Forord ved. Landsformand. Indhold. Hans Erik Lund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord ved. Landsformand. Indhold. Hans Erik Lund"

Transkript

1 Beretning

2 Indhold En grønnere hverdag... 3 Energimærkning... 3 Evaluering af ordningen... 3 Inspiration og viden om grønne tiltag... 4 Et grønnere og sundere sekretariat... 4 Reduktion af papirforbrug... 5 Gennemsigtighed på andelsboligmarkedet... 6 Mere fyldestgørende årsrapporter... 6 Informationsindsats... 6 Salg via ejendomsmæglere... 8 Ændring af retningslinjer for formidling... 8 af andelsboliger Aktiv medieindsats... 8 Større økonomisk tryghed... 9 Boligboble og finanskrise... 9 For høje maksimalpriser... 9 Skærpede udlånsvilkår Kendelse fra Østre Landsret ABF ændrer standardvedtægterne Travlhed i sekretariatet Ingen lovændring Foreninger i økonomisk uføre Dårlig rådgivning...12 Bedre normer...12 Nye finansielle produkter...12 Regnskabsmæssige uklarheder Tvangsauktioner? ABF s nye logo og design Relancering af hjemmesiden Medlemsbladet ABFnyt Øget informationsniveau...15 Værdier - andelsboligen et godt sted at bo Synliggørelse af andelsboligen...16 Hver forening har sit særpræg...16 Værdier er et salgsredskab...16 ABF giver en hjælpende hånd Forord ved landsformanden Tiden flyver, og det er tid til at holde landsmøde igen. Denne gang med et forslag om en større revision af ABF s vedtægter, som skal afbureaukratisere en række forretningsgange og styrke nærdemokratiet i ABF. Samtidig sætter vi på landsmødet fokus på energi og energibesparelser i bygninger, og hvordan vi som andelshavere kan være med til at gøre en forskel. Noget der til stadighed bliver vigtigere og vigtigere. Perioden siden landsmødet i 2008 har været præget af stor aktivitet i organisationen, og mange nye initiativer har set dagens lys. ABF har blandt andet lagt en del kræfter i at skabe bedre lånevilkår for andelshavere samt sikre større gennemskuelighed og tryghed i forbindelse med overdragelse af andele. Det er svært at koge to års arbejde ned til 24 sider, men vi har gjort et forsøg og udvalgt seks temaer, som har fyldt meget i ABF s arbejde. Temaerne er: En grønnere hverdag, Gennemsigtighed på andelsboligmarkedet, Større økonomisk tryghed, Nyt logo og nyt design, Værdier og Flere medlemmer. Jeg håber, at beretningen vil give jer et godt indblik i ABF s arbejde de seneste to år, og at vi ses til landsmødet i DGI-huset i Vejle den 9. oktober God læselyst. Hans Erik Lund Landsformand Flere medlemmer - vi har brug for hinanden Målet er Fastholde medlemmer Større kendskab...21 Flere medlemmer...21 Branding af andelsboligen...21 ABF s organisation...22 Landsmødet Hovedbestyrelsen Forretningsudvalget ABF s kredse Sekretariatet Din andel - vores kompetencer Beretning 2010

3 En grønnere hverdag - grønne initiativer og energibesparelser Potentialet for at spare energi er stort i den danske bygningsmasse. I Danmark anvendes mellem 30 og 40 % af det samlede energiforbrug på belysning, ventilation og opvarmning af bygninger. Der er især et stort energibesparelsespotentiale i de ældre, traditionelle andelsboliger i etagebyggeri, som knapt udgør 3/4 af landets godt andelsboliger. Energimærkning Allerede i 2005 stiftede andelsboligforeningerne bekendtskab med en omstridt spiller på energiområdet, nemlig energimærkningsordningen. Der er siden sket tilføjelser og præciseringer af den. ABF er som udgangspunkt positivt indstillet over for ordningen, så længe de energimæssige investeringer i ejendommen kan stå mål med de besparelser, som foreningen reelt vil opnå. Nu er det imidlertid sådan, at der kan være langt fra intentionen til målet, og det er desværre tilfældet med energimærkningsordningen. Evaluering af ordningen I december 2008 fremlagde Energistyrelsen en evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter, hvor energimærkningsordningen indgik. Konklusionen var hård og påpegede det, som ABF frygtede: Bygningsejernes udgifter til energimærket og de foreslåede energiinvesteringer stod ikke mål med de besparelser, som de ville få hverken på kort eller lang sigt. På baggrund af rapportens konklusioner afholdt Energistyrelsen en række evalueringsmøder. Formålet med møderne var at belyse, hvilke problemer der var, og hvordan ordningen kunne forbedres. ABF deltog i møderne og fremlagde synspunktet om, at gyldighedsperioden for energimærkningsordningen bør for- 3

4 længes fra fem til ti år, så udgifterne bedre kan stå mål med de energimæssige besparelser. Inspiration og viden om grønne tiltag Energimærket indkredser, hvor man kan nedbringe energiforbruget i ejendommen. ABF oplever ofte, at foreningerne gerne vil gøre en indsats, men at de mangler inspiration og viden om, hvordan de griber tingene an. For at imødekomme det behov, har ABFnyt løbende bragt artikler om de tiltag og erfaringer, som andre foreninger har gjort sig. Der er også inspiration og viden på ABF s hjemmeside om eksempelvis brug af sol- og vindenergi, affaldssortering, gode spareråd og information om tilskudsmuligheder. ABF holdt møderækken Spareråd og energitips i efteråret 2008 om tiltag, som både andelshavere og foreninger kunne igangsætte. ABF har desuden udbudt kurser om energimærkningsordningen, siden den trådte i kraft i 2005, og i dag er kurserne en fast del af kursusprogrammet. Endeligt indeholder det seneste nummer af ABFnyt en række artikler og faktuel information om energibesparelser og grønne tiltag, som både foreninger og andelshavere kan blive inspireret af. Et grønnere og sundere sekretariat Også ABF s sekretariat er blevet grønnere'. Det er sket ved at reducere strømforbruget, efterisolere/tætne vinduer og døre, øge graden af affaldssortering og erstatte vand på engangsfla- 4 En grønnere hverdag Beretning 2010

5 ske med almindeligt postevand. På helbredssiden er der også igangsat tiltag, da det gennem de seneste år har været en fast tradition at deltage i landsdækkende motionskonkurrencer såsom Vi cykler til arbejde, Tæl skridt og DHL-løbestafetten. Reduktion af papirforbrug ABF har mange udsendelser årligt, som er en betydelig miljømæssig og økonomisk belastning. ABF arbejder derfor på at mindske papirforbruget ved i højere grad at anvende elektroniske kommunikationskanaler. Det betyder, at al intern korrespondance foregår via mail, og at kommunikationen med medlemsforeningerne, i det omfang det kan lade sig gøre, gradvist bliver gjort elektronisk. Alt sammen til fordel for miljøet og økonomien. ABF har desuden indgået en aftale med et miljøcertificeret trykkeri, som blandt andet trykker ABFnyt på svanemærket papir. ABF har arbejdet for et bedre miljø ved at: Informere om energimærkningsordningen Formidle viden og inspiration til foreningerne Afholde kurser og inspirationsaftener om grønne tiltag Mindske ressourceforbruget i sekretariatet 5

6 Gennemsigtighed på andelsboligmarkedet De seneste år har der været en del kritik af proceduren ved overdragelser af andele, og i medierne har negative historier om andelshavere, der har købt katten i sækken fyldt en del. Det er ikke holdbart. Det er vigtigt, at der er tillid til andelsboligmarkedet, og ABF har derfor set det som en væsentlig opgave at skabe mere gennemsigtighed i forbindelse med overdragelse af andele. Gennem de senere år er det væltet frem med nye lånetyper. Det har gjort andelsboligforeningernes økonomi mere kompleks og sværere at gennemskue. Samtidig er andelspriserne steget betragteligt, og de høje andelspriser har gjort, at der er behov for grundigere analyser af både foreningens og køberens økonomi. ABF har i dialog med finanssektoren, revisorer og ejendomsmæglere arbejdet på at finde frem til, hvordan man kunne imødekomme kritikken, og er nået frem til, at nøglen til bedre gennemsigtighed er en mere fyldestgørende årsrapport. Mere fyldestgørende årsrapporter Årsrapporten er et centralt dokument ved overdragelse af andele, da den redegør for den enkelte forenings økonomi og danner baggrund for pengeinstitutternes udlån til kommende andelshavere. Men mange årsrapporter er imidlertid svære at gennemskue eller mangelfulde, og derfor oplever sælgere, bestyrelser og administratorer, at både købere, pengeinstitutter og ejendomsmæglere stiller mange supplerende spørgsmål om foreningens økonomi. Mange af de spørgsmål handler om oplysninger, som kunne fremgå af årsrapporten og oplysninger, som revisor ofte ligger inde med i forvejen. ABF mener derfor, at den mest enkle og omkostningsbevidste måde at skabe bedre gennemsigtighed på andelsboligområdet er ved at få udarbejdet mere fyldestgørende årsrapporter. I dialog med pengeinstitutter og revisorer har ABF udarbejdet en liste med anbefalinger til indhold i en mere fyldestgørende årsrapport og to fiktive eksempler på en god årsrapport ; én rettet mod foreninger med en forholdsvis simpel økonomi og én til foreninger med en mere kompleks økonomi. Informationsindsats For at gøre opmærksom på fordelene ved en mere informativ og fyldestgørende årsrapport har ABF udarbejdet folderen En bedre årsrapport, tak!. Folderen introducerer kort problemstillingen og redegør for de informationer, som, ABF anbefaler, indgår i årsrapporten. Folderen blev i februar 2010 sendt til samtlige medlemsforeninger og er desuden uddelt på en lang række kurser og møder. På ABF s hjemmeside ligger der ligeledes fakta om bedre årsrapporter, og det er muligt at downloade blandt andet folderen, listen med anbefalinger og de fiktive årsrapporter. Over hele landet blev der i januar og februar 2010 afholdt en række informationsmøder, hvor ABF redegjorde for anbefalingerne. Desuden har ABF undervist og fortalt om de ønskede ændringer på et kursus for statsautoriserede revisorer og afholdt et orienterende møde med en række af de større ejendomsadministratorer. ABF har ikke mulighed for eller ønske om at pålægge foreninger eller revisorer, at de skal følge retningslinjerne. Derfor er det op til den enkelte forening at kontakte sin revisor og drøfte, hvilke informationer, som skal fremgå af årsrapporten. Men Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har på foranledning af økonomi- og erhvervsministeren igangsat et udvalgsarbejde, der har til formål at afklare, om der er et behov for at udarbejde en fællesstandard for andelsboligforeningers årsrapporter - i stil med de anbefalinger, som ABF er kommet med. 6 Gennemsigtighed på andelsboligmarkedet Beretning 2010

7 7

8 Salg via ejendomsmæglere I forbindelse med at ejendomsmæglere er blevet mere aktive på markedet for salg af andelsboliger, har der været en del uklarheder om rollefordelingen mellem mægler, sælger og bestyrelsen. Det har derfor været nødvendigt at få præciseret, hvordan og på hvilke præmisser samarbejdet skal foregå. ABF har i dialog med Dansk Ejendomsmæglerforening udarbejdet en vejledende beskrivelse af, hvordan en overdragelse skal forløbe, når en mægler er involveret. Procedurebeskrivelsen er et tillæg til standarddokumentet procedure ved udtræden, og fastslår en arbejds- og ansvarsfordeling mellem mægler og bestyrelse, så der ikke opstår misforståelser og uklarheder. Procedurebeskrivelsen indgår i samlingen af ABF s standarddokumenter, og kan købes gennem sekretariatet eller downloades på hjemmesiden. Ændring af retningslinjer for formidling af andelsboliger ABF bad i sommeren 2009 Forbrugerombudsmanden undersøge ejendomsmægleres brug af kvadratmeterpriser ved salg af andelsboliger. ABF s henvendelse blev videresendt til Erhvervs- og Byggestyrelsen, som gav ABF medhold i, at en m 2 -pris ikke er et velegnet sammenligningsgrundlag. Styrelsen opfordrede derefter Dansk Ejendomsmæglerforening til at tydeliggøre overfor deres medlemmer, at kvadratmeterpriser for andelsboliger ikke bør fremgå af salgsannoncer. Det resulterede i, at mæglerne og boligportalerne hurtigt rettede ind og ikke længere angiver misvisende kvadratmeterpriser i salgsopstillinger på andelsboliger. Aktiv medieindsats Medierne har haft stort fokus på problemerne på andelsboligmarkedet, og ABF har stillet viden og ekspertise til rådighed for journalisterne. Alligevel har det været svært at nuancere debatten, og en del problemstillinger er gjort langt større, end de reelt er, hvilket desværre har skabt et negativt billede af andelsboliger og foreningernes økonomi. For at imødegå den megen ensidige pressedækning afholdt ABF en landsdækkende møderække i foråret 2010 med titlen 'Andelsboligen 2010 myte, fakta og aktuel boligpolitik'. På de 17 møder fortalte ABF om forskellige aktuelle problemstillinger og om myter og fakta på området. Godt 1100 andelshavere deltog i møderne. ABF har arbejdet for bedre gennemsigtighed ved at: Gå i dialog med relevante aktører Udarbejde retningslinjer for bedre årsrapporter Øge information til medlemmer Udarbejde procedure for salg og formidling af andelsboliger via ejendomsmæglere 8 Gennemsigtighed på andelsboligmarkedet Beretning 2010

9 Større økonomisk tryghed De senere års økonomiske nedgang har haft store konsekvenser for boligmarkedet og også for de private andelsboligforeninger. Nedturen kom oven på en lang periode med masser af optimisme og aktivitet på ejendomsmarkedet, men også en periode, hvor der blev spekuleret i handel med private udlejningsejendomme, og en perlerække af mere eller mindre risikofyldte finansieringsformer så dagens lys. I ABF har arbejdet med økonomisk stabilitet og tryghed fyldt meget siden seneste landsmøde. Det er af stor betydning, at både nuværende og potentielle andelshavere har mulighed for at optage lån med sikkerhed i andelen på fornuftige vilkår. Ligesom det er livsnødvendigt for boligformen, at andelsboligforeninger bliver stiftet på et økonomisk forsvarligt grundlag og har adgang til gode finansielle produkter og ordentlig rådgivning. Boligboble og finanskrise Priserne på boligmarkedet er gennem det seneste årti steget voldsomt hjulpet godt på vej af blandt andet afdragsfrie lån, skattestop og en stor optimisme. Men da boligmarkedet pludselig vendte og en række amerikanske, europæiske og danske banker samtidig krakkede på stribe, var optimismen vendt til sortsyn, og en alvorlig finanskrise stod for. Boligmarkedet gik stort set i stå og priserne faldt voldsomt. Først gik det ud over ejerboligerne, siden andelsboligerne, og det var pludseligt svært at sælge til maksimalprisen. Andelshavere, som havde købt på toppen af markedet, sad nu med en bolig, der ikke længere var det værd, de selv havde givet. For høje maksimalpriser Især i københavnsområdet var der tale om en helt ny situation, som ramte hårdt. I en lang årrække havde maksimalprisen ligget et godt stykke under markedsprisen på tilsvarende ejerboliger, og andelsboliger gik som varmt brød. Boligerne blev solgt hurtigt, og den gængse opfattelse var, at maksimalprisen var den pris, som en andel var værd. Og da de offentlige vurderinger i hovedstaden i 2006 steg med gennemsnitligt 150 procent var der julelys i manges øjne men de glemte, at det ikke var sikkert, at markedet kunne bære så høj en pris. 9

10 I samme periode var der desværre mange købere og ikke mindst deres banker - som ikke tog stilling til, om maksimalprisen var den rette pris for den pågældende bolig. Den udvikling havde den uheldige konsekvens, at en række nye andelshavere købte deres boliger alt for dyrt. Selvom andelsboligmarkedet i dag er på vej til at stabilisere sig, og der igen er gang i salget af andelsboliger, har udviklingen sat sine spor. Der er i dag stort fokus på, hvad den rigtige pris for en andelsbolig er. ABF afholdt derfor i foråret 2010 en række informationsmøder om maksimalpris kontra markedspris, og hvorfor maksimalprisen er en regnskabsteknisk konstruktion, der ikke nødvendigvis er lig med salgsprisen på en andelsbolig. Skærpede udlånsvilkår Omsætningen af andelsboliger har også været besværliggjort af, at bankerne som følge af finanskrisen skærpede kravene til at optage lån i en andelsbolig. Dels ved at være mere tilbageholdende med udlån og dels ved at forringe lånevilkårene. I 2005 fik bankerne ellers mulighed for at få pant og udlæg i en andelsbolig. Formålet med lovgivningen var at sikre andelshavere adgang til lån på bedre vilkår og til en billigere rente end almindelige forbrugslån. For bankerne betød det øget udlån til andelsboliger. Men med faldende priser og et boligmarkedet i knæ fik de pludselig kolde fødder. Udlånet til andelsboliger var stort, og bankerne blev langsomt klar over, at de havde sovet i timen og bevilliget mange usikre lån. Kendelse fra Østre Landsret Den 8. april 2009 slog Østre Landsret i en kendelse fast, at et pengeinstitut ikke kan overtage en andelsbolig på tvangsauktion, hvis der i foreningens vedtægter er en bestemmelse om, at en køber ved overtagelsen af andelen skal flytte ind og bebo boligen (bopælspligt). Bestemmelsen om bopælspligt er meget udbredt, og indgår både i ABF s standardvedtægter og Erhvervs- og Byggestyrelsens normalvedtægt. På baggrund af Østre Landsrets kendelse var der frygt for, at udlånsvilkårene ville blive yderligere skærpet. Et problem, som kunne sætte markedet for andelsboliger helt i stå. Derfor henvendte ABF og Finansrådet sig til Økonomi- og Erhvervsministeriet med ønske om en lovændring, som hurtigt og effektivt ville sikre, at vilkårene for udlån til andelshavere ikke blev forringet. Ministeriet ønskede ikke umiddelbart at imødekomme ønsket, men nedsatte en arbejdsgruppe, som skulle belyse omfanget af problemerne. ABF deltog i arbejdsgruppen. ABF ændrer standardvedtægterne ABF mente imidlertid ikke, at man kunne afvente arbejdsgruppens konklusioner. ABF satte derfor i slutningen af 2009 gang i en ændring af standardvedtægterne, som ville give en panthaver mulighed for midlertidigt at overtage en andel på tvangsauktion med henblik på videresalg. Ændringen imødekommer panthavernes behov for sikkerhed, og beskytter samtidig foreningernes interesser. Panthaver kan ifølge de nye bestemmelser maksimalt overtage boligen i 6 måneder og har eksempelvis ikke stemmeret i foreningen eller mulighed for at fremleje boligen. I kølvandet på ABF s vedtægtsændringer har der været et stort behov for information. ABF har udgivet folderen Ny standardvedtægt og lagt mange informationer på hjemmesiden. Desuden har ABF afholdt 16 gratis informationsmøder i hele landet. Interessen for deltagelse var stor og cirka 900 andelshavere deltog i møderne. Travlhed i sekretariatet De nye standardvedtægter gav anledning til en nyudgivelse af ABF-håndbogen. Bogen blev ført ajour med ændringerne i standardvedtægten, og de mange nye standarddokumenter blev vedlagt som bilag. Siden bogen blev udgivet i marts 2010 er der solgt mere end eksemplarer. Der har også været travlt i ABF s juridiske rådgivning. Mange foreninger har på baggrund af ABF s anbefalinger til nye vedtægter ønsket et tjek af foreningens vedtægter, og ABF s jurister har som følge heraf udarbejdet 150 såkaldte vedtægtsgennemgange i løbet af foråret og sommeren En større spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt ABF s medlemmer i juni 2010 viste, at godt 30 procent af medlemsforeningerne allerede havde ændret deres vedtægter, så en panthaver kunne opnå midlertidig adgang, og at yderligere 15 procent havde planlagt at gøre det på en kommende generalforsamling. Ingen lovændring I juni 2010 kom arbejdsgruppen vedrørende panthaveres grundlag for at overtage en andelsbolig med deres afsluttende rapport. Arbejdsgruppen fandt, at effekten af ABF s anbefalinger til vedtægtsændringer havde været så stor, at der på kort tid var sket et markant fald i antallet af andelsboligforeninger, der forhindrer pant- og udlægshaver i at overtage en andel på tvangsauktion. Arbejdsgruppen vurderede på den baggrund, at man alene ved vedtægtsændringer kunne forvente, at procent af andelsforeningerne inden midten af 2011 havde indført, at en panthaver midlertidigt kunne overtage en andelsbolig i forbindelse med en tvangsauktion. En enig arbejdsgruppe fandt derfor frem til, at der ikke er behov for at ændre andelsboligloven. En beslutning som ABF er godt tilfreds med, da det fortsat vil give foreningerne ret til selv at bestemme, hvorvidt og i givet fald på hvilke vilkår - de ønsker, at en panthaver kan købe en andel på en tvangsauktion. Det er dog stadig ABF s anbefaling, at foreningerne ændrer vedtægterne, da det vil være med til at sikre bedre finansieringsvilkår for andelshaverne i foreningen. Erhvervs- og Byggestyrelsen vil på baggrund af arbejdsgruppens konklusion lave en ændring i normalvedtægten svarende til den ændring, ABF har lavet i standardvedtægterne. Foreninger i økonomisk uføre I forbindelse med finanskrisen og nedturen på boligmarkedet er også en række andelsboligforeninger kommet i klemme. Det drejer sig primært om foreninger stiftet i perioden 2005 til Her 10 Større økonomisk tryghed Beretning 2010

11 11

12 er der tale om foreninger, som i mange tilfælde har købt deres ejendom meget dyrt og anvendt nye, risikobetonede finansieringsformer for at få de månedlige udgifter ned på et fornuftigt niveau. Priserne på udlejningsejendomme var høje, blandt andet på grund af massiv spekulation. Det gjorde det dyrt for lejerne at overtage bygningerne og stifte en andelsboligforening. Derfor har der desværre været adskillige eksempler på, at juridiske og økonomiske rådgivere har præsenteret lejerne for et stiftelsesgrundlag, der siden har vist sig at være helt urealistisk. Stiftelsesgrundlaget har været kendetegnet ved, at ydelserne er holdt nede ved hjælp af lån med variabel rente, trappelån og lignende risikable lånekonstruktioner. Samtidig er der ofte budgetlagt med driftsunderskud, som skulle dækkes af provenuet fra salg af en række restlejemål. Men da markedet for andelslejligheder vendte, og andelene ikke kunne sælges til maksimalprisen, var der ikke nogen gevinst, kun yderligere gæld. Resultatet af de uheldige stiftelser er, at en række andelshavere sidder tilbage med en ejendom, der dræner dem for penge, fordi renteudgifterne og dermed boligafgiften er på himmelflugt samtidig med, at boligerne er næsten umulige at sælge. Dårlig rådgivning Det er ABF s vurdering, at det primært er en lille kreds af advokater og administratorer, som bærer ansvaret for, at mange af de foreninger, der blev stiftet i perioden 2005 til 2008, i dag befinder sig i et økonomisk morads. Rådgiverne har i forbindelse med stiftelserne haft en praksis baseret på solgt eller gratis -princippet, hvor betalingen for rådgivernes arbejde var betinget af, at foreningen blev stiftet. Derfor havde rådgiverne et stort incitament til at få stiftelsesgrundlaget til at tage sig attraktivt ud. Springet fra lejer til andelshaver var derfor i mange tilfælde gjort meget fristende, selvom det økonomiske grundlag reelt set var dårligt, og foreningen aldrig burde være stiftet. ABF har i kølvandet på disse sager haft travlt med, blandt andet gennem medierne, at advare lejere, der overvejer at stifte en andelsboligforening, mod at tage uafhængige konsulenters rådgivning for gode varer. Det er vigtigt at få en second opnion, så der ikke kommer grimme overraskelser. Bedre normer ABF har også gentagne gange overfor rådgiverstanden problematiseret den dårlige rådgivning og sat spørgsmålstegn ved rådgivernes kvalifikationer og moral. På den baggrund har ABF blandt andet været i dialog med Ejendomsforeningen Danmark, som organiserer ejendomsadministratorerne, og indgået et samarbejde om undervisning og dialogmøder for at sikre ensartethed og højere kvalitet i rådgivningen og administrationen af andelsboligforeninger. Ejendomsforeningen Danmark har i maj 2010 selv indført en ny etisk norm, som deres medlemmer skal leve op til. Ligeledes har ABF været i dialog med Dansk Ejendomsmæglerforening om blandt andet kvaliteten af valuarvurderinger. Det har ført til en norm for, hvordan valuarer, som er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, skal prissætte andelsboligforeninger. Det sker i et forsøg på at få mere ens og retvisende vurderinger af andelsboligforeninger. Nye finansielle produkter En lang række nye finansielle produkter har haft deres indtog på lånemarkedet for andelsboligforeninger, herunder de meget omtalte lån med renteswap og de såkaldte trappelån. Renteswap-lån giver foreningen mulighed for at veksle en variabel rente til en fast rente, og dermed sikre sig stabile renteudgifter kombineret med en lavere rente end på et almindeligt fastforrentet lån. Trappelån derimod er fordelagtige i starten, hvor renten er lav, hvorefter renten gradvist stiger. På den måde kan udgifterne i forbindelse med stiftelsen af foreningen holdes nede, men rentebyrden stiger hurtigt, og boligafgiften vil stige tilsvarende. 12 Større økonomisk tryghed Beretning 2010

13 De to produkter er desværre særdeles komplekse, og mange foreninger har ikke været klar over, hvilke konsekvenser de nye låntyper ville få for foreningens økonomi på længere sigt. Regnskabsmæssige uklarheder I relation til renteswap er det problematisk, at der ikke har været en entydig praksis for, om og hvordan værdien af lånet medindregnes i opgørelsen af foreningens formue. ABF har hele tiden været af den overbevisning, at lånets markedsmæssige værdi skal indgå ved beregning af andelskronen, når foreningens ejendom prisfastsættes efter den offentlige vurdering eller en valuarvurdering. Et synspunkt som Erhvervs- og Byggestyrelsen sidenhen også har givet udtryk for, men mange administratorer og revisorer har haft en anden praksis, og det har skabt en del problemer i foreninger med renteswap-aftaler. ABF mener, at realkreditinstitutterne - inden de udbød lånetypen til foreningerne - burde have afklaret, hvilken betydning renteswap-aftalerne havde for andelsværdiberegningen, og at rådgivningen til de enkelte foreninger har været mangelfuld. Det er derfor besluttet, at ABF i samarbejde med realkreditinstitutterne til efteråret vil udarbejde informationsmateriale om de forskellige finansieringstilbud, der er på markedet. Tvangsauktioner? Sommeren 2010 var præget af historier om tvangsauktioner og andelshavere, der ikke kunne klare betalingerne på foreningens gældsposter, og gav op, fordi økonomien i foreningen var blevet for kompleks til, at de kunne overskue den. Indtil videre har der ikke været nogle egentlige tvangsauktioner, men det kan selvfølgelig ikke afvises, at de kommer. Men det er ABF s forhåbning, at banker og realkreditinstitutter vil gå i dialog med de ramte foreninger og strække sig langt for at undgå konkurser. Det vil være den bedste løsning for alle parter. Større økonomisk tryghed Nye standardvedtægter Dialog med politikere og myndigheder Dialog med relevante samarbejdspartnere Øget medlemsrådgivning Nye informationsmaterialer 13

14 Nyt logo og design - grafisk ensartethed og større genkendelighed Det er vigtigt for en organisation at have en klar visuel identitet, som kan skabe genkendelighed og derigennem bidrage til større kendskab til organisationens arbejde. Derfor blev det i sommeren 2009 besluttet, at ABF skulle have nyt logo og dertilhørende design. I januar 2010 var det nye logo på plads og klar til at blive præsenteret: for at kunne se indholdet. På medlemssiderne kan man blandt andet læse ABFnyt som e-paper og finde et arkiv over de seneste års numre af ABFnyt. Derudover er ABF s standarddokumenter lagt på de særlige medlemssider. Dokumenterne ligger som skrivbare pdf-filer, så man nemt og hurtigt kan indtaste oplysningerne i eksempelvis en overdragelsesaftale og efterfølgende gemme den på computeren, videresende den eller printe den ud. Standarddokumenterne kan selvfølgelig stadig købes i papirform, men de elektroniske versioner har længe været en efterspurgt service og er et markant løft af ABF s brug af elektroniske medier i vores medlemsservice. Logoet er en abstraktion over temaerne arkitektur og beboelse. De tre fragmenter i logo-vignetten udgør en helhed og repræsenterer det fællesskab, som en andelsboligforening er. Det kantede udtryk blødes op af den varme lilla farve, der nu er ABF s primære farve. 'Din andel - vores kompetencer' er udtryk for, at hver enkelt andelsboligforening i kombination med ABF s erfaring og viden på andelsboligområdet udgør en stærk helhed. I forbindelse med det nye logo blev der også udarbejdet en designmanual, som fastsætter de grafiske retningslinjer for ABF s breve, informationsmateriale og publikationer med videre. På den måde sikres den grafiske identitet og styrke. ABF har desuden etableret særlige sider for de valgte i organisationen, hvor de kan finde mødemateriale med videre. Medlemsbladet ABFnyt ABFnyt har også undergået store forandringer det seneste år. I forbindelse med det nye logo var det naturligt, at bladet fik nyt udseende. I den forbindelse blev det besluttet også at se nærmere på layout, format, indhold, placering af annoncer, vinklingen af historier med mere. I marts 2010 præsenterede ABF således et relanceret blad med nyt design og et indholdsmæssigt løft, hvor hver udgivelse er bygget op om et tema. Forud for relanceringen lå en analyseproces, hvor læsernes, de valgte i organisationen og ledelsens ønsker til bladet blev klarlagt. Relancering af hjemmesiden Med knap 1000 daglige brugere er ABF s hjemmeside én af organisationens vigtigste kommunikationskanaler. I marts 2009 blev den relanceret med nyt design, nye funktionaliteter og masser af nyt indhold, og i januar 2010 blev den justeret, så den matchede ABF s nye logo og nye farver. Som noget helt nyt har ABF i 2010 oprettet særlige sider kun for medlemmerne, hvor det kræver, at man er oprettet som bruger 14 Nyt logo og design Beretning 2010

15 Med den nye profil styrkes ABFnyts rolle i arbejdet med at brande og synliggøre de værdier, der er forbundet med boligformen. Derudover er det et vigtigt mål for bladet at sætte dagsorden på andelsboligområdet og informere og inspirere medlemmerne. Øget informationsniveau Behovet for at informere medlemmerne om aktuelle politiske emner, lovgivning, nye tiltag med videre er stadigt stigende. ABF har derfor øget sit informationsniveau; blandt andet med udgivelsen af en række foldere om nye ABF-initiativer og forskellige politiske problemstillinger såsom behovet for mere fyldestgørende årsrapporter. Derudover har ABF udarbejdet en række nye informationsmaterialer, som fortæller om organisationen og dens arbejde. Det elektroniske nyhedsbrev har også fået nyt design og et indholdsmæssigt løft. I dag er der godt abonnenter på nyhedsbrevet. Modtagerne er primært andelsboligforeninger, men også professionelle aktører såsom arkitekter, ingeniører, banker og administratorer. ABF s nye look Nyt logo og nyt design Relanceret hjemmeside Relanceret ABFnyt Mange nye informationsmaterialer 15

16 Værdier - andelsboligen et godt sted at bo På landsmødet i 2008 præsenterede ABF rapporten Andelsboliger i fremtiden, som var udarbejdet af Instituttet for Fremtidsforskning. Rapporten påpegede, at synliggørelsen af boligformens særlige egenskaber er vigtig for at kunne differentiere andelsboligen i forhold til andre boligformer. Rapporten opstillede nogle scenarier for, hvilke værdier der kunne bære ABF ind i fremtiden, og hvordan andelsboligformen kan udvikles. fællesskab. Ligesom det er vigtigt at holde fast i, at andelsboligen er boligformen i midten, som har taget det bedste fra ejer- og lejeboligen. Ved at vise det særegne ved boligformen og holde fast i, at andelsboligen ikke bare er en light-udgave af ejerboligen, kan vi være med til at sikre, at andelsboligen også i fremtiden er en anerkendt og velset del af det danske boligmarked. Synliggørelse af andelsboligen Efter en lang periode med massivt fokus på økonomi, og i erkendelse af, at andelsboligpriserne ikke længere ligger på det lave niveau, som var tilfældet for år tilbage, mener ABF, at det er nødvendigt med en større bevidsthed om andelsboligen som boligform. ABF har derfor haft fokus på værdiformulering og fællesskab blandt andet på en række lørdagskurser i efteråret 2008 og et weekendkursus i efteråret Det er nemlig vigtigt at fastholde, at der er tale om en unik boligform, blandt andet på grund af beboernes mulighed for selv at fastsætte, hvordan de vil drive foreningen og det tilhørende Kort sagt er det nødvendigt at være bedre til at synliggøre det særlige ved boligformen og få defineret de værdier, som er forbundet med at bo i andelsbolig. Hver forening har sit særpræg Boligformen er ydermere unik ved, at hver forening i kraft af den udbredte selvbestemmelse har sit eget særpræg. Hver andelsboligforening har sit eget sæt værdier og holdninger til, hvordan en forening skal fungere. Ved at sætte ord på de aktiviteter, der er i foreningen, regler for brug af fællesarealer, holdninger til eksempelvis fastsættelse af andelsværdien og lignende, kan man skabe et billede af, hvilke værdier, der er gældende i foreningen. 16 Værdier Beretning 2010

17 17

18 De fælles værdier betyder, at foreningen udadtil fremstår med sit eget særpræg. Der er utallige forhold, som kan have betydning for det enkelte særpræg. Andelshavere i en forening i Ringkøbing i aldersgruppen 65+ vil højst sandsynligt have andre interesser og behov end andelshavere i en forening på Vesterbro i København, hvor de fleste sandsynligvis vil være yngre og have andre prioriteter og ønsker end andelshaverne fra Ringkøbing. Rummelighed er charmen ved andelsboligformen - men også en udfordring, som hver forening må forholde sig til i arbejdet med værdiformulering. Men når værdiformuleringen er på plads, kan det fungere som et værdifuldt kommunikationsredskab både internt i foreningen og i kommunikationen med omverdenen. Værdier er et salgsredskab Økonomien har af indlysende grunde sin betydning, når det gælder køb af bolig. Undersøgelser viser dog, at boligvalget er meget komplekst, og at mange forskellige forhold opvejes mod hinanden, når valg af boligform og ikke mindst den enkelte bolig skal træffes. Værdiformulering kan således også anvendes som et salgsredskab. For ved at informere om andelsboligforeningens aktiviteter og særlige kendetegn kan foreningen gøre sig attraktiv, og en køber kan nemt gøre op med sig selv, om foreningens værdier harmonerer med egne. ABF giver en hjælpende hånd Hver andelshaver har sikkert sin opfattelse af, hvilke værdier og holdninger, som gør sig gældende i andelsboligforeningen. Derfor er det springende punkt, hvordan andelshaverne når til en fælles forståelse af, hvilke værdier beslutninger, aktiviteter og holdninger, der skal udgøre foreningens værdigrundlag. Som hjælp til arbejdet med værdiformulering er ABF ved at udvikle et redskab, som indeholder hjælp og inspiration til, hvordan foreningen kan formulere sine værdier. Det er desuden ABF s plan at uddanne en række repræsentanter fra kredsbestyrelserne til værdiambassadører. Ambassadørerne skal videreformidle arbejdet med værdiformulering og vejlede medlemmerne i brugen af værdiredskaber. De nye tiltag vil forhåbentlig medvirke til, at flere andelsboligforeninger får sat ord på, hvem de er og hvad det er, de er fælles om. Det vil selvfølgelig være op til den enkelte forening, hvorvidt den ønsker at begive sig i kast med et sådant projekt. Men det er ABF s ønske, at medlemsforeningerne ved hjælp af værdiredskaberne kan være med til at synliggøre og fastholde, at andelsboligen er - og kan - noget andet end andre boligformer. Synliggørelse af boligformen Værdier som indsatsområde Uddannelse af værdiambassadører Kurser om værdiformulering og fællesskab Fokus på andelsliv i ABFnyt 18 Værdier Beretning 2010

19 Flere medlemmer - vi har brug for hinanden I en tid med øget fokus på andelsboligområdet er det vigtigt at stå sammen. ABF er stærk som organisation i kraft af sine medlemmer, og det er de mange andelsboligforeninger, der er omdrejningspunktet for ABF s politiske arbejde og den løbende udvikling af organisationen. Særligt nu, hvor det politiske fokus på andelsboligområdet er stort, er der behov for en stærk interesseorganisation, der kan tale andelshavernes sag. Ligesom der er brug for en organisation, der på et solidt, fagligt grundlag kan være med til at finde både politiske og praktiske løsninger på aktuelle problemstillinger på området. En fortsat tilgang af nye medlemsforeninger er derfor vigtig. Jo flere medlemmer, desto større politisk gennemslagskraft. Jo flere medlemmer, desto flere midler til god, professionel medlemsservice. 19

20 Medlemsudvikling i antal andelsboligforeninger Aug Målet er ABF har været en organisation i vækst siden stiftelsen i 1974, og især årene 2003 til 2006 var gode. Men som grafen ovenfor viser, er væksten aftaget de seneste år. For at sikre en fortsat politisk gennemslagskraft og styrke har ABF s hovedbestyrelse opsat et mål om, at ABF inden udgangen af 2014 skal repræsentere andelshavere. Som grafen nederst på siden viser, repræsenterer ABF i dag godt andelshavere, og målet er gennemsnitligt nye andelshavere om året de næste tre år. For at nå målet har ABF besluttet at sætte ind på fire områder: Fastholdelse af nuværende medlemsforeninger Øget kendskab til ABF Flere nye medlemsforeninger Branding og udbredelse af andelsboligformen Fastholde medlemmer For at nå målet om andelshavere er det centralt at fastholde de eksisterende medlemmer. Det forudsætter, at medlemmerne mener, de får noget ud af kontingentkronerne. ABF skal derfor være bedre til at synliggøre den service og de medlemstil- Medlemsudvikling i antal andelshavere Aug Flere medlemmer Beretning 2010

2014 Skriftlig beretning

2014 Skriftlig beretning 2014 Skriftlig beretning Større gennemsigtighed ABF s hovedbestyrelse har også i denne landsmødeperiode arbejdet aktivt for at øge gennemsigtigheden på andelsboligmarkedet. Den massive presseomtale af

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 ANDELSBOLIG- OPLÆG 2014 BILLIGERE LÅN OG MERE GENNEM- SIGTIGHED Alle danskere skal have mulighed for at bo i en bolig, der er egnet til deres særlige situation.

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med

Læs mere

Livet som andelshaver. - Fællesskab med rettigheder og pligter

Livet som andelshaver. - Fællesskab med rettigheder og pligter Livet som andelshaver - Fællesskab med rettigheder og pligter Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en ejendom eller klynge af huse (tæt/lav), hvor du som andelshaver

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER af 27. november 2017

Læs mere

aktiviteter efterår 2016 Fyn & Sydjylland

aktiviteter efterår 2016 Fyn & Sydjylland aktiviteter efterår 2016 Fyn & Sydjylland Velkommen til et nyt, spændende efterår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Morten Kolberg. Lånene er dyre

Morten Kolberg. Lånene er dyre ABFnyt nr. 1, februar 2015: Morten Kolberg. Lånene er dyre Morten Kolberg minder meget om alle andre 41-årige danskere. Han er gift, far til to, og da han og hans hustru for seks år siden ventede deres

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tidspunkt: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk I kredsgeneralforsamlingen deltog

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2015. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 71 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. juni 2010 Talepapir til åbent samråd i Boligudvalget, alm. del, den 4. juni 2010 samrådsspørgsmål AT, AU, AV og AW af 27. april

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Ad. pkt. 2. Kredsbestyrelsens beretning og oplæg til aktivitetsplan v/lisa Lassen, kredsformand

Ad. pkt. 2. Kredsbestyrelsens beretning og oplæg til aktivitetsplan v/lisa Lassen, kredsformand Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Sydjylland Tirsdag den 21. september 2016, kl. 19:00 Røde-Kro, Hotel og Restaurant, Vestergade 2, 6230 Rødekro Til kredsgeneralforsamlingen var der 38 stemmeberettigede

Læs mere

ANDELSBOLIG EN GOD BOLIGFORM

ANDELSBOLIG EN GOD BOLIGFORM ANDELSBOLIG EN GOD BOLIGFORM Der har altid været skrevet skrækhistorier om ejendomssektoren og måske ikke altid helt uden grund, men hvis man får en god rådgivning og lytter til den, så er der kun i meget

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Andelsboliger bidrager som boligform til et varieret udbud af boliger i Danmark. Det er vigtigt at sikre gode vilkår for en robust andelsboligsektor, så både

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Andelsbasen.dk. Sammenligning af kvadratmeterpriser. for. Andelsboliger. Ejerboliger. Vesterbro, KBH. Udgivet:

Andelsbasen.dk. Sammenligning af kvadratmeterpriser. for. Andelsboliger. Ejerboliger. Vesterbro, KBH. Udgivet: Andelsbasen.dk Sammenligning af kvadratmeterpriser for Andelsboliger og Ejerboliger Vesterbro, KBH Udgivet: 2012-07-17 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Andelskronen. Vurderinger og Beregninger. 17-06-2011 Andelsbasen.dk 1

Andelskronen. Vurderinger og Beregninger. 17-06-2011 Andelsbasen.dk 1 Andelskronen Vurderinger og Beregninger 2. Hvad udtrykker andelskronen? 3. Metoder til vurdering 4. Hvornår benyttes en bestemt metode? 5. Hensættelser til værdiregulering 6. Hvad medfører en høj andelskrone?

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Sydjylland

aktiviteter forår 2016 Sydjylland aktiviteter forår 2016 Sydjylland Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i

Læs mere

Spørgsmål V Mener ministeren, at kombinationen af trappe- og swaplån er en god lånetype for andelsboligforeninger?

Spørgsmål V Mener ministeren, at kombinationen af trappe- og swaplån er en god lånetype for andelsboligforeninger? Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 85 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2011 Talepapir til åbent samråd i Boligudvalget, alm. del, den 8. juni 2011 samrådsspørgsmål V, W, X, T, Z og Æ af 27.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 28 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger 12. februar 2010 Sag 09/04071 /EBST Renteswapaftaler i andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Mange andelsboligforeninger har de senere år indgået renteswapaftaler med en kreditforening

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Østjylland

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Østjylland Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Østjylland Dato og tid: mandag den 14. september 2015 kl. 19:00 Sted: Studenterhusfonden, Frederik Nielsens Vej 2-4, 8000 Århus C Til kredsgeneralforsamlingen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk 2015-2016 kursusprogram 13 BYGGERI Byggearbejder i andelsboligforeningen København 11.02.16 kl. 17-20 Esbjerg 14.03.16 kl. 19-22 Ekstern advokat Kurset tager udgangspunkt i andelsboligforeningens rolle

Læs mere

Landsmødet blev afholdt i DGI-huset i Vejle med følgende dagsorden:

Landsmødet blev afholdt i DGI-huset i Vejle med følgende dagsorden: ABF s landsmøde 9. oktober 2010 Mødereferat Landsmødet blev afholdt i DGI-huset i Vejle med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og stemmetællere 2) Beretning for perioden 2008-2010 3) Forslag: A. Fastsættelse

Læs mere

YY Kommune. til etablering af de 12 ustøttede private andelsboliger. af, at andelshaverne er bopælsregistreret i Y Kommune.

YY Kommune. til etablering af de 12 ustøttede private andelsboliger. af, at andelshaverne er bopælsregistreret i Y Kommune. YY Kommune 27-03- 2007 Ved brev af 14. december 2006 anmodede den daværende Y Kommune Statsamtet Nordjylland om vejledende at vurdere, hvorvidt kommunen lovligt kan betinge en kommunal garanti til etablering

Læs mere

Køb og salg af andelsbolig

Køb og salg af andelsbolig Køb og salg af andelsbolig Før vi sælger din andelsbolig Før du sætter din andelsbolig til salg, vil vi gerne fortælle dig om fordelene ved at giver sælge og købe via os og hvad du kan forvente dig af

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Nøgletalsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

I alt fremmødte 75 andelshavere repræsenterende 43 foreninger inklusiv 5 fuldmagter.

I alt fremmødte 75 andelshavere repræsenterende 43 foreninger inklusiv 5 fuldmagter. Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Østjylland 2014 Tirsdag den 16. september 2014 kl. 19:00 Studenterhusfonden, Frederik Nielsens Vej 2-4, 8000 Århus C I alt fremmødte 75 andelshavere repræsenterende

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 4-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

Priserne på andelsboliger holder skansen

Priserne på andelsboliger holder skansen 31. januar 11 Priserne på andelsboliger holder skansen Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Redaktion Phillip Cheføkonom Oldorf Christian Hilligsøe old@rd.dk Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige

Læs mere

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel)

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 17. maj 2005 Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 1. Baggrund Etableringen af private andelsboligforeninger ved lejernes overtagelse af en privat udlejningsejendom

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Stabil Dato 2012-05-30 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160 Antal andele 158 Samlet KVM

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

A n d e l s b o l i g - fra A til Z

A n d e l s b o l i g - fra A til Z A n d e l s b o l i g - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Mæglerringen Odense A/S v/karen Friis Skibhusvej 78 5000 OdenseC Telefon6613 2613 Email: info@66132613.dk Adresse: Erantisvænget17,

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Generalforsamlingen marts 2013. Indkaldelse. Side 2. Bestyrelsens beretning. Side 3-4. Indkommende forslag. Side 5-14. Referat.

Generalforsamlingen marts 2013. Indkaldelse. Side 2. Bestyrelsens beretning. Side 3-4. Indkommende forslag. Side 5-14. Referat. Generalforsamlingen marts 2013 Indkaldelse. Side 2 Bestyrelsens beretning. Side 3-4 Indkommende forslag. Side 5-14 Referat. Side 14-16 A/B Strandparken 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Onsdag

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk

CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk Salgsopstilling CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk Adresse: Gunilshøjvej 193, 8600 Silkeborg Sagsnr.: 3409-2015051 Dato: 02-09-2015

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne Evaluering af BedreBoligordningens testforløb - Kontaktpunkterne Energistyrelsen 27. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Hans Egedes Vej: 34,36,38,42,50,52,54,56,60,62,64,66,68 Fridtjof Nansens

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling VEDTÆGTER for Foreningen Team Tvilling 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Team Tvilling. 1.2 Foreningens hjemsted er København Kommune. 2. FORMÅL 2.1 Foreningen har til formål på almennyttigt

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere