Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 22

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, Rønne Tlf.: Hjemmeside: (ambulant behandlingstilbud til voksne) SUL 141 (ambulant behandlingstilbud til voksne) *Målgrupper: 18 til 85 år (misbrug af opioider, misbrug af centralstimulerende rusmidler, misbrug af cannabis, misbrug af ikke-ordineret afhængighedsskabende lægemiddel) Pladser i alt: til 85 år (alkoholmisbrug) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Lars Thomsen (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Side 2 af 22

3 *Samlet vurdering: På Tilbudsportalen beskrives tilbuddets mågruppe som borgere over 18 år, der misbruger opioider, centralstimulerende rusmidler, cannabis og ikke-ordineret afhængighedsskabende lægemidler. Målgruppen angives endvidere til at være karaktiseret ved at have et stort og uhensigtsmæssigt forbrug/misbrug af rusmidler, som borgeren ønsker at reducere eller blive uafhængig af. Støtten til den enkelte borger gives i forhold til SEL 101 og SUL 141 Tilbuddets værdigrundlag udtrykkes at tage udgangspunkt i at udvise og forvente tillid, respekt, åbenhed, engagemnt og ansvarlighed. Tilbuddets målsætning er at tilbyde en målrettet og sammenhængende indsats, de faglige tilgange beskrives som skadesreducerende og resurseorienterende og metoderne til kognitive metoder og motiverende samtale (MI). Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets indsats tager udgangspunkt i en klar målgruppebeskrivelse, samt at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Der ses en vis dokumentation af den daglige indsats med udgangspunkt i mål og delmål, men dokumentationen fremstår ikke kompelt eller ensartet. Endvidere ses kun i en vis grad opsamling og faglig drøftelse af indsatsen i forhold til den enkelte borger, og tilbuddet dokumenterer ikke konkrete overordnede resultater, men alene beskrivelser i den enkelte sag. På den baggrund pålægger Socialtilsynet tilbuddet at implementere Bekendtgørelse af 30.maj 2014 om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Der er en gennemgående kultur i tilbuddet til at understøtte borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet, ligesom det ses, at tilbuddet grundlæggende understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, bl.a igennem aktiviteter for borgerne. Tilsynet konkluderer, at der ikke foretages magtanvendelser i tilbuddet, hvilket bygger på en overordnet tilgang blandt leder og personale. Side 3 af 22

4 Det ses endvidere er der er opstillet rammer for samvær og trivlsel i tilbuddet, hvilket understøtter at borgerne ikke udsættes for overgreb, ligesom personalet er instrueret i, hvordan de skal håndtere situationer omkring trusler og vold. *Afgørelse: Påbud: Opmærksomhedspunkter: Påbud udstedt, godkendelse afventer Tilbuddet pålægges at implementere Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. (frist: ) Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse udvikler strategi for dokumentation af overordnede mål, indsatser og daglig praksis i forhold til den enkelte borgers ophold i tilbuddet. Dokumentationen bør være ensartet og gennemskuelig for såvel medarbejdere som borgere for at sikre kvalitet i dokumentationen. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse har fokus på fremadrettet at arbejde med konkrete evalueringsmodeller af den daglige praksis for at sikre læring og forbering af indsatsen. Side 4 af 22

5 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Tilbudsportalen Tilbuddets hjemmeside Bornholms Regionskommunes hjemmeside Oplsyningsskema til driftsorienteret tilsyn Liste over medarbejdere Dokumentgennemgang ved varslet tilsyn Samspil mellem borgere og personale Sampil mellem personale og leder Samspil mellem borgere Enkeltinterview med leder Semistruktureret interview med 2 medarbejdere Enkeltinterview med 1 borger Beboere Ledelse Medarbejdere Side 5 af 22

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Helsevej 4, 1, 3700 Rønne Lars Thomsen Nikolaj Hother Paulsen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Kvalitetsmodellens tema 3, kriterium 3-7 samt indikator 3a - 7b Side 6 af 22

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 22

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,4 På Tilbudsportalen beskrives tilbuddets mågruppe som borgere over 18 år, der misbruger opioider, centralstimulerende rusmidler, cannabis og ikkeordineret afhængighedsskabende lægemidler. Målgruppen angives endvidere til at være karaktiseret ved at have et stort og uhensigtsmæssigt forbrug/misbrug af rusmidler, som borgeren ønsker at reducere eller blive uafhængig af. Tilbuddets værdigrundlag beskrives til at udvise og forvente tillid, respekt, åbenhed, engagement og ansvarlighed. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse udvikler strategi for dokumentation af overordnede mål, indsatser og daglig praksis i forhold til den enkelte borgers ophold i tilbuddet. Dokumentationen bør være ensartet og gennemskuelig for såvel medarbejdere som borgere for at sikre kvalitet i dokumentationen. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse har fokus på fremadrettet at arbejde med konkrete evalueringsmodeller af den daglige praksis for at sikre læring og forbering af indsatsen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets indsats tager udgangspunkt i en klar målgruppedefinition, samt at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Side 8 af 22

9 TIlbuddets indsats i forhold til den enkelte borger dokumenteres med udgangspunkt i individuelle mål og delmål, men dokumentationen fremstår ikke komplet eller ensartet. På den baggrund anbefales tilbuddets ledelse at have fokus på fremadrettet at sikre en mere systematisk dokumentation af overordnede planer, mål, delmål og daglig indsats, samt at dette sker struktureret i et elektronisk journalsystem. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at tilbuddet arbejder med indførelse af ny teknologi til brug for dokumentation. Socialtilsynet vurderer, at der til en vis grad foregår opsamling og faglig drøftelse af indsatsen i forhold til den enkelte borger, men at dette ikke nødvendigvis giver anledning til en struktureret evaluering med henblik på læring og forbedring af indsatsen. Der ses ikke en konkret dokumentation af tilbuddets resultater, og på den baggrund pålægger Socialtilsynet tilbuddet at implementere Bekendtgørelse af 30.maj 2014 om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Der ses en gennemgående kultur i tilbuddet til at understøtte borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet, omend en begrænset åbningstid kan være med til at reducere borgernes initiativ og interesse i at engagere sig i tilbuddet. Side 9 af 22

10 Socialtilsynet er envidere opmærksom på, at en borger giver udtryk for ikke at føle sig respekteret i tilbuddet. Tilbuddet understøtter grundlæggende borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, hvilket anerkendes af borgerne. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at tilbuddets leder og personale forsøger at fastholde aktiviter, som kan understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed og trivlsel, selv om tilbuddets økonomi kan udfordre dette. Der foretages ikke magtanvendelser i tilbuddet, hvilket bygger på en overordnet forståelse og tilgang blandt leder og personale til, at der ikke skal forekomme magtanvendelser i tilbuddet. Personalet er orienteret om den lovgivningsmæssige ramme omkring magtanvendelser, hvilket ses anvendt til konkret pædagogisk praksis. Eftersom der ikke foretages magtanvendelser, er der ikke en praksis for at drøfte begrebet magtanvendelse og håndtering af disse. Socialtilsynet vurderer, at der opstilles rammer for samvær og trivsel i tilbuddet, hvilket understøtter, at borgerne ikke udsættes for overgreb. Der er ikke et særligt fokus på begrebet overgreb, men dog opstillet instruks til personalet om, hvordan de skal håndtere situationer omkring trusler og vold i tilbuddet. Side 10 af 22

11 Socialtilsynet er opmærksom på, at borgerne giver udtryk for at føle sig trygge i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet ser, at tilbuddets indsats tager udgangspunkt i en klar målgruppedefinition, samt at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Socialtilsynet vurderer, at medabejderne kan omsætte de faglige tilgange og metoder til konkret praksis, men at denne praksis kun til en vis grad understøtter den socialfaglige side af indsatsen, mens der er en noget større fokus på at støtte borgerne i forhold til sundhedsfaglige tilgange, hvilket også afspejler sig i borgernes oplevelse. Der ses som udgangspunkt, at der opstilles mål og delmål for borgerens ophold på tilbuddet, og at indsatsen dokumenteres. Socialtilsynet konstaterer dog på baggrund af stikprøvekontrol ved tilsynsbesøget, at dokumentation af den daglige indsats, herunder behandlingsplaner for den enkelte borger, ikke fremstår komplet, hvilket bekræftes af lederen. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at tilbuddet aktuelt er i gang med at overgå til nyt IT - system, men vurderer samtidig, at dette ikke burde forhindre en mere struktureret og systematisk tilgang til dokumentation af den daglige indsats samt overordnede planer i forbindelse med den enkelte borgers ophold i tilbuddet. Der foregår en vis opsamling og faglig drøftelse af indsatsen i forhold til den enkelte borger, men der sker ikke en struktureret evaluering med henblik på læring og forbedring af indsatsen. Der ses ikke at foregå en egentlig dokumentation af tilbuddets resultater på baggrund af de opstillede mål fra de visiterende kommuner, men at der til en vis grad er beskrevet resultater omkring den enkelte borger. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at lederen beskriver, at ny bekendtgørelse vedr. kvalitetsstandard for socialbehandling ikke er implementeret i tilbuddet, men at det vil blive prioriteret. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i 4 (i høj grad opfyldt) På Tilbudsportalen beskrives tilbuddets mågruppe som borgere over 18 år som misbruger opioider, centralstimulerende rusmidler, cannabis og ikke-ordineret afhængighedsskabende lægemidler. Målgruppen angives endvidere til at være karaktiseret ved at have et stort og uhensigtsmæssigt Side 11 af 22

12 forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe forbrug/misbrug af rusmidler, som borgeren ønsker at reducere eller blive uafhængig af. Tilbuddets værdigrundlag beskrives til at være tillid, respekt, åbenhend, arrangement og ansvarlig, og er det samme grundlag, som Bornholms Regionskommune ønsker at bygge aktiviteterne på. Tilbuddet angiver at omsætte værdierne til at være tilgængelige, at være der, når der er brug for det, at opføre sig ordentligt og at have noget at byde på fagligt i forhold til tilbuddets målgruppe. Tilbuddets målsætning er at tilbyde en målrettet og sammenhængende indsats, de faglige tilgange beskrives som skadesreducerende og resurseorienterende og metoderne til kognitive metoder og motiverende samtale (MI). Lederen giver i interview udtryk for, at man som udgangspunkt ikke afviser nogle borgere, som henvender sig til tilbuddet og som vurderes at tilhøre målgruppen. Dog afvises henvendelser fra borgere, hvor misbruget skyldes lægeordineret medicin, idet man definerer, at dette er et problem, som skal håndteres mellem læge og borger. Lederen beskriver, at tilbuddets opgaver oftest forudsætter en socialfaglig tilgang, idet borgernes samlede situation i høj grad er kompleks og præget af sociale problematikker som dårlig økonomi, hjemløshed og lignende. Medarbejderne udtrykker i interview kendskab til tilbuddets overordnede værdigrundlag, og hvorledes denne skal forstås i den resurseorienterede og skadesreducerende tilgang til de daglige opgaver i tilbuddet. Medarbejderne beskriver målgruppen som borgere i alderen over 18, som er i substitutionsbehandling samt yngre hashmisbrugere og en mindre gruppe af borgere, som har et misbrug af kokain og lignenede, som betegnes som "festmisbrug". Der er aktuelt ca. 60 borgere i målgruppen. Det nævnes, at personer med dobbeltdiagnoser behandles på psykiatrisk center og ikke i tilbuddet. I særlige tilfælde er borgere startet op på behandling i tilbuddet, men overføres til psykiatrisk center. Medarbejderne giver i interview en relevant definition på, hvordan man skal forstå begrebet dobbeltdiagnose i forhold til tilbuddets målgruppe. Medarbejderne omtaler i interview, at alle medarbejdere i tilbuddet har en overordnet kognitiv uddannelse. Medarbejderne beskriver med Side 12 af 22

13 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 2 (i lav grad opfyldt) udgangspunkt i tilbuddets kognitive metoder samt MI konkrete eksempler på, hvorledes metoderne omsættes til konkret praksis. Medarbejderne giver i interview udtryk for, at der i samtalerne med borgerne er mest fokus på at tilbyde konkret støtte og vejledning, som tager udgangspunkt i et liv som misbruger, og knapt så meget en terapeutisk tilgang for at understøtte den enkelte borger til at udvikle nye handleredskaber. På Tilbudsportalen beskriver tilbuddet, at der i samarbejde med borgeren opstilles en intern handleplan med individuelle mål og delmål for borgerens ophold på tilbuddet. Lederen beskriver i interview, at der som udgangspunkt skal foreligge dokumentation i form af en grundlæggende visitation, individuelle mål og delmål og behandlingsplan samt opsamlingsdokumenter af den daglige indsats, men at materialet ikke er helt dækkende for alle borgere. Det omtales, at behandlingsplaner ikke anvendes systematisk vedrørende alle borgere, men at der i nogle tilfælde er skrevet plan for opholdet i andre typer af dokumententer. Lederen nævner, at der desuden forefindes dokumentation omkring indsatsen omkring alle borgere i tilbuddet. Lederen omtaler i interview, at hun i det daglige finder det mere vigtigt at få skabt en kultur til at understøtte udvikling af den faglige metode i tilbuddet og knapt så meget at sikre dokumentationen, men at begge elementer skal prioriteres. Lederen beskriver endvidere i interview at man rent teknisk står i en overgangsfase mellem to elektroniske systemer. Lederen beskriver endvidere, at der i forbindelse med møder i personalegruppen, sker en drøftelse af konkrete sager. Der dokumenteres væsentlige elementer i drøftelsen via dokument på PC. Personalet beskriver i interview, hvorledes visitationsprocessen forløber med udgangspunkt i en tværfaglig vurdering. Såfremt borgeren vurderes at tilhøre tilbuddet målgruppe, bliver borgeren undersøgt af tilbuddets læge, som også opstiller en somatisk behandlingsplan. Personalet beskriver i interview, at der i samarbejde med borgeren opstilles konkrete mål for indsatsen og formålet med borgerens ophold på tilbuddet i en behandlingsplan. Det omtales, at der ikke er en fast skabelon til beskrivelse af indsatsen. Målene opstilles på baggrund af interview med borgeren, og dokumenteres i internt journalsystem. Der følges op på indsatsen, og medarbejderne beskriver, at der ikke er en fast systematik for indsatsen, men at denne struktureres individuelt af den enkelte medarbejder. Side 13 af 22

14 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 3 (i middel grad opfyldt) Medarbejderne beskriver endvidere, at der kan være meget stor forskel på indholdet i de individuelle planer, idet nogle borgere er meget præget af et livslangt misbrug, mens andre er på vej ud i stoffrihed. En borger beskriver, at vedkommende er tilbudt at blive inddraget i de overordnede mål for indsatsen på tilbuddet, men at man ikke ønsker at blive inddraget. Borgeren giver udtryk for, at vedkommende er i en positiv periode lige nu, at man på den baggrund ikke ønsker at opstille en plan med ændringer. Socialtilsynet forevises under tilsynsbesøget, hvorledes mål, delmål, daglig indsats samt overordnede planer dokumenteres. Socialtilsynet konstaterer, at der ikke foreligger et entydigt og systematisk materiale i de 3 sager, som udtages til stikprøvekontrol. På Tilbudsportalen beskriver tilbuddet, at misbrugsteamet har en systematiseret interviewguide, der bruges ved udredning af en borgers sag. Lederen beskriver, at der ikke foretages en konkret resultatmåling af tilbuddets indsats. Resultaterne fremgår i stedet af dokumentation i den enkelte borgers sag og lederen beskriver, at målene godt kan være meget forskellige fra borger til borger. Lederen giver i interview udtryk for, at hun har kendskab til ny bekendtgørelse vedr. kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug, men at der ikke har været resurser til at implimentere bekendtgørelsens retningslinier i den daglige praksis endnu. Lederen beskriver, at det skal prioriteres fremadrettet. Medarbejderne giver i interview udtryk for, at den daglige praksis dokumenteres i internt journalsystem, og udviklingen i sagerne drøftes i behandlermøder 1 gang om ugen. Det er ikke alle borgeres sag, som drøftes hver ugen, men alle borgeres sag og resultaterne bliver løbende drøftet. Konklusionen på drøftelser bliver beskrevet i internt journalsystem. En borger giver udtryk for, at vedkommende har fået styrket de sociale kompetencer ved at komme i tilbuddet. Borgeren giver i interview konkrete eksempler på, hvordan dette kommer til udtryk, bl.a. i form af at vedkommende selv kan købe ind. En borger beskriver, at vedkommende ikke får noget Side 14 af 22

15 udbytte af de personlige samtaler på det følelsesmæssige område, idet der ikke er en grundlæggende tillid til behandlerens kompetencer. Socialtilsynet er ved tilsynsbesøget forevist dokumentation for positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. Socialtilsynet konstaterer ved stikprøvekontrol, at der er mangler i det samlede dokumentationsmateriale, og at det fremgår uens. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet vurderer, at der gennemgående er en kultur på tilbuddet, gående på at understøtte borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet, men at dette vanskeliggøres af borgernes konkrete situation. Endvidere er Socialtilsynet opmærksom på, at tilbuddet kun har åbent hver anden dag, hvilket også kan være med til at begrænse borgernes initiativ og interesse i at have indflydelse på tilbuddets aktiviteter. Socialtilsynet kan konstatere, at en borger giver udtryk for, at vedkommende i visse situationer ikke føler sig respekteret. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 3 (i middel grad opfyldt) Lederen beskriver i interview, at der er et grundlæggende ønske på tilbuddet om at den enkelte borger bliver hørt respekteret og anerkendt, og at dette sker igennem den daglige praksis på tilbuddet. Lederen giver udtryk for, at det bliver tydeliggjort overfor borgerne, hvad der skal foregå i tilbuddet, og hvad den enkelte borger kan forvente. Lederen omtaler endvidere, at der laves en behandlingskontrakt mellem borger og tilbud for at sikre, at borgere inddrages på videst muligt omfang i egen sag. En borger giver udtryk for, at man gennemgående bliver hørt, respekteret og anerkendt, men at det ikke er alle personaler, som er lige tilgængelige. Borgeren beskriver, at vedkommende i nogle situationer føler sig afvist, men at det især drejer sig om enkeltpersoner og ikke personalet som helhed. En borger giver udtryk for, at personalet generelt er opmærksom på om borgerne på stedet har særlige udfordringer, som der skal tages hånd om. Side 15 af 22

16 Indikator 04.b: Borgerne har 3 (i middel indflydelse på beslutninger grad opfyldt) vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Lederen beskriver i interview, at der ikke er nedsat et brugerråd på tilbuddet, selv om det er forsøgt. I stedet arbejdes der på at inddrage borgerne i hverdagen i tilbuddet ved at tilbyde månedligt møde. Lederen giver udtryk for, at borgerne af og til ønsker nogle særlige aktiviteter, men at tilbuddets økonomiske og resursemæssige ramme er meget stram, hvilket gør det til en udfordring at gennemføre aktiviteter. Medarbejderne beskriver i interview, at der er en postkasse, som borgerne kan lægge ønsker i. Den bliver dog ikke brugt så meget. I stedet giver borgerne i samtalerne med personalet udtryk for ønsker og behov for indflydelse på beslutninger vedrørende hverdagen i tilbuddet. Dette tager behandlerne i planlægning omkring tilbuddets daglige drift, med, og der gives i interview eksempler på, hvordan borgernes ønsker har givet sig udtryk i ændrede tilbud i tilbuddet. En borger giver udtryk for, at man modtager samtaler med personalet i henhold til den plan, som er lagt for borgerens ophold på tilbuddet. Borgeren udtaler, at der arrangeres møder for borgerne, hvor de kan komme med ris og ros, forslag til aktiviteter og lignende. Borgeren udtrykker, at personalet gerne vil arrangere dette, men at borgerne kan have svært ved at overholde møderammen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet grundlæggende understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, og at borgerne giver udtryk for dette. Det ses til en vis grad, at der er arrangementer i tilbuddet, som kan medvirke til at forbedre borgernes sundhed, men at der er færre tilbud til borgerne end tidligere. Socialtilsynet lægger udtalelser fra leder, medarbejdere og borgere til grund for vurderingen. Tilbuddets leder er opmærksom på at italesætte og ledelsesmæssigt understøtte en imødekommende kultur på tilbuddet. Side 16 af 22

17 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 4 (i høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) En borger beskriver i interview, at vedkommende trives med at komme i tilbuddet. Det omtales dog, at åbningstiden er begrænset, og at borgeren gerne så en udvidet åbningstid. Borgeren giver udtryk for at ville bruge tilbuddet både i forhold til behandling og til almindeligt samvær, hvis det var muligt. Borgeren omtaler, at stemningen på tilbuddet er positiv og venlig, og at personalet taler pænt til både borgerne, som kommer på stedet. Borgeren lægger til grund for sin vurdering, at folk smiler og altid ønsker at lytte og snakke sammen. Borgeren omtaler, at der også er blevet lidt færre fælles ture, og at det er skidt. Borgeren deltager til gengæld i fællesspisning og lignende arrangementer. Lederen giver i interview udtryk for, at personalet er instrueret i, at borgerne skal understøttes i at have adgang til relevante sundhedsydelsere. Lederen beskriver, at det ikke kan foregår på tilbuddet, men at medarbejderne har fokus på at ledsage borgerne til relevante sundhedsydelser over en bred kam. Lederen beskriver endvidere, at der er et særligt fokus på borgere med dobbeltdiagnose, som ikke er en del af tilbuddets målgruppe. Her er der et tæt samarbejde med psykiatrisk sygehus, og det fungerer fint ifølge lederen. Medarbejderne beskriver i interview, at personalet understøtter borgerne i at opsøge relevante sundhedsydelser. Der gives i interview konkrete eksempler på, hvorledes dette omsættes i den daglige praksis med udgangspunkt i at ledsage borgere til læge, tandlæge og andre sundhedsydelser. En borger giver udtryk for, at vedkommende altid får personalets støtte til at opsøge relevante sundhedsydelser, hvis der er brug for det. Det beskrives, at personalets faglige tilgang gør, at der især er øje for at borgernes sundhed er så god som muligt. Lederen beskriver i interview, at hun ledelsesmæssigt understøtter en kultur i tilbuddet, som giver tid til at være imødekommende og skabe en tryg stemning. Dette giver sig bl.a. udtryk i at tilbyde nogle måltider samt i det hele taget give borgerne råd og vejledning i retning af, hvordan de kan have fokus på forhold, som har betydning for deres fysiske og psykiske sundhed. En borger beskriver, at personalet tilbyder at tage med til aftaler med læge, tandlæge og lignende, og at personalet også af sig selv gør borgerne opmærksom på eventuelle behov for at motivere Side 17 af 22

18 borgerne til at gå til læge og lignende. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet vurderer, at der er en overordnet tilgang på tilbuddet til at undgå magtanvendelser, samt at dette bygger på en gensidig forståelse af, at der ikke skal forekomme magtanvendeler i tilbuddet. Det ses, at leder og personale kender til den lovgivningsmæssige ramme omkring magtanvendelser, og at de kan omsætte dette til konkret pædagogisk praksis. Socialtilsynet er opmærksom på, at der ikke er en nedskrevet definition af begrebet magtanvendelse, men at der på tilbuddet forefindes en anvisning til personalet om, hvordan de skal forholde sig i kritiske situationer. Det ses, at der ikke er en praksis på tilbuddet om at drøfte begrebet magtanvendelse samt personalets håndtering af disse, eftersom der ikke finder magtanvendelser sted i tilbuddet. Side 18 af 22

19 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad opfyldt) 1 (i meget lav grad opfyldt) Lederen beskriver i interview, at der ikke foretages magtanvendelser i tilbuddet. Lederen giver udtryk for, at målgruppen ikke hører under Servicelovens bestemmelser for magtanvendelser, og at selve begrebet magtanvendelser ikke er et tema i hverdagen. Lederen giver udtryk for, at personalet er instrueret i at trække sig i voldsomme situationer, så magtanvendelser undgås. Lederen lægger i interview vægt på, at der ikke skal foretages urinprøver som kontrolforanstaltning i tilbuddet, idet dette også kan være med til at skabe uhensigtsmæssige og voldsomme situationer. Personalet beskriver, at der ikke foretages magtanvendelser på tilbuddet. Det omtales i interview, at der er en særlig måde at møde borgerne med, hvis de er meget urolige eller voldsomme, men at dette ikke er en konkret nedskrevet praksis til medarbejderne med henblik på at undgå magtanvendelser. Personalet giver udtryk for, at der er en konkret anvisning til at inddrage politiet, hvis der opstår kritiske situationer. Socialtilsynet er forevist anvisningen i forbindelse med tilsynsbesøget. En borger giver udtryk for, at der ikke foretagtes magtanvendelsr i tilbuddet, men at personalet er gode til at få ro på situationer, som ellers kunne udvikle sig voldsomt. Borgeren beskriver, at personalet taler disse situationer til ro. Socialtilsynet kan ved dokumentgennemgang konstatere, at Socialtilsynet ikke har modtaget magtanvendelser fra tilbuddet. Lederen og medarbejdere giver udtryk for, at der ikke foretages magtanvendelser og derfor er der ikke dokumenteret magtanvendelser. Det beskrives, at der ikke er en særlig tilgang til at drøfte begrebet magtanvendelser, da de ikke forekommer i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet Socialtilsynet vurderer, at der ikke er en nedskrevet eller overordnet definition på begrebet overgreb, selv om leder Side 19 af 22

20 forebygger overgreb og medarbejdere igennem deres praksis viser, at de ser tilbuddets målgruppe som værende i risiko for overgreb. Socialtilsynet vurderer, at personalet opstiller rammer for samvær og trivsel i tilbuddet, som understøtter, at borgerne ikke bliver udsat for overgreb, og at borgerne er opmærksomme på dette og føler tryghed derved. Socialtilsynet konstaterer ved tilsynsbesøget, at der forefindes instruks til personalet om, hvordan de skal håndtere situationer omkring trusler og vold i tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 4 (i høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) Lederen beskriver i interview, at der ikke er en konkret definition på begrebet overgreb, men at der i de faglige diskussioner er fokus på, at personalet i princippet har en særlig magt over borgerne, idet man står for medicinudlevering. Lederen beskriver med udgangspunkt i en konkret sag, hvorledes man respektfuldt både kan påtage sig opgaverne omkring medicinudlevering og samtidig fastholde tilbuddets rammer med åbningstider og opgaveløsning. Lederen fortæller, at det er nødvendigt at have et vist fokus på overgreb i hverdagen i tilbuddet, idet der ikke er andre steder, som borgerne kan komme i en substitutionsbehandling. Lederen omtaler, at personalet er instrueret i at opstille konkrete regler for samværet i tilbuddet for at sikre en tillidsfyldt og tryg hverdag. Personalet beskriver, at der ikke er et konkret fokus på overgreb, men at man med udgangspunkt i en konkret viden om tilbuddets målgruppe har opstillet nogle konkrete regler for, hvad der kan accepteres på tilbuddet. Det omtales, at man har stort fokus på at sørge for at skabe et tilbud, hvor borgerne ønsker at komme og føler tryghed ved at være på trods af deres misbrug. Lederen giver udtryk for, at hun ledelsesmæssigt understøtter medarbejderne i at håndtere alle borgerne udfra en forståelse af, at tilbuddets målgruppe er i risiko for overgreb. Overgreb kan i den forbindelse tænkes som hændelser borgerne imellem eller fra borgere udenfor tilbuddet. Lederen giver udtryk for, at der i den daglige pædagogiske praksis er stort fokus på at undgå episoder, som ellers kan medvirke til, at borgerne føler sig udsat for overgreb. Personalet giver i interview udtryk for, at der er en nedskrevet instruks til medarbejderne gående på, hvordan de skal forholde sig vedrørende trusler og vold i tilbuddet. Personalet giver endvidere udtryk for, at de i dagligdagen er meget opmærksom på at opstille nogle rammer for samvær i Side 20 af 22

21 tilbuddet som gør, at overgreb undgås. En borger giver udtryk for, at personalet efter vedkommendes mening forsøger at opstille rammer, som forebygger overgreb. Borgeren giver eksempler på, hvorledes personalet tydeliggør regler omkring f.eks salg af medicin eller uhensigtsmæssig adfærd, og at personalet efter borgerens udsagn følger op på reglerne og handler, hvis nogle borgere ikke overholder reglerne. Socialtilsynet forevises under tilsynsbesøget tilbuddets handlevejledning ved trusler og vold, og kan konstatere, at der er opstillet særlig instruks omkring personalets håndtering af overgreb. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 21 af 22

22 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer - Sygefravær 5,00 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Tilbudstype: 101. Takster Tilbudstype: SUL 141. Side 22 af 22

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie 19-06-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Birkerød Parkvej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelserapport

Regodkendelserapport Regodkendelserapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Egedal Rusmiddelteam Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere