Budget Specielle bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015. Specielle bemærkninger"

Transkript

1 2014 Specielle bemærkninger

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget 38 Social- og Sundhedsudvalget 88 Børn og Uddannelsesudvalget 179 Kultur- og Fritidsudvalget 229 Teknik- og Miljøudvalget 252 Vækst og Udviklingsudvalget 293 Redningsberedskabet 310 Renter, finansiering og finansforskydninger 319 1

4

5 Økonomiudvalg Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 3 Generelt... 4 Faste ejendomme... 4 Politisk organisation... 8 Administrativ organisation Interne forsikringspuljer Erhvervsudvikling Lønpuljer, tjenestemandspension og generelle reserver Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet Specifikationer økonomi

6 Økonomiudvalg Økonomiudvalget Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget Øvrige udvalg 88% Økonomi -udvalget 12% Løn- og barselspuljer 17% Erhvervsservice m.m. 1% Intern forsikringspulje 1% Faste ejendomme 0% Øvrige sociale Politisk formål organisation 0% 3% Administrativ organisation 78% Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) Regnskab 2013 Opr. budget kr. Serviceudgifter Faste ejendomme Politisk organisation Administrativ organisation Intern forsikringspulje Erhvervsservice m.m Region Sønderj.-Schleswig Løn- og barselspuljer Løn og barselspuljer Tjenestemandspension Generelle reserver Udvalget i alt

7 Økonomiudvalg Generelt Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 416,5mio. kr. Faste ejendomme Området omfatter Ubestemte formål Faste ejendomme Driftssikring boligbyggeri Skorstensfejerarbejde Øvrige sociale formål Faste ejendomme Regnskab 2013 Opr. budget kr. Ubestemte formål Faste ejendomme Pulje facility management Driftssikring boligbyggeri Skorstensfejerarbejde Øvrige sociale formål Politikområdet i alt Andel af udvalgets samlede udgifter Fast ejendom 0% Fordeling af udgifterne på politikområdet Skorstensfejer arbejde -5% Øvrige sociale formål 1% Ubestemte formål -29% Øvrige områder 100% Driftssikring boligbyggeri 38% Faste ejendomme. 27% Overordnede målsætninger (vision, mål) Bjerggade 4 K+L Til fremme af iværksætteri blev der i 2007 etableret en Udviklingspark i Aabenraa Kommune med et dynamisk miljø, hvor der kan ske sparring og udvikling på tværs af virksomhederne og, hvor udgifterne til at drive virksomhed kan reduceres gennem fælles aftaler og stordriftsfordele. 4

8 Økonomiudvalg Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Pulje facility management Puljen er udmøntning af en effektivisering ved omlægning af kommunens egen ejendomsadministration og services. Facility Management introduceres som følge af forslag fra beredskabskatalog udarbejdet af BDO. forudsætninger Ubestemte formål Området omfatter indtægter ved bortforpagtning af jordarealer og udgifter til græsslåning, skatter og afgifter samt øvrige udgifter i forbindelse med bortforpagtning af arealer. Der er indgået 78 aftaler om bortforpagtning af jord, det samlede areal der er bortforpagtet er på 690 ha. De kommunale jordarealer som drives landbrugsmæssigt udbydes offentligt ved kontraktudløb, bortforpagtningen sker for 5 år ad gangen. Faste ejendomme Området omfatter følgende ejendomme: Bjerggade 4 K + L Til fremme af iværksætteri blev der i 2007 etableret en Udviklingspark i Aabenraa Kommune. Bygningen Bjerggade 4 K og L er i alt på ca kvm., fordelt på tre etager. Heraf står 828 kvm. til rådighed for udlejning til kontorer, mens resten er fællesarealer. Huslejen fastsættes en gang årligt. Herudover betaler lejerne for forbrug af varme mv., rengøring og for en individuelt afstemt servicepakke. Haderslevvej 1 Bygningen Det Kreative Hus er delvist udlejet.flere af lokalerne er således udlejet til medlemmer af foreningen Det Kreative Hus centrum for kreativitet i Syd. Til bygningen hører 5 garager og et depotlokale, der er udlejet. Gråstenvej 1, Felsted Bygningen er på m2. Ejendommen er områdecenter for pleje/omsorg. Børnehaven Bakkehuset og Dagplejen har rådighed over en del af lokalerne. Ejendomsdriften er overgået fra Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget gældende fra d. 1. oktober 2014, idet Kommunalt Internt Servicekorps (KIS) er flyttet fra Gasværksvej 20, Aabenraa til Gråstenvej 1, Felsted. Byrådet besluttede den 19. december 2012 at ejendommen sættes til salg. Plantagevej 4, Bov Bygningen er på m2. Ejendommen er hjemsted for Borgerservice (lokalcenter), Center for Hjælpemidler og Kommunikation samt hjemmeplejen. Derudover er der udlejet lokaler til Politiet. Storegade 30 Bygningen er på m2.en del af bygningen benyttes af følgende kommunale enheder: CHK - træffested for åbenrådgivning Børn og Skole/Dagtilbud Integrationsafdelingen 5

9 Økonomiudvalg PPR - integration derudover er der udlejet lokaler til Aabenraa Turistbureau. Pulje facility management Etablering af en facility management enhed, hvor alle facility management opgaver og tilknyttede medarbejdere, herunder decentralt ansat tekniske servicepersonale, samles i én samlet organisatorisk enhed i kommunen, med det formål at styrke det faglige opgavefokus samt øge organisationens samlede fokus på arealoptimering. Enheden kan varetage ind- og udvendig vedligehold af bygninger, koordinering af udbud om vedligehold indvendigt, udvendigt og på terræn, risikostyring, kvalitetskontrol på aftalte leverancer fra udbydere i henhold til ensartede serviceniveauer, tværgående pedelfunktion. Andre opgaver er administration af lejemål og lejekontrakter, herunder administration af boliger. Puljen er udmøntning af en effektivisering ved omlægning af kommunens egen ejendomsadministration og services, en reduktion på 2,4 mio. kr. i, 3,9 mio. kr. i og 4,9 mio. kr. i. Driftssikring boligbyggeri Støtte til opførelse af boliger, jævnfør lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. Området omfatter driftssikring af almennyttige boligbyggerier, støtte til opførelse af boliger. Tab på garantier vedr. realkreditlån, ydelsesstøtte til andelsboliger og ungdomsboliger, ydelsesstøtte vedr. boliger opført af almene boligorganisationer. Kommunens andel af ydelsesstøtte til det støttede byggeri er lovbundne, men påvirkes af nybyggeri af almennyttige boliger. Kommunens andel af rentebidrag, afdragsbidrag og ydelsesstøtte til det støttede byggeri afregnes til Økonomistyrelsen. Kommunens andel vedr. afregning til følgende: (1.000 kr.) Realkredit Danmark 278 Nykredit 458 BRF-kredit 315 BOSSID 930 I alt Skorstensfejerarbejde På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde, herunder administrationsudgifter forbundet med indsatsen. Indtægten udgør et honorar på 5 % af den samlede opkrævning af skorstensfejerbidrag. Øvrige sociale formål Der er afsat budget til afgifter ved tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter o. lign. Tinglysningsafgifter pålagt kommunen i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter og boligydelses lån, jævnfør lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven. 6

10 Økonomiudvalg Ændringer indarbejdet på politikområdet kr. Vedtaget budget ændringer Reduktioner: Støttet boligbyggeri (teknisk korrektion) Støttet boligbyggeri (bevillingskontrol ) Lønbesparelse jf. beredskabskatalog Facility management jf. beredskabskatalog Reduktioner i alt Udvidelser: P/L fremskrivning Ejendommen Plantagevej 4, Bov Bortforpagtning af jord, merudg. ejendomsskatter Udvidelser i alt Ændringer i alt Godkendt budget

11 Økonomiudvalg Politisk organisation Området omfatter Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Politisk organisation Regnskab 2013 Opr. budget kr. Fælles formål Kommunalbest.medlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Politikområdet i alt Andel af udvalgets samlede udgifter Fordeling af udgifterne på politikområdet Politisk 0% 0% Valg Fælles formål organisation 16% 0% 2% 3% Kommissioner, råd og nævn 4% Øvrige områder 97% Kommunalbestyrelsesmedl. 78% Overordnede målsætninger (vision, mål) Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Styrelsesvedtægten gældende for for Aabenraa Kommune er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 4. december

12 Økonomiudvalg forudsætninger Fælles formål partistøtte til politiske partier Udbetaling af økonomisk støtte til politiske partier i henhold til Indenrigsministeriets regler. tet beregnes ud fra det antal godkendte stemmer, der blev afgivet på de enkelte partier ved sidste afholdte kommunalvalg den 19/ godkendte stemmer fratrukket blanke stemmer udgjorde Indenrigsministeriet udmelder hvert år støttens størrelse. Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag pr. måned Regnskab 2013 Månedlig vederlag 1/ Borgmester Viceborgmester Fast vederlag Vederlag-børn under 10 år Udvalgsformand 22 % Udvalgsvederlag pr. udvalg 2,87 % Vederlag Udgifterne til vederlag m.m. er beregnet i henhold til bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni2014om vederlag, diæter, pension m.m. og inkl. særlig feriegodtgørelse, ATP og AER. Der er 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen, der er nedsat et økonomiudvalg og 6 stående udvalg. Vederlaget til borgmester svarer til den til enhver tid gældende løn i en tjenestemandsstilling i staten. Vederlaget til viceborgmester er fastsat til 10 % af borgmesterens vederlag. Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer udgør årligt kr. som er det fastsatte grundbeløb pr. 1. april2014 prisfremskrevet til priser. Formandsvederlag for Børn- og Ungeudvalget er fastsat til 7 % af borgmesterens vederlag. Formandsvederlag for øvrige stående udvalg er fastsat til 22 % af borgmesterens vederlag. Formandsvederlag for 17 stk. 4 udvalgene Kollektiv trafik og Forebyggelse og misbrug er fastsat til 7% af borgmesterens vederlag. Udvalgsvederlag til medlemmer af økonomiudvalget og de stående udvalg er fastsat til 2,87% af borgmesterens vederlag. Udvalgsvederlag til medlemmer af Børn- og Ungeudvalget er fastsat til 1,44% af borgmesterens vederlag. Der udbetales 1,5 % i særlig feriegodtgørelse til borgmester, viceborgmester og udvalgsformænd. Der ydes efterløn til en udvalgsformand, der ophører med hvervet efter mindst ét års uafbrudt vederlæggelse som formand for et udvalg, der er ikke afsat budget hertil. 9

13 Økonomiudvalg Kommunalbestyrelsen, fælles formål Der er afsat budget til kurser/efteruddannelse, møder, rejser, repræsentation, befordringsudgifter, telefongodtgørelse, it-udstyr, abonnementer, arrangementer m.m. Borgmesterpulje Der er afsat en pulje på kr. til bl.a. mindre tilskud til foreninger og institutioner, til foreningsjubilæer, indvielser m.m. Puljen disponeres af Borgmesteren. Kommissioner, råd og nævn Området omfatter diæter, befordring, mødeudgifter m.m. til følgende kommissioner, råd og nævn: Mark- og hegnssyn Der er nedsat et mark- og hegnssyn, der behandler hegnssager som er privatretlige nabokonflikter. Sagerne afgøres efter en besigtigelse, hvor hegnssynet skal vejlede og søge forlig mellem parterne. Taxinævn Nævnet er et kommunalt fællesskab bestående af Sønderborg Kommune og Aabenraa Kommune. Nævnets opgave er at sikre den bedst mulige taxiordning til borgerne. Nævnet skal samle viden og skabe et professionelt forum for samarbejde og sikre tilsyn med taxibranchen. Beredskabskommission Beredskabskommissionen varetager den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Beboerklagenævn Der er nedsat et Beboerklagenævn, der træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boligorganisationer. Huslejenævn Der er nedsat et Huslejenævn, der træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme. Seniorråd Seniorrådet er et lovbefæstet, folkeligt valg, som rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der er relevante for ældre borgere. Handicapråd Der er nedsat et Handicapråd, som rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der er relevante for mennesker med handicap. Valg Området omfatter Kommunalvalg, valg til Folketinget, herunder folkeafstemninger, og EU-valg. Der er afsat budget til afholdelse af Folketingsvalg i og afholdelse af Kommunalvalg i. Der er afsat budget til afstemning ved 18 afstemningssteder. Udgifter ved afholdelse af valg er følgende: Løn, diæter, lokaleleje, forplejning, leje af bærbare computere, it-systemer, trykning, porto, annoncering samt opgaver udført af Entreprenørgården. 10

14 Økonomiudvalg Ændringer indarbejdet på politikområdet kr. Vedtaget budget ændringer Reduktioner: Valg / nulstilling (teknisk korrektion) Ompl. fra eventpulje til eventpulje KF Ompl. fra eventpulje til adm. org. (vækstsekr.) Lønbesparelse jf. beredskabskatalog Reduktioner i alt Udvidelser: P/L fremskrivning Tilskud til politiske partier (teknisk korrektion) Folketingsvalg 430 Kommunalvalg 530 Udstyr til byrådsmedlemmer (teknisk korrektion) 253 Fast vederlag til politikere, Lov og cirkulæreprogram Udvidelser i alt Ændringer i alt Godkendt budget

15 Økonomiudvalg Administrativ organisation Området omfatter Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Politikområde (angiv navn) Regnskab 2013 Opr. budget kr. Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger: Kultur, Miljø og Erhverv Børn og Skole Social og Sundhed Jobcenter og Borgerservice Staben Tværgående Politikområdet i alt Andel af udvalgets samlede udgifter Fordeling af udgifterne på politikområdet Øvrige områder 22% Administrativ organisation 78% Staben 37% Tværgående 3% Jobcenter og Borgerservice 23% Adm.- bygninger 3% Kultur, Miljø og Erhverv 16% Børn og Skole 9% Social og Sundhed 9% Overordnede målsætninger (vision, mål) Den administrative organisation har 3 hovedopgaver som omfatter: Myndighedsopgaver som f.eks. byggetilladelser, beslutning i tvangsfjernelsessager, visitation og sagsbehandling ved overførselsudgifter. Administrationen har til opgave at levere service til borgere og institutioner. Opgaver med at servicere det politiske niveau og sikre at deres beslutninger føres ud i livet. 12

16 Økonomiudvalg Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Der er indarbejdet ændringer til budget - som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet Lov- og cirkulæreprogram: Førtidspensionsreform 40 Kontanthjælpsreform/ydelsesdel Kontanthjælpsreform/indsatsdel Midlertidig huslejehjælp Ny sygedagpengemodel Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Forhøjelse efterlønsalder 20 Lov om råstoffer Forstærket indsats om asocial adfærd Anvendelse af indkomstregistrer I alt Der er indarbejdet ændringertil budget - som vedrører budgetudfordringer udfordringer Planlægning Aktiv campus Aabenraa Miljøbeskyttelse mv I alt På grund af en stor mængde planopgaver og ny proces for planstrategi er der afsat midler til ansættelse af to medarbejdere i samt til forlængelse af de ekstra ressourcer i og, som blev bevilliget ved budgetlægningen for Projektet Aktiv Campus Aabenraa tager afsæt i udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa, Aabenraa kommunes Planstrategi 2012 og Vækstplan. Her i er målene bl.a. at styrke Aabenraa bys uddannelsesprofil ikke kun gennem et bredt spekter af uddannelsesmuligheder men også ved at gøre det attraktivt at være ung og under uddannelse i Aabenraa. Aktiv Campus Aabenraa projektet er et af delprojekterne i Breddeidrætsprojektet, hvor Aabenraa kommune af Kulturministeriet og Nordea-fonden er udpeget som Breddeidrætskommune fra Der er afsat midler til ansættelse af en projektleder på fuld tid. Der er fortsat udfordringer vedr. ventetiden for udarbejdelse af ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Der er afsat midler til 2 årsværk fordelt over 2 år, således at ventelisten for både nye ansøgninger og revurderinger vil være fuldstændigt nedbragt med udgangen af under forudsætning af, at antallet af nye ansøgninger forbliver på nuværende niveau. Der er indarbejdet følgende forslag fra Beredskabskataloget i budget -: Beredskabskataloget Facility management / løn A-dagpenge, øget virksomhedsindsats

17 Økonomiudvalg Tværsektorieltsamarbejde / løn Personalepolitiske aktiviteter Bølgeplaner Udbud rengøring Eksisterende udbudsplan I alt Facility management Der er afsat en negativ pulje under politikområdet Faste ejendomme til en effektivisering og omlægning af kommunens egen ejendomsadministration og services. Samtidig er der afsat midler til projektledelse under Økonomiudvalget. A-dagpenge, fastholdelseseffekter Overførselsudgifterne er reduceret (Arbejdsmarkedsudvalget) idet der forventes indhentet betydelige refusionspotentialer ved at ændre i den nuværende aktiverings-sammensætning. Der er derfor afsat midler til optimering af fastholdelseskonsulenter på Økonomiudvalgets område. Tværsektorielt samarbejde - Overførselsudgifterne er reduceret (Arbejdsmarkeds-udvalget) idet der forventes indhentet besparelsespotentialer ved at forbedre samarbejdet mellem ydelseskontoret og sygedagpengeafdelingen samt forbedre snitfladerne til øvrige samarbejdspartnere. Der er derfor afsat midler til ansættelse af 2 medarbejdere på Økonomiudvalgets område. Bølgeplaner I forbindelse med økonomiforhandlingerne er der aftalt kommunaløkonomiske konsekvenser ved indførelse af obligatorisk digital selvbetjening for bølgeplanerne 1-3. Besparelsen udgør 1,377 mio. kr. i og heraf udgør besparelsen fra grunddataprogrammet 0,828 mio. kr. I udgør besparelsen 1,844 mio. kr. og heraf udgør besparelsen fra grunddataprogrammet 1,497 mio. kr. forudsætninger Administrationsbygninger Området omfatter følgende administrationsbygninger: Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa m2 Ejendommen er hjemsted for hovedparten af Aabenraa Kommunes administration. Kallemosen 20, Aabenraa m2 Ejendommen er hjemsted for Jobcenter samt Brand- og Redningsberedskabet. Tinglev Midt 2, Tinglev m2 Ejendommen er hjemsted for Børn- og Skoleforvaltningen samt lokal Borgerservice. Sekretariat og forvaltninger Det administrative område indeholder udgifter til løn, personaleudgifter (uddannelse, møder, befordring m.m.), tværgående konti (porto, kontorhold, biler, annoncering mv.) drift af IT, kantine, forsikringer, personaleaktiviteter, elever og gebyrindtægter. Den administrative organisation består af Staben og 4 forvaltninger og et tværgående område (Direktion m.m.). 14

18 Økonomiudvalg De 4 forvaltninger udgør følgende: Kultur, Miljø og Erhverv Børn & Skole Social & Sundhed Jobcenter og Borgerservice Staben fungerer som støttefunktion til forvaltningerne, og har primært til formål at yde service til alle forvaltninger. De 4 forvaltninger varetager den direkte borgerkontakt. Det tværgående område indeholder direktionen. Staben og hver forvaltning har en direktør. Hver forvaltning er inddelt i afdelinger med en afdelingschef som refererer til direktøren. Lønninger: Lønninger budgetlægges og styres ud fra lønsumsstyringsprincippet, dvs. at der ikke er fastlagt en godkendt normering i de enkelte afdelinger. Der er ikke afsat midler til udbetaling af 6. ferieuge, feriepenge ved fratrædelse mv. Denne udgift er forudsat afholdt indenfor det samlede budget. Administrationsvederlag: I forbindelse med anlægsprojekter er der en række opgaver forbundet med projektstyringen Planlægning og koordinering Administration Projektering Ekspropriation Udbud Økonomi og bygherrestyring Tilsyn Administrationsvederlag på anlægsopgaver beregnes, hvor Kultur, Miljø og Erhvervforvaltningen selv udfører nogle eller alle delopgaver i forbindelse med gennemførelse af egne anlægsprojekter. Administrationsvederlaget er udtryk for omkostningerne ved at gennemføre disse anlægsprojekter i kommunalt regi og beregnes normalt som 5% af anlægsudgiften for det enkelte projekt. Beløbet udgiftsføres på selve projektet og indtægtsføres på kt. 6 og administrationsvederlaget er således udgiftsneutralt for Aabenraa kommune i det omfang delopgaverne gennemføres i eget regi. Der beregnes administrationsvederlag for alle anlægsprojekter indenfor budgetområdet, som varetages af Teknik- og Miljøudvalget, Vækst- og Udviklingsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. På anlægsaktiviteter vedrørende nybyggeri kommunale ejendomme beregnes administrationsvederlag på 1-2% afhængig af sagens størrelse, og om der bruges eksterne bygherrerådgivere eller ej. Kultur, Miljø og Erhverv Ejendomme fremsender generelt vederlagsopkrævning hvor sager bliver realiseret til licitation og opførelse. Stoppes en sag efter licitation opkræves ½ vederlag. Der opkræves ikke vederlag for de løbende driftsopgaver, samt for udarbejdelse af anlægsoplæg der ikke realiseres. 15

19 Økonomiudvalg Tværgående konti: De tværgående konti er områder som går på tværs i organisationen, som f.eks. porto, køretøjer, kontorhold, centrale abonnementer, kontingent til KL og personaleblad. Endvidere indgår effektiviseringspuljen vedr. udbud central indkøbsaftaler. Puljen udmøntes i henhold til Indkøbs- og udbudspolitikken. 75 % af indkøbs/udbudsbesparelsen efter udbud tilgår puljen og 25 % forbliver i de decentrale budgetter. Specifikation af de tværgående konti fremgår af nedenstående tabel: (1.000 kr.) Gebyrer Renter og gebyr opkrævning Annoncer Centrale abonnementer Designlinie Kontingent til KL Revision Arkiv Personaleblad Lederkonference Uddannelse ledere Kontorhold Sektorudvalg Udvikling (IT) AS 2007 (IT program) Porto Køretøjer Lovinfo og journalplan KL blanketlicens SAS indkøbssystem AKUT pulje FLIS (ledelsesinfo-system) Fællestillidsrepr Overgangsordning/overskud Pulje- effektivisering (udbud) I alt Personaleaktiviteter: Personaleaktiviteter vedrører ligeledes hele organisationen og aktiviteterne er f.eks. motionsløb, rygestop-kurser, sundhedsordning, personalefest og sundhedsprofiler. Personalefesten afholdes hvert 2. år. Ved budgetlægningen for - er personaleaktiviteterne reduceret med 0,5 mio. kr. (Beredskabskatalog). Forsikringer: Forsikringer indgår under det administrative område (bygning/løsøre, auto, diverse ansvar, sø/båd, ulykke, rejse, all-risks). Bygning/løsøre og auto forsikringer udkonteres til de respektive områder. Forsikringsområdet skal i udbud i gældende fra 1. januar. 16

20 Økonomiudvalg Elever: tet til elever er samlet for hele organisationen. Der ansættes hvert år 6kontorelever som fordeles i hele den administrative organisation.endvidere ansættes 1 teknisk designerelev og 1 it-support elev. Kantiner: Der er kantiner på rådhusene på Skelbækvej og på Kallemosen. Drift af IT: Drift at IT vedrører ESDH, ekstranet/internet, kopi-print, telefoni, digital signatur, IT-platform, helpdisk, MS-licensfornyelser, poststrategi, KMD-betalingsaftale m.m. Der afsættes beløb hvert 3. år til udskiftning af serverlicenser (IT-platform, microsoft, tal-isag) og hvert 2. år afsættes beløb til udskifning af ESDH-skannere på institutioner. Disse indarbejdes som tekniske korrektioner jf. retningslinjer for tekniske korrektioner. Vækstsekretariat: Vækstsekretariatet er en del af afdelingen Vækst og erhverv og er placeret under Kultur, Miljø og Erhverv. Som led i udmøntningen af planstrategien Sund vækst er der udarbejdet en vækstplan, som har fokus på de projekter kommunen agter at realisere frem til. Formålet med vækstsekretariatet er at udarbejde vækstplan 2.0, branding af Sund Vækst i Aabenraa, fundraising og koordinering af de stående udvalgs projekter i relation til Sund vækst. Der er afsat en eventpulje i og under Vækstsekretariat på 1,021 mio. kr. Ligeledes er der afsat en pulje i alle år på 1,024 mio. kr. til sund vækst, initiativer og branding. Begge puljer indgår i ny pulje til omorganisering af ny erhvervsstrategi. Udbetaling Danmark: Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af folkepension, førtidspension, barselsdagpenge, boligstøtte og familieydelser. Fra 1. maj overgår følgende opgaver til Udbetaling Danmark: internationale sygesikringssager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension. Der betales et administrationsbidrag samt et særligt bidrag til dækning af lønomkostninger, overhead, støttefunktioner, ledelse samt porto og forskellige IT-systemer. Administrationsbidraget og det særlige bidrag fastsættes én gang årligt af Udbetaling Danmarks bestyrelse. Gebyrindtægter: Gebyrindtægter indgår ved vielser, lægeskift/sygesikring, folkeregister/bopælsattest, byggesagsbehandling m.m. på baggrund af takster angivet i takstkataloget. 17

21 Økonomiudvalg Ændringer indarbejdet på politikområdet (1.000 kr.) Vedtaget budget ændringer Reduktioner: Administration kopimaskiner Teknisk korrektion IT retur IT kopiprint / nulstilling (tekn. korr.) Udbud anden aktør / nulstilling (tekn. korr.) Energibesparende foranstaltninger Besparelse ifm. udbud af lyskilder Omlægning kørsel til SSU (bevillingskontrol) Midler tilsyn til SSU (bevillingskontrol) Udmøntning pulje vedr. socialt bedrageri Beredskabskatalog - lønbesparelse Beredskabskatalog - øvrige besparelser L194 omplaceret fra ØU til Arb.udv Besparelse ifm. Udbud telefoni, trykkeriydelser m.m Reduktioner i alt Udvidelser: P/L fremskrivning IT licensfornyelse (teknisk korr.) Udbud institutionsmøbler og legetøj (til pulje) Besparelser ifm. udbud til pulje Medarbejderfest / nulstilling (tekn. korr.) 521 Udviklingsmidler (STU) fra Børn og Uddannelsesudv Kørselskontor (finansiering retur) Ompl. Eventpulje fra politisk organisation Regeringsaftalen - VISO (Børn/Skole og Soc./sundh 253 Lov- og cirkulæreprogrammet udfordringer Eget beredskabskatalog - sygedagpenge Kompensation ifm. Fratrædelse tjenestemænd Sundhedskoordinator Besparelser ifm. udbud til pulje Udvidelser i alt Ændringer i alt Godkendt budget

22 Økonomiudvalg Interne forsikringspuljer Området omfatter Interne forsikringspuljer Interne forsikringspuljer Regnskab 2013 Opr. budget kr. Forsikringer - arbejdsskader Politikområdet i alt Andel af udvalgets samlede udgifter Erhvervsud vikling 2% Øvrige områder 98% Overordnede målsætninger (vision, mål) Aabenraa kommune er selvforsikret på arbejdsskader. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag forudsætninger Området omfatter udgifter til arbejdsskader samt præmie til katastrofedækning ved arbejdsskader. Aabenraa Kommune var i 2010 i EU-udbud med kommunens forsikringer. Kommunalbestyrelsen har den 13. oktober 2010 i forbindelse med udbud af kommunens forsikringer pr. 1. januar 2011, besluttet at arbejdsskadeforsikring alene tegnes som en katastrofedækning (hændelse hvor min. 2 personer kommer til skade). Aabenraa Kommune er derfor som hovedregel selvforsikrende på arbejdsskadeområdet. 19

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Udvalgsmedlemmer Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Viceborgmesteren er også jævnfør Byrådets arbejdsgrundlag født medlem af udvalget. Udvalget for Politisk

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Udvalgsmedlemmer Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Viceborgmesteren er også jævnfør Byrådets arbejdsgrundlag født medlem af udvalget. Udvalget for Politisk

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 13. 13. Præsentation har som overordnet formål at sikre, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutninger.

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Besparelser på administrationsområdet

Besparelser på administrationsområdet Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service -18 Præsentation (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Centeret er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017!!! "#! " # #! "! # # "! Administrative organisation 424.867 466.155-41.288 424.107 464.598-40.491 423.331 463.821-40.491 423.327 463.818-40.491 Politisk organisation

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere