag , Forsvaret _Consolidation af areal_v4, Gunnar Rose 31

32 1.A.1 BASELINE BESTÅR AF 4 OMKOSTNINGS- TYPER INDSAMLET EFTER FBE S DATASTRUKTUR Interne omkostninger Eksterne omkostninger Baseline Løn Indirekte omkostninger Direkte omkostninger Materiel Beskrivelse Løn betalt til FBE ansatte på LSE erne. Lønnen er derefter fordelt ud på serviceområderne gennem central data Udgifter til andre tjenester associeret med serviceområderne, f.eks. FPT og FKIT samt ledelse/administrat ion på FBE-niveau Driftsforbrug købt hos eksterne leverandører, f.eks. madvarer og rengøringsartikler, samt services f.eks. Eksterne vikarer og rengøring Køb af varigt inventar, f.eks. kontorinventar, hvidevare, maskiner etc. Kilder KCDK med lønoplysninger HSL, 2012 data RCV med lønoplysninger HSL (uden cpr), 2012 data Central data, 2012 data SAP træk på omkostninger i tjenesterne, vurdering og fordeling af relevante omkostninger på serviceområder af Grith Sand Poulsen og Øvli Øvlisen SAP træk af direkte forbrug, 2011 data Arealomkostninger er fordelt på serviceområder efter nøgle af Øvli Øvlisen SAP træk af materiel forbrug fordelt serviceområder af Øvli Øvlisen, 2012 data Kontaktperson Kilde: Rambøll Gunnar van der Leeden Camilla Serpell- Morris Øvli Øvlisen Christian Elander Rasmussen Øvli Øvlisen Christian Elander Rasmussen Øvli Øvlisen 32

33 1.A.1 NETTO* BASELINE ER KR. 389 MILLIONER FOR VEST FORDELT PÅ KANTINE, RENGØRING OG AREALPLEJE Netto* baseline, Vest 2011 millioner kr % Netto* baseline udgør 389 mio 202 Heraf udgør arealpleje 52% Total Kantine Rengøring Arealpleje Note: Tal inkluderer moms hvor betaling er lovpligtig, *Netto omkostninger udgør omkostninger minus indtægter Kilde: SAP data, central data og løn træk 33

34 1.A.1 BRUTTO* BASELINE FOR VEST ER PÅ KR. 475 MILLIONER Vest baseline, 2011 millioner kr. Omkostninger brutto* Indtægter brutto* Omkostninger netto** Kantine Rengøring Brutto* baseline er på 475 mio Totalindtægter er på 86 mio Arealpleje Netto** baseline er på 389 mio Total Note: Tal inkluderer moms hvor betaling er lovpligti, *Brutto omkostninger udgør de totale omkostninger uden indtægter, **Netto udgør omkostninger minus indtægter Kilde: SAP data, central data og løn træk 34

35 1.A.1 LØN UDGØR 46% AF DE TOTALE OMKOSTNINGER I BASELINE Indirekte Nedbrydning af baseline, brutto* omkostninger for Vest, 2011 millioner kr., (% af kategori) Materiel Direkte Løn (11%) 41 (9%) 163 (34%) (10%) 61 (40%) 9 (6%) (15%) 8 (7%) 15 (13%) (9%) 25 (12%) 86 (42%) 100% Løn er den største udgiftspost og udgør 46% af de samlede omkostninger 221 (46%) 69 (45%) 74 (65%) 77 (37%) Specielt rengøring er løntung hvor løn udgør 65% af de totale omkostninger Total Kantine Rengøring Arealpleje Note: Tal inkluderer moms hvor betaling er lovpligtig, *Brutto omkostninger udgør de totale omkostninger uden indtægter Kilde: SAP data, central data og løn træk 35

Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Potentialeanalyse af Facility Management i det danske Forsvar

Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Potentialeanalyse af Facility Management i det danske Forsvar Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Potentialeanalyse af Facility Management i det danske Forsvar Version 3.0-6. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Markedsanalyse

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse 23. april 2010 Effekter ved kommul konkurrenceudsættelse DI har gennemført en alyse af effekterne ved at konkurrenceudsætte kommule serviceopgaver. Alysen viser, at kommunerne i snit har sparet mellem

Læs mere

Ydelseskatalog og omkostningsbestemte takster for Hillerød Kommunes lokale indsatser for familier, børn og unge jf. Serviceloven

Ydelseskatalog og omkostningsbestemte takster for Hillerød Kommunes lokale indsatser for familier, børn og unge jf. Serviceloven Hillerød Kommune Familie & Sundhed Ydelseskatalog og omkostningsbestemte takster for Hillerød Kommunes lokale indsatser for familier, børn og unge jf. Serviceloven Vejledning til beregning af takster På

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre - Benchmarkinging og beregning af potentialer Formål og afgrænsning Antallet af 70+-årige forventes at stige med 37 % over de næste ti år. Dette er en

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015 Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder Budgetseminar 25. juni 2015 Indhold i oplæg Besparelser i budget 2015-2018 Konkurrenceudsættelse status og muligheder Siden sidst Oplæg til politiske

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Bilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget

Bilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget Bilag 4 FORUDSÆTNINGER 15. APRIL 2011 DRIFTSØKONOMIEN FOR ET NYT STORKØKKEN - BEREGNET UD FRA FØLGENDE FORUDSÆTNINGER Driftsøkonomien for et nyt storkøkken, er en beregning af hvad det isoleres set koster,

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs)

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) 1. Administrativt fællesskab 2. Hvor er vi nu 3. Hvor vil vi hen 4. Muligheder, visualisering 5. Hvilken værdi har det for partnerne 6. Opgavefordeling Bygsfs - partnere

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg LSC Ejendomsservice et fornuftigt valg Indholdsfortegnelse Hvem er LSC Ejendomsservice................................... 3 Skift lejer på kun en uge.......................................... 4 Hvad tilbyder

Læs mere

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Økonomien er opdelt i 2 dele: Personaleomkostninger som følge

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING GEVINST REALISERING BEREGNEDE BESPARELSER I FORBINDELSE MED KOMMUNALE SPENDANALYSER Beregnede besparelser i mio. kr. Kommune 1 22,5 5,5 Varekøb Tjenesteydelser Det største potentiale findes oftest på tjenesteydelser

Læs mere

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE Delnotatet præsenterer de lovgivningsmæssige forudsætninger for servicepakker og en vurdering af, hvilke servicepakker,

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning V E J LEDNING Januar 2012 Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning Denne vejledning beskriver kort, hvordan regnearkene til prissammenligning af indkøb anvendes. Overordnet kan redskabet bruges

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Introduktion til Time Care metoden Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Helt kort om Time Advice A/S Vi planlægger menneskers

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

En innovativ vej til effektiv drift

En innovativ vej til effektiv drift En innovativ vej til effektiv drift Boligkontoret Danmark Ida Ravnholdt Poulsen Maj 2015 Introduktion Ida Ravnholdt Poulsen Ansat i Sekretariatet i Boligkontoret Danmark Projektleder på projektet En innovativ

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

En kompleks byggeplads

En kompleks byggeplads En kompleks byggeplads Historik Administration Indkøb Udbudsform IT Organisation Meget forskellig administartion af kørsel I de 3 magistrater med kørsel 41 kørsel og Dagcenterkørsel ikke udbudt og købt

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 6 - Grønne opgaver

Baggrundspapir til kapitel 6 - Grønne opgaver 1 af 7 21-08-2013 12:58 Baggrundspapir til kapitel 6 - Grønne opgaver Journal nr. 4/0106-0401-0008/ISA/JEBA Kapitel 6 i Konkurrenceredegørelsen 2006 ser på markedet for grønne opgaver. Grønne opgaver er

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Rambøll Management Consulting Miljøstyrelsen August 2011

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Få mere ud af det - du har. Effektiv drift

Få mere ud af det - du har. Effektiv drift 4 Boligorganisationer 69 afdelinger 5.354 lejemål 27 adm. 58 ejendomsf. Få mere ud af det - du har 51 afdeling 4.244 lejemål 48 18 afdeling 921 lejemål 10 Effektiv drift Lunderskov Boligforening Den Almene

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

KOSTOMRÅDET. - Mad, ernæring og service

KOSTOMRÅDET. - Mad, ernæring og service KOSTOMRÅDET - Mad, ernæring og service Opgaven 2 Vision 3 Organisation 4 Medarbejdere Medarbejdere i Kostområdet Antal Kostfaglig leder, økonoma 1 Økonoma 1 Kostkonsulent 1 Ernæringsassistenter 18 Husassistenter/anden

Læs mere

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse.

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse. 1. Forslag nr.: 12 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af specifikke it-opgaver 4. Dato: 05.01.11 4. Beskrivelse af spareforslaget: Arbejdsgruppen har til formål at udarbejde oplæg til hvilke it-opgaver,

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

HedeDanmark på Vinterman. 8. maj 2014 v/ Søren Andersen, Driftsleder

HedeDanmark på Vinterman. 8. maj 2014 v/ Søren Andersen, Driftsleder HedeDanmark på Vinterman 8. maj 2014 v/ Søren Andersen, Driftsleder Lidt om foredragsholderen Søren Andersen Driftschef Ansat i HedeDanmark 3 år Forsvarskontrakt Kommune drift Styring og koordinering af

Læs mere

Budgetproces Alm Brand

Budgetproces Alm Brand Budgetproces Alm Brand SAS forum 2. juni 2010 1 Dagsorden Baggrund Finansiel koncern opdelt i juridiske selskaber og organisatorisk i afdelinger. Krav om opfølgning på en række dimensioner (selskab, afdeling,

Læs mere

Notat vedr. eventuelt udbud af rengøring

Notat vedr. eventuelt udbud af rengøring Notat vedr. eventuelt udbud af rengøring Indhold Notat vedr. eventuelt udbud af rengøring... 1 1. Indledning... 1 2. Tal og fakta / baseline... 3 Nøgletal og økonomi... 3 Rengøringsstandard... 3 Organisering...

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 - Medierapport 2010 Indhold Om undersøgelsen... 3 Respondenter... 4 1. Konferencer for medarbejderne... 5 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 3. Typiske konferencedeltagere... 7 4. Vil have alt

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere