Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen"

Transkript

1 Boligselskabet Domea København Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 kl i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16 st., Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Boligselskabet Domea København Orientering fra formanden Orientering fra Domeas bestyrelse Orientering fra de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer Forslag til bestyrelsen fra Holger Juel Hansen Udsendelse af materiale til bestyrelsesmedlemmer Styringsdialog Bestyrelsens forretningsorden - ændringer Nyt fra styregruppen for det nye Servicecenter Personaleforhold Generel orientering Personaleforhold - Uddannelsespolitik Nybyggeri Boligselskabets afdelinger Orientering om driftsforhold Mødekalender Eventuelt... 7 Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Villy Brejning, formand Jens Thestrup, næstformand Bjarne Rasmussen Holger Juel Hansen Joan Thygesen Knud Johnsen Leif Devald Poul Erhard Juhl Nielsen Preben Stampe Rasmussen Søren B. Nielsen Uffe Frejdal Nielsen Øvrige deltagere: Bent Gordon, Domea Jytte Jensen, Domea Lene Leit, Domea Side 1 af 7

2 Domea Boligcenter Domea København, den 26. august Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden samt eventuelle tillægspunkter. 2 Godkendelse af referat Domea har modtaget mail fra Holger Juel Hansen i forbindelse med referatets punkt om Peder Lykkes Vej. Det er ikke en indsigelse til referatet fra møde den 26. juni 2013, men et forslag til bestyrelsen forslaget kommer senere Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives. 3 Boligselskabet Domea København Orientering fra formanden Orientering gives på mødet. 3.2 Orientering fra Domeas bestyrelse Orientering gives på mødet. 3.3 Orientering fra de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer. Orientering gives på mødet. 3.4 Forslag til bestyrelsen fra Holger Juel Hansen. Forslaget og mailen vedlægges som bilag 1. Yderligere orientering gives på mødet af Holger Juel Hansen selv. Byggebudget samt uddrag af referat fra punkt 5.1 og 5.2 er vedlagt som bilag 2 og 3. Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til om de ønsker at benytte sig af Holger Juel Hansen forslag. Side 2 af 7

3 3.5 Udsendelse af materiale til bestyrelsesmedlemmer På sidste bestyrelsesmøde den 26. juni 2013, blev der under punktet eventuelt rejst ønske om, at mødematerialet fremadrettet bliver udsendt på mail, så de store bunker af papir kan minimeres. Det blev ikke præciseret om det kun var til organisationsbestyrelsesmøder eller om det også var til repræsentantskabsmøderne. Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt materialet til bestyrelsesmøderne kan udsendes på mail og om bilag, såsom budgetter og regnskaber m.m., ligeledes kan udsendes på mail samt om det også gælder repræsentantskabsmøder. 3.6 Styringsdialog Til brug for styringsdialogen med kommunen skal bestyrelsen udarbejde og indsende en årlig rapport til kommunen. På bestyrelsesmødet i december 2012 blev det besluttet at der skulle holdes en workshop om styringsrapporten i september Da vores nye regionskonsulent Michael H. Jørgensen desværre ikke kunne deltage i dette møde, vil det komme som punkt på dagsordenen til mødet i december, hvor regnskabet er klar og skal godkendes. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om ændringen til efterretning og er enige om at det kommer på næste ordinære møde til december. 3.7 Bestyrelsens forretningsorden - ændringer I henhold til vedtægterne fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. Den seneste godkendte forretningsorden er fra Der er ændringer til denne forretningsorden og nyt oplæg til forretningsorden for boligselskabet er udarbejdet. Både den gamle og ændringsforslaget af forretningsordenen vedlægges som bilag og det anbefales at den ændrede forretningsorden godkendes som ny forretningsorden. Bilag 4 og 5. Det indstilles, at den ændrede forretningsorden godkendes og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 3.8 Nyt fra styregruppen for det nye Servicecenter På styregruppens møde den 30. juni blev det aftalt at driftschefen kunne ansætte en driftsleder, så der kom lidt aflastning i en meget travl hverdag. Det blev samtidig aftalt at der ville komme tilskud fra Domea. Der blev talt om placering af servicecenteret og det at der kunne blive mange andre interessenter end Boligselskabet Domea København. Det blev aftalt at vi fastholder prioriteringen om Sydhavnen/Valby og driftschefen er i øjeblikket travlt optaget af at undersøge markedet samt besigtige udvalgte ejendomme. Der vil snarest blive indkaldt til et nyt styregruppemøde hvor der vil blive forelagt forskellige muligheder. Side 3 af 7

4 Følgende emner blev berørt: Potentielle brugere Økonomi Organisering i servicecenteret - bemanding Indretningsstandard Årshjul og plejeplaner for alle afdelinger Fordelingsnøgler mellem afdelingerne Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål, men der arbejdes ihærdigt med endeligt oplæg som kan drøftes i organisationen inden for nogle måneder. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 3.9 Personaleforhold Generel orientering Boligorganisationen har haft en stilling som driftsleder til det nye servicecenter slået op. Der er kommet ca. 98 ansøgninger. Valget er faldet på Nicki Laursen, som tiltræder stillingen pr. 1.oktober. Nicki Laursen er 33 år, bygningskonstruktør med professionsretning i Facility Management, bor på Amager. Nicki er uddannet murer. Nicki er p.t. ansat i Domea, hvor han yder støtte til driftscheferne i pilot-servicecentrene, i forbindelse med 2015 projektet. Nicki har under sin uddannelse været ansat i Rosenvængets boligselskab i Frederikssund, som projektansat energikonsulent. Domea 2015 afholder halvdelen af hans løn som minimum i de første 3 mdr. Nicki Laursen sidder i Frederikssund sammen med den kommende kundechef indtil organisationens servicecenter er fundet. Den nye driftsleder og kundechefen vil i den kommen tid tage en samtale med alle medarbejdere i organisationen og lytte til deres ønsker og forventninger samt drøfte det billede vi kender nu af fremtiden. Der har været holdt møde sidst i juni med alle medarbejdere, hvor der blev talt fremtid og alt hvad det kan indebære af bekymring, forventning m.m. Det var et rigtig godt møde. Medarbejderne i organisationen er stort set meget forventningsfulde, men det er en svær tid, indtil der kan komme mere konkrete tiltag frem. Det forventes at alle kender deres rolle i løbet af efteråret. I Peder Lykke Vej, siger vi farvel til Max, som er 68 år pr Max har kun været ansat i et års tid og meningen var at han skulle stoppe når højhuset skulle rives ned, men Max har sloges med dårligt hjerte og ønsker selv at bremse op mens tid er. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 3.10 Personaleforhold - Uddannelsespolitik Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 25. maj 2011 besluttet uddannelsespolitikken for organisationen, da kompetenceudvikling er et højt prioriteret område i boligselskabet. Løbende og systematisk udvikling af kompetencer er en forudsætning for fremtidssikret udvikling af boligselskabet - for såvel bestyrelsesmedlemmer som ansatte. Det er en forudsætning for en effektiv og serviceorienteret drift. Med denne uddannelsespolitik vil Side 4 af 7

5 boligselskabets bestyrelse sende et tydeligt signal om, at vi prioriterer kompetenceudvikling højt og derfor afsætter de nødvendige midler til at gennemføre relevant udvikling for såvel bestyrelsesmedlemmer som medarbejdere. Kompetenceudvikling er et samlebegreb for mange aktiviteter f.eks. kurser, fyraftensmøder m. oplæg, seminarer og udviklings/afklaringsprocesser. 1. Kompetenceudvikling af medarbejder i det nye servicecenter Mål: - sikre, at selskabet kan tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere - sikre at personalet har de særlige nødvendige kompetencer til at varetage funktion og opgaver - sikre fast beløb til disposition i forbindelse med den årlige MUS-samtale mellem leder og medarbejder Midler: - der afsættes kr pr. medarbejder pr. år, dog en maks. samlet ramme på kr pr. år. - beløbet finansieres ved et afsætningsbeløb fra arbejdskapital/dispositionsfond i forbindelse med budgetlægning. Baggrund for forhøjelsen: - flere medarbejdere skal have nye kompetencer - vægtning på ledelse - mangel på medarbejdere med fagligt grønt kendskab - bedre indsigt i skimmelsvampsager Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder ændringsbeløbet i uddannelsespolitikken. 4 Nybyggeri Kridtholmen: Byggeriet skrider planmæssigt frem, udlejningsmateriale er netop færdigt og lagt på nettet, så vi kan få kommende beboere på venteliste Emblasgade plejeboliger: Der forventes indflytning Følager: Der tages første spadestik Ved kanalen: Der tages første spadestik i november Boligselskabets afdelinger 5.1 Orientering om driftsforhold Kærbo Der har været indvielse af de nye serviceareal kommunen har etableret den Side 5 af 7

6 35-05 Verdishave De sidste mangler er ved at være på plads på plejecenteret GVL har omkostningsfrit etableret fortov på det manglende stykke ved vendepladsen, så beboerne selv kan køre enten med kørestol eller rollator rundt om huset. Driftsaftalen er genfremsendt til kommunen og vi håber snart den kan komme på plads, så økonomien også kan komme endeligt på plads Gertsvej Der er stadig problemer med den automatiske ventilation der arbejdes hårdt på at få de sidste beboere tilsluttet og anlægget til at køre tilfredsstillende. I forbindelse med etableringen af anlægget, har man ikke etableret ventilationsriste i vinduerne, hvilket bevirker at der trækkes luft ind fra døre og vinduer og beboerne føler træk Tingvej Her kører helhedsplan i tophastighed, den 7. juni 2013 blev sagen sendt til Landsbyggefonden og allerede den 25. juli kom der svar om besigtigelse den 3. september yderligere information kan gives på mødet Kurlandsgade Her kører som nævnt tidligere, foranalysen til en helhedsplan. KHS, rådgivende ingeniørfirma, er i gang med oplægget. Der er i øjeblikket undersøgelser i gang omkring køkkenrenoveringen, da det gerne skal minimeres til kun nødtvungent arbejde, da de midler bestyrelsen bevilligede sidst til udskiftning af køkkenerne ikke effektueres før den resultatet af helhedsplananalysen kendes Gudenåvej Der er endelig kommet skred i retableringen af den mur som skred sammen under skybruddet Lejerbo, som er dem afdelingen deler skel med, har indvilliget i at dele udgiften efter en landmåler har dokumenteret at skellet står midt i muren Baldersgade Intet at bemærke alt kører i fred og fordragelighed Peder Lykkes Vej Driftschef Mona Bojko er i dialog med kommunen om ommærkningen til ungdomsboliger. Der er kommet skred i sagen med Kuben. Der er nu modtaget skriftlig bekræftelse fra de forskellige boligselskaber i København om genhusningsboliger. Der er i øjeblikket brev på vej rundt til alle beboerne omkring situationen og om den nye termin for nedrivningen til april Gadekærvej Helhedsplanen er i fuld gang. Der arbejdes på at få ansat en boligsocial medarbejder til at tage kontakten med beboerne i forbindelse med helhedsplanen for at afdække evt. behov for genhusning blandt de 196 beboere som skal have mere eller mindre renovering i boligen. De 7 familier som skal genhuses, da deres lejligheder bliver bygget om til 5 handicapvenlige lejligheder, har driftschefen kontakt med og har haft møde med for at afdække deres behov Emblasgade Der arbejdes hårdt i bestyrelsen for at etablere netværket i afdelingen som skal være fundamentet i deres hverdag. Meningen er at der skal klares flest mulige opgaver i afdelingen af beboerne. Der er gang i etablering af skur til materialer, så som plæneklipper, fejemaskine o.l. samt legeplads til de mindste børn. Side 6 af 7

7 Der er problemer med regnvand fra altanerne der er fra byggeriets side ikke etableret nedløbsrør, der hvor terrassen neden under er 2 m dyb. Vandet plasker direkte på jorden og sprøjter rundt - det er meget uhensigtsmæssigt og ønsket er at der bliver penge fra byggeriet til at finde en løsning. Driftschefen er i dialog med KAB Emblasgade Plejecenter Indflytningsklar og forventes overdraget til kommunen 1. oktober 2013 Indflytning sker med 9 beboere ad gangen med en uges mellemrum fra eller alt efter fejl og mangellistens omfang, som skal være bragt i orden inden indflytning. Driftschefen holder møde med den kommende leder af bostedet, Thomas Overgaard, så vi sammen finder den bedste løsning for beboerne. Det er aftalt at der både skal være pårørenderåd og afdelingsbestyrelse for at de unge skal føle sig hørt. 6 Mødekalender Følgende bestyrelsesmøder er aftalt: Ordinært organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde. (godkendelse af regnskaber) Ordinært organisationsbestyrelsesmøde (godkendelse af budget) 7 Eventuelt Side 7 af 7

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. april 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere