RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE"

Transkript

1 Til Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Dokumenttype Tilbud Dato Marts, 2015 RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE

2 RÅDGIVERBISTAND TIL UDBUD AF BEHANDLING AF DAGRENOVATION REBILD KOMMUNE Revision 1 Dato Udarbejdet af KATN Kontrolleret af PRP Godkendt af Beskrivelse PRP Tilbud på udbud af behandling af dagrenovation Ref. R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation

3 REBILD KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 4 2. Baggrund 4 3. Proces og plan for at gennemføre udbuddet 4 4. Fase 1 forberedelse af udbudsmateriale Opstartsmøde Basis udbudsmateriale Notat Output Fase Fase 2 udarbejdelse af udbudsmatriale Output Fase Fase 3 Udbuddet gennemføres Output Fase Fase 4 - Indgåelse af kontrakter Output Fase Rambølls koncept for udbud Rådgiverens ydelser Rebild Kommunes ydelser 8 9. Samlet tilbud Timesatser Budget Kompetence og ansvar Uddrag af relevante referencer Certificering Øvrigt 12 BILAG Bilag 1 Rambølls gennerelle forretningsbetingelser Bilag 2 CV, Dorte Hvid-Jacobsen Bilag 3 CV, Per Haugsted Petersen Bilag 4 CV, Katharina Maria Pedersen

4 1. INDLEDNING Rambøll har hermed fornøjelsen af at fremsende tilbud på udbud af afhentning og forbrænding af restaffald fra en del af Rebild Kommune. Vi lægger i vores tilbud vægt på at beskrive vores koncept for udbud udviklet i et samarbejde mellem Rambølls tekniske eksperter og Rambølls jurister og på at beskrive processen omkring løsningen af opgaven samt en præsentation af kompetencer for de personer som vil arbejde på opgaven. 2. BAGGRUND Rebild Kommune vil udbyde afhentning og forbrænding af restaffald indsamlet i de gamle Nørager og Støvring Kommuner. Der var i 2014 tale om en mængde på ca ton. Rebild Kommune ønsker at der i udbudsmaterialet skal tages højde for at transportafstanden for renovatøren som foretager indsamlingen ikke overstiger (f.eks.) 25 km fra kommunegrænsen. Dette kan betyde, at de afgivne tilbud skal indeholde etablering og drift af en central opsamlingsplads inden for en afstand af (f.eks.) 25 km. fra kommunegrænsen, herunder at udgifter til kørsel mellem den centrale opsamlingsplads og forbrændingsanlægget er Rebild Kommune uvedkommende. Kontraktperioden for afhentning og forbrænding af restaffald skal påbegyndes den Udbudsdokumenter udarbejdet for dette udbud skal være klar til godkendelse i teknik- og miljøudvalget den 31. marts (aprilmødet) eller senest 21. april (majmødet). 3. PROCES OG PLAN FOR AT GENNEMFØRE UDBUD- DET Projektet vil blive gennemført i en iterativ proces mellem Rambøll og Rebild Kommune for at sikre en effektiv proces og et forløb, hvor alle parter får tilstrækkeligt tid til at bidrage med deres informationer og tilkendegive krav og ønsker og hvor Rebild Kommune kan drage nytte af den viden Rambøll har opbygget vedrørende udbudsforretninger om afsætning af affald og andre relevante forhold. Nedenfor er forslag til den samlede tidsplan skitseret. Planen er baseret på processen beskrevet i det efterfølgende. Planen er baseret på, at arbejdet igangsættes ultimo uge 12 og at udbudsdokumenter udarbejdes som udkast til præsentation for TMU den 21. april R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 4

5 TIDSPLAN Tidsplanen er baseret på at udbudsforretningerne gennemføres som offentlige udbud hvor bekendtgørelsen udarbejdes og fremsendes elektronisk for at forkorte tilbudsperioden. 4. FASE 1 FORBEREDELSE AF UDBUDSMATERIALE Rambøll vil ud fra de allerede foreliggende oplysninger forberede et basisudbudsmateriale, som fremsendes til Rebild Kommune forud for et opstartsmøde sammen med et notat, hvori det oplistes, hvilke forhold Rambøll anser som nødvendige at få talt om på opstartsmødet. Efter opstartsmødet samler Rambøll op på de forhold, som blev drøftet på opstartsmødet og sender revideret notat til godkendelse ved Rebild Kommune. 4.1 Opstartsmøde Formålet med opstartsmødet er blandt andet at få afstemt forventninger og roller i projektforløbet, men også at få foretaget en udbudsstrategisk afklaring og kortlægge input til udbudsmaterialet. Rambøll forbereder et forslag til dagsorden for mødet, som indeholder de punkter og forhold, som er nødvendige at få fastlagt. Forslag til dagsorden drøftes med Rebild Kommunes kontaktperson. Rambøll udfærdiger et referat fra mødet, som efterfølgende skal godkendes af Rebild Kommune. Forhold som blandt andet skal drøftes er: Rebild Kommunes forventninger og krav til specifikationen. Rebild Kommunes forventninger og krav til udvælgelseskriterier (kriterier som skal indgå i udbudsbekendtgørelsen) Rebild Kommunes forventninger og krav til tildelingskriterier såvel overordnede kriterier som eventuelle delkriterier De nærmere rammer for udbuddet. Det kan være præcise datoer for udbuddets faser, herunder eventuelle spørgemøder og spørge- samt svarfrister 4.2 Basis udbudsmateriale Rambøll vil som grundlag for mødet - forberede et basis-udbudsmateriale med en opgørelse over de umiddelbare forhold, som skal behandles på opstartsmødet. Dette vil blandt andet omfatte det forhold, påpeget af Rebild Kommune, at hvis den vindende tjenesteyder ikke kommer fra nærområdet skal der være krav om, at de afgivne tilbud indeholder etablering og drift af en central opsamlingsplads inden for en afstand af (f.eks.) 25 km. fra kommunegrænsen, herunder at udgifter til kørsel mel- R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 5

6 lem den centrale opsamlingsplads og forbrændingsanlægget er Rebild Kommune uvedkommende. 4.3 Notat Rambøll vil i et kort notat opliste forhold, som Rebild Kommune vil skulle tage stilling til og hvor muligt, vil Rambøll komme med forslag til, hvordan disse forhold med fordel kan beskrives i udbudsmaterialet. Efter opstartsmødet retter Rambøll notatet til i forhold til de beslutninger, der blev truffet på opstartsmødet og indhenter svar på eventuelle yderligere spørgsmål stillet under opstartsmødet. Notatet sendes til Rebild Kommune for accept af beslutninger og fremgangsmåde. Skulle der derefter være brug for yderlige tilretning, vil én yderligere rette-runde være inkluderet i dette tilbud. 4.4 Output Fase 1 Ved afslutning af første fase har Rebild Kommune fået fremstillet, hvilke forhold der skal tages stilling til, og hvilke konsekvenser forholdene kan have for samarbejdet med tjenesteyder i kontraktperioden og for prissætningen af opgaven. Rebild Kommune har udbudsdokumenter udarbejdes som udkast til præsentation for TMU den 21. april Rebild Kommune skal ved afslutningen af fase 1 meddele Rambøll, hvilke beslutninger der er taget, hvorefter Rambøll kan påbegynde fase 2 Udarbejdelse af udbudsmateriale. 5. FASE 2 UDARBEJDELSE AF UDBUDSMATRIALE Rambøll udfærdiger i fase 2 udbudsdokumenterne samt et forslag til evalueringsmodel, som fremsendes i udkast til Rebild Kommune. Efter at Rebild Kommune har haft tid til at gennemlæse dokumenterne, afholdes 2. projektmøde hvor dokumenterne gennemgås. Rambøll tilretter herefter dokumenterne. Skulle der derefter være brug for yderlige tilretning, vil én yderligere rette-runde være inkluderet i dette tilbud. 5.1 Output Fase 2 Ved afslutning af fase 2 har Rambøll forelagt det endelige udbudsmateriale for Rebild Kommune, og Rebild Kommune har godkendt det. 6. FASE 3 UDBUDDET GENNEMFØRES Rambøll foreslår, at processen gennemføres som et offentligt udbud efter EU s udbudsregler, hvor udbudsmaterialet bliver offentliggjort ved at blive gjort elektronisk tilgængeligt via Rebild Kommunes hjemmeside. Den ovenfor i punkt 5 beskrevne evalueringsmodel offentliggøres ikke. Rebild Kommune skal derfor være indstillet på, at udbudsmaterialet, eventuelle rettelsesbreve og notat med spørgsmål og svar indkommet i udbudsperioden, skal indsættes på hjemmesiden på specifikke datoer. Rambøll indsender udbudsbekendtgørelse til EU tidende og håndterer tidsfrister for udbudsprocessen samt kontakten med de muligt bydende herunder eventuelle spørgsmål i udbudsperioden. Spørgsmål og svar forberedes i et notat, som vil indgå i det fremtidige kontraktgrundlag. Rambøll forbereder tekster til offentliggørelse på Rebild Kommunes hjemmeside. R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 6

7 Efter modtagelsen af tilbuddene og åbningen heraf gennemgår Rambøll tilbuddene, hvorefter Rambøll udfylder evalueringsnotat og pr. mail orienterer de bydende om resultatet af udbuddet. 6.1 Output Fase 3 Ved afslutning af fase 3 er udbudsforretningen gennemført, og en vinder af opgaven er fundet. 7. FASE 4 - INDGÅELSE AF KONTRAKTER Rambøll klargør kontraktmaterialet til underskrift ved indsættelse af den vindende tjenesteyders navn i kontrakten, den vindende tjenesteyders tilbudsliste samt andre underskrevne dokumenter, hvorefter Rebild Kommune står med et samlet kontraktmateriale til underskrift. Kontrakten kan underskrives, når standstill perioden på 10 dage er udløbet. Der er sjældent brug for Rambølls tilstedeværelse ved selve kontraktunderskrivningen, og Rambøll foreslår derfor som udgangspunkt, at Rambøll ikke deltager. Rambøll indsender bekendtgørelse om indgået kontrakt til EU-Tidende, når kontrakten med e tjenesteyderen er underskrevet. 7.1 Output Fase 4 Rebild Kommune har indgået kontrakt med tjenesteyder. 8. RAMBØLLS KONCEPT FOR UDBUD Rambøll bistår med alle led af udbudsforretningen fra udbudsdokumenterne udarbejdes over perioden for udbud til evaluering af tilbud og meddelelse til de bydende samt afsluttende bekendtgørelser til EU-tidende. Rambølls ydelser baseres på Rambølls standardkoncept for udbud. Konceptet er kendetegnet dels ved at udbudsdokumenterne består af det samlede kontraktgrundlag, hvorfor der ikke skal ske ændringer i kontrakten i forhold til udbudsdokumenterne og dels at materialet er opbygget objektorienteret i forhold til de interessenter, som skal anvende kontrakten i driftsperioden. Fordelene er blandt andet at kontrakten er let at administrerer efter og at man ved kontraktindgåelse eliminere fejlmuligheder da dokumentationen ikke ændres fra udbud til kontraktfasen. RAMBØS DBUDSKONCEPT 8.1 Rådgiverens ydelser Opstiller tidsplan for udbuddet Bistår klienten med at udfærdige udbudsmateriale: Udbudsbekendtgørelse via SIMAP og fremsendelse af bekendtgørelse til publicering Udbudsvilkår for udbuddet Forslag til kontrakt med tilhørende bilag som også udgør udbudsgrundlaget Forslag til evalueringsmodel for indkomne tilbud Forestår det praktiske arbejde i udbudsfasen: Modtager alle skriftlige henvendelser i udbudsperioden og udfærdiger forslag til svarskrivelser Udarbejder forslag til tildeling af ordren i form af en evaluering af de indkomne tilbud Udfærdiger bekendtgørelse om tildeling af ordren og fremsender denne til offentliggørelse R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 7

8 Ønsker Rebild Kommune at gøre brug af prækvalifikation vil dokumenter og vurderinger i den forbindelse også indgå i Rambølls ydelser. Viser der sig behov for tillægsopgaver eller ændringer i rådgiverens ydelse aftales skriftligt mellem klient og rådgiver. Rebild Kommunes krav og ønsker til udbuddet vil blive indarbejdet i Rambølls koncept for udbud. RAMBØLLS UDBUDSKONCEPT RAMBØLLS UDBUDSKONCEPT RAMBØLLS UDBUDSKONCEPT Dokumenter Funktion Gyldigt Udbudsbekendtgørelse Bekendtgørelse iht. udbudsdirektivet Udbudsfasen Udbudsvilkår Beskriver vilkår for at afgive tilbud Udbudsfasen Kontrakt Kontraktvilkår alle juridiske bestemmelser Udbuds- /kontraktfasen Bilag 1. Specifikation Dagligt arbejdsredskab som redegør for alle de ydelser og forpligtigelser parterne imellem Bilag 2. Tilbudsliste Tilbudslisten erstattes i kontrakten med tilbudslisten fra den vindende tjenesteyder Bilag 3. Garantistillelse Blanket til garantistillelse. Den vindende tjenesteyders garantistillelse vedlægges i dette bilag Bilag 4. Spørgsmål og svar Liste over samtlige spørgsmål og svar som fremkommer i udbudsperioden Udbuds- /kontraktfasen Udbuds- /kontraktfasen Udbuds- /kontraktfasen Udbuds- /kontraktfasen Øvrige bilag efter behov Erklæringer m.m. Udbuds- /kontraktfasen Evalueringsmodel Fastlægges sammen med udbudsmaterialet og forud for at udbuddet igangsættes for at sikre gennemsigtighed og ens vilkår for alle bydende Udbudsfasen Mail til de bydende Mail om tildeling af ordren og afslag Udbudsfasen Udbudsbekendtgørelse for tildeling af ordren Bekendtgørelse iht. udbudsdirektivet Udbudsfasen 8.2 Rebild Kommunes ydelser Rebild Kommune leverer efter anmodning fra Rambøll de data, oplysninger m.m. som Rebild Kommune ligger inde med og som er nødvendige for opgavernes løsning, eksempelvis: Eksisterende kontrakter og eventuelle udkast til fremtidige kontraktvilkår samt diverse kendelser mv. som kan have betydning for kontraktudkastets bestemmelser Bistår med at kommenterer de forskellige dele af Rådgiverens materiale Rebild Kommune træffer de nødvendige beslutninger af hensyn til fremdriften af opgavernes løsning. R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 8

9 9. SAMLET TILBUD 9.1 Timesatser Timesatser for medarbejderkategorierne er i dette tilbud: Chefkonsulent Senior ingeniør, > 15 års anciennitet Ingeniør, 5-15 års anciennitet Junior ingeniør, < 5 års anciennitet Assistent 950 kr./time 800 kr./time 700 kr./time 600 kr./time 500 kr./time 9.2 Budget Rambøll tilbyder at løse opgaven inden for en samlet budgetramme på kr. eksklusive moms. Heraf er der afsat kr. til udlæg. Skulle Rebild Kommune beslutte at afbryde udbudsforretningen, vil Rambøll gerne bistå Rebild Kommune hermed. Rambøll skal i så fald have betaling for det allerede udførte arbejde, og betaling for den ændrede ydelse aftales mellem Rambøll og Rebild Kommune. Forudsætningerne for dette beløb er, at: Der afholdes 2 projektmøder. Bliver der behov for supplerende projektmøder, aftales dette mellem Rebild Kommune og Rambøll. Der gennemføres to tilretninger af dokumenter. Det vil sige, at Rambøll udarbejder dokumenterne efter oplysninger fra Rebild Kommune. Dokumenterne gennemgås af Rebild Kommune, hvorefter Rambøll retter til og sender til godkendelse ved Rebild Kommune. Skulle der være brug for yderligere tilretning, vil én yderligere rette-runde være inkluderet i dette tilbud. Efterfølgende tilretning aftales dette mellem Rambøll og Rebild Kommune. Rambøll samler spørgsmål og forbereder svar i udbudsperioden én gang efter at spørgefristen udløber. Arbejdet udføres i henhold til den vedlagte tidsplan. Rådgivning og bistand udføres på grundlag af Rambølls generelle forretningsbetingelser jf. bilag 1. R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 9

10 10. KOMPETENCE OG ANSVAR Teamet til dette projekt består af medarbejdere, som alle har spidskompetencer inden for EU-udbud af indsamling og afsætning af affald. Ressourceperson Rolle i projektet Erfaringer Dorte Hvid-Jacobsen Projektleder 19 år Per Haugsted Petersen (PRP) Kvalitetssikring 35 år Katharina M. Pedersen (KATN) 9 år Dorte Hvid-Jacobsen vil være projektleder på projektet. Dorte har mere end 19 års erfaring på affaldsområdet, og har gennemført flere udbudsforretninger for kommuner og affaldsselskaber. Dorte har tillige en stor erfaring med planlægning og drift af affaldsordninger og afsætning af affalds herfra fra tidligere kommunal ansættelse, som vil være til gavn for denne opgaves løsning. Per Haugsted Petersen har arbejdet som ekspert indenfor affaldsområdet i mange år. Pers erfaring benyttes i dette projekt til at sikre en høj kvalitet i opgaveløsningen via hans rolle med kvalitetssikring af projektet. Katharina vil være projektmedarbejder på projektet. Katharina har, i de sidste 9 år, medvirket ved udarbejdelse af udbudsmateriale til adskillige udbudsforretninger. Udover selve udbudsmaterialet har Katharina også gennemført mange udbudsforretninger. Udbudsforretningerne har både omhandlet indsamlingsordninger for forskellige affaldsfraktioner samt indkøb eller leje af affaldsudstyr og udbud af afsætning af affald. Som bilag til dette tilbud er vedlagt CV er for ovenstående ressourcepersoner. R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 10

11 11. UDDRAG AF RELEVANTE REFERENCER Rambølls team har mange års erfaring med at gennemføre udbud i henhold til udbudsdirektivet. Nedenfor er der uddraget et kort resume af referencerne. Opgave År Kunde Projektforslag til ny genbrugsplads i Sørup 2015 Rebild kommune Udbud af indsamling af dagrenovation, organisk affald og indsamling af affald fra genbrugsøer i Distrikt 1 i Nyborg Kommune Gennemgang af miljøministeriets kontrakt for affaldshåndtering for optimering af kontraktstyring efter kommende udbud Udbud af indsamling af dagrenovation, vegetabilsk affald, batterier og tømning af genbrugsøer i Distrikt 2 i Nyborg Kommune Vurdering af potentiale for fælles afsætning af genanvendelige materialer Udbud af afsætning af forbrændingsegnet dagrenovation Bistand til vurdering af pris ved løsning af indsamling af affald i kommunalt regi og vurdering af kontraktgrundlag og administrativ belastning ved køb af tjenesteydelse om indsamling af affald Udbud af afsætning af forbrændingsegnet affald fra udvalgte kommuner under Affaldsregion Nord. Udbud af afsætning af forbrændingsegnet affald fra Esbjerg, Varde og Vejen Kommune. Udbud af afsætning af slam til jordbrugsformål. Udbud af indsamling af dagrenovation, genanvendelige materialer, tømning af containere på genbrugsstationer o.l. for mere end 50 danske kommuner i de seneste 20 år 12. CERTIFICERING 2015 Nyborg forsyning & Service A/S 2014 Naturstyrelsen 2013 Nyborg forsyning & Service A/S 2013 ESØ og Østdeponi 2011 Horsens Kommune 2011 Kolding Kommune 2009 Affaldsregion Nord 2009 Esbjerg, Varde og Vejen Kommune 2011 Svendborg Forsyning Mere end 50 danske kommuner Rambølls kvalitetsstyringssystem er certificeret efter ISO Certificeringen er foretaget af Norske Veritas. Det er Rambøll Danmarks målsætning at sætte fokus på den enkelte kundes behov, krav og ønsker samt at kunne målrette vores kvalitetsledelsessystem (Q-systemet) efter forskellige typer af opgaver og projekter. Rambøll Danmarks Q-system omfatter politikker, ansvar og retningslinjer for kvalitet, forretningsetik (Business Integrity), miljø og arbejdsmiljø. Rådgivningen understøttes af, at Q-systemet er i henhold til DS/EN ISO 9001 om kvalitetsledelse, og hvor relevant af DS/EN ISO om miljøledelse, OHSAS om arbejdsmiljø og den internationale rådgiverfederation FIDIC s Guidelines for Business Integrity Management. Q-systemet består ud over retningslinjerne af delsystemer for Ledelsesprocessen og Projektprocessen med procedurer og værktøjer. En væsentlig del af Rambølls kvalitetsstyringssystem er den samlede projektplan, som altid udarbejdes for et projekt. Denne er med til at sikre den løbende fremdrift, opfølgning og fokus i projektforløbet. R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 11

12 13. ØVRIGT Er der spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger samt justering af tilbud, står vi altid gerne til rådighed. Med venlig hilsen Per Haugsted Petersen Affald og ressourcer Senior konsulent Miljø og Natur M Katharina Maria Pedersen Civilingeniør Konsulent Miljø og natur M R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 12

13 BILAG 1 RAMBØLLS GENNERELLE FORRETNINGSBETINGELSER 1-1

14 1-2 Generelle forretningsbetingelser for Rambøll Danmark A/S 1. ABR 89 Alle rådgivningsaftaler indgås i henhold til gældende Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89). Disse regler er branchens fælles grundlag for aftaler om rådgivning inden for det arbejdsområde, som omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand. Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) har som supplement hertil udarbejdet en række ydelsesbeskrivelser, som der ofte henvises til i kontrakter. Klientens angivelse af særlige vilkår i udbudsmaterialet, ordrer eller lign. anses ikke som fravigelser af nedenstående vilkår, medmindre Rambøll skriftligt har accepteret disse. 2. Honorar Hvor intet andet er aftalt, faktureres Rambølls assistance efter medgået tid i henhold til Rambølls til enhver tid gældende timetakster med tillæg af moms. 3. Udlæg Interne udlæg (mangfoldiggørelse, kørsel, rejser m.v.) faktureres uden tillæg. Kørsel faktureres i henhold til statens takster. Eksterne udlæg (underrådgivere, leverandører etc.) tillægges et standard overhead på 10%. 4. Betaling Betalingsbetingelser er fakturadato + 14 dage. Ved fakturering i henhold til aftalt betalingsplan faktureres således, at betaling til Rambøll finder sted i henhold til de aftalte tidspunkter. Såfremt betaling finder sted senere, er Rambøll berettiget til at beregne renter i overensstemmelse med rentelovens til enhver tid gældende rentesats. 5. Rettigheder Klienten er berettiget til at anvende det materiale, som udarbejdes af Rambøll til løsning af den pågældende opgave, men Rambøll beholder alle rettigheder over sine ideer og det materiale, som er udarbejdet. Klienten er berettiget til at offentliggøre materiale udarbejdet af Rambøll, såfremt formen for offentliggørelse forinden er forelagt Rambøll. Rambølls navn skal altid fremgå ved offentlig gengivelse af materiale og bygninger eller anlæg, hvortil Rambølls materiale er anvendt. Rambøll kan ikke offentliggøre projektmateriale helt eller delvist uden samtykke fra klienten. Rambøll er dog berettiget til at anvende opgaven som reference bl.a. i forbindelse med akkvisitioner og markedsføring. 6. Levering Leveringstiden er angivet omtrentligt og uforbindende, medmindre andet særskilt er aftalt. Rambøll kan kræve tidsfristforlængelse såfremt forhold, som klienten bærer ansvaret for, eller force majeure er årsag til forsinkelsen. 7. Ansvar Rambøll er i henhold til ABR 89 ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Det skal dog understreges, at Rambøll som rådgiver kun er ansvarlig for skader, som opstår i forbindelse med arbejde, Rambøll har påtaget sig, når det kan godtgøres, at skaden skyldes mangel på fornøden faglig dygtighed eller omhu. Rambølls ansvar ophører 5 år efter, at opgaven er afleveret, og er maksimeret til 3 gange det udbetalte honorar. Et evt. forsinkelsesansvar kan maksimalt udgøre 10 % af det betalte honorar. Rambøll hæfter ikke for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab. 8. Forsikring Rambøll er ansvarsforsikret hos Tryg Forsikring, police nr Tvister Eventuelle tvister afgøres endeligt og bindende ved voldgift i overensstemmelse med ABR 89. Såfremt klienten er privatperson ( forbruger ), afgøres tvisten ved de almindelige domstole i henhold til Retsplejelovens bestemmelser herom. Rambøll Danmark A/S den 7. december 2010

15 BILAG 2 CV, DORTE HVID-JACOBSEN 2-1

16 DORTE HVID-JACOBSEN Senior konsulent Dorte Hvid-Jacobsen har arbejdet som projektleder og administrator inden for affaldsområdet i mere end 18 år, og har stor viden og erfaring med opgaveløsning for kommuner og fælleskommunale affaldsselskaber. Opgaverne har især været koncentreret om affaldsplanlægning og administration af gældende regler, herunder krav til affaldsplaner og regulativer. Endvidere har tilrettelæggelse og udvikling af konkrete indsamlingsordninger for husholdninger i forhold til dagrenovation, storskrald, haveaffald, farligt affald samt ikke mindst de genanvendelige emballagefraktioner, papir og organisk affald været en gennemgående opgave gennem årene og herunder også udbud af affaldsordninger og afsætning af det indsamlede affald. Dorte har endvidere været projektansvarlig for drift og udvikling af genbrugsstationer. Gennem de senere år har Dorte opnået stor erfaring med håndtering af bygge- og anlægsaffald. Både i forhold til tilrettelæggelse af miljøsaneringer, anmeldelser af affaldet og udarbejdelse af affaldshåndteringsplaner, der både tager højde for de miljøproblematiske stoffer og ønsker om at udnytte affaldets genavendelige ressourcer. Endvidere har Dorte en bred erfaring med gebyrpolitik, fastsættelse af takster samt budget og regnskab på affaldsområdet. Gennem flere års projektledelse i forhold til opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr og behandling af fritagelsesansøgninger har Dorte opnået ekspertviden på dette område. KONTAKTINFORMATION Dorte Hvid-Jacobsen Rambøll Hannemanns Allé Copenhagen Denmark Som særlig kompetence har Dorte Hvid-Jacobsen gennem flere projekter været ansvarlig for målrettet brugerinvolvering i udformning af fremtidige affaldsordninger, og har stor erfaring med inddragelse af forskellige interessenter i planlægningsarbejdet. Som beslutningsgrundlag for kommuner, affaldsselskaber eller private organisationer og virksomheder kan Dorte Hvid-Jacobsen hjælpe med driftsoptimering af affaldsordninger, måling af effektivitet i forhold til affaldshierarkiet, vurdering af serviceniveau, miljø- og klimapåvirkning samt økonomiske vurderinger. 1/5 CV, DORTE HVID-JACOBSEN, SIDST OPDATERET 2014/7

17 KARRIERE 2013->>> Senior Konsulent, Rambøll Danmark Udarbejdelse af affaldsplaner for kommuner, herunder udvikling af affaldsordninger for husholdninger og erhverv med særligt fokus på kildesortering af tørt genanvendeligt og organisk affald. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for kommuner, affaldsselskaber, private organisationer og virksomheder i form af beskrivelser af driftsoptimering af affaldsordninger, måling af effektivitet i forhold til affaldshierarkiet, vurdering af serviceniveau, miljø- og klimapåvirkning samt økonomiske vurderinger Miljøplanlægger, Herlev Kommune Affaldsadministration og planlægning. Udvikling af affaldsordninger for husholdninger og erhverv. Fokus på kildesortering af tørre genanvendelige fraktioner papir, glas, metal og plast samt organisk affald. Brugerinvolvering i affaldsløsninger og politik. Gebyrpolitik og administration, for husholdninger og erhverv. Økonomivurderinger i forbindelse med udvikling af nye affaldsordninger. Miljøvurdering af affaldsløsninger. Implementering af kvalitetsstyringssystem og intern audit Miljømedarbejder, Ringsted Kommune Affaldsadministration og planlægning. Udvikling af affaldsordninger for husholdninger og erhverv. Fokus på kildesortering af papir, glas og organisk affald. Gebyrpolitik og administration, for husholdninger og erhverv. Økonomivurderinger i forbindelse med udvikling af nye affaldsordninger Miljømedarbejder, Frederiksberg Kommune Medvirke til udarbejdelse af Frederiksberg Kommune affaldsplan Herefter medvirke til gennemførelse af de konkrete initiativer i affaldsplanen. Administration på affaldsområdet, herunder konkret anvisning af erhvervsaffald. Udarbejdelse af grønt regnskab til kommunale institutioner. UDDANNELSE Cand. Techn. Soc. Roskilde Universitet Naturvidenskabelig basisuddannelse Roskilde Universitet KURSER/ CERTIFICERINGER Team- og netværksledelse, valgmodul diplomuddannelse i ledelse (5 ECTS point), Professionshøjskolen Metropol, København, 2013 Innovationsledelse i offentlige organisationer, valgmodul diplomuddannelse i ledelse (5 ECTS point), Professionshøjskolen Metropol, København, 2012 Anerkendende ledelse, 2 dags kursus hos Herlev Kommune, 2011 Implementering af strategier, internt kursus hos Herlev Kommune, arrangeret af Strategos, 2010 Coachende færdigheder, 2 dags kursus hos Herlev Kommune, arrangeret af Attractor, /5 CV, DORTE HVID-JACOBSEN, SIDST OPDATERET 2014/7

18 Kursus i formidling, målrettet undervisning af skoleelever på genbrugsstationer, Vestforbrænding, 2010 Systemansvar og ledelse af audit af kvalitetsstyringssystemer, uge-kursus hos Dansk Standard, 2007 SPROGLIGE KOMPETENCER Dansk (modersmål), Engelsk PROJEKTER Bistand til implementering af nye affaldsløsninger hos etageboliger i Hillerød Kommune Hillerød Forsyning Holding A/S, Danmark Hillerød Forsyning - Bistand til implementering af nye affaldsløsninger hos etageboliger i Hillerød Kommune EU-udbud Indsamling af dagrenovation, vegetabilsk affald, batterier og tømning af genbrugsøer Nyborg Forsyning & Service A/S, Danmark Nyborg Forsyning & Service A/S har modtaget bistand fra Rambøll til gennemførelse af et udbud af indsamling af dagrenovation, vegetabilsk affald, batterier og tømning af genbrugsøer i distrikt 1 i Nyborg Kommune. Rambøll har tidligere gennemført udbud for Nyborg Forsyning & Service A/S. Rambølls bistand bestod i udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder udbudsbetingelser, tildelingskriterier, kontraktgrundlag med videre i fase Analyse af Miljøministeriets affaldshåndteringsaftale Naturstyrelsen, Danmark Rambøll har gennemført en analyse af Miljøministeriets rammeaftale for affaldshåndtering. Miljøministeriet administrerer på vegne af 14 ministerier og Det Administrative Bibliotek 3 landsdækkende aftaler vedrørende "Indsamling, transport og behandling af erhvervsaffald til genanvendelse, forbrænding og deponering" IPC Building Soundport Soundport A/S Affaldsekspert Ferring A/S skal flytte fra Ørestad til et nybygget domicil i Kastrup. Domicilet bliver på m2, der omfatter kontorer. laboratorier, teknikrum og parkering. Rambøll er bygherrerådgiver. I projekteringsfasen har Dorte bistået med en kortlægning af nuværende affaldshåndtering, afholdelse af 4 workshops vedrørende kommende affaldshåndtering for de forskellige laboratorieafdelinger samt facility management og køkken. Resultat af workshops indgår i det videre projekteringsarbejde forud for udbud af byggeriet Fælles Akutmodtagelse på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Region Syddanmark Affaldsekspert Ombygning af m² hospital til ny fælles akutmodtagelse. Dorte har bistået med udarbejdelse af udbudsmateriale vedrørende miljøsanering forud for ombygning af hospital samt udarbejdelse af plan for affaldshåndtering under ombygningen. Endvidere har Dorte forestået anmeldelser og kontakt til Esbjerg Kommune i hht affaldslovgivningen på vegne af bygherren. 3/5 CV, DORTE HVID-JACOBSEN, SIDST OPDATERET 2014/7

19 MILLIARDRENOVERING AF KORSLØKKEN - ODENSE Fyns almennyttige Boligselskab og affaldsekspert Fornyelsen af Korsløkken i Odense omfatter en forbedring og modernisering af boligerne og det omkringliggende område. Korsløkkens boliger bliver reduceret til 1.028, fordi de blandt andet gøres lysere og større. Renoveringen omfatter nye køkkener og bad, ventilation, el-installationer samt etablering af elevatorer i alle opgange. Desuden renoveres det omkringliggende område. Rambøll leverer totalrådgivning og realiserer i samarbejde med Archide og C&W arkitekter og med støtte fra Landsbyggefonden renoveringsprojektet. Dorte er tilknyttet projektet som ekspert i forhold til gennemførelse af indledende miljøsanering af lejlighederne, herunder fastsættelse af program for miljøundersøgelser, arbejdsgangsbeskrivelser og affaldshåndtering ved nedrivning af bygningsdele forurenet med asbest, metaller, PCB eller klorparaffiner Bedre affaldssortering starter hos borgeren Alexandra Instituttet Affaldsekspert Partnerskab med Alexandra Instituttet (IT-universitetet), Danmarks Designskole, GS1, Tankegang, Frederiksberg Kommune og lokale Frederiksberg borgere om at skabe bedre affaldssortering ved hjælp af IT løsninger. Der blev udviklet og testet fire prototyper, der alle var udviklet tæt på borgernes affaldssorteringspraksis. Projektets fokus var bedre plastsortering og mindre restaffald hos familier i etagebebyggelser Udarbejdelse af affaldsplan Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommune, Danmark Udarbejdelse af affaldsplan Jammerbugt Kommune Affaldshåndtering Frederiksberg Forenede Boligselskab Søndermarken JJW Arkitekter A/S Projektleder Rambøll har bistået Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB) afdeling Søndermarken med rådgivning i forbindelse med vurderingen af forskellige affaldssystemer. Boligområdet er i gang med en projektering af en større renovering og de ydre dele af bygningerne og områderne omkring de 5 højhuse. Der er et udtalt ønske om at få et moderne og fremtidssikret affaldssystem, der lever op til kommunens krav om sortering, samt er nemt og logisk at bruge for beboerne. 4/5 CV, DORTE HVID-JACOBSEN, SIDST OPDATERET 2014/7

20 2013 Rådgivning og bistand ved fælles afsætning af genanvendeligt affald Østdeponi I/S Rådgivning og bistand ved fælles afsætning af genanvendeligt affald. Projektet indebar en analyse af nuværende afsætning af genanvendeligt affald fra de 6 kommuner samt en analyse økonomiske fordele og ulemper ved fælles afsætning af disse materialer. Analysen blev opgjort på affaldsfraktioner, mængder, behandlingspris, transport ud fra interviews, regnskabstal samt nøgletal fra modtageanlæg. Endvidere blev transportomkostninger beregnet ved hjælp af programmet Drivetime Håndtering af bygge- og anlægsaffald ved nedrivning af Bjergmarkskollegiet i Holbæk Holbæk Kommune Projektleder Rambøll har bistået Holbæk Kommune med klassificering og anvisning af affald i forbindelse med nedrivning af Bjergmarks Kollegiet. Holbæk Kommune modtog, som myndighed på området, en miljøundersøgelse fra bygherre, indeholdende en kortlægning af miljø- og sundhedsfarlige stoffer i bygningerne samt forslag til affaldshåndtering Indsamling og håndtering af organisk affald Randers Kommune Rambøll har bistået Randers Kommune med udarbejdelse af et forslag til ny indsamlings-ordning for organisk affald fra private husstande Affaldsplaner for kommunerne under det fælleskommunale selskab Klintholm I/S Klintholm I/S Rambøll har bistået Klintholm I/S med at lave ensartede affaldsplaner for deres interessentkommuner. Hver interessentkommune har fortsat deres egne affaldsplan, men med fælles opsætning og med nogle fælles initiativer Udarbejdelse af Affaldsplan Herlev Kommune Projektleder Udarbejdelse af Affaldsplan for Herlev Kommune. Planen indeholdt en vision om affald som ressource og var opbygget omkring 3 målsætninger: Ressourcerne skal ud af affaldet, problemstofferne skal ud af affaldet og endelig kommunikation, der skaber handling. Der er i planen beskrevet 14 konkrete indsatsområder for de kommende seks år. Foruden selve affaldsplanen er der udarbejdet en kortlægning af affaldsmængderne, en prognose for udvikling af affaldsmængderne, en liste over modtageanlæg, økonomiberegninger samt oversigt over gældende affaldsordninger. I processen blev der arbejdet med borgerinddragelse via møder med boligselskaber, miljø- og naturråd, oplysningsdage på det lokale bytorv og genbrugsstationen. 5/5 CV, DORTE HVID-JACOBSEN, SIDST OPDATERET 2014/7

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Bent Raben Specialist i udbud på affaldsområdet CV nr. 5 Født: 1957 Nationalitet: Dansk Uddannelse Civilingeniør, maskinretning DTH, 1984. EU Udbudsret, 2007, enkeltfag ved Københavns Universitet Praktisk

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018 Affaldshandlingsplan 2014-2018 Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 13. december 2012 besluttet, at følgende målsætninger skal være grundlaget for affaldsområdet i perioden 2014 2018. A: Ressourcerne

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010 Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation København den 17. juni 2010 Agenda 09.30-09.40 Velkomst Anders Christiansen, KL 09.40-10.30 Organisationsformer Line Markert, HORTEN 10.30-11.15 Kalkulation og håndtering

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 1: Kravspecifikation og anvendelsesområde Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 RAMMEAFTALE Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 DATO 10. maj 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling RAMMEAFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?...

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 8 Spørgsmål i forbindelse med udbudsforretningen Dato Januar 2015 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Sagsfremstilling i resumé

Sagsfremstilling i resumé Kommissorium for: ESDH-udbudsrådgivning; valg af rådgiver Projektleder Projektejer Evt. styregruppe Version Dato Projekt sluttidspunkt 4.0 (1.0-3.0 er notater) 30.9.2013 31.12.2014 Motivation/baggrund

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Til orientering/efterretning.

Til orientering/efterretning. Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 15. september 2015 Til orientering/efterretning. 1. Status Feldballe Genbrugsstation Bestyrelsen meddelte på møde den 19. september 2012 (sag nr. 24-12) bevilling

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere