Rejseholdsmodel for Børnehus Hovedstaden og Bornholms Regionskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejseholdsmodel for Børnehus Hovedstaden og Bornholms Regionskommune"

Transkript

1 Rejseholdsmodel for Børnehus Hovedstaden og Bornholms Regionskommune

2 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Børnehus Hovedstaden... 4 Kontaktoplysninger... 4 Målgruppe... 4 Grundlag for samarbejdet... 5 Mediehåndtering... 5 Sagsforløb og indsatser i Børnehus Hovedstaden ) Den konsultative fase ) Opstarts- og forberedelsesfasen )Vurderings-, udrednings- og undersøgelsesfase... 8 Børnehus Hovedstadens ydelser og indsatser... 8 Den kommunale myndighedssagsbehandler Politiets ydelser og indsatser Retsmedicinske ydelser og indsatser Sygehusvæsenets ydelser og indsatser ) Afslutningsfasen Det akutte sagsforløb Registrering og dokumentation

3 Indledning Dette er en beskrivelse af rejseholdsmodellen for Børnehus Hovedstaden og Bornholms Regionskommune. Rejseholdsmodellen beskriver rammerne for samarbejdet og forløbet for en sag, hvor Bornholms kommune er forpligtet til at benytte i et børnehus. Rejseholdsmodellen vil blive evalueret og revideret inden for det første år efter dens ikrafttrædelse 1. oktober Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til den bedst mulige indsats over for det enkelte barn og dets familie eller omsorgspersoner i sager om overgreb samt at sikre en ensartet høj kvalitet i indsatsen på tværs af landet. Målet er at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet over for det enkelte barn og den enkelte unge ved at samle hjælpen, så barnet eller den unge får bedre mulighed for at blive undersøgt skånsomt samt mulighed for at komme sig over overgrebet. Børnehus Hovedstaden skal benyttes i forbindelse med myndighedssagsbehandlers udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse, jf. Servicelovens 50 i de sager, hvor der er mistanke eller viden om at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb, og hvor det er relevant for kommunen at inddrage politiet eller sygehusvæsenet. Lovgrundlag Med virkning fra 1. oktober 2013 er Lov om Social Service ændret som følger:» 50 a. Kommunalbestyrelserne i regionen skal oprette et børnehus i hver region til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb, eller ved mistanke herom. Stk. 2. Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om børnehusenes indretning, drift, finansiering og opgaver m.v. 50 b. Når et barn eller en ung har været udsat for overgreb, eller ved mistanke herom, skal kommunalbestyrelsen til brug for den børnefaglige undersøgelse efter 50 benytte det børnehus, som kommunen er tilknyttet, jf. 50 a. 50 c. Under behandlingen af en sag, hvor et børnehus benyttes, jf. 50 a, kan personalet i Børnehuset, politiet og anklagemyndigheden og sundhedsmyndigheder, autoriserede sundhedspersoner og kommunale myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende barnet eller den unges personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig af hensyn til barnet eller den unges sundhed og udvikling.«8. I 51 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, beslutte at 3

4 gennemføre undersøgelsen ved benyttelse af det børnehus, som kommunen er tilknyttet, jf. 50 a.«børnehus Hovedstaden Københavns Kommune blev i december 2012 udpeget af KKR til at være børnehusdriftskommune i Region Hovedstaden. Børnehus Hovedstaden skal således jf. 50 b benyttes af samtlige kommuner i Region Hovedstaden og sikre samarbejde med hhv. Københavns Politi, Københavns Vestegns Politi, Nordsjællands Politi, Bornholms Politi, sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden og Retsmedicinsk Institut. Der opstartes en satellitfunktion i Hillerød 1. marts 2014, der skal benyttes af kommuner i den nordlige del af regionen. Børnehus Hovedstadens faste personale består af to psykologer, to socialrådgivere, en sekretær og en leder. Børnehus Hovedstaden har åbent alle hverdage, og kan kontaktes på telefon i følgende tidsrum: Mandag - Onsdag Torsdag Fredag Udenfor almindelig åbningstid yder Døgnvagten i Københavns Kommune på vegne af Børnehus Hovedstaden telefonisk rådgivning om akutte sager. Børnehusets telefon vil blive omstillet automatisk til Døgnvagten. Kontaktoplysninger Adresse Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N Telefon Mail Hjemmeside Leder Pernille P. Bird, mail: tlf.: Målgruppe Børnehusenes målgruppe er: Børn og unge i alderen 0 til og med det 17. år som har været udsat for overgreb i form af seksuelle overgreb og/eller vold, eller hvor der er mistanke herom. Barnets / den unges nærmeste omsorgspersoner Kommunale myndighedssagsbehandlere der behandler konkrete sager, hvor der er viden eller mistanke om seksuelle eller voldelige overgreb, eller som har behov for konsultativ bistand i sager hvor der er en vag mistanke. 4

5 Børnehusene skal jf. Servicelovens 50 b benyttes i sager om overgreb, hvor: 1. kommunen på baggrund af mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold mod et barn eller en ung under 18 år skal udarbejde en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens 50 eller en revideret undersøgelse af barnets/den unges forhold og 2. hvor der er involveret enten politi og/eller sygehusvæsen/retsmedicinsk institut (også blot ved politianmeldelse) Der kan være tale om et aktuelt overgreb eller overgreb, der er begået tilbage i tiden. Grundlag for samarbejdet Indsatsen i Børnehus Hovedstaden bygger på et tæt samarbejde mellem Børnehus Hovedstaden, handlekommune, politi og de øvrige involverede samarbejdsparter. Det kræver, at der er en åben dialog om såvel den enkelte sag som samarbejdet generelt. Børnehus Hovedstaden vil gerne sikre, at der er et solidt grundlag for samarbejdet. Det forudsætter bl.a. at Børnehusets samarbejdsparter bidrager med videregivelse af relevante oplysninger til Børnehus Hovedstaden, og at den enkelte samarbejdspartner er ansvarlig for bringe informationer om Børnehuset tilbage i egen organisation. Det vil styrke Børnehusets rådgivningsarbejde samt fremme en hurtig og effektiv koordinering og planlægning i den enkelte sag. Der er udpeget kontaktpersoner hos samtlige samarbejdsparter til at varetage denne opgave. Børnehus Hovedstaden vil udover de beskrevne indsatser nedenfor på sigt kunne tilbyde generelt informationsarbejde og kompetenceudvikling for kommunens myndighedssagsbehandlere indenfor området af børn og unge udsat for fysiske og seksuelle overgreb. Mediehåndtering Det kan forekomme, at sager, der er opstartet i Børnehus Hovedstaden, vil få mediernes bevågenhed. Mediehåndtering af en konkret sag, vil som udgangspunkt blive varetaget af den pågældende handlekommune, der således også har det øvre ansvar. Såfremt medieinteressen samler sig om forløbet i Børnehus Hovedstaden, vil håndteringen af medierne ske af Københavns Kommune. Man kan dog forvente, at medieinteressen for en konkret sag, vil rettes både mod den ansvarlige kommune og Børnehuset. Derfor anbefales det, at der hurtigt opbygges en operationel og tæt dialog mellem alle involverede samarbejdsparter i en sag. Her klarlægges i 5

6 hvilket omfang man udtaler sig, og i givet fald hvem der udtaler sig, og omkring hvilke emner. Der skal udvikles en krisekommunikationsstrategi for den enkelte sag. Offentlighedens behov for svar og informationer i disse sager, kan vokse sig stort, og selvom Børnehus Hovedstaden i udgangspunktet ikke kommenterer på enkelt sager i medierne, kan dette blive nødvendigt på grund af politisk/offentlig interesse og den almindelige medieomtale. Det vurderes fra sag til sag om, eller i hvilken grad, man vil kommentere en konkret sag. Det øverste hensyn vil altid være de pågældende børn/unge og deres pårørende. Sagsforløb og indsatser i Børnehus Hovedstaden De forskellige sagsforløb i Børnehuset kan variere meget afhængig af sagernes karakter. Der vil ved det første sagssamråd altid blive tilrettelagt en individuel plan for det konkrete sagsforløb. 1) Den konsultative fase I sager, hvor der kun er en vag mistanke om overgreb, og hvor der er tvivl om, hvorvidt det er relevant at lade barnet eller den unge blive undersøgt i Børnehuset, kan myndighedssagsbehandler kontakte Børnehuset og få vurderet sagen sammen med Børnehusets faste personale. Børnehuset yder rådgivning og vejledning i forhold til, om barnet eller den unge bør vurderes, udredes og/eller undersøges i Børnehuset. Børnehuset kan ligeledes i den konsultative fase yde faglig sparring til myndighedssagsbehandler omkring opstart af 50 undersøgelse. Den faglige sparring ydes til kommunale myndighedssagsbehandlere, og der skal altid oplyses cpr. nr. på barnet eller den unge, som henvendelsen omhandler. Børnehus Hovedstaden har direkte telefonisk kontakt til de tværsektorielle samarbejdsparter, dvs. at Børnehuset altid har mulighed at få kontakt til hhv. sygehusvæsen, politi og retsmedicinsk institut for at drøfte en sag, herunder en vurdering af hvorvidt en sag skal politianmeldes, barnet/den unge skal tilses på hospital m.m. Kommunerne bør dog fortsat søge råd og vejledning hos deres lokale kontaktpersoner i fx politiet. Børnehus Hovedstaden har et mål om at yde hurtig og velkvalificeret rådgivning og vejledning til kommunerne. Ved henvendelser, som kræver en drøftelse med en kollega i Børnehuset eller tværfaglig samarbejdspartner, kan kommunen forvente at få en rådgivning indenfor få timer. Den kommunale myndighedssagsbehandler, som retter henvendelse til Børnehuset, bør så vidt muligt have alle relevant dokumenter (fx underretningen, eksisterende sagsakter, referater fra teamdrøftelser m.m.) klar ved den telefoniske henvendelse og kunne videreformidle de relevante oplysninger. Det giver Børnehuset det bedste grundlag for at levere en kvalificeret rådgivning. 6

7 Børnehus Hovedstaden tilbyder, at en kommune kan få en uddybet drøftelse af en underretning/sag, hvor der fx er tvivl om hvorvidt der skal handles, herunder hvilke skridt der skal tages i sagen. Underretningen/sagen vil blive drøftet på et ugentlig Børnehussamråd af eksperter fra politi, sygehusvæsen og retsmedicinsk institut samt Børnehusets personale. Myndighedssagsbehandler, som er ansvarlig for sagen, er velkommen til at deltage i Børnehussamrådet i forbindelse med drøftelserne. Hvis myndighedssagsbehandler ikke har været til stede ved samrådet vil Børnehus Hovedstaden efter mødet give en tilbagemelding omkring drøftelserne. Der vil være mulighed for at deltage i mødet via telefon- og videokonference, såfremt det ikke er muligt for den kommunale myndighedssagsbehandler at deltage med fysisk tilstedeværelse. Det vil som udgangspunkt være Børnehus Hovedstaden, der vurderer hvorvidt underretningen/sagen skal drøftes i Børnehussamrådet. Børnehussamrådet vil bestå af: 2-4 repræsentanter fra Børnehus Hovedstaden 1-2 repræsentanter fra kommunerne (udpegning af disse afklares ved første temamøde med kommunerne) 1-2 repræsentanter fra de 4 politikredse 1 repræsentant fra Center for Socialpædiatri, Herlev Hospital 1 repræsentant fra Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet 1 repræsentant fra Retsmedicinsk Institut Mødet vil være ugentlig, og der er afsat 1½ time til hvert møde. Børnehussamrådet vil ydermere bruges til løbende faglige drøftelser vedrørende samarbejdet i Børnehuset, hvor afsluttede sagsforløb vil blive drøftet og evalueret med henblik på at skabe læring og grundlag for en endnu bedre indsats i Børnehuset. Børnehussamråd kan således bidrage til at sikre et koordineret og tværsektorielt tæt samarbejde af høj faglig kvalitet. 2) Opstarts- og forberedelsesfasen Det er myndighedssagsbehandler i barnet eller den unges handlekommune, der opstarter et barn/en ung i Børnehuset. Der kan have været et forløb op til, at sagen startes op, fx: Sagen har været drøftet med Børnehuset via telefonisk rådgivning. Børnehuset har eventuelt konsulteret relevante samarbejdsparter Sagen har været drøftet på Børnehussamråd Kommunen har haft et forløb med ressourcepersoner eller anden instans i eget regi, bl.a. via kommunens eget beredskab ift. sager omhandlende overgreb 7

8 Kommunen skal benytte opstartsskemaet, som vil ligge på Børnehusets hjemmeside. Kommunen kan fremsende sagens relevante akter sammen med opstartsskemaet, så Børnehuset hurtigt får et overblik over det indsendte materiale, allerede involverede samarbejdsparter osv. 3)Vurderings-, udrednings- og undersøgelsesfase Børnehus Hovedstadens ydelser og indsatser Sagssamråd Når barnet eller den unges sag er modtaget i Børnehuset planlægges og koordineres det videre sagsforløb i Børnehuset. Børnehus Hovedstaden har en målsætning om at samle alle relevante parter (fx den kommunale myndighedssagsbehandler, politi og lægefagligt personale) inden for tre arbejdsdage for at afholde et Sagssamråd. Her lægges en plan for det videre undersøgelsesforløb, det tværsektorielle samarbejde koordineres og gensidige forventninger til samarbejdet afklares. Politiet kan af planlægningsmæssige grunde allerede på dette tidspunkt have fastlagt en dato for videoafhøringen. Hvis det ikke er muligt at få samlet alle samarbejdsparter vil Børnehus Hovedstaden bestræbe sig på at tilvejebringe alle relevante oplysninger fra henholdsvis politi, retsmedicinere og sygehusvæsen. Myndighedssagsbehandler skal altid deltage i det første sagssamråd. Såfremt handlekommunen allerede har igangsat foranstaltning, eller planlægger at gøre det umiddelbart efter afslutning i Børnehuset, vil det videre undersøgelsesforløb så vidt muligt tilrettelægges på en måde så det understøtter handlekommunens foranstaltningsarbejde. Der vil være tilfælde hvor det ikke vurderes nødvendigt eller hensigtsmæssigt at igangsætte et videre undersøgelsesforløb i Børnehuset. Det vil være i sager, hvor der fx allerede er iværksat relevant foranstaltning, politiets og sygehusvæsenets undersøgelser er afsluttet, der ikke er bekymring for barnet/den unge eller familien og hvor myndighedssagsbehandler ikke er i tvivl om varetagelsen af 50 undersøgelsen. Det vil være en fælles vurdering foretaget af Børnehuset og myndighedssagsbehandler om sagen i Børnehuset skal afsluttes efter ét sagssamråd. Børnehus Hovedstaden er vært for samrådet, dvs. indkalder til mødet med dagsorden og skriver beslutningsreferat. Der vil i udgangspunktet være afsat 1 time til mødet, men det kan udvides afhængig af sagens karakter og kompleksitet. Sagssamråd for sager i Bornholms Regionskommune vil så vidt fysisk finde sted i Bornholms Regionskommunes lokaler, når det det besluttes, at alle samarbejdsparter skal samles. Der vil efter behov blive afholdt løbende sagssamråd i det enkelte sagsforløb. Familien/barnet/den unge/nærmeste omsorgspersoner vil deltage i de løbende sagssamråd, når det vurderes hensigtsmæssigt. Denne vurdering vil myndighedssagsbehandler foretage sammen med Børnehusets personale. Børnehus Hovedstaden vil være opmærksom på, at information, der har relation til politiets verserende efterforskning, ikke uden 8

9 anklagemyndighedens tilladelse videregives til den mistænkte eller til personer, der kan forventes at skulle afgive vidneforklaring ved en eventuel senere retssag. Afholdelsen af Sagssamrådet er central for Børnehusets muligheder for at varetage sin koordinerende funktion i sagerne, omend omfanget af hvor ofte, der skal afholdes samråd samt formen herfor (telefonisk, videokonference eller fysisk) kan variere. Børnehusets udveksling af oplysninger om samt koordinering af en sag kan netop bidrage til at yde en skånsom indsats, således at barnet eller den unge skånes fra at skulle videregive relevante oplysninger gentagende gange. Børnehusets psykologer og socialrådgiveres ydelser: Børnehuset yder sparring og konsultativ bistand til myndighedssagsbehandleren i forbindelse med en udredning af barnet eller den unge med henblik på afklaring af barnets/den unges støttebehov. Udredningen knytter sig til Servicelovens 50. Hvis der kommer nye relevante oplysninger under videoafhøring eller andet, inddrages disse som del af udredningen, såfremt dette kan ske uden at skade den verserende efterforskning Sideløbende med og i forlængelse af udredningen kan der iværksættes psykologisk krisebehandling til barnet eller den unge samt krisehjælp og rådgivning til barnet eller den unges nærmeste omsorgspersoner. Hvis politiets afhøring af de involverede personer ikke er endeligt afsluttet på det tidspunkt, hvor der iværksættes krisebehandling mv., skal de pågældende psykologer/socialrådgivere aftale nærmere med politiet, hvorvidt krisebehandlingen kan iværksættes under behørig hensyntagen til efterforskningen, eller om man bør afvente afslutningen af afhøringer mv. Børnehusets medarbejdere kan efter behov yde samtalebistand i forbindelse med videoafhøringen og den retsmedicinske undersøgelse til både barnet og den unge og de pårørende. Der vil være tale om forberedende og tryghedsskabende samtaler samt opsamling efter afhøringen/undersøgelsen. Dette aftales altid i fællesskab med myndighedssagsbehandler og den undersøgende myndighed (politi, retsmediciner og/eller læge). Den psykologfaglige indsats i Børnehuset vil variere afhængig af overgrebets karakter, barnet eller den unges alder og funktionsniveau samt barnet eller den unge og dets omsorgspersoners tilstand og reaktioner. I nogle sager, fx sager der omhandler mindre børn, kan forældrene have behov for flere samtaler end barnet. Det kan også være, at barnet eller den unge frem for samtaler tilbydes legesamtaler eller -observation. Antallet af samtaler afhænger af den konkrete sag, men det vil i udgangspunktet ikke være mere end 6-8 samtaler i alt fordelt på både barnet/den unge og de nærmeste omsorgspersoner. 9

10 Børnehus Hovedstaden vil udarbejde en udtalelse til 50 undersøgelsen. Den vil bestå af en sammenskrivning af forløbet i Børnehuset samt en beskrivelse og vurdering af barnets/den unges behov for videre behandling og/eller social støtte. En beskrivelse af familiens samlede støttebehov vil også fremgå, når det er relevant. Forslag til konkrete foranstaltninger vil ikke fremgå af udtalelsen med mindre at handlekommunen ønsker dette. Børnehuset tilbyder dog rådgivning til myndighedssagsbehandler om eventuelle tilbud indenfor området som kan være relevante. Dette beror på en konkret vurdering i den enkelte sag og sagens karakter. Der skal i den enkelte sag foretages en vurdering af hvorvidt samtalerne skal varetages af Børnehus Hovedstadens personale eller om det skal varetages af Bornholms Regionskommune egne psykologer/behandlere. Den vurdering tages af myndighedssagsbehandler i samråd med børnehusets personale. I de sager hvor det besluttes, at Bornholms Regionskommune benytter egne psykologer/behandlere tilbydes de rådgivning og vejledning af Børnehus Hovedstadens personale med henblik på at få en specialiseret og kvalificeret udredning af barnet/den unge svarende til niveauet i Børnehus Hovedstaden. I de sager hvor samtalerne varetages af børnehusets personale vil personalet rejse til Bornholm for at gennemføre samtalerne. Den kommunale myndighedssagsbehandler Det er den kommunale myndighedssagsbehandler, der igennem hele undersøgelsesforløbet, træffer myndighedsafgørelser vedrørende barnet/den unge og familien. Det er ligeledes myndighedssagsbehandlers ansvar at udarbejde den samlede børnefaglige undersøgelse, jf. Servicelovens 50. Det er således fortsat barnet eller den unges handlekommune, der træffer afgørelse om iværksættelse af foranstaltninger over for barnet eller den unge under de sociale myndigheders undersøgelser i Børnehuset. Den kommunale myndighedssagsbehandler skal deltage i Sagssamråd samt sikre at relevante samarbejdsparter fra kommune deltager i samrådsmøderne. Den kommunale myndighedssagsbehandler skal i relevant omfang deltage i de samtaleforløb som finder sted, og myndighedssagsbehandler kan ydermere fungere som retsrepræsentant i forbindelse med en evt. videoafhøring. Omfanget af den kommunale myndighedssagsbehandler deltagelse i samtaler m.m. aftales ved det første Sagssamråd, evt. løbende. Den kommunale myndighedssagsbehandler er ikke ansvarlig for, at familien og barnet/den unge kommer til de aftalte møder og samtaler i Børnehuset. Børnehus Hovedstaden vil dog invitere til et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandler i de sager, hvor det kan være svært for barnet/den unge og dets familie at komme til de planlagte samtaler og møder. Det vil understøtte intentionen om at skabe trygge og korte undersøgelsesforløb i Børnehuset. Der vil være kontorplads til rådighed samt trådløst netværk til brug i forbindelse med myndighedssagsbehandlers opgaver i Børnehuset. 10

11 Politiets ydelser og indsatser Bornholms politi anvender egne faciliteter til at foretage videoafhøring af barnet i forbindelse med en konkret efterforskning. Politiet rekvirerer en retsmedicinsk undersøgelse, hvis politiet vurderer, at der er grundlag for det. Politiet er ansvarligt for at alle relevante personer indkaldes til at overvære videoafhøringen (anklager, bistandsadvokat m.m.). Det er ligeledes politiets ansvar, at de sociale myndigheder vil være til stede i forbindelse med videoafhøringen enten ved tilstedeværelse af den kommunale sagsbehandler, som er ansvarlig for udarbejdelsen af 50 undersøgelsen, eller ved tilstedeværelse af en retsrepræsentant. Efter aftale med politiet kan børnehusets psykolog ydermere sidde med i monitorrummet for at overvære videoafhøringen 1. Når en videoafhøring er afsluttet (samt evt. retsmedicinsk undersøgelse) kan de øvrige involverede myndigheder efter aftale med politiet foretage de nødvendige udredninger, undersøgelser m.v., og barnet eller den unge kan modtage psykosocial støtte og krisebehandling. Det bemærkes i den forbindelse, at en videoafhøring først anses for afsluttet, når der er sket genafhøring af barnet eller den unge, eller når politiet har besluttet, at der ikke skal finde en sådan genafhøring sted. Politiet skal deltage i det første Sagssamråd, når barnet skal videoafhøres. I sager hvor der har været afhøring af en ung over 12 år vil det være en vurdering i den enkelte sag om politiet skal deltage i Sagssamrådet. Det vil være en fælles vurdering mellem Børnehus Hovedstaden og politiet, hvorvidt politiet skal deltage i de efterfølgende Sagssamråd. Hvis der verserer en straffesag hos politiet, skal Børnehuset rådgive handlekommune om i forbindelse med parters eventuelle anmodning om aktindsigt i sagsakter hos kommunen, at høre politiet om, hvorvidt der er dokumenter eller oplysninger i sagen, der bør undtages i medfør af forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3, af afgørende hensyn til sagens efterforskning, inden handlekommunen træffer afgørelse om aktindsigt. Politiets udtalelse skal indeholde en konkret redegørelse for, hvorfor de enkelte dokumenter bør undtages fra aktindsigt, og en vurdering af, om vedkommende part må få oplyst, at der er akter undtaget fra aktindsigt, eller om dette vil medføre, at formålet med at undtage oplysningen forspildes. Retsmedicinske ydelser og indsatser De retsmedicinske undersøgelser vil blive udført som de plejer for børn og unge på Bornholm. Det betyder, at de planlagte retsmedicinske undersøgelser med bistand fra børnelæge vil finde sted i Købehavn, og vil efter Børnehus Hovedstadens opstart foregår i børnehusets lokaler. Det er altid politiet som rekvirerer den retsmedicinske undersøgelse. De akutte retsmedicinske undersøgelser vil fortsætte som hidtil, dvs. retsmedicineren vurdere i den enkelte sag hvorvidt undersøgelserne skal finde sted på Bornholm eller i København. 1 Afventer Rigsadvokatens meddelelse om retningslinjer for behandling af sager om seksuelt misbrug af børn 11

12 Retsmedicinsk Institut skal deltage i det første Sagssamråd, når der skal gennemføres en retsmedicinsk undersøgelse i sagen. Det vil være en fælles vurdering mellem Børnehus Hovedstaden og Retsmedicinsk Institut, hvorvidt Retsmedicinsk Institut skal deltage i de efterfølgende Sagssamråd. Sygehusvæsenets ydelser og indsatser Sundhedsfagligt personale bør deltage i det første Sagssamråd, når enten sygehusvæsenet allerede er involveret eller sagens karakter kræver videre lægefaglige undersøgelser. Børnehus Hovedstaden vil i fællesskab med det sundhedsfaglige personale vurdere hvorvidt der skal deltage læger i det første Sagssamråd samt de efterfølgende samråd. Det sundhedsfaglige personale skal foretage en vurdering af barnet eller den unges behov for sundhedsfaglig indsats og eventuelt viderevisitation til yderligere undersøgelser og behandling i hospitalsregi. Sygehusvæsenet vil bistå med en børnefaglig lægeundersøgelse i forbindelse med en retsmedicinsk undersøgelse rekvireret af politiet. Der er tale om et allerede eksisterende samarbejde mellem Retsmedicinsk Institut og Rigshospitalet, BørneUngeklinikken, som vil fortsætte i Børnehus Hovedstadens lokaler 4) Afslutningsfasen Indsatsen i Børnehuset er tilendebragt, når de involverede myndigheder har foretaget de nødvendige undersøgelser, samtaler er afsluttet samt når barnet/ unge og familiens behov for støtte er udredt. Inden barnet eller den unge afsluttes i Børnehuset afholdes der som udgangspunkt et Sagssamråd, hvor der sker en opsamling på forløbet i Børnehuset samt en drøftelse af det videre forløb. Børnehus Hovedstaden kan bistå med vejledning i forhold til relevante og mulige foranstaltnings- og behandlingstilbud såfremt handlekommunen ønsker rådgivning om dette. Den nødvendige støtte til barnet eller den unge gives efter servicelovens bestemmelser herom. Det er barnet eller den unges handlekommune, der har kompetence til at træffe afgørelse om foranstaltninger på baggrund af de undersøgelser af barnet eller den unges forhold, der er fortaget i Børnehuset. Såfremt der ved afslutning i Børnehuset ikke er truffet afgørelse om foranstaltninger efter Servicelovens 52, og det vurderes at der fortsat er behov for akutstøtte vil dette være bekendt for myndighedssagsbehandler inden det afsluttende sagssamråd. Familien/barnet/den unge/nærmeste omsorgspersoner vil deltage i det afsluttende Sagssamråd, når det vurderes hensigtsmæssigt. Denne vurdering vil myndighedssagsbehandler foretage sammen med Børnehusets personale. Det akutte sagsforløb I nogle sager om overgreb kan der være behov for at handle hurtigt. Akutte sager er sager hvor der er akut behov for lægelig behandling, beskyttelse af barnet eller den unge og i sager, hvor 12

13 politiet af hensyn til sporsikring skønner, at det er nødvendigt at foretage en retsmedicinsk undersøgelse så hurtigt som muligt 2. I disse tilfælde underretter politiet de sociale myndigheder og den retsmedicinske vagt, og der aftales tidspunkt for undersøgelsen. De sociale myndigheder kontakter herefter Børnehuset. I akutte sager har myndighedssagsbehandleren i barnets eller den unges handlekommune mulighed for at få rådgivning om, hvilke udredninger, undersøgelser mv., der er nødvendige at foretage akut, samt rådgivning med henblik på at koordinere disse indsatser. Børnehus Hovedstadens konsultative bistand udenfor Børnehusets åbningstid vil blive varetaget af Døgnvagten i Københavns Kommune 3. Børnehuset er ansvarlig for at løbende kvalificere Døgnvagten fagligt, så denne kan yde en kvalificeret konsultativ bistand i forhold til sager hvor et barn eller en ung har været udsat for vold og/eller seksuelle overgreb. Døgnvagten vil endvidere foretage en vurdering af hvorvidt der er tale om et akut behov for konsultativ bistand eller om rådgivningen kan vente til Børnehuset åbner. Som udgangspunkt er det hensigten, at den konsultative ydelse afsluttes med telefonopkaldet. Undtagelsesvis kan der være tale om flere samtaler af konsultativ art. Døgnvagten vil have telefonisk adgang til Børnehus Hovedstadens samarbejdsparter i politiet, sygehusvæsenet og Retsmedicinsk Institut. Døgnvagten kan kontakte Børnehus Hovedstaden hvis der er behov for fx ledelsesmæssige beslutninger. Myndighedssagsbehandler eller handlekommunens døgnvagt/akutvagt kan få rådgivning i forhold til hvilke handlinger og indsatser, der er akutte og bør iværksættes med det samme, eksempelvis sikkerhed for yderligere overgreb og krisestøtte til barnet/den unge, og hvilke indsatser, der kan vente til myndighedernes normale åbningstid. Herudover vil den akutte rådgivning bestå af en vurdering med myndighedssagsbehandleren om hvilke fagpersoner, det er relevant at tage kontakt til med det samme, og der vil evt. blive videreformidlet kontaktoplysninger på disse. Der skal være opmærksomhed på, at det under hele forløbet og således også i den akutte fase - er handlekommunens myndighedssagsbehandler/døgnvagt/akutvagt, der har ansvaret for afgørelser om foranstaltninger og udmøntning af disse. Det er handlekommunens ansvar at vurdere om Børnehuset skal benyttes samt tage kontakt til Børnehus Hovedstaden på førstkommende hverdag såfremt der skal startes et forløb op. 2 Biologiske spor skal som hovedregel sikres indenfor 72 timer. 3 Rådgivningen i akutte sager kan ifølge bekendtgørelsen ydes af andre end Børnehusets eget personale, eksempelvis driftskommunens sociale døgnvagt, men det er Børnehusets entydige ansvar at sikre, at de relevante medarbejdere er kvalificerede til at yde denne rådgivning. 13

14 Registrering og dokumentation Børnehus Hovedstaden er forpligtet til at registrere og dokumentere Børnehusets arbejdsopgaver. Dette vil ske gennem et IT-system, som er fælles for alle landets børnehuse, og dermed er en platform for nationale data, der gør det muligt at dokumentere, opsamle erfaringer om samt evaluere indsatsen i børnehusene. Socialstyrelsen er ansvarlig for udviklingen og vedligeholdelsen af det fælles IT-system. Børnehuset fører journal over hver enkelt sag i Københavns Kommunes egne IT-systemer, hvor der vil være opsat sikkerhedsfacetter således at det kun vil være Børnehusets faste medarbejdere, som har adgang til personfølsomme dokumenter, journaler etc. Journalen omhandler henvendelser, interne arbejdsmøder og drøftelser samt sagssamråd og diverse samtaler. Relevante akter fra handlekommune vil også indgå. Journalen er et internt arbejdsdokument i der skal sikre en registrering af Børnehuset aktiviteter samt aftaler, for at undgå slip og misforståelser. Journalen vil som udgangspunkt ikke blive sendt ud af huset, med mindre der anmodes om aktindsigt. Sagen vil blive passiveret efter det afsluttende sagssamråd. Det er den enkelte samarbejdspartners ansvar at registrere og dokumentere i henhold til egen praksis i hhv. kommune, politi, sygehusvæsen og Retsmedicinsk Institut i forbindelse med en sag i Børnehuset. Børnehus Hovedstaden vil altid sende s med personfølsomme oplysninger, som sikker mail, ligesom det forventes at Børnehusets samarbejdspartner sender personfølsomme oplysninger som sikker mail til Børnehuset. 14

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk. Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.dk Hjemmeside: www.boernehuse.dk/hovedstaden Leder Pernille P.

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Foreløbig samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune (driftskommune) og Ishøj/Vallensbæk (handlekommune) for Børnehus Hovedstaden

Foreløbig samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune (driftskommune) og Ishøj/Vallensbæk (handlekommune) for Børnehus Hovedstaden KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for Børn og Familier Foreløbig samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune (driftskommune) og Ishøj/Vallensbæk (handlekommune) for Børnehus

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 BØRNEHUSE I DANMARK EN LANDSDÆKKENDE INDSATS Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 PRÆSENTATION Den danske børnehusmodel Baggrund, lovgivning

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende retningslinjer for den faglige indsats i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende faglige retningslinjer for indsatsen i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS

HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS DENNE PJECE GIVER ET OVER BLIK OVER, HVAD DU SOM PÅRØRENDE KAN FORVENTE DIG, NÅR DIT BARN SKAL UDREDES I ET BØRNEHUS. Børnehusets opgave

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

BØRNEHUS HOVEDSTADEN

BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BISTÅR KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN MED UDREDNING I SAGER OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE. Børnehuset skal benyttes som led i kommunens børnefaglige

Læs mere

HANDLEGUIDE VED OVERGREB

HANDLEGUIDE VED OVERGREB HANDLEGUIDE VED OVERGREB Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Indhold Indledning... 2 Definition på overgreb... 3 Er du i tvivl?... 4 Tavshedspligt... 4 Overgreb begået af forældrene... 5 Overgreb

Læs mere

Overgrebspakken - børn skal altid beskyttes

Overgrebspakken - børn skal altid beskyttes Overgrebspakken - børn skal altid beskyttes STYRKE KOMMUNERNES HÅNDTERING AF UNDERRETNINGER Hurtig indgriben Vurdering af underretning inden for 24 timer : er der behov for akut foranstaltning? KOMMUNERNE

Læs mere

HANDLEGUIDE VED OVERGREB

HANDLEGUIDE VED OVERGREB HANDLEGUIDE VED OVERGREB Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Indhold Indledning... 2 Definition på overgreb... 3 Er du i tvivl?... 4 Tavshedspligt... 4 Overgreb begået af forældrene... 5 Overgreb

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende retningslinjer for den faglige indsats i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014 Børnehus Midt Møde i KKR. 18. November 2014 Lovgrundlag Med virkning fra 1.oktober 2013 er lov om social service ændret. 50a Kommunerne i de fem regioner I Danmark skal oprette et børnehus til undersøgelse

Læs mere

ede dh in el H ikk otos: M.dk F ergi1 syn BØRNEHUS SYD

ede dh in el H ikk otos: M.dk F ergi1 syn BØRNEHUS SYD BØRNEHUS SYD BØRNEHUS SYD BØRNEHUS SYD BISTÅR KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK MED UDREDNING I SAGER OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE. Børnehuset skal benyttes som led i kommunens børnefaglige undersøgelse,

Læs mere

ede dh in el H ikk otos: M.dk F ergi1 syn BØRNEHUS MIDT

ede dh in el H ikk otos: M.dk F ergi1 syn BØRNEHUS MIDT BØRNEHUS MIDT BØRNEHUS MIDT BØRNEHUS MIDT BISTÅR KOMMUNERNE I REGION MIDTJYLLAND MED UDREDNING I SAGER OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE. Børnehuset skal benyttes som led i kommunens børnefaglige undersøgelse,

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

SAGER AF ALVORLIG KARAKTER

SAGER AF ALVORLIG KARAKTER SAGER AF ALVORLIG KARAKTER SAGER AF ALVORLIG KARAKTER DER ER PLANLAGT EN VIDEOAFHØRING AF ET BARN SOM DU ER SAGS BEHANDLER FOR. INDLEDNINGSVIS ER DET VURDERET AT SAGEN ER ALVORLIG. Du er ved at forberede

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

U N D E R R ET NINGER

U N D E R R ET NINGER U N D E R R ET NINGER Louise Jensen Skolesocialrådgiver Supervisor Lars Jonasson Kriminolog Psykoterapeut Glostrup Kommune HVAD SKAL VI TALE OM I DAG: Præsentation af os og programmet Stoledans Tip en

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Hvis man har været udsat for et seksuelt overgreb, er der flere myndigheder, man kan henvende

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Orientering til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg: Evaluering af Overgrebspakken resultater og initiativer

Orientering til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg: Evaluering af Overgrebspakken resultater og initiativer Orientering til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg: Evaluering af Overgrebspakken resultater og initiativer Den såkaldte Overgrebspakke ( Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb ) blev

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING DRAGØR KOMMUNE Juni 2018 1 Indhold Indledning... 3 Læsevejledning... 4 Om overgreb... 4 Forebyggende indsatser... 5 Første skridt Vær opmærksom og ansvarsbevidst...

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Familierådgivningen Kolding Kommune Emne: Procedure for daglig visitation Visitationsenheden og den daglige visitation skal udover

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik Februar 2014 Saaffiks Nyhedsbrev Billede: Samtalerum i Saaffik Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen Politiets arbejde i Saaffik Det fortsatte arbejde i 2014 Ilaqutariinnermut

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Viden eller mistanke om. overgreb mod et barn

Viden eller mistanke om. overgreb mod et barn Viden eller mistanke om overgreb mod et barn Beredskab og handlevejledning til ansatte i Viborg Kommune, der er i direkte kontakt med børn under 18 år Børn & Unge 2018 Indhold Sådan underretter du.........................................................4

Læs mere

Kommunernes brug af de danske børnehuse. Juni 2017

Kommunernes brug af de danske børnehuse. Juni 2017 Kommunernes brug af de danske børnehuse Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og sammenfatning 1 1.1 Sammenfatning af undersøgelsens resultater 1 2 Karakteristika af børnene og de unge 6 3 Kommunernes

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb N O T A T Social- og Integrationsministeriet Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb Danske Regioner er blevet bedt om at give kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune 3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune SAG NR.: 000231859 abk/afp Baggrund Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september 2012 regeringens oplæg til en tilsynsreform:

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

råd og vejledning Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

råd og vejledning Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb råd og vejledning Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb. Sag.nr. 19/4066

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb. Sag.nr. 19/4066 Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb 1 Denne skriftlige beredskabsplan formidler de lovmæssige krav til handleprocedure i sager om seksuelle eller voldelige overgreb

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn APRIL 2017 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Bekymring,

Læs mere

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Formål Formålet med rådgivning i henhold til 11 i lov om social service er at sørge for, at forældre, børn og unge eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. bekymring mistanke - viden. Indledning... s. 2

Indholdsfortegnelse: Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. bekymring mistanke - viden. Indledning... s. 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke eller konkret viden.. s. 3 Baggrundsteamet... s. 4 Handleguide... s. 5 bekymring mistanke - viden Pjecen er udgivet af Skive Kommune Torvegade

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge HANDLEVEJLEDNING FOR MEDARBEJDERE I BALLERUP KOMMUNE Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb og

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

N O V E M B E R

N O V E M B E R A R B E J D S G A N G E M E L L E M DEN R E G I O N A L E P S Y K I A T R I OG K O M M U N E R N E F O R M E N N E S K E R M E D S P I S E F O R S T Y R R E L S E N O V E M B E R 2 0 1 7 A R B E J D S

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Indholdet... 3 Loven... 3 Hvordan skal jeg forholde mig?... 4 Underretningen... 5 Min rolle som fagperson...

Læs mere

1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt fokus på underretninger... 1

1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt fokus på underretninger... 1 GLADSAXE KOMMUNE Skole og Familie Bilag 1: Notat vedrørende KL's 12 opmærksomhedspunkter NOTAT Dato: 2. august 2012 Af: Rikke Schønning KL s 12 opmærksomhedspunkter 1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er:

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er: Gladsaxe Kommune Familieafdelingen august 2006 Sammenhængende børnepolitik i Gladsaxe kommune 1. Indledning Gladsaxe Kommunes Sammenhængende børnepolitik 2007-2009 skal sikre sammenhæng i overgangene mellem

Læs mere

Almen indsats. Almen forebyggende indsats

Almen indsats. Almen forebyggende indsats SAMARBEJDE En struktur for samarbejdet omkring børn og unge, der mistrives og har behov for er fra forskellige faggrupper i Børn & Kultur 1 Formål Almen Almen Indsatsniveauer Særlig Indsats fra almensystemet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING

Ringkøbing-Skjern Kommune BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING INDLEDNING Børn med bekymrende skolefravær skal hjælpes. Bekymrende fravær fra skolen er et fælles problem. Det er ikke alene den enkeltes elevs, families eller

Læs mere

5/26/15 BØRNEHUSE - FRA ET NORDISK PERSPEKTIV HINDSGAVL SEPTEMBER Ved Merete B. Jørgensen & Andrea W. Thomsen, Socialstyrelsen PRÆSENTATION

5/26/15 BØRNEHUSE - FRA ET NORDISK PERSPEKTIV HINDSGAVL SEPTEMBER Ved Merete B. Jørgensen & Andrea W. Thomsen, Socialstyrelsen PRÆSENTATION 5/26/15 BØRNEHUSE - FRA ET NORDISK PERSPEKTIV HINDSGAVL SEPTEMBER 2015 Ved Merete B. Jørgensen & Andrea W. Thomsen, Socialstyrelsen PRÆSENTATION Begrebet børnehuse? Børnehuse i Norden Den danske børnehusmodel

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Orienteringsbrev om udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse

Orienteringsbrev om udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse Enhed CPR- Administrationen Sagsbehandler Grete Kongstad Koordineret med Sagsnr. 2018-293 Doknr. 23490 Dato 01-10-2018 Orienteringsbrev om udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne - unge liv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

UNDERRETNING UNDERRETNING

UNDERRETNING UNDERRETNING UNDERRETNING UNDERRETNING Vejledning til underretning Beskriv bekymringen Nogle tror, at det er et omfattende arbejde at skrive en underretning, men der er ingen krav til længde og ordvalg. Det vigtigste

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere