Mellem dagtilbud, skoler, klubber og PPR PPR. Almenområdet. Skoler og SFO'er. Tale-hørelærere. Specialpædagoger. Dagtilbud. Klubber.

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mellem dagtilbud, skoler, klubber og PPR PPR. Almenområdet. Skoler og SFO'er. Tale-hørelærere. Specialpædagoger. Dagtilbud. Klubber."

Transkript

1 SAMARBEJDSmodel Mellem dagtilbud, skoler, klubber og PPR Almenområdet PPR Dagtilbud Skoler og SFO'er Klubber Tale-hørelærere Specialpædagoger Psykologer Udarbejdet af KL s Konsulentvirksomhed juni 2013 Revideret i samarbejde mellem ISC, FK og PPR i BURC december 2013

2 Indhold 1) Samarbejdsmodellens formål og levetid Understøttelse af det pædagogiske personales og lærernes pædagogiske arbejde Samarbejdsmodellens levetid 4 2) Samarbejder mellem pædagoger/lærere og PPR Samarbejde om konkrete børn eller børnegrupper SP møder Eksempler på samarbejder Møder og aftaler Spørgsmål inden PPR kontaktes 6 3) Prioritering og planlægning af samarbejdet mellem dagtilbuddene/skolerne/klubberne og PPR Planlægning og prioritering af indsats for det enkelte barn PPR-kataloget 8 4) Kontakt mellem pædagogisk personale/lærere og PPR Hvordan booker pædagogisk personale/læreren en samtale med en PPR medarbejder Forebyggende og tidligere henvendelser fra lærere til psykologer Kernebegreber i kontakt og samarbejde 10 Forklaring: Samarbejdsmodellen omhandler både dagtilbud, skoler og klubber og PPR s tre faggrupper tale-høre-lærere/specialpædagoger/psykologer. I de orange bokse står de generelle aftaler, der er indgået mellem almenområdet og PPR. Betegnelsen pædagogisk personale I denne samarbejdsmodel benyttes betegnelsen pædagogisk personale som en samlet betegnelse for pædagoger og øvrige pædagogiske medarbejdere i dagtilbud, skoler og klubber. Således dækker betegnelsen hele 0-18-års-området. I de grønne bokse står de aftaler der er indgået mellem specifikke parter. Eksempelvis aftaler, der udelukkende gælder for samarbejdet mellem skolerne og psykologerne. 2

3 1. Samarbejdsmodellens formål og levetid Formålet med en samarbejdsmodel for dagtilbud/skoler/klubber og PPR (tale-hørelærere, specialpædagoger og psykologer) er at skabe tydelige rammer for, hvilke overordnede forventninger de samarbejdende aktører kan have til hinanden, så de fælles ressourcer anvendes mest effektivt. Målet med samarbejdet mellem dagtilbud/skoler/klubber og PPR er at sikre det bedste grundlag for den daglige pædagogiske praksis på 0-18-årsområdet med henblik på: Skabelse af inkluderende miljøer med plads til alle og dermed forebygge behovet for mere omfattende indsatser Udvikle kvaliteten i den pædagogiske praksis for børn med særlige behov og/eller i udsatte positioner. Kernen i samarbejdet mellem dagtilbud/skoler/klubber og PPR er altid barnet/den unge, opgaven og konteksten. Samarbejdsmodellen beskriver de formelle rammer og organisatoriske forhold for samarbejdet om barnet/den unge og opgaven. Udgangspunktet for samarbejdet mellem dagtilbud/skoler/klubber og PPR er det fælles forpligtende samarbejde. Det betyder, at selvom det formelle ansvar for indsatsen som hovedregel er hos dagtilbuddet/skolen/klubben, har begge parter en forpligtelse i forhold til barnet og opgaven og til at sikre, at samarbejdet fører til de bedst mulige resultater for barnet. 1.1 Understøttelse af pædagogernes og lærernes pædagogiske arbejde I de enkelte dagtilbud/skoler/klubber er pædagogisk personale og lærere organiseret i forskellige former for teams, hvor man kan understøtte hinanden i arbejdet med klasser eller børnegrupper og enkelte børn. Der er ligeledes lokale ressourcepersoner, som kan understøtte pædagogisk personale/lærere og teams i deres arbejde. Det er en forudsætning for samarbejdet, at pædagogisk personale og lærere ved, hvilken understøttelse af deres pædagogiske praksis de kan få fra ressourcepersoner mv. internt i dagtilbuddet/skolen/klubben og hvordan de kan få den. Det er et ledelsesmæssigt ansvar på det enkelte dagtilbud/skole/klub, at dette er tydeligt og kendt af det pædagogiske personale/lærerne. Det er også vigtigt, at pædagogisk personale og lærere ved, hvordan og hvornår de kan komme i kontakt med en tale-høre-lærer/specialpædagog/psykolog fra PPR, og i hvilke tilfælde det er relevant. I SP-modellen er det nøje angivet, hvordan den enkelte pædagogisk medarbejder/lærer eller team understøttes og får sparring gennem det systematiske arbejde med SP-modellen. I dagtilbud/skoler/klubber, der endnu ikke arbejder med SP-modellen, er det ekstra vigtigt, at den enkelte lærer eller pædagogiske medarbejder ikke føler sig alene med problemstillinger omkring et barn eller en børnegruppe. Det skal derfor være tydeligt, at det er muligt at blive understøttet i sin pædagogiske praksis i et team tæt på det pædagogiske personale/læreren og hos ressourcepersoner i dagtilbuddet/skolen/klubben. Tale-høre-lærere/specialpædagoger/psykologer fra PPR indgår som en ekstern ressource i forhold til spørgsmål af pædagogisk psykologisk karakter. Hovedformålet med PPR s indsats er at styrke og understøtte pædagogisk personale og lærere i deres pædagogiske arbejde med klassen/børnegruppen og de enkelte børn/elever. 3

4 Indstilling til PPR sker efter gældende procedure, hvor der har været arbejdet med mål- og udviklingsplaner i forhold til barnet/den unge. Inden et barn indstilles til PPR skal PPR inddrages vejledende eller konsultativt. Dette kan evt. ske allerede i forbindelse med udarbejdelse af den første mål- og udviklingsplan. Selve indstillingen til PPR sker ved et indstillingsmøde med deltagelse af forældre, ledelse, PPR og lærere/pædagoger. 1 Link til indstillingsproceduren på HTKalle 2 Link til anvendelse af mål og udviklingsplaner 1.2 Samarbejdsmodellens levetid Samarbejdsmodellen skal bruges til at give samarbejdet mellem dagtilbud/skoler/klubber og PPR en ny start på et godt samarbejde. Grundlæggende baserer modellen sig på Høje-Taastrup Kommunes arbejde med SP modellen. Ikke alle dagtilbud/skoler/klubber starter arbejdet med SP-modellen fra august 2013, men samarbejdsmodellen vil også kunne anvendes af de dagtilbud/skoler/klubber, der ikke arbejder efter SP-modellen. Både arbejdet med SP-modellen og samarbejdet mellem dagtilbud/skoler/klubber og PPR vil udvikle sig over de næste år, så det kan på sigt også blive nødvendigt at ændre i samarbejdsmodellen. Det er derfor aftalt, at samarbejdsmodellen evalueres efter højest to år, det vil sige i efteråret Samarbejder mellem pædagoger/lærere og PPR Samarbejdet mellem pædagogisk personale/lærere og PPR kan antage forskellige former. Der gives eksempler på samarbejdet nedenfor og henvises til ydelseskatalogerne i bilag. For at udnytte PPR s ressourcer bedst muligt, skal de interne ressourcer i dagtilbuddet/skolen/klubben i form af ressourcepersoner eller SP-teams være udnyttet inden PPR inddrages. Inden en lærer eller pædagogisk personale retter henvendelse til PPR bør man derfor foretage de overvejelser omkring situationen og barnet som er anført på sidste side i denne samarbejdsmodel, afsnit Samarbejde omkring konkrete børn eller børnegrupper Hvis der er indgået aftale omkring et samarbejde mellem pædagogisk personale/lærere og PPR omkring en konkret sag, følger samarbejdet de behov, mål og forløb der er i den konkrete sag. Ansvaret for sagsforløbet ligger naturligt hos det pædagogiske personale/læreren, som også har den daglige kontakt med barnet eller børnegruppen. Arbejdet med det enkelte barn eller børnegruppen sker i en cirkulær proces, som det er beskrevet i SP-modellen. Det aftales løbende, hvilke professionelle herunder faggrupperne i PPR, der skal inddrages i den videre proces jf. afsnittet om møder og aftaler nedenfor. 2.2 SP-møder I SP-modellen indgår tale-høre-lærere/specialpædagoger/psykologer fra PPR samt sundhedsplejersker som SP-vejledere i de SP-teams, der oprettes på hver dagtilbud/skole/klub. SP-vejlederne deltager i 4-5 af de aftalte SP-møder i hvert team i løbet af et år. 4

5 2.3 Eksempler på samarbejder Generelt for samarbejdet mellem dagtilbud/skoler/klubber og PPR Der er mulighed for at de forskellige faggrupper i PPR kan inddrages konsultativt til rådgivning og vejledning i dagtilbud/skoler/klubber. Dagtilbud og specialpædagoger: Afdelingen for specialpædagoger varetager forskellige funktioner på 0-6 års-området: Praktisk Pædagogiske Vejledere (PPV ere) Specialpædagogiske konsulenter Støtte-vejledningspædagoger Et eksempel på et samarbejde: Dagtilbuddet kan inddrage en Praktisk Pædagogisk Vejleder som et par friske og udefrakommende øjne på barnets omverden: daginstitutionens rammer i bredeste forstand fx det fysiske rum, relationer, aktiviteter, struktur og pædagogiske metoder. Det handler dermed ikke kun om at arbejde med det enkelte barn og dets adfærd men om konteksten. Dagtilbuddets samarbejde med de Praktisk Pædagogiske Vejledere er altid af forebyggende karakter. Det kræver derfor ikke en indstilling til en pædagogisk psykologisk vurdering af barnet. Et eksempel på et samarbejde kan være, at en daginstitution har en bekymring eller undren omkring et barn. De drøfter bekymringen med forældrene og sammen bliver de enige om, at ansøge om et samarbejde med en Praktisk Pædagogisk Vejleder. Den Praktisk Pædagogiske Vejleder kan nu komme ud i dagtilbuddet og iagttage barnet i samspil med de andre børn og voksne. I samarbejde med dagtilbuddet og forældrene udarbejdes en mål- og udviklingsplan for at systematisere det pædagogiske arbejde omkring barnet. Skoler og psykologer Psykologerne yder fx rådgivning og vejledning af ad hoc karakter. Psykologerne har arbejdsdag på skolen på en fast ugedag. Oftere på store skoler end på små. Her er det muligt for pædagogisk personale/lærere at rette henvendelse til psykologen. Det kan fx være ved et behov for at få en ny vinkel af pædagogisk psykologisk karakter på en situation, en klasse eller et barn eller at lufte en bekymring. Det kan også være, at det pædagogiske personale/læreren har behov for at få en drøftelse med psykologen om, hvorvidt psykologen skal inddrages yderligere omkring en klasse eller et barn. Dette kan være første skridt på vejen til en mere formel inddragelse af psykologen i en konkret sag. Mere forpligtende inddragelse af psykologen i en konkret sag kræver prioritering fra skoleledelsen i forhold til den samlede psykologressource på skolen. I forhold til konkrete sager vil psykologen som hovedregel bidrage konsultativt på møder efter nærmere aftale. Derudover kan psykologen bidrage med samtaler med barnet, test af barnet, observation af barnet i klassen eller gruppen af børn. Klubber og PPR Klubberne har ikke et fastlagt samarbejde med PPR, men der er mulighed for at de forskellige faggrupper i PPR kan inddrages omkring konkrete børn eller problematikker. Eksempelvis kan en tale-hørelærer inddrages til at give sparring, hvis en klub modtager et barn med kommunikationsvanskeligheder. Når der afholdes overleveringsmøder mellem SFO og klub for børn, der har en talehøreproblematik, kan tale-hørelæreren inviteres. På den måde sikres overlevering af viden om den kommunikationsproblematik, som barnet er udfordret af. Klubberne bør inviteres med til møder, når det handler om et barn eller en ung, der går i klub. Dette aftales i dialog mellem skole- og klubledelse. 5

6 2.4. Møder og aftaler Erfaringerne fra de gode samarbejder mellem pædagogisk personale/lærere og PPR i Høje-Taastrup Kommune tilsiger, at der skal være klare aftaler for samarbejdet. Det betyder blandt andet, at enhver henvendelse eller møde mellem pædagogisk personale/lærer og PPR skal afsluttes med en præcis aftale om det videre forløb, gerne udmøntet i en konkret mål- og udviklingsplan, om: Hvilke handlinger skal der ske på baggrund af mødet? Hvem skal udføre hvilke handlinger? Hvornår skal handlingerne være udført? Hvordan følges der op på handlingerne og af hvem? Skal vi mødes igen eller betragter vi forløbet som afsluttet nu? Hvis vi skal mødes igen, hvad skal vi så mødes om? Hvem har det overordnede ansvar for det videre forløb? Det er en fælles forpligtelse hos det pædagogiske personale/lærer og PPR at ovenstående aftaler laves. Der udarbejdes i forlængelse af aftalerne et kort beslutningsnotat med udgangspunkt i ovenstående punkter. Den, der har indkaldt til mødet, er ansvarlig for, at der skrives notat og at notatet sendes til alle mødedeltagerne samt, at forældrene orienteres Spørgsmål inden PPR kontaktes PPR kontaktes, når der er behov for sparring, som ikke understøttes af SP-modellen eller på anden måde internt i dagtilbuddet/skolen/klubben. Lærerne/det pædagogiske personale bør derfor altid overveje støtte fra fx eget team eller ressourcepersoner i dagtilbuddet/på skolen forud for kontakt til PPR. Forud for at en lærer/pædagogisk personale retter henvendelse til PPR kan man med fordel have arbejdet med SP-analyse, mål- og udviklingsplaner, herunder overveje følgende spørgsmål: Hvad er årsagen til min bekymring? Hvad ønsker jeg skal være anderledes? Hvad gør det vanskeligt for mig som professionel at skabe den forandring? Hvad har vi allerede gjort? Hvad vil jeg gerne have sparring til? 6

7 3. Prioritering og planlægning af samarbejdet mellem dagtilbuddene/skolerne/klubberne og PPR Den overordnede tilrettelæggelse og prioritering af samarbejdet mellem dagtilbuddene/ skolerne/klubberne og PPR sker i dialog mellem Institutions- og Skole Centret (ISC), Fritid og Kultur (FK) og Børne- og Ungerådgivningscentret (BURC). Der afholdes en gang årligt (i forårsmånederne) årsplansmøder, hvor det mellem dagtilbud/skoler/klubber og PPR aftales, hvordan de tildelte ressource fordeler sig. Årsplanmøderne indkaldes af PPR. PPR-lederne indkalder relevant personale fra PPR mens områdeleder/skoleleder inviterer relevante ledere fra området eller skoledistriktet (klubberne inviteres af skolelederen). Samarbejdet mellem SP team og PPR aftales og tilrettelægges jf. SP-modellen. Det er hensigtsmæssigt, hvis det allerede ved skoleårets start aftales, ved hvilke møder i SPteamet SP-vejlederen deltager. Udover ovenstående møder arrangeres PPR møder mellem PPR og dagtilbud. Disse møder retter sig mod samarbejdet omkring børn, der har forøget brug for en fokuseret indsats. Mængden af møder afstemmes ved årsplansmøderne. Skoler og tale-hørelærere/psykologer Det aftales blandt andet, hvor mange tale-hørelærer ressourcer/psykolog ressourcer i form af timer, der stilles til rådighed for hver skole i et skoleår. Den overordnede tilrettelæggelse og prioritering af samarbejdet sker for et skoleår ad gangen. Tilrettelæggelsen og prioriteringen af samarbejdet mellem tale-hørelærerne/ psykologerne og den enkelte skole sker indenfor de ressourcemæssige rammer, som tale-hørelærerne/psykologerne har for den enkelte skole. Planlægningen sker i dialog mellem skoleledelsen, tale-hørelærere/psykologer, der er tilknyttet skolen, og deres ledere. Planlægningen af tale-hørelærernes/psykologens arbejde på den enkelte skole, sker med udgangspunkt i de behov skolen selv ser. Med andre ord bliver det skolens efterspørgsel efter tale-hørelærernes/psykologens ressourcer, der er styrende for, hvordan tale-hørelæreren/psykologen skal prioritere sin tid på skolen. Forud for hvert skoleår foretages en overordnet planlægning og prioritering af samarbejdet herunder hvordan tale-hørelærerens/psykologens arbejdstid på skolen tilrettelægges, og hvordan det sikres, at tale-hørelæreren/psykologen opfattes som tilgængelig for pædagogisk personale og lærere. Der udarbejdes beslutningsreferat med angivelse af de vigtigste aftaler for den overordnede planlægning og prioritering af samarbejdet på den enkelte skole. Samarbejdet følges løbende på statusmøder mellem skolens ledelse og de tilknyttede tale-hørelærere/psykologer. Det afholdes minimum én gang om måneden. Talehørelærerne inviteres med på disse møder, når der er behov for det. Det er en fælles forpligtelse mellem skolens ledelse og de tilknyttede tale-hørelærere/psykologer, at der følges op på alle væsentlige punkter omkring samarbejdet. Skolens ledelse udarbejder beslutningsnotat omkring opfølgningen på samarbejdet. På statusmøderne drøftes også, hvilke elever tale-hørelærerne/psykologerne aktuelt er inde over, og om der er nogle elever, hvor der evt. kan blive behov for at inddrage tale-hørelærerne/psykologerne i fremtiden. Samarbejdet mellem PPR og den enkelte lærer eller lærerteam sker gennem møder i SP teamet eller ved henvendelse i tale-hørelærerens/psykologernes ugentlige arbejdsdag på skolen. Et mere formelt samarbejde mellem pædagogisk personale/lærer/team og tale-hørelæreren/psykologen prioriteres i samarbejde mellem skoleledelsen og de tale-hørelærere/psykologer, der er tilknyttet skolen. Skolens ledelse skal melde klart ud til det pædagogiske personale på skolen om aftalerne med psykologerne for det kommende skoleår. 7

8 3.1. Planlægning og prioritering af indsats for det enkelte barn Ansvaret for indsatsen for det enkelte barn ligger hos dagtilbuddet/skolen/klubben under rammerne for det fælles forpligtende samarbejde. For skolens og tale-hørelærernes/psykologernes samarbejde betyder det, at det er skolens ledelse, der i sidste ende prioriterer, hvilke ressourcer, der skal sættes ind overfor barnet, men også at det skal ske i dialog med de professionelle omkring barnet, herunder tale-hørelæreren/psykologen fra PPR. Indstilling af et barn til PPR sker altid på et indstillingsmøde med deltagelse af skolens ledelse, tale-hørelæreren/psykologen og forældrene PPR-kataloget I forlængelse af denne samarbejdsmodel udarbejder PPR et ydelseskatalog med beskrivelse af, hvordan PPR s faggrupper kan understøtte dagtilbud/skoler/klubber i deres arbejde med de mest udsatte eller udfordrede børn. Den endelige udformning af ydelseskataloget sker i dialog mellem ISC, FK og BURC og skal ligge i forlængelse af de organisatoriske rammer for nærværende samarbejdsmodel og arbejdet med SPmodellen. Ydelseskataloget (og fremadrettet det reviderede ydelseskatalog) skal være færdigt inden årsplanmøderne, der hvert år arrangeres i forårsperioden. Hensigten med ydelseskataloget er at tydeliggøre overfor pædagogisk personale og lærere, hvordan PPR understøtter det pædagogiske arbejde i dagtilbud/skoler/klubber. 4. Kontakt mellem pædagoger/lærere og PPR Pædagogisk personale og lærere har formaliserede samarbejdsrum med PPR ved fx SPmøder, PPR møder og ved aftalte samarbejder omkring konkrete børn eller børnegrupper. I disse situationer styres samarbejdet af de konkrete aftaler, der indgås indenfor de aftalte ressourcerammer. Særligt for kontakten mellem skoler og tale-hørelærere/psykologer For at give de bedste betingelser for samarbejdet mellem skolerne og PPR tilknyttes der tale-hørelærere/psykologer fra PPR fast til hver skole afhængigt at skolens størrelse, og om der er gruppetilbud på skolen. Formålet er at sikre faste relationer mellem talehørelærere/psykologer og lærere/pædagoger, som samarbejdet kan baseres på og at mindske sårbarhed ved sygdom, jobskifte, barsel og lignende. Det tilstræbes at der er kontinuitet i samarbejdet. Der er ønske fra klubberne om at komme med i dette samarbejde. 8

9 4.1. Hvordan booker pædagogen/læreren en samtale med en PPR-medarbejder? Ved eksisterende samarbejder er der som hovedregel lavet en aftale om, hvornår næste møde skal afholdes, hvad indholdet i mødet er, og hvem der deltager. Derudover kan man ringe eller skrive en mail. Der sagsbehandles ikke over mail, men det aftales her, hvornår man kan mødes. Mail besvares som alle andre mail senest 2 3 dage efter modtagelse. Det gælder både for pædagogisk personale/lærere og PPR. Hvis man ikke ser sin mail, sættes autosvar på med kontaktoplysninger til, hvem man alternativt kan kontakte. Møder mellem pædagogisk personale/lærere og PPR medarbejdere aftales under hensyn til begges kalendere og til behovet og forløbet i den enkelte sag. Møder arrangeres så vidt muligt indenfor almindelig arbejdstid, og når læreren ikke har undervisning, hvis der er en lærer med til mødet. I særlige tilfælde vil en lærer kunne frigøres fra undervisning efter aftale med skoleledelsen for at mødes med en PPR medarbejder. Ved potentielle, nye samarbejder kontakter det pædagogiske personale/læreren dagtilbuddets/skolens/klubbens ledelse med henblik på en fælles vurdering af, hvorvidt kontakt til PPR er den rigtige vej. Skolerne På skolerne er det muligt at rette direkte henvendelse til både tale-hørelæreren og psykologen. Psykologen har faste arbejdsdage på skolen mens tale-hørelæreren har fast aftalt arbejdstid på skolen. Tale-hørelærere og psykologer er endvidere på skoleintra hvor mødeaftaler kan indgås Forebyggende og tidlig henvendelse fra lærere til psykologer Der kan opstå situationer, hvor en pædagogisk medarbejder/en lærer oplever, at have behov for kontakt med tale-hørelæreren/specialpædagogen/psykologen uden en forudgående aftale. Et velfungerende samarbejde baserer sig i høj grad på gode relationer og kendskab til hinanden. For psykologer I psykologens arbejdsdag på skolen skal det være muligt for pædagogisk personale og lærere at kontakte psykologen uden først at lave en aftale. Tiden på skolen kan psykologen også bruge til sine andre opgaver, herunder fx sagsbehandling, deltage i SP møder og andre aftalte møder. Det skal dog være muligt for pædagogisk personale eller lærer at komme i kontakt med psykologen hen over dagen, og ikke kun i en fast træffetid. På den måde påvirkes det pædagogiske personales/lærerens tid med børnene mindst muligt. Det aftales lokalt mellem skoleledelsen og den/de tilknyttede psykologer, hvilken fast ugedag psykologen arbejder på skolen, og hvor ofte arbejdsdagen på skolen ligger. For tale-hørelærere Af skoleintra fremgår det, hvornår tale-hørelæreren har arbejdstid på skolen. Der er ønske fra klubberne om at komme med i dette samarbejde. 9

10 4.3. Kernebegreber i kontakt og samarbejde Årsplansmøder I løbet af foråret afholdes årsplansmøder med deltagelse af ledelse fra såvel dagtilbud/skole og PPR samt relevante medarbejdere fra PPR. Møderne indkaldes af PPR. På mødet prioriteres og aftales indsatser indenfor den aktuelle ressourceramme for det kommende skoleår. Der er ønske fra klubberne om at komme med i dette samarbejde. Link til meddelelse om årsplansmøder. Kernebegreber Både pædagogisk personale/lærere og PPR-medarbejdere er forpligtet til at agere med: Forudsigelighed Nedenfor er skitseret, hvordan hhv. pædagogisk personale/lærere og talehørelærere/ specialpædagoger og psykologer samtidigt kan leve op til kravene om både forudsigelighed og fleksibilitet. På de følgende sider ses hvordan forudsigelighed og fleksibilitet forstås i samarbejdet mellem henholdsvis dagtilbud/skoler/klubber og tale-hørelærere/specialpædagoger/ psykologer. Tale-hørelærere/dagtilbud: Forudsigelighed tale-hørelærere ved At fremmøde i dagtilbud aftales og synliggøres via kalender At tale-hørelæreren deltager i arbejdet med overgange mellem tilbud for at sikre kontinuitet Pædagogisk leder/pædagogisk personale ved At sikre, at der aftales fx SP møder, indstillingsmøder, vuggestuemøder, PPR møder, evaluerings- og perspektiveringsmøder m.v. Sikre dagsorden og referatskrivning til møderne At tale-hørelæreren altid kan kontaktes via mail eller mobil At institutionen altid kan kontaktes via mail eller institutionens telefon 10

11 Tale-hørelærere/skoler: Forudsigelighed tale-hørelærere ved At fremmøde på skolen fremgår på skoleintra At sikre overlevering fra ét tilbud til et nyt At tale-høre-læreren altid kan kontaktes via skoleintra eller mobil skoleledelse/ lærere/pædagogisk personale ved At tale-hørelæreren inviteres med på et par af skoleårets statusmøder, at der aftales SP møder og ad hoc arbejdsmøder. At tale-hørelæreren inviteres med til aftalte indstillingsmøder At skolen sikrer dagsorden og referatskrivning til møderne At læreren/det pædagogiske personale altid kan kontaktes via skoleintra 11

12 Specialpædagoger/dagtilbud: Forudsigelighed specialpædagoger ved Deltagelse i arbejdet med overgange mellem tilbud for at sikre kontinuitet ledelse/pædagogisk personale ved Når der etableret et konkret samarbejde kan specialpædagogen altid kontaktes via mail eller mobil Kun PPV er: Alle henvendelser bliver imødekommet indenfor to uger (benyt elektronisk ansøgningsskema (LINK). At fastlagte procedurer og konkrete samarbejdsmodeller følges Kun Specialpædagogiske Konsulenter: Kan kontaktes på mail eller mobil Kun Støtte- Vejledningspædagoger: At der rettes henvendelse til dagtilbuddet efter visitation. Herefter følger samarbejdet visitationsproceduren (LINK) At specialpædagogen laver konkrete aftaler i et samarbejde med dagtilbuddet At pædagogisk personale fritages for tilsynstimer om nødvendigt for at mødes med specialpædagogen Specialpædagoger/skoler: Forudsigelighed specialpædagoger ved Sikre at skolen får kendskab til de børn der har fået specialpædagogisk indsats i dagtilbuddet Deltagelse i arbejdet omkring overgange mellem tilbud for at sikre kontinuitet ledelse/lærere/pædagogisk personale ved Overblik over og indblik i de børn, de modtager. Ekstraordinært fokus på overleveringsmøderne Specialpædagogiske konsulenter kan kontaktes vedrørende konkrete børn, som tidligere har haft en indsats i dagtilbuddet 12

13 Psykologer/dagtilbud: Forudsigelighed psykologer/ledelse ved At fremmøde i dagtilbud aftales og synliggøres via kalender Deltagelse i arbejdet med overgange mellem tilbud for at sikre kontinuitet Bidrage til at sikre klarhed om procedure og faste modefora SP møder og PPR møder (koordinerende funktion) At de har plads i kalenderen til korte ekstraordinære møder med pædagogisk personale i dagtilbuddet ledelse/pædagogisk personale ved At benytte de eksisterende sparringsrum og ressourcer i dagtilbuddet. At sikre, at der aftales fx SP møder, vuggestuemøder, PPR møder, evaluerings- og perspektiveringsmøder m.v. At der ikke aftales indstillingsmøder uden at psykologen er gjort bekendt med sagen Sikre dagsorden og referatskrivning til møderne At der er klarhed om procedurer og faste mødefora SP-vejledning og PPR møder (koordinerende funktion) At de fritages for tilsynstimer om nødvendigt for at mødes med psykologer eller mødes med psykologer på ydertidspunkter Psykologer/skoler: Forudsigelighed psykologer/ledelse ved ledelse/lærere/pædagogisk personale ved At benytte de eksisterende sparringsrum og ressourcer på skolen. At der aftales statusmøder mellem skoleledelse og psykolog At de har faste arbejdsdage/tidspunkter hver uge på skolen At sikre, at der aftales SP møder og ad hoc arbejdsmøder At der ikke aftales indstillingsmøder uden at psykologen er gjort bekendt med sagen Sikre dagsorden og referatskrivning til møderne At de har plads i kalenderen til korte ekstraordinære møder med lærere/pædagogisk personale på skolen At lærere fritages for undervisning om nødvendigt for at mødes med psykologer eller mødes med psykologer på ydertidspunkter 13

14 PPR/Klubber: Forudsigelighed ledelse, tale-hørelærere/specialpædagoger/psykologer ved At lederne af talehørelærerne/specialpædagogerne og psykologerne altid kan kontaktes via mail og mobil Når det er relevant kan PPRmedarbejdere deltage i arbejdet med overgange mellem skole/sfo og klub for at sikre kontinuitet At der er plads i kalenderen til at bistå klubberne med generel rådgivning eller rådgivning omkring konkrete børn eller en børnegruppe ledelse/pædagogisk personale i klubber ved At lederen i klubben kontakter PPR hvis der er brug for generel rådgivning eller rådgivning omkring et konkret barn eller en børnegruppe At de fritages for skemalagte timer om nødvendigt for at mødes med PPR eller mødes med PPR på ydertidspunkter 14

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Retningslinjer for samarbejde med inklusionspædagogerne

Retningslinjer for samarbejde med inklusionspædagogerne Retningslinjer for samarbejde med inklusionspædagogerne Formål for samarbejdet med inklusionspædagogerne Samarbejdet med inklusionspædagogerne kan have afsæt i dagtilbudsloven eller i folkeskoleloven.

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

OVERGANG OG SAMARBEJDE FRA SFO TIL KLUB

OVERGANG OG SAMARBEJDE FRA SFO TIL KLUB OVERGANG OG SAMARBEJDE FRA SFO TIL KLUB INDLEDNING Denne beskrivelse er den fælles ramme og de fælles retningslinjer for samarbejdet om overgang fra SFO til klub et samarbejde, der skal sikre den trygge

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams:

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams: NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Afdelingen for dagtilbud Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Baggrund for ressourceteams: I Dagtilbudsloven,

Læs mere

Primære aktører: Forældrene, den pædagog som kender barnet bedst i SFO og den modtagende pædagog i klub Barnet/den unge kan deltage

Primære aktører: Forældrene, den pædagog som kender barnet bedst i SFO og den modtagende pædagog i klub Barnet/den unge kan deltage Sammenhængskraft mellem SFO og klub Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Overgangssamtale for børn i rød position Alle

Læs mere

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen kan der være mulighed for supplerende opgaver til inspiration og som aftales

Læs mere

OVERGANGE FOR BØRN MED SÆRLIGE BEHOV TIL OG IMELLEM ALMENTILBUD

OVERGANGE FOR BØRN MED SÆRLIGE BEHOV TIL OG IMELLEM ALMENTILBUD OPFØLGNING OVERGANGE FOR BØRN MED SÆRLIGE BEHOV TIL OG IMELLEM ALMENTILBUD Overgang for børn med særlige behov fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave startes i god tid. Specialpædagogisk og psykolog

Læs mere

AKT. Adfærd Kontakt Trivsel

AKT. Adfærd Kontakt Trivsel AKT Adfærd Kontakt Trivsel Begrebsafklaring Adfærd er et begreb, der på neutral måde beskriver barnets handlinger, gøren og laden. I skolesammenhæng anvendes begrebet bl.a. i forbindelse med barnets præstationer,

Læs mere

Vordingborg Kommunes årshjul for arbejdet med visitation til specialpædagogisk bistand

Vordingborg Kommunes årshjul for arbejdet med visitation til specialpædagogisk bistand Vordingborg Kommunes årshjul for arbejdet med visitation til specialpædagogisk bistand Årshjul for arbejdet med visitation er et arbejdsredskab til brug for Vordingborg Kommunes skoler der beskriver arbejds-

Læs mere

Styrket Tværfagligt Samarbejde

Styrket Tværfagligt Samarbejde Styrket Tværfagligt Samarbejde Børn og Kultur 01-11-2018 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Mål... 5 Mål og handlinger... 7 Organisering mv.... 8 Samarbejdet mellem PPR, sundhed og forebyggelse, Familierådgivningen

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Bilag 3 Ressourceteam på institutionsområdet

Bilag 3 Ressourceteam på institutionsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 3 Ressourceteam på institutionsområdet Baggrund Det er i forbindelse med debatmøderne om chancelighed blevet understreget, at der er behov at styrke samarbejdet

Læs mere

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen kan der være mulighed for supplerende opgaver til inspiration og som aftales

Læs mere

Skoleledelsen udvikler i samarbejde med medarbejdere og i dialog med forældre mål og strategier, som udmøntes i handleplaner.

Skoleledelsen udvikler i samarbejde med medarbejdere og i dialog med forældre mål og strategier, som udmøntes i handleplaner. 28.10.17 Langhøjskolen skolen som fælles projekt Inklusionshandleplan Langhøjskolen har tydelig retning og lederskab i forhold til arbejdet med inkluderende læringsmiljøer, hvilket sikrer en tydeligere

Læs mere

Vejledning til sprogvurderinger. -Dagtilbud og indskoling

Vejledning til sprogvurderinger. -Dagtilbud og indskoling Vejledning til sprogvurderinger - og indskoling September 2016 I Holbæk Kommune arbejder vi systematisk og fagligt med udvikling af børns sprog og læsekompetencer. For at sikre pædagoger og lærere de bedste

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

for børn med behov for en særlig indsats

for børn med behov for en særlig indsats DEN GODE OVERGANG for børn med behov for en særlig indsats FRA DAGTILBUD TIL SKOLE I VARDE BY Fælles retningslinjer for dagtilbud og folkeskoler i Varde by for overgangen fra dagtilbud til skole for børn

Læs mere

Inklusionshandleplan for Bjedstrup Skole og Børnehus 2014

Inklusionshandleplan for Bjedstrup Skole og Børnehus 2014 Inklusionshandleplan for Bjedstrup Skole og Børnehus 2014 Handleplanen for inklusionsarbejdet i Bjedstrup Skole og Børnehus tager sit udgangspunkt i Skanderborg Kommunes strategi for inklusion, Børn og

Læs mere

INKLUSIONS- KOORDINATOR

INKLUSIONS- KOORDINATOR INKLUSIONS- KOORDINATOR Børne- og Ungdomsforvaltningens målsætning er at skabe de bedst mulige tilbud til alle børn og unge så de kan trives og udvikle sig personligt, socialt og fagligt. Dette gøres blandt

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Vejledning til Samarbejdsmodel og skabelon til Stærkt samarbejde

Vejledning til Samarbejdsmodel og skabelon til Stærkt samarbejde Børne- og Ungdomsforvaltningen Vejledning til Samarbejdsmodel og skabelon til Stærkt samarbejde for skoler, KKFO, klynger, fritidsklubber, fritidstilbud, institutioner i klynger. FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er:

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er: Gladsaxe Kommune Familieafdelingen august 2006 Sammenhængende børnepolitik i Gladsaxe kommune 1. Indledning Gladsaxe Kommunes Sammenhængende børnepolitik 2007-2009 skal sikre sammenhæng i overgangene mellem

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud Dato? What? Why? How? Who? Visitationsdrøftelser lokalt på skolerne. Hele året. Det aftales lokalt hvor ofte man mødes. Samarbejde læringskonsulent og inklusionsmedarbejder. Læringskonsulent holder faste

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne - unge liv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Proceduren for samarbejdet mellem dagtilbud og andre fagprofessionelle er

Proceduren for samarbejdet mellem dagtilbud og andre fagprofessionelle er PROCEDURE Procedure for samarbejdet mellem dagtilbud og andre fagprofessionelle - herunder visitationsprocedure i forhold til iværksættelse af specialpædagogisk bistand til børn,der endnu ikke har påbegyndt

Læs mere

TRIVSEL OG INKLUSI PÅ FARSTRUP SKOLE

TRIVSEL OG INKLUSI PÅ FARSTRUP SKOLE TRIVSEL OG INKLUSI N PÅ FARSTRUP SKOLE Indholdsfortegnelse Værdigrundlag - pædagogisk udgangspunkt............. 3 Indsatsområder, procedure og handling................ 5 Forløb ved fravær..............................

Læs mere

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget.

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. Principper for C-sporet 1. Målgruppe Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. C-sporet indgår sammen specialklasserækken A-gruppen

Læs mere

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. juli 2010 Tlf. dir.: 4477 3202 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: tel@balk.dk Kontakt: Christell Erichsen Sagsnr: 2009-23480 Dok.nr: 2010-129392 Notat Tværfaglige

Læs mere

Retningslinjer for samarbejde og vidensudveksling mellem dagtilbud og øvrige aktører

Retningslinjer for samarbejde og vidensudveksling mellem dagtilbud og øvrige aktører Retningslinjer for samarbejde og vidensudveksling mellem dagtilbud og øvrige aktører Forældre, skole, sundhedspleje, PPR samt Familierådgivningen og Børnehandicaprådgivningen 2 Kære læser Med Retningslinjer

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart.

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart. Sammenhængskraft mellem dagtilbud og skole/sfo Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt.. Breve til kommende forældre Tidspunkt:

Læs mere

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder

Læs mere

Systematik i samarbejdet mellem skoler/institutioner og

Systematik i samarbejdet mellem skoler/institutioner og Systematik i samarbejdet mellem skoler/institutioner og Inklusionsafdelingen Hensigt med struktur for samarbejdet At skoler og institutioner oplever en hurtig, differentieret og målrettet indsats i samarbejde

Læs mere

SkoleflexPLUS pr. forvaltning. Tilbageslusningsflex pr. forvaltning

SkoleflexPLUS pr. forvaltning. Tilbageslusningsflex pr. forvaltning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialen Børne- og Ungdomsen NOTAT 6. marts 2019 RAMME FOR PILOTAFPRØVNING AF SKOLEFLEXPLUS Version 3, april 2019 Sagsnr. 2017-0012306 Dokumentnr. 2017-0012306-151 Nedenstående er en

Læs mere

Cover for uddybende materiale vedr. organiseringen af den faglige support samt arbejdet med ressourceteams.

Cover for uddybende materiale vedr. organiseringen af den faglige support samt arbejdet med ressourceteams. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Indkøb NOTAT Til Aflæggerbordet - BUU Cover for uddybende materiale vedr. organiseringen af den faglige support samt arbejdet med ressourceteams.

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Notat Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Frederiksberg Kommune har i forlængelse af budgetforhandlingerne i efteråret 2014 truffet

Læs mere

STRATEGI FOR INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I

STRATEGI FOR INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I 1 I SKOLE OG SFO En pædagogisk kurs at styre efter i hverdagen Det er ikke en egenskab ved det enkelte barn, der afgør, om det kan inkluderes det er en egenskab ved fællesskabet (Bent Madsen, 2011) 2 INDHOLD

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

SAMARBEJDSMODEL. Den gode overgang fra dagtilbud til skole for børn med særlige behov

SAMARBEJDSMODEL. Den gode overgang fra dagtilbud til skole for børn med særlige behov SAMARBEJDSMODEL Den gode overgang fra dagtilbud til skole for børn med særlige behov SAMARBEJDSMODEL Den gode overgang for børn med særlige behov Hvorfor sætte fokus på den gode overgang? Alle offentlige

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Skoleudsættelse. Information og vejledning til forældre om udsat skolestart

Skoleudsættelse. Information og vejledning til forældre om udsat skolestart Skoleudsættelse Information og vejledning til forældre om udsat skolestart I denne pjece kan I læse om gode råd til, hvordan I kan hjælpe med at gøre jeres barn skoleparat, samt om proceduren for skoleudsættelse

Læs mere

Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger

Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger 1 Indledning Inklusion har præget den offentlige debat siden 2012, hvor der blev gennemført

Læs mere

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune SK-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Hvorfor har Aalborg Kommune specialundervisningstilbud? I Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune arbejder vi hver dag med at tage hånd om alle

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Antimobbestrategi for

Antimobbestrategi for Antimobbestrategi 2016- Antimobbestrategi for Ullerup Bæk Skolen, Fredericia Gældende fra den Skoleåret 2016-17 og frem FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil arbejde målrettet for, at

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Visitationsprocedurer Vejen Kommune

Visitationsprocedurer Vejen Kommune Visitationsprocedurer Vejen Kommune Hvem kan visiteres til et specialtilbud?... 2 Hvad skal skolen gøre, når en elev skal visiteres til et specialtilbud?... 2 Visitationsproceduren i Dagtilbud & Skoleafdelingen...

Læs mere

Støttepædagoger/pædagogisk vejledning

Støttepædagoger/pædagogisk vejledning Hjælp til inklusion i Brøndby Kommunes dagtilbud Støttepædagoger/pædagogisk vejledning Pædagogisk følgeskab og inkluderende praksisudvikling Indhold 1. Hjælp til inklusion 2. Støttepædagogrollen 3. Hvem

Læs mere

BØRN- OG UNGEPOLITIK. Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være

BØRN- OG UNGEPOLITIK. Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være 2018 BØRN- OG UNGEPOLITIK Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være INDHOLD 03 Forord 04 Indledning De overordnede målsætninger for børn og unge 05 En tidlig

Læs mere

Bilag 2 - Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber

Bilag 2 - Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Bilag 2 - Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber I København ser vi børn og unges trivsel,

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Den Røde Tråd - Skolestart

Den Røde Tråd - Skolestart Den Røde Tråd - Skolestart Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for børn

Læs mere

Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger

Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger Principper for sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgange mellem tilbud samt videregivelse af relevante oplysninger 1 Forord Du sidder nu med Skanderborg Kommunes principper for at skabe gode sammenhænge

Læs mere

SPECIALPÆDAGOGISK ENHED - STØTTE I DAGTILBUD PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET NORDDJURS KOMMUNE

SPECIALPÆDAGOGISK ENHED - STØTTE I DAGTILBUD PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET NORDDJURS KOMMUNE SPECIALPÆDAGOGISK ENHED - STØTTE I DAGTILBUD PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET NORDDJURS KOMMUNE Forord Dette dokument beskriver rammer, mål og forudsætninger for Specialpædagogisk enhed. Sammenhængende børnepolitik

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE - mellem skoler, institutioner og klubber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Indhold Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber 3 Børn

Læs mere

Procedure for udsættelse af skolestart i Jammerbugt kommune

Procedure for udsættelse af skolestart i Jammerbugt kommune Procedure for udsættelse af skolestart i Jammerbugt kommune Overgangen fra dagtilbud til skole har afgørende betydning for barnets fortsatte skoletid. Forskning har påvist, at succesfulde overgange opnås,

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Bilag 6: Rammer for pædagogisk Tilsyn og Udvikling i dagtilbud

Bilag 6: Rammer for pædagogisk Tilsyn og Udvikling i dagtilbud Bilag 6: Rammer for pædagogisk Tilsyn og Udvikling i dagtilbud Betegnelsen dagtilbud bruges her som fælles betegnelse for alle de pasningstilbud, der findes i Rebild Kommune for børn i alderen 0-6 år;

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

- Intervention Differentieret PPR-indsats i forhold til elever med særlige behov i skolen

- Intervention Differentieret PPR-indsats i forhold til elever med særlige behov i skolen - Intervention Differentieret PPR-indsats i forhold til elever med særlige behov i skolen 2 ABC-intervention PPR s 2-bens strategi Forebyggende og foregribende indsats Indgribende indsats Fokus på undervisningsmiljøet

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet

Visitationsprocedure på skoleområdet Visitationsprocedure på skoleområdet Juni 2015 Visitationsprocedure på skoleområdet Notatet indeholder en procedure for, hvordan den fremtidige visitationsprocedure på skoleområdet i Ballerup Kommune tilrettelægges.

Læs mere

Princip for Skolehjemsamarbejdet Søndre Skole Maj 2018

Princip for Skolehjemsamarbejdet Søndre Skole Maj 2018 Princip for Skolehjemsamarbejdet Søndre Skole Maj 2018 Et godt skolehjemsamarbejde er med til at skabe gode betingelser for den enkelte elevs læring og trivsel samt for undervisningsmiljøet i klassen og

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til samarbejdsmodellen Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor udsatte

Læs mere

Notat om et tidligere og tættere tværprofessionelt distriktssamarbejde

Notat om et tidligere og tættere tværprofessionelt distriktssamarbejde Notat Sagsnr.: 00.00.00-G01-78-17 Dato: 04-04-2018 Titel: Notat om et tidligere og tættere tværprofessionelt distriktssamarbejde Sagsbehandler: Kirstine Andersen Indhold En tidlig indsats og et stærkt

Læs mere

Skolen på Duevej ,9% Skole på la Cours vej ,3% Lindevangskolen ,1% Ny Hollænderskolen ,1%

Skolen på Duevej ,9% Skole på la Cours vej ,3% Lindevangskolen ,1% Ny Hollænderskolen ,1% DET STATISTISKE DATAGRUNDLAG Figur 1: Svarprocent Figur 2: Besvarelser fordelt på skolerne Skoleleder Administrativleder, pædagogiskleder eller lignende Lærer Pædagog eller pædagogmedhjæl per I alt Skolen

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Grundlag for Roskilde kommunes specialklasser og tilhørende fritidstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder Udarbejdet i samarbejde mell

Grundlag for Roskilde kommunes specialklasser og tilhørende fritidstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder Udarbejdet i samarbejde mell Grundlag for Roskilde kommunes specialklasser og tilhørende fritidstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder Udarbejdet i samarbejde mellem Tjørnegårdskolen og PPR Formål med specialklasserne

Læs mere

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Konference d. 12. maj 2015 Udviklings- og forskningsprojekt om Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Projektdeltagere i Kompetenceudvikling og teamsamarbejde Ringkøbing-Skjern kommune

Læs mere

Skoleparathed i Aabenraa Kommune

Skoleparathed i Aabenraa Kommune Skoleparathed i Aabenraa Kommune I Aabenraa Kommune ser vi skoleparathed som noget, der foregår i samspil mellem barnet og dets omgivelser. Vurdering af skoleparathed er en individuel vurdering. I vurderingen

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

KLAR PARAT SKOLESTART? Procedurer i forbindelse med skolestart og skoleudsættelse i Thisted

KLAR PARAT SKOLESTART? Procedurer i forbindelse med skolestart og skoleudsættelse i Thisted KLAR PARAT SKOLESTART? Procedurer i forbindelse med skolestart og skoleudsættelse i Thisted Kommune Indledning Denne folder specificerer procedurerne for skolestart og skoleudsættelse i Thisted Kommune.

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Dagsorden. Formelt tilsyn klubområ det, Slångerup

Dagsorden. Formelt tilsyn klubområ det, Slångerup Dagsorden Formelt tilsyn klubområ det, Slångerup Oplysninger og data fra kalenderår 2016 Dato for tilsyn Deltagere ved tilsynet Distriktsklubleder Rasmus, bestyrelsesmedlem afbud, TR/medarbejder repræsentant

Læs mere

1. Indledning. 2. Et fælles handlerum ønske om retning og rammer. Politiske mål om helhed og sammenhæng og glidende overgange.

1. Indledning. 2. Et fælles handlerum ønske om retning og rammer. Politiske mål om helhed og sammenhæng og glidende overgange. 1. Indledning. Indskolingen i Gladsaxe kommune er baseret på samarbejde mellem lærere og pædagoger i den samordnede indskoling. Dette er tiltrådt af Byrådet i 1988. Den i aftalen beskrevne praksis har

Læs mere

Proceduren for samarbejdet mellem dagtilbud og andre fagprofessionelle er

Proceduren for samarbejdet mellem dagtilbud og andre fagprofessionelle er PROCEDURE Procedure for samarbejdet mellem dagtilbud og andre fagprofessionelle - herunder visitationsprocedure i forhold til iværksættelse af specialpædagogisk bistand til børn,der endnu ikke har påbegyndt

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Kontaktklasserne. Arden Skole

Kontaktklasserne. Arden Skole Kontaktklasserne Arden Skole 1 Målgruppe Kontaktklasserne med tilhørende SFO er en del af Mariagerfjord Kommunes undervisningstilbud til elever med vanskeligheder indenfor Autismespektret og tilgrænsende

Læs mere