RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE"

Transkript

1 Til Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Dokumenttype Tilbud Dato Marts, 2015 RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE

2 RÅDGIVERBISTAND TIL UDBUD AF BEHANDLING AF DAGRENOVATION REBILD KOMMUNE Revision 1 Dato Udarbejdet af KATN Kontrolleret af PRP Godkendt af Beskrivelse PRP Tilbud på udbud af behandling af dagrenovation Ref. R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation

3 REBILD KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 4 2. Baggrund 4 3. Proces og plan for at gennemføre udbuddet 4 4. Fase 1 forberedelse af udbudsmateriale Opstartsmøde Basis udbudsmateriale Notat Output Fase Fase 2 udarbejdelse af udbudsmatriale Output Fase Fase 3 Udbuddet gennemføres Output Fase Fase 4 - Indgåelse af kontrakter Output Fase Rambølls koncept for udbud Rådgiverens ydelser Rebild Kommunes ydelser 8 9. Samlet tilbud Timesatser Budget Kompetence og ansvar Uddrag af relevante referencer Certificering Øvrigt 12 BILAG Bilag 1 Rambølls gennerelle forretningsbetingelser Bilag 2 CV, Dorte Hvid-Jacobsen Bilag 3 CV, Per Haugsted Petersen Bilag 4 CV, Katharina Maria Pedersen

4 1. INDLEDNING Rambøll har hermed fornøjelsen af at fremsende tilbud på udbud af afhentning og forbrænding af restaffald fra en del af Rebild Kommune. Vi lægger i vores tilbud vægt på at beskrive vores koncept for udbud udviklet i et samarbejde mellem Rambølls tekniske eksperter og Rambølls jurister og på at beskrive processen omkring løsningen af opgaven samt en præsentation af kompetencer for de personer som vil arbejde på opgaven. 2. BAGGRUND Rebild Kommune vil udbyde afhentning og forbrænding af restaffald indsamlet i de gamle Nørager og Støvring Kommuner. Der var i 2014 tale om en mængde på ca ton. Rebild Kommune ønsker at der i udbudsmaterialet skal tages højde for at transportafstanden for renovatøren som foretager indsamlingen ikke overstiger (f.eks.) 25 km fra kommunegrænsen. Dette kan betyde, at de afgivne tilbud skal indeholde etablering og drift af en central opsamlingsplads inden for en afstand af (f.eks.) 25 km. fra kommunegrænsen, herunder at udgifter til kørsel mellem den centrale opsamlingsplads og forbrændingsanlægget er Rebild Kommune uvedkommende. Kontraktperioden for afhentning og forbrænding af restaffald skal påbegyndes den Udbudsdokumenter udarbejdet for dette udbud skal være klar til godkendelse i teknik- og miljøudvalget den 31. marts (aprilmødet) eller senest 21. april (majmødet). 3. PROCES OG PLAN FOR AT GENNEMFØRE UDBUD- DET Projektet vil blive gennemført i en iterativ proces mellem Rambøll og Rebild Kommune for at sikre en effektiv proces og et forløb, hvor alle parter får tilstrækkeligt tid til at bidrage med deres informationer og tilkendegive krav og ønsker og hvor Rebild Kommune kan drage nytte af den viden Rambøll har opbygget vedrørende udbudsforretninger om afsætning af affald og andre relevante forhold. Nedenfor er forslag til den samlede tidsplan skitseret. Planen er baseret på processen beskrevet i det efterfølgende. Planen er baseret på, at arbejdet igangsættes ultimo uge 12 og at udbudsdokumenter udarbejdes som udkast til præsentation for TMU den 21. april R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 4

5 TIDSPLAN Tidsplanen er baseret på at udbudsforretningerne gennemføres som offentlige udbud hvor bekendtgørelsen udarbejdes og fremsendes elektronisk for at forkorte tilbudsperioden. 4. FASE 1 FORBEREDELSE AF UDBUDSMATERIALE Rambøll vil ud fra de allerede foreliggende oplysninger forberede et basisudbudsmateriale, som fremsendes til Rebild Kommune forud for et opstartsmøde sammen med et notat, hvori det oplistes, hvilke forhold Rambøll anser som nødvendige at få talt om på opstartsmødet. Efter opstartsmødet samler Rambøll op på de forhold, som blev drøftet på opstartsmødet og sender revideret notat til godkendelse ved Rebild Kommune. 4.1 Opstartsmøde Formålet med opstartsmødet er blandt andet at få afstemt forventninger og roller i projektforløbet, men også at få foretaget en udbudsstrategisk afklaring og kortlægge input til udbudsmaterialet. Rambøll forbereder et forslag til dagsorden for mødet, som indeholder de punkter og forhold, som er nødvendige at få fastlagt. Forslag til dagsorden drøftes med Rebild Kommunes kontaktperson. Rambøll udfærdiger et referat fra mødet, som efterfølgende skal godkendes af Rebild Kommune. Forhold som blandt andet skal drøftes er: Rebild Kommunes forventninger og krav til specifikationen. Rebild Kommunes forventninger og krav til udvælgelseskriterier (kriterier som skal indgå i udbudsbekendtgørelsen) Rebild Kommunes forventninger og krav til tildelingskriterier såvel overordnede kriterier som eventuelle delkriterier De nærmere rammer for udbuddet. Det kan være præcise datoer for udbuddets faser, herunder eventuelle spørgemøder og spørge- samt svarfrister 4.2 Basis udbudsmateriale Rambøll vil som grundlag for mødet - forberede et basis-udbudsmateriale med en opgørelse over de umiddelbare forhold, som skal behandles på opstartsmødet. Dette vil blandt andet omfatte det forhold, påpeget af Rebild Kommune, at hvis den vindende tjenesteyder ikke kommer fra nærområdet skal der være krav om, at de afgivne tilbud indeholder etablering og drift af en central opsamlingsplads inden for en afstand af (f.eks.) 25 km. fra kommunegrænsen, herunder at udgifter til kørsel mel- R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 5

6 lem den centrale opsamlingsplads og forbrændingsanlægget er Rebild Kommune uvedkommende. 4.3 Notat Rambøll vil i et kort notat opliste forhold, som Rebild Kommune vil skulle tage stilling til og hvor muligt, vil Rambøll komme med forslag til, hvordan disse forhold med fordel kan beskrives i udbudsmaterialet. Efter opstartsmødet retter Rambøll notatet til i forhold til de beslutninger, der blev truffet på opstartsmødet og indhenter svar på eventuelle yderligere spørgsmål stillet under opstartsmødet. Notatet sendes til Rebild Kommune for accept af beslutninger og fremgangsmåde. Skulle der derefter være brug for yderlige tilretning, vil én yderligere rette-runde være inkluderet i dette tilbud. 4.4 Output Fase 1 Ved afslutning af første fase har Rebild Kommune fået fremstillet, hvilke forhold der skal tages stilling til, og hvilke konsekvenser forholdene kan have for samarbejdet med tjenesteyder i kontraktperioden og for prissætningen af opgaven. Rebild Kommune har udbudsdokumenter udarbejdes som udkast til præsentation for TMU den 21. april Rebild Kommune skal ved afslutningen af fase 1 meddele Rambøll, hvilke beslutninger der er taget, hvorefter Rambøll kan påbegynde fase 2 Udarbejdelse af udbudsmateriale. 5. FASE 2 UDARBEJDELSE AF UDBUDSMATRIALE Rambøll udfærdiger i fase 2 udbudsdokumenterne samt et forslag til evalueringsmodel, som fremsendes i udkast til Rebild Kommune. Efter at Rebild Kommune har haft tid til at gennemlæse dokumenterne, afholdes 2. projektmøde hvor dokumenterne gennemgås. Rambøll tilretter herefter dokumenterne. Skulle der derefter være brug for yderlige tilretning, vil én yderligere rette-runde være inkluderet i dette tilbud. 5.1 Output Fase 2 Ved afslutning af fase 2 har Rambøll forelagt det endelige udbudsmateriale for Rebild Kommune, og Rebild Kommune har godkendt det. 6. FASE 3 UDBUDDET GENNEMFØRES Rambøll foreslår, at processen gennemføres som et offentligt udbud efter EU s udbudsregler, hvor udbudsmaterialet bliver offentliggjort ved at blive gjort elektronisk tilgængeligt via Rebild Kommunes hjemmeside. Den ovenfor i punkt 5 beskrevne evalueringsmodel offentliggøres ikke. Rebild Kommune skal derfor være indstillet på, at udbudsmaterialet, eventuelle rettelsesbreve og notat med spørgsmål og svar indkommet i udbudsperioden, skal indsættes på hjemmesiden på specifikke datoer. Rambøll indsender udbudsbekendtgørelse til EU tidende og håndterer tidsfrister for udbudsprocessen samt kontakten med de muligt bydende herunder eventuelle spørgsmål i udbudsperioden. Spørgsmål og svar forberedes i et notat, som vil indgå i det fremtidige kontraktgrundlag. Rambøll forbereder tekster til offentliggørelse på Rebild Kommunes hjemmeside. R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 6

7 Efter modtagelsen af tilbuddene og åbningen heraf gennemgår Rambøll tilbuddene, hvorefter Rambøll udfylder evalueringsnotat og pr. mail orienterer de bydende om resultatet af udbuddet. 6.1 Output Fase 3 Ved afslutning af fase 3 er udbudsforretningen gennemført, og en vinder af opgaven er fundet. 7. FASE 4 - INDGÅELSE AF KONTRAKTER Rambøll klargør kontraktmaterialet til underskrift ved indsættelse af den vindende tjenesteyders navn i kontrakten, den vindende tjenesteyders tilbudsliste samt andre underskrevne dokumenter, hvorefter Rebild Kommune står med et samlet kontraktmateriale til underskrift. Kontrakten kan underskrives, når standstill perioden på 10 dage er udløbet. Der er sjældent brug for Rambølls tilstedeværelse ved selve kontraktunderskrivningen, og Rambøll foreslår derfor som udgangspunkt, at Rambøll ikke deltager. Rambøll indsender bekendtgørelse om indgået kontrakt til EU-Tidende, når kontrakten med e tjenesteyderen er underskrevet. 7.1 Output Fase 4 Rebild Kommune har indgået kontrakt med tjenesteyder. 8. RAMBØLLS KONCEPT FOR UDBUD Rambøll bistår med alle led af udbudsforretningen fra udbudsdokumenterne udarbejdes over perioden for udbud til evaluering af tilbud og meddelelse til de bydende samt afsluttende bekendtgørelser til EU-tidende. Rambølls ydelser baseres på Rambølls standardkoncept for udbud. Konceptet er kendetegnet dels ved at udbudsdokumenterne består af det samlede kontraktgrundlag, hvorfor der ikke skal ske ændringer i kontrakten i forhold til udbudsdokumenterne og dels at materialet er opbygget objektorienteret i forhold til de interessenter, som skal anvende kontrakten i driftsperioden. Fordelene er blandt andet at kontrakten er let at administrerer efter og at man ved kontraktindgåelse eliminere fejlmuligheder da dokumentationen ikke ændres fra udbud til kontraktfasen. RAMBØS DBUDSKONCEPT 8.1 Rådgiverens ydelser Opstiller tidsplan for udbuddet Bistår klienten med at udfærdige udbudsmateriale: Udbudsbekendtgørelse via SIMAP og fremsendelse af bekendtgørelse til publicering Udbudsvilkår for udbuddet Forslag til kontrakt med tilhørende bilag som også udgør udbudsgrundlaget Forslag til evalueringsmodel for indkomne tilbud Forestår det praktiske arbejde i udbudsfasen: Modtager alle skriftlige henvendelser i udbudsperioden og udfærdiger forslag til svarskrivelser Udarbejder forslag til tildeling af ordren i form af en evaluering af de indkomne tilbud Udfærdiger bekendtgørelse om tildeling af ordren og fremsender denne til offentliggørelse R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 7

8 Ønsker Rebild Kommune at gøre brug af prækvalifikation vil dokumenter og vurderinger i den forbindelse også indgå i Rambølls ydelser. Viser der sig behov for tillægsopgaver eller ændringer i rådgiverens ydelse aftales skriftligt mellem klient og rådgiver. Rebild Kommunes krav og ønsker til udbuddet vil blive indarbejdet i Rambølls koncept for udbud. RAMBØLLS UDBUDSKONCEPT RAMBØLLS UDBUDSKONCEPT RAMBØLLS UDBUDSKONCEPT Dokumenter Funktion Gyldigt Udbudsbekendtgørelse Bekendtgørelse iht. udbudsdirektivet Udbudsfasen Udbudsvilkår Beskriver vilkår for at afgive tilbud Udbudsfasen Kontrakt Kontraktvilkår alle juridiske bestemmelser Udbuds- /kontraktfasen Bilag 1. Specifikation Dagligt arbejdsredskab som redegør for alle de ydelser og forpligtigelser parterne imellem Bilag 2. Tilbudsliste Tilbudslisten erstattes i kontrakten med tilbudslisten fra den vindende tjenesteyder Bilag 3. Garantistillelse Blanket til garantistillelse. Den vindende tjenesteyders garantistillelse vedlægges i dette bilag Bilag 4. Spørgsmål og svar Liste over samtlige spørgsmål og svar som fremkommer i udbudsperioden Udbuds- /kontraktfasen Udbuds- /kontraktfasen Udbuds- /kontraktfasen Udbuds- /kontraktfasen Øvrige bilag efter behov Erklæringer m.m. Udbuds- /kontraktfasen Evalueringsmodel Fastlægges sammen med udbudsmaterialet og forud for at udbuddet igangsættes for at sikre gennemsigtighed og ens vilkår for alle bydende Udbudsfasen Mail til de bydende Mail om tildeling af ordren og afslag Udbudsfasen Udbudsbekendtgørelse for tildeling af ordren Bekendtgørelse iht. udbudsdirektivet Udbudsfasen 8.2 Rebild Kommunes ydelser Rebild Kommune leverer efter anmodning fra Rambøll de data, oplysninger m.m. som Rebild Kommune ligger inde med og som er nødvendige for opgavernes løsning, eksempelvis: Eksisterende kontrakter og eventuelle udkast til fremtidige kontraktvilkår samt diverse kendelser mv. som kan have betydning for kontraktudkastets bestemmelser Bistår med at kommenterer de forskellige dele af Rådgiverens materiale Rebild Kommune træffer de nødvendige beslutninger af hensyn til fremdriften af opgavernes løsning. R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 8

9 9. SAMLET TILBUD 9.1 Timesatser Timesatser for medarbejderkategorierne er i dette tilbud: Chefkonsulent Senior ingeniør, > 15 års anciennitet Ingeniør, 5-15 års anciennitet Junior ingeniør, < 5 års anciennitet Assistent 950 kr./time 800 kr./time 700 kr./time 600 kr./time 500 kr./time 9.2 Budget Rambøll tilbyder at løse opgaven inden for en samlet budgetramme på kr. eksklusive moms. Heraf er der afsat kr. til udlæg. Skulle Rebild Kommune beslutte at afbryde udbudsforretningen, vil Rambøll gerne bistå Rebild Kommune hermed. Rambøll skal i så fald have betaling for det allerede udførte arbejde, og betaling for den ændrede ydelse aftales mellem Rambøll og Rebild Kommune. Forudsætningerne for dette beløb er, at: Der afholdes 2 projektmøder. Bliver der behov for supplerende projektmøder, aftales dette mellem Rebild Kommune og Rambøll. Der gennemføres to tilretninger af dokumenter. Det vil sige, at Rambøll udarbejder dokumenterne efter oplysninger fra Rebild Kommune. Dokumenterne gennemgås af Rebild Kommune, hvorefter Rambøll retter til og sender til godkendelse ved Rebild Kommune. Skulle der være brug for yderligere tilretning, vil én yderligere rette-runde være inkluderet i dette tilbud. Efterfølgende tilretning aftales dette mellem Rambøll og Rebild Kommune. Rambøll samler spørgsmål og forbereder svar i udbudsperioden én gang efter at spørgefristen udløber. Arbejdet udføres i henhold til den vedlagte tidsplan. Rådgivning og bistand udføres på grundlag af Rambølls generelle forretningsbetingelser jf. bilag 1. R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 9

10 10. KOMPETENCE OG ANSVAR Teamet til dette projekt består af medarbejdere, som alle har spidskompetencer inden for EU-udbud af indsamling og afsætning af affald. Ressourceperson Rolle i projektet Erfaringer Dorte Hvid-Jacobsen Projektleder 19 år Per Haugsted Petersen (PRP) Kvalitetssikring 35 år Katharina M. Pedersen (KATN) 9 år Dorte Hvid-Jacobsen vil være projektleder på projektet. Dorte har mere end 19 års erfaring på affaldsområdet, og har gennemført flere udbudsforretninger for kommuner og affaldsselskaber. Dorte har tillige en stor erfaring med planlægning og drift af affaldsordninger og afsætning af affalds herfra fra tidligere kommunal ansættelse, som vil være til gavn for denne opgaves løsning. Per Haugsted Petersen har arbejdet som ekspert indenfor affaldsområdet i mange år. Pers erfaring benyttes i dette projekt til at sikre en høj kvalitet i opgaveløsningen via hans rolle med kvalitetssikring af projektet. Katharina vil være projektmedarbejder på projektet. Katharina har, i de sidste 9 år, medvirket ved udarbejdelse af udbudsmateriale til adskillige udbudsforretninger. Udover selve udbudsmaterialet har Katharina også gennemført mange udbudsforretninger. Udbudsforretningerne har både omhandlet indsamlingsordninger for forskellige affaldsfraktioner samt indkøb eller leje af affaldsudstyr og udbud af afsætning af affald. Som bilag til dette tilbud er vedlagt CV er for ovenstående ressourcepersoner. R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 10

11 11. UDDRAG AF RELEVANTE REFERENCER Rambølls team har mange års erfaring med at gennemføre udbud i henhold til udbudsdirektivet. Nedenfor er der uddraget et kort resume af referencerne. Opgave År Kunde Projektforslag til ny genbrugsplads i Sørup 2015 Rebild kommune Udbud af indsamling af dagrenovation, organisk affald og indsamling af affald fra genbrugsøer i Distrikt 1 i Nyborg Kommune Gennemgang af miljøministeriets kontrakt for affaldshåndtering for optimering af kontraktstyring efter kommende udbud Udbud af indsamling af dagrenovation, vegetabilsk affald, batterier og tømning af genbrugsøer i Distrikt 2 i Nyborg Kommune Vurdering af potentiale for fælles afsætning af genanvendelige materialer Udbud af afsætning af forbrændingsegnet dagrenovation Bistand til vurdering af pris ved løsning af indsamling af affald i kommunalt regi og vurdering af kontraktgrundlag og administrativ belastning ved køb af tjenesteydelse om indsamling af affald Udbud af afsætning af forbrændingsegnet affald fra udvalgte kommuner under Affaldsregion Nord. Udbud af afsætning af forbrændingsegnet affald fra Esbjerg, Varde og Vejen Kommune. Udbud af afsætning af slam til jordbrugsformål. Udbud af indsamling af dagrenovation, genanvendelige materialer, tømning af containere på genbrugsstationer o.l. for mere end 50 danske kommuner i de seneste 20 år 12. CERTIFICERING 2015 Nyborg forsyning & Service A/S 2014 Naturstyrelsen 2013 Nyborg forsyning & Service A/S 2013 ESØ og Østdeponi 2011 Horsens Kommune 2011 Kolding Kommune 2009 Affaldsregion Nord 2009 Esbjerg, Varde og Vejen Kommune 2011 Svendborg Forsyning Mere end 50 danske kommuner Rambølls kvalitetsstyringssystem er certificeret efter ISO Certificeringen er foretaget af Norske Veritas. Det er Rambøll Danmarks målsætning at sætte fokus på den enkelte kundes behov, krav og ønsker samt at kunne målrette vores kvalitetsledelsessystem (Q-systemet) efter forskellige typer af opgaver og projekter. Rambøll Danmarks Q-system omfatter politikker, ansvar og retningslinjer for kvalitet, forretningsetik (Business Integrity), miljø og arbejdsmiljø. Rådgivningen understøttes af, at Q-systemet er i henhold til DS/EN ISO 9001 om kvalitetsledelse, og hvor relevant af DS/EN ISO om miljøledelse, OHSAS om arbejdsmiljø og den internationale rådgiverfederation FIDIC s Guidelines for Business Integrity Management. Q-systemet består ud over retningslinjerne af delsystemer for Ledelsesprocessen og Projektprocessen med procedurer og værktøjer. En væsentlig del af Rambølls kvalitetsstyringssystem er den samlede projektplan, som altid udarbejdes for et projekt. Denne er med til at sikre den løbende fremdrift, opfølgning og fokus i projektforløbet. R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 11

12 13. ØVRIGT Er der spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger samt justering af tilbud, står vi altid gerne til rådighed. Med venlig hilsen Per Haugsted Petersen Affald og ressourcer Senior konsulent Miljø og Natur M Katharina Maria Pedersen Civilingeniør Konsulent Miljø og natur M R:\2012\TENDER_MILJO\Rebild Kommune\Udbud af behandling af dagrenovation 12

13 BILAG 1 RAMBØLLS GENNERELLE FORRETNINGSBETINGELSER 1-1

14 1-2 Generelle forretningsbetingelser for Rambøll Danmark A/S 1. ABR 89 Alle rådgivningsaftaler indgås i henhold til gældende Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89). Disse regler er branchens fælles grundlag for aftaler om rådgivning inden for det arbejdsområde, som omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand. Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) har som supplement hertil udarbejdet en række ydelsesbeskrivelser, som der ofte henvises til i kontrakter. Klientens angivelse af særlige vilkår i udbudsmaterialet, ordrer eller lign. anses ikke som fravigelser af nedenstående vilkår, medmindre Rambøll skriftligt har accepteret disse. 2. Honorar Hvor intet andet er aftalt, faktureres Rambølls assistance efter medgået tid i henhold til Rambølls til enhver tid gældende timetakster med tillæg af moms. 3. Udlæg Interne udlæg (mangfoldiggørelse, kørsel, rejser m.v.) faktureres uden tillæg. Kørsel faktureres i henhold til statens takster. Eksterne udlæg (underrådgivere, leverandører etc.) tillægges et standard overhead på 10%. 4. Betaling Betalingsbetingelser er fakturadato + 14 dage. Ved fakturering i henhold til aftalt betalingsplan faktureres således, at betaling til Rambøll finder sted i henhold til de aftalte tidspunkter. Såfremt betaling finder sted senere, er Rambøll berettiget til at beregne renter i overensstemmelse med rentelovens til enhver tid gældende rentesats. 5. Rettigheder Klienten er berettiget til at anvende det materiale, som udarbejdes af Rambøll til løsning af den pågældende opgave, men Rambøll beholder alle rettigheder over sine ideer og det materiale, som er udarbejdet. Klienten er berettiget til at offentliggøre materiale udarbejdet af Rambøll, såfremt formen for offentliggørelse forinden er forelagt Rambøll. Rambølls navn skal altid fremgå ved offentlig gengivelse af materiale og bygninger eller anlæg, hvortil Rambølls materiale er anvendt. Rambøll kan ikke offentliggøre projektmateriale helt eller delvist uden samtykke fra klienten. Rambøll er dog berettiget til at anvende opgaven som reference bl.a. i forbindelse med akkvisitioner og markedsføring. 6. Levering Leveringstiden er angivet omtrentligt og uforbindende, medmindre andet særskilt er aftalt. Rambøll kan kræve tidsfristforlængelse såfremt forhold, som klienten bærer ansvaret for, eller force majeure er årsag til forsinkelsen. 7. Ansvar Rambøll er i henhold til ABR 89 ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Det skal dog understreges, at Rambøll som rådgiver kun er ansvarlig for skader, som opstår i forbindelse med arbejde, Rambøll har påtaget sig, når det kan godtgøres, at skaden skyldes mangel på fornøden faglig dygtighed eller omhu. Rambølls ansvar ophører 5 år efter, at opgaven er afleveret, og er maksimeret til 3 gange det udbetalte honorar. Et evt. forsinkelsesansvar kan maksimalt udgøre 10 % af det betalte honorar. Rambøll hæfter ikke for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab. 8. Forsikring Rambøll er ansvarsforsikret hos Tryg Forsikring, police nr Tvister Eventuelle tvister afgøres endeligt og bindende ved voldgift i overensstemmelse med ABR 89. Såfremt klienten er privatperson ( forbruger ), afgøres tvisten ved de almindelige domstole i henhold til Retsplejelovens bestemmelser herom. Rambøll Danmark A/S den 7. december 2010

15 BILAG 2 CV, DORTE HVID-JACOBSEN 2-1

16 DORTE HVID-JACOBSEN Senior konsulent Dorte Hvid-Jacobsen har arbejdet som projektleder og administrator inden for affaldsområdet i mere end 18 år, og har stor viden og erfaring med opgaveløsning for kommuner og fælleskommunale affaldsselskaber. Opgaverne har især været koncentreret om affaldsplanlægning og administration af gældende regler, herunder krav til affaldsplaner og regulativer. Endvidere har tilrettelæggelse og udvikling af konkrete indsamlingsordninger for husholdninger i forhold til dagrenovation, storskrald, haveaffald, farligt affald samt ikke mindst de genanvendelige emballagefraktioner, papir og organisk affald været en gennemgående opgave gennem årene og herunder også udbud af affaldsordninger og afsætning af det indsamlede affald. Dorte har endvidere været projektansvarlig for drift og udvikling af genbrugsstationer. Gennem de senere år har Dorte opnået stor erfaring med håndtering af bygge- og anlægsaffald. Både i forhold til tilrettelæggelse af miljøsaneringer, anmeldelser af affaldet og udarbejdelse af affaldshåndteringsplaner, der både tager højde for de miljøproblematiske stoffer og ønsker om at udnytte affaldets genavendelige ressourcer. Endvidere har Dorte en bred erfaring med gebyrpolitik, fastsættelse af takster samt budget og regnskab på affaldsområdet. Gennem flere års projektledelse i forhold til opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr og behandling af fritagelsesansøgninger har Dorte opnået ekspertviden på dette område. KONTAKTINFORMATION Dorte Hvid-Jacobsen Rambøll Hannemanns Allé Copenhagen Denmark Som særlig kompetence har Dorte Hvid-Jacobsen gennem flere projekter været ansvarlig for målrettet brugerinvolvering i udformning af fremtidige affaldsordninger, og har stor erfaring med inddragelse af forskellige interessenter i planlægningsarbejdet. Som beslutningsgrundlag for kommuner, affaldsselskaber eller private organisationer og virksomheder kan Dorte Hvid-Jacobsen hjælpe med driftsoptimering af affaldsordninger, måling af effektivitet i forhold til affaldshierarkiet, vurdering af serviceniveau, miljø- og klimapåvirkning samt økonomiske vurderinger. 1/5 CV, DORTE HVID-JACOBSEN, SIDST OPDATERET 2014/7

17 KARRIERE 2013->>> Senior Konsulent, Rambøll Danmark Udarbejdelse af affaldsplaner for kommuner, herunder udvikling af affaldsordninger for husholdninger og erhverv med særligt fokus på kildesortering af tørt genanvendeligt og organisk affald. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for kommuner, affaldsselskaber, private organisationer og virksomheder i form af beskrivelser af driftsoptimering af affaldsordninger, måling af effektivitet i forhold til affaldshierarkiet, vurdering af serviceniveau, miljø- og klimapåvirkning samt økonomiske vurderinger Miljøplanlægger, Herlev Kommune Affaldsadministration og planlægning. Udvikling af affaldsordninger for husholdninger og erhverv. Fokus på kildesortering af tørre genanvendelige fraktioner papir, glas, metal og plast samt organisk affald. Brugerinvolvering i affaldsløsninger og politik. Gebyrpolitik og administration, for husholdninger og erhverv. Økonomivurderinger i forbindelse med udvikling af nye affaldsordninger. Miljøvurdering af affaldsløsninger. Implementering af kvalitetsstyringssystem og intern audit Miljømedarbejder, Ringsted Kommune Affaldsadministration og planlægning. Udvikling af affaldsordninger for husholdninger og erhverv. Fokus på kildesortering af papir, glas og organisk affald. Gebyrpolitik og administration, for husholdninger og erhverv. Økonomivurderinger i forbindelse med udvikling af nye affaldsordninger Miljømedarbejder, Frederiksberg Kommune Medvirke til udarbejdelse af Frederiksberg Kommune affaldsplan Herefter medvirke til gennemførelse af de konkrete initiativer i affaldsplanen. Administration på affaldsområdet, herunder konkret anvisning af erhvervsaffald. Udarbejdelse af grønt regnskab til kommunale institutioner. UDDANNELSE Cand. Techn. Soc. Roskilde Universitet Naturvidenskabelig basisuddannelse Roskilde Universitet KURSER/ CERTIFICERINGER Team- og netværksledelse, valgmodul diplomuddannelse i ledelse (5 ECTS point), Professionshøjskolen Metropol, København, 2013 Innovationsledelse i offentlige organisationer, valgmodul diplomuddannelse i ledelse (5 ECTS point), Professionshøjskolen Metropol, København, 2012 Anerkendende ledelse, 2 dags kursus hos Herlev Kommune, 2011 Implementering af strategier, internt kursus hos Herlev Kommune, arrangeret af Strategos, 2010 Coachende færdigheder, 2 dags kursus hos Herlev Kommune, arrangeret af Attractor, /5 CV, DORTE HVID-JACOBSEN, SIDST OPDATERET 2014/7

18 Kursus i formidling, målrettet undervisning af skoleelever på genbrugsstationer, Vestforbrænding, 2010 Systemansvar og ledelse af audit af kvalitetsstyringssystemer, uge-kursus hos Dansk Standard, 2007 SPROGLIGE KOMPETENCER Dansk (modersmål), Engelsk PROJEKTER Bistand til implementering af nye affaldsløsninger hos etageboliger i Hillerød Kommune Hillerød Forsyning Holding A/S, Danmark Hillerød Forsyning - Bistand til implementering af nye affaldsløsninger hos etageboliger i Hillerød Kommune EU-udbud Indsamling af dagrenovation, vegetabilsk affald, batterier og tømning af genbrugsøer Nyborg Forsyning & Service A/S, Danmark Nyborg Forsyning & Service A/S har modtaget bistand fra Rambøll til gennemførelse af et udbud af indsamling af dagrenovation, vegetabilsk affald, batterier og tømning af genbrugsøer i distrikt 1 i Nyborg Kommune. Rambøll har tidligere gennemført udbud for Nyborg Forsyning & Service A/S. Rambølls bistand bestod i udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder udbudsbetingelser, tildelingskriterier, kontraktgrundlag med videre i fase Analyse af Miljøministeriets affaldshåndteringsaftale Naturstyrelsen, Danmark Rambøll har gennemført en analyse af Miljøministeriets rammeaftale for affaldshåndtering. Miljøministeriet administrerer på vegne af 14 ministerier og Det Administrative Bibliotek 3 landsdækkende aftaler vedrørende "Indsamling, transport og behandling af erhvervsaffald til genanvendelse, forbrænding og deponering" IPC Building Soundport Soundport A/S Affaldsekspert Ferring A/S skal flytte fra Ørestad til et nybygget domicil i Kastrup. Domicilet bliver på m2, der omfatter kontorer. laboratorier, teknikrum og parkering. Rambøll er bygherrerådgiver. I projekteringsfasen har Dorte bistået med en kortlægning af nuværende affaldshåndtering, afholdelse af 4 workshops vedrørende kommende affaldshåndtering for de forskellige laboratorieafdelinger samt facility management og køkken. Resultat af workshops indgår i det videre projekteringsarbejde forud for udbud af byggeriet Fælles Akutmodtagelse på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Region Syddanmark Affaldsekspert Ombygning af m² hospital til ny fælles akutmodtagelse. Dorte har bistået med udarbejdelse af udbudsmateriale vedrørende miljøsanering forud for ombygning af hospital samt udarbejdelse af plan for affaldshåndtering under ombygningen. Endvidere har Dorte forestået anmeldelser og kontakt til Esbjerg Kommune i hht affaldslovgivningen på vegne af bygherren. 3/5 CV, DORTE HVID-JACOBSEN, SIDST OPDATERET 2014/7

19 MILLIARDRENOVERING AF KORSLØKKEN - ODENSE Fyns almennyttige Boligselskab og affaldsekspert Fornyelsen af Korsløkken i Odense omfatter en forbedring og modernisering af boligerne og det omkringliggende område. Korsløkkens boliger bliver reduceret til 1.028, fordi de blandt andet gøres lysere og større. Renoveringen omfatter nye køkkener og bad, ventilation, el-installationer samt etablering af elevatorer i alle opgange. Desuden renoveres det omkringliggende område. Rambøll leverer totalrådgivning og realiserer i samarbejde med Archide og C&W arkitekter og med støtte fra Landsbyggefonden renoveringsprojektet. Dorte er tilknyttet projektet som ekspert i forhold til gennemførelse af indledende miljøsanering af lejlighederne, herunder fastsættelse af program for miljøundersøgelser, arbejdsgangsbeskrivelser og affaldshåndtering ved nedrivning af bygningsdele forurenet med asbest, metaller, PCB eller klorparaffiner Bedre affaldssortering starter hos borgeren Alexandra Instituttet Affaldsekspert Partnerskab med Alexandra Instituttet (IT-universitetet), Danmarks Designskole, GS1, Tankegang, Frederiksberg Kommune og lokale Frederiksberg borgere om at skabe bedre affaldssortering ved hjælp af IT løsninger. Der blev udviklet og testet fire prototyper, der alle var udviklet tæt på borgernes affaldssorteringspraksis. Projektets fokus var bedre plastsortering og mindre restaffald hos familier i etagebebyggelser Udarbejdelse af affaldsplan Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommune, Danmark Udarbejdelse af affaldsplan Jammerbugt Kommune Affaldshåndtering Frederiksberg Forenede Boligselskab Søndermarken JJW Arkitekter A/S Projektleder Rambøll har bistået Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB) afdeling Søndermarken med rådgivning i forbindelse med vurderingen af forskellige affaldssystemer. Boligområdet er i gang med en projektering af en større renovering og de ydre dele af bygningerne og områderne omkring de 5 højhuse. Der er et udtalt ønske om at få et moderne og fremtidssikret affaldssystem, der lever op til kommunens krav om sortering, samt er nemt og logisk at bruge for beboerne. 4/5 CV, DORTE HVID-JACOBSEN, SIDST OPDATERET 2014/7

20 2013 Rådgivning og bistand ved fælles afsætning af genanvendeligt affald Østdeponi I/S Rådgivning og bistand ved fælles afsætning af genanvendeligt affald. Projektet indebar en analyse af nuværende afsætning af genanvendeligt affald fra de 6 kommuner samt en analyse økonomiske fordele og ulemper ved fælles afsætning af disse materialer. Analysen blev opgjort på affaldsfraktioner, mængder, behandlingspris, transport ud fra interviews, regnskabstal samt nøgletal fra modtageanlæg. Endvidere blev transportomkostninger beregnet ved hjælp af programmet Drivetime Håndtering af bygge- og anlægsaffald ved nedrivning af Bjergmarkskollegiet i Holbæk Holbæk Kommune Projektleder Rambøll har bistået Holbæk Kommune med klassificering og anvisning af affald i forbindelse med nedrivning af Bjergmarks Kollegiet. Holbæk Kommune modtog, som myndighed på området, en miljøundersøgelse fra bygherre, indeholdende en kortlægning af miljø- og sundhedsfarlige stoffer i bygningerne samt forslag til affaldshåndtering Indsamling og håndtering af organisk affald Randers Kommune Rambøll har bistået Randers Kommune med udarbejdelse af et forslag til ny indsamlings-ordning for organisk affald fra private husstande Affaldsplaner for kommunerne under det fælleskommunale selskab Klintholm I/S Klintholm I/S Rambøll har bistået Klintholm I/S med at lave ensartede affaldsplaner for deres interessentkommuner. Hver interessentkommune har fortsat deres egne affaldsplan, men med fælles opsætning og med nogle fælles initiativer Udarbejdelse af Affaldsplan Herlev Kommune Projektleder Udarbejdelse af Affaldsplan for Herlev Kommune. Planen indeholdt en vision om affald som ressource og var opbygget omkring 3 målsætninger: Ressourcerne skal ud af affaldet, problemstofferne skal ud af affaldet og endelig kommunikation, der skaber handling. Der er i planen beskrevet 14 konkrete indsatsområder for de kommende seks år. Foruden selve affaldsplanen er der udarbejdet en kortlægning af affaldsmængderne, en prognose for udvikling af affaldsmængderne, en liste over modtageanlæg, økonomiberegninger samt oversigt over gældende affaldsordninger. I processen blev der arbejdet med borgerinddragelse via møder med boligselskaber, miljø- og naturråd, oplysningsdage på det lokale bytorv og genbrugsstationen. 5/5 CV, DORTE HVID-JACOBSEN, SIDST OPDATERET 2014/7

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Miljøprojekt Nr. 717 2002 Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Anders Faber Carl Bro A/S Henrik Holst PricewaterhouseCoopers Niels Remtoft KL Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere