Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune."

Transkript

1 Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej Ejby Telefon Fax Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen og herunder skolevisitationsudvalget har et ønske om at fordele budgetmidler til specialpædagogisk bistand til folkeskolerne på en ny og anderledes måde end det sker i dag. Skoleafdelingen ønsker at den nye budgettildelingsmodel, Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune, skal skabe en tydeligere sammenhæng mellem de politiske målsætninger om inklusion og skolevæsenets ressourceanvendelse. Modellen er netop inklusionsfremmende fordi den giver skolerne incitament til at undervise eleven i nærmiljøet. Følgende områder beskrives nærmere i de nedenstående afsnit: Socioøkonomisk analyse Differentieret undervisning Modellen Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune Fra tildeling til specialundervisning til den nye budgettildelingsmodel Skolens økonomiske råderum KL s kategorier for specialpædagogisk bistand Administrativ forenkling af KL s kategorier Skolernes udgifter til inklusion og takstbetaling Mellemkommunal betaling på folkeskoleområdet Bopælsskoledistrikt og indskrevet skoledistrikt hvem betaler? Model for et skoledistrikt Fordeling af budget til differentieret undervisning og takstbetaling fremover Takstbetaling mellem skoler og Skoleafdeling Model for betalingsgang Oversigt over den økonomiske fordeling mellem skolerne Udvikling og styring Ressourcer fra specialområdet til normalområdet Frigjorte ressourcer Afrunding Side 1 af 11

2 Socioøkonomisk analyse Skoleafdelingen har samarbejdet med analysefirmaet Capacent om en socioøkonomisk analyse af skoledistrikterne i Middelfart Kommune. Capacent forelagde analysens resultater for Skoleudvalget den 14. marts Skoleafdelingen har valgt at indarbejde en statistisk socioøkonomisk analyse i den nye budgettildelingsmodel, for at give modellen en stærkere baggrund. Det socioøkonomiske aspekt betyder, at budgettildelingsmodellen nu kan fordele budget mellem skolerne efter statistisk begrundede behov for specialundervisning. Capacent har herefter udarbejdet en økonomimodel med en anbefaling til fordeling af budget til skolerne. Med udgangspunkt i ovenstående har Skoleafdelingen udarbejdet Middelfart Kommunes nye budgettildelingsmodel af midler til differentieret undervisning og takstbetaling til folkeskoler, modellen Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Tildelingen til specialpædagogisk bistand/specialundervisning i folkeskolen afløses dermed af en tildeling til differentieret undervisning og til takstbetaling for elever med specialundervisning i specialklasser, specialtilbud og specialskoler i Middelfart Kommune, specialskoler i andre kommuner og elever i SFO på specialskoler i Middelfart Kommune og i andre kommuner. Differentieret undervisning Folkeskoleloven betoner vigtigheden af, at folkeskolerne i vid udstrækning benytter undervisningsdifferentiering. I daglig tale betyder det, at eleven skal undervises på sit niveau. Det er lettere sagt end gjort, da det er en udfordring for alene-læreren at undervise 24 elever i én klasse, hvor undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger for læring. Skoleafdelingen vil, med indførelse af en ny budgettildelingsmodel, understøtte skolernes muligheder for at arbejde med holdundervisning, holddannelser og niveaudeling. Med andre ord skal modellen understøtte folkeskolernes mulighed for at give eleverne differentieret undervisning. Det er en erklæret målsætning, at specialundervisningsbegrebet skal anvendes i langt mindre udstrækning om elever med særlige behov. Undervisningen og ressourcerne skal altså flyttes fra specialundervisningen over i normalundervisningen. Side 2 af 11

3 Modellen Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune Den nye model er en budgettildelingsmodel, som fordeler eksisterende budgetter på en ny måde. Det er dermed fortsat Skoleafdelingen, som fastsætter rammen for budgettet på området. Nedenstående punkter beskriver principperne i den nye budgettildelingsmodel, som de anvendes fra og med tildelingen af skolernes ressourcer til skoleåret 2011/2012: Fra tildeling til specialundervisning til den nye budgettildelingsmodel Fra og med skoleåret 2011/2012 tildeles skolerne ikke længere budget til specialundervisning. Dette budget var opdelt i tildeling til den almindelige specialundervisning og støttetimer til enkeltelever, som skolerne søgte hos skolevisitationsudvalget. Lønbudgetter og uddannelsesbudgetter til dette område indgår nu i den samlede budgettildelingsmodel til differentieret undervisning. Skolens økonomiske råderum I den nye budgettildelingsmodel indgår nu også betaling for elever med specialundervisning i specialklasser, specialtilbud og specialskoler i Middelfart Kommune, specialskoler i andre kommuner og elever i SFO på specialskoler i Middelfart Kommune og i andre kommuner. Udgiften til disse tilbud lå tidligere kun i Skoleafdelingen. KL s kategorier for specialpædagogisk bistand Eleverne er i modellen kategoriseret efter KL's kategori 1-6 for specialpædagogisk bistand: 1. Almindelig specialundervisning Specialundervisning, der ligger udover normalundervisningen og ydes i0-6 lektioner eller i 7-11 lektioner ugentligt til en enkeltelev (cpr-henførbart). 2. Enkeltintegreret undervisning Enkeltintegrerede elever er elever, der modtager specialundervisning i den overvejende del af undervisningen(minimum12 lektioner om ugen). 3. Specialklasser Specialklasser omfatter særlige klasser eller klasserækker i tilknytning til den almindelige folkeskole, hvori der ydes specialundervisning. 4. Specialskoler Kategorien specialskoler betegnes lokationerne for gennemførelsen af den segregerede undervisning, som finder sted udenfor den almindelige folkeskole. Disse omfatter traditionelle specialskoler, heldagsskoler samt interne tilbud på kommunale eller private opholdssteder, som yder specialundervisning. 5. Anden specialpædagogisk bistand (Praktisk medhjælp) Aktiviteter rettet mod skolesøgende børn, som af kommunen er defirneret som specialundervisning, men som ikke er møntet på enkeltelever (ikke cpr-henførbare aktiviteter). Anden specialpædagogisk bistand er fx observationslærer i en klasse mv. 6. Fritidstilbud (SFO på specialskoler) Fritidsilbud for elever med særlige behov eller almindelige fritidstilbud, der støtter elever med særlige behov. Fritidstilbuddene skal være etableret i tilknytning til skolen, og skolen skal have det ledelsesmæssige og økonomiske ansvar for tilbuddet. Side 3 af 11

4 Administrativ forenkling af KL s kategorier I Middelfart Kommune anvendes ovenstående kategorier på følgende måde: 1. og 2. indeholder udgifter til den almindelige specialundervisning, alle former for støttetimer. 5. indeholder udgifter til praktisk medhjælp. Skoleafdelingens AKT-medarbejder er ikke en del af modellen og denne ydelse fortsætter dermed som hidtil. Kategori 1, 2 og 5 sammenlagt i forbindelse med skolernes tildeling. 3. indeholder udgifter til elever med specialundervisning i specialklasser. 4. indeholder udgifter til elever med specialtilbud og specialskoler i Middelfart Kommune og specialskoler i andre kommuner. 6. indeholder udgifter til elever i SFO på specialskoler i Middelfart Kommune og i andre kommuner. Udgiften for SFO til elever fra specialklasser finansieres fortsat af Skoleafdelingen. Skolernes udgifter til inklusion og takstbetaling Den nye budgettildelingsmodel indfører, at skolerne ikke længere kan søge budget hos Skoleafdelingen til tilbud fra kategori 1, 2 og 5. Skolerne tildeles dermed budget til disse kategorier på en anderledes måde og skal selv finansiere de inklusionsfremmende tiltag på skolen. Den nye budgettildelingsmodel indfører også, at skolerne skal betale en eksklusionstakst pr. ny elev, når en elev på skolen skal modtage et tilbud fra kategori 3, 4 eller 6. Der anvendes et takstloft på kr. Dette betyder, at skolen maksimalt kan opkræves kr. pr. kategori og at skolen kun betaler den faktiske udgift, hvis prisen for et tilbud fra kategori 3, 4 eller 6 er under kr. Dette kan eksempelvis betyde, at en skole betaler kr. for kategori kr. for kategori 6 for det samme barn. Mellemkommunal betaling på folkeskoleområdet Mellemkommunal betaling vedrørende specialpædagogisk bistand på folkeskoleområdet indgår ikke i den nye budgettildelingsmodel. Elever fra andre kommuner, som går i folkeskole i Middelfart Kommune og modtager specialpædagogisk bistand, indgår ikke i den nye budgettildelingsmodel. Skoleafdelingen har fortsat opgaven med at opkræve mellemkommunal betaling hos betalingskommuner og tildeler dermed folkeskoler i Middelfart Kommune særskilt ved udgifter til disse elever. Elever fra Middelfart Kommune, som går i folkeskole i en anden kommuner og modtager specialpædagogisk bistand, indgår ikke i den nye budgettildelingsmodel. Skoleafdelingen finansierer og betaler fortsat den mellemkommunale betaling. Side 4 af 11

5 Bopælsskoledistrikt og indskrevet skoledistrikt hvem betaler? I nedenstående afsnit beskrives den enkelte skoles betalingsforpligtelse overfor elever med specialpædagogisk bistand. Alle folkeskoler skal fremover selv finansiere udgifter til alle elever fra kategori 1, 2 og 5, som går på deres skole. Dette er gældende uanset om eleven har bopæl i skolens skoledistrikt eller ej. Her er det elevens indskrevne skoledistrikt, som afgør betalingsforpligtelsen. Udgifterne til disse elever er opgjort ud fra indskrevet skoledistrikt i analysen. Alle folkeskoler skal fremover betale en eksklusionstakst for alle elever i skolens bopælsskoledistrikt, som starter i tilbud fra kategori 3, 4 og 6. Disse elever går dermed ikke nødvendigvis på distriktsskolen. Nedenstående skole er distriktsskole for det grønne skoledistrikt i Middelfart Kommune. De blå, røde og gule markeringer viser elevernes bopæle. Det grønne skoledistrikt er dermed elevernes bopælsskoledistrikt. Model for et skoledistrikt De blå elever er fra kategori 1, 2 eller 5. Disse elever har både bopælsskoledistrikt og indskrevet skoledistrikt i det grønne område, da eleverne både bor og går i skole i distriktet. Skolen i det grønne skoledistrikt finansierer dermed udgifter til disse elever. De røde elever er også fra kategori 1, 2 eller 5. Disse elever har kun bopælsskoledistrikt i det grønne område, men er indskrevet i et andet skoledistrikt, da de har valgt en anden folkeskole i Middelfart Kommune. Skolen, hvor eleverne er indskrevet, finansierer udgifter til disse elever. Dette er valgt, da folkeskolerne ikke skal afregne med hinanden indbyrdes. De gule elever er fra kategori 3, 4 og 6. Disse elever har bopælsskoledistrikt i det grønne område. Eleverne starter i et specialtilbud fra kategori 3, 4 eller 6. Skolen i det grønne skoledistrikt betaler eksklusionstakster for elevernes tilbud. Side 5 af 11

6 Fordeling af budget til differentieret undervisning og takstbetaling fremover Som skrevet tidligere er den nye model en budgettildelingsmodel, som fordeler eksisterende budgetter på en ny måde. Det er dermed fortsat Skoleafdelingen, som fastsætter rammen for budgettet på området. til differentieret undervisning fordeles fremover med udgangspunkt i en garantiordning og på følgende måde mellem skolerne: til kategori 1, 2 og 5 fordeles fremover ud fra antal elever på skolen. Dermed tildeles alle skoler det samme beløb pr. elev. Beløbet pr. elev fastsættes hvert år ud fra budgettet på området. Dette betyder, at denne model bevidst er lavet som en solidarisk ordning, som sikrer at alle skoler har ressourcer til undervisning af elever med særlige behov. Med andre ord, vil både den helt lille og den helt store skole være tildelt ressourcer til undervisning af elever med særlige behov. til kategori 3, 4 og 6 fordeles fremover ud fra de faktiske udgifter til eleverne og fordeling på bopælsskoledistrikter. Skoleafdelingen fastsætter hvert år budgettet på området ved brug af budgetforudsætninger på området (nettotilgang og antal elever, takster til andre kommuner m.v.). Modellen indfases over en årrække. Man kunne have valgt en model hvor hele budgettet til kategori 3, 4 og 6 var tillagt skolen og derefter reduceret, jf. takstbetaling. Skoleafdelingen vurderer ikke, at denne model kan indføres fuldt ud i år 1. Derfor vælger vi en model, hvor takstfinansieringen optræder på kommende elever. Der er altså tale om en indfasning af den fulde model. Dette er grundlaget for budgettet i den nye budgettildelingsmodel. Herefter fordeler Skoleafdelingen 25 % af hele budgettet ud fra en socioøkonomisk analyse, foretaget af et eksternt firma. Dermed er den nye budgettildelingsmodel bygget op omkring et beløb pr. elev til alle skoler, visitationspraksis og statistiske data. Skoleafdelingen vil foretage en evaluering i samarbejde med skolerne, med henblik på at vurdere andelen af fordelte midler via principper fra den socioøkonomiske analyse, samt tildeling af budget til kategori 3, 4 og 6. Side 6 af 11

7 Takstbetaling mellem skoler og Skoleafdeling Efter fordeling af budget til differentieret undervisning og takstbetaling, opkræver Skoleafdelingen eksklusionstakster for nye elever med tilbud fra kategori 3, 4 og 6. Dette betyder, at en folkeskole nu betaler en eksklusionstakst for alle nye elever med tilbud fra kategori 3, 4 og 6, som har bopæl i skolens skoledistrikt. Skoleafdelingen har fortsat opgaven med betaling for alle elever i kategori 3, 4 og 6. Nedenstående model viser betalingsgangen mellem skolerne, Skoleafdelingen og tilbuddene fra kategori 3, 4 og 6. Model for betalingsgang Ny elev starter i kategori 3, 4 og/eller 6 Årspris for elevens tilbud kr. Skoleafdelingen opkræver en årstakst på kr. hos elevens bopælsdistriktsskole Skoleafdelingen betaler regninger fra specialtilbuddet eller tildeler normering til specialtilbuddet Skoleafdelingen finansierer restbeløbet på kr. fra Skoleafdelingens pulje Eleven stopper i specialtilbuddet og starter på bopælsdistriktsskolen Bopælsdistriktsskolen får refunderet taksten for de resterende måneder, som anvendes til at inkludere eleven Side 7 af 11

8 Oversigt over den økonomiske fordeling mellem skolerne Nedenstående tabel viser den økonomiske fordeling mellem skolerne i skoleåret 2011/2012: Tildeling af budget til differentieret undervisning et 2011/2012 (2011-priser) I kr. Skolernes tildeling til differentieret undervisning og takstbetaling skoleåret 2011/2012 (1) Skolernes tildeling til den almindelige specialundervisning og støttetimer skoleåret 2010/2011 pr (2) Brenderup Skole Båring Skole Ejby Skole Fjelsted Harndrup Skole Gelsted Skole Inkl. elever fra Tanderup Skole Hyllehøjskolen Lillebæltskolen Nørre Aaby Skole Strib Skole Inkl. elever fra Aulby Skole Vestre Skole Østre Skole Total Ovenstående tabel viser, at Skoleafdelingen fordeler 18,7 mio. kr. mellem skolerne med den nye budgettildelingsmodel (1). I ovenstående budget indgår nu både besparelser fra vedtagelsen af budget 2011, samt Skoleafdelingens pulje til visitering af støttetimer i løbet af et skoleår. tet er fordelt på følgende baggrund: 14 mio. kr. på baggrund af et beløb pr. elev i skoleåret 2011/ ,7 mio. kr. på baggrund af socioøkonomiske andele. Modellen medfører, at skolerne fra og med skoleåret 2011/2012, skal betale en eksklusionstakst for alle elever, med bopæl i skolens skoledistrikt, som går i et tilbud fra kategori 3, 4 eller 6. Modellen fordeler dermed ansvaret for inklusion af elever på en ny og anderledes måde. Eksklusionstakster for de enkelte tilbud, vil blive kommunikeret til skolerne i forbindelse med udmelding om ny visitationsproces. Her vil de enkelte tilbud ligeledes blive præsenteret. Skolerne er tildelt 17,3 mio. kr. i deres budget 2011, på baggrund af skoleåret 2010/2011. Denne tildeling er givet til den almindelige specialundervisning og til bevilgede støttetimer fra visitationsudvalget. Herefter er skolerne bevilget midler for 0,9 mio. kr. af visitationsudvalget pr. marts Skolerne har dermed haft rådighed over samlet 18,2 mio. kr. Fordelingen af de 18,2 mio. kr. mellem skolerne fremgår af ovenstående tabel (2). Side 8 af 11

9 Udvikling og styring Skoleafdelingen ønsker at følge udviklingen på området for specialpædagogisk bistand og differentieret undervisning. Der er derfor udarbejdet et forslag til et nyt styringsværktøj til elevdata og udgifter, som Skoleafdelingen vil udvikle i samarbejde med skolerne. Det nye styringsværktøj vil give skolerne mulighed for at følge op på, hvordan de anvender de tildelte midler til differentieret undervisning. Samtidig vil Skoleafdelingen kunne følge udviklingen på det specialpædagogiske område, selvom visitationspraksis ændres. Dette er en forudsætning for både den faglige og økonomiske udvikling på området, herunder budgetlægning. Skoleafdelingen ønsker altså på den ene side at styre og følge op på skolernes arbejde, på den anden side at understøtte resultaterne og arbejdsmiljøet på skolerne. Skoleafdelingen er opmærksom på, at den nye budgettildelingsmodel indføres på samme tidspunkt som de vedtagne besparelser for skoleåret 2011/2012. Her tænkes både på besparelser i ressourcer til almenundervisning, tildelinger til specialundervisningslektioner pr. elev, skolesammenlægninger, nedlæggelsen af AKT klasser og den nye specialklassestruktur. Blandt andet herfor vil Skoleafdelingen, som et nyt tiltag, indkalde alle skoler til faste årlige budgetdialogmøder. Side 9 af 11

10 Ressourcer fra specialområdet til normalområdet Den nye budgettildelingsmodel medfører ikke ændringer i tildelingen til almenundervisningen i folkeskolen. Det er dog et formål med modellen, at skolerne anvender flere midler til inklusionsfremmende tiltag i almenundervisningen. Efter høringsperioden for den nye skolestruktur m.m. har Byrådet besluttet, at en flytning af 5,0 mio. kr. fra specialområdet til normalområdet skal ske ved skoleåret 2011/2012. I nedenstående uddrag fra høringsmaterialet, beskrives besparelserne på specialområdet: Den nye struktur på specialområdet flytter 5 mio. kr. fra special- til normalområdet, og giver desuden et rationale på 2 mio. kr. Samlet en reduktion af specialområdets budget med 7 mio. kr. når modellen er fuldt indfaset i Økonomien i forslaget Med modellen flyttes i alt 22,299 mio. kr. fra special- til normalområdet over en periode på 5 år (se tabel 1). Med modellen afleveres 0,834 mio. kr. i budget 11 stigende til 2 mio. kr. fra budget 12 (se tabel 2). Tabel 1 Fra specialområdet til normalområdet Anbefaling I kr. (2010-pris) / / / / /2016 Specialklassemodel på Østre Skole Nedlæggelse af AKT klasser og udvidelse af Heldagsskolen Tildelingsfaktor pr. elev til specialundervisning sættes ned I alt over 5 år Total Heldagsskolen udvides kun i skoleåret 2011/2012, men udvidelsen er foreløbigt medtaget i alle årene. Tabel 2 Fra specialområdet til kassen Anbefaling I kr (2010-pris) 2011/2012 Specialklassemodel på Østre Skole Nedlæggelse af AKT klasser og udvidelse af Heldagsskolen Total Når den endelige klassedannelse for skoleåret 2011/2012 er vedtaget, tillægges klasserne puljetimer på hele området. Konkret betyder det, at tildelingen til klasser med over 17 elever forhøjes. Side 10 af 11

11 Frigjorte ressourcer Skoleafdelingen peger på det væsentlige i, at området kan disponere over frigjorte ressourcer i fremtiden. Afrunding Til at understøtte arbejdet med nye modeller og arbejdet med at styrke almenundervisningen, arbejder Skoleafdelingen med flere indsatsområder. To af de væsentligste, som direkte understøtter alt det ovenstående, er: at Skoleafdelingen formulerer principperne for en ny visitationsproces. at Skoleafdelingen i samarbejde med Dagtilbudsafdelingen og Familieafdelingen er klar med et stort uddannelsesforløb, Inklusion i nærmiljøet. Begge disse tiltag er klar i august 2011 og vil blive beskrevet særskilt i andre sammenhænge. Til at sætte fornyet fokus på det tværfaglige samarbejde og til at forstærke skolernes ekspertsystemer, oprettes Videncenter Vejlby pr. august Videncentertænkningen og beskrivelsen af videncentret findes i et særskilt notat. Side 11 af 11

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne.

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Dato: 25.10.11 Doc. 2011-144612 1 Baggrund. Med hensyn til baggrund for forslag om ny tildelingsmodel, processen i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere

10 vigtigste ting at vide

10 vigtigste ting at vide Vejledning til nye administrative procedurer i forbindelse med specialpædagogisk bistand Greve Byråd besluttede den 26. april 2011 at udlægge ressourcer til specialundervisningen jf. notatet Oplæg til

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 26. februar 2013 Titel: Udlægningsmodel for midler til specialtilbud Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Notat om specialøkonomi

Notat om specialøkonomi Notat om specialøkonomi Baggrund På baggrund af BDO-rapport omkring ændring af de budgetmæssige, styringsmæssige og organisatoriske rammer for et fremtidigt Center for Skoler og Institutioner (C-SI) og

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 17. maj 2013 Titel: Udlægning af midler til specialtilbud på skoleområdet Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Indhold 1.0 Baggrund for omstilling af specialområdet... 2 1.1 BUK-udvalgets indstilling til høringsmaterialet... 3 1.2 Overblik over effekt

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Maj 2012 Fra politisk side er der et stort fokus på øget inklusion i folkeskolen - både nationalt og lokalt. Resultaterne af denne

Læs mere

Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning

Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning Bilag, Decentralisering af ressourcer til specialundervisning D. 9. september 2013, Børne- og Ungesekretariatet, økonomi 1. Indledning og mål 2. Ny kompetencefordeling skolelederen som beslutningstager

Læs mere

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Baggrund: Den vedtagne politik bygger på Mariagerfjord kommunes børnepolitik. Inklusionspolitikken skal ligeledes ses i sammenhæng anbefalingerne fra regeringens

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse KOLDING KOMMUNE Casebeskrivelse 64 Overblik Region: Syddanmark Overblik over styrings- og budgetmodellen Kommunestørrelse: 89.556 Special- og almenundervisningen indgår ikke i den samme delramme Socioøkonomisk

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar vedr. styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune oktober 2015

Sammenskrivning af høringssvar vedr. styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune oktober 2015 Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5337 cvr.: 29189684 Dato: 12. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-002855-24 Birgit.Munk@middelfart.dk

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Nyt fritidstilbud til børn i 4.- 6. klasse. Fritidsklubben

Nyt fritidstilbud til børn i 4.- 6. klasse. Fritidsklubben Nyt fritidstilbud til børn i 4.- 6. klasse Fritidsklubben Velkommen i Fritidsklubben Fritidsklubben er et nyt tilbud for alle elever i 4.-6. klasse. Her får børn mulighed for at styrke venskaber og dyrke

Læs mere

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet J.nr.: 17.01.10 A00 Sagsnr.: 15/24431 BESLUTNINGSTEMA I 2013 besluttedes en budgettildelingsmodel vedrørende

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

IKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

IKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse IKAST-BRANDE KOMMUNE Casebeskrivelse 52 Overblik Region: Midtjylland Kommunestørrelse: 40.468 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 13 Antal elever: Total: 5683 Heraf kommunale folkeskoler:

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende skole Indledning Nærværende analyse er en del af kommunens turnusanalyse på skoleområdet. Denne analyse vedrører indsatsområdet

Læs mere

Hermed fremsættes forslag til en budgetmodel for en decentralisering af ressourcerne til specialundervisning.

Hermed fremsættes forslag til en budgetmodel for en decentralisering af ressourcerne til specialundervisning. Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 189730 Brevid. 1138377 Ref. CKL Dir. tlf. 46 31 41 13 conniek@roskilde.dk NOTAT: Decentralisering af specialundervisningen - forslag til budgetmodel 22.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Bilag. Vedtægt for styrelsen af. Fredericia Kommunale Skolevæsen

Bilag. Vedtægt for styrelsen af. Fredericia Kommunale Skolevæsen Bilag til Vedtægt for styrelsen af Fredericia Kommunale Skolevæsen Fredericia Kommunale Skolevæsen Juni 2013 (13/3722) 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt side 4 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 2. Skoler

Læs mere

Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet

Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet 1 Indhold Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet...0 1 Indledning og baggrund for udviklingsplanen...2 2. Den nuværende situation...4 2.1 Specialundervisning

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Dato: 06.12.2017 Center for Børn og Voksne Team Stab horsholm.dk Der er et merforbrug på Børn- og Skoleudvalgets budgetområde til specialundervisning

Læs mere

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen.

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen. Notat Vedrørende: Klasse- og elevtal samt fordelingen af elever Sagsnavn: Klasse- og elevtal ved Randers Kommunes skolevæsen pr. 5. september 2016 Sagsnummer: 17.01.00-A00-2-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

1. Metode og proces 11... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering 5... 5

1. Metode og proces 11... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering 5... 5 Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5337 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. december 2011 Sagsnr.: 2011-008106-2 Birgit.Munk@middelfart.dk

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet Notat Postadresse: Favrskov Kommune Børn og Skole Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 27. januar 2016 Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Hvilket budget er de fire specialskoler tildelt i 2015, det samlede budget udgør kr. 93,5 mio. kr.?

Hvilket budget er de fire specialskoler tildelt i 2015, det samlede budget udgør kr. 93,5 mio. kr.? Notat Vedrørende: Svar på tillægsspørgsmål Sagsnavn: Anmodning fra Beboerlisten, SF og Socialdemokraterne, vedr. den økonomiske udfordring på specialundervisningsområdet Sagsnummer: 17.03.00-G01-3-15 Skrevet

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Specialundervisning og segregering, 2012/2013

Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Skolerne nærmer sig målet om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne. I 2012/2013 var 5,2 procent af eleverne

Læs mere

Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august Kommissoriet indeholder to

Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august Kommissoriet indeholder to Visitationsmodel Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august 2017. Kommissoriet indeholder to faser: Fase 1: udarbejdelse af en ny

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Notat om konsekvenserne af den effektbaserede tildelingsmodel på folkeskoleområdet i Vordingborg

Notat om konsekvenserne af den effektbaserede tildelingsmodel på folkeskoleområdet i Vordingborg Version 2.1 / 29. marts 2017 Notat om konsekvenserne af den effektbaserede tildelingsmodel på folkeskoleområdet i Vordingborg Sammenfatning og konklusion Den effektbaserede tildelingsmodel er baseret på

Læs mere

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede undervisning samt

Læs mere

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Møde i Handicaprådet den 18. september 2017 Gældende fra 1. maj 2017 Formål Udarbejdet til ansatte i Lejre Kommune,

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

1. Metode og proces 11... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering 5... 4

1. Metode og proces 11... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering 5... 4 Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5337 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. december 2013 Sagsnr.: 2013-009827-20 Birgit.Munk@middelfart.dk

Læs mere

NOTAT. Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne

NOTAT. Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne NOTAT 2. januar 2013 Sagsbehandler: ANGU Dok.nr.: 2012/0062501-6 Skoleafdelingen Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne Kommunernes Landsforening og regeringen har aftalt,

Læs mere

Herefter tilføjer administrationen beslutningerne til Styrelsesvedtægten for skoleområdet.

Herefter tilføjer administrationen beslutningerne til Styrelsesvedtægten for skoleområdet. Til MED-udvalg og skolebestyrelser Center for Skole Langes Gård 10 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 36 00 www.slagelse.dk Høringsmateriale Udvalget for Børn, Uddannelse og Integration besluttede på deres møde

Læs mere

Oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne

Oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne Oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne På baggrund af erfaringerne med den nuværende ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne er det forvaltningens vurdering, at der er behov for en

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 Punkt 9. Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 2015-057738 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på januarvisitationen 2016. Beslutning: Til orientering.

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015.

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notat vedr. Heldagsklassetilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notatet indeholder en beskrivelse af en ændring

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne

Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne 0 Indholdsfortegnelse: Generelt Formål med udviklingsplanen 2 Tilbagemelding udviklingsplanerne 2 Hvem har afleveret og hvem har været inddraget 2 Indsatsområder

Læs mere

Mål og Midler Klubber

Mål og Midler Klubber Fokusområder Følgende indsatsområde vil være genstand for særlig opmærksomhed i udviklingen af klubstrukturen i Viborg Kommune Ressourcetildelingsmodellen Sammenlægning af klubber - leder af flere klubber

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen Maj 2013 Indholdsfortegnelse FORMÅL... 1 METODE... 1 POPULATION...

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Sagsnr.: 2011/ Dato: 21. december Kvalitetsstandarder for kørsel til specialtilbud på skoleområdet i Halsnæs Kommune

Sagsnr.: 2011/ Dato: 21. december Kvalitetsstandarder for kørsel til specialtilbud på skoleområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2011/0003369 Dato: 21. december 2011 Sag: Kvalitetsstandarder for kørsel til specialtilbud på skoleområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz konsulent På baggrund af Byrådets

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Analyse af budgettildeling til segregerede tilbud på dagtilbuds- og skoleområdet

Analyse af budgettildeling til segregerede tilbud på dagtilbuds- og skoleområdet Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-21-15 Dato:19.09.2016 Analyse af budgettildeling til segregerede tilbud på dagtilbuds- og skoleområdet Horsens Kommune har

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af ny visitationsmodel

Godkendelse af 1. behandling af ny visitationsmodel Punkt 3. Godkendelse af 1. behandling af ny visitationsmodel 2016-041688 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandling af ny visitationsmodel og sender visitationsmodellen i høring.

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING

EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING HEDENSTED KOMMUNE RAPPORT 26. OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé 3 1. Indledning 4 2. Den eksisterende model 7 3. Overordnet vurdering af modellen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat tillægsdagsorden Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 115.

Læs mere

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D Udmøntning af budget 2017 D. 23.01.2017 Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet Indhold Indledning og baggrund...2 Formål...2 Mål...3 Projektets fire spor...3 Øvrige centrale milepæle...5

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes.

1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes. Pkt.nr. 6 Handleplan for specialundervisning 519725 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes. Endvidere

Læs mere