Ungeprofil Esbjerg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungeprofil 2014. Esbjerg Kommune"

Transkript

1 Ungeprofil 2014 Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands politi. Cand.scient.soc. Julie Riishøj, Det Kriminalpræventive Sekretariat

2 Indhold 1. Indledning Trivsel og skole Er du glad for at gå i skole? Hvor populær synes du selv, at du er i din klasse? Hvordan er du fagligt i skolen? Hvor ofte har du lyst til at blive hjemme fra skole? Hvor ofte har du pjækket? Hvorfor blev du væk fra skole sidste gang du pjækkede? Hvor ofte føler du dig ensom? Er du blevet mobbet i skolen? Har du nogen voksne, du kan tale fortroligt med? Hvor ofte oplever du hovedpine? Hvor ofte oplever du mavepine? Hvor meget søvn får du typisk i løbet af en nat før en skoledag? Hvor meget har du sovet i nat? Sociale medier Hvilke sociale medier bruger du? Hvor ofte chatter du med venner eller andre via online spil? Oplevet sårende kommentarer, beskeder eller opdateringer? Oplevet at andre lagde billeder ud på de sociale medier som sårede Risikoadfærd og Festkultur Har du nogensinde været i seng med en? Ryger du cigaretter? Hvor ofte går du til fest/i byen? Hvor går du oftest til fest/i byen? Hvor mange genstande drak du sidst, du var i byen/til fest? Taler du med dine forældre inden du går i byen/til fest? Hvor ofte drikker du noget, der indeholder alkohol? Hvorfor drikker du ikke alkohol? Har du prøvet at ryge hash? Hvor har du fået det tilbudt (Hash)? Har du prøvet andre stoffer end hash?

3 4.12 Hvilke af følgende stoffer har du prøvet? Hvor har du fået det tilbudt - andre stoffer end hash? Sociale overdrivelser Hvor mange af dine venner/jævnaldrende, tror du, bliver fulde mindst en gang i måneden? Hvor mange af dine venner/jævnaldrende, tror du, har prøvet at ryge hash? Kriminalitet Hvor mange gange har du alene eller sammen med andre stjålet varer i en butik? Hvor mange gange har du alene eller sammen med andre downloadet ulovlig musik/film/spil? Hvor mange gange har du alene eller sammen med andre med vilje ødelagt gadelygter, vejskilte, vinduer eller sidespejle? Hvor mange gange har du haft en ulovlig kniv med, hvor det ikke var tilladt? Hvor mange gange har du alene eller sammen med andre kørt på knallert/scooter, hvor der var foretaget ulovlige ændringer? Hvor mange gange har du oplevet at blive slået eller tæsket? Datagrundlag og metode Dataindsamlingsmetode Svarprocent Aldersfordeling Kønsfordeling Fordelingen på uddannelsestyper Litteraturliste

4 Forord Efter oplæg fra SSP Syd- og Sønderjylland besluttede Kredsrådet den 12. juni 2013, at gennemføre en ungeprofilundersøgelse i samtlige kommuner i Undersøgelsen skulle på udvalgte områder være sammenlignelig med en Ungeprofil, gennemført i 2009 og i Aabenraa, Fanø, Haderslev, Sønderborg og Tønder kommuner i 2010 af sociolog Jesper Læborg. Målet med Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014 er at øge vores viden om de unges trivsel og adfærd samt skabe overblik over udviklingen til brug for planlægningen af den helt lokale og den overordnede strategiske forebyggelsesindsats - i kommunerne og overordnet i politikredsen. Ungeprofilen er i foråret 2014 gennemført i alle politikredsens kommuner i et tæt samarbejde mellem kommunerne og Det Kriminalpræventive Sekretariat. Særligt medarbejdere fra kommunernes SSP område har spillet en afgørende rolle som tovholdere i udviklingen af spørgeskemaet og under dataindsamlingen, hvor de har ydet en stor indsats for at sikre en god kontakt til uddannelsesstederne. Denne rapport giver et første overblik over resultaterne fra Ungeprofilen 2014 med fokus på nogle af de mest risikobetonede områder af ungdomslivet. Rapporten er først og fremmest tiltænkt fagpersoner og ledere i kommunerne og politiet, som beskæftiger sig med ungeområdet. Datamaterialet fra undersøgelsen rummer muligheder for langt mere avancerede og dybdegående analyser, end denne rapport giver indtryk af. Hensigten er derfor, at datamaterialet over de kommende måneder vil blive udforsket og gjort til genstand for mere dybdegående analyser, som kan skærpe vores blik for interessante sammenhænge og vigtige fokusområder. 3

5 1. Indledning Til udarbejdelsen af spørgeskemaet er hentet inspiration fra lignende Ungeprofilundersøgelser gennemført af SSP samrådet i Sydøstjyllands politikreds (2013) og fra tidligere undersøgelser gennemført i Syd- og Sønderjylland 2009 og Samtlige folkeskoler, privatskoler, friskoler og specialklasser samt alle ungdomsuddannelser har i løbet af foråret 2014 haft mulighed for at deltage i Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014 via det internetbaserede surveyprogram Enalyzer. Adgangen til spørgeskemaet er formidlet via et link til og r samt alle årgange på ungdomsuddannelserne. I alt unge i alderen år har besvaret spørgeskemaet og indgår i det anvendte datasæt. Dette giver en tilfredsstillende svarprocent på 69 % for grundskolerne og 55 % på ungdomsuddannelserne. Undersøgelsen vurderes at give et repræsentativt billede af målgruppens trivsel og risikoadfærd, og den kan dermed anvendes, som et solidt vidensgrundlag til at identificere nye fokusområder for planlægningen af målrettede indsatser og forebyggelse. De mange besvarelser er henover sommeren 2014 behandlet indgående ved hjælp af statistikprogrammet SPSS. De første overordnede resultater præsenteres i denne rapport, der gennemgår de vigtigste temaer og udviklingstendenser bygget op omkring temaerne: Trivsel og skole, Sociale medier, Risikoadfærd og festkultur, Sociale overdrivelser og Kriminalitet. I Rapporten sammenstilles tal fra hver enkelt kommune med gennemsnittet for hele politikredsen for unge på hvert klassetrin og årgang. I udgangspunktet er de enkelte tabeller ikke kommenteret. Kun i de tilfælde, hvor det er muligt at perspektivere til andre undersøgelser, som giver et indtryk af udviklingen, fx i forbruget af alkohol og andre rusmidler, er tabellerne ledsaget af fortolkende tekst. I de kommende måneder er det hensigten at supplere tallene i denne rapport med analyser, som går mere i dybden med særlige emner eller subgrupper blandt de unge. De videregående analyser udarbejdes i et tæt samspil med kommunerne for hermed at sikre, at undersøgelsens enorme datamængde udforskes og omsættes til relevant viden, der kan udnyttes maksimalt i arbejdet med at øge trivslen blandt unge i hele Syd- og Sønderjylland. 4

6 De første resultater fra undersøgelsen indikerer, at der de senere år generelt har været en positiv udvikling i de unges risikoadfærd fx når det gælder forbruget af alkohol. På enkelte områder ses imidlertid også mere bekymrende tendenser, som påkalder sig særlig opmærksomhed, herunder fx en markant stigning i andelen af unge, som sover for lidt. Undersøgelsen er gennemført af Det Kriminalpræventive Sekretariats sociolog, som er gennemgående tovholder og ansvarlig for projektets gennemførsel. Specialkonsulent Christian Østergård, Det Kriminalpræventive Sekretariat, har læst korrektur og givet konstruktiv sparring undervejs i udarbejdelsen af rapporten. Fra hver enkelt kommune har medvirket en lokal tovholder fra SSP området, som har haft ansvaret for kontakten til og deltagelsen af de enkelte uddannelsessteder. De pågældende tovholdere er John Hansen (Aabenraa), Søren Hansen (), Henrik Brøner (Fanø), Peter Jensen (Haderslev), Peter Guldberg (Varde), Keld Bjørbæk (Vejen), Ole Rasmussen (Sønderborg) og Mikkel Brander (Tønder). Undersøgelsens gennemførsel har været helt afhængig af tovholdernes indsats. Derudover har Ole Rasmussen, Søren Hansen og Keld Bjørbæk sammen med Julie Riishøj udgjort den styregruppe, som har udvalgt emner og formuleret spørgsmål samt svarkategorier i det endelige spørgeskema. 5

7 2. Trivsel og skole Det første tema handler om, hvordan de unge trives generelt og i relation til deres skolegang og fritid i øvrigt. Hvordan de unge har det med at gå i skole, har en stærk, konsistent og selvstændig sammenhæng med, hvor lovlydige de er. Jo bedre de unge synes om at gå i skole, desto større lovlydighed. Et godt skoleforhold mindsker risikoen for alvorlig og hyppig kriminalitet og øger sandsynligheden for, at unge helt afholder sig fra tyveri, hærværk, vold mv. (Balvig 2011: 103). De unge, som ikke bryder sig om at gå i skole, har i lang højre grad erfaringer med kriminalitet end de unge, som har et positivt forhold til skolen. Det er derfor vigtigt at have fokus på trivsel og rummelighed i skolen (Balvig 2011). 2.1 Er du glad for at gå i skole? Figur 1. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Er du glad for at gå i skole? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 45% 45% 45% 47% 43% 44% 38% 36% 36% 34% 31% 29% 29% 30% 26% 27% 22% 21% 20% 18% 18% 16% 15% 15% 5% 5% 5% 4% 6% 7% 9% 9% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 4% 4% 7. klasse (n=990) 7. klasse SJYL (n=3888) 8. klasse (n=937) 8. klasse SJYL (n=3670) 9. klasse (n=802) 9. klasse SJYL (n=3066) (n=305) SJYL (n=1041) 6

8 Udviklingen siden 2009 I Ungeprofilundersøgelsen 2009 fra kommune, er det 3 % på 7. klassetrin, som angiver at de Slet ikke er glade for at gå i skole. I 2014 er det tilsvarende 2 %, hvilket tyder på status quo i andelen, som slet ikke bryder sig om at gå i skole på 7. klassetrin. På 9. klassetrin er det ligeledes 2 % i både 2009 og 2014, som slet ikke er glade for at gå i skole. I forhold til mistrivsel i skolen ligger de unge i på samme niveau, som unge på samme klassetrin i resten af Syd- og Sønderjylland Skoletrivsel og lovlydig ungdom Den seneste Ungdomsundersøgelse Lovlydig Ungdom fra 2011 viser, at omkring hver fjerde elev i aldersgruppen år er ligeglade med skolen eller ikke bryder sig om at gå i skole. Lidt færre, hver femte, synes det er vældig godt at gå i skole. Resten, godt halvdelen, synes temmelig godt om at gå i skole. Undersøgelsen viser endvidere en markant forskel i trivslen på de forskellige skoler, som ikke kan henføres til forskelle i socioøkonomiske forskelle imellem skolerne (Balvig 2011). Desværre kan vi ikke sammenligne direkte med Balvigs undersøgelse, da måden at spørge på, og svarkategorierne, adskiller sig for meget. I Balvigs 8. klasser er det 8 %, som svarer direkte negativt, at de ikke bryder sig om at gå i skole, når han spørger: Hvad synes du om at gå i skole? I Ungeprofil 2014 spørges lidt anderledes: Er du glad for at gå i skole? Lægger man de to negative svarkategorier I mindre grad og Slet ikke sammen i vores undersøgelse, er det i alt 6 %, der ikke er glade for at gå i skole. I er det tilsvarende 7 %. Dette bekræfter umiddelbart, at der ikke er blevet flere, som trives direkte dårligt på 8. klassetrin. 7

9 Figur 2. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Er du glad for at gå i skole? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 52% 48% 52% 50% 54% 50% 26% 19% 21% 25% 26% 27% 26% 17% 17% 16% 16% 28% 3% 4% 4% 5% 3% 5% 0% 2% 1% 1% 1% 2% 1. år (n=441) 1. år SJYL (n=2734) 2. år (n=418) 2. år SJYL (n=1881) 3. år (n=329) 3. år SJYL (n=1263) 2.2 Hvor populær synes du selv, at du er i din klasse? Figur 3. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor populær synes du selv, at du er i din klasse? Jeg er blandt den mest populære tredjedel Jeg er i midtergruppen Jeg er blandt den mindst populære tredjedel 57% 60% 64% 62% 56% 59% 63% 63% 32% 31% 28% 29% 35% 33% 28% 27% 11% 9% 8% 9% 9% 8% 9% 10% 7. klasse (n=990) 7. klasse SJYL (n=3888) 8. klasse (n=937) 8. klasse SJYL (n=3670) 9. klasse (n=802) 9. klasse SJYL (n=3066) (n=305) SJYL (n=1041) 8

10 Figur 4. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor populær synes du selv, at du er i din klasse? Jeg er blandt den mest populære tredjedel Jeg er blandt den mindst populære tredjedel Jeg er i midtergruppen 64% 62% 61% 61% 58% 60% 30% 30% 31% 31% 32% 31% 7% 8% 8% 8% 10% 10% 1. år (n=443) 1. år SJYL (n=2734) 2. år (n=420) 2. år SJYL (n=1881) 3. år (n=330) 3. år SJYL (n=1263) 9

11 2.3 Hvordan er du fagligt i skolen? Figur 5. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Hvordan er du fagligt i skolen? Jeg er blandt den dygtigste tredjedel Jeg er i midtergruppen Jeg ligger under midtergruppen 52% 57% 57% 59% 54% 56% 63% 65% 40% 36% 35% 33% 39% 36% 26% 24% 8% 8% 8% 8% 7% 8% 11% 10% 7. klasse (n=990) 7. klasse SJYL (n=3888) 8. klasse (n=937) 8. klasse SJYL (n=3670) 9. klasse (n=802) 9. klasse SJYL (n=3066) (n=305) SJYL (n=1041) Figur 6. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Hvordan er du fagligt i skolen? Jeg er blandt den dygtigste tredjedel Jeg er i midtergruppen Jeg ligger under midtergruppen 58% 62% 56% 59% 53% 54% 37% 32% 36% 34% 38% 38% 5% 7% 8% 7% 8% 8% 1. år (n=443) 1. år SJYL (n=1881) 2. år (n=420) 2. år SJYL (n=1263) 3. år (n=330) 3. år SJYL (n=1263) 10

12 2.4 Hvor ofte har du lyst til at blive hjemme fra skole? Figur 7. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor ofte har du lyst til at blive hjemme fra skole? Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Aldrig 45% 47% 46% 46% 44% 43% 26% 25% 27% 28% 31% 31% 37% 34% 35% 35% 17% 17% 12% 14% 12% 11% 7% 6% 10% 11% 11% 8% 9% 9% 4% 5% 5% 4% 5% 6% 5% 12% 9% 8% 7. klasse (n=990) 7. klasse SJYL (n=3888) 8. klasse (n=937) 8. klasse SJYL (n=3670) 9. klasse (n=802) 9. klasse SJYL (n=3066) (n=305) SJYL (n=1041) Udviklingen på 7. klassetrin fra I Ungeprofilundersøgelsen 2009 fra kommune, er det 14 % på 7. klassetrin, som angiver at de Aldrig har lyst til at blive hjemme fra skole. I 2014 er det tilsvarende 17 %, hvilket tyder på en mindre stigning i andelen, som aldrig har lyst til at blive væk fra skole på 7. klassetrin 1. Ser vi omvendt på hvor mange der angiver, at de Meget ofte har lyst til at blive hjemme fra skole, så udgjorde disse 9 % i 2009, mens de udgør 4 % i Dette bekræfter indtrykket af at der er blevet færre som er så kede af at gå i skole, at de overvejer at blive væk. I svarfordelingen på dette spørgsmål ligger endvidere på samme niveau, som unge på samme klassetrin i resten af Syd- og Sønderjylland. 1 I 2014 er der indført en midterkategori Af og til, som ikke var der i Ungeprofilen

13 Udviklingen på 9. klassetrin fra På 9. klassetrin er det 8 % i 2009 på 7. klassetrin, som angiver at de Aldrig har lyst til at blive hjemme fra skole. I 2014 er det 11 % som aldrig har lyst til at blive hjemme fra skole hvilket ligeledes tyder på en mindre stigning. Ser vi omvendt på hvor mange der angiver, at de Meget ofte har lyst til at blive hjemme fra skole på 9. klassetrin, så udgjorde disse 11 % i 2009, mens de udgør 5 % i hvilket bekræfter indtrykket af, at der er blevet færre som af den ene eller anden grund overvejer at blive hjemme. I svarfordelingen på dette spørgsmål ligger endvidere på samme niveau, som unge på samme klassetrin i resten af Syd- og Sønderjylland. Figur 8. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor ofte har du lyst til at blive hjemme fra skole? 33% 41% Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Aldrig 43% 40% 38% 39% 35% 36% 34% 34% 40% 33% 15% 13% 14% 15% 11% 10% 11% 10% 5% 6% 8% 8% 6% 5% 5% 5% 3% 4% 1. år (n=443) 1. år SJYL (n=1881) 2. år (n=420) 2. år SJYL (n=1263) 3. år (n=330) 3. år SJYL (n=1263) 12

14 2.5 Hvor ofte har du pjækket? Figur 9. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor ofte er du blevet væk uden gyldig grund (pjækket), indenfor de sidste fire uger? 0 gange Enkelte timer til 1 dag 2-4 dage Mere end 4 dage 77% 81% 75% 77% 64% 67% 46% 49% 33% 28% 23% 20% 14% 12% 15% 14% 18% 16% 6% 5% 8% 6% 10% 10% 3% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 7% 7. klasse (n=990) 7. klasse SJYL (n=3888) 8. klasse (n=937) 8. klasse SJYL (n=3670) 9. klasse (n=802) 9. klasse SJYL (n=3066) (n=305) SJYL (n=1041) Udviklingen på 7. klassetrin fra I Ungeprofilundersøgelsen fra 2009, blev dette spørgsmål ikke stillet. Ser vi på gennemsnittet for de fem kommuner 2, som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det 80 % på 7. klassetrin, som ikke havde pjækket indenfor sidste måned. I 2014 deltager 8 kommuner i undersøgelsen, og her er gennemsnittet 81 %, som ikke har pjækket i 7. klasse, indenfor den sidste måned. I er det 77 % på 7. klassetrin, som ikke har pjækket indenfor den sidste måned i Udviklingen på 9. klassetrin fra Ser vi på gennemsnittet for de fem kommuner, som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det 71 % på 9. klassetrin, som ikke havde pjækket indenfor sidste måned. I 2014 er gennemsnittet 67 %, som ikke har pjækket på 9. klassetrin, indenfor den sidste måned. Dette tyder på, at der gennemsnitligt i de otte kommuner, er sket en negativ udvikling, hvor flere pjækker i 9. klasse i 2 Aabenraa, Fanø, Haderslev, Sønderborg og Tønder. 13

15 dag end det var tilfældet for fire år siden. I er det endnu færre, nemlig 64 %, som angiver at de ikke har pjækket indenfor den sidste måned. Figur 10. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor ofte er du blevet væk uden gyldig grund (pjækket), indenfor de sidste fire uger? 0 gange Enkelte timer til 1 dag 2-4 dage Mere end 4 dage 48% 45% 47% 45% 49% 49% 35% 36% 31% 35% 28% 30% 14% 15% 18% 16% 20% 18% 2% 4% 4% 4% 3% 4% 1. år (n=443) 1. år SJYL (n=1881) 2. år (n=420) 2. år SJYL (n=1263) 3. år (n=330) 3. år SJYL (n=1263) 14

16 2.6 Hvorfor blev du væk fra skole sidste gang du pjækkede? Tabel 1. Grundskole og ungdomsungdomsuddannelser i hele Syd- og Sønderjylland. Hvorfor blev du væk fra skole sidste gang du pjækkede? 7. klassetrin (n=741) 8. klassetrin (n=820) 9. klassetrin (n=1003) 10. klassetrin (n=527) 1. år (n=1501) 2. år (n=1227) 3. år (n=883) Jeg havde ikke lavet lektier 5 % 8 % 8 % 5 % 5 % 9 % 9 % Jeg var træt 28 % 32 % 39 % 39 % 45 % 53 % 51 % Jeg var sur på nogen 8 % 4 % 5 % 4 % 2 % 2 % 2 % Der var nogen, der var sure på mig 3 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Jeg følte mig sløj/syg 37 % 37 % 33 % 30 % 31 % 30 % 27 % Jeg var bange for at komme i skole 5 % 3 % 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % Jeg blev mobbet i skolen 4 % 2 % 1 % 2 % 1 % 0 % 1 % Jeg ville undgå en konflikt imellem mig og 4 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 1 % andre elever Jeg føler mig udenfor fællesskabet/trives ikke 6 % 7 % 5 % 5 % 5 % 3 % 3 % Jeg havde tømmermænd/var "bagskæv"/påvirket 2 % 2 % 3 % 5 % 4 % 3 % 5 % På grund af fritidsarbejde/arbejde 2 % 2 % 4 % 4 % 6 % 5 % 6 % Jeg kunne ikke overskue det 32 % 36 % 36 % 37 % 39 % 40 % 39 % Andet 20 % 21 % 19 % 22 % 22 % 20 % 20 % 15

17 2.7 Hvor ofte føler du dig ensom? Figur 11. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor ofte føler du dig ensom? Ofte/Meget ofte Af og til Sjældent/Aldrig 76% 77% 74% 74% 74% 74% 70% 69% 22% 17% 16% 17% 18% 18% 18% 21% 7% 7% 9% 9% 8% 8% 8% 10% 7. klasse (n=990) 7. klasse SJYL (n=3888) 8. klasse (n=937) 8. klasse SJYL (n=3670) 9. klasse (n=802) 9. klasse SJYL (n=3066) (n=305) SJYL (n=1041) Udviklingen på 7. klassetrin fra Ser vi på gennemsnittet for de fem kommuner, som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det 72 % på 7. klassetrin, som Sjældent eller Aldrig følte sig ensomme. I 2014 er gennemsnittet 77 % - og 76 % i, som Sjældent eller Aldrig føler sig ensomme i 7. klasse. 3 Overordnet for hele Syd- og Sønderjylland ses altså en positiv tendens med flere, der Aldrig eller Sjældent føler sig ensomme. Ser vi på andelen, der Ofte eller Meget ofte føler sig ensomme, er der nærmest tale om status quo, idet der i 2010 var 8 %, som Ofte eller Meget ofte følte sig ensomme. I 2014 er det 7 % - både gennemsnitligt og i kommune, som er ensomme. 3 I kommunes ungeprofil 2009 blev der ligeledes spurgt ind til ensomhed, men den midterste svarkategori var udeladt, hvilket betyder at tallene ikke kan sammenlignes. 16

18 Udviklingen på 9. klassetrin fra Ser vi på gennemsnittet for de fem kommuner, som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det 71 % på 9. klassetrin, som Sjældent eller Aldrig følte sig ensomme. I 2014 er gennemsnittet 74 %, som Sjældent eller Aldrig føler sig ensomme på 9. klassetrin. I kommune er det ligeledes 74 % som ikke føler sig ensomme. Ser vi på andelen, der Ofte eller Meget ofte føler sig ensomme på 9. klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland, så udgør denne gruppe unge 8 % i både 2010 og 2014 og tilsvarende i. Her ligger andelen af ensomme unge stabilt. Figur 12. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor ofte føler du dig ensom? Ofte/Meget ofte Af og til Sjældent/Aldrig 75% 71% 73% 71% 68% 67% 21% 23% 11% 10% 21% 18% 19% 7% 7% 8% 7% 22% 1. år (n=443) 1. år SJYL (n=1881) 2. år (n=420) 2. år SJYL (n=1263) 3. år (n=330) 3. år SJYL (n=1263) 17

19 2.8 Er du blevet mobbet i skolen? Figur 13. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Er du blevet mobbet indenfor den sidste måned - i skolen? Nej En eller to gange Cirka en gang om ugen Flere gange om ugen 88% 89% 90% 91% 95% 93% 95% 93% 9% 8% 7% 7% 1% 2% 1% 2% 4% 6% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 4% 0% 1% 1% 1% 7. klasse (n=990) 7. klasse SJYL (n=3888) 8. klasse (n=937) 8. klasse SJYL (n=3670) 9. klasse (n=802) 9. klasse SJYL (n=3066) (n=305) SJYL (n=1041) Udviklingen på 7. klassetrin fra 2009/ I Ungeprofilundersøgelsen 2009 var det 84 % af eleverne på 7. klassetrin i, som angav ikke at være blevet mobbet, indenfor den sidste måned. I 2014 er de tilsvarende tal 88 %, som ikke føler, de er blevet mobbet indenfor den sidste måned i, hvilket tyder på en positiv udvikling i retning af, at færre unge i 7. klasse føler sig mobbet. Ser vi på gennemsnittet for de fem kommuner, som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det 86 % på 7. klassetrin, som ikke havde følt sig mobbet indenfor sidste måned. I 2014 er gennemsnittet 89 %, som ikke er blevet mobbet i 7. klasse, indenfor den sidste måned, hvilket underbygger den positive tendens fra. Udviklingen på 9. klassetrin fra 2009/ I Ungeprofilundersøgelsen 2009 var det 91 % af eleverne på 9. klassetrin i, som ikke følte de var blevet mobbet indenfor den sidste måned. I 2014 er de tilsvarende tal 95 %, hvilket tyder på at andelen der føler sig mobbet i s 9. klasser, er faldet lidt fra 2009 til

20 Ser vi på gennemsnittet for de fem kommuner, som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det 92 % på 9. klassetrin, som ikke var blevet mobbet indenfor sidste måned. I 2014 er gennemsnittet 93 %, som ikke er blevet mobbet på 9. klassetrin, indenfor den sidste måned altså ingen udvikling overordnet set. Figur 14. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Er du blevet mobbet indenfor den sidste måned - i skolen? Nej En eller to gange Cirka en gang om ugen Flere gange om ugen 94% 94% 93% 94% 95% 94% 5% 4% 5% 1% 4% 1% 4% 4% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1. år (n=443) 1. år SJYL (n=1881) 2. år (n=420) 2. år SJYL (n=1263) 3. år (n=330) 3. år SJYL (n=1263) 19

21 2.9 Har du nogen voksne, du kan tale fortroligt med? Figur 15. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Har du nogen voksne du kan tale fortroligt med? Ja Nej 87% 87% 85% 85% 86% 86% 83% 83% 13% 13% 15% 15% 14% 14% 17% 17% 7. klasse (n=990) 7. klasse SJYL (n=3888) 8. klasse (n=937) 8. klasse SJYL (n=3670) 9. klasse (n=802) 9. klasse SJYL (n=3066) (n=305) SJYL (n=1041) Figur 16. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Har du nogen voksne du kan tale fortroligt med? Ja Nej 86% 84% 86% 85% 87% 89% 14% 16% 14% 15% 13% 11% 1. år (n=443) 1. år SJYL (n=1881) 2. år (n=420) 2. år SJYL (n=1263) 3. år (n=330) 3. år SJYL (n=1263) 20

22 2.10 Hvor ofte oplever du hovedpine? Figur 17. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor ofte har du hovedpine? 3 eller flere gange om ugen 1-2 gange om ugen 1-2 gange i måneden eller sjældnere 68% 67% 67% 66% 64% 65% 68% 60% 19% 22% 22% 23% 24% 23% 22% 12% 11% 12% 11% 12% 12% 10% 25% 15% 7. klasse (n=990) 7. klasse SJYL (n=3888) 8. klasse (n=937) 8. klasse SJYL (n=3670) 9. klasse (n=802) 9. klasse SJYL (n=3066) (n=305) SJYL (n=1041) Udviklingen på 7. klassetrin fra 2009/ I Ungeprofilundersøgelsen 2009 var det 6 % af eleverne på 7. klassetrin i, som oplevede hovedpine 3 eller flere gange om ugen. I 2014 er de tilsvarende tal 12 %, hvilket tyder på en fordobling i andelen der ofte har hovedpine i s 7. klasser over de sidste fem år. Ser vi på gennemsnittet for de fem kommuner, som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det 9 % på 7. klassetrin, som angav, at de oplever hovedpine 3 eller flere gange om ugen. I 2014 er gennemsnittet blandt de 8 deltagende kommuner 11 %, hvilket nogenlunde svarer til det niveau ligger på i Udviklingen på 9. klassetrin fra 2009/ I Ungeprofilundersøgelsen 2009 var det 9 % af eleverne på 9. klassetrin i, der oplevede hovedpine 3 eller flere gange om ugen. I 2014 er det tilsvarende tal 12 % - hvilket tyder på en stigning. Ser vi på gennemsnittet for de fem kommuner, som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det 8 %, som oplevede hyppige hovedpiner, på 9. klassetrin. I 2014 er gennemsnittet 12 % - præcis som i 21

23 . Dette understøtter indtrykket af en negativ udvikling de sidste fire år, hvor flere unge døjer med hyppige hovedpiner. Figur 18. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor ofte har du hovedpine? 3 eller flere gange om ugen 1-2 gange om ugen 1-2 gange i måneden eller sjældnere 58% 60% 59% 60% 68% 66% 28% 27% 29% 26% 24% 20% 14% 13% 12% 13% 12% 10% 1. år (n=443) 1. år SJYL (n=1881) 2. år (n=420) 2. år SJYL (n=1263) 3. år (n=330) 3. år SJYL (n=1263) 22

24 2.11 Hvor ofte oplever du mavepine? Figur 19. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor ofte har du mavepine? 3 eller flere gange om ugen 1-2 gange om ugen 1-2 gange i måneden eller mere 79% 81% 82% 82% 81% 83% 81% 78% 15% 13% 13% 13% 13% 16% 12% 12% 6% 5% 6% 4% 6% 5% 6% 6% 7. klasse (n=990) 7. klasse SJYL (n=3888) 8. klasse (n=937) 8. klasse SJYL (n=3670) 9. klasse (n=802) 9. klasse SJYL (n=3066) (n=305) SJYL (n=1041) Udviklingen på 7. klassetrin fra 2009/ I Ungeprofilen 2009 var det 6 % af eleverne på 7. klassetrin i, som oplevede mavepine 3 eller flere gange om ugen. I 2014 er det ligeledes 6 %, hvilket tyder på at andelen af unge, der meget ofte døjer med mavepine i, er stabil. Ser vi på gennemsnittet for de 5 kommuner, som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det 4 % på 7. klassetrin, som angav, at de oplevede mavepine 3 eller flere gange om ugen. I 2014 er gennemsnittet blandt de 8 deltagende kommuner 5 %. Udviklingen på 9. klassetrin fra I Ungeprofilundersøgelsen 2010, var det 4 % af eleverne på 9. klassetrin i, der oplevede mavepine 3 eller flere gange om ugen. I 2014 er det tilsvarende tal 6 %, hvilket kunne indikere en svag stigning. 23

25 Ser vi på gennemsnittet for de fem kommuner som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det 4 %, som oplevede hyppige mavepiner, på 9. klassetrin. I 2014 deltager alle politikredsens 8 kommuner i undersøgelsen, og her er gennemsnittet 5 % - hvilket tyder på at udviklingen reelt er stabil. Figur 20. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor ofte har du mavepine? 3 eller flere gange om ugen 1-2 gange om ugen 1-2 gange i måneden eller mere 81% 80% 81% 82% 86% 85% 12% 14% 14% 14% 10% 11% 7% 6% 5% 4% 3% 4% 1. år (n=443) 1. år SJYL (n=1881) 2. år (n=420) 2. år SJYL (n=1263) 3. år (n=330) 3. år SJYL (n=1263) 24

26 2.12 Hvor meget søvn får du typisk i løbet af en nat før en skoledag? Figur 21. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor meget søvn får du typisk i løbet af en nat før en skoledag? 8 timer eller mere 7 timer 6 timer 5 timer 4 timer eller mindre 59% 54% 49% 49% 45% 45% 43% 40% 42% 38% 36% 33% 29% 31% 24% 25% 22% 21% 16% 9% 11% 13% 8% 9% 8% 7% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 4% 7. klasse (n=990) 7. klasse SJYL (n=3888) 8. klasse (n=937) 8. klasse SJYL (n=3670) 9. klasse (n=802) 9. klasse SJYL (n=3066) (n=305) SJYL (n=1041) Udviklingen på 7. klassetrin fra I Ungeprofilen 2009 var svarmulighederne 8 timer eller mere, Mellem 6 og 8 timer og Under 6 timer Dette betyder for det første, at en meget stor del af de unge har placeret sig i kategorien Mellem 6 og 8 timer. For det andet betyder det, at vi i sammenligningen med Ungeprofil 2014 er nødt til udelukkende at se på dem, der angiver, at de har sovet mindre end 6 timer. I Ungeprofilundersøgelsen 2009 var det 5 % af eleverne på 7. klassetrin i, som angav, at de fik under 6 timers søvn på en hverdag. I 2014 er det 4 %, der har svaret at de sover under 6 timer, hvilket tyder på en stabil udvikling i andelen af unge på 7. klassetrin i kommune, der sover mindre end 6 timer. I Ungeprofilundersøgelsen fra 2010 var der mulighed for at svare 6 timer eller mindre og dette giver mulighed for at sammenligne med tallene fra 2014, når vi lægger de tre svarmuligheder: 6 timer, 5 timer og 4 timer eller mindre sammen. 25

27 Ser vi derefter på gennemsnittet for de fem kommuner, som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det 5 %, på 7. klassetrin, som angav, at de fik 6 timers søvn eller mindre på en hverdag. I 2014 er gennemsnittet blandt de 8 deltagende kommuner 12 %, hvilket tyder på en bekymrende stor stigning i antallet af unge, som sover 6 timer eller mindre på hverdage. Udviklingen på 9. klassetrin fra I Ungeprofilundersøgelsen 2009, var det 7 % af eleverne på 9. klassetrin i, som angav, at de fik under 6 timers søvn på en hverdag. I 2014 er det tilsvarende tal 5 %. Ser vi på gennemsnittet for de fem kommuner, som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det 9 % på 9. klassetrin, som angav, at de fik 6 timers søvn eller mindre på en hverdag. I 2014 undersøgelsen er gennemsnittet 18 %, hvilket understøtter indtrykket af en negativ udvikling de sidste fire år, hvor stadig flere unge sover 6 timer eller mindre på hverdage. Figur 22. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor meget søvn får du typisk i løbet af en nat før en skoledag? 8 timer eller mere 7 timer 6 timer 5 timer 4 timer eller mindre 47% 47% 47% 47% 51% 52% 23% 21% 21% 22% 22% 22% 22% 20% 17% 24% 20% 21% 9% 6% 7% 6% 8% 5% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1. år (n=443) 1. år SJYL (n=1881) 2. år (n=420) 2. år SJYL (n=1263) 3. år (n=330) 3. år SJYL (n=1263) 26

28 2.13 Hvor meget har du sovet i nat? Når vi spørger de unge på en lidt anden måde, hvor meget de reelt har sovet i nat, så tegner der sig et endnu mere dystert og formentlig endnu mere præcist billede af de unges søvnmønster. På 7. klassetrin er det hele 16 % i og 15 % i hele Syd- og Sønderjylland, som angiver, at de i nat har sovet 6 timer eller mindre. På 9. klassetrin er det 25 % i og 24 % i hele Syd- og Sønderjylland, som angiver at de har sovet 6 timer eller mindre. Figur 23. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor meget har du sovet i nat? 8 timer eller mere 7 timer 6 timer 5 timer 4 timer eller mindre 54% 48% 35% 31% 41% 40% 45% 38% 31% 44% 40% 37% 35% 31% 29% 37% 22% 20% 13% 15% 16% 11% 10% 11% 7% 8% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 7% 6% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 7. klasse (n=990) 7. klasse SJYL (n=3888) 8. klasse (n=937) 8. klasse SJYL (n=3670) 9. klasse (n=802) 9. klasse SJYL (n=3066) (n=305) SJYL (n=1041) 27

29 Figur 24. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor meget har du sovet i nat? 8 timer eller mere 7 timer 6 timer 5 timer 4 timer eller mindre 39% 38% 38% 39% 35% 32% 30% 30% 28% 25% 22% 21% 22% 21% 18% 30% 37% 21% 8% 9% 5% 6% 7% 7% 7% 8% 4% 4% 4% 4% 1. år (n=443) 1. år SJYL (n=1881) 2. år (n=420) 2. år SJYL (n=1263) 3. år (n=330) 3. år SJYL (n=1263) 28

30 3. Sociale medier Brugen af forskellige former for sociale medier er eksploderet de senere år. De giver nye muligheder for socialt samvær og kommunikation og påvirker vores sociale liv på så mange områder og måder, at vi endnu langt fra kan begribe den udvikling de fører med sig. I denne ungeprofil er der først og fremmest fokus på hvilke medier der anvendes og hvor meget. 3.1 Hvilke sociale medier bruger du? Tabel 2. Procentvis fordeling for alle otte kommuner i politikredsen af unge i aldersgruppen år, der anvender de forskellige sociale medier. n= Facebook Snapchat Skype Instagram Google+ Twitter Viper Andre Slet ikke 4 % 19 % 29 % 41 % 51 % 75 % 89 % 70 % Sjældnere end hver uge 1-3 gange om ugen Hver dag eller næsten hver dag Flere gange om dagen Er på næsten hele tiden 3 % 5 % 26 % 7 % 10 % 10 % 6 % 4 % 5 % 9 % 13 % 8 % 9 % 5 % 2 % 5 % 16 % 14 % 10 % 12 % 13 % 4 % 1 % 6 % 39 % 30 % 7 % 21 % 11 % 3 % 1 % 7 % 34 % 23 % 14 % 12 % 6 % 3 % 1 % 8 % Tabel 3. Viser hvor ofte de unge for alle otte kommuner i politikredsen på forskellige årgange i folkeskolen og ungdomsuddannelserne bruger Facebook. n= Facebook 7. klassetrin 8. klassetrin 9. klassetrin trin 1. år 2. år 3. år Slet ikke 6 % 4 % 3 % 4 % 3 % 1 % 1 % Sjældnere end hver uge 5 % 4 % 3 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1-3 gange om Ugen 7 % 5 % 5 % 4 % 4 % 2 % 2 % Hver dag eller næsten hver dag Flere gange om Dagen Er på næsten hele tiden 20 % 18 % 16 % 13 % 12 % 11 % 11 % 34 % 39 % 42 % 35 % 40 % 43 % 48 % 28 % 31 % 32 % 43 % 39 % 43 % 36 % 29

31 3.2 Hvor ofte chatter du med venner eller andre via online spil? Tabel 4. Viser hvor ofte unge, på forskellige årgange i folkeskolen og ungdomsuddannelserne, chatter med venner eller andre via online-spil, så som World Of Warcraft, Clash Of Clans, Minecraft o.lign. Alle otte kommuner i politikredsen. n= Chatter via onlinespil 7. klassetrin 8. klassetrin 9. klassetrin 10. klassetrin 1. år 2. år 3. år Slet ikke Sjældnere end hver uge 1-3 gange om ugen Hver dag eller næsten hver dag Flere gange om Dagen Er på næsten hele tiden 49 % 51 % 58 % 57 % 68 % 73 % 76 % 10 % 10 % 9 % 9 % 9 % 7 % 7 % 10 % 9 % 9 % 9 % 7 % 7 % 6 % 12 % 12 % 9 % 11 % 7 % 6 % 5 % 10 % 11 % 8 % 7 % 5 % 4 % 4 % 10 % 8 % 8 % 7 % 4 % 3 % 3 % 3.3 Oplevet sårende kommentarer, beskeder eller opdateringer? Figur 25. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Har du indenfor den seneste måned oplevet at nogen skrev kommentarer, beskeder eller opdateringer, som sårede dig? Ja Nej 86% 86% 86% 86% 87% 89% 87% 86% 16% 14% 14% 14% 13% 11% 13% 14% 7. klasse (n=977) 7. klasse SJYL (n=3594) 8. klasse (n=924) 8. klasse SJYL (n=1123) 9. klasse (n=794) 9. klasse SJYL (n=3025) (n=294) SJYL (n=1007) 30

32 Udviklingen på 7. klassetrin fra Ser vi på gennemsnittet for de fem kommuner, som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det på 7. klassetrin 16 %, som angav, at de indenfor den sidste måned havde modtaget sms er/chatbeskeder, som sårede dem. I 2014 er gennemsnittet blandt de otte deltagende kommuner 14 %, der modtager kommentarer, beskeder eller opdateringer på de sociale medier, som sårer dem (som spørgsmålet er formuleret i 2014). I kommune er det tilsvarende 16 %. Udviklingen på 9. klassetrin fra Ser vi på gennemsnittet for de fem kommuner, som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det på 9. klassetrin 17 %, som angav, at de indenfor den sidste måned havde modtaget sms er/chatbeskeder, som sårede dem. I 2014 er gennemsnittet for de otte deltagende kommuner 11 % og i 13 %, hvilket tyder på en positiv udvikling, med et pænt fald i andelen af unge, der modtager kommentarer, beskeder eller opdateringer på de sociale medier, som sårer dem. Figur 26. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Har du indenfor den seneste måned oplevet at nogen skrev kommentarer, beskeder eller opdateringer, som sårede dig? Ja Nej 88% 88% 87% 89% 94% 92% 12% 12% 13% 11% 6% 8% 1. år (n=428) 1. år SJYL (n=2698) 2. år (n=409) 2. år SJYL (n=1856) 3. år (n=322) 3. år SJYL (n=1242) 31

33 3.4 Oplevet at andre lagde billeder ud på de sociale medier som sårede Figur 27. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Har du nogensinde oplevet, at andre har lagt billeder ud på de sociale medier af dig, som sårede dig eller gjorde dig ked af det? Ja Nej 84% 87% 84% 84% 82% 84% 82% 83% 14% 13% 16% 16% 18% 16% 18% 17% 7. klasse (n=977) 7. klasse SJYL (n=3314) 8. klasse (n=922) 8. klasse SJYL (n=3026) 9. klasse (n=794) 9. klasse SJYL (n=2535) (n=294) SJYL (n=830) Figur 28. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Har du nogensinde oplevet, at andre har lagt billeder ud på de sociale medier af dig, som sårede dig eller gjorde dig ked af det? Ja Nej 82% 84% 83% 83% 81% 81% 18% 16% 17% 17% 19% 19% 1. år (n=428) 1. år SJYL (n=9705) 2. år (n=409) 2. år SJYL (n=2254) 3. år (n=320) 3. år SJYL (n=1529) 32

34 4. Risikoadfærd og Festkultur Risikoadfærd starter tidligt - omkring års alderen - og fortsætter med næsten uforandret styrke frem til 24 års alderen. Risikoadfærd er kendetegnet ved umiddelbart eller på længere sigt at kunne medføre skader på en selv eller på andre, fx brug af tobak og alkohol, kriminalitet, aggressiv trafikadfærd og mobning. Forskellige former for risikoadfærd er ofte sammenhængende. Der kan iagttages stor samvariation mellem tobaksrygning, drikkeri, narkotikabrug og kriminalitet. Risikoadfærd er omgærdet af sociale overdrivelser, idet mange unge tror, at deres jævnaldrende foretager sig langt mere risikoadfærd, end de faktisk gør (Balvig, Holmberg og Sørensen 2004: 2). 4.1 Har du nogensinde været i seng med en? Figur 29. Andelen af unge i de forskellige aldersgrupper for hele Syd- og Sønderjylland, som angiver, at de har haft deres seksuelle debut. Har du nogensinde prøvet at være i seng med en? N= Ja Nej 96% 90% 78% 75% 79% 88% 45% 55% 64% 37% 4% 10% 22% 25% 22% 12% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 + år Blandt de 16-årige er det et flertal på 55 %, som ikke har været i seng med nogen. Ved 17 år har et flertal på 64 % haft deres seksuelle debut. 33

35 Figur 30. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Har du nogensinde prøvet at gå i seng med en? Nej Ja, en enkelt gang Ja, flere gange 93% 94% 84% 86% 68% 68% 50% 43% 44% 47% 25% 24% 4% 4% 4% 3% 7% 9% 6% 8% 8% 8% 7% 9% 7. klasse (n=977) 7. klasse SJYL (n=3800) 8. klasse (n=922) 8. klasse SJYL (n=3582) 9. klasse (n=792) 9. klasse SJYL (n=3019) (n=294) SJYL (n=1005) Udviklingen på 7. klassetrin I ungeprofilundersøgelsen 2009, var det 96 % af de unge på 7. klassetrin som ikke havde haft deres seksuelle debut. I 2014 er det tilsvarende 93 %, hvilket kunne tyde på en lille stigning i andelen som har haft deres seksuelle debut på 7. klassetrin. I Ungeprofilundersøgelsen 2010 blev 7. klassetrin ikke spurgt om sex, så vi kan ikke sammenligne med resten af kommunerne. Ser vi på gennemsnittet for de otte kommuner i 2014, er det 94 % af de unge på 7. klassetrin, der endnu ikke har haft deres seksuelle debut, hvilket ligge på niveau med. Udviklingen på 9. klassetrin fra På 9. klassetrin var det 59 % af eleverne i kommune, som ikke havde prøvet at have samleje. I 2014 er andelen, der ikke har prøvet at være i seng med nogen i 9. klasse, steget til 68 %. Dermed er der fra 2009 til 2014 sket et markant fald i andelen af unge på 9. klassetrin i, som har haft deres seksuelle debut. 34

36 Ser vi på gennemsnittet for de 5 kommuner, som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det 63 % på 9. klassetrin, som angav, at de ikke havde prøvet at have samleje. I 2014 er gennemsnittet 68 %, hvilket tyder på, at den overordnede tendens er som i, nemlig at de unge i Syd- og Sønderjylland i dag er ældre, før de har deres seksuelle debut. Figur 31. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Har du nogensinde prøvet at gå i seng med en? Nej Ja, en enkelt gang Ja, flere gange 59% 63% 70% 67% 77% 75% 33% 31% 24% 26% 17% 19% 8% 7% 6% 7% 6% 6% 1. år (n=424) 1. år SJYL (n=2686) 2. år (n=405) 2. år SJYL (n=1841) 3. år (n=316) 3. år SJYL (n=1231) 4.2 Ryger du cigaretter? I nedenstående figur er svarkategorierne Nej og Nej, men har prøvet og Nej, men har tidligere røget dagligt lagt sammen for overskuelighedens skyld i kategorien Nej. I Ungeprofilen fra 2010 er foretaget en tilsvarende sammenlægning for sammenlignelighedens skyld. 35

37 Figur 32. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Ryger du cigaretter? Nej Ja, dagligt Ja, men ikke dagligt 97,9% 97,7% 94,6% 95,5% 86,9% 87,6% 70,0% 72,9% 1,4% 1,3% 2,7% 2,3% 0,6% 0,9% 2,7% 2,2% 6,9% 6,2% 6,4% 6,1% 18,4% 17,5% 11,6% 9,6% 7. klasse (n=975) 7. klasse SJYL (n=3797) 8. klasse (n=921) 8. klasse SJYL (n=3580) 9. klasse (n=792) 9. klasse SJYL (n=3018) (n=293) SJYL (n=1004) Udviklingen på 7. klassetrin fra 2009/ I Ungeprofilundersøgelsen 2009 var det 96,0 % af eleverne på 7. klassetrin i, som angav, at de ikke røg. I 2014 er det tilsvarende tal 97,9 %, hvilket indikerer, at der er sket et mindre fald i antallet af unge på 7. klassetrin i, der ryger. Ser vi på gennemsnittet for de 5 kommuner, som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det på 7. klassetrin 94,4 %, som ikke har røget. I 2014 er det 97,7 %, der ikke ryger hvilket bekræfter indtrykket af en faldende tendens. Udviklingen på 9. klassetrin fra 2009/ I Ungeprofilundersøgelsen 2009 var det 83,2 % af eleverne på 9. klassetrin i, som ikke røg. I 2014 er andelen af ikke-rygere i s 9. klasser steget til 86,9 %. 36

38 Ser vi på gennemsnittet for de 5 kommuner, som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det på 9. klassetrin 77,6 %, som ikke røg. I 2014 er antallet af ikke-rygere i de 8 kommuner steget til 87,6 %, hvilket understøtter indtrykket af et markant fald i antallet af unge rygere. Figur 33. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Ryger du cigaretter? Nej Ja, dagligt Ja, men ikke dagligt 70,5% 69,1% 72,8% 76,3% 72,0% 73,5% 15,4% 14,0% 19,9% 14,6% 16,6% 11,0% 12,6% 13,3% 10,3% 11,5% 13,5% 12,9% 1. år (n=421) 1. år SJYL (n=2686) 2. år (n=404) 2. år SJYL (n=1841) 3. år (n=314) 3. år SJYL (n=1231) 37

39 4.3 Hvor ofte går du til fest/i byen? Figur 34. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor ofte går du til fest/i byen? Flere gange om ugen Et par gange i måneden eller mere Aldrig En gang om ugen Sjældnere end hver måned 58% 61% 43% 42% 38% 37% 38% 38% 33% 33% 27% 26% 29% 32% 32% 28% 22% 20% 20% 19% 15% 10% 13% 9% 10% 12% 2% 2% 4% 7% 3% 5% 8% 9% 1% 1% 3% 5% 2% 4% 7. klasse (n=975) 7. klasse SJYL (n=3796) 8. klasse (n=920) 8. klasse SJYL (n=3577) 9. klasse (n=791) 9. klasse SJYL (n=3015) (n=293) SJYL (n=1004) Figur 35. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor ofte går du til fest/i byen? Flere gange om ugen Et par gange i måneden eller mere Aldrig En gang om ugen Sjældnere end hver måned 46% 43% 54% 47% 47% 49% 31% 29% 28% 28% 20% 22% 21% 17% 17% 12% 14% 15% 10% 6% 6% 5% 7% 4% 4% 3% 4% 4% 4% 5% 1. år (n=421) 1. år SJYL (n=2679) 2. år (n=404) 2. år SJYL (n=1836) 3. år (n=314) 3. år SJYL (n=1228) 38

40 4.4 Hvor går du oftest til fest/i byen? Tabel 5. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor går du oftest til fest/i byen? (Der kan vælges flere) 7. klasse (n=402) 7. klasse SJYL (n=3289) 8. klasse (n=528) 8. klasse SJYL (n=4803) 9. klasse (n=670) 9. klasse SJYL (n=5938) 10. klasse (n=267) 10. klasse SJYL (n=2528) Private hjem 68% 64% 89% 84% 95% 92% 90% 84% Forening/ sportsklub 30% 25% 16% 14% 11% 9% 13% 8% Halfest/byfest 21% 28% 40% 46% 29% 38% 33% 33% Spillesteder med livemusik/ koncerter Skole/ uddannelsessted 15% 14% 12% 13% 17% 12% 18% 15% 29% 26% 16% 15% 11% 10% 19% 22% Bar/cafe/værtshus 3% 6% 3% 4% 6% 8% 21% 19% Diskotek/natklub 12% 12% 9% 12% 15% 29% 54% 60% Udendørs fester/ sammenkomster (fx på stranden, i parken) 20% 19% 23% 24% 30% 31% 30% 29% Andre fester 29% 30% 23% 20% 20% 17% 20% 18% 39

41 Tabel 6. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor går du oftest til fest/i byen? (Der kan vælges flere) 1. år (n=393) 1. år SJYL (n=7923) 2. år (n=386) 2. år SJYL (n=5738) 3. år (n=298) 3. år SJYL (n=4043) Private hjem 88% 85% 82% 81% 76% 80% Forening/sportsklub 7% 6% 7% 7% 6% 7% Halfest/byfest 25% 25% 16% 16% 16% 13% Spillesteder med livemusik/koncerter 17% 16% 18% 18% 20% 20% Skole/uddannelsessted 65% 46% 66% 58% 57% 59% Bar/cafe/værtshus 34% 36% 50% 48% 58% 59% Diskotek/natklub 65% 70% 78% 78% 82% 81% Udendørs fester/sammenkomster (fx på stranden, i parken) 25% 28% 19% 24% 15% 22% Andre fester 15% 15% 7% 9% 5% 8% 40

42 4.5 Hvor mange genstande drak du sidst, du var i byen/til fest? Tabel 7. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor mange genstande drak du sidst du var i byen/til fest? 7. klasse (n=405) 7. klasse SJYL (n=1477) 8. klasse (n=528) 8. klasse SJYL (n=2078) 9. klasse (n=672) 9. klasse SJYL (n=2417) (n=267) SJYL (n=879) 0 genstande 67% 65% 20% 23% 9% 9% 7% 8% 1 genstand 9% 10% 6% 8% 3% 3% 3% 3% 2 genstande 5% 5% 8% 9% 6% 5% 5% 5% 3-5 genstande 6-10 genstande genstande genstande Mere end 20 genstande 8% 7% 22% 21% 15% 17% 12% 13% 5% 6% 25% 21% 26% 27% 24% 22% 4% 3% 13% 11% 22% 21% 24% 22% 0% 1% 3% 4% 11% 10% 13% 13% 3% 3% 2% 4% 9% 9% 13% 14% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 41

43 Tabel 8. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor mange genstande drak du sidst du var i byen/til fest? 1. år (n=394) 1. år SJYL (n=2416) 2. år (n=388) 2. år SJYL (n=1697) 3. år (n=298) 3. år SJYL (n=1159) 0 genstande 5% 6% 1% 5% 3% 4% 1 genstand 2% 3% 3% 3% 2% 2% 2 genstande 2% 4% 4% 4% 3% 3% 3-5 genstande 11% 14% 13% 14% 13% 14% 6-10 genstande 31% 27% 29% 30% 28% 31% genstande 28% 24% 27% 25% 27% 24% genstande 12% 11% 11% 10% 13% 11% Mere end 20 genstande 10% 11% 12% 10% 11% 10% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 42

44 4.6 Taler du med dine forældre inden du går i byen/til fest? Tabel 9. Grundskolen fordelt på 7. og 8. klassetrin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Ja, vi laver klare aftaler om, hvornår jeg skal være hjemme, eller hvor jeg sover 7. klasse (n=405) 7. klasse SJYL (n=1475) 8. klasse (n=528) 8. klasse SJYL (n=2076) 9. klasse (n=670) 9. klasse SJYL (n=2414) (n=266) SJYL (n=876) Altid 62% 64% 66% 67% 68% 63% 48% 52% Ofte 16% 15% 19% 16% 17% 17% 20% 17% Af og til 9% 9% 8% 8% 8% 10% 14% 13% Sjældent 5% 4% 3% 4% 4% 5% 10% 9% Aldrig 7% 8% 5% 5% 4% 4% 8% 9% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 10. Grundskolen fordelt på 7. og 8. klassetrin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Ja, vi laver klare aftaler om hvor meget jeg må drikke 7. klasse (n=405) 7. klasse SJYL (n=1475) 8. klasse (n=528) 8. klasse SJYL (n=2076) 9. klasse (n=670) 9. klasse SJYL (n=2414) (n=266) SJYL (n=876) Altid 50% 51% 47% 46% 29% 22% 14% 10% Ofte 10% 11% 21% 19% 16% 16% 8% 7% Af og til 9% 9% 11% 12% 21% 19% 14% 17% Sjældent 7% 6% 7% 9% 15% 18% 19% 19% Aldrig 25% 24% 14% 14% 20% 26% 45% 47% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 43

45 Tabel 11. Grundskolen fordelt på 7. og 8. klassetrin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Ja, vi laver klare aftaler om, hvordan jeg kommer sikkert hjem 7. klasse (n=405) 7. klasse SJYL (n=1475) 8. klasse (n=528) 8. klasse SJYL (n=2076) 9. klasse (n=670) 9. klasse SJYL (n=2414) (n=266) SJYL (n=876) Altid 61% 63% 68% 69% 69% 65% 53% 56% Ofte 16% 16% 16% 16% 15% 17% 17% 15% Af og til 8% 8% 7% 6% 9% 9% 13% 13% Sjældent 5% 3% 3% 3% 3% 4% 6% 7% Aldrig 10% 9% 6% 5% 4% 5% 11% 9% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 12. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Ja, vi laver klare aftaler om, hvornår jeg skal være hjemme, eller hvor jeg sover 1. år (n=394) 1. år SJYL (n=2410) 2. år (n=388) 2. år SJYL (n=1697) 3. år (n=296) 3. år SJYL (n=1155) Altid 43% 37% 29% 31% 17% 22% Ofte 16% 16% 21% 18% 19% 16% Af og til 13% 12% 16% 15% 13% 15% Sjældent 9% 10% 12% 13% 16% 15% Aldrig 18% 25% 21% 23% 35% 31% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 44

Ungeprofil 2014. Aabenraa kommune

Ungeprofil 2014. Aabenraa kommune Ungeprofil 2014 Aabenraa kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne Esbjerg, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands politi. Cand.scient.soc. Julie

Læs mere

Ungeprofil 2014. Varde kommune

Ungeprofil 2014. Varde kommune Ungeprofil 2014 Varde kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne Esbjerg, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands politi Cand.scient.soc. Julie

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2014

Ungeprofilundersøgelse 2014 Ungeprofilundersøgelse 2014 SSP & Forebyggelse Ungeprofil 2014 Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Ungeprofil Tønder Kommune

Ungeprofil Tønder Kommune Ungeprofil 2014 Tønder Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne Esbjerg, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands politi Cand.scient.soc. Julie

Læs mere

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014 - Kommune Ungeprofil 2014 Dataindsamling forår 2014 Aabenraa, Esbjerg, Fanø, Haderslev,, Vejen, Sønderborg, Tønder kommuner Alle grundskoler folkeskoler, friskoler,

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Skanderborg kommune 2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Trivsel Udskoling: Unge i Skanderborg har det som landsgennemsnittet. 4% føler sig mobbet 2-3 gange om måneden eller oftere er som gennemsnittet

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 Forside UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 TRIVSEL, SUNDHED, RUSMIDLER MV. Ungeprofilundersøgelse 2010 af Jesper Lilhauge Læborg Konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00-17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen Skanderborg GRUNDLAG

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 19.00 19.45 Oplæg g ved Charlie Lywood. 19.45 20.25 Gruppearbejde klassevis. 20.25 21.00 Opsamling i plenum. ldremøde.

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige.

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige. Køn (1) Pige (2) Dreng Hvilken klasse går du i? (1) 8. klasse (2) 9. klasse Hvor gammel er du? (3) 13 år (4) 14 år (5) 15 år (6) 16 år Hvad synes du om at gå i skole? (1) Vældig godt (2) Temmelig godt

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. Gruppearbejde klassevis. Opsamling i plenum. SSP Furesø 5. kl. forældremøde. 2 Forebyggelsesprogrammet

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd Ungeprofilundersøgelsen Hvordan har unge det i dagens samfund? Det er et vigtigt spørgsmål, både lokalt og nationalt.

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

8. Kl. SSP ldremøde. de. SSP kontaktlærer,

8. Kl. SSP ldremøde. de. SSP kontaktlærer, 8. Kl. SSP forældrem ldremøde. de. SSP kontaktlærer, De fleste 14-15 15-årige: Er hjemme de fleste aftener om ugen (77 %) Spiser tit aftensmad sammen med forældrene (86 %) Skal altid sige derhjemme, hvor

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 17.00 17.45 Gruppearbejde klassevis. 17.45 18.25 Opsamling i plenum. 18.25 19.00 5. kl. forældremøde.

Læs mere

Alle de andre gør det! -

Alle de andre gør det! - Alle de andre gør det! - forebyggelsestiltag i 6. kl. 1 Forebyggelsesprogrammet for Furesø Kommunes skoler. Klassetrin Elever Forældre Lærerne Materiale 5. Kl. Trivsels el. antimobnings forløb Årgangs

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9)

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9) RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym GRUNDLAG Horsens - Klassetrin (7) RESPONDENT

Læs mere

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O)

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O) Sundhedsudvalget, 09-05-2016 Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:45

Læs mere

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 2.1 BAGGRUND... 11 2.2 FORMÅL... 11 3. MÅLGRUPPE...13 4. TRIVSEL...16 4.1 GENEREL TRIVSEL... 16 4.1.1 Ensomhed... 16 4.1.2

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood 19.00-19.45 Gruppearbejde klassevis 19.45 20.20 Opsamling i plenum. 20.20 21.00 SSP Furesø

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen Ungeprofilundersøgelse Folkeskoleundersøgelsen Juni 2013 Vers. 2.0 2 Ungeprofilundersøgelsen SSP SAMRÅDET SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS FOLKESKOLEUNDERSØGELSEN En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-Samarbejdet

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1 Forord Denne rapport Ungeundersøgelsen - Københavns Vestegn 2012 har til formål at udforme en ungeprofil i Københavns Vestegn, hvor der fokuseres på de unges egne udsagn om generel livsstil, trivsel og

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 19.00 19.40 Gruppearbejde klassevis. 19.40 20.25 Opsamling i plenum. 20.25 21.00 SSP Furesø

Læs mere

Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd

Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd Målet er. At skabe gode vilkår i et godt netværk Med masser af Trivsel, tryghed, læring og socialt fællesskab Jeres børn mener: 1. ALLE synes det

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Undersøgelsen er gennemført i samarbejde

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00 17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Rusmiddelundersøgelsen

Rusmiddelundersøgelsen Rusmiddelundersøgelsen Udviklingen i de unges holdninger til, brug af og viden om rusmidler, gennem de sidste 10 år samt deres erfaringer med kriminalitet og hvordan de trives Pixie-udgave Rusmiddelundersøgelsen

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 Punkt 11. Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Rusmiddelundersøgelsen 2015. Familie- og Socialudvalget orienteres ligeledes

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Læseplan for SSP Ung Sorø

Læseplan for SSP Ung Sorø Læseplan for SSP Ung Sorø 2017 2018 2 Det vil SSP Ung Sorø SSP Ung Sorø vil med den kriminalpræventive undervisningsguide gøre det nemt for skoler og undervisere at invitere den kriminalpræventive undervisning

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København

Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København I bedes rådføre jer med en jurist i jeres kommune omkring håndtering af data, da det bl.a. afhænger af organiseringen i

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Social årsplan Ungemiljø

Social årsplan Ungemiljø Juni 2015 Social Ungemiljø Arbejdet med social i Ungemiljøet tager udgangspunkt i UPV og Ungeprofilundersøgelsen fra SSP. I skoleåret 15/16 er uge 37 afsat til Trivselsuge, hvor alle klasser/ange igangsætter

Læs mere

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1 Forord Denne rapport Ungeundersøgelsen - Københavns Vestegn 2012 har til formål at udforme en ungeprofil i Københavns Vestegn, hvor der fokuseres på de unges egne udsagn om generel livsstil, trivsel og

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2010 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen 2016

Ungeprofilundersøgelsen 2016 Ungeprofilundersøgelsen 6 Social kapital 7.-9. klasse i Sorø Kommune INDHOLD SOCIAL KAPITAL... METODE FOR BEREGNING AF SOCIAL KAPITAL... SAMLEDE SCORES FOR UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 6:... SAMLEDE SCORE FOR

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %.

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %. Indledning Næstved Kommunes SSP-samarbejde har i ugerne 44 og 45 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle 9. og 10. klasseelever i kommunen. Undersøgelsen er tidligere gennemført i 1999 og

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen Fredericia Kommune Samlet resultat

Ungeprofilundersøgelsen Fredericia Kommune Samlet resultat Ungeprofilundersøgelsen 2012 Fredericia Kommune Samlet resultat Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds 1 Hvor populær synes

Læs mere

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P Unge i Aalborg HoldningsDanerne S S P Indsatsområder Uheldige grupperinger og rekruttering til uheldige grupperinger Rygning Omsætningen af den vedtagne rusmiddelpolitik. Herunder alkohol og tidlig debutalder

Læs mere

Livsstilsundersøgelsen 2011

Livsstilsundersøgelsen 2011 Livsstilsundersøgelsen 2011 Mikkel Nielsen Albertslund Februar 2012 Livsstilsundersøgelsen 2011 Side 1 Resume... 3 Indledning... 4 Antal svar og svarprocent... 5 Rygning... 6 Alkohol og fuldskab... 10

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus KommuneBørn og Unge Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Notat vedr. trivsel og fravær i udskolingen

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus KommuneBørn og Unge Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Notat vedr. trivsel og fravær i udskolingen Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Notat vedr. trivsel og fravær i udskolingen 1. Indledning Der er udarbejdet et notat om trivsel og fravær i udskolingen med udgangspunkt

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark Halsnæs Kommune 2015/2016 Resultater fra Ungeprofilundersøgelsen Udskolingen 7. 9. årgang Resumé af Ungeprofilundersøgelsen 2015/2016 i Halsnæs

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 16-17 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens 9. klasseelever.

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse - Børn og unges forbrug af, holdning til og viden om alkohol, stoffer og cigaretter

Rusmiddelundersøgelse - Børn og unges forbrug af, holdning til og viden om alkohol, stoffer og cigaretter Rusmiddelundersøgelse - Børn og unges forbrug af, holdning til og viden om alkohol, stoffer og cigaretter 2005 S S P Skole- og Kulturforvaltningen Social- og Sundhedsforvaltningen Politiet 1 Forord SSP-chefgruppen

Læs mere

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser.

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Alle de andre gør det Digital adfærd og trivsel samt alkohol SSP Furesø Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Undervisningsforløb med lærervejledning. SSP Furesø Paltholmterrasserne

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for årgang - Kommune Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Formål Formålet med sundhedsprofilen for. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt. klasseeleverne

Læs mere

My Story. Undersøgelsen

My Story. Undersøgelsen My Story Undersøgelsen Denne undersøgelse er absolut anonym! Vær venlig at svare helt ærligt, så kan vi nemlig fortælle jer lidt om hvordan I tænker hver især. 2 Klikkerne skal startes I skal tænde klikkerne

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler 5. 8. kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet. 14.30 15.15-Oplæg ved Charlie Lywood, SSP konsulent i Furesø Kommune, om tankerne bag

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Børn og sociale medier

Børn og sociale medier Børn og sociale medier Opret en profil i dit barns digitale netværk Hvad er SSP? Skole Socialforvaltning Politi Forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvad gør vi? SSP-netværkpå de fleste folkeskoler

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING /17 SKOLERAPPORT. Privatskolen Nakskov, klassetrin Lolland Kommune

PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING /17 SKOLERAPPORT. Privatskolen Nakskov, klassetrin Lolland Kommune PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING 2017 2016/17 SKOLERAPPORT Lolland Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang Kirstinebjergskolen Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Hvor populær synes du selv, du er i din klasse? - sæt ét kryds

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Trivsel i folkeskolen, 2015

Trivsel i folkeskolen, 2015 Trivsel i folkeskolen, 2015 Den første nationale trivselsmåling i folkeskolen er gennemført i perioden 26. januar til 24. marts 2015. Trivselsmålingen er indført som led i folkeskolereformen og skal give

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Dygtige elever holdes nede i skolen

Dygtige elever holdes nede i skolen DI og Danske Skoleelever Maj 2014 Dygtige elever holdes nede i skolen Det er ikke let, at sidde på forreste række i den danske folkeskole. En ny undersøgelse foretaget af Danske Skoleelever og Dansk Industri

Læs mere

Unge og rusmidler. At balancere mellem fællesskab og mistrivsel. Jens Christian Nielsen jcn@dpu.dk Center for Ungdomsforskning www.cefu.

Unge og rusmidler. At balancere mellem fællesskab og mistrivsel. Jens Christian Nielsen jcn@dpu.dk Center for Ungdomsforskning www.cefu. Unge og rusmidler At balancere mellem fællesskab og mistrivsel Jens Christian Nielsen jcn@dpu.dk Center for Ungdomsforskning www.cefu.dk Intet ungdomsliv uden rusmidler Umuligt at gennemleve teenageårene

Læs mere