RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE"

Transkript

1 Til Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Dokumenttype Tilbud Dato Marts, 2015 RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE

2 RÅDGIVERBISTAND TIL UDBUD AF BEHANDLING AF DAGRENOVATION REBILD KOMMUNE Revision 1 Dato Udarbejdet af KATN Kontrolleret af PRP Godkendt af Beskrivelse PRP Tilbud på udbud af behandling af dagrenovation Ref. R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation

3 REBILD KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 4 2. Baggrund 4 3. Proces og plan for at gennemføre udbuddet 4 4. Fase 1 forberedelse af udbudsmateriale Opstartsmøde Basis udbudsmateriale Notat Output Fase Fase 2 udarbejdelse af udbudsmatriale Output Fase Fase 3 Udbuddet gennemføres Output Fase Fase 4 - Indgåelse af kontrakter Output Fase Rambølls koncept for udbud Rådgiverens ydelser Rebild Kommunes ydelser 8 9. Samlet tilbud Timesatser Budget Kompetence og ansvar Uddrag af relevante referencer Certificering Øvrigt 12 BILAG Bilag 1 Rambølls gennerelle forretningsbetingelser Bilag 2 CV, Dorte Hvid-Jacobsen Bilag 3 CV, Per Haugsted Petersen Bilag 4 CV, Katharina Maria Pedersen

4 1. INDLEDNING Rambøll har hermed fornøjelsen af at fremsende tilbud på udbud af afhentning og forbrænding af restaffald fra en del af Rebild Kommune. Vi lægger i vores tilbud vægt på at beskrive vores koncept for udbud udviklet i et samarbejde mellem Rambølls tekniske eksperter og Rambølls jurister og på at beskrive processen omkring løsningen af opgaven samt en præsentation af kompetencer for de personer som vil arbejde på opgaven. 2. BAGGRUND Rebild Kommune vil udbyde afhentning og forbrænding af restaffald indsamlet i de gamle Nørager og Støvring Kommuner. Der var i 2014 tale om en mængde på ca ton. Rebild Kommune ønsker at der i udbudsmaterialet skal tages højde for at transportafstanden for renovatøren som foretager indsamlingen ikke overstiger (f.eks.) 25 km fra kommunegrænsen. Dette kan betyde, at de afgivne tilbud skal indeholde etablering og drift af en central opsamlingsplads inden for en afstand af (f.eks.) 25 km. fra kommunegrænsen, herunder at udgifter til kørsel mellem den centrale opsamlingsplads og forbrændingsanlægget er Rebild Kommune uvedkommende. Kontraktperioden for afhentning og forbrænding af restaffald skal påbegyndes den Udbudsdokumenter udarbejdet for dette udbud skal være klar til godkendelse i teknik- og miljøudvalget den 31. marts (aprilmødet) eller senest 21. april (majmødet). 3. PROCES OG PLAN FOR AT GENNEMFØRE UDBUD- DET Projektet vil blive gennemført i en iterativ proces mellem Rambøll og Rebild Kommune for at sikre en effektiv proces og et forløb, hvor alle parter får tilstrækkeligt tid til at bidrage med deres informationer og tilkendegive krav og ønsker og hvor Rebild Kommune kan drage nytte af den viden Rambøll har opbygget vedrørende udbudsforretninger om afsætning af affald og andre relevante forhold. Nedenfor er forslag til den samlede tidsplan skitseret. Planen er baseret på processen beskrevet i det efterfølgende. Planen er baseret på, at arbejdet igangsættes ultimo uge 12 og at udbudsdokumenter udarbejdes som udkast til præsentation for TMU den 21. april R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 4

5 TIDSPLAN Tidsplanen er baseret på at udbudsforretningerne gennemføres som offentlige udbud hvor bekendtgørelsen udarbejdes og fremsendes elektronisk for at forkorte tilbudsperioden. 4. FASE 1 FORBEREDELSE AF UDBUDSMATERIALE Rambøll vil ud fra de allerede foreliggende oplysninger forberede et basisudbudsmateriale, som fremsendes til Rebild Kommune forud for et opstartsmøde sammen med et notat, hvori det oplistes, hvilke forhold Rambøll anser som nødvendige at få talt om på opstartsmødet. Efter opstartsmødet samler Rambøll op på de forhold, som blev drøftet på opstartsmødet og sender revideret notat til godkendelse ved Rebild Kommune. 4.1 Opstartsmøde Formålet med opstartsmødet er blandt andet at få afstemt forventninger og roller i projektforløbet, men også at få foretaget en udbudsstrategisk afklaring og kortlægge input til udbudsmaterialet. Rambøll forbereder et forslag til dagsorden for mødet, som indeholder de punkter og forhold, som er nødvendige at få fastlagt. Forslag til dagsorden drøftes med Rebild Kommunes kontaktperson. Rambøll udfærdiger et referat fra mødet, som efterfølgende skal godkendes af Rebild Kommune. Forhold som blandt andet skal drøftes er: Rebild Kommunes forventninger og krav til specifikationen. Rebild Kommunes forventninger og krav til udvælgelseskriterier (kriterier som skal indgå i udbudsbekendtgørelsen) Rebild Kommunes forventninger og krav til tildelingskriterier såvel overordnede kriterier som eventuelle delkriterier De nærmere rammer for udbuddet. Det kan være præcise datoer for udbuddets faser, herunder eventuelle spørgemøder og spørge- samt svarfrister 4.2 Basis udbudsmateriale Rambøll vil som grundlag for mødet - forberede et basis-udbudsmateriale med en opgørelse over de umiddelbare forhold, som skal behandles på opstartsmødet. Dette vil blandt andet omfatte det forhold, påpeget af Rebild Kommune, at hvis den vindende tjenesteyder ikke kommer fra nærområdet skal der være krav om, at de afgivne tilbud indeholder etablering og drift af en central opsamlingsplads inden for en afstand af (f.eks.) 25 km. fra kommunegrænsen, herunder at udgifter til kørsel mel- R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 5

6 lem den centrale opsamlingsplads og forbrændingsanlægget er Rebild Kommune uvedkommende. 4.3 Notat Rambøll vil i et kort notat opliste forhold, som Rebild Kommune vil skulle tage stilling til og hvor muligt, vil Rambøll komme med forslag til, hvordan disse forhold med fordel kan beskrives i udbudsmaterialet. Efter opstartsmødet retter Rambøll notatet til i forhold til de beslutninger, der blev truffet på opstartsmødet og indhenter svar på eventuelle yderligere spørgsmål stillet under opstartsmødet. Notatet sendes til Rebild Kommune for accept af beslutninger og fremgangsmåde. Skulle der derefter være brug for yderlige tilretning, vil én yderligere rette-runde være inkluderet i dette tilbud. 4.4 Output Fase 1 Ved afslutning af første fase har Rebild Kommune fået fremstillet, hvilke forhold der skal tages stilling til, og hvilke konsekvenser forholdene kan have for samarbejdet med tjenesteyder i kontraktperioden og for prissætningen af opgaven. Rebild Kommune har udbudsdokumenter udarbejdes som udkast til præsentation for TMU den 21. april Rebild Kommune skal ved afslutningen af fase 1 meddele Rambøll, hvilke beslutninger der er taget, hvorefter Rambøll kan påbegynde fase 2 Udarbejdelse af udbudsmateriale. 5. FASE 2 UDARBEJDELSE AF UDBUDSMATRIALE Rambøll udfærdiger i fase 2 udbudsdokumenterne samt et forslag til evalueringsmodel, som fremsendes i udkast til Rebild Kommune. Efter at Rebild Kommune har haft tid til at gennemlæse dokumenterne, afholdes 2. projektmøde hvor dokumenterne gennemgås. Rambøll tilretter herefter dokumenterne. Skulle der derefter være brug for yderlige tilretning, vil én yderligere rette-runde være inkluderet i dette tilbud. 5.1 Output Fase 2 Ved afslutning af fase 2 har Rambøll forelagt det endelige udbudsmateriale for Rebild Kommune, og Rebild Kommune har godkendt det. 6. FASE 3 UDBUDDET GENNEMFØRES Rambøll foreslår, at processen gennemføres som et offentligt udbud efter EU s udbudsregler, hvor udbudsmaterialet bliver offentliggjort ved at blive gjort elektronisk tilgængeligt via Rebild Kommunes hjemmeside. Den ovenfor i punkt 5 beskrevne evalueringsmodel offentliggøres ikke. Rebild Kommune skal derfor være indstillet på, at udbudsmaterialet, eventuelle rettelsesbreve og notat med spørgsmål og svar indkommet i udbudsperioden, skal indsættes på hjemmesiden på specifikke datoer. Rambøll indsender udbudsbekendtgørelse til EU tidende og håndterer tidsfrister for udbudsprocessen samt kontakten med de muligt bydende herunder eventuelle spørgsmål i udbudsperioden. Spørgsmål og svar forberedes i et notat, som vil indgå i det fremtidige kontraktgrundlag. Rambøll forbereder tekster til offentliggørelse på Rebild Kommunes hjemmeside. R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 6

7 Efter modtagelsen af tilbuddene og åbningen heraf gennemgår Rambøll tilbuddene, hvorefter Rambøll udfylder evalueringsnotat og pr. mail orienterer de bydende om resultatet af udbuddet. 6.1 Output Fase 3 Ved afslutning af fase 3 er udbudsforretningen gennemført, og en vinder af opgaven er fundet. 7. FASE 4 - INDGÅELSE AF KONTRAKTER Rambøll klargør kontraktmaterialet til underskrift ved indsættelse af den vindende tjenesteyders navn i kontrakten, den vindende tjenesteyders tilbudsliste samt andre underskrevne dokumenter, hvorefter Rebild Kommune står med et samlet kontraktmateriale til underskrift. Kontrakten kan underskrives, når standstill perioden på 10 dage er udløbet. Der er sjældent brug for Rambølls tilstedeværelse ved selve kontraktunderskrivningen, og Rambøll foreslår derfor som udgangspunkt, at Rambøll ikke deltager. Rambøll indsender bekendtgørelse om indgået kontrakt til EU-Tidende, når kontrakten med e tjenesteyderen er underskrevet. 7.1 Output Fase 4 Rebild Kommune har indgået kontrakt med tjenesteyder. 8. RAMBØLLS KONCEPT FOR UDBUD Rambøll bistår med alle led af udbudsforretningen fra udbudsdokumenterne udarbejdes over perioden for udbud til evaluering af tilbud og meddelelse til de bydende samt afsluttende bekendtgørelser til EU-tidende. Rambølls ydelser baseres på Rambølls standardkoncept for udbud. Konceptet er kendetegnet dels ved at udbudsdokumenterne består af det samlede kontraktgrundlag, hvorfor der ikke skal ske ændringer i kontrakten i forhold til udbudsdokumenterne og dels at materialet er opbygget objektorienteret i forhold til de interessenter, som skal anvende kontrakten i driftsperioden. Fordelene er blandt andet at kontrakten er let at administrerer efter og at man ved kontraktindgåelse eliminere fejlmuligheder da dokumentationen ikke ændres fra udbud til kontraktfasen. RAMBØS DBUDSKONCEPT 8.1 Rådgiverens ydelser Opstiller tidsplan for udbuddet Bistår klienten med at udfærdige udbudsmateriale: Udbudsbekendtgørelse via SIMAP og fremsendelse af bekendtgørelse til publicering Udbudsvilkår for udbuddet Forslag til kontrakt med tilhørende bilag som også udgør udbudsgrundlaget Forslag til evalueringsmodel for indkomne tilbud Forestår det praktiske arbejde i udbudsfasen: Modtager alle skriftlige henvendelser i udbudsperioden og udfærdiger forslag til svarskrivelser Udarbejder forslag til tildeling af ordren i form af en evaluering af de indkomne tilbud Udfærdiger bekendtgørelse om tildeling af ordren og fremsender denne til offentliggørelse R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 7

8 Ønsker Rebild Kommune at gøre brug af prækvalifikation vil dokumenter og vurderinger i den forbindelse også indgå i Rambølls ydelser. Viser der sig behov for tillægsopgaver eller ændringer i rådgiverens ydelse aftales skriftligt mellem klient og rådgiver. Rebild Kommunes krav og ønsker til udbuddet vil blive indarbejdet i Rambølls koncept for udbud. RAMBØLLS UDBUDSKONCEPT RAMBØLLS UDBUDSKONCEPT RAMBØLLS UDBUDSKONCEPT Dokumenter Funktion Gyldigt Udbudsbekendtgørelse Bekendtgørelse iht. udbudsdirektivet Udbudsfasen Udbudsvilkår Beskriver vilkår for at afgive tilbud Udbudsfasen Kontrakt Kontraktvilkår alle juridiske bestemmelser Udbuds- /kontraktfasen Bilag 1. Specifikation Dagligt arbejdsredskab som redegør for alle de ydelser og forpligtigelser parterne imellem Bilag 2. Tilbudsliste Tilbudslisten erstattes i kontrakten med tilbudslisten fra den vindende tjenesteyder Bilag 3. Garantistillelse Blanket til garantistillelse. Den vindende tjenesteyders garantistillelse vedlægges i dette bilag Bilag 4. Spørgsmål og svar Liste over samtlige spørgsmål og svar som fremkommer i udbudsperioden Udbuds- /kontraktfasen Udbuds- /kontraktfasen Udbuds- /kontraktfasen Udbuds- /kontraktfasen Øvrige bilag efter behov Erklæringer m.m. Udbuds- /kontraktfasen Evalueringsmodel Fastlægges sammen med udbudsmaterialet og forud for at udbuddet igangsættes for at sikre gennemsigtighed og ens vilkår for alle bydende Udbudsfasen Mail til de bydende Mail om tildeling af ordren og afslag Udbudsfasen Udbudsbekendtgørelse for tildeling af ordren Bekendtgørelse iht. udbudsdirektivet Udbudsfasen 8.2 Rebild Kommunes ydelser Rebild Kommune leverer efter anmodning fra Rambøll de data, oplysninger m.m. som Rebild Kommune ligger inde med og som er nødvendige for opgavernes løsning, eksempelvis: Eksisterende kontrakter og eventuelle udkast til fremtidige kontraktvilkår samt diverse kendelser mv. som kan have betydning for kontraktudkastets bestemmelser Bistår med at kommenterer de forskellige dele af Rådgiverens materiale Rebild Kommune træffer de nødvendige beslutninger af hensyn til fremdriften af opgavernes løsning. R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 8

9 9. SAMLET TILBUD 9.1 Timesatser Timesatser for medarbejderkategorierne er i dette tilbud: Chefkonsulent Senior ingeniør, > 15 års anciennitet Ingeniør, 5-15 års anciennitet Junior ingeniør, < 5 års anciennitet Assistent 950 kr./time 800 kr./time 700 kr./time 600 kr./time 500 kr./time 9.2 Budget Rambøll tilbyder at løse opgaven inden for en samlet budgetramme på kr. eksklusive moms. Heraf er der afsat kr. til udlæg. Skulle Rebild Kommune beslutte at afbryde udbudsforretningen, vil Rambøll gerne bistå Rebild Kommune hermed. Rambøll skal i så fald have betaling for det allerede udførte arbejde, og betaling for den ændrede ydelse aftales mellem Rambøll og Rebild Kommune. Forudsætningerne for dette beløb er, at: Der afholdes 2 projektmøder. Bliver der behov for supplerende projektmøder, aftales dette mellem Rebild Kommune og Rambøll. Der gennemføres to tilretninger af dokumenter. Det vil sige, at Rambøll udarbejder dokumenterne efter oplysninger fra Rebild Kommune. Dokumenterne gennemgås af Rebild Kommune, hvorefter Rambøll retter til og sender til godkendelse ved Rebild Kommune. Skulle der være brug for yderligere tilretning, vil én yderligere rette-runde være inkluderet i dette tilbud. Efterfølgende tilretning aftales dette mellem Rambøll og Rebild Kommune. Rambøll samler spørgsmål og forbereder svar i udbudsperioden én gang efter at spørgefristen udløber. Arbejdet udføres i henhold til den vedlagte tidsplan. Rådgivning og bistand udføres på grundlag af Rambølls generelle forretningsbetingelser jf. bilag 1. R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 9

10 10. KOMPETENCE OG ANSVAR Teamet til dette projekt består af medarbejdere, som alle har spidskompetencer inden for EU-udbud af indsamling og afsætning af affald. Ressourceperson Rolle i projektet Erfaringer Dorte Hvid-Jacobsen Projektleder 19 år Per Haugsted Petersen (PRP) Kvalitetssikring 35 år Katharina M. Pedersen (KATN) 9 år Dorte Hvid-Jacobsen vil være projektleder på projektet. Dorte har mere end 19 års erfaring på affaldsområdet, og har gennemført flere udbudsforretninger for kommuner og affaldsselskaber. Dorte har tillige en stor erfaring med planlægning og drift af affaldsordninger og afsætning af affalds herfra fra tidligere kommunal ansættelse, som vil være til gavn for denne opgaves løsning. Per Haugsted Petersen har arbejdet som ekspert indenfor affaldsområdet i mange år. Pers erfaring benyttes i dette projekt til at sikre en høj kvalitet i opgaveløsningen via hans rolle med kvalitetssikring af projektet. Katharina vil være projektmedarbejder på projektet. Katharina har, i de sidste 9 år, medvirket ved udarbejdelse af udbudsmateriale til adskillige udbudsforretninger. Udover selve udbudsmaterialet har Katharina også gennemført mange udbudsforretninger. Udbudsforretningerne har både omhandlet indsamlingsordninger for forskellige affaldsfraktioner samt indkøb eller leje af affaldsudstyr og udbud af afsætning af affald. Som bilag til dette tilbud er vedlagt CV er for ovenstående ressourcepersoner. R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 10

11 11. UDDRAG AF RELEVANTE REFERENCER Rambølls team har mange års erfaring med at gennemføre udbud i henhold til udbudsdirektivet. Nedenfor er der uddraget et kort resume af referencerne. Opgave År Kunde Projektforslag til ny genbrugsplads i Sørup 2015 Rebild kommune Udbud af indsamling af dagrenovation, organisk affald og indsamling af affald fra genbrugsøer i Distrikt 1 i Nyborg Kommune Gennemgang af miljøministeriets kontrakt for affaldshåndtering for optimering af kontraktstyring efter kommende udbud Udbud af indsamling af dagrenovation, vegetabilsk affald, batterier og tømning af genbrugsøer i Distrikt 2 i Nyborg Kommune Vurdering af potentiale for fælles afsætning af genanvendelige materialer Udbud af afsætning af forbrændingsegnet dagrenovation Bistand til vurdering af pris ved løsning af indsamling af affald i kommunalt regi og vurdering af kontraktgrundlag og administrativ belastning ved køb af tjenesteydelse om indsamling af affald Udbud af afsætning af forbrændingsegnet affald fra udvalgte kommuner under Affaldsregion Nord. Udbud af afsætning af forbrændingsegnet affald fra Esbjerg, Varde og Vejen Kommune. Udbud af afsætning af slam til jordbrugsformål. Udbud af indsamling af dagrenovation, genanvendelige materialer, tømning af containere på genbrugsstationer o.l. for mere end 50 danske kommuner i de seneste 20 år 12. CERTIFICERING 2015 Nyborg forsyning & Service A/S 2014 Naturstyrelsen 2013 Nyborg forsyning & Service A/S 2013 ESØ og Østdeponi 2011 Horsens Kommune 2011 Kolding Kommune 2009 Affaldsregion Nord 2009 Esbjerg, Varde og Vejen Kommune 2011 Svendborg Forsyning Mere end 50 danske kommuner Rambølls kvalitetsstyringssystem er certificeret efter ISO Certificeringen er foretaget af Norske Veritas. Det er Rambøll Danmarks målsætning at sætte fokus på den enkelte kundes behov, krav og ønsker samt at kunne målrette vores kvalitetsledelsessystem (Q-systemet) efter forskellige typer af opgaver og projekter. Rambøll Danmarks Q-system omfatter politikker, ansvar og retningslinjer for kvalitet, forretningsetik (Business Integrity), miljø og arbejdsmiljø. Rådgivningen understøttes af, at Q-systemet er i henhold til DS/EN ISO 9001 om kvalitetsledelse, og hvor relevant af DS/EN ISO om miljøledelse, OHSAS om arbejdsmiljø og den internationale rådgiverfederation FIDIC s Guidelines for Business Integrity Management. Q-systemet består ud over retningslinjerne af delsystemer for Ledelsesprocessen og Projektprocessen med procedurer og værktøjer. En væsentlig del af Rambølls kvalitetsstyringssystem er den samlede projektplan, som altid udarbejdes for et projekt. Denne er med til at sikre den løbende fremdrift, opfølgning og fokus i projektforløbet. R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 11

12 13. ØVRIGT Er der spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger samt justering af tilbud, står vi altid gerne til rådighed. Med venlig hilsen Per Haugsted Petersen Affald og ressourcer Senior konsulent Miljø og Natur M Katharina Maria Pedersen Civilingeniør Konsulent Miljø og natur M R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 12

13 BILAG 1 RAMBØLLS GENNERELLE FORRETNINGSBETINGELSER 1-1

14 1-2 Generelle forretningsbetingelser for Rambøll Danmark A/S 1. ABR 89 Alle rådgivningsaftaler indgås i henhold til gældende Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89). Disse regler er branchens fælles grundlag for aftaler om rådgivning inden for det arbejdsområde, som omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand. Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) har som supplement hertil udarbejdet en række ydelsesbeskrivelser, som der ofte henvises til i kontrakter. Klientens angivelse af særlige vilkår i udbudsmaterialet, ordrer eller lign. anses ikke som fravigelser af nedenstående vilkår, medmindre Rambøll skriftligt har accepteret disse. 2. Honorar Hvor intet andet er aftalt, faktureres Rambølls assistance efter medgået tid i henhold til Rambølls til enhver tid gældende timetakster med tillæg af moms. 3. Udlæg Interne udlæg (mangfoldiggørelse, kørsel, rejser m.v.) faktureres uden tillæg. Kørsel faktureres i henhold til statens takster. Eksterne udlæg (underrådgivere, leverandører etc.) tillægges et standard overhead på 10%. 4. Betaling Betalingsbetingelser er fakturadato + 14 dage. Ved fakturering i henhold til aftalt betalingsplan faktureres således, at betaling til Rambøll finder sted i henhold til de aftalte tidspunkter. Såfremt betaling finder sted senere, er Rambøll berettiget til at beregne renter i overensstemmelse med rentelovens til enhver tid gældende rentesats. 5. Rettigheder Klienten er berettiget til at anvende det materiale, som udarbejdes af Rambøll til løsning af den pågældende opgave, men Rambøll beholder alle rettigheder over sine ideer og det materiale, som er udarbejdet. Klienten er berettiget til at offentliggøre materiale udarbejdet af Rambøll, såfremt formen for offentliggørelse forinden er forelagt Rambøll. Rambølls navn skal altid fremgå ved offentlig gengivelse af materiale og bygninger eller anlæg, hvortil Rambølls materiale er anvendt. Rambøll kan ikke offentliggøre projektmateriale helt eller delvist uden samtykke fra klienten. Rambøll er dog berettiget til at anvende opgaven som reference bl.a. i forbindelse med akkvisitioner og markedsføring. 6. Levering Leveringstiden er angivet omtrentligt og uforbindende, medmindre andet særskilt er aftalt. Rambøll kan kræve tidsfristforlængelse såfremt forhold, som klienten bærer ansvaret for, eller force majeure er årsag til forsinkelsen. 7. Ansvar Rambøll er i henhold til ABR 89 ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Det skal dog understreges, at Rambøll som rådgiver kun er ansvarlig for skader, som opstår i forbindelse med arbejde, Rambøll har påtaget sig, når det kan godtgøres, at skaden skyldes mangel på fornøden faglig dygtighed eller omhu. Rambølls ansvar ophører 5 år efter, at opgaven er afleveret, og er maksimeret til 3 gange det udbetalte honorar. Et evt. forsinkelsesansvar kan maksimalt udgøre 10 % af det betalte honorar. Rambøll hæfter ikke for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab. 8. Forsikring Rambøll er ansvarsforsikret hos Tryg Forsikring, police nr Tvister Eventuelle tvister afgøres endeligt og bindende ved voldgift i overensstemmelse med ABR 89. Såfremt klienten er privatperson ( forbruger ), afgøres tvisten ved de almindelige domstole i henhold til Retsplejelovens bestemmelser herom. Rambøll Danmark A/S den 7. december 2010

15 BILAG 2 CV, DORTE HVID-JACOBSEN 2-1

16 DORTE HVID-JACOBSEN Senior konsulent Dorte Hvid-Jacobsen har arbejdet som projektleder og administrator inden for affaldsområdet i mere end 18 år, og har stor viden og erfaring med opgaveløsning for kommuner og fælleskommunale affaldsselskaber. Opgaverne har især været koncentreret om affaldsplanlægning og administration af gældende regler, herunder krav til affaldsplaner og regulativer. Endvidere har tilrettelæggelse og udvikling af konkrete indsamlingsordninger for husholdninger i forhold til dagrenovation, storskrald, haveaffald, farligt affald samt ikke mindst de genanvendelige emballagefraktioner, papir og organisk affald været en gennemgående opgave gennem årene og herunder også udbud af affaldsordninger og afsætning af det indsamlede affald. Dorte har endvidere været projektansvarlig for drift og udvikling af genbrugsstationer. Gennem de senere år har Dorte opnået stor erfaring med håndtering af bygge- og anlægsaffald. Både i forhold til tilrettelæggelse af miljøsaneringer, anmeldelser af affaldet og udarbejdelse af affaldshåndteringsplaner, der både tager højde for de miljøproblematiske stoffer og ønsker om at udnytte affaldets genavendelige ressourcer. Endvidere har Dorte en bred erfaring med gebyrpolitik, fastsættelse af takster samt budget og regnskab på affaldsområdet. Gennem flere års projektledelse i forhold til opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr og behandling af fritagelsesansøgninger har Dorte opnået ekspertviden på dette område. KONTAKTINFORMATION Dorte Hvid-Jacobsen Rambøll Hannemanns Allé Copenhagen Denmark Som særlig kompetence har Dorte Hvid-Jacobsen gennem flere projekter været ansvarlig for målrettet brugerinvolvering i udformning af fremtidige affaldsordninger, og har stor erfaring med inddragelse af forskellige interessenter i planlægningsarbejdet. Som beslutningsgrundlag for kommuner, affaldsselskaber eller private organisationer og virksomheder kan Dorte Hvid-Jacobsen hjælpe med driftsoptimering af affaldsordninger, måling af effektivitet i forhold til affaldshierarkiet, vurdering af serviceniveau, miljø- og klimapåvirkning samt økonomiske vurderinger. 1/5 CV, DORTE HVID-JACOBSEN, SIDST OPDATERET 2014/7

17 KARRIERE 2013->>> Senior Konsulent, Rambøll Danmark Udarbejdelse af affaldsplaner for kommuner, herunder udvikling af affaldsordninger for husholdninger og erhverv med særligt fokus på kildesortering af tørt genanvendeligt og organisk affald. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for kommuner, affaldsselskaber, private organisationer og virksomheder i form af beskrivelser af driftsoptimering af affaldsordninger, måling af effektivitet i forhold til affaldshierarkiet, vurdering af serviceniveau, miljø- og klimapåvirkning samt økonomiske vurderinger Miljøplanlægger, Herlev Kommune Affaldsadministration og planlægning. Udvikling af affaldsordninger for husholdninger og erhverv. Fokus på kildesortering af tørre genanvendelige fraktioner papir, glas, metal og plast samt organisk affald. Brugerinvolvering i affaldsløsninger og politik. Gebyrpolitik og administration, for husholdninger og erhverv. Økonomivurderinger i forbindelse med udvikling af nye affaldsordninger. Miljøvurdering af affaldsløsninger. Implementering af kvalitetsstyringssystem og intern audit Miljømedarbejder, Ringsted Kommune Affaldsadministration og planlægning. Udvikling af affaldsordninger for husholdninger og erhverv. Fokus på kildesortering af papir, glas og organisk affald. Gebyrpolitik og administration, for husholdninger og erhverv. Økonomivurderinger i forbindelse med udvikling af nye affaldsordninger Miljømedarbejder, Frederiksberg Kommune Medvirke til udarbejdelse af Frederiksberg Kommune affaldsplan Herefter medvirke til gennemførelse af de konkrete initiativer i affaldsplanen. Administration på affaldsområdet, herunder konkret anvisning af erhvervsaffald. Udarbejdelse af grønt regnskab til kommunale institutioner. UDDANNELSE Cand. Techn. Soc. Roskilde Universitet Naturvidenskabelig basisuddannelse Roskilde Universitet KURSER/ CERTIFICERINGER Team- og netværksledelse, valgmodul diplomuddannelse i ledelse (5 ECTS point), Professionshøjskolen Metropol, København, 2013 Innovationsledelse i offentlige organisationer, valgmodul diplomuddannelse i ledelse (5 ECTS point), Professionshøjskolen Metropol, København, 2012 Anerkendende ledelse, 2 dags kursus hos Herlev Kommune, 2011 Implementering af strategier, internt kursus hos Herlev Kommune, arrangeret af Strategos, 2010 Coachende færdigheder, 2 dags kursus hos Herlev Kommune, arrangeret af Attractor, /5 CV, DORTE HVID-JACOBSEN, SIDST OPDATERET 2014/7

18 Kursus i formidling, målrettet undervisning af skoleelever på genbrugsstationer, Vestforbrænding, 2010 Systemansvar og ledelse af audit af kvalitetsstyringssystemer, uge-kursus hos Dansk Standard, 2007 SPROGLIGE KOMPETENCER Dansk (modersmål), Engelsk PROJEKTER Bistand til implementering af nye affaldsløsninger hos etageboliger i Hillerød Kommune Hillerød Forsyning Holding A/S, Danmark Hillerød Forsyning - Bistand til implementering af nye affaldsløsninger hos etageboliger i Hillerød Kommune EU-udbud Indsamling af dagrenovation, vegetabilsk affald, batterier og tømning af genbrugsøer Nyborg Forsyning & Service A/S, Danmark Nyborg Forsyning & Service A/S har modtaget bistand fra Rambøll til gennemførelse af et udbud af indsamling af dagrenovation, vegetabilsk affald, batterier og tømning af genbrugsøer i distrikt 1 i Nyborg Kommune. Rambøll har tidligere gennemført udbud for Nyborg Forsyning & Service A/S. Rambølls bistand bestod i udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder udbudsbetingelser, tildelingskriterier, kontraktgrundlag med videre i fase Analyse af Miljøministeriets affaldshåndteringsaftale Naturstyrelsen, Danmark Rambøll har gennemført en analyse af Miljøministeriets rammeaftale for affaldshåndtering. Miljøministeriet administrerer på vegne af 14 ministerier og Det Administrative Bibliotek 3 landsdækkende aftaler vedrørende "Indsamling, transport og behandling af erhvervsaffald til genanvendelse, forbrænding og deponering" IPC Building Soundport Soundport A/S Affaldsekspert Ferring A/S skal flytte fra Ørestad til et nybygget domicil i Kastrup. Domicilet bliver på m2, der omfatter kontorer. laboratorier, teknikrum og parkering. Rambøll er bygherrerådgiver. I projekteringsfasen har Dorte bistået med en kortlægning af nuværende affaldshåndtering, afholdelse af 4 workshops vedrørende kommende affaldshåndtering for de forskellige laboratorieafdelinger samt facility management og køkken. Resultat af workshops indgår i det videre projekteringsarbejde forud for udbud af byggeriet Fælles Akutmodtagelse på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Region Syddanmark Affaldsekspert Ombygning af m² hospital til ny fælles akutmodtagelse. Dorte har bistået med udarbejdelse af udbudsmateriale vedrørende miljøsanering forud for ombygning af hospital samt udarbejdelse af plan for affaldshåndtering under ombygningen. Endvidere har Dorte forestået anmeldelser og kontakt til Esbjerg Kommune i hht affaldslovgivningen på vegne af bygherren. 3/5 CV, DORTE HVID-JACOBSEN, SIDST OPDATERET 2014/7

19 MILLIARDRENOVERING AF KORSLØKKEN - ODENSE Fyns almennyttige Boligselskab og affaldsekspert Fornyelsen af Korsløkken i Odense omfatter en forbedring og modernisering af boligerne og det omkringliggende område. Korsløkkens boliger bliver reduceret til 1.028, fordi de blandt andet gøres lysere og større. Renoveringen omfatter nye køkkener og bad, ventilation, el-installationer samt etablering af elevatorer i alle opgange. Desuden renoveres det omkringliggende område. Rambøll leverer totalrådgivning og realiserer i samarbejde med Archide og C&W arkitekter og med støtte fra Landsbyggefonden renoveringsprojektet. Dorte er tilknyttet projektet som ekspert i forhold til gennemførelse af indledende miljøsanering af lejlighederne, herunder fastsættelse af program for miljøundersøgelser, arbejdsgangsbeskrivelser og affaldshåndtering ved nedrivning af bygningsdele forurenet med asbest, metaller, PCB eller klorparaffiner Bedre affaldssortering starter hos borgeren Alexandra Instituttet Affaldsekspert Partnerskab med Alexandra Instituttet (IT-universitetet), Danmarks Designskole, GS1, Tankegang, Frederiksberg Kommune og lokale Frederiksberg borgere om at skabe bedre affaldssortering ved hjælp af IT løsninger. Der blev udviklet og testet fire prototyper, der alle var udviklet tæt på borgernes affaldssorteringspraksis. Projektets fokus var bedre plastsortering og mindre restaffald hos familier i etagebebyggelser Udarbejdelse af affaldsplan Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommune, Danmark Udarbejdelse af affaldsplan Jammerbugt Kommune Affaldshåndtering Frederiksberg Forenede Boligselskab Søndermarken JJW Arkitekter A/S Projektleder Rambøll har bistået Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB) afdeling Søndermarken med rådgivning i forbindelse med vurderingen af forskellige affaldssystemer. Boligområdet er i gang med en projektering af en større renovering og de ydre dele af bygningerne og områderne omkring de 5 højhuse. Der er et udtalt ønske om at få et moderne og fremtidssikret affaldssystem, der lever op til kommunens krav om sortering, samt er nemt og logisk at bruge for beboerne. 4/5 CV, DORTE HVID-JACOBSEN, SIDST OPDATERET 2014/7

20 2013 Rådgivning og bistand ved fælles afsætning af genanvendeligt affald Østdeponi I/S Rådgivning og bistand ved fælles afsætning af genanvendeligt affald. Projektet indebar en analyse af nuværende afsætning af genanvendeligt affald fra de 6 kommuner samt en analyse økonomiske fordele og ulemper ved fælles afsætning af disse materialer. Analysen blev opgjort på affaldsfraktioner, mængder, behandlingspris, transport ud fra interviews, regnskabstal samt nøgletal fra modtageanlæg. Endvidere blev transportomkostninger beregnet ved hjælp af programmet Drivetime Håndtering af bygge- og anlægsaffald ved nedrivning af Bjergmarkskollegiet i Holbæk Holbæk Kommune Projektleder Rambøll har bistået Holbæk Kommune med klassificering og anvisning af affald i forbindelse med nedrivning af Bjergmarks Kollegiet. Holbæk Kommune modtog, som myndighed på området, en miljøundersøgelse fra bygherre, indeholdende en kortlægning af miljø- og sundhedsfarlige stoffer i bygningerne samt forslag til affaldshåndtering Indsamling og håndtering af organisk affald Randers Kommune Rambøll har bistået Randers Kommune med udarbejdelse af et forslag til ny indsamlings-ordning for organisk affald fra private husstande Affaldsplaner for kommunerne under det fælleskommunale selskab Klintholm I/S Klintholm I/S Rambøll har bistået Klintholm I/S med at lave ensartede affaldsplaner for deres interessentkommuner. Hver interessentkommune har fortsat deres egne affaldsplan, men med fælles opsætning og med nogle fælles initiativer Udarbejdelse af Affaldsplan Herlev Kommune Projektleder Udarbejdelse af Affaldsplan for Herlev Kommune. Planen indeholdt en vision om affald som ressource og var opbygget omkring 3 målsætninger: Ressourcerne skal ud af affaldet, problemstofferne skal ud af affaldet og endelig kommunikation, der skaber handling. Der er i planen beskrevet 14 konkrete indsatsområder for de kommende seks år. Foruden selve affaldsplanen er der udarbejdet en kortlægning af affaldsmængderne, en prognose for udvikling af affaldsmængderne, en liste over modtageanlæg, økonomiberegninger samt oversigt over gældende affaldsordninger. I processen blev der arbejdet med borgerinddragelse via møder med boligselskaber, miljø- og naturråd, oplysningsdage på det lokale bytorv og genbrugsstationen. 5/5 CV, DORTE HVID-JACOBSEN, SIDST OPDATERET 2014/7

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015 Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i Gladsaxe Kommunes Affaldsplan -2024 forventes godkendt i første halvår af. I affaldsplanen lægges der op til at Miljøudvalget hvert år godkender en Handlingsplan

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningens bemærkninger Bilag 1 Dette notat sammenfatter Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar, herunder hvorvidt høringssvar foreslås at føre til ændringer i den endelige affaldsplan 2015-2026. Nummerering til

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

AFTALE. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej Glostrup CVR. nr.: (i det følgende kaldet Vestforbrænding)

AFTALE. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej Glostrup CVR. nr.: (i det følgende kaldet Vestforbrænding) AFTALE Mellem undertegnede parter I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup CVR. nr.: 10 86 61 11 (i det følgende kaldet Vestforbrænding) og Ishøj Kommune Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20 2635

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet.

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet. Ændret affaldsordning i Ringsted Kommune. Sag nr. 17/670 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning I januar 2011 traf Byrådet beslutning om, hvorledes den fremtidige affaldsordning for enfamilieboliger skulle

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale mellem Frederikshavn Elnet A/S, Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Varme A/S samt Plan & Projekt A/S 27. juni 2014 2 1. Parterne 1.1. Undertegnede Frederikshavn

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Generelle bestemmelser REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand.

Generelle bestemmelser REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand. REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand. Region Midtjylland 15. Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Organisering... 5 3. Rammeaftalerne... 6 3.1. Generelt... 6 3.2. Miniudbud... 6 3.3.

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen.

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen. 17-04-2015 Tom Hansen Direkte: 7257 7868 Mail: tha@jammerbugt.dk Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-13 Høringssvar til forslag til Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 1. Indledning. Forslag til Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Spørgsmål og svar Dato December 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Indkomne høringsbesvarelser

Indkomne høringsbesvarelser Notat om høringsbesvarelser til forslag til Ressource- og affaldsplan 2015-2024 Byrådet vedtog på sit møde den 24. november 2014 at udsende forslag til Ressource- og affaldsplan i den lovpligtige offentlige

Læs mere

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4.

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4. Notat Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Ishøj Kommune. Udbud af udvalgte områder. Projektbeskrivelse og honoraroverslag REV. 1 7.

Læs mere

Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger

Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger Bilag 1 til kontrakt Cirkulær Økonomi & Affald Ref. LLN Den 3. april 2017 Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger 1. Baggrund

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

SMOKA Københavns Kommunes overvejelser om ejerskab

SMOKA Københavns Kommunes overvejelser om ejerskab SMOKA Københavns Kommunes overvejelser om ejerskab Københavns Kommune Præsentation og nøgletal Ressource- og Affaldsplan 2018 Affaldsordninger Farligt affald og SMOKA SMOKA før og nu Københavns Kommune

Læs mere

Vedtagelse af Affaldsplan

Vedtagelse af Affaldsplan Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 22. april 2015 Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2015- efter offentlig høring. 1. Resume Byrådet vedtog på byrådsmøde den 3. december

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Bent Raben Specialist i udbud på affaldsområdet CV nr. 5 Født: 1957 Nationalitet: Dansk Uddannelse Civilingeniør, maskinretning DTH, 1984. EU Udbudsret, 2007, enkeltfag ved Københavns Universitet Praktisk

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser. Udbudsbetingelser

Indkøb af gummihjulslæsser. Udbudsbetingelser Indkøb af gummihjulslæsser Udbudsbetingelser Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26661 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 7 Odense Renovation A/S

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud

UDBUD. Rådgiverudbud UDBUD Rådgiverudbud Nedlæggelse af Undløse, Ugerløse, Store Merløse og Østrup renseanlæg Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Notat om behandlingsstrategi

Notat om behandlingsstrategi Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT 9. november 2007 Notat om behandlingsstrategi Journalnr. Skriv Journalnr. /ICa Baggrund: Jf. 2.14 i Betinget aftale om ophør af R98s koncession, overtager kommunerne

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Udbud - Hydraulisk materialehåndteringsmaskine på hjul til genbrugsstationen i Havnegade, Odense. Udbudsbetingelser

Udbud - Hydraulisk materialehåndteringsmaskine på hjul til genbrugsstationen i Havnegade, Odense. Udbudsbetingelser Udbud - Hydraulisk materialehåndteringsmaskine på hjul til genbrugsstationen i Havnegade, Odense Udbudsbetingelser Dato: 13. september 2016 Dokument id: 49914 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: EP/ANS

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Kort vejledning fjernes når aftaleteksten er færdig og inden underskrift.

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere