JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V"

Transkript

1 JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

2 Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK Hostmaster har i april måned 2015 udsendt brugerundersøgelser til både registranter og registratorer. Således blev linjen fra 2014 fastholdt, hvor brugerundersøgelsen for hhv. registranter og registratorer blev slået sammen til én undersøgelse for ikke at belaste registratorer to gange om året. Registratorerne har tidligere givet udtryk for, at to spørgerunder var én spørgerunde for meget. Spørgeskemaet er i hovedtræk forfattet med de samme spørgsmål som sidste år for at kunne sammenligne tallene. Der er dog foretaget mindre ændringer som primært er foretaget for at afdække, hvilken effekt validering af data har haft på registranter og registratorernes tilfredshed med DK Hostmaster. Spørgeskemaet er opdelt i nedenstående ni hovedområder: 1. Hjemmeside 2. Selvbetjening 3. Telefonisk support 4. support 5. Fakturering/Betaling 6. Sikkerhed 7. Vurdering af registrator 8. Aktiviteter for registratorer 9. Generel vurdering af DK Hostmaster Område 7 er alene spørgsmål til registranterne og område 8 er alene spørgsmål til registratorerne. Denne analyse er delt op i to dele. Først en gennemgang af registranternes svar på brugerundersøgelsen, og dernæst en gennemgang af registratorernes svar. Selve analysegrundlaget er vedlagt som bilag til denne analyse. I Rambølls rapport er indholdet dog opdelt i forhold til emner og ikke i forhold til selve respondentgrupperne. DK Hostmaster har af hensyn til forskellen på respondenterne opdelt denne analyse i henhold til grupperne og ikke fulgt rapportens opdeling. Registranter er betegnelsen for slutbrugerne, der har registreret et domænenavn. Registratorer er betegnelsen for dem, der kan oprette domænenavnene mod DK Hostmaster. Registranternes svar på brugerundersøgelsen Skemaerne er blevet sent til 8239 tilfældigt udvalgte brugere via . Det er dog sikret, at 960 registranter, der har oprettet et domænenavn efter 1. marts 2015, er blevet spurgt for derved at få registranter med i undersøgelsen, der har registreret et domænenavn efter valideringskravet er 1

3 trådt i kraft. DK Hostmaster har modtaget 1552 registrantbesvarelser sammenlignet med 1022 besvarelser i Heraf er der 195 besvarelser fra registranter der har oprettet et domænenavn efter 1. marts DK Hostmaster er meget tilfreds med, at antallet af svar er stigende. Ligesom i sidste undersøgelsesrunde, er der stadig et ønske om at opnå flere besvarelser for derved at forbedre det statistiske grundlag, som udgør grundlaget for at analysere virkningen af de mange tiltag, som DK Hostmaster gennemfører i disse år. Ad. 1: Generel tilfredshed Den samlede tilfredshed falder en smule i forhold til 2014-niveauet med 1% fra 81 til 80. Der er dog et lille fald i meget tilfredse og en stigning på 3 % i gruppen hverken eller. DK Hostmaster har i sidste halvår af 2014 og primo 2015 arbejdet med at leve op til lovkravene omkring validering af alle registranter for at sikre, at alle registranter er anonyme i DK Hostmasters whois database, så snart de er berettiget til det i henhold til anden lovgivning. Dette tiltag har betydet at andre tiltag såsom en forbedring af Selvbetjeningen, der var planlagt implementeret i løbet af 2014 og starten af 2015, er blevet udskudt. Derfor har de forventede forbedringer for registranterne ikke haft mulighed for at blive implementeret. I stedet har registranterne oplevet en stramning i valideringsprocessen i forbindelse med registrering af et nyt domænenavn. DK Hostmaster har efterfølgende genopstartet projektet med forbedring af Selvbetjeningen for derved at forbedre hovedparten af de områder, som bedømmes problematiske af registranterne. Der bliver således taget hånd om de kritiserede områder med henblik på at opnå højere tilfredshed på grund af en mere effektiv selvbetjening fra registranterne side. DK Hostmaster er dog tilfreds med, at der stadig er så få utilfredse registranter, og at det høje niveau for den samlede tilfredshed også er resultatet for 2015-brugerundersøgelsen. Ad. 2: Hjemmeside Der måles et mindre fald i tilfredsheden med hjemmesiden blandt registranter fra 2014 til 2015 fra 72 til 70. Højeste scorer er spørgsmålet om hvorvidt registranterne finder at hjemmesiden er skrevet i et forståeligt sprog, som ligger på 71,4. Lavest scorer hjemmesidens design som ligger på 61,2. På grund af udskydelsen af udvikling og implementering af en ny Selvbetjening er de tiltænkte tiltag omkring ny hjemmeside ikke iværksat. DK Hostmaster prioriterer dog til stadighed kommunikation og service via hjemmesiden højt, fordi mange brugere møder os derigennem. Derfor vil en ny hjemmeside blive lanceret parallelt med en ny Selvbetjening. Hjemmesiden vil have et mere indbydende design, en bedre navigation og mere forståelige og hjælpende tekster. DK Hostmaster forventer, at en forbedret hjemmeside vil opleves som en god service hos brugerne, og at det vil ses ved næste brugerundersøgelse. 2

4 Ad. 3: Selvbetjeningen 2015-resultatet viser et reelt fald på 2 indekspoint i tilfredsheden med Selvbetjeningen blandt registranter. Andelen af meget enige er faldet 2 procentpoint ift. 2014, mens andelen af enige er faldet 5 procentpoint. Selvbetjeningens design scorer lavest, dog lidt højere end i 2014 med 60,3 i indeks score i forhold til 59. Registranterne er stadig trygge ved at bruge selvbetjeningen - her er scoren steget en smule til 76,3. Der arbejdes stadig på at kode og implementere en ny version af Selvbetjeningen, og den er således ikke ændret inden for det seneste år. Selvbetjeningen vurderes således igen til ikke at være god nok i forhold til de gængse standarder på selvbetjeningsplatforme. DK Hostmaster finder, at de områder der kritiseres, er omfattet af den nye Selvbetjening, hvor der er lagt vægt på forbedret navigation, indbydende design og forståelige og hjælpende tekster. Det håber vi at kunne se afspejlet med højere tilfredshed i de næste års brugerundersøgelser. Ad. 4: Support via telefon Tilfredshedsindekset er faldet en smule i forhold til 2014 med 2 procentpoint, men der er tilsyneladende sket en forrykkelse blandt de registranter, der er tilfredse og meget tilfredse med den telefoniske support: Andelen der er meget enige i 2014 er således stedet 5 procentpoint, mens enige er blevet 10 pct. lavere. De meget utilfredse er desværre steget til 4 procentpoint, og det samme er de indifferente fra 10 til 14 %. Ser man på underspørgsmålene, er der størst tilfredshed med at Kundeservicemedarbejderen er god til at svare i et sprog, jeg forstår. Der er størst utilfredshed med åbningstiderne i kundeservice, som dog ligger på 68,1 %, hvilket stadig er en pænt høj tilfredshed. Tilfredsheden med den betjening registranterne får i Kundeservice, er vigtig for DK Hostmaster. Derfor er kundeservice også et område som vi arbejder med at forbedre, både ved hjælp af FAQ, Selvbetjening og hjemmeside, men også via at se på de redskaber der er til rådighed for den enkelte medarbejder i Kundeservice. Der er således fokus på både den direkte kontakt med registranterne, men også at det skal være det lettere for brugerne selv at finde svarerne også uden for åbningstid frem for at kontakte Kundeservice. Ad. 5: Support via Andelen af registranter, der enten er enige med, at de er tilfredse med -supporten, er faldet så den samlede score nu er 72 % i Indeksene til underspørgsmålene ligger mellem 69 og 75 for registranternes tilfredshed med supporten. 3

5 DK Hostmaster er ikke tilfreds med, at registranternes tilfredshed i forhold til support er faldet. Niveauet ligger stadig højt, men DK Hostmaster evaluerer løbende på support, og vil undersøge, hvilke tiltag der kan forbedre tilfredsheden med . Blandt disse tiltag vil være en gennemgang af standardsvarene for at se, om de kan forbedres. Desuden er DK Hostmaster i gang med at færdiggøre korte filmsekvenser, der bl.a. viser hvordan man validerer sit domænenavn. Disse vil indgå som links i en del af den mailkorrespondance, som foregår mellem DK Hostmaster og registranterne for derved visuelt at forklare de forskellige processer, der er relateret til domænenavne. Ad. 6: Priser og fakturering Andelen af meget tilfredse er steget med 7 procentpoint, mens andelen af tilfredse er 4 pct. lavere end i Andelen af uenige og meget uenige er det samme niveau som i Indeksene til underspørgsmålene for fakturering og betalingsvilkår ligger mellem 80 og 81 for registranterne. DK Hostmaster er generelt tilfreds med resultatet. Vi arbejder dog til stadighed med at forbedre faktureringen, bl.a. proceduren omkring skift af betaler og andre måder at få tilsendt informationer om fakturering på f.eks. SMS. Begge procedurer vil indgå i en revideret form i den kommende version af Selvbetjeningen, og derfor forventer vi en forbedring i dette resultat. Ad. 7: Sikkerhed Dette serviceområde er lidt mere blandet i sit indhold end de øvrige, så sikkerhed skal opfattes bredt. Med en tilfredshedsscore på 74, opnås et tilfredsstillende resultat. Der ses en stigning i antallet af enige og en svag nedgang i antallet af meget enige. Det er positivt, at registranterne ikke ser ud til at være utilfredse med, at man skal bekræfte sit domænenavn, efter man har bestilt det, for at aktivere det. Desuden viser resultatet, at brugerne stadig finder det svært at oprette nyt domænenavn i eksisterende bruger-id. Muligheden for at sammenlægge bruger-id er en af de procedurer, der forenkles i den kommende Selvbetjening. Ad. 8: Vurdering af registrator Niveauet for registranternes vurdering af deres registratorer er på samme niveau i 2015 som i DK Hostmaster afholder regelmæssigt møder med registratorerne for at koordinere udviklingen i branchen. DK Hostmaster har i 2015 øget sit fokus på registratorernes forskellige behov, og vi håber herigennem at være med til at hjælpe registratorerne med at fastholde en høj tilfredshed hos registranterne. 4

6 Opsamlende kommentar til registrantundersøgelsen: DK Hostmaster har analyseret resultaterne fra brugerundersøgelsen, og har overvejet hvilke tiltag, der er nødvendige for at forbedre resultaterne. DK Hostmaster kan bemærke, at netop de områder som der arbejdes på i øjeblikket med at forbedre hjemmeside og Selvbetjeningen også er prioriteter hos brugerne, som netop efterspørger forbedringer her. DK Hostmaster finder det således positivt, at ovenstående understøttes af brugerundersøgelsen. --o-- Registratorernes svar på brugerundersøgelsen Ad. 1: Generel tilfredshed Den samlede tilfredshed falder en smule i forhold til 2014-niveauet. DK Hostmasters indsats for at implementere en løsning, der sikrer alle registranternes anonymitet, når de er berettigede til det i henhold til anden lovgivning, har skygget for andre tiltag. Herunder forbedring af de systemer, der understøtter registratorernes processer med DK Hostmaster. Efter færdiggørelsen af valideringsprojektet, har DK Hostmaster igangsat projekter der fokuserer på at forbedre selvbetjeningsmulighederne i DK Hostmasters system samt væsentlige løft af understøttelsen af de automatiserede processer, der vil støtte registratorerne. Ligeledes er der planlagt et specifikt site kun for registratorer, sådan at informationsomfanget og støtten til registratorerne kan øges. Disse forbedringer leveres løbende over de næste 12 måneder, og det er vores vurdering, at de vil påvirke tilfredsheden positivt. Ad. 2: Hjemmeside Der måles et mindre fald i tilfredsheden med hjemmesiden blandt registranter fra 2014 til 2015 fra 61 til 60. DK Hostmasters generelle site planlægges opdateret i løbet af Der planlægges ligeledes et site specifikt for registratorer. Det er et specifikt mål for DK Hostmaster, at vores sites opleves som tilgængelige og lette at bruge, da vi møder mange af vores bruger på disse kanaler. Det er DK Hostmasters vurdering, at de planlagt tiltag vil lede til en bedre vurdering af vores hjemmeside. 5

7 Ad. 3: Selvbetjeningen 2015-resultatet viser et reelt fald på 5 indekspoint i tilfredsheden med Selvbetjeningen blandt registratorer, til et niveau på 58. Der arbejdes stadig på at kode og implementere en ny version af Selvbetjeningen, og den er således ikke ændret inden for det seneste år. Selvbetjeningen vurderes således igen til ikke at være god nok i forhold til de gængse standarder på selvbetjeningsplatforme. DK Hostmaster finder, at de områder der kritiseres, er omfattet at den nye Selvbetjening, hvor der er lagt vægt på forbedret navigation, indbydende design og forståelige og hjælpende tekster, og det håber vi at kunne se afspejlet med højere tilfredshed i de næste års brugerundersøgelser. Ad. 4: Support via telefon Tilfredshedsindekset er faldet i forhold til 2014 med 11 procentpoint. Ser man alene på den registrator-specifikke telefonsupport, så er der her en stigning på 2 indekspoint til et niveau på 94. Tilfredsheden med den betjening registratorerne får i Kundeservice er vigtig for DK Hostmaster. For registratorerne specifikt, har vi afsat en medarbejder specifikt til at betjene registratorerne 100%. Medarbejderne gør dette i en kombination af besøg, besvarelse af mails og telefoniske henvendelser. Det mener vi leder til den meget høje score, og det er en indsats, vi vil fortsætte. For den generelle tilfredshed, der ligger på et niveau på 67, er det vores opfattelse, at vi vil se en stigning i den, når den nye selvbetjeningsløsning lanceres, da en række af de opgaver som man normalt vil kontakte kundeservice med, vil kunne løses her. Ad. 5: Support via Der ses her en stigning på 4 indekspoint til et niveau på 78. DK Hostmaster er tilfredse med niveauet, og arbejder på at fastholde dette ved at have en medarbejder 100% dedikeret til kontakten til registratorerne. Ad. 6: Priser og fakturering Niveauet ligger på et tilfredsstillende niveau på 69, om end der registreres et fald på 2 indekspoints. 6

8 DK Hostmaster er generelt tilfreds med resultatet. Vi arbejder dog til stadighed med at forbedre faktureringen, bl.a. proceduren omkring skift af betaler og andre måder at få tilsendt informationer om fakturering på f.eks. via SMS. Begge procedurer vil indgå i en revideret form i den kommende version af Selvbetjeningen, og derfor forventer vi en forbedring i dette resultat. Ad. 7: Sikkerhed Med en tilfredshedsscore på 63, der er et fald på 3 indekspoint, opnås et tilfredsstillende resultat. Det er DK Hostmasters opfattelse, at brugerne stadig finder det svært at oprette nyt domænenavn i eksisterende bruger-id. Muligheden for at sammenlægge bruger-id er en af de procedurer, der forenkles i den kommende Selvbetjening. Ad. 8: Vurdering af registrator Ikke relevant for registratorer Opsamlende kommentar til registratorundersøgelsen: DK Hostmaster har analyseret resultaterne fra brugerundersøgelsen, og har overvejet hvilke tiltag, der er nødvendige for at forbedre resultaterne. DK Hostmaster kan bemærke, at netop de områder som der arbejdes på i øjeblikket med at forbedre hjemmesiden og Selvbetjeningen også er prioriteter hos brugerne, som netop efterspørger forbedringer her. DK Hostmaster finder det således positivt, at ovenstående understøttes af brugerundersøgelsen. DK Hostmaster ønsker at fastholde og styrke de tiltag, hvor tilfredsheden for registratorer ligger højt ved at have en ansat med 100% fokus på betjening af registratorerne. DK Hostmaster ønsker fremadrettet at styrke dialogen med registratorerne, bl.a. om de systemforbedringer DK Hostmaster planlægger. --o-- Jakob Truelsen Adm. direktør DIFO/ DK Hostmaster A/S Lise Fuhr Vicedirektør DIFO/DK Hostmaster A/S 7

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere