Mål og procedurer for budgetlægningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019"

Transkript

1 Økonomi Dato: Mål og procedurer for budgetlægningen Side 1 af 19

2 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget Byrådets økonomiske mål og principper Kommunernes økonomiske rammer Vejen Kommunes økonomiske udgangspunkt Etablering af et politisk råderum Effektiviseringsstrategien - status Basisbudgettet for Budgetlægningen procedure Det tekniske budgetforslag (april-juni) Fastsættelse af råderum og indledende drøftelser i fagudvalg Procedure for etablering af et råderum - administrationen Drøftelse af overordnede initiativer og anlæg i fagudvalgene (april-juni) Økonomiaftalen og status på budgetlægningen Direktionens budgetoplæg (august) Budgetseminar (august) Budgetforslag (september-oktober) Dialog og høring (juni-oktober) Årshjul for budgetarbejdet Samlet tids- og handlingsplan Administrativ budgetvejledning Teknisk budget - drift Ændringer efter den 1. august Effektiviseringer Budgetønsker drift og anlæg...18 Driftsønsker...18 Anlægsønsker...19 Side 2 af 19

3 1. Mål og rammer for budget Kommunens budget er et udtryk for, hvordan Byrådet prioriterer den økonomiske ramme mellem forskellige ønsker og krav til serviceniveau og servicetilbud. Budgettet skal samtidig sikre, at der er sammenhæng mellem kommunens samlede indtægter og udgifter. Budgetstrategien fastlægger spilleregler og de overordnede rammer for budgetlægningen. Strategien indeholder desuden en tidsplan og angiver, hvilke opgaver Byrådet, økonomiudvalget, fagudvalgene og administrationen skal varetage i forbindelse med budgetlægningen Byrådets økonomiske mål og principper De overordnede mål for budgetlægningen følger af Vejen Kommunes økonomiske politik. Den økonomiske politik skal understøtte det flerårige sigte med budgetlægningen og medvirke til, at Vejen Kommune på såvel kort som langt sigt har en solid og bæredygtig økonomi. Det er en forudsætning for at skabe politisk handlefrihed til at finansiere anlægsinvesteringer, udviklingsprojekter og nye ønsker til driftsvirksomheden. Målet for den ordinære driftsvirksomhed er, at resultatet kan finansiere: Skattefinansierede anlægsinvesteringer efter låntagning Afdrag på lån Eventuelle likviditetsforbedringer. På anlægsområdet er sigtemærket derfor, at der i alt afsættes 280 mio. kr. netto til skattefinansieret anlæg i den fireårige budgetperiode, svarende til gennemsnitligt 70 mio. kr. om året. Anlægsinvesteringer, der medfører effektiviseringsmuligheder (dvs. fremtidige lavere driftsudgifter), søges prioriteret frem for anlæg, som forventes at medføre øgede driftsudgifter. Ved prioriteringer lægger Byrådet vægt på, at investeringen kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Målet for de likvide aktiver er, at den beregnede kassebeholdning ved udgangen af året udgør mindst kr. pr. indbygger, svarende til mio. kr. Målet for den langfristede gæld er, at den maksimalt må svare til landsgennemsnittet pr. indbygger (ekskl. ældreboliger). Pr. 1. januar 2014 udgjorde Vejen Kommunes langfristede gæld kr. pr. indbygger, mens landsgennemsnittet var kr. pr. indbygger. Vejen Kommune optager normalt lån til konkrete anlægsprojekter i det omfang, der er låneadgang. Behovet for at optage lån vurderes nøje i hvert konkret tilfælde, herunder muligheden for alternativ finansiering i forbindelse med offentlige-private samarbejder. Udskrivningsprocent, grundskyldspromille og eventuel dækningsafgift fastsættes i forbindelse med budgetvedtagelsen. Endelig fremgår det af den økonomiske politik, at Vejen Kommune i alle henseender vil leve op til regeringens og KL s aftaler om kommunernes økonomi. Side 3 af 19

4 Det tilstræbes endvidere, at der budgetteres med en overførselspulje af en vis volumen, som dels skal sikre spillereglerne for kommunens decentrale økonomistyringsprincipper, dels sikre en rationel prioritering mellem servicerammeudgifter og overførselsudgifter Kommunernes økonomiske rammer De overordnede rammer for kommunernes økonomi har de seneste år været meget begrænsede. Dette forventes også at kendetegne kommunernes økonomi de kommende år. Kommunernes styringsvilkår er generelt karakteriseret ved følgende: Fortsat svag konjunktursituation med begrænset økonomisk vækst Et underskud på de offentlige finanser, som er tæt på grænsen på 3 pct., jf. EU s stabilitets- og vækstpagt 4-årige udgiftslofter på serviceområderne Et forventet lavere anlægsniveau set i forhold til de seneste år Skattestop på landsplan Demografiske ændringer Betydelige refusionsomlægninger på beskæftigelsesområdet. Udgangspunktet er således, at det i høj grad er op til den enkelte kommune selv at skabe et økonomisk råderum til at kunne finansiere nye anlægsinvesteringer eller serviceforbedringer. Det er derfor afgørende, at der fortsat effektiviseres, så de kommunale opgaver løses så økonomiske fordelagtigt som muligt. Kommunerne er underlagt en sanktionslovgivning, som betyder, at 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen, jf. budgetloven. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv. Budgetloven giver imidlertid økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. I 2015 har kommunerne under ét fået et ekstraordinært finansieringstilskud på 3 mia. kr. Det er KL s forventning, at dette tilskud bortfalder fra I Økonomiaftalen for 2015 er der aftalt et anlægsniveau på det skattefinansierede område på i alt 17,5 mia. kr. Regeringen har i flere omgange anført, at det nuværende investeringsniveau i kommunerne skyldes, at en række investeringer er blevet fremrykket, og at investeringsniveauet derfor skal ned på et lavere niveau i de kommende år Vejen Kommunes økonomiske udgangspunkt Vejen Kommune har grundlæggende en sund økonomi. I de seneste fire år har der været et fornuftigt overskud på det skattefinansierede driftsområde. Det gennemsnitlige overskud er på ca. 118 mio. kr. Resultat af ordinær driftsvirksomhed Beløb i kr. R2011 R2012 R2013 R2014 Side 4 af 19

5 Resultat af ordinær drift - inkl. Renter Udviklingen skal ses i lyset af, at der fra 2013 blev flyttet anlægsudgifter for knap 12 mio. kr. fra anlæg til drift af hensyn til anlægsloftet. Derudover modtog kommunen i både 2013 og 2014 et ekstraordinært likviditetstilskud, som indgår i resultatet af den ordinære driftsvirksomhed. De skattefinansierede nettoanlægsudgifter har de seneste år ligget relativt stabilt. Det gennemsnitlige årlige udgiftsniveau har været på ca. 130 mio. kr. Skattefinansierede anlægsudgifter Beløb i kr. R2011 R2012 R2013 R2014 Anlægsudgifter Vejen Kommunes likviditet er faldet henover de seneste år. Den gennemsnitlige likviditet er fra 2011 til 2014 faldet fra godt 245 mio. kr. til godt 207 mio. kr. En væsentlig forklaring på likviditetsudviklingen er de ændrede betalingsstrømme mellem staten og kommunen som følge af etableringen af Udbetaling Danmark. Udvikling i likviditet Beløb i kr. R2011 R2012 R2013 R2014 Likviditet efter kassekreditreglen Ultimolikviditet Vejen Kommune har i løbet af de seneste fire år øget sin gæld med ca. 68 mio. kr. Låneoptagelsen i 2011 og i 2014 skal ses i sammenhæng med henholdsvis den daværende regerings initiativer til at øge de offentlige investeringer, henholdsvis ekstraordinære jordopkøb med henblik på fremtidig boligplanlægning. Gældsudvikling eksklusiv ældreboliger Beløb i kr. R2011 R2012 R2013 R2014 Afdrag Låneoptagelse Nettolåneoptagelse Rentebelastningen har stort set været uændret som følge af de faldende renter og gældspleje Etablering af et politisk råderum I budgetlægningen skal der etableres et råderum. Råderummet skal bl.a. sikre: en ultimokassebeholdning på mio. kr., jf. den økonomiske politik. finansiering af de ønskede anlægsinvesteringer, jf. målet om årlige investeringer på gennemsnitligt 70 mio. kr. set over en 4-årig periode. grundlag for at foretage politiske prioriteringer i forhold til den udvikling byrådet ønsker for kommunen. Der forventes at være et vist demografisk pres på driftsudgifterne på ældre- og sundhedsområdet de kommende år som følge af den demografiske udvikling. Samtidig er Side 5 af 19

6 udgifterne til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet steget væsentligt de seneste år. Ved de foregående års budgetlægninger er udgiftspresset på ældreområdet blevet modsvaret af færre udgifter på dagtilbuds- og skoleområdet som følge af et faldende børnetal. Det kan ikke forventes, at dette også vil gælde for dette års budgetlægning. De kommende år vil der blive gennemført flere reformer, som får økonomiske konsekvenser for kommunerne. Der vil med virkning fra 2018 blive gennemført en reform af tilskuds- og udligningssystemet, som vil få betydning for Vejen Kommunes finansieringsgrundlag. Reformen af tilskuds- og udligningssystemet skal ses i lyset af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, som medfører, at kommunerne kommer til at oppebære større nettoudgifter til forsørgelsesydelserne, da andelen af statsrefusion reduceres. Til gengæld forøges bloktilskuddet tilsvarende, således at reformen samlet set er neutral for kommunerne. Da fordelingen af statsrefusion og bloktilskud ikke er ens, vil den enkelte kommune opleve et nettotab eller en nettogevinst. Økonomi- og Indenrigsministeriets foreløbige beregninger indikerer imidlertid, at refusionsomlægningen ikke udgør en finansieringsmæssig udfordring for Vejen Kommune. Målsætningen i den økonomiske politik er, at der årligt kan gennemføres anlægsinvesteringer for 70 mio. kr., svarende til 280 mio. kr. over en 4-årig periode. Samtidig er det et mål, at der er balance på det skattefinansierede område, hvilket betyder, at overskuddet på den ordinære drift skal være på 280 mio. kr. over en 4-årig periode. I det nedenstående vises balancen mellem udgifter og indtægter over en 4-årig periode under forudsætning af, at indtægts- og udgiftsudviklingen i er uændret i forhold til den seneste budgetlægning. Det skattefinansierede område - balance Område Indtægter Udgifter Renter Resultat ordinær drift i alt Skattefinansieret anlæg Balance Oversigten viser, at der over en 4-årig periode er et overskud på den ordinære drift på knap 290 mio. kr. Der er dermed umiddelbart finansiering til at leve op til målsætningen om anlægsinvesteringer på 280 mio. kr. over en 4-årig periode. I anlægsbeløbet i 2019 på 120,878 mio. kr. indgår en ikke disponeret pulje på ca. 112 mio. kr. Det forventes, at målet i effektiviseringsstrategien er tilstrækkeligt til at kunne realiserede behovet for råderum til politiske prioriteringer. Målet er således, at der skal skabes effektiviseringer for 17 mio. kr. årligt, svarende til 68 mio. kr. over en 4-årige periode. Herudover kan fagudvalgene vurdere, om der er nogen aktiviteter, som kan ophøre, og som dermed kan være med til at skabe råderum til nye tiltag. Side 6 af 19

7 Såfremt det viser sig, at det tekniske budget eller økonomiaftalen skaber et pres for at øge råderummet, kan det blive nødvendigt at udarbejde et egentligt besparelseskatalog Effektiviseringsstrategien - status Vejen Kommune har siden 2012 arbejdet med en effektiviseringsstrategi. Målet er, at der hvert år skal findes effektiviseringsgevinster for 1 pct. af serviceudgifterne, hvilket svarer til cirka 17,3 mio. kr. i Effektiviseringsstrategien skal revideres i løbet af I de fire år der er blevet arbejdet med effektiviseringsstrategien er der anvist effektiviseringsgevinster svarende til 60,4 mio. kr. årligt i Status på effektiviseringsstrategien Effektiviseringsmål Mål fastsat i 2012 (0,5 pct.) Mål fastsat i 2013 (1 pct.) Mål fastsat i 2014 (1. pct.) Mål fastsat i 2015 (1. pct.) Samlet mål Realiserede effektiviseringer Realiserede effektiviseringer Realiserede effektiviseringer Realiserede effektiviseringer Samlede effektiviseringer Mereffektivisering Mål fastsat i 2016 (1. pct.) Effektiviseringsstrategien har de seneste år bidraget væsentligt til at skabe det fornødne råderum i forhold til kassebeholdning, anlægsinvesteringer og nye driftsønsker Basisbudgettet for Budgettet på det skattefinansierede område udgør i ,061 mio. kr. Serviceudgifterne udgør 1.731,001 mio. kr. svarende til 73 pct. af de samlede skattefinansierede driftsudgifter. Overførsler til personer udgør 499,513 mio. kr. svarende til 21 pct. af de samlede skattefinansierede driftsudgifter. Udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet udgør 142,469 mio. kr. Skattefinansierede driftsudgifter Budget 2015 samt basisbudget Område, kr pl B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Serviceudgifter Udvalget for teknik og miljø Beskæftigelsesudvalget Udvalget for skoler og børn Udvalget for sundhed, kultur og Side 7 af 19

8 fritid Udvalget for social og ældre Økonomiudvalget Generelle reserver I alt netto Overførselsudgifter Beskæftigelsesudvalget Udvalget for skoler og børn Udvalget for social og ældre I alt netto Øvrige områder Udvalget for sundhed, kultur og fritid (Kommunal medfinansiering) Udvalget for social og ældre (ældreboliger) I alt netto Skattefinansierede driftsudgifter i alt Side 8 af 19

9 2. Budgetlægningen procedure Budgetlægningen for indledes i løbet af marts. Herefter skal Økonomiudvalg, fagudvalg og administration arbejde med budgettet for det kommende år ud fra de opgaver, der er beskrevet i budgetstrategien. Direktionen udarbejder frem til primo august et budgetoplæg, som indeholder: Et budget, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter, og som overholder de økonomiske målsætninger Et effektiviseringskatalog Et katalog med prioriterede ønsker til driften Et katalog med prioriterede anlægsprojekter Evt. et sparekatalog, hvis det er nødvendigt for at sikre tilstrækkeligt råderum. I perioden fra april til primo juni skal de politiske udvalg arbejde med nye initiativer i Budget Det drejer sig om initiativer med henblik på at skabe råderum samt forslag til drifts- og anlægsønsker. Ultimo juni får Økonomiudvalget og Byrådet en orientering om den økonomiske situation med afsæt i aftalen med Regeringen om kommunernes økonomi. Primo august fremlægges direktionens budgetoplæg for Økonomiudvalget. Herefter afholder Byrådet et budgetseminar, hvor der vil være fokus på centrale elementer i det kommende års budget og på den politiske prioritering. Efter budgetseminaret færdiggør Økonomiudvalget budgetforslaget med henblik på 1. behandling i Byrådet Det tekniske budgetforslag (april-juni) I perioden april juni udarbejder administrationen et teknisk budget. Målet er at vise, hvordan Vejen Kommunes budget for vil se ud, hvis serviceniveau og produktivitet forbliver uændret på alle områder fra vedtagelsen af budget 2015 til den nye budgetperiode Først fremskrives det nuværende budgetoverslagsår 2014 med KL s vurdering af pris- og lønstigninger, som udmeldes i marts måned. Derefter tilrettes det tekniske budget i forhold til fire forhold: Mængdeændringer: budgetoplægget tilpasses ændringer i mængder, herunder prognoser for børn, skoleelever, ældre og på overførelsesområdet kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister etc. Lovgivning: ny lovgivning, som er fremsat efter vedtagelsen af budget 2014, og som har økonomiske konsekvenser. Byrådets beslutninger: beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget , og som har økonomiske konsekvenser. Regnskabet for 2014: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2014 og det forventede regnskabsresultat for Side 9 af 19

10 Det tekniske budget forelægges direktionen den 19. maj og Økonomiudvalget den 26. maj. Alle de foretagne ændringer fremlægges, så der er mulighed for en samlet politisk stillingtagen til ændringerne, herunder til konsekvenserne i forhold til realvækst mv. Det tekniske budget fremsendes til fagudvalgenes orientering. Det tekniske budget udgør herefter grundlaget for direktionens videre arbejde med at skabe et budgetoplæg til Byrådets budgetseminar. Der vil dog løbende frem til udgangen af juli kunne indarbejdes tekniske ændringer i budgetoplægget. Det skyldes, at nogle prognoser først er endeligt på plads i løbet af juni, og at lov- og cirkulæreprogrammet først kendes ultimo juni. Eventuelle tekniske ændringer efter den 1. august skal indgå i den politiske behandling. Ambitionen er, at der ikke efter 1. august opstår tekniske ændringer, som skævvrider den politiske behandling med yderligere udgifter/behov for besparelser Fastsættelse af råderum og indledende drøftelser i fagudvalg Ved de seneste års budgetlægninger er der skabt et væsentligt råderum ved hjælp af effektiviseringsstrategien. De seneste år er der derfor kun udarbejdet meget få besparelsesforslag, som bevirker en reduktion af serviceniveauet. Målet er, at der udarbejdes et katalog med effektiviseringer på minimum 17 mio. kr. I april har fagudvalgene indledende drøftelser af ideer og initiativer, der kan bidrage til at skabe et råderum. Det kan være i form af effektiviseringsforslag eller forslag til aktiviteter, som kan ophøre. Direktionens bruttokatalog over effektiviseringsemner indgår i drøftelserne i fagudvalgene Procedure for etablering af et råderum - administrationen Fra april og frem til primo juni uarbejdes et katalog med effektiviseringer for minimum 17 mio. kr. Arbejdet med effektiviseringer følger to spor: Spor 1: Det helhedsorienterede perspektiv Det helhedsorienterede perspektiv har fokus på kommunen som helhed. Der er fokus på løsninger, der går på tværs i organisationen, og som vedrører flere forskellige fagområder. Jo flere tværgående effektiviseringsgevinster, der kan anvises, desto mindre bliver kravet om effektiviseringsgevinster på de enkelte fagområder. Processen understøttes af, at direktionen udarbejder et effektiviseringskatalog, hvor der angives en række emner og temaer, som skal undersøges nærmere i forbindelse med budgetlægningen. Effektiviseringsemnerne kan både være af tværgående karakter samt vedrøre det enkelte fagområde. Understøttende handlinger: - Direktionen udarbejder et bruttokatalog med effektiviseringsemner senest primo april - Administrativt budgetseminar i marts med chefteamet med fokus på kommunens samlede økonomi, kommunen som helhed og effektiviseringer - Hovedudvalget drøfter effektiviseringskataloget og kommer med bemærkninger og forslag. Side 10 af 19

11 Spor 2: Budgetarbejdet i de enkelte udvalg/fagområder Ud over den helhedsorienterede tilgang stilles der krav om, at de enkelte udvalg/fagområder bidrager med effektiviseringsforslag. Dette krav understøttes af konkrete mål for, hvor meget det enkelte område forventes at bidrage med. Kravet til de enkelte områder justeres i forhold til de tværgående effektiviseringsgevinster, der anvises. Understøttende handlinger: - Budgetarbejdsgrupper bestående af direktør, afdelingschef og relevante nøglepersoner behandler direktionens effektiviseringskatalog og udarbejder forslag til effektiviseringer. - Involvering af MED-udvalgene o Direktionens bruttokatalog med effektiviseringsgevinster sendes til kommentering i de enkelte MED-udvalg. o o MED-udvalgene kommer med bemærkninger og ideer til effektiviseringer. MED-udvalgenes bemærkninger og ideer sendes til effektiviseringssekretariatet senest 1. maj. Svarene behandles i budgetarbejdsgrupperne. Medio juni drøfter fagudvalgene effektiviseringsforslag, og Økonomudvalget orienteres om det samlede katalog med effektiviseringer og eventuelle fremkomne forslag til aktiviteter, der kan udgå (besparelsesforslag) Drøftelse af overordnede initiativer og anlæg i fagudvalgene (april-juni) I foråret drøfter fagudvalgene forslag, der kan bidrage til at skabe et råderum. Det kan være effektiviseringer eller forslag til aktiviteter, som kan ophøre. Derudover kan fagudvalgene som en del af budgetlægningen drøfte de overordnede initiativer, der er igangsat inden for udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser. Derudover kan det være relevant for fagudvalgene at drøfte budget 2016 med udgangspunkt i følgende områder: Anlæg Temaplaner og andre politikker samt større projekter Status på igangsatte analyser Regnskabsresultatet for 2014 og realisering af budget På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene udarbejder afdelingscheferne forslag til driftsog anlægsønsker, som indgår i prioriteringen på budgetseminaret i august. Driftsønsker kan kun forventes at nyde fremme, hvis effektiviseringer har skabt et råderum til det. Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, søges prioriteret. I investeringsoversigten er der i 2016 disponeret anlægsprojekter for godt 75 mio. kr. Prioriteringen af nye anlægsprojekter kan derfor primært foretages i perioden Alternativt skal der peges på muligheder for at udskyde projekter i 2016 til efterfølgende år. Side 11 af 19

12 Som udgangspunkt vil anlægsønsker under kr. ikke blive imødekommet. Det tilstræbes, at der under hvert fagudvalg afsættes en anlægspulje, som kan finansiere mindre anlægsprojekter efter konkrete ansøgninger. Direktionen gennemgår driftsønsker og anlægsønsker medio juni. Drifts- og anlægsønskerne fremsendes til Økonomiudvalgets og fagudvalgenes orientering i juni. Fagudvalgene skal forud for budgetseminaret foretage en prioritering af anlægsønskerne på eget område Økonomiaftalen og status på budgetlægningen Regeringen og KL indgår sædvanligvis aftalen om næste års økonomi medio juni. Efter at Økonomiaftalen er indgået, får Økonomiudvalg og Byråd en samlet status på budgetlægningen: Gennemgang af Økonomiaftalen Katalog over forslag til effektiviseringer Kataloger med driftsønsker og anlægsønsker Evt. et sparekatalog, såfremt der er behov for at øge råderummet. De præcise konsekvenser af Økonomiaftalen kendes først i løbet af juli og vil blive forelagt på Økonomiudvalgsmødet den 4. august Direktionens budgetoplæg (august) På baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalget og i fagudvalgene udarbejder direktionen et budgetoplæg. Hvis budgetoplægget indeholder ændrede serviceniveauer, skal det fremgå tydeligt med henblik på den efterfølgende politiske behandling. Direktionen fremlægger desuden forslag til investeringsoversigt samt oversigt over eventuelle tekniske ændringer som følge af Økonomiaftalen. Budgetoplægget behandles i Økonomiudvalget den 4. august. Konsekvenser af direktionens budgetoplæg i forhold til det oprindelige budgetoverslagsår 2015 forelægges Byrådet på budgetseminaret Budgetseminar (august) Byrådet afholder budgetseminar den 20. og 21. august. På budgetseminaret fremlægges direktionens budgetoplæg for Det nærmere indhold af budgetseminaret besluttes af Økonomiudvalget i august Budgetforslag (september-oktober) På baggrund af prioriteringerne på budgetseminaret udarbejder Økonomiudvalget et budgetforslag, der lever op til målsætningerne i den økonomiske politik. Budgetforslaget fremlægges til 1. behandling den 8. september og 2. behandling i Byrådet den 6. oktober Side 12 af 19

13 2.9. Dialog og høring (juni-oktober) Vejen Kommune har fokus på at inddrage relevante parter i budgetlægningen. Dertil kommer det generelle krav om offentlighed i forvaltningen og i særdeleshed åbenhed om kommunens økonomiske forvaltning. Følgende skal sikre dette: Det tekniske budget samt udvalgenes økonomiske rammer forelægges institutionerne til orientering. Der afholdes temamøder i regi af MED-aftalen. Der afholdes møder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget. Der afholdes høring mellem 1. og 2. behandling, hvor budgetforslaget fremlægges for de formelle høringsparter og for offentligheden. Der afholdes informationsmøde med alle kommunens ledere umiddelbart efter budgetvedtagelsen. Afdelingerne skal i samarbejde med Økonomi sikre, at forslag til effektiviseringer forelægges de relevante institutioner forinden indarbejdelse i budgetforslaget. Når budgetforslaget foreligger efter Byrådets 1. behandling, fremsendes det til officiel høring hos de relevante parter: Ældrerådet, Handicaprådet, bestyrelser for institutioner etc Årshjul for budgetarbejdet Udarbejdelse af strategi for budgetlægningen. Udarbejdelse af populærudgave af budgettet. Indberetning af sidste ændringer i budgettet og udarbejdelse af det trykte budget. November December Januar Februar Regnskabsafslutning. Opgørelser af overførsler af drifts- og anlægsmidler til efterfølgende år. Regnskabsbemærkninger. Udarbejdelse af teknisk budgetforslag (frem til ultimo juni). Vedtagelse af budgettet senest 15. oktober. Oktober Marts Budgetopfølgning pr. 31/3. Byrådets 1. behandling af budget og høringsfase. September April Økonomiudvalget fastsætter behov for råderum i budgettet Drøftelser i fagudvalg om råderum og ønsker Budgetopfølgning pr. August 31/8. Budgetproces med byrådsseminar medio august. Direktion og Økonomiudvalg behandler budgetoplægget. Juli Færdiggørelse af det administrative budgetoplæg. Udarbejdelse af halvårsregnskab. Beregning af finansieringssiden. Juni Indgåelse af aftale mellem Regeringen og KL om næste års økonomi. Fastsættelse af 4-årigt Økonomiudvalget udgiftsloft. behandler det tekniske budgetforslag. Side 13 af 19 Orientering om status på budgetlægningen: Økonomiaftalen, katalog med effektiviseringer samt Fremlæggelse af Maj regnskabet inkl. overførsler. Oplæg til investeringsoversigt og finansieringsoversigt.

14 3. Samlet tids- og handlingsplan Hvornår/Hvad Primo marts Opstartsmøde om budgettet med fokus på tværgående temaer og råderum. Primo april 8. maj Udarbejdelse af teknisk budget. Udarbejdelse af investeringsoversigt Udarbejdelse af oplæg til finansieringsoversigt, Foreløbig beregning af servicevæksten mellem Budget 2015 og det tekniske budget for Endvidere foretages nyberegninger af renter, finansforskydninger og finansiering. April primo juni Drøftelse og behandling af forslag til effektiviseringer samt budgetønsker. Senest primo april Primo april 8. maj Frist for fremsendelse af tekniske ændringer 19. maj Behandling af det foreløbige tekniske budget for drift, anlæg og finansieringssiden. Herefter fremsendes det tekniske budget til behandling i Økonomiudvalget. Frem til 26. maj Afdelingschefer sender forslag til effektiviseringer, drifts- og anlægsønsker samt eventuelle forslag til aktiviteter, der kan ophøre fremsendes til Økonomi. 26. maj Økonomiudvalget behandler det tekniske budgetforslag. Efter den 26. maj Fagudvalgene orienteres om det tekniske budget. 9. juni Drøftelse af effektiviseringstiltag. Prioritering af drifts- og anlægsønsker. Herefter fremsendes katalogerne til Økonomiudvalget og fagudvalgenes orientering. Hvem Chefteamet Afdelinger og Økonomi Afdelinger og Økonomi Økonomi Fagudvalgene Direktionen udarbejder et bruttokatalog med effektiviseringsemner Økonomiudvalget fastsætter mål for råderum og pejlemærker for de enkelte områder Afdelinger og Økonomi Direktionen Afdelinger og Økonomi Økonomiudvalg Fagudvalg Direktionen Side 14 af 19

15 Medio juni Orientering om: Økonomiaftalen Katalog med effektiviseringer Kataloger med budgetønsker Medio juni Fagudvalgene orienteres om de samlede drifts- og anlægsønsker. Fagudvalgene prioriterer anlægsønsker på udvalgets område. Medio juni Administrativt orienteringsmøde om budgettet. Juni Orientering om budgetlægningen. Juli Færdiggørelse af det administrative budgetoplæg, herunder finansieringssiden. 4. august Direktionen forelægger budgetoplægget: Tekniske ændringer Råderum Yderligere initiativer Primo august Evt. drøftelse af status på budgetlægningen. 20. og 21. august Budgetseminar. Politiske drøftelser og prioriteringer på baggrund af budgetoplægget. 1. september Færdiggørelse af totalbudget med henblik på oversendelse til 1. behandling i Byrådet. Økonomiudvalg og efterfølgende Byråd Fagudvalg. Direktion og afdelingschefer Hovedudvalget Afdelinger og Økonomi Økonomiudvalget Fagudvalgene Byråd og Direktion Økonomiudvalget 8. september 1. behandling af budget. Byråd september Høringsperiode for de til 2. behandling oversendte forslag til drift og anlæg. 24. september 28. september Behandling af høringssvar. 29. september Behandling af høringssvar og afsluttende indstilling til 2. behandling i byråd. MED-udvalg, bestyrelser og institutioner Fagudvalgene (Datoer for møder i fagudvalgene bør fastsættes hurtigst muligt) Økonomiudvalg Side 15 af 19

16 6. oktober 2. behandling af budget. Byråd oktober Indberetning af de vedtagne budgetter til økonomisystem, relevante ministerier og KL. Senest 28. november Kontoplan for 2014 med budget udsendes til afdelinger og institutioner m.v. Senest 2. december Udarbejdelse af det trykte budget, kopiering og udsendelse. Økonomi Økonomi Økonomi Side 16 af 19

17 4. Administrativ budgetvejledning Direktionen skal sikre, at der er udarbejdet et kvalificeret budgetoplæg til Byrådets budgetseminar i august måned. Byrådets budgetseminar danner grundlag for Økonomiudvalgets forslag til budget Ved et kvalificeret budgetoplæg forstås: Et budget, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter, og som overholder de økonomiske målsætninger Et katalog med effektiviseringstiltag Et katalog med prioriterede ønsker til driften Et katalog med prioriterede anlægsprojekter Evt. et katalog med forslag til besparelser. Efter udarbejdelsen af det tekniske budget samt indgåelsen af økonomiaftalen for 2016 vurderes det, om der eventuelt er behov for udarbejdelse af et besparelseskatalog Teknisk budget - drift I løbet af perioden fra april ultimo juni udarbejder direktionen og afdelingscheferne et teknisk budgetforslag, som tager udgangspunkt i budgetoverslagsåret Budgetoverslagsåret 2016 fremskrives med KL s pris- og lønstigninger, som udmeldes i marts måned. Derefter tilrettes budgetforslaget i forhold til fire forhold: Mængdeændringer: budgetforslaget tilpasses ændringer i mængder, herunder prognoser for børn, skoleelever, ældre og på overførelsesområdet kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister etc. Lovgivning: ny lovgivning, som er fremsat efter vedtagelsen af Budget 2014, og som har økonomiske konsekvenser. Byrådets beslutninger: beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget , og som har økonomiske konsekvenser. Regnskab 2014 og forventet regnskab 2015: det tekniske budget skal vurderes i forhold til regnskabet for 2014 og det forventede regnskabsresultat for 2014, med henblik på at inddrage eventuel viden om områder, som i 2015 er over- eller underbudgetteret. Vurderingen finder sted frem til 1. august Det tekniske budgetforslag forelægges for direktionen den 19. maj og for Økonomiudvalget den 26. maj. Det tekniske budgetforslag forelægges de øvrige politiske udvalg i løbet af juni til orientering. Alle de foretagne ændringer fremlægges, så der er mulighed for en samlet politisk stillingtagen til ændringerne, herunder til konsekvenserne i forhold til realvækst m.v. Direktionen kan forud for den politiske behandling beslutte, at der skal udarbejdes konkrete forslag vedrørende tekniske ændringer, hvor der kan anvises alternativer med anden udgiftsmæssig konsekvens. Der vil dog løbende frem til udgangen af juli kunne indarbejdes tekniske ændringer i budgetforslaget. Det skyldes bl.a., at lov- og cirkulæreprogrammet først kendes medio juni. Det tekniske budgetforslag forelægges direktionen og Økonomiudvalget igen ultimo juni. Side 17 af 19

18 4.2. Ændringer efter den 1. august Eventuelle tekniske ændringer efter den 1. august skal indgå i den politiske behandling, og behandles og prioriteres på lige fod med driftsønsker i august oktober. Årsagen er, at det skal sikres, at det tekniske budget er gennemarbejdet. Ambitionen er, at der ikke efter 1. august opstår tekniske ændringer, som skævvrider den politiske behandling med yderligere udgifter eller besparelser som følge af tekniske ændringer. Nye ønsker og ændringer til budgettet, som ikke er tekniske ændringer i henhold til ovenstående punkter, skal behandles politisk på budgetseminaret og efterfølgende i Byrådet Effektiviseringer Administrationen udarbejder et katalog indeholdende effektiviseringsforslag. Effektiviseringer er blandt andet kendetegnet ved: nye løsninger, der gør det muligt at frigøre midler til omprioritering, uden at det berører servicen på området. nye løsninger, der gør det muligt at levere service i uforandret kvalitet for en større gruppe brugere for et uforandret eller reduceret budget. I modsætning til effektiviseringer er besparelser budgetreduktioner som følge af reduktioner af serviceniveauet. Fristen for fremsendelse af effektiviseringsforslag er den 26. maj. Eventuelle forslag til aktiviteter, der kan ophøre fremsendes også senest den 26. maj Budgetønsker drift og anlæg Som en del af budgetprocessen indhenter direktionen ønsker fra afdelingscheferne til nye aktiviteter inden for drift og anlæg, indeholdende forslag til finansiering. Direktionen vurderer hvert enkelt forslag og placerer dem i én af nedenstående kategorier: 1) Absolut nødvendig/karakter af teknisk ændring 2) Kræver særskilt politisk stillingtagen 3) Kan ikke anbefales af direktionen. Direktionen foretager så vidt muligt endvidere en prioritering af de ønsker, som placeres i kategori 2. Prioriteringen vil blive foretaget på baggrund af følgende kriterier: Belysning af aktiviteten og anvist finansiering Sammenhæng med temaplaner og øvrige politikker Værdi i forhold til at sikre kvaliteten i serviceniveauet Driftsønsker Afdelingscheferne fremsender driftsønsker til Økonomi senest den 26. maj. Beskrivelser af forslag til nye aktiviteter og tiltag foretages på de udarbejdede skabeloner. Side 18 af 19

19 Direktionen prioriterer driftsønskerne primo juni og fremsender herefter ønskerne til fagudvalgene. Anlægsønsker Afdelingscheferne fremsender anlægsønsker til Økonomi senest den 26. maj. Direktionen prioriterer ønskerne og fremsender dem til fagudvalgene senest medio juni. Fagudvalgene behandler og prioriterer anlægsønskerne forud for budgetseminaret i august. Projektforslag vedrørende anlæg skal indeholde en indholdsmæssig beskrivelse af projektet, finansiering (anlægsbudget) samt afledte konsekvenser for driften, herunder finansiering af afledte driftsudgifter. Projektforslag bør så vidt muligt beskrive tilhørsforhold til udbygningsplaner, langtidsplanlægning og videreførelse af igangværende arbejder. De enkelte afdelinger samarbejder med Bygningsservice omkring prissætning mv. af anlægsprojekter. Der opstilles herefter en samlet oversigt over igangværende og kommende investeringsprogrammer. Side 19 af 19

Mål og procedurer for. budgetlægningen

Mål og procedurer for. budgetlægningen Intern Service Budget Dato: 25.02.14 Mål og procedurer for budgetlægningen 2015-2018 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget 2015-18... 3 1.1. Byrådets økonomiske mål og principper...

Læs mere

Mål og procedurer for budgetlægningen

Mål og procedurer for budgetlægningen Økonomi Dato: 23.02.16 Mål og procedurer for budgetlægningen 2017-2020 Godkendt af Byrådet den 8. marts 2016 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget 2017-2020... 3 1.1. Byrådets økonomiske

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger 1 Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 10. marts 2015 Mål og procedure for budgetlægningen 2016 2019. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring.

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring. Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Økonomisk politik for Ringsted Kommune for

Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 10.09. 2012 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2011-2014 Indholdsfortegnelse 2 2 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2011-2014 Den økonomiske politik skal sikre en konsolideret økonomi ved

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Økonomisk politik for Ringsted Kommune for

Økonomisk politik for Ringsted Kommune for Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2011-2014 Indholdsfortegnelse AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT...3 AD 2) NIVEAU FOR ANLÆGSRAMMEN...4 AD 3) BUDGETMODEL...4 AD 4) TILVEJEBRINGELSE AF ET ØKONOMISK

Læs mere

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår Dato 08-04-2008 Sagsbehandler Arne Kristensen Telefon nr. 7257 7008 Mail akr@jammerbugt.dk Dokument nr. 1849-124318 Sags nr. 1849-32730 Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår 2010 2012 Budgetproceduren

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

Økonomisk Strategi

Økonomisk Strategi Økonomisk Strategi 2015-2018 Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 en Økonomisk

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 2016

Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 2016 Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 2016 Staben, 28. marts 2012 10/4495 Indledning Byrådet godkendte den 24. marts 2010 den økonomiske politik for Aabenraa Kommune for perioden 2010 2014. Med den

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere