Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013"

Transkript

1 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Administrationens roller og opgaver Budgetproces Budgetseminarer Udvalgenes arbejde med udvalgte områder Udvalgenes arbejde med mål Udvalgenes budgetbidrag Budgetdokument Demografikorrektioner Dialog mellem udvalg og virksomheder Tekniske korrektioner Tidsplan Øvrige elementer i budgetprocessen KL s budgetvejledning Høringsprocessen Evaluering af budgetprocessen... 13

3 1 Indledning Budgetvejledning 2013 blev vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar Budgetvejledningen beskriver den politiske behandling af budgetarbejdet for Den administrative vejledning er et tillæg til budgetvejledningen til brug for organisationens arbejde i tilknytning til budgetprocessen. Det er således en forudsætning, at budgetvejledningen for 2013 er kendt

4 2 Administrationens roller og opgaver Direktionen Direktionen er øverst ansvarlig for, at budgetprocessen forløber så godt som muligt over for Økonomi- og Erhvervsudvalget, Med-Hovedudvalget, fagudvalgene og kommunalbestyrelsen. Direktionen har fokus på sikker drift og økonomisk styring samt varetager den strategiske planlægning og udvikling af kommunen som koncern. Direktionen skal sikre processen og resultatet i forhold til de politiske mål og økonomiske prioriteringer i budgetforslaget. Budgetscreeningen udført af BDO er igangsat af direktionen. Direktionen vil følge budgetarbejdet mellem budgetseminarer 1 og 2 tæt, og direktionens medvirken i budgetarbejdet vil være tydeligere end tidligere år. Det betyder, at fremdriften i budgetarbejdet og dagsordner til udvalgene vedr. budgetarbejdet vil blive taget op på chefgruppens møder frem til budgetseminar 2 at den enkelte direktør deltager på udvalgsmøderne ved behandling af budgetpunkter efter behov at den enkelte direktør skal involveres i budgetarbejdet at den enkelte direktør vil afholde bilaterale møder med områdechef/stabschef efter behov Områdechefer De fire områdechefer spiller en central rolle i budgetprocessen, da det er områdecheferne, som er bindeled mellem og har det direkte samarbejde med udvalgene, fagrådene og virksomhederne, og herunder også yder rådgivning og sparring. Det er således den enkelte områdechef, som tilrettelægger processen for de fagudvalg, fagråd og virksomheder, som områdechefen er ansvarlig for. Processen for det enkelte område skal tilrettelægges, så der tages højde for kravene, aktiviteterne og tidsfristerne i den samlede budgetproces. Områdecheferne skal desuden understøtte helhedstænkningen i kommunen og understøtte, at koncerninteresser går forud for virksomhedsinteresser. Dette gælder også i det videre arbejde med budgetscreeningen og serviceniveau-drøftelserne efter budgetseminar 1. Stabschefer I budgetprocessen har stabschefen for Økonomi og Analyse en særlig rolle, som er beskrevet særskilt. Generelt for alle stabschefer gælder, at de skal bidrage aktivt til arbejdet med mål og økonomi på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, samt aktivt bidrage til drøftelserne i chefgruppen, herunder understøtte områdernes arbejde

5 Chefgruppen Chefgruppen, som består af direktionen og stabs- og områdechefer, drøfter løbende budgetprocessen med henblik på at sikre den overordnede koordinering og fremdrift. Chefgruppens medlemmer skal med faste intervaller drøfte, hvordan de enkelte områder håndterer arbejdet med de på budgetseminar 1 udvalgte områder, herunder fremdriften i arbejdet. Det samme gælder målprocessen, blandt andet for at sikre, at der overvejes mål for alle væsentlige områder, og at der stilles forslag til mål for alle politikområder. Virksomhedsledere En vigtig opgave er at orientere MED-udvalget, brugerbestyrelser m.fl. om budgetprocessen i foråret samt sikre, at udvalgenes budgetmateriale bliver drøftet i høringsperioderne, og at der fremsendes et høringssvar inden for tidsfristen. Se også Retningslinjer for ledelsens pligt til at redegøre om sammenhæng mellem resurser og arbejdsmængde vedtaget af MED-hovedudvalget den 15. december Virksomhedslederne skal i nødvendigt omfang bidrage aktivt og konstruktivt til arbejdet med budgetbidraget i samarbejde med områdechefen. Det er virksomhedsledernes ansvar at gøre opmærksom på, hvis der er tekniske korrektioner til budgetrammen. Hvis en virksomhedsleder vil fremsende et ønske om en opprioritering, skal behovet være velbegrundet i et konkret udviklingstiltag eller i et konkret behov i forhold til kerneydelsen. Et ønske om en udvidelse af virksomhedens ramme skal rettes til virksomhedens fagudvalg gennem områdechefen. Økonomi og Analyse Stabschefen for Økonomi og Analyses rolle er at planlægge budgetprocessen for det kommende år, herunder processen for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Økonomi og Analyse skal sikre fremdrift i budgetarbejdet med henblik på at få et holdbart budgetforslag til politisk behandling. Derudover understøtter Økonomi og Analyse det politiske niveau, direktionen og områdechefer i forhold til den økonomiske planlægning og opfølgning. Opgaver i Økonomi og Analyse: Økonomi og Analyse opstiller formkrav til udvalgenes budgetbidrag og udarbejder skabeloner, som er tilgængelige for områdesekretariater og virksomheder. Som nævnt er det virksomhedslederens ansvar at gøre opmærksom på tekniske korrektioner til budgetrammen med henblik på at forebygge, at eventuelle fejl overføres til det kommende budgetforslag. Stabschefen for Økonomi og Analyse vurderer og godkender de tekniske korrektioner. Herefter foretager Økonomi og Analyse indberetningen således, at korrektionerne indgår i rammerne. Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges en oversigt over de tekniske korrektioner, som har nettovirkning på kommunens budget. Økonomi og Analyse kan generelt pege på tekniske korrektioner til budgettet med henblik på at skabe overensstemmelse mellem budget og faktisk forbrug på områ

6 der, hvor der er sket en udvikling i udgifter eller indtægter, uden at der er foretaget budgetmæssige tilpasninger. Økonomi og Analyse opdaterer investeringsoversigten med eksisterende projekter. Forslag til nye anlægsprojekter påføres ikke, før forslaget eventuelt indgår i Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetforslag til 1. behandlingen. Økonomi og Analyse udarbejder befolkningsprognosen og beregner demografikorrektioner for budgetforslag og overslagsår. Økonomi og Analyse foretager den tekniske budgetlægning, fx rulning til sidste overslagsår, pris- og lønfremskrivning mv. og indberetter ændringer til budgettet i økonomisystemet, fx tekniske korrektioner og politiske prioriteringer. Udvalgene skal fremsende deres budgetbidrag til Økonomi og Analyse jf. tidsplanen og Økonomi og Analyse har ansvaret for, at udvalgenes budgetbidrag indgår i det videre budgetarbejde i kommunalbestyrelsen. Økonomi og Analyse har det overordnede ansvar for koordineringen af budgetmateriale til Økonomi- og Erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen. Det indebærer bl.a. udarbejdelse af nøgletal, oversigter og dagsordner samt indsamling af høringssvar og andet materiale fra områderne og udvalgene. Økonomi og Analyse sender udvalgenes budgetbidrag i høring i MED-Hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget, Bornholms Idrætsråd og virksomheder jf. tidsplanen. Økonomi- og Analyse samler høringssvarene til kommunalbestyrelsen. De enkelte høringssvar indgår i materialet til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger. Økonomi og Analyse har ansvaret for at budgettere kommunens indtægter, dvs. skatter, udligning og tilskud. Økonomi og Analyse beregner den økonomiske virkning af punkterne på lov- og cirkulæreprogrammet og melder dette ud til virksomhederne. Virksomhederne kan løbende holde sig underrettet om kommende ændringer via KL s budgetvejledning. Dette vil primært være aktuelt for de administrative virksomheder. Økonomi og Analyse har ansvaret for, at budgetforslaget efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets 1. behandling offentliggøres på kommunens hjemmeside, når det er tilgængeligt for kommunalbestyrelsens medlemmer. Økonomi og Analyse er ansvarlig for, at det vedtagne budget offentliggøres. Økonomi og Analyse har ansvaret for at der sker en løbende opdatering af relevant information på Dragenettet. Fagråd Fagrådene er en integreret del af kommunens organisering og et dialogforum mellem områdechefen og virksomhedslederne inden for det pågældende fagområde. Fagrådene har ingen selvstændig beslutningskompetence, men er et rådgivende og tværgående ko

7 ordinerende organ for områdechefen. Det vil derfor være naturligt, at mange af elementerne i budgetprocessen løbende tages op på fagrådsmøder. MED-Hovedudvalget MED-Hovedudvalget vil blive inddraget gennem orienteringer på de ordinære MED- Hovedudvalgsmøder og specifikke aktiviteter. MED-Hovedudvalget høres om budgettet dels i høringsperioden henover sommeren, og dels hvis der fremsættes nye forslag i den afsluttende del af processen. Herudover er følgende specifikke aktiviteter: Der afholdes et fællesmøde mellem MED-Hovedudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. maj og mellem MED-Hovedudvalget og kommunalbestyrelsen den 28. juni. MED-Hovedudvalget kommer med et oplæg til emner, som ønskes drøftet på møderne Der deltager fire medarbejderrepræsentanter fra MED-Hovedudvalget i de tre budgetseminarer i budgetprocessen MED-Hovedudvalget inviteres til at deltage i temamøde den 21. august sammen med kommunalbestyrelsen, hvor der vil være en administrativ gennemgang af budgettet Den tværgående budgetgruppe Økonomi og Analyse er tovholder for en tværgående budgetgruppe, som består af medarbejdere fra områdesekretariater og Økonomi og Analyse. Drøftelser og beslutninger i den tværgående budgetgruppe indgår som en del af den administrative proces i forlængelse af budgetprocessen. En vigtig opgave for områdesekretariaternes repræsentanter er at videreformidle informationerne fra gruppens drøftelser til områdecheferne og virksomhederne. I den tværgående budgetgruppe afklares og drøftes delelementer i budgetprocessen, og der koordineres i forhold til den tekniske del af budgetlægningen. Gruppen drøfter bl.a.: skabeloner til udvalgenes budgetbidrag koordinering og sparring af delelementer i processen, herunder spørgsmål til budgetvejledningen og tilrettelæggelse af intern administrativ proces økonomisystemets understøttelse interne administrative tidsfrister for indberetninger og fremsendelse af materiale og oversigter orientering fra Økonomi og Analyse om den overordnede politiske proces - 5 -

8 3 Budgetproces 2013 Den politiske budgetproces er beskrevet i budgetvejledning 2013, som blev vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar I dette afsnit suppleres budgetvejledningen med uddybende beskrivelser af aktiviteter, hvor administrationen har en særlig rolle i forhold til at understøtte den politiske proces. En detaljeret tidsplan kan ses i kapitel Budgetseminarer Jf. budgetvejledningen afholdes tre budgetseminarer i processen for budget Se budgetvejledningen for en nærmere beskrivelse. Chefgruppens deltagelse i og forberedelse af budgetseminarerne tages op på chefgruppemøder på relevante tidspunkter i processen. 3.2 Udvalgenes arbejde med udvalgte områder Jf. budgetvejledning vil kommunalbestyrelsen på det først budgetseminar afklare, hvilke områder, de enkelte udvalg skal arbejde videre med frem til budgetseminar 2. Alle områder og stabe skal således være forberedte på, at der efter budgetseminar 1 vil komme et arbejde med at gå i dybden med de udvalgte områder. Det kan fx være at specificere serviceniveau, se på strukturer, udarbejde analyser og foretages konsekvensberegninger. Formålet med at arbejde med udvalgte områder er at komme dybere ned i driften, end det er sket ved tidligere budgetlægninger. Arbejdet vil også skulle munde ud i, at der udover at der findes besparelsespotentialer sættes politiske mål for flere væsentlige områder af driften. Dette er vigtigt både politisk, fordi udvalgene skal forholde sig til flere områder af driften, og administrativt, da det giver mulighed for at øge det centrale overblik. Arbejderne vil indgå i udvalgenes budgetbidrag og skal fremsendes til Økonomi- og Analyse senest 14. juni Udvalgenes arbejde med mål Som beskrevet i budgetvejledning 2013 skal udvalgene komme med et oplæg til mål for 2013 som en del af budgetbidraget. Kommunalbestyrelsen har formuleret visioner og strategiske mål, som gælder for valgperioden. Udvalgenes oplæg til mål for 2013 skal understøtte kommunalbestyrelsens visioner/strategiske mål og må ikke være i modstrid med disse. Mål-oplægget kan bestå af: 2012-mål, som ønskes videreført til

9 mål som følge af arbejdet med de på budgetseminar 1 udvalgte områder nye mål mål på baggrund af budgetforliget for 2012, hvor der kan være emner, som er under fortsat implementering i Efter vedtagelsen af budget 2013 vil der være en administrativ udmøntning af indholdet i budgettet. Det betyder bl.a., at målene i budgettet skal omsættes til mål for de enkelte ledere i kommunen, dvs. stabschefer, områdechefer og virksomhedsledere. I forhold til tidligere år betyder det, at der er behov for en større stringens i udarbejdelsen af de politiske mål, og der er behov for at målene dækker bredt i organisationen. Det er chefgruppens ansvar at sikre, at det sker. Det er op til den enkelte områdechef at planlægge målprocessen for de udvalg og virksomheder, som områdechefen er ansvarlig for. For at sikre en vis kontinuitet i udvalgenes og kommunalbestyrelsens målarbejde skal følgende sikres: målformuleringsprocessen skal tage udgangspunkt i 2012-målene og forslaget til Bornholms Udviklingsplan 2012 målene skal være på politikområdeniveau og samtlige politikområder skal være dækket målene skal drøftes på forårets dialogmøder målene skal beskrives i de udarbejdede skabeloner. Virksomhedsledere, områdechef og områdesekretariatet må i fællesskab vurdere, om det enkelte mål kan holdes inden for den økonomiske ramme. Vurderinger af de økonomiske konsekvenser af målene skal indgå i oplægget til fagudvalget. Udvalgenes oplæg til 2013-mål er en del af udvalgenes budgetbidrag, som skal fremsendes til Økonomi og Analyse senest den 14. juni Økonomi- og Erhvervsudvalget skal komme med oplæg til mål for 2013 ligesom fagudvalgene. Oplæg til mål kommer fra direktionen. Dette skal ske i samarbejde med chefgruppen, da ØKE-mål både er mål for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område samt mål af tværgående karakter. Vurderinger af de økonomiske konsekvenser af målene skal indgå i oplægget til Økonomi- og Erhvervsudvalget. 3.4 Udvalgenes budgetbidrag Jf. budgetvejledningen skal udvalgenes budgetbidrag fremsendes til Økonomi- og Analyse senest 14. juni Se budgetvejledningen for en nærmere beskrivelse af indholdet i budgetbidragene. Økonomi- og Analyse udarbejder diverse skabeloner til brug for elementerne i budgetbidragene. Budgetbidragene udarbejdes i 2012-pris- og lønniveau. Økonomi- og Analyse retter beløbene til 2013-pris- og lønniveau til 1. behandlingen af budgettet

10 3.5 Budgetdokument Med udgangspunkt i udvalgenes budgetbidrag udarbejder Økonomi- og Analyse i samarbejde med områdesekretariaterne et budgetdokument, som vil give politikerne et samlet overblik over mål og økonomi for de enkelte politikområder. Økonomi- og Analyse arbejder på, at der kommer en elektronisk og interaktiv udgave af budgetdokumentet i en tilpasset form. Der kommer en særskilt vejledning til udarbejdelsen af budgetdokumentet, hvor indhold og ansvar i udarbejdelsesfasen er beskrevet. 3.6 Demografikorrektioner På baggrund af en befolkningsprognose beregner Økonomi- og Analyse demografikorrektioner for udvalgte områder. Se mere herom i budgetvejledningen. 3.7 Dialog mellem udvalg og virksomheder Områdechefen er i samarbejde med det enkelte udvalg ansvarlig for tilrettelæggelsen af dialogmøderne mellem fagudvalg og virksomheder. Læs mere om dialogmøder i budgetvejledningen. 3.8 Tekniske korrektioner Det er virksomhedslederens ansvar at gøre opmærksom på tekniske korrektioner til budgetrammen. Formålet er at forebygge, at eventuelle fejl overføres til det kommende budgetforslag. Tekniske korrektioner kan fx være: Budgetomplaceringer mellem konti inden for virksomheden. Disse skal finde sted for at justere budgettet i forhold til den faktiske aktivitet, samt for at følge den autoriserede kontoplan. Budgetomplaceringer mellem aktivitetsområder. Disse kan finde sted, hvis et budgetbeløb skal flyttes som følge af en tidligere flytning af opgaver/konti fra et aktivitetsområde til et andet. Indregning af kommunalbestyrelsens beslutninger, der har virkning for 2013 og frem. Udmøntning af tidligere års rammebesparelser. Væsentlige ændringer i kontraktmæssige forpligtelser. Organisatoriske ændringer, hvor der ikke ændres på opgavens karakter/indhold. Egentlige fejl. Dette kan fx være poster, der er faldet ud under den seneste budgetlægning, områder der er blevet dobbeltbudgetteret eller lignende. Økonomi og Analyse kan generelt pege på tekniske korrektioner til budgettet med henblik på at skabe overensstemmelse mellem budget og faktisk forbrug på områder, hvor der er sket en udvikling i udgifter eller indtægter, uden at der er foretaget budgetmæssige tilpasninger

11 Tekniske korrektioner, som har nettovirkning på kommunens budget, godkendes af stabschefen for Økonomi og Analyse og forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget i oversigtsform. Ændringer som følge af tekniske korrektioner indarbejdes i budgetrammerne. Tekniske korrektioner kan indsendes løbende og senest den 7. august til Økonomi og Analyse. Sendes til - 9 -

12 4 Tidsplan Nedenfor ses den detaljerede tidsplan for budgetprocessen for Tidsfrister, aktiviteter, aktører og dokumenter fremgår af tidsplanen. Dette gælder for såvel det politiske som det administrative niveau. For at sikre den bedste arbejdstilrettelæggelse omfatter tidsplanen centrale datoer, opgaver og milepæle for alle aktører i processen, inklusiv virksomheder, MED-udvalg m.fl. Virksomhederne kan med fordel planlægge MED-møder i forhold til udmeldingerne i tidsplanen. Dato/ periode Beskrivelse af aktivitet og aktører Dokumenter 18. jan. ØKE: budgetvejledning 2013 Budgetvejledning jan. ØA: budgetvejledning 2013 offentliggøres på Dragenettet Budgetvejledning 2013 Ult. jan. Direktionen: godkende administrativt tillæg til budgetvejledning Administrativt tillæg til budgetvejledningen Primo februar Fagudvalg og ØKE: egen budgetproces Primo februar ØA: sende materiale til budgetseminar 1 BDO-materiale mv. 14. feb. KB: budgetseminar 1 Materiale udsendt xx. feb. 22. feb. ØKE: udmelding fra budgetseminar 1 Februar - maj Områdechefer og virksomhedsledere: orienterer virksomhedsmed, brugerråd m.fl. om budgetprocessen Budgetvejledning Administrativt tillæg 14. marts ØKE og udvalgsformænd: statusmøder på udvalgenes arbejde Feb. 7. aug. Virksomhedsledere: tekniske korrektioner til Økonomi og Analyse Marts maj Fagudvalg og virksomheder: dialogmøder Områdesekretariater, fagråd, fagudvalg og ØKE arbejder med budgetbidraget Skabeloner til budgetbidraget 18. april ØKE: befolkningsprognose, demografikorrektioner, tekniske korrektioner mv. Befolkningsprognosen og demografinotat 16. maj MHU og ØKE: fællesmøde Oplæg til dagsorden fra MHU 23. maj ØKE og udvalgsformænd: statusmøder på udvalgenes arbejde Primo juni Fagudvalg og ØKE: sidste behandling af egne budgetbidrag Udvalgenes budgetbidrag

13 Dato/ periode Beskrivelse af aktivitet og aktører Dokumenter 14. juni Udvalg: Frist for aflevering af budgetbidrag til ØA Udvalgenes budgetbidrag 18. juni ØA: sende budgetbidrag i høring i MED-hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget samt i kommunens virksomheder ØA: sende materiale til budgetseminar 2 Udvalgenes budgetbidrag Budgetbidrag, oversigter mv. 18. juni aug. Medio juni Høringsperiode: de enkelte virksomhedsledere er ansvarlige for, at virksomhedsmed, brugerbestyrelser m.fl. høres omkring mål og økonomi for 2013 Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2012 Udvalgenes budgetbidrag Regeringens økonomiaftale 26. juni KB: budgetseminar 2 Materiale fremsendt 18. juni 28. juni MHU og KB: fællesmøde Oplæg til dagsorden fra MHU Medio juli ØA: sende beregninger af de økonomiske ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet til områdesekretariater og relevante virksomheder ØA: sende KL s budgetvejledning vedr. lov- og cirkulæreprogrammet så snart den foreligger Lov- og cirkulæreprogrammet KL s budgetvejledning vedr. lov- og cirkulæreprogrammet 7. aug. Virksomhedsledere: frist for tekniske korrektioner samt bemærkninger til lov- og cirkulæreprogrammet til ØA Tekniske korrektioner og bemærkninger til lov- og cirkulæreprogrammet 10. aug. Borgmester: sende budgetforslag til KB Borgmesterens budgetforslag 17. aug. Høringsfrist vedr. udvalgenes budgetbidrag Høringssvar 20. aug. ØA: sende materiale til budgetseminar 3 Borgmesterens forslag, balancer, partiernes forslag mv. 21. aug. MHU og KB: temamøde om budgettet for 2013, hvor detaljerne i budgettet gennemgås fra administrativ side 22. aug. ØKE: budgetbalancen, herunder konsekvenserne af regeringsaftalen, generelle tilskud og udligning, budgetkorrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, andre korrektioner samt forudsætningerne for finansieringssiden og skøn over udskrivningsgrundlaget Foreløbig balance mv. Budgetbalance, økonomiaftalen, indtægtssiden mv. 27. aug. Partier: sende ændringsforslag eller budgetforslag til ØA Partiernes ændringsforslag eller egne budgetforslag 3-4 sept. KB: budgetseminar 3 budgetforhandlinger Materiale fremsendt 20. august

14 Dato/ periode Beskrivelse af aktivitet og aktører Dokumenter 5. sept. ØA: informere kommunens medarbejdere om resultatet af budgetseminar 3 via Dragenettet Resultat af budgetseminar sept. ØA: sende nye forslag fra budgetseminar 3 i høring i MED- Hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget samt relevante virksomheder Nye forslag fra budgetseminar sept. 11. sept. Høringsperiode: de enkelte virksomhedsledere er ansvarlige for, at virksomhedsmed, brugerbestyrelser m.fl. høres omkring mål og økonomi for 2012 Områdesekr. + ØA: Frist for udarbejdelse af budgetbemærkninger til 1. behandling af budgetforslaget Nye forslag fra budgetseminar 3 Budgetbemærkninger 12. sept. ØKE: 1. behandling af budgetforslaget Budgetforslag sept. KB: 1. behandling af budgetforslaget Budgetforslag sept. ØA: offentliggøre budgetforslaget på kommunens hjemmeside Budgetforslag sept. Høringsfrist vedr. nye forslag fra budgetseminar 3 Høringssvar 25. sept. kl Frist for fremsættelse af ændringsforslag. Denne frist gælder ikke for Økonomi- og Erhvervsudvalget Ændringsforslag fra partierne 3. okt. ØKE: 2. behandling af budgettet Inkl. eventuelle nye høringssvar 11. okt. KB: 2. behandling af budgettet Inkl. eventuelle nye høringssvar Oktober Medio okt.-nov. Virksomhedsledere: informere medarbejdere om det vedtagne budget via MED-udvalgene Fagudvalg og virksomheder: dialogmøder Budget 2013 Dec. ØA: offentliggøre budget 2013 Budget

15 5 Øvrige elementer i budgetprocessen 5.1 KL s budgetvejledning KL udgiver hvert år en budgetvejledning, der kan bruges af områdesekretariater, virksomhedsledere m.fl. KL s budgetvejledning er et opslagsværk, som beskriver udviklingstiltag og ny lovgivning både generelt og for de enkelte sektorområder. Økonomi- og Analyse lægger KL s budgetvejledning i fics under journalnummer I Høringsprocessen Høringsprocesserne er en integreret og vigtig del af processen, og i tidsplanen er der taget højde for, at relevante interessenter kan blive hørt om de politiske prioriteringer af mål og økonomi. Områdecheferne har det overordnede ansvar for, at der i perioden februar-maj løbende orienteres om processen i virksomhedmed, brugerråd m.fl. Fagudvalgenes budgetbidrag skal fremsendes til Økonomi og Analyse senest den 14. juni. Økonomi og Analyse sender herefter budgetbidragene i høring i kommunens virksomheder, MED-Hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget med høringsfrist den 17. august Den enkelte virksomhedsleder er ansvarlig for, at virksomhedsmed, brugerbestyrelser m.fl. høres omkring budgetbidragene, og for at høringssvaret fremsendes inden for tidsfristen. Høringssvarene skal sendes direkte til Økonomi og Analyse og vil indgå som en del af det samlede materiale til kommunalbestyrelsens budgetseminar 3 den september. Hvis der kommer nye forslag fra kommunalbestyrelsen på det tredje budgetseminar sendes disse i høring i MED-Hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget samt relevante virksomheder den 10. september med høringsfrist den 25. september Evaluering af budgetprocessen Chefgruppen vil kontinuerligt evaluere budgetprocessen for Virksomhedsledere og områdesekretariater kan derfor komme med tilbagemeldinger løbende på processen til områdechefen, som vil bringe dem videre til chefgruppen. Direktionen kan iværksætte, at der foretages evaluering af processen på politisk og administrativt niveau. Derudover er alle velkomne til at sende en mail til Økonomi og Analyse med positive/negative erfaringer og forslag i relation til budgetprocessen. Sendes til

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2019 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Økonomi-,

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2017 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 10. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget BUDGET 2013 2016 FORORD. UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget 2013- Udvikling: I budgettet er fra 2012 afsat en innovationspulje og arbejdet med innovation og fornyelse

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår Dato 08-04-2008 Sagsbehandler Arne Kristensen Telefon nr. 7257 7008 Mail akr@jammerbugt.dk Dokument nr. 1849-124318 Sags nr. 1849-32730 Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår 2010 2012 Budgetproceduren

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

B = beslutnings- eller godkendelsespunkt O = orienteringspunkt D = drøftelse

B = beslutnings- eller godkendelsespunkt O = orienteringspunkt D = drøftelse CHEFGRUPPEN Ullasvej 23 3700 Rønne Tlf.: 56 92 10 17 Fax: 56 92 00 01 E-mail: direktionsmoeder@brk.dk 10.4.2012 Referat, møde nr. 78. Chefgruppens møde den 10.4.2012 kl. 8.30-13.00, mødelokale C, Ullasvej

Læs mere

Notat. Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative område. Indledning

Notat. Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative område. Indledning DIREKTIONEN Ullasvej 23 DK-3700 Rønne www.brk.dk Notat Modtagere: Økonomi og Erhvervsudvalget Udarbejdet af. Projektkoordinatoren Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 4. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet sagen i møde

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 29.11.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning

Budgetprocedure. Budget 2018 ( ) Sag: S Ringe, den Indledning Budgetprocedure Budget 2018 (2019-2021) Sag: 00.30.00-S00-6-16 Ringe, den 21.12.2016 Indledning Med vedtagelsen af Budget 2017 og overslagsår blev der lagt flere økonomiske spor, som muliggør en større

Læs mere

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter)

Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Tidsplan for budgetprocessen 2017 2020 (foreløbige tidspunkter) Dato Indhold Ansvarlig Fredag, den 27. november 2015 Drøftelse af Magistratens evaluering af budget 2016-2019 i Økonomi- og Planlægningsgruppen

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR 2015-2018 Ansvarlig Dato Aktivitet 22.01.2014 Drøftelse af Budgetbilag I (Udsendes 20.01.) Chefgruppen 28.01.2014

Læs mere

Budgetindflydelse i MED. April 2017

Budgetindflydelse i MED. April 2017 Budgetindflydelse i MED April 2017 teks t Byrådet vedtager tidsplan for B18 Forvaltningen beslutter aktivitetsplan H-MED vedtager tidsplan for MED Hvad er en god budgetproces for os: Der bør kun være

Læs mere

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Drejebog for budget 2015. Indledning Drejebogen omfatter møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. I drejebogen præciseres

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

B = beslutnings- eller godkendelsespunkt O = orienteringspunkt D = drøftelse

B = beslutnings- eller godkendelsespunkt O = orienteringspunkt D = drøftelse CHEFGRUPPEN Ullasvej 23 3700 Rønne Tlf.: 56 92 10 17 Fax: 56 92 00 01 E-mail: direktionsmoeder@brk.dk 31.1.2012 Referat, møde nr. 72. Chefgruppens møde den 31.1.2012 kl. 8.30-10.30, mødelokale C, Ullasvej

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget? Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til budgetproceduren for Budget 2011 (2012 2014) Økonomiudvalget godkendte på sit møde den

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetproces for

Budgetproces for Budgetproces for 2016-2019 Indtægter Finansiering Anlæg Udgifter Godkendt af Byrådet den 26. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING... 2 2. ØKONOMISKE MÅL... 2 3. BUDGETRAMMER... 3 3.1 Budgetrammer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter:

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter: SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Til: Byrådet m.fl. Dato: 17. december 2014 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 14/18683 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Holstebro Kommune Budgetvejledning 2018

Holstebro Kommune Budgetvejledning 2018 Holstebro Kommune Budgetvejledning 2018 Budget 2018 og overslagsårene 2019 2021 Udarbejdet af Økonomi Tiltrådt af Direktionen d. Godkendt af Økonomiudvalget d. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Økonomisk

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Økonomiudvalget besluttede i januar at behandle forslag til program og indhold i budgetseminarene på maj mødet 2012.

Økonomiudvalget besluttede i januar at behandle forslag til program og indhold i budgetseminarene på maj mødet 2012. Notat Udkast til indhold og programmer til budgetseminarerne i juni og august 2012. I januar vedtog Byrådet Vision 2018. Efterfølgende har forslag til en innovationsstrategi været drøftet og sendt i høring.

Læs mere

Forslag til Budgetproces Tids- og aktivitetsplan for By- og Landskabsudvalget Budget 2017-20

Forslag til Budgetproces Tids- og aktivitetsplan for By- og Landskabsudvalget Budget 2017-20 Forslag til Budgetproces Tids- og aktivitetsplan for By- og Landskabsudvalget Budget 2017-20 Mandag, den 4. januar 2016 Torsdag, den 7. januar 2016 By- og Landskabsudvalget By- og Landskabsudvalget godkender

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2014 til 2017 3 2.1 Statusnotater 4 2.2 Partiernes budgetønsker

Læs mere

Det kommunale budgethjul

Det kommunale budgethjul Det kommunale budgethjul Budgethjulet gennemgår, hvordan budgettet bliver til måned for måned. Det henvender sig primært til dig, der fungerer som tillidsvalgt på en arbejdsplads. Budgethjulet er et værktøj,

Læs mere

Intern budgetvejledning til basisbudget

Intern budgetvejledning til basisbudget Den interne budgetvejledning indeholder oplysning om, hvordan basisbudgettet for 2017-20 skal dannes og består af følgende afsnit: 1. Skabeloner for budgetskemaer 2. Budgetkladde, basisbudget og afstemningsark

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Budgetprocedure. Formål. Fagudvalg. Risiko. Budget 2017 ( ) Sag: S Ringe, den

Budgetprocedure. Formål. Fagudvalg. Risiko. Budget 2017 ( ) Sag: S Ringe, den Budgetprocedure Budget 2017 (2018-2020) Sag: 00.30.00-S00-1-15 Ringe, den 14.12.2015 Indledning Udgangspunktet for budgetlægningen for 2017 er en forsat stram styring af den kommunale økonomi som følge

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Kommunerne står overfor et krav om stram økonomistyring i de kommende år. Derfor sætter KREVI i denne analyse fokus på God Kommunal Økonomistyring.

Kommunerne står overfor et krav om stram økonomistyring i de kommende år. Derfor sætter KREVI i denne analyse fokus på God Kommunal Økonomistyring. Januar 2012 Resume Kommunerne står overfor et krav om stram økonomistyring i de kommende år. Derfor sætter KREVI i denne analyse fokus på God Kommunal Økonomistyring. KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Bilag 1: Drejebog for analyse af udgiftsprioritering vedr. Budget 2017

Bilag 1: Drejebog for analyse af udgiftsprioritering vedr. Budget 2017 16-12-2015 Jacob Dahl Andersen Direkte: 7257 7483 Mail: jan@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-39-15 Bilag 1: Drejebog for analyse af udgiftsprioritering vedr. Budget 2017 Kommunalbestyrelsen har besluttet,

Læs mere

Økonomistyring i Bornholms Regionskommune Forslag til ny model: Dialogbaseret mål- og rammestyring

Økonomistyring i Bornholms Regionskommune Forslag til ny model: Dialogbaseret mål- og rammestyring Økonomistyring i Bornholms Regionskommune Forslag til ny model: Dialogbaseret mål- og rammestyring - 1 - Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 1.1 Fra politiske ønsker til administrativ virkelighed...3

Læs mere

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning 5 egler for budgetlægning Bilagets indhold: 5.1 Kort om budgettet 5.2 Formelle krav til budgettet 5.3 Budgettets indhold 5.4 Procedurekrav 5.5 Tidsplan 5.6 Center for Økonomi og Personale s rolle i budgetprocessen

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere