Budget Specielle bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015. Specielle bemærkninger"

Transkript

1 2014 Specielle bemærkninger

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget 38 Social- og Sundhedsudvalget 88 Børn og Uddannelsesudvalget 179 Kultur- og Fritidsudvalget 229 Teknik- og Miljøudvalget 252 Vækst og Udviklingsudvalget 293 Redningsberedskabet 310 Renter, finansiering og finansforskydninger 319 1

4

5 Økonomiudvalg Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 3 Generelt... 4 Faste ejendomme... 4 Politisk organisation... 8 Administrativ organisation Interne forsikringspuljer Erhvervsudvikling Lønpuljer, tjenestemandspension og generelle reserver Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet Specifikationer økonomi

6 Økonomiudvalg Økonomiudvalget Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget Øvrige udvalg 88% Økonomi -udvalget 12% Løn- og barselspuljer 17% Erhvervsservice m.m. 1% Intern forsikringspulje 1% Faste ejendomme 0% Øvrige sociale Politisk formål organisation 0% 3% Administrativ organisation 78% Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) Regnskab 2013 Opr. budget kr. Serviceudgifter Faste ejendomme Politisk organisation Administrativ organisation Intern forsikringspulje Erhvervsservice m.m Region Sønderj.-Schleswig Løn- og barselspuljer Løn og barselspuljer Tjenestemandspension Generelle reserver Udvalget i alt

7 Økonomiudvalg Generelt Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 416,5mio. kr. Faste ejendomme Området omfatter Ubestemte formål Faste ejendomme Driftssikring boligbyggeri Skorstensfejerarbejde Øvrige sociale formål Faste ejendomme Regnskab 2013 Opr. budget kr. Ubestemte formål Faste ejendomme Pulje facility management Driftssikring boligbyggeri Skorstensfejerarbejde Øvrige sociale formål Politikområdet i alt Andel af udvalgets samlede udgifter Fast ejendom 0% Fordeling af udgifterne på politikområdet Skorstensfejer arbejde -5% Øvrige sociale formål 1% Ubestemte formål -29% Øvrige områder 100% Driftssikring boligbyggeri 38% Faste ejendomme. 27% Overordnede målsætninger (vision, mål) Bjerggade 4 K+L Til fremme af iværksætteri blev der i 2007 etableret en Udviklingspark i Aabenraa Kommune med et dynamisk miljø, hvor der kan ske sparring og udvikling på tværs af virksomhederne og, hvor udgifterne til at drive virksomhed kan reduceres gennem fælles aftaler og stordriftsfordele. 4

8 Økonomiudvalg Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Pulje facility management Puljen er udmøntning af en effektivisering ved omlægning af kommunens egen ejendomsadministration og services. Facility Management introduceres som følge af forslag fra beredskabskatalog udarbejdet af BDO. forudsætninger Ubestemte formål Området omfatter indtægter ved bortforpagtning af jordarealer og udgifter til græsslåning, skatter og afgifter samt øvrige udgifter i forbindelse med bortforpagtning af arealer. Der er indgået 78 aftaler om bortforpagtning af jord, det samlede areal der er bortforpagtet er på 690 ha. De kommunale jordarealer som drives landbrugsmæssigt udbydes offentligt ved kontraktudløb, bortforpagtningen sker for 5 år ad gangen. Faste ejendomme Området omfatter følgende ejendomme: Bjerggade 4 K + L Til fremme af iværksætteri blev der i 2007 etableret en Udviklingspark i Aabenraa Kommune. Bygningen Bjerggade 4 K og L er i alt på ca kvm., fordelt på tre etager. Heraf står 828 kvm. til rådighed for udlejning til kontorer, mens resten er fællesarealer. Huslejen fastsættes en gang årligt. Herudover betaler lejerne for forbrug af varme mv., rengøring og for en individuelt afstemt servicepakke. Haderslevvej 1 Bygningen Det Kreative Hus er delvist udlejet.flere af lokalerne er således udlejet til medlemmer af foreningen Det Kreative Hus centrum for kreativitet i Syd. Til bygningen hører 5 garager og et depotlokale, der er udlejet. Gråstenvej 1, Felsted Bygningen er på m2. Ejendommen er områdecenter for pleje/omsorg. Børnehaven Bakkehuset og Dagplejen har rådighed over en del af lokalerne. Ejendomsdriften er overgået fra Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget gældende fra d. 1. oktober 2014, idet Kommunalt Internt Servicekorps (KIS) er flyttet fra Gasværksvej 20, Aabenraa til Gråstenvej 1, Felsted. Byrådet besluttede den 19. december 2012 at ejendommen sættes til salg. Plantagevej 4, Bov Bygningen er på m2. Ejendommen er hjemsted for Borgerservice (lokalcenter), Center for Hjælpemidler og Kommunikation samt hjemmeplejen. Derudover er der udlejet lokaler til Politiet. Storegade 30 Bygningen er på m2.en del af bygningen benyttes af følgende kommunale enheder: CHK - træffested for åbenrådgivning Børn og Skole/Dagtilbud Integrationsafdelingen 5

9 Økonomiudvalg PPR - integration derudover er der udlejet lokaler til Aabenraa Turistbureau. Pulje facility management Etablering af en facility management enhed, hvor alle facility management opgaver og tilknyttede medarbejdere, herunder decentralt ansat tekniske servicepersonale, samles i én samlet organisatorisk enhed i kommunen, med det formål at styrke det faglige opgavefokus samt øge organisationens samlede fokus på arealoptimering. Enheden kan varetage ind- og udvendig vedligehold af bygninger, koordinering af udbud om vedligehold indvendigt, udvendigt og på terræn, risikostyring, kvalitetskontrol på aftalte leverancer fra udbydere i henhold til ensartede serviceniveauer, tværgående pedelfunktion. Andre opgaver er administration af lejemål og lejekontrakter, herunder administration af boliger. Puljen er udmøntning af en effektivisering ved omlægning af kommunens egen ejendomsadministration og services, en reduktion på 2,4 mio. kr. i, 3,9 mio. kr. i og 4,9 mio. kr. i. Driftssikring boligbyggeri Støtte til opførelse af boliger, jævnfør lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. Området omfatter driftssikring af almennyttige boligbyggerier, støtte til opførelse af boliger. Tab på garantier vedr. realkreditlån, ydelsesstøtte til andelsboliger og ungdomsboliger, ydelsesstøtte vedr. boliger opført af almene boligorganisationer. Kommunens andel af ydelsesstøtte til det støttede byggeri er lovbundne, men påvirkes af nybyggeri af almennyttige boliger. Kommunens andel af rentebidrag, afdragsbidrag og ydelsesstøtte til det støttede byggeri afregnes til Økonomistyrelsen. Kommunens andel vedr. afregning til følgende: (1.000 kr.) Realkredit Danmark 278 Nykredit 458 BRF-kredit 315 BOSSID 930 I alt Skorstensfejerarbejde På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde, herunder administrationsudgifter forbundet med indsatsen. Indtægten udgør et honorar på 5 % af den samlede opkrævning af skorstensfejerbidrag. Øvrige sociale formål Der er afsat budget til afgifter ved tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter o. lign. Tinglysningsafgifter pålagt kommunen i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter og boligydelses lån, jævnfør lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven. 6

10 Økonomiudvalg Ændringer indarbejdet på politikområdet kr. Vedtaget budget ændringer Reduktioner: Støttet boligbyggeri (teknisk korrektion) Støttet boligbyggeri (bevillingskontrol ) Lønbesparelse jf. beredskabskatalog Facility management jf. beredskabskatalog Reduktioner i alt Udvidelser: P/L fremskrivning Ejendommen Plantagevej 4, Bov Bortforpagtning af jord, merudg. ejendomsskatter Udvidelser i alt Ændringer i alt Godkendt budget

11 Økonomiudvalg Politisk organisation Området omfatter Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Politisk organisation Regnskab 2013 Opr. budget kr. Fælles formål Kommunalbest.medlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Politikområdet i alt Andel af udvalgets samlede udgifter Fordeling af udgifterne på politikområdet Politisk 0% 0% Valg Fælles formål organisation 16% 0% 2% 3% Kommissioner, råd og nævn 4% Øvrige områder 97% Kommunalbestyrelsesmedl. 78% Overordnede målsætninger (vision, mål) Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Styrelsesvedtægten gældende for for Aabenraa Kommune er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 4. december

12 Økonomiudvalg forudsætninger Fælles formål partistøtte til politiske partier Udbetaling af økonomisk støtte til politiske partier i henhold til Indenrigsministeriets regler. tet beregnes ud fra det antal godkendte stemmer, der blev afgivet på de enkelte partier ved sidste afholdte kommunalvalg den 19/ godkendte stemmer fratrukket blanke stemmer udgjorde Indenrigsministeriet udmelder hvert år støttens størrelse. Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag pr. måned Regnskab 2013 Månedlig vederlag 1/ Borgmester Viceborgmester Fast vederlag Vederlag-børn under 10 år Udvalgsformand 22 % Udvalgsvederlag pr. udvalg 2,87 % Vederlag Udgifterne til vederlag m.m. er beregnet i henhold til bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni2014om vederlag, diæter, pension m.m. og inkl. særlig feriegodtgørelse, ATP og AER. Der er 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen, der er nedsat et økonomiudvalg og 6 stående udvalg. Vederlaget til borgmester svarer til den til enhver tid gældende løn i en tjenestemandsstilling i staten. Vederlaget til viceborgmester er fastsat til 10 % af borgmesterens vederlag. Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer udgør årligt kr. som er det fastsatte grundbeløb pr. 1. april2014 prisfremskrevet til priser. Formandsvederlag for Børn- og Ungeudvalget er fastsat til 7 % af borgmesterens vederlag. Formandsvederlag for øvrige stående udvalg er fastsat til 22 % af borgmesterens vederlag. Formandsvederlag for 17 stk. 4 udvalgene Kollektiv trafik og Forebyggelse og misbrug er fastsat til 7% af borgmesterens vederlag. Udvalgsvederlag til medlemmer af økonomiudvalget og de stående udvalg er fastsat til 2,87% af borgmesterens vederlag. Udvalgsvederlag til medlemmer af Børn- og Ungeudvalget er fastsat til 1,44% af borgmesterens vederlag. Der udbetales 1,5 % i særlig feriegodtgørelse til borgmester, viceborgmester og udvalgsformænd. Der ydes efterløn til en udvalgsformand, der ophører med hvervet efter mindst ét års uafbrudt vederlæggelse som formand for et udvalg, der er ikke afsat budget hertil. 9

13 Økonomiudvalg Kommunalbestyrelsen, fælles formål Der er afsat budget til kurser/efteruddannelse, møder, rejser, repræsentation, befordringsudgifter, telefongodtgørelse, it-udstyr, abonnementer, arrangementer m.m. Borgmesterpulje Der er afsat en pulje på kr. til bl.a. mindre tilskud til foreninger og institutioner, til foreningsjubilæer, indvielser m.m. Puljen disponeres af Borgmesteren. Kommissioner, råd og nævn Området omfatter diæter, befordring, mødeudgifter m.m. til følgende kommissioner, råd og nævn: Mark- og hegnssyn Der er nedsat et mark- og hegnssyn, der behandler hegnssager som er privatretlige nabokonflikter. Sagerne afgøres efter en besigtigelse, hvor hegnssynet skal vejlede og søge forlig mellem parterne. Taxinævn Nævnet er et kommunalt fællesskab bestående af Sønderborg Kommune og Aabenraa Kommune. Nævnets opgave er at sikre den bedst mulige taxiordning til borgerne. Nævnet skal samle viden og skabe et professionelt forum for samarbejde og sikre tilsyn med taxibranchen. Beredskabskommission Beredskabskommissionen varetager den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Beboerklagenævn Der er nedsat et Beboerklagenævn, der træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boligorganisationer. Huslejenævn Der er nedsat et Huslejenævn, der træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme. Seniorråd Seniorrådet er et lovbefæstet, folkeligt valg, som rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der er relevante for ældre borgere. Handicapråd Der er nedsat et Handicapråd, som rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der er relevante for mennesker med handicap. Valg Området omfatter Kommunalvalg, valg til Folketinget, herunder folkeafstemninger, og EU-valg. Der er afsat budget til afholdelse af Folketingsvalg i og afholdelse af Kommunalvalg i. Der er afsat budget til afstemning ved 18 afstemningssteder. Udgifter ved afholdelse af valg er følgende: Løn, diæter, lokaleleje, forplejning, leje af bærbare computere, it-systemer, trykning, porto, annoncering samt opgaver udført af Entreprenørgården. 10

14 Økonomiudvalg Ændringer indarbejdet på politikområdet kr. Vedtaget budget ændringer Reduktioner: Valg / nulstilling (teknisk korrektion) Ompl. fra eventpulje til eventpulje KF Ompl. fra eventpulje til adm. org. (vækstsekr.) Lønbesparelse jf. beredskabskatalog Reduktioner i alt Udvidelser: P/L fremskrivning Tilskud til politiske partier (teknisk korrektion) Folketingsvalg 430 Kommunalvalg 530 Udstyr til byrådsmedlemmer (teknisk korrektion) 253 Fast vederlag til politikere, Lov og cirkulæreprogram Udvidelser i alt Ændringer i alt Godkendt budget

15 Økonomiudvalg Administrativ organisation Området omfatter Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Politikområde (angiv navn) Regnskab 2013 Opr. budget kr. Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger: Kultur, Miljø og Erhverv Børn og Skole Social og Sundhed Jobcenter og Borgerservice Staben Tværgående Politikområdet i alt Andel af udvalgets samlede udgifter Fordeling af udgifterne på politikområdet Øvrige områder 22% Administrativ organisation 78% Staben 37% Tværgående 3% Jobcenter og Borgerservice 23% Adm.- bygninger 3% Kultur, Miljø og Erhverv 16% Børn og Skole 9% Social og Sundhed 9% Overordnede målsætninger (vision, mål) Den administrative organisation har 3 hovedopgaver som omfatter: Myndighedsopgaver som f.eks. byggetilladelser, beslutning i tvangsfjernelsessager, visitation og sagsbehandling ved overførselsudgifter. Administrationen har til opgave at levere service til borgere og institutioner. Opgaver med at servicere det politiske niveau og sikre at deres beslutninger føres ud i livet. 12

16 Økonomiudvalg Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Der er indarbejdet ændringer til budget - som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet Lov- og cirkulæreprogram: Førtidspensionsreform 40 Kontanthjælpsreform/ydelsesdel Kontanthjælpsreform/indsatsdel Midlertidig huslejehjælp Ny sygedagpengemodel Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Forhøjelse efterlønsalder 20 Lov om råstoffer Forstærket indsats om asocial adfærd Anvendelse af indkomstregistrer I alt Der er indarbejdet ændringertil budget - som vedrører budgetudfordringer udfordringer Planlægning Aktiv campus Aabenraa Miljøbeskyttelse mv I alt På grund af en stor mængde planopgaver og ny proces for planstrategi er der afsat midler til ansættelse af to medarbejdere i samt til forlængelse af de ekstra ressourcer i og, som blev bevilliget ved budgetlægningen for Projektet Aktiv Campus Aabenraa tager afsæt i udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa, Aabenraa kommunes Planstrategi 2012 og Vækstplan. Her i er målene bl.a. at styrke Aabenraa bys uddannelsesprofil ikke kun gennem et bredt spekter af uddannelsesmuligheder men også ved at gøre det attraktivt at være ung og under uddannelse i Aabenraa. Aktiv Campus Aabenraa projektet er et af delprojekterne i Breddeidrætsprojektet, hvor Aabenraa kommune af Kulturministeriet og Nordea-fonden er udpeget som Breddeidrætskommune fra Der er afsat midler til ansættelse af en projektleder på fuld tid. Der er fortsat udfordringer vedr. ventetiden for udarbejdelse af ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Der er afsat midler til 2 årsværk fordelt over 2 år, således at ventelisten for både nye ansøgninger og revurderinger vil være fuldstændigt nedbragt med udgangen af under forudsætning af, at antallet af nye ansøgninger forbliver på nuværende niveau. Der er indarbejdet følgende forslag fra Beredskabskataloget i budget -: Beredskabskataloget Facility management / løn A-dagpenge, øget virksomhedsindsats

17 Økonomiudvalg Tværsektorieltsamarbejde / løn Personalepolitiske aktiviteter Bølgeplaner Udbud rengøring Eksisterende udbudsplan I alt Facility management Der er afsat en negativ pulje under politikområdet Faste ejendomme til en effektivisering og omlægning af kommunens egen ejendomsadministration og services. Samtidig er der afsat midler til projektledelse under Økonomiudvalget. A-dagpenge, fastholdelseseffekter Overførselsudgifterne er reduceret (Arbejdsmarkedsudvalget) idet der forventes indhentet betydelige refusionspotentialer ved at ændre i den nuværende aktiverings-sammensætning. Der er derfor afsat midler til optimering af fastholdelseskonsulenter på Økonomiudvalgets område. Tværsektorielt samarbejde - Overførselsudgifterne er reduceret (Arbejdsmarkeds-udvalget) idet der forventes indhentet besparelsespotentialer ved at forbedre samarbejdet mellem ydelseskontoret og sygedagpengeafdelingen samt forbedre snitfladerne til øvrige samarbejdspartnere. Der er derfor afsat midler til ansættelse af 2 medarbejdere på Økonomiudvalgets område. Bølgeplaner I forbindelse med økonomiforhandlingerne er der aftalt kommunaløkonomiske konsekvenser ved indførelse af obligatorisk digital selvbetjening for bølgeplanerne 1-3. Besparelsen udgør 1,377 mio. kr. i og heraf udgør besparelsen fra grunddataprogrammet 0,828 mio. kr. I udgør besparelsen 1,844 mio. kr. og heraf udgør besparelsen fra grunddataprogrammet 1,497 mio. kr. forudsætninger Administrationsbygninger Området omfatter følgende administrationsbygninger: Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa m2 Ejendommen er hjemsted for hovedparten af Aabenraa Kommunes administration. Kallemosen 20, Aabenraa m2 Ejendommen er hjemsted for Jobcenter samt Brand- og Redningsberedskabet. Tinglev Midt 2, Tinglev m2 Ejendommen er hjemsted for Børn- og Skoleforvaltningen samt lokal Borgerservice. Sekretariat og forvaltninger Det administrative område indeholder udgifter til løn, personaleudgifter (uddannelse, møder, befordring m.m.), tværgående konti (porto, kontorhold, biler, annoncering mv.) drift af IT, kantine, forsikringer, personaleaktiviteter, elever og gebyrindtægter. Den administrative organisation består af Staben og 4 forvaltninger og et tværgående område (Direktion m.m.). 14

18 Økonomiudvalg De 4 forvaltninger udgør følgende: Kultur, Miljø og Erhverv Børn & Skole Social & Sundhed Jobcenter og Borgerservice Staben fungerer som støttefunktion til forvaltningerne, og har primært til formål at yde service til alle forvaltninger. De 4 forvaltninger varetager den direkte borgerkontakt. Det tværgående område indeholder direktionen. Staben og hver forvaltning har en direktør. Hver forvaltning er inddelt i afdelinger med en afdelingschef som refererer til direktøren. Lønninger: Lønninger budgetlægges og styres ud fra lønsumsstyringsprincippet, dvs. at der ikke er fastlagt en godkendt normering i de enkelte afdelinger. Der er ikke afsat midler til udbetaling af 6. ferieuge, feriepenge ved fratrædelse mv. Denne udgift er forudsat afholdt indenfor det samlede budget. Administrationsvederlag: I forbindelse med anlægsprojekter er der en række opgaver forbundet med projektstyringen Planlægning og koordinering Administration Projektering Ekspropriation Udbud Økonomi og bygherrestyring Tilsyn Administrationsvederlag på anlægsopgaver beregnes, hvor Kultur, Miljø og Erhvervforvaltningen selv udfører nogle eller alle delopgaver i forbindelse med gennemførelse af egne anlægsprojekter. Administrationsvederlaget er udtryk for omkostningerne ved at gennemføre disse anlægsprojekter i kommunalt regi og beregnes normalt som 5% af anlægsudgiften for det enkelte projekt. Beløbet udgiftsføres på selve projektet og indtægtsføres på kt. 6 og administrationsvederlaget er således udgiftsneutralt for Aabenraa kommune i det omfang delopgaverne gennemføres i eget regi. Der beregnes administrationsvederlag for alle anlægsprojekter indenfor budgetområdet, som varetages af Teknik- og Miljøudvalget, Vækst- og Udviklingsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. På anlægsaktiviteter vedrørende nybyggeri kommunale ejendomme beregnes administrationsvederlag på 1-2% afhængig af sagens størrelse, og om der bruges eksterne bygherrerådgivere eller ej. Kultur, Miljø og Erhverv Ejendomme fremsender generelt vederlagsopkrævning hvor sager bliver realiseret til licitation og opførelse. Stoppes en sag efter licitation opkræves ½ vederlag. Der opkræves ikke vederlag for de løbende driftsopgaver, samt for udarbejdelse af anlægsoplæg der ikke realiseres. 15

19 Økonomiudvalg Tværgående konti: De tværgående konti er områder som går på tværs i organisationen, som f.eks. porto, køretøjer, kontorhold, centrale abonnementer, kontingent til KL og personaleblad. Endvidere indgår effektiviseringspuljen vedr. udbud central indkøbsaftaler. Puljen udmøntes i henhold til Indkøbs- og udbudspolitikken. 75 % af indkøbs/udbudsbesparelsen efter udbud tilgår puljen og 25 % forbliver i de decentrale budgetter. Specifikation af de tværgående konti fremgår af nedenstående tabel: (1.000 kr.) Gebyrer Renter og gebyr opkrævning Annoncer Centrale abonnementer Designlinie Kontingent til KL Revision Arkiv Personaleblad Lederkonference Uddannelse ledere Kontorhold Sektorudvalg Udvikling (IT) AS 2007 (IT program) Porto Køretøjer Lovinfo og journalplan KL blanketlicens SAS indkøbssystem AKUT pulje FLIS (ledelsesinfo-system) Fællestillidsrepr Overgangsordning/overskud Pulje- effektivisering (udbud) I alt Personaleaktiviteter: Personaleaktiviteter vedrører ligeledes hele organisationen og aktiviteterne er f.eks. motionsløb, rygestop-kurser, sundhedsordning, personalefest og sundhedsprofiler. Personalefesten afholdes hvert 2. år. Ved budgetlægningen for - er personaleaktiviteterne reduceret med 0,5 mio. kr. (Beredskabskatalog). Forsikringer: Forsikringer indgår under det administrative område (bygning/løsøre, auto, diverse ansvar, sø/båd, ulykke, rejse, all-risks). Bygning/løsøre og auto forsikringer udkonteres til de respektive områder. Forsikringsområdet skal i udbud i gældende fra 1. januar. 16

20 Økonomiudvalg Elever: tet til elever er samlet for hele organisationen. Der ansættes hvert år 6kontorelever som fordeles i hele den administrative organisation.endvidere ansættes 1 teknisk designerelev og 1 it-support elev. Kantiner: Der er kantiner på rådhusene på Skelbækvej og på Kallemosen. Drift af IT: Drift at IT vedrører ESDH, ekstranet/internet, kopi-print, telefoni, digital signatur, IT-platform, helpdisk, MS-licensfornyelser, poststrategi, KMD-betalingsaftale m.m. Der afsættes beløb hvert 3. år til udskiftning af serverlicenser (IT-platform, microsoft, tal-isag) og hvert 2. år afsættes beløb til udskifning af ESDH-skannere på institutioner. Disse indarbejdes som tekniske korrektioner jf. retningslinjer for tekniske korrektioner. Vækstsekretariat: Vækstsekretariatet er en del af afdelingen Vækst og erhverv og er placeret under Kultur, Miljø og Erhverv. Som led i udmøntningen af planstrategien Sund vækst er der udarbejdet en vækstplan, som har fokus på de projekter kommunen agter at realisere frem til. Formålet med vækstsekretariatet er at udarbejde vækstplan 2.0, branding af Sund Vækst i Aabenraa, fundraising og koordinering af de stående udvalgs projekter i relation til Sund vækst. Der er afsat en eventpulje i og under Vækstsekretariat på 1,021 mio. kr. Ligeledes er der afsat en pulje i alle år på 1,024 mio. kr. til sund vækst, initiativer og branding. Begge puljer indgår i ny pulje til omorganisering af ny erhvervsstrategi. Udbetaling Danmark: Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af folkepension, førtidspension, barselsdagpenge, boligstøtte og familieydelser. Fra 1. maj overgår følgende opgaver til Udbetaling Danmark: internationale sygesikringssager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension. Der betales et administrationsbidrag samt et særligt bidrag til dækning af lønomkostninger, overhead, støttefunktioner, ledelse samt porto og forskellige IT-systemer. Administrationsbidraget og det særlige bidrag fastsættes én gang årligt af Udbetaling Danmarks bestyrelse. Gebyrindtægter: Gebyrindtægter indgår ved vielser, lægeskift/sygesikring, folkeregister/bopælsattest, byggesagsbehandling m.m. på baggrund af takster angivet i takstkataloget. 17

21 Økonomiudvalg Ændringer indarbejdet på politikområdet (1.000 kr.) Vedtaget budget ændringer Reduktioner: Administration kopimaskiner Teknisk korrektion IT retur IT kopiprint / nulstilling (tekn. korr.) Udbud anden aktør / nulstilling (tekn. korr.) Energibesparende foranstaltninger Besparelse ifm. udbud af lyskilder Omlægning kørsel til SSU (bevillingskontrol) Midler tilsyn til SSU (bevillingskontrol) Udmøntning pulje vedr. socialt bedrageri Beredskabskatalog - lønbesparelse Beredskabskatalog - øvrige besparelser L194 omplaceret fra ØU til Arb.udv Besparelse ifm. Udbud telefoni, trykkeriydelser m.m Reduktioner i alt Udvidelser: P/L fremskrivning IT licensfornyelse (teknisk korr.) Udbud institutionsmøbler og legetøj (til pulje) Besparelser ifm. udbud til pulje Medarbejderfest / nulstilling (tekn. korr.) 521 Udviklingsmidler (STU) fra Børn og Uddannelsesudv Kørselskontor (finansiering retur) Ompl. Eventpulje fra politisk organisation Regeringsaftalen - VISO (Børn/Skole og Soc./sundh 253 Lov- og cirkulæreprogrammet udfordringer Eget beredskabskatalog - sygedagpenge Kompensation ifm. Fratrædelse tjenestemænd Sundhedskoordinator Besparelser ifm. udbud til pulje Udvidelser i alt Ændringer i alt Godkendt budget

22 Økonomiudvalg Interne forsikringspuljer Området omfatter Interne forsikringspuljer Interne forsikringspuljer Regnskab 2013 Opr. budget kr. Forsikringer - arbejdsskader Politikområdet i alt Andel af udvalgets samlede udgifter Erhvervsud vikling 2% Øvrige områder 98% Overordnede målsætninger (vision, mål) Aabenraa kommune er selvforsikret på arbejdsskader. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag forudsætninger Området omfatter udgifter til arbejdsskader samt præmie til katastrofedækning ved arbejdsskader. Aabenraa Kommune var i 2010 i EU-udbud med kommunens forsikringer. Kommunalbestyrelsen har den 13. oktober 2010 i forbindelse med udbud af kommunens forsikringer pr. 1. januar 2011, besluttet at arbejdsskadeforsikring alene tegnes som en katastrofedækning (hændelse hvor min. 2 personer kommer til skade). Aabenraa Kommune er derfor som hovedregel selvforsikrende på arbejdsskadeområdet. 19

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Budget 2016 2019. Økonomiudvalget

Budget 2016 2019. Økonomiudvalget 2016 2019 et Indholdsfortegnelse 2016 2019... 2 et... 2 Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 3 Generelt... 4 Faste ejendomme... 4 Politisk organisation... 9 Administrativ organisation... 13

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger

Budget Specielle bemærkninger 2015 2014 Specielle bemærkninger 2015 2018 Beredskabet Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 311 Generelt... 312 Beredskab... 312 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet...

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger DRIFTBUDGET - Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 39 Generelt... 40 Serviceer... 43 Øvrige sociale er... 43 Overførselser... 48 Besparelsespulje...

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Økonomiudvalg, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Budgrevision II April 2014 D forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korriger. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 03 Fælles Formål (bemærkninger pr. 7/7-2014) I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 434.437

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 447.308 458.000 467.664 467.664

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli Økonomiudvalg

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli Økonomiudvalg Nr. 41577-13 13-08-201314:22 side 1 Udvalg Økonomiudvalg 3.394.508 4.537.418 3.677.418 1.077.418 Udvalg for Plan og Teknik -80.000-80.000-80.000-80.000 Udvalg for Børn og Undervisning 0 0 0 0 Udvalg for

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere