Rigspolitichefen. Prækvalifikation. Begrænset udbud af Transportydelser til dansk politi. Begrænset udbud. Nr. 2011/S J. nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigspolitichefen. Prækvalifikation. Begrænset udbud af Transportydelser til dansk politi. Begrænset udbud. Nr. 2011/S 77-126784. J. nr."

Transkript

1 Rigspolitichefen Prækvalifikation Begrænset udbud af Transportydelser til dansk politi Begrænset udbud Nr. 2011/S J. nr.:

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Den ordregivende myndighed Information om ordregiver og baggrund for udbuddet Rammerne for udbudsforretningen Udbudsprocedure De udbudte ydelser Aftaleform og ydelserne Aftaleperiode og optioner Forbrug Egnethedsvurdering (udvælgelseskriterier) Disposition Frist for prækvalifikationen: Sprog Honorar Spørgsmål om prækvalifikationen: Tidsplan for udbudsprocessen Aflysning af udbudsforretningen Bilagsfortegnelse... 10

3 1 Indledning I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter udbyder Rigspolitiet i begrænset udbud Transportydelser til Dansk Politi jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S Udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort på Politiets hjemmeside den 18. April 2011 efter forudgående offentliggørelse i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Nærværende prækvalifikationsmateriale er udarbejdet for at sikre, at alle leverandører, der ønsker at blive prækvalificeret og herefter eventuelt anmodes om afgivelse af tilbud, får mulighed for at udarbejde anmodningen på det samme grundlag og med henblik på, at Rigspolitiet kan foretage en ensartet vurdering af alle anmodninger om deltagelse i udbuddet. 1.1 Den ordregivende myndighed Rigspolitiet v/koncernservice Landlystvej Hvidovre 2 Information om ordregiver og baggrund for udbuddet Udbuddet gennemføres af Rigspolitiet på vegne af Dansk Politi, herunder den centrale anklagemyndighed. Rigspolitiet er Dansk Politis øverste myndighed. Justitsministeren er politiets øverste chef og udøver sin beføjelse gennem rigspolitichefen og politidirektørerne. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele Dansk Politi, herunder formulere overordnede strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Rigspolitiet ledes af Rigspolitichefen og er organiseret i to hovedområder svarende til den måde, hvorpå politikredsene er organiseret. De to hovedområder er Politiområdet og Administrationsområdet. Herudover er der et ledelsessekretariat, der organisatorisk er placeret direkte under rigspolitichefen. Desuden hører Politiets Efterretningstjeneste, PET, også under Rigspolitiet. Foruden Rigspolitiet er der 12 politikredse i Danmark, samt en i Grønland og en på Færøerne. Alle kredse har døgnbetjente hovedpolitistationer samt understationer, hvoraf nogle kun er åbne i dagtimerne. I en lang række kredse er der etableret nærpolitistationer. I tyndt beboede landområder anvendes der desuden landbetjente. Dansk Politi har ca ansatte, som fordeler sig således: Polititjenestemænd ca Jurister ca. 625 Kontoransatte ca Civilt ansatte og elever ca. 650

4 Der er netop gennemført en omfattende budgetanalyse 1 af politiets økonomi. Rigspolitiet har på den baggrund blandt andet iværksat et indkøbsprogram, der skal samordne og konsolidere politiets indkøb. Side 4 Udbud af transportydelser mv. indgår i en række af udbud, som skal bidrage til en effektivisering af politiets samlede indkøb samt opnåelse af potentielle besparelser. 3 Rammerne for udbudsforretningen 3.1 Udbudsprocedure Nærværende udbud gennemføres som et begrænset udbud med prækvalifikation. Udbudsprocessen er to-leddet forstået således, at alene prækvalificerede virksomheder har mulighed for at afgive tilbud på de delaftaler, virksomheden prækvalificeres til. Udbuddet gennemføres i to separate faser: 1. Prækvalifikationsfase (den aktuelle) 2. Tilbudsfase For at kunne opnå prækvalificering til at afgive tilbud på en delaftale, skal ansøger opfylde de anførte udvælgelseskriterier og mindstekrav for den eller de delaftale(r), ansøger ønsker at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på, jf. pkt Begrænsning af antal ansøgere Der prækvalificeres fem (5) ansøgere pr. delaftale. Såfremt der er flere end fem (5) kvalificerede ansøgere pr. delaftale, vil Rigspolitiet begrænse antallet af ansøgere på baggrund af følgende objektive kriterier: 1. Den bedste referenceliste vurderet på grundlag af de under pkt. 8 anførte oplysninger (beløb, tidspunkt og offentlig/privat kunde). Prækvalifikationen skal ikke indeholde forslag til selve opgavens løsning. De ansøgere Rigspolitiet vælger at prækvalificere vil efterfølgende få tilsendt det egentlige udbudsmateriale inklusiv kravspecifikation. Udbudsmaterialet vil blive fremsendt til de prækvalificerede ansøgere pr. til den oplyste kontaktperson. Bemærk! Udbudsbetingelser og kravspecifikationer fremsendes udelukkende til de prækvalificerede ansøgere. 1 Budgetanalysen kan læses i sin helhed på Finansministeriets hjemmeside

5 3.2 De udbudte ydelser Nærværende udbud omfatter transport- og bjærgningsopgaver af biler og motorcykler efter færdselsuheld mv., borttransport af køretøjer ved parkering til ulempe, transport af hittegods, transport af politiets tjenestekøretøjer, samt øvrige ad hoc transport- og vejhjælpsopgaver for politiet. Side 5 De kommende delaftaler inden for det udbudte område dækker tilsammen alle politikredsene i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne Rekvirent af ydelserne Politiet vil være rekvirent af ydelserne under de udbudte delaftaler. Debitor vil imidlertid i mange tilfælde være en tredjepart (privat person, juridisk person, forsikringsselskab etc.). Nærværende udbud har således til formål at føre til en aftaleindgåelse, der sikrer følgende: 1. At politiet indenfor de aftalte geografiske områder til enhver tid kan rekvirere de aftalte ydelser, samt at disse leveres indenfor det aftalte tidsrum og i den aftalte kvalitet. 2. At politiet i de tilfælde, hvor politiet selv er forbruger af de aftalte ydelser sikres levering af de aftalte ydelser til den aftalte pris og i den aftalte kvalitet. 4 Aftaleform og ydelserne Ydelserne udbydes i fire (4) delaftaler. Hver delaftale dækker et specifikt geografisk område. De fire (4) delaftaler dækker tilsammen alle politikredsene jf. Bilag 5. Hver delaftale er at betragte som et enkeltstående udbud. Der kan afgives tilbud på hver delaftale, som tilbudsgiver prækvalificeres til. Det forventes, at der indgås aftale med én (1) leverandør pr. delaftale. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i tilbudsmaterialet. Delaftalerne omfatter følgende ydelser: Transport af køretøjer efter færdselsuheld, herunder oprydning efter færdselsuheld, bugsering af brugsstjålne køretøjer, bugsering af køretøjer til tekniske undersøgelser samt bugsering af politiets tjenestekøretøjer. Bjærgning, frigørelse i blød jord mv., optagning fra grøft o.lign, assistance til påhængs- og campingvogne, starthjælp og igangsættelse, hjulskift, døroplukning, vejservice mv. Afhentning og transport af hittegods, herunder hittegodscykler og knallerter. Fjernelse af køretøjer, som er ulovligt parkeret, eller parkeret til ulempe (PTU), samt udenlandske køretøjer, som er beslaglagte af politiet som sikkerhed for bøde. Andre mindre ad hoc transportopgaver. 5 Aftaleperiode og optioner Rigspolitiet forventer at indgå 2-årige delaftaler med mulighed for 2 x 1 års forlængelse.

6 6 Forbrug Rigspolitiet har på baggrund af historiske data (2009) estimeret et årligt samlet forbrug på ca. 6,5 mio. kr. Side 6 Forbrugsoplysningerne er alene retningsgivende og er således ikke udtryk for nogen garanti for det fremtidige ydelsesomfang. Ydelsesomfanget kan endvidere variere i kontraktperioden. Rigspolitiet er ikke forpligtet til at aftage en bestemt mængde eller opnå en bestemt omsætning i aftaleperioden. 7 Egnethedsvurdering (udvælgelseskriterier) Til brug for Rigspolitiets vurdering af ansøgers egnethed til at varetage den udbudte opgave, skal nedenfor nævnte dokumentation vedlægges ansøgningen. Dispositionen (nr. 1-8) jf. pkt. 8 skal følges. Det bemærkes, at manglende eller mangelfulde oplysninger kan medføre, at Rigspolitiet er forpligtet til at afvise anmodningen om prækvalifikation. Det samme gælder, såfremt de afgivne oplysninger/dokumentation viser, at ansøger ikke opfylder de stillede mindstekrav for egnethed. Opstillede mindstekrav kan opfyldes gennem en underleverandør eller et konsortium. Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal oplysninger/dokumentation til brug for egnethedsvurderingen afgives for hver enkelt deltager, uagtet at det er sammenslutningens egnethed som helhed, der vurderes. Deltagerne skal samlet set opfylde de stillede minimumskrav. Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men såfremt flere byder i forening, skal der iblandt disse udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle deltagere i konsortiet. Endvidere skal alle ansøgere hæfte solidarisk for ydelsen og opfyldelsen af delaftalen. Standardblanket til formålet er vedlagt som Bilag 1. En ansøger kan basere sig på andre enheders formåen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem aktøren selv og de enheder, ansøger ønsker at basere sig på. Såfremt ansøger ønsker at basere sig på andre enheders formåen, skal det dokumenteres at ansøger råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved en af alle parter underskrevet beskrivelse af de indbyrdes rettigheder og forpligtelser. Ansøgningen skal mærkes tydeligt med, hvilke(n) delaftale(r), ansøger ønsker at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på. Bilag 4 skal benyttes hertil. Der skal vedlægges oplysninger/dokumentation for hver delaftale ansøger anmoder om at blive prækvalificeret til. Det er ansøgers ansvar, at ansøgningen afgives i overensstemmelse med anvisningerne i nærværende prækvalifikationsmateriale.

7 8 Disposition Personlige forhold Side 7 1 Virksomhedsoplysninger Firmanavn CVR.nr. Kontaktperson: - Navn - Mailadresse - Tlf.nr. Postadresse 2 Virksomhedsprofil. En generel beskrivelse af virksomhedsprofilen i forhold til den/de delaftale(r), ansøgningen vedrører, herunder en kort beskrivelse af virksomhedens forudsætninger for at løse de omfattede opgaver. Beskrivelserne skal alene ske for den eller de afdeling(er) i ansøgers virksomhed, der forventes at udføre opgaverne. 3 Underleverandører. Virksomhedsoplysninger og virksomhedsprofil for underleverandører, der eventuelt påtænkes anvendt i forbindelse med opgaveløsningen. 4 Tro- og loveerklæring. En underskrevet og dateret erklæring på tro og love vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, som overstiger kr Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal ansøgningen vedlægges en underskrevet tro- og loveerklæring fra hver deltager. Tro- og loveerklæring jf. Bilag 2 skal benyttes ved besvarelsen. 5 Serviceattest. En serviceattest eller tilsvarende dokumentation for, at ansøger ikke er ramt af nogen af i EU s udbudsdirektivs art. 45, stk. 2, litra a), b), c), e) og f) anførte udelukkelsesgrunde. Serviceattesten eller den tilsvarende dokumentation må højst være seks (6) måneder gammel ved udløbet af fristen for indlevering af ansøgningen. Ved tilsvarende dokumentation forstås dokumenter udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, jf. dog Udbudsdirektivets art. 45, stk. 3, sidste afsnit. Økonomisk- og finansiel formåen 6 Årsregnskab. Kopi af ansøgers seneste tre (3) års reviderede årsregnskaber. Mindstekrav til det krævede niveau for besvarelse af pkt. 6: 1) Såfremt virksomheden er yngre end tre (3) år, skal der som minimum foreligge ét revideret årsregnskab. 2) For nystartede virksomheder, der ikke er i besiddelse af et årsregnskab, kan dokumentationskravet opfyldes ved at vedlægge oplysninger om virksomhedens omsætning fra sammenlignelige opgaver fra tidspunktet for virksomhedens stiftelse og frem til ansøgning om prækvalifikation. 3) Såfremt virksomheden/konsortiet ikke er i besiddelse af et årsregnskab, fordi virksomheden/konsortiet er under stiftelse evt. under forudsætning

8 af kontrakttildeling, kan som alternativ vedlægges revisorerklæring med oplysninger om nøgletal, oplysninger om egenkapital samt soliditetsoplysninger. Side 8 7 Erhvervsansvarsforsikring. Dokumentation for gyldig erhvervsansvarsforsikring vedlægges i form af kopi af police/forsikringscertifikat. Mindstekrav til pkt. 7: Dækningsomfanget skal minimum være 10 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed. Teknisk og faglig formåen 8 Referenceliste. Referenceliste. Angivelse af de betydeligste leverancer, der er udført i løbet af de sidste tre (3) år med angivelse af beløb (omsætning) og tidspunkter for levering, samt navnet på den offentlige eller private modtager. Rigspolitiet forbeholder sig ret til at kontakte de angivne referencer for bekræftelse af opgavens udførelse. Referenceliste jf. Bilag 3 skal benyttes ved besvarelsen. Mindstekrav til det krævede niveau for besvarelse af pkt. 8 : 1) Ansøger skal, indenfor en periode på de seneste tre (3) år, kunne angive mindst to (2) relevante referencer af relevans for den/de delaftale(r), ansøgningen vedrører. 2) For nystartede virksomheder, kan kravet opfyldes ved at angive virksomhedens stifter(e)s relevante referencer af relevans for den/de delaftale(r), ansøgningen vedrører. 3) Såfremt virksomheden/konsortiet er under stiftelse evt. under forudsætning af kontrakttildeling, kan kravet opfyldes ved at angive stifternes/deltagernes referencer fra tidligere opgaver af relevans for den/de delaftale(r), ansøgningen vedrører. 9 Frist for prækvalifikationen: Ansøgning om prækvalifikation skal være Rigspolitiet i hænde senest den: 27. maj 2011 kl Ansøgningen skal afleveres personligt i receptionen eller sendes i lukket emballage til: Rigspolitiet, Koncernservice Landlystvej Hvidovre og mærkes tydeligt med følgende tekst: Ansøgning om prækvalifikation til Transportydelser mv. til Dansk Politi Må ikke poståbnes

9 Ansøgningen skal afgives i ét (1) originalt, underskrevet eksemplar og to (2) papirkopier samt en kopi på en USB-nøgle i et gængs, redigerbart format. Side 9 Såfremt der er afvigelser mellem de trykte og den elektroniske udgave, lægges det originale eksemplar til grund for prækvalifikationsvurderingen. Ansøgninger der modtages efter fristens udløb vil blive afvist og vil således ikke indgå i prækvalifikationsvurderingen. 10 Sprog Ansøgning skal afgives på dansk, engelsk, svensk eller norsk. 11 Honorar Ansøgere og tilbudsgivere modtager intet honorar i forbindelse med deltagelse i nærværende udbudsforretning. 12 Spørgsmål om prækvalifikationen: Ansøgerne har mulighed for at få afklaret eventuelle spørgsmål om prækvalifikationen og den udbudte opgave. Spørgsmål bør fremsættes hurtigst muligt pr. til Indkomne spørgsmål vil blive besvaret løbende, og spørgsmål med tilhørende svar vil i anonymiseret form løbende blive offentliggjort på: Ansøgerne anmodes om at fremsende spørgsmål, således at de er Rigspolitiet i hænde senest den 16. Maj Spørgsmål der modtages senere end denne dato, vil alene blive besvaret i det omfang, at besvarelsen kan afgives senest seks (6) dage før ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks (6) dage før ansøgningsfristens udløb, kan ikke påregnes at blive besvaret. 13 Tidsplan for udbudsprocessen Rigspolitiet forventer at følge nedenstående tidsplan for udbuddet. Dato Aktivitet 15. april 2011 Elektronisk afsendelse af udbudsbekendtgørelsen (TED). 18. april 2011 Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen i EU-tidende og på maj 2011 Frist for modtagelse af prækvalifikation. 6. juni 2011 Udbudsmateriale udsendes til alle prækvalificerede tilbudsgivere. 27. juni 2011 Frist for modtagelse af skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet. 1.juli 2011 Frem til denne dato kan der ske offentliggørelse af yderligere oplysninger inkl. spørgsmål og svar.

10 Dato 8. august 2011 Frist for modtagelse af tilbud august 2011* Gennemgang af tilbud. Aktivitet Side August 2011* Forventet tilkendegivelse om tildeling af delaftaler henholdsvis afslag til tilbudsgivere (= start på standstill-perioden ). 13. september 2011* Forventet aftaleindgåelse. 1. Oktober 2011* Forventet aftalestart. 8. februar 2012 Vedståelsesfrist. Alle datoer og tidsfrister markeret med * i skemaet er vejledende og ikke forpligtende for Rigspolitiet. Der tages forbehold for ændringer i ovenstående skitserede plan. 14 Aflysning af udbudsforretningen Udbudsforretningen betragtes først som afsluttet, når delaftalen er underskrevet af de respektive parter. Indtil da, kan udbudsforretningen aflyses, såfremt der måtte være saglig grund hertil. 15 Bilagsfortegnelse Det samlede prækvalifikationsmateriale består udover nærværende prækvalifikationsbetingelser af følgende bilag: Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Erklæring om fælles befuldmægtiget og om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse Tro- og loveerklæring Referenceliste Angivelse af hvilke delaftaler, der ansøges om prækvalifikation til Geografiske områder

11 Bilag 1 Erklæring om fælles befuldmægtiget og om solid a- risk, direkte og ubetinget hæftelse Følgende virksomheder deltager i det konsortium, der [indsæt dato] har anmodet om prækvalifikation i forbindelse med Rigspolitiets udbud af Transportydelser til Dansk Politi. Nr. Navn på virksomhed CVR-nr. Konsortiedeltager 1 Konsortiedeltager 2 Konsortiedeltager 3 Konsortiedeltager 4 Konsortiedeltager 5 Konsortiedeltager 6 De deltagende virksomheder har i fællesskab udpeget: [Navn på virksomheden samt CVR nr.] Som fælles befuldmægtiget, der har fuld prokura overfor Rigspolitiet. Undertegnede konsortiedeltagere erklærer samtidig hermed, at enhver enkelt deltager hæfter solidarisk, direkte og ubetinget overfor Rigspolitiet i forbindelse med opfyldelsen af den eller de delaftale(r), som konsortiet måtte blive tildelt.

12 Virksomhedens navn: CVR-nr. Adresse: Postnr. Navn og titel på underskriver: Underskrift og dato: Virksomhedens navn: CVR-nr. Adresse: Postnr. Navn og titel på underskriver: Underskrift og dato: Virksomhedens navn: CVR-nr. Adresse: Postnr. Navn og titel på underskriver: Underskrift og dato: Virksomhedens navn: CVR-nr. Adresse: Postnr. Navn og titel på underskriver: Underskrift og dato: Virksomhedens navn: CVR-nr. Adresse: Postnr. Navn og titel på underskriver: Underskrift og dato: Virksomhedens navn: CVR-nr. Adresse: Postnr. Navn og titel på underskriver: Underskrift og dato: Virksomhedens navn: CVR-nr. Adresse: Postnr. Navn og titel på underskriver: Underskrift og dato: Konsortiedeltager 1 By: Konsortiedeltager 2 By: Konsortiedeltager 3 By: Konsortiedeltager 4 By: Konsortiedeltager 5 By: Konsortiedeltager 6 By: Konsortiedeltager By: Side 12

13 Bilag 2 Tro- og loveerklæring Stamdata Nærværende erklæring afgives på vegne af følgende virksomhed: CVR nr.: Stempel: Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift 1. bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen 2. bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen 3. giver samtykke til, at Rigspolitiet må kontrollere oplysningerne i erklæringen hos de relevante myndigheder Navn: Titel: Oplysning om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 2 Det erklæres hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige på tilbudstidspunktet udgør kr.: Supplerende oplysninger ved gæld over kr. Der er stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag nr.. Ja Nej Der er den (dato) indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt på tilbudstidspunktet. Ja Nej 2 Jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldners deltagelse i udbudsforretninger

14 Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag nr.. Side 14 Ved gæld til det offentlige forstås: skatter afgifter bidrag til sociale sikringsordninger Ved det offentlige forstås offentlige myndigheder i Danmark i det land, hvor virksomheden er etableret

15 Bilag 3 Referenceliste Side 15 Referenceliste for [indsæt virksomhedsnavn] Kundenavn Kontaktperson Navn og tlf.nr. År 2008 Omsætning År 2009 År 2010 Beskrivelse af leverancen

16 Side 16 Bilag 4 Angivelse af hvilke delaftaler, der ansøges om pr æ- kvalifikation til Tilbuddet omfatter følgende delaftaler (sæt kryds): Delaftale 1 Autoassistance mv., område 1 Delaftale 2 Autoassistance mv., område 2 Delaftale 3 Autoassistance mv., område 3 Delaftale 4 Autoassistance mv., område 4

17 Bilag 5 Geografiske områder Side 17 Delaftale Politikreds/område Kommuner Nordjyllands Politi (1) Mariagerfjord, Vesthimmerland, Rebild, Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Hjørring, Læsø, Frederikshavn Delaftale 1 Østjyllands Politi (2) Århus, Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Odder, Samsø Midt- og Vestjyllands Politi (3) Ikast-Brande, Silkeborg, Ringkøbing- Skjern, Herning, Holstebro, Viborg, Skive, Lemvig, Struer, Thisted, Morsø Sydøstjyllands Politi (4) Fredericia, Kolding, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens, Skanderborg Esbjerg, Fanø, Haderslev, Varde, Sønderborg, Tønder, Aabenraa, Vejen Syd- og Sønderjyllands Politi (5) Delaftale 2 Odense, Svendborg, Nyborg, Kerteminde, Fyns Politi (6) Nordfyn, Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Ærø, Langeland Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (7) Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Slagelse, Sorø, Vordingborg Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Midt- og Vestsjællands Politi (8) Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød, Stevns Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Delaftale 3 Hillerød, Furesø, Gribskov, Gentofte, Nordsjællands Politi (9) Hørsholm, Allerød, Lyngby-Taarbæk, Helsingør, Egedal, Rudersdal Vallensbæk, Ballerup, Herlev, Rødovre, Københavns Vestegns Politi (10) Gladsaxe, Ishøj, Glostrup, Brøndby, Høje-Taastrup, Albertslund, Hvidovre Københavns Politi (11) Frederiksberg, Tårnby, København, Dragør Delaftale 4 Bornholms Politi (12) Bornholms Regionskommune

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-Hvidovre: Vejtransport 2011/S 77-126784 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-Hvidovre: Vejtransport 2011/S 77-126784 UDBUDSBEKENDTGØRELSE 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126784-2011:text:da:html DK-Hvidovre: Vejtransport 2011/S 77-126784 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelser DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Begrænset udbud af uniformsgenstande til Dansk Politi. Rigspolitiet. Offentliggjort den 4.

Prækvalifikationsbetingelser. Begrænset udbud af uniformsgenstande til Dansk Politi. Rigspolitiet. Offentliggjort den 4. Prækvalifikationsbetingelser Begrænset udbud af uniformsgenstande til Dansk Politi Rigspolitiet Offentliggjort den 4. april 2011 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 2.1 Kontakt under udbudsforretningen...

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere