Resultatopgørelse for Note kr. t.kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatopgørelse for 2005 2005 2004 Note kr. t.kr."

Transkript

1 Silkeborg Tekniske Skole 24 Resultatopgørelse for 2005 Note kr. t.kr. Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Undervisningsministeriets Sp-St Indtægter i alt Undervisningens gennemførelse Udvikling og markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Særlige tilskud Skolehjem Kantinedrift Undervisningsministeriets Sp-St Driftsudgifter i alt Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før kursgevinst ved indfrielse af statslån Kursgevinst ved indfrielse af statslån Resultat før ekstraordinære poster ÅRETS RESULTAT Resultatdisponering: Overført til næste år

2 Silkeborg Tekniske Skole 25 Balance pr Aktiver Note kr. t.kr. Ejendomme Indretning lejede lokaler Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventar Igangværende ombygning Kurstab prioritetslån Materielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdning Debitorer Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

3 Silkeborg Tekniske Skole 26 Balance pr Passiver Note kr. t.kr. Egenkapital pr. 31. december Egenkapital i øvrigt Egenkapital i alt Statslån ydet inden den 1. januar Silkeborg Kommune Århus Amt Kreditforeningsgæld, Realkredit Danmark Langfristet gæld i alt Kortfristet del af langfr. gæld, Realkredit Danmark Mellemregning med undervisningsministeriet Kreditorer Skyldige feriepenge/feriefridage Periodeafgrænsningsposter Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt Gæld i alt PASSIVER I ALT Andre forpligtelser 21

4 Silkeborg Tekniske Skole 27 Egenkapitalopgørelse for 2005 Egenkapital pr Egenkapital i øvrigt I alt Egenkapital Årets resultat Egenkapital Indgået gavefond Årets resultat Egenkapital

5 Silkeborg Tekniske Skole 28 Pengestrømsanalyse for 2005 kr. t.kr. Årets resultat Regulering af pengestrømsforhold: Afskrivninger på bygninger og udstyr Reg. afskrivninger tidl. år Driftskapitalændringer: Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristet gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Ændring i deposita/forudbetalt leje Reg. egenkapital i.f.m. gavefond Investeringer i ejendomme Investeringer i udstyr og inventar Igangværende bygningsforbedringer Fortjeneste ved salg af aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Forøgelse af langfristet gæld Afdrag langfristet gæld Kurstab lånekonvertering Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likviditet Likvider pr. 1. januar Årets likviditetspåvirkning fra driften, investeringer... samt finansiering Likvider pr. 31. december

6 Silkeborg Tekniske Skole 29 Noter 1. Statstilskud kr. t.kr. Undervisningstaxameter Undervisning... Åben uddannelse... Præsentationskurser... Skolepraktik... Skyggeelever... Arbejdsmarkedsuddannelser... Tilskud til fællesudgifter Grundtilskud... Årselevafhængigt tilskud... Bygningstaxameter Bygningstaxameter... Udligningsordning... Skolehjem 166,175 årselever á kr ,735 årselever á kr Grundtilskud incl. tillæg... Bygningstaxameter... Årselevafhængigt fællestilskud... Kost/logi AMU... Forplejning

7 Silkeborg Tekniske Skole 30 Noter Særlige tilskud Specialpædagogiske foranstaltninger... Forsøgs- og udviklingsmidler... Elevbefordring... Momskompensation... AER... Kvalitetsudviklingstilskud... Diverse bevillinger... Samlede indtægter fra Staten... kr. t.kr Deltagerbetaling og andre indtægter Deltagerbetaling, skolehjem... Øvrige gæster, skolehjem... Deltagerbetaling, uddannelser... Lejeindtægter Lokaler/driftsmidler... Salg af tjenesteydelser, materialer m.v... Salg fra kantiner, forplejning m.v... AF/kommune finansieret uddannelse... Øvrige indtægter

8 Silkeborg Tekniske Skole 31 Noter 3. Undervisningens gennemførelse Personaleomkostninger... Øvrige udgifter... Afskrivninger... Afskr. på moms indeh. i ansk.summen på momsbelagte anlægsaktiver... kr. t.kr Udvikling og markedsføring Personaleomkostninger... Øvrige udgifter... Afskrivninger... Afskr. på moms indeh. i ansk.summen på momsbelagte anlægsaktiver Ledelse og administration Personaleomkostninger... Øvrige udgifter... Afskrivninger... Afskr. på moms indeh. i ansk.summen på momsbelagte anlægsaktiver Bygningsdrift skole Personaleomkostninger... Øvrige udgifter... Afskrivninger... Afskr. på moms indeh. i ansk.summen på momsbelagte anlægsaktiver Særlige tilskud Personaleomkostninger... Øvrige udgifter... Udgifter til købsmoms, momskompensationsordningen

9 Silkeborg Tekniske Skole 32 Noter 8. Skolehjem Personaleomkostninger... Øvrige udgifter... Afskrivninger... Afskr. på moms indeh. i ansk.summen på momsbelagte anlægsaktiver... kr. t.kr Kantine, kursistforplejning m.v. Personaleomkostninger... Øvrige udgifter Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter Finansielle udgifter Renteudgifter... Gebyr, stempelafgift m.v... Renter og amortisering af prioritetsgæld

10 Silkeborg Tekniske Skole 34 Noter 15. Likvide beholdninger Kassebeholdning... Giro... Anfordringskonto... kr. t.kr Egenkapital pr Skolens egenkapital opgjort i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af Egenkapital i øvrigt Pr Gavefond... Årets resultat... Pr Stats-, amt- og kommunelån Forfald indenfor 1 Forfald efter Nominel gæld år 1 år i alt Rente- og afdragsfrit statslån 0 Rente- og afdragsfrit amtslån Rente- og afdragsfrit kommunelån Langfristet gæld pr. 31. december Langfristet gæld pr. 31. december

11 Silkeborg Tekniske Skole 35 Noter 19. Realkreditlån Forfald indenfor 1 Forfald efter Nominel gæld år 5 år i alt Prioritetsgæld Kreditinstitutter i øvrigt Langfristet gæld pr. 31. december Langfristet gæld pr. 31. december kr. t.kr 20. Kassekredit Regnskabsmæssig værdi 31. december Kreditmaksimum 31. december Andre forpligtelser Pantsætning Til sikkerhed for følgende lån : Realkredit Danmark kr Århus Amt kr Silkeborg Kommune kr er der givet panteret i følgende ejendomme med tilhørende inventar: Matr.nr ak Silkeborg markjorder Matr.nr av Silkeborg markjorder Matr.nr. 1 xn Vester Kejlstrup by, Balle Matr.nr S Silkeborg markjorder

12 Silkeborg Tekniske Skole 36 Noter 21. Andre forpligtelser - fortsat Lejeforpligtelser Skolen har i 1998 indgået lejekontrakt med udlejer af ejendommen Bredhøjvej 6. Lejemålet er uopsigeligt fra begge parters side i 9½ år fra lejemålets begyndelse. Den årlige nettoleje er kr Hertil kommer en årlig tillægsleje i lejeperiodens første 5 år på 10,62% af den faktiske ombygningsudgift på kr , svarende til en tillægsleje på kr Dette giver en samlet årlig leje på kr Efter 5 år blev tillægslejen forhøjet med yderligere kr , således at tillægslejen andrager kr svarende til en tillægsleje på 21,57%. Den nye årlige leje incl. tillægsleje udgør kr Tillægslejen bortfalder i sin helhed efter 10 år. Leasingforpligtelser Skolen har en Facility Management aftale med Xerox A/S vedrørende bemanding og drift af Kopi- & PrintCenter samt leje af digitale kopimaskiner. Aftalen løber frem til 31. Juli Førtidig opsigelse af aftalen kan ske efter 2 år mod kontant indfrielse af kapitalprodukterne eller ved at leje de i aftalen omfattende kapitalprodukter på en kvartalsaftale. Den årlige Facility Management ydelse beløber sig til ca. kr excl. moms. Skolen har: Pr. 1. april 2004 med årlige leasingydelse på kr Pr. 1. april 2005 med årlig leasingydelse på kr Pr. 1. januar 2006 med årlig leasingydelse på kr indgået leasingaftaler med Nordania Leasing om leasing af it-udstyr. Aftalerne løber i 3 år. Skolen har også i 2005 indgået leasingaftale med Nordania Leasing om leasing af 5 biler. Udstyr stillet til rådighed for skolen Skolen har fået stillet udstyr til rådighed af LMT gruppen ApS, Baden-Jensen & Co. A/S, L.P. Hansen Odense A/S, ICI Aguabase A/S, Opel Danmark A/S, C.R. Trading, Faxe A/S, Car-o-liner A/S, Nederman Danmark, Deb Swarfega A/S og Ford Motor Company A/S til en samlet anskaffelsessum på ca. kr Udstyret indgår ikke i skolens balance, idet udstyret efter endt brug skal tilbageleveres. Omsorgsdage Medarbejdere på skolen har i alt ca. 173 omsorgsdage tilgode. Omregnes omsorgsdagene til en værdi, vil det svare til ca. t.kr Omsorgsdagene kan ikke udløse udbetaling og kan ikke medtages ved fratrædelse. Indfrielse af statslån I tilknytning til skolens indfr. af statslån er det klausuleret, at såfremt skolen inden for de kommende 5 år afhænder bygninger, der var omfattet af panten, vil der skulle ske efterreg. af indfrielseskursen. Reguleringskravet aftrappes i en 5-års periode og vil evt. kunne udlignes ved kompenserende nyinvest. Silkeborg Tekniske Skole 37

13 Noter kr. t.kr. 22. Personaleudgifter Lønninger og gager... Pensionsbidrag... Andre sociale omkostninger... Heraf: Direktion... Bestyrelsen... Antal ansatte (årsværk) , Nærtstående parter Skolen har i 2005 haft transaktioner med Undervisningsministeriet jfr. de lovmæssige forhold.

14 Silkeborg Tekniske Skole 33 Noter 14. Anlægsoversigt - materielle anlægsaktiver Indretning Grunde og Undervisnings Andet udstyr lejede lokaler bygninger udstyr og inventar Anskaffelsessum pr Tilgang i Afgang i Anskaffelsessum pr Afskrivninger pr Regulering Af- og nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Afskrivninger pr BOGFØRT VÆRDI PR Prioritetsgæld, Realkredit Danmark Kontantvurdering af ejendommene Kejlstrupvej og Kejlstrupvej 99 i henhold til den offentlige vurdering Grundværdi

15 Silkeborg Tekniske Skole 38 Hoved- og nøgletal Nøgletal mv. vedrørende institutionens ordinære drift Årselever Årselever i alt 705,64 669,00 776,81 827,35 812,436 Årselever ved skolehjem 156,53 148,33 153,53 147,23 166,18 Medarbejdere, antal netto årsværk Institutionen i alt 154,52 153,66 166,63 169,83 172,82 Ansatte på sociale klausuler - - 1,21 3,37 4,35 Ansatte på sociale klausuler, % - - 0,72 1,98 2,52 Medarbejdere, antal netto årsværk, fordelt på: Uddannelse 97,29 94,27 104,07 106,22 110,27 Udvikling og markedsføring 0,37 0,96 1,00 1,11 1,44 Ledelse, administration, intern service og information 19,46 20,50 22,87 22,98 23,22 Bygningsdrift 11,19 11,74 11,11 11,60 12,16 Særbevillinger 2,98 0,69 1,07 0,17 Skolehjem 16,12 17,46 17,97 19,56 19,51 Sp-St 7,11 8,04 8,54 8,19 6,22 Silkeborg Tekniske Skole 39

16 Hoved- og nøgletal Årsværk pr. 100 årselever Skolen i alt 17,92 18,80 17,91 17,43 17,66 Index Uddannelse 13,79 14,09 13,40 12,84 13,57 Index Udvikling & Markedsføring 0,05 0,14 0,13 0,13 0,18 Index Ledelse, administration, intern service og information 2,76 3,06 2,94 2,78 2,86 Index Bygningsdrift 1,59 1,75 1,43 1,40 1,50 Index Særbevillinger 0,42 0,10 0,14 0,02 0,00 Index Skolehjem 10,30 11,77 11,70 13,29 11,74 Index t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Lønomkostninger Lønomkostninger til uddannelse Lønomkostninger øvrige Lønomkostninger i alt Lønomkostninger pr. 100 årselever Lønomkostninger til uddannelse Lønomkostninger øvrige Lønomkostninger i alt Silkeborg Tekniske Skole 40

17 Hoved- og nøgletal t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Kapitalapparatets vedligeholdelse Grunde og bygninger Anskaffelsespris primo Årets nytilgang Årets afgang Anskaffelsespris ultimo Akkumulerede af- og nedskrivninger primo Årets af- og nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Årets vedligeholdelsesomkostninger Forventet i forhold til vedl.plan Afdrag prioritetsgæld Silkeborg Tekniske Skole 41 Hoved- og nøgletal

18 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Undervisningsudstyr Anskaffelsespris primo Årets nettotilgang Anskaffelsespris ultimo Akkumulerede af- og nedskrivninger primo Årets af- og nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Årets vedligeholdelsesomkostninger Andet udstyr og inventar Anskaffelsespris primo Årets nettotilgang Anskaffelsespris ultimo Akkumulerede af- og nedskrivninger primo Årets af- og nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Årets vedligeholdelsesomkostninger

19 Silkeborg Tekniske Skole 42 Særlige specifikationer Honorar til revisor Honorar for lovpligtig revision + øvrig regnskabsmæssig assistance... Rådgivningsmæssig assistance... For lidt afsat vedr Honorar for attestationer... IT-revision... Momskompensation Skolens momsudgifter Drift... Skolens momsudgifter Drift undervisningsområdet... Skolens momsudgifter Drift bygningsområdet... Skolens momsudgifter Drift fællesudgiftsområdet... Skolens momsudgifter Anlæg... Skolens momsudgifter Anlæg undervisningsområdet... Skolens momsudgifter Anlæg bygningsområdet... Moms fra aktiverede... Moms fra skolepraktik... Ufordelt moms fra IVD v.h.a. fordelingsnøgle og bygningsinv... Moms der kompenseres fra UVM... kr. t.kr Statens selvforsikringsordning Bygninger og løsøre... Erstatningsansvar... Samlede selvforsikringsomkostninger i alt... Institutionens selvrisiko i regnskabsåret AER Modt. vedr. Udb vedr vedr.skp vedr. skp Elevgodtgørelse Skolepraktikydelse Befordringsgodtgørelse Støtte til værktøj, værnemidler o.l Støtte til svendeprøver Godtgørelse vedr. arbejdstøj Godtgørelse vedr. kost/logi på skolehjem I alt

20 Silkeborg Tekniske Skole 43 Særlige specifikationer Opgørelse af institutionens indtægtsdækket virksomhed - IV Total t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr Indtægter Lønomkostninger Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Resultat Ved fordeling af indirekte omkostninger er anvendt følgende fordelingsnøgle: Antal elever/kursister, der har gennemført et IV-kursus er omregnet til årselever. Årselevtallet er derefter benyttet som fordelingsnøgle.

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen Københavns Fondsbørs Fax 3312 8613 København K, 27. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 35 Side 1 af i alt 22 Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen 1. halvår

Læs mere

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration Regnskab 2004 KAB - Bygge- og Boligadministration Side Regnskabsberetning 3 KAB hoved- og nøgletal for perioden 2000 til 2004 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Det officielle myndighedsregnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed.

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. s. 162 s. 163 På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. regnska b s. 164 s. 165 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013 Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014 DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2013 Indholdsfortegnelse Driftsresultat Hovedkassen

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk Syvende Dags Adventistkirken Danmark Årsrapport 2014 Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Noter til

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere