Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND"

Transkript

1 Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND

2 Titel: Rammeaftale for specialundervisning 2007 Trykkeri: Aabybro Bogtrykkeri Udgivelsesdato: November 2006 Oplag: 1000 Yderlige informationer om rammeaftalen kan følgende personer kontaktes: Jonna Anna Christensen Kommunekontaktrådet Mail: Telefon: Stine Svendsen-Tune Region Nordjylland Mail: Telefon:

3 Indhold Forord Baggrund for rammeaftalen...7 Lovgrundlag... 7 Rammeaftalens parter... 7 Rammeaftalen regulerer... 7 Rammeaftalens baggrundsmateriale... 7 Kommunal overtagelse af tilbud... 7 Justering af rammeaftalen Fælles mål og visioner for rammeaftale Fælles mål og visioner for borgerne...10 Fælles mål og visioner for bruger- og pårørendeinddragelse samt samarbejdet med brugerorganisationerne...10 Fælles mål og visioner for den faglige indsats og udvikling...11 Fælles mål og visioner for samarbejdet mellem kommunerne og Region Nordjylland...12 Tidsplan for udarbejdelse af rammeaftale for Et sammendrag af rammeaftalen Forventninger til Regional forsyningspligt...16 Principper for organisering og håndtering af akutte sager...17 Takster...17 Fokusområder...18 Dokumentation...19 Faglige netværk

4 4

5 Forord Med kommunalreformen og den ændrede opgavedeling tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en ny fordeling af opgaverne. I forbindelse med reformen indføres rammeaftalen som et centralt planlægnings- og udviklingsværktøj på specialundervisningsområdet. Rammeaftalen danner således grundlag for det mellemkommunale samarbejde og samarbejdet mellem kommuner og Region Nordjylland om indsatsen indenfor den regionale specialundervisning. Det er vores ønske og håb, at rammeaftalen bliver grundlag for et dynamisk og fleksibelt samarbejde om indsatsen på det regionale specialundervisningsområde i fremtiden. Rammeaftalen har virkning fra den 1. januar 2007 og omfatter de af Region Nordjylland drevne lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge under 18 år jf. Lov om folkeskolen 20 stk. 3 og for voksne jf. Lov om specialundervisning for voksne 1 stk. 2 samt undervisningstilbud for voksne med tale- høre- og synsvanskeligheder jf. Lov om specialundervisning for voksne 1 stk. 3. Formålet med rammeaftalen er at sikre, at der sker den nødvendige koordinering af tilbuddene på rammeaftalens område, så borgerne får det tilbud, der er behov for. Som dialog- og planlægningsværktøj, er rammeaftalen desuden et centralt værktøj til at sikre, at der sker en effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer, idet aftalen ligeledes har til formål at sikre, at der sker den bedst mulige udnyttelse af tilbuddene på rammeaftalens område. Region Nordjylland har været ansvarlig for udarbejdelsen af rammeaftalen, men det er et resultat af et tæt og konstruktivt samarbejde og dialog mellem Region Nordjylland og de 11 kommuner i regionen. Rammeaftalen har været behandlet i Kontaktudvalget, der består af regionsrådsformanden og borg- 5 mestre for regionens 11 kommuner, som mødes for at drøfte og udvikle samarbejdet mellem Region Nordjylland og kommunerne, herunder drøfte rammeaftalen. Kontaktudvalget anbefalede

6 rammeaftalen til politisk godkendelse i kommunalbestyrelser/sammenlægningsudvalg den 6. oktober 2006 og efterfølgende blev rammeaftalen godkendt i samtlige 11 kommuner og i forberedelsesudvalget i Region Nordjylland. I det følgende redegøres der dels for baggrunden for rammeaftalen og dels vil der være en præsentation af de politiske mål og visioner som kommunerne og Region Nordjylland er enige om skal være gældende for rammeaftalen På Region Nordjylland eller på de enkelte kommuners hjemmesider vil der være mulighed for at læse rammeaftalen i dens fulde længde. Venlig hilsen Egon Pleidrup Poulsen Formand KKR Nordjylland Orla Hav Formand for Region Nordjylland 6

7 1 Baggrund for rammeaftalen Kommunalreformen betyder, at myndighedsforsynings- og finansieringsansvaret på specialundervisningsområdet samles i kommunen. Hermed får den enkelte kommunalbestyrelse et samlet ansvar for at træffe afgørelse om borgerens visitation til et tilbud, ansvar for at sikre relevante specialundervisningstilbud til borgerne samt ansvar for at finansiere disse tilbud. Lovgrundlag Denne rammeaftale indgås i henhold til Lov om folkeskolen 47 stk. 3 (Lov nr. 393 af 26. maj 2005, som ændret ved lov nr. 592 af 24. juni 2005), Lov om specialundervisning for voksne 6h stk. 3 (Lov nr. 658 af 3. juli 2000 ændret ved lov nr. 592 af 21. juni 2005) samt bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet nr. 354 af 24. april Rammeaftalens parter Aftalen indgås mellem Kommunalbestyrelserne i regionen Nordjylland samt Regionsrådet i Region Nordjylland. Aftalen skal være godkendt af parterne senest den 15. oktober Rammeaftalen regulerer Regionsrådets forpligtelse i forhold til kommunalbestyrelserne i regionen til at stille det aftalte antal pladser til rådighed ved de regionale undervisningstilbud i det kommende kalenderår. Rammeaftalens baggrundsmateriale Rammeaftalen udarbejdes på baggrund af de kommunale redegørelsers angivelse af pladsbehov, udviklingstendenser og behov for kvalitetsudvikling på nærmere angivne målgrupper i henhold til Lov om folkeskolen 47 stk. 3, Lov om specialundervisning for voksne 6h stk. 3 samt bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet 1 stk. 1. Kommunal overtagelse af tilbud Kontaktudvalget skal mindst én gang i hver valgperiode drøfte, om der i regionen Nordjylland er regionale undervisningstilbud med specialundervisning og specialpædagogisk bistand for 7 personer med tale-, høre- eller synsvanskeligheder, som mest hensigtsmæssigt bør drives af beliggenhedskommunen.

8 Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler for kommunernes overtagelse af disse undervisningstilbud, herunder at undervisningstilbuddet skal fremgå af den årlige rammeaftale. Justering af rammeaftalen I henhold til bekendtgørelsen om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til Regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet 11 skal aftalens parter fastlægge en procedure for tilpasning af aftalen i aftaleåret, hvis der viser sig behov herfor. I regionen Nordjylland er der aftalt følgende procedure vedrørende justering af rammeaftalen i perioden. Få at opnå den nødvendige smidighed og fleksibilitet i mulighederne for at reagere på ændrede behov hos brugerne af de regionale specialundervisningstilbud aftales det, at Region Nordjylland i rammeaftalens periode kan foretage midlertidige ændringer af tilbud i form af kapacitets tilpasninger, uden at dette medfører en justering af rammeaftalen. Det kan være begrundet i et øget efterspørgsel efter pladser eller i nedgang i efterspørgsel efter pladser. Hvis Region Nordjylland har behov for at foretage varige ændringer af et tilbud i form af en permanent udvidelse af et pladsantal, ændring af målgruppe eller indhold på et tilbud, skal dette aftales som en justering af rammeaftalen. Varige ændringer kan ligeledes være begrundet i en øget efterspørgsel efter pladser til en målgruppe, som begrunder en permanent udvidelse af pladsantallet, eller en varig nedgang i anvendelsen af pladser, som kan begrunde permanent nedlæggelse af pladser. Region Nordjylland giver meddelelse om behov for at foretage en varig ændring af et tilbud til den administrative styregruppe, som behandler ønsket med henblik på indstilling til Kontaktudvalget om, hvorvidt der bør foretages en justering af rammeaftalen. Kompetencen til at beslutte en justering af rammeaftalen ligger hos Kontaktudvalget. Eventuelle ændringer kan først iværksættes varigt efter godkendelsen i Kontaktudvalget. Såfremt der ved rammeaftalens udløb er igangværende midlertidige tilpasninger af kapacitet på det regionale specialundervisningsområde, skal 8

9 Region Nordjylland give meddelelse herom til den administrative styregruppe, med henblik på stillingtagen til, om disse skal gøres varige. Det skal endvidere belyses, hvilke midlertidige kapacitetstilpasninger Region Nordjylland har foretaget i rammeaftalens periode, som grundlag for en generel drøftelse af udnyttelsen af kapaciteten på de regionale specialundervisningstilbud. 9

10 2. Fælles mål og visioner for rammeaftale 2007 Kommunerne og Region Nordjylland har i fællesskab formuleret en række mål og visioner, der skal danne udgangspunkt for udviklingen af specialundervisningsområdet i regionen Nordjylland. I det følgende præsenteres hvilke mål og visioner kommunerne og Region Nordjylland er enige om skal være gældende dels for borgerne, dels for bruger- og pårørendesamarbejdet, dels for den faglige indsats og udvikling samt for samarbejdet mellem rammeaftalens parter. Mål og visionerne i førnævnte afsnit er nævnt i vilkårlig rækkefølge og er således ikke udtryk for en prioritering. Fælles mål og visioner for borgerne Kommunerne og Region Nordjylland vil i fællesskab arbejde for: At borgerne får de tilbud, de har behov for - inden for rammeaftalens område. At sikre tilbuddenes tilgængelighed for borgerne samt at minimere omfanget af ventetider til tilbuddene. At der som minimum skal tilbydes et midlertidigt tilbud ved akutte behov. Fælles mål og visioner for brugerog pårørendeinddragelse samt samarbejdet med brugerorganisationerne Omdrejningspunktet for indsatsen på specialundervisningsområdet er afhængig af et godt samarbejde med brugerne og de pårørende om tilbuddene og om deres ændrede behov og ønsker. Derfor vil kommunerne og Region Nord- 10 jylland arbejde for et åbent og tillidsfuldt samar- At sikre borgere med særlige behov et specialiseret undervisningstilbud. At sikre gennemsigtighed og åbenhed for borgerne om det enkelte tilbud. At sikre borgerne får tilbud af høj faglig kvalitet. At sikre borgerne en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af kommuneog regionsgrænser.

11 bejde med brugere og pårørende. Det foreslås, at relevante brugerrepræsentanter inviteres til dialog med repræsentanter for såvel kommunerne som Region Nordjylland i forbindelse med den indledende proces omkring forberedelse af de årlige rammeaftaler. Kommunerne og Region Nordjylland inviterer derfor brugerorganisationer/-repræsentanter til en temadag om tilbuddene på de specialundervisningstilbud der er omfattet af rammeaftalerne. Ønsket om dialog med brugerorganisationerne er et supplement til opfyldelse af de lovpligtige krav til retningslinier for bruger- og pårørendeinddragelse, herunder arbejdet i de lokale kommunale handicapråd. Målet er at brugerrepræsentanter, kommuner og Region Nordjylland drøfte mere overordnede udviklingstendenser og ønsker til regionen Nordjylland. Fælles mål og visioner for den faglige indsats og udvikling Der sættes fokus på de opgaver der binder indsatsen overfor borgerne sammen, således at borgerne oplever der er en koordinering af undervisningsindsatsen og en sammenhæng i de tilbud, de modtager. Kommunerne og Region Nordjylland vil i et tæt samarbejde derfor arbejde for: At faglige netværk fastholdes og etableres på tværs af kommunerne og Region Nordjylland, hvorved der er mulighed for udveksling af viden og erfaringer så den høje faglige kvalitet fastholdes og udvikles. At kvaliteten i tilbuddene sikres gennem løbende vedligeholdelse og faglig udvikling af tilbuddene. At samarbejde omkring metodeudvikling med henblik på at frembringe evidensbaseret viden om kvaliteten af indsats, resultater og indsatsen på specialundervisningsområdet styrkes. At der arbejdes på at sikre tilgængelighed af viden og specialrådgivning på tværs af kommuner og Region Nordjylland, herunder at der etableres et godt samarbejde med VISO. 11

12 Fælles mål og visioner for samarbejdet mellem kommunerne og Region Nordjylland Mulighederne for at omsætte de ovenstående fælles mål og visioner til handlinger, der har en reel betydning for borgerne, forudsætter et bevidst valg af det gode samarbejde. Målet er at skabe et konstruktivt samarbejde mellem kommunerne og Region Nordjylland om koordinering og udvikling af tilbud samt ydelser som indgår i rammeaftalen i overensstemmelse med den fastlagte rollefordeling mellem kommunerne og Region Nordjylland. Der er enighed om følgende mål og visioner for samarbejdet: Sikre et tæt og tillidsfuldt samarbejde, der er præget af gensidige informationer og dialog om formålet med og indholdet i aftalen, herunder udarbejdelse af standarder/skabeloner for de kommunale redegørelser og rammeaftalen. På administrativt niveau blev der i februar 2006 etableret en administrativ styregruppe efter beslutning i henholdsvis Kommunekontaktrådet i Nordjylland og Forberedelsesudvalget i Region Nordjylland. Den administrative styregruppe bestod fra begyndelsen af 6 kommunale socialchefer og 2 regionale repræsentanter fra ledelsen af social- og specialundervisningsområdet. På kontaktudvalgets møde den 27. juni 2006 blev det besluttet, at den administrative styregruppe i fremtiden skal udvides til at omfatte samtlige 11 kommuner. Der blev ligeledes indledt et samarbejde med Kommunekontaktrådet og kommunekontaktrådets sekretariat, nedsat af KL til at samordne kommunernes virksomhed i Nordjylland. Kommunekontaktrådets sekretariat deltager med 1. repræsentant i den adminstrative styregruppe. Sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet for alle parter, der kan sikre et gennemarbejdet resultat og en solid enighed parterne imellem idet enighed er en forudsætning for indgåelse af rammeaftalen, da uenigheder ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

13 Styregruppen har været forum for samarbejde og dialog mellem Region Nordjylland og kommunerne om udarbejdelse af rammeaftalerne med henblik på relevant erfaringsudveksling og kvalitetssikring af aftalen. Konkret har den administrative styregruppe haft følgende opgaver: Drøfte tilrettelæggelse af proces/samarbejde omkring udarbejdelse af dels kommunale redegørelser og dels rammeaftalerne. emner til drøftelse i den administrative styregruppe. Den administrative styregruppe nedsatte i 2006 to arbejdsgrupper: En planlægningsgruppe, der udarbejdede fælles forslag til skabeloner for de kommunale redegørelser samt drøftede særlige problemstillinger og aftaleforhold, f.eks. akutbehov og kapacitetsproblematikker på særlige områder. Sikre dialog med kommunerne om indholdet i rammeaftalerne med henblik på kvalitetssikring. En planlægningsgruppe, der udarbejdede forslag til takstberegning m.v. Sparringspartner for Region Nordjylland i forhold til konkrete problemfelter og særlige aftaleforhold i rammeaftalerne. Sparringspartner for Region Nordjylland i forhold til udviklingstendenser og socialpolitiske overvejelser i regionen på områderne omfattet af rammeaftalen. Den administrative styregruppe har haft kompetence til at nedsætte undergrupper på særlige områder både permanent og ad hoc. Undergrupperne har typiske være af mere teknisk og afklarende karakter med henblik på at forberede Idet kommunerne har deltaget i arbejdsgrupperne blev et fleksibelt og smidigt samarbejde mellem kommunerne og Region Nordjylland omkring ovennævnte opgave sikret, samt der blev skabt en hurtig formidling og dialog med kommunerne i regionen. Modellen på side 12 viser, hvorledes samarbejdet mellem kommuner og Region Nordjylland blev organiseret i

14 Kommunekontaktrådet i Nordjylland Kontaktudvalget i Region Nordjylland Regionsrådet i Nordjylland Administrativ styregruppe bestående af 11 repræsentanter for kommunerne og 2 repræsentanter for Region Nordjylland, samt 1 repræsentant fra KKR Ad hoc arbejdsgrupper: - Rammeaftalen - Takster m.v. 14

15 Tidsplan for udarbejdelse af rammeaftale for 2008 For at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet for både kommunerne og Region Nordjylland, i forbindelse med der skal indgås rammeaftale for 2008, er følgende tids og arbejdscyklus udarbejdet for året Tidsplanen er udarbejdet således, at det harmonerer med det politiske arbejde i kommunalbestyrelser og i Regionsråd samt i Kontaktudvalget. 15. oktober december Mødeaktivitet i Kontaktudvalget. Opfølgning og evaluering af foregående års rammeaftale og samarbejdet mellem kommuner og Region Nordjylland. Opfølgning på indhold rammeaftale 2007 drøftes. Mødeaktivitet i den administrative styregruppe. Arbejde med faglige netværk igangsættes. Januar marts April juni Juli september Mødeaktivitet i Kontaktudvalget. Mødeaktivitet i den administrative styregruppe. Faglige netværk og fokusområder afleverer tilbagemelding til den administrative styregruppe. Status drøftes i Kontaktudvalget. Skabelon til kommunale redegørelser udsendes til kommunerne. Temadag med brugere og brugerorganisationer. Mødeaktivitet i Kontaktudvalget. 1. maj kommunale redegørelser indsendes til Region Nordjylland. Mødeaktivitet i den administrative styregruppe. Kontaktudvalget drøfter status på baggrund af kommunale indberetninger. Kontaktudvalget behandler udkast til rammeaftale. Mødeaktivitet i administrative styregruppe. Rammeaftalen behandles politisk i kommuner og i Region Nordjylland. 15. oktober Rammeaftalen for 2008 godkendes af kommunalbestyrelser og Regionsråd. 15

16 3. Et sammendrag af rammeaftalen Forventninger til 2007 Generelt har kommunerne i de kommunale redegørelser indmeldt uændrede forventninger om forbruget af pladser i 2007, i forhold til det eksisterende niveau og på dette grundlag alene er der ikke behov for at igangsætte konkrete udviklingstiltag med henblik på ændringer af tilbud. Koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud mellem Regionerne har ligeledes resulteret i forventninger om uændret forbrug. De kommunale redegørelser giver heller ikke anledning til ændringer i kvalitet og indhold i tilbuddene til målgrupperne. Regional forsyningspligt Region Nordjyllands forsyningspligt fastlægges årligt i den indgåede rammeaftale. Region Nordjylland er forpligtet til at tilpasse kapaciteten på og sammensætningen af regionens undervisningstilbud på baggrund af kommunernes efterspørgsel. Oprettelsen af nye pladser sker således efter aftale med kommunerne i regi af rammeaftalen. Kommunerne kan anmode Region Nordjylland om at oprette nye tilbud indenfor de 16 lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt undervisningstilbud for personer med tale-, høre- og synsvanskeligheder, der er omfattet af rammeaftalen. Udover at drive tilbud efter Lov om folkeskolen 20 stk. 3 samt Lov om specialundervisning for voksne 1 stk. 2 og stk. 3. kan Region Nordjylland efter aftale med kommunerne varetage kommunale driftsopgaver, såfremt disse har naturlig tilknytning til Region Nordjyllands opgaver, og Region Nordjylland derfor har særlige kompetencer i forhold til opgavevaretagelsen. Sådanne aftaler kan indgås bilateralt mellem den enkelte kommune og Region Nordjylland, eller aftales generelt med alle kommuner i regi af rammeaftalen. Opfyldelsen af den regionale forsyningsforpligtelse skal fungere så smidigt og fleksibelt som muligt af hensyn til de borgere, der har behov for et tilbud. Såfremt en kommune efterspørger et tilbud til en borger med meget specielle behov, har Region Nordjylland derfor mulighed for i samarbejde med den kommune, der efterspørger tilbuddet, at aftale etablering af et konkret

17 specialtilbud. Det kan være i form af et enkeltmandsprojekt/særforanstaltning eller ved aftale om særydelser/tillægsydelser i relation til et eksisterende tilbud under rammeaftalen. Begge dele kan etableres indenfor rammeaftalen, og kræver således ikke en justering af rammeaftalen. Principper for organisering og håndtering af akutte sager I det følgende beskrives principper for organiseringen og håndtering af et akutberedskab i regionen Nordjylland. Udgangspunktet for principperne er lovgivningens krav (Bekendtgørelsens 6, nr. 5) om, at rammeaftalen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan man håndterer akut opståede behov for pladser ved de af rammeaftalen omfattede undervisningstilbud. Retningslinier i forbindelse med håndtering af akutsager omfatter udelukkende pladser på de af Region Nordjylland drevne undervisningstilbud inden for specialundervisningsområdet. Akutte behov i forhold til andre målgrupper skal således håndteres af kommunerne. Retningslinierne skal ikke anvendes i forhold til alle akutte behov, men alene de situationer, hvor behovet for en plads på en af regionens undervisningstilbud er tidsmæssigt akut og hvor det ikke er muligt for en kommune at tilvejebringe et tilbud. Takster Rammeaftalen indeholder specificerede takster for kommunernes køb af pladser og individuelle ydelser i tilknytning hertil samt takster for specialrådgivningsydelser. I forbindelse med rammeaftalen er der indgået en aftale om Fælles retningslinier for takstberegning og betalingsmodeller som er en integreret del af rammeaftalen. Vejledningen kan ses i dens fulde form på Region Nordjylland og kommunernes hjemmesider. Omkostninger på Region Nordjyllands tilbud, der er omfattet af den regionale forsyningsforpligtelse på specialundervisningsområdet, finansieres fuldt ud af kommunerne, bortset fra visse særlige administrative opgaver og specialrådgivningsydelser, som Region Nordjylland og VISO (den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation) har indgået kontrakt om. 17

18 Der er i rammeaftalen for 2007 vedrørende socialområdet indgået aftale om trækningsret mod forudbetaling for kommunerne på Taleinstituttet, Høreinstituttet samt Synsinstituttets ydelser. Region Nordjylland er driftsherre på alle tilbuddene. Der henvises til rammeaftalen for socialområde for yderligere oplysninger om, hvilke rådgivningsydelser der er trækningsret på. Udgifterne til trækningsret fordeles mellem kommunerne efter befolkningstal. Der vil i løbet af 2007 foretages en udredning af den fremtidige finansieringsform for ovennævnte ydelser med henblik på rammeaftalen for Fokusområder Udvikling af nye tilbud og løbende opdatering og ændring af de eksisterende tilbud skal, ifølge lovgivningen, indgå i rammeaftalen. Kommunerne har i de kommunale redegørelser oplyst, at de ikke for 2007 forventer ændringer på det regionale specialundervisningsområde. Der er heller ikke indmeldt oplysninger om særlige udviklingstendenser. Der er således ud fra kommunernes overordnede forventninger til 2007 ikke grundlag for at igangsætte konkrete udviklingstiltag med henblik på ændringer af tilbud 18 eller indhold. Med afsæt i de amtslige erfaringer omkring udviklingsbehov i forhold til målgrupperne er kommunerne og Region Nordjylland dog enige om, at der er behov for en nærmere udredning og belysning af udviklingstendenserne, som grundlag for en eventuelt senere beslutning om konkrete udviklingstiltag. I rammeaftalen er de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge under 18 år - unge med særlige behov herunder unge med høretab og døvblindhed - valgt som fokusområde. Det er begrundet i at det forventes, at der udarbejdes nyt lovgrundlag indenfor de kommende år. Der vil i så fald blive igangsat et udredningsarbejde omkring ydelser til målgruppen med udgangspunkt i lovgrundlaget. Området skal behandles i de faglige netværk, der nedsættes omkring de enkelte målgrupper, og som er beskrevet nærmere i rammeaftalen. Netværkene skal drøfte fokusområdet og belyse eventuelle udviklingsbehov for efterfølgende at afrapportere til den administrative styregruppe. Endvidere vil der i perioden være generelt fokus på udviklingstendenser, og såfremt der viser sig nye behov, kan den administrative styregruppe vælge at formulere flere fokusområder.

19 Dokumentation Behov for at kunne dokumentere er stigende som en konsekvens af brugere, pårørende, politikere, samarbejdspartnere og offentligheden har en interesse i en dokumenteret viden om tilbuddets indhold kvalitet, serviceniveau, indsats, resultater, faglighed og pris. Der vil være en forventning om, at driftsherren kan levere en høj faglig kvalitet til en rimelig pris og hvor der er gode resultater af undervisningsindsatsen. Region Nordjylland er derfor afhængig at kunne redegøre overfor kommunerne og borgerne, hvad de reelt får for deres penge og hvorfor netop deres tilbud er det rette tilbud for dem. Kommunerne og Region Nordjylland har derfor indgået aftale om at samarbejde omkring at tilvejebringe fælles datastandarter vedrørende kommunernes forbrug af specialundervisningstilbud og rådgivningsydelser. Data omfatter dels kvantitative oplysninger om forbrug af pladser og dels kvalitative data om tilbuddenes indhold og kvalitet. Et tilstrækkeligt datagrundlag for disse informationer er væsentligt for at få den fornødne kvalitet i kommunernes efterspørgsel af tilbud og ydelser synliggjort ved de kommunale redegørelser samt det rette match med driftsherrernes udbud synliggjort i rammeaftalen. Faglige netværk Med det formål at være opdateret, når det gælder tilbudsbeskrivelser og kvalitetsudvikling, er indgåelse i faglige netværk af afgørende betydning. Der er enighed blandt kommunerne og Region Nordjylland om, at det er væsentligt, at der sikres faglige netværk som er omdrejningspunkt for faglig udvikling, erfaringsudvikling og vidensopsamling. I tilknytning til de regionale undervisningstilbud er der etableret en række faglige netværk. Netværkene er væsentlige elementer i opretholdelse og udvikling af de faglige miljøer, som undervisningstilbuddene er en del af. Netværkene har forskellige karakter og formål. Overdragelsen af de amtslige specialundervisningstilbud til nye myndigheder medfører dog, at der skal være særlig fokus på behov for oprettelse af nye netværk samt på behovet for at fastholde nogle af de eksisterende netværk. 19

20 Overordnet vil netværkene have til formål at: udveksle information og ideer bidrage til at synliggøre nye behov understøtte samarbejdsrelationer uddannelse, faglig udvikling og kvalitetssikring Som udgangspunkt inviteres alle kommuner og Region Nordjylland samt relevante tilbud til at deltage i alle faglige netværk. Der er behov for at både efterspørgere og udbydere af tilbuddene sammen kan have fokus på faglighed og udviklingstendenser. For de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud (Aalborgskolen og Døvblindecentret) skal netværkene række ud over regionen Nordjyllands grænser. Der eksisterer allerede i dag på disse undervisningstilbud netværk, som vil kunne videreføres med henblik på at sikre 20 ovennævnte formål. Her kan det være relevant at overveje, om disse netværk skal suppleres med nye deltagere set i lyset af de nye opgavefordelinger og samarbejdsrelationer mellem de regionale undervisningstilbud og kommunerne. I forhold til undervisningstilbuddene for personer med tale-, høre- og synsvanskeligheder (kommunikationsinstitutterne) tænkes oprettet et netværk indenfor hver målgruppe: Personer med talevanskeligheder Personer med hørevanskeligheder Personer med synsvanskeligheder Udover oprettelse af nye netværk er der enighed om, at de eksisterende netværk skal fastholdes i det omfang de fortsat er relevante. Region Nordjylland vil fungere som tovholder for netværkene vedrørende de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt tale-, høre- og synsvanskeligheder. Det vil i regi af den administrative styregruppe i efteråret 2006 ske en udredning af, hvilke eksisterende netværk, der eventuelt skal omorganiseres med henblik på fastholdelse i den nye struktur.

Rammeaftale Specialundervisning 2008

Rammeaftale Specialundervisning 2008 Rammeaftale Specialundervisning 2008 Indholdsfortegnelse 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN----------------------------------------------------------------------- 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Rammeaftale Specialundervisning 2009

Rammeaftale Specialundervisning 2009 Rammeaftale Specialundervisning 2009 Rammeaftale for specialundervisning 2009 Indholdsfortegnelse 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN-----------------------------------------------------------------------

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2009

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2009 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Specialundervisning 2009 Rammeaftale for specialundervisning 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 6 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 9

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2010

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2010 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Specialundervisning 2010 INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 6 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 9 2.1 LOVGRUNDLAG... 9 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN... 10 2.2.1

Læs mere

Rammeaftale Socialområdet 2008

Rammeaftale Socialområdet 2008 Rammeaftale Socialområdet 2008 Indholdsfortegnelse 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 8 2.1 LOVGRUNDLAG... 8 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN... 9 2.3 SÆRLIGT VEDRØRENDE

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2012

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2012 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Specialundervisning 2012 INDLEDNING... 3 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 4 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 6 2.1 LOVGRUNDLAG... 6 2.2 ÅRSHJUL FOR INDGÅELSE AF DET KOMMENDE

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. UDKAST TIL Rammeaftale Specialundervisning 2011

KKR NORDJYLLAND. UDKAST TIL Rammeaftale Specialundervisning 2011 KKR NORDJYLLAND UDKAST TIL Rammeaftale Specialundervisning 2011 INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 8 2.1 LOVGRUNDLAG... 8 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN...

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2009

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2009 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Socialområdet 2009 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 8 2.1 LOVGRUNDLAG... 8 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN...

Læs mere

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet I medfør af 47, stk. 6,

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2010

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2010 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Socialområdet 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 8 2.1 LOVGRUNDLAG... 8 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 25.09.2012 kl. 15:00 Mødelokale 2, Brovst Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 25.09.2012 Punkter på åbent møde: 86. Orientering vedrørende tilsyn på de private

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2011

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2011 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Socialområdet 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 8 2.1 LOVGRUNDLAG... 8 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN...

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. september 2006 Århus Kommune 1. Resume Med kommunalreformen tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010 for tilbud omfattet af rammeaftalen Jammerbugt Kommune Indledning Denne skabelon omfatter kommunernes forventninger

Læs mere

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden K O M M I S S O R I U M F O R A R B E J D S G R U P P E O M S T Y R I N S G A F T A L E N P Å D E T S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E F E B R U A R 2 0 1 2 Baggrund I forbindelse med

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS

DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS 2007-2015 Juni 2015 Hovedstadsregionen opdelt i kommuner og netværk Samarbejdet vedr. specialundervisningen i Hovedstadsregionen

Læs mere

Styringsaftale KKR. 1. januar

Styringsaftale KKR. 1. januar KKR NORDJYLLAND 1. januar Styringsaftale 2015 Styringsaftalen er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske kommuner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne LBK nr 787 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 153.93M.541 Senere ændringer

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2016 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 26.09.2011 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev administrationsbygning Jammerbugt Børne- og Familieudvalget 26.09.2011 Punkter på åbent møde: 110. Etablering af kommunikationscenter

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Udkast til rammeaftale Specialundervisning 2013

KKR NORDJYLLAND. Udkast til rammeaftale Specialundervisning 2013 KKR NORDJYLLAND Udkast til rammeaftale Specialundervisning 2013 INDLEDNING... 3 1. SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 4 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 6 2.1 LOVGRUNDLAG... 6 2.2 ÅRSHJUL FOR INDGÅELSE AF DET

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne Page 1 of 6 LBK nr 929 af 25/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-08-2011 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 378 af 28/04/2012 2 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. Rammeaftaler

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. Rammeaftaler Medlemmer af den admnistrative styregruppe vedr. Rammeaftaler Regionssekretariatet Kommunedialog Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Øst Tlf.: 9635 1000 Fax. 9815 2009 www.rn.dk Referat fra møde

Læs mere

Aftale mellem Region Sjælland /Ny Holbæk kommune og kommuner om ydelse af højt specialiseret rådgivning på hjælpemiddelområdet.

Aftale mellem Region Sjælland /Ny Holbæk kommune og kommuner om ydelse af højt specialiseret rådgivning på hjælpemiddelområdet. Aftale mellem Region Sjælland /Ny Holbæk kommune og kommuner om ydelse af højt specialiseret rådgivning på hjælpemiddelområdet. 1. Formål Ifølge Servicelovens 5 stk 2 skal Regionsrådet efter aftale med

Læs mere

Teknisk sammenskrivning af lov om specialundervisning for voksne

Teknisk sammenskrivning af lov om specialundervisning for voksne Teknisk sammenskrivning af lov om specialundervisning for voksne Hermed sammenskrives lov om specialundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 3. juli 2000, med de ændringer, der følger

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne LBK nr 929 af 25/08/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyr., j.nr. 017.34K.261

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS National koordinationsstruktur I Regeringen vil: Etablere en ny dialogbaseret national koordinationsstruktur for den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rammeaftale 2007 er indgået mellem de 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2007 er indgået mellem de 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007 er indgået mellem de 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftalen giver et samlet overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde og skal bidrage

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Styringsaftale KKR. 1. januar

Styringsaftale KKR. 1. januar KKR NORDJYLLAND 1. januar Styringsaftale 2014 Styringsaftalen er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske kommuner

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 Indhold Indledning...3 Overordnetambition...4 TemaerogprocesseriUdviklingsstrategien...5 Ministertema:Udviklingenibrugenafdeforskelligeformerforfamilieplejeanbringelser...5 Analyse

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: 23. april 2012 Fraværende: Mødetid: 14.00 Andreas Boesen (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Udviklingsstrategi -

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af Rammeaftale 2008 på social- og specialundervisningsområdet. til Regionsrådets møde den 26.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af Rammeaftale 2008 på social- og specialundervisningsområdet. til Regionsrådets møde den 26. Region Midtjylland Godkendelse af Rammeaftale 2008 på social- og specialundervisningsområdet Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 2 Rammeaftale 2008 De 19 kommuner i regionen og

Læs mere

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning Budgetoplæg 2007 1. Behandling Forberedelsesudvalget Social- og specialundervisning 4. august 2006 Social- og specialundervisningsområdet består af institutioner med lands- og landelsdækkende funktioner,

Læs mere

KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST

KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST FORORD Det specialiserede social- og specialundervisningsområde er et kommunalt kerneområde,

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde Rammeaftale 2018 Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland? FREDAG D. 7. APRIL 2017 Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede

Læs mere

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015 Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar 2016 Årsrapport 2015 Udvikling, efterspørgsel og kapacitet i region Sjælland på voksenspecialundervisningsområde Resumé Klyngerne på voksenspecialundervisningsområdet

Læs mere

Referat. Handicaprådet. Mødet den , kl. 15:00. Teknik- og Miljøforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby AALBORG KOMMUNE

Referat. Handicaprådet. Mødet den , kl. 15:00. Teknik- og Miljøforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby AALBORG KOMMUNE Referat AALBORG KOMMUNE Mødet den 08.10.2012, Teknik- og Miljøforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby 1. Godkendelse af dagsorden.... 2 2. Rammeaftale 2013 for specialundervisningsområdet.... 3

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 24. august 2009 Kl. 12.45 Sted: Hotel Scandic, grupperum A Kettevej 4, 2650 Hvidovre Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen

Læs mere

Indholdsfortegnelse...2. Forord...4. Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen...5

Indholdsfortegnelse...2. Forord...4. Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen...5 Rammeaftale 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen...5 Kapitel 2. Baggrund for rammeaftalen...7 2.1 Samarbejdet om Rammeaftale 2009...8

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Side 1 af 13 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Viborg Kommune Carsten

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET Onsdag den 25. juni 2008 Kl. 16.30 på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød Møde nr. 5 Medlemmer: Bente Møller

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Kommunerne i den nye regionale struktur

Kommunerne i den nye regionale struktur Kommunerne i den nye regionale struktur Reformen er ikke mere af det samme reformen indebærer en ny offentlig sektor Amterne er nedlagt 5 regioner fra 2007 Kommunerne er tiltænkt en langt mere fremtrædende

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

De to landsdækkende og landsdelsdækkende skoler; Fredericiakolen og Nyborgskolen, som begge fra 1. januar 2007 drives af regionen.

De to landsdækkende og landsdelsdækkende skoler; Fredericiakolen og Nyborgskolen, som begge fra 1. januar 2007 drives af regionen. Bilag 3 1. Rammeaftale 2007 vedrørende specialundervisning i Syddanmark Denne rammeaftale vedrørende specialundervisningstilbud indgår som bilag til rammeaftale 2007 på det sociale og socialpsykiatriske

Læs mere

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Oktober 2015 Social og sundhedsskolen Esbjerg har i perioden maj-september 2015 gennemført en

Læs mere

Udgivet af NoKs, december 2006 Tryk: Socialpædagogernes Landsforbund Oplag: 600 ISBN: 87-91744-19-9 Rapporten kan rekvireres hos Socialpædagogernes

Udgivet af NoKs, december 2006 Tryk: Socialpædagogernes Landsforbund Oplag: 600 ISBN: 87-91744-19-9 Rapporten kan rekvireres hos Socialpædagogernes Undervejs De første rammeaftaler på det sociale område og specialundervisningsområdet En rapport fra NoKS Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet December 2006 Udgivet

Læs mere

BILAGSMAPPE Til Rammeaftale 2009

BILAGSMAPPE Til Rammeaftale 2009 BILAGSMAPPE Til Rammeaftale 2009 Bilagsoversigt NETVÆRKSGRUPPERNE... 3 Bilag 1, Kommissorium... 3 UDVIKLINGSINITIATIVER... 5 Bilag 2, Notat af 22. oktober 2007 med kommissorium for arbejdet omkring bruger-

Læs mere

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE v. Rammeaftale Sjælland National koordinationsstruktur: Socialstyrelsens rolle og centrale udmeldinger Socialstyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 4. Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen... 5

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 4. Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen... 5 Rammeaftale 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen... 5 Kapitel 2. Baggrund for rammeaftalen... 7 2.1 Samarbejdet om Rammeaftale 2010...8

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

Lovforslag om udmøntning af kommunalreformen på Socialministeriets område.

Lovforslag om udmøntning af kommunalreformen på Socialministeriets område. Lovforslag om udmøntning af kommunalreformen på Socialministeriets område. Lov om retssikkerhed og administration Handicapråd i hver kommune Ændringsforslagene indeholder hovedsageligt konsekvensændringer

Læs mere

Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner

Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner September 2005 1. Indledning og formål Strukturreformen betyder at Kommunerne fremover får mulighed for at overtage driftsansvaret for

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

POLITISK TEMADAG - VISIONER FOR DET FÆLLESKOMMUNALE SAMARBEJDE. 28. april 2017 kl Musikkens Hus, Aalborg

POLITISK TEMADAG - VISIONER FOR DET FÆLLESKOMMUNALE SAMARBEJDE. 28. april 2017 kl Musikkens Hus, Aalborg POLITISK TEMADAG - VISIONER FOR DET FÆLLESKOMMUNALE SAMARBEJDE Rammeaftalen 2018 Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede socialområde i Nordjylland? 28. april 2017 kl. 11.30-15.00 Musikkens Hus,

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

Bilag 6 Styringsaftale i Rammeaftale 2018

Bilag 6 Styringsaftale i Rammeaftale 2018 Bilag 6 Styringsaftale i Rammeaftale 2018 Samarbejdsmodel vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Indhold Indledning... 3 Samarbejdsmodel om

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Mandag den 1. marts 2010 Kl. 14.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere