Forretnings- og handelsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretnings- og handelsbetingelser"

Transkript

1 Forretnings- og handelsbetingelser Indhold Kundeaftaler Anvendelse Rettigheder - Ophavsret - Ejerskab Kravspecifikation Kontraktindgåelse Annullering af aftalen Opsigelse Misligholdelse Ansvarsbegrænsningsklausul Købers erstatningsansvar Varsling og Ændringer Prisfastsættelse Produktbeskrivelser Overflytning Basic Business Business + Pro Moduler CMS Webhotel - website - webshop Betalingsgateway Udviklingsforløb Generelle udviklingsbestemmelser Klippekort Rettelser Indsættelse af indhold Support Optagelse af samtaler Fakturering og Betaling Generelle faktureringsbetingelser Forskudsbetaling Førstegangskøber Pakkebetaling

2 Kundeaftaler Anvendelse Når køber indgår aftale med Orango ApS om ny løsning, mere specifikt en serviceydelse. Serviceydelsen indeholder som udgangspunkt design, s, CMS adgang, drift og evt. søgeoptimering (SEO), for hvad så vidt angår websites og webshops. Ved kravspecificerede opgaver, fremgår typisk ydelsens art, ejerskab og rettigheder af den enkelte kundeaftale. I henhold til serviceydelsen, fungerer Orango ApS alene som registrator (formidler) mht. købers erhvervelse af internetdomænet. Køber er underlagt de vilkår, der fastsættes af vedkommende navnemyndighed. Denne myndigheds almindelige betingelser gælder for registreringen. Opkræver navnemyndigheden en vedligeholdelsesafgift, skal denne afholdes af køber. Den enkelte kundeaftale har forrang for Orango ApS forretnings- og handelsbetingelser. Rettigheder Køber kan ikke under og efter endt samarbejde gøre krav på designfiler, CMS systemet eller kampagne content. Designfiler og CMS systemet er Orango ApS ejendom. Køber har ved aftalen nydt godt af en online serviceydelse. Såfremt køber ønsker designfiler udleveret, eller agter at genbruge layoutet hos anden udbyder, efter endt samarbejde med Orango ApS, kan køber erhverve sig retten såfremt køber betaler for det. Orango ApS kræver kompensation svarende til 3 års webperiode (webhotel, drift eller kampagne). Webperioden fremgår af købers kontrakt med Orango ApS. I tilfælde hvor Orango ApS får kendskab til at køber anvender designs efter endt samarbejde uden at have betalt kompensation, faktureres køber omgående for de 3 års drift, og Orango ApS fastholder sit krav. Designs udvikles individuelt efter købers ønsker, men indeholder kraftige forretningskendetegn ved Orango ApS og Orango ApS brand. Orango ApS kræver derfor at køber under samarbejdet, hverken kopierer eller udformer et design, identisk med den/de Orango ApS har udviklet, medmindre Orango anvendes til opgaven. Bestemmelserne omkring ophavsret gælder ligeledes såfremt køber måtte anvende et design, der er udviklet til en af Orango ApS andre kunder, eller som indeholder væsentlige kendetegn, ved et design erhvervet af en af Orango ApS kunder. Dog skal køber indhente accept for brugen af designet, fra Orango ApS anden kunde, som dokumentation for enighed, overfor Orango ApS. Orango ApS videregiver ikke kildefiler og dokumentation for det udviklede, medmindre det fremgår af den enkelte kundeaftale.

3 Ved flash- udvikling udleveres ikke kildefiler til køber medmindre det fremgår af den enkelte kundeaftale. Ved aftaler hvor køber selv leverer designfiler, eller ønsker løsningen identisk med nuværende, har køber fuld ophavsret på designs og indhold, dog ikke indhold leveret af Orango ApS. Hvis køber senere får udviklet et nyt design af Orango ApS, overgår ophavsretten igen til Orango ApS. I tilfælde hvor køber har al ophavsret, er det købers eget ansvar at kopiere designs og indhold til senere brug, såfremt køber opsiger aftalen med Orango ApS. Kravspecifikation Ved proløsninger eller specialudviklet programmering, udvikler Orango ApS en kravspecifikation. Inden Orango ApS anvender tid til at udforme en kravspecifikation, skal der som udgangspunkt indgås en aftale med køber om denne udvikling. Køber skal acceptere et tilbud på kravspecifikationen, inden arbejdet påbegyndes. Såfremt køber har indgået aftale med Orango ApS om udviklingen af en kravspecifikation, samt betalt for denne, har køber ejer rettighederne over kravspecifikationen, og kan vælge en anden leverandør til slutopgaven end Orango ApS. Såfremt køber ikke har accepteret et tilbud om udvikling af kravspecifikation, samt betalt for denne, må køber ikke kopiere kravspecifikationen, eller anvende kravspecifikationen uden Orango ApS accept. Brud på dette medfører et krav fra Orango ApS rettet mod køber, på anvendt tid for udviklingen af kravspecifikationen. Kontraktindgåelse Ved kontraktindgåelse forpligter køber sig til at opgive korrekte kontakt- og virksomhedsoplysninger. Orango ApS forpligter sig til at behandle alle oplysninger om køber fortroligt, dog er Orango ApS berettiget til at udlevere købers navn, adresse og telefonnummer til et af IT- Brancheforeningen nedsat organ vedrørende misbrug af internettet. Orango ApS forbeholder sig ret til at bruge kontraktoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og marketingsøjemed. Orango ApS er berettiget til at videregive krævende oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, InterNIC og RIPE. Orango ApS har tavshedspligt omkring købers interne anliggender, i form af kunder, budgetter, omsætning o. lign. Det gælder ved alle aftaler med Orango ApS, at skulle køber opgive at drive virksomhed før Orango ApS har modtaget betaling for en udestående faktura, da hæfter den tegningsberettigede, og eller selskabets ejere, personligt for Orango

4 ApS krav. Dvs. at kravet følger den person der har haft ansvaret eller ejerskabet for/af den virksomhed, som Orango ApS har indgået aftale med. Annullering af aftalen Orango ApS forbeholder sig retten til at annullere aftalen om en endnu ikke igangsat samarbejde, såfremt der fra Orango ApS side skønnes at den indgåede aftale indeholder markante fejl i henhold til Orango ApS priser. I Orango igangsættes al arbejde umiddelbart efter at der er indgået en aftale. Derfor er alle aftaler bindende fra underskriftstidspunktet, medmindre andet fremgår af den enkelte kundeaftale. Køber kan derfor som udgangspunkt ikke annullere en kundeaftale med Orango ApS. Opsigelse Denne bestemmelse gælder for alle abonnementsaftaler. En abonnementsaftale er kendetegnet ved at have defineret service- eller ydelsespris på månedsbasis. Bestemmelsen gælder altid for aftaler hvori der indgår en af følgende: 1: Webhotel eller hosting 2: SEO aftale (søgeoptimering), vedligeholdelse- og eller rapportering 3: Google Adwords aftale, vedligeholdelse- og eller rapportering Orango ApS refunderer ikke for resterende tid af webperiodens løbetid, såfremt køber ønsker at opsige inden webperiodens ophør. Aftalen er fortløbende, og køber skal opsige samarbejdet senest 3 måneder inden ny webperiodes start. Orango ApS fakturerer automatisk for ny webperiode, efter ny webperiodes start. Efter forfald er Køber forpligtet til at betale for ny periode på minimum 12 måneder. Webperioden fremgår af alle fakturaer, og beskrives som den periode webhotellet (driften eller abonnementet) dækker over. Opsigelser skal fremsendes på skrift til Orango ApS, enten ved rekommanderet brev eller via Orango ApS forbeholder sig retten til at slette alt materiale efter 30 dage fra opsigelsesperiodens ophør, for blandt andet at undgå ressourcemangel på Orango ApS webservere. Det er derfor købers eget ansvar at få udleveret designs og data, såfremt køber har krav på disse ting. Misligholdelse Følgende områder om misligholdelse af købers pligter, fortolkes i Orango ApS forretnings- og handelsbetingelser: Forsinkelse Købesummens størrelse Oplysningspligt

5 Forsinkelse Køber har pligt til at levere materiale til aftalte tid. Ydermere har køber pligt til at være til rådighed i udviklingsforløbet. Køber har ydermere pligt til at udvise seriøst engagement. Se uddybelse af ovenstående under afsnittet Udviklingsforløb generelle udviklingsbestemmelser. Køber har ligeledes pligt at betale til tiden, samt betale den fulde sum af det aftalte. Der foreligger forsinkelse lige så snart pengene ikke forefindes på Orango ApS konti 2 dage efter forfald. Forfald fremgår altid af den/de fremsendte fakturaer. Se uddybelse af ovenstående under afsnittet fakturering og betaling. Købesummens størrelse Her drages direkte parallel til Købelovens 5 og 6. Jf. 5, skal køber betale den rette købesum (størrelse). Købesummen vil som udgangspunkt fremgå af den enkelte kundeaftale. Men er købesummen ikke aftalt på skrift, skal køber betale, hvad sælger forlanger, medmindre dette er urimeligt. Jf. 6, har køber modtaget en faktura uden at gøre indsigelse mod denne, er køber bundet af prisen, medmindre den er åbenbart urimelig. Orango ApS kræver at indsigelsen skal være Orango ApS i hænde inden forfald, hvis køber skal kunne gøre indsigelse. Oplysningspligt Såfremt køber flytter, eller de oprindeligt opgivne oplysninger af anden grund ændres, skal køber straks give Orango ApS skriftlig besked herom. Se blandt andet afsnittet kontraktindgåelse. Orango ApS beføjelser: Fastholde Hæve aftalen Fastholde Orango ApS kan til enhver tid vælge at fastholde købet såfremt køber ikke har opsagt rettidigt. Ydermere kan Orango ApS fastholde købet, trods varen ikke er overdraget til køber endnu. Ved overdragelse menes at webløsningen er tilgængelig for køber, på en testadresse eller online på et internetdomæne. Hæve aftalen Såfremt der forligger et krav om forskudsbetaling fra Orango ApS side, inden den aftalte ydelse skal leveres, og køber ikke efterkommer kravet, kan Orango ApS vælge at hæve aftalen. Enhver forsinkelse anses som værende væsentlig, medmindre der kun mangler en ringe del af købesummen. Ved successiv levering, hvor betaling sker efterhånden, berettiger væsentlig forsinkelse med en enkelt betaling Orango ApS til at hæve for efterfølgende

6 leveringer, medmindre der ikke er grund til formodning om gentagelse. Orango ApS kan give køber en advarsel ved første forsinkelse, herefter forbeholder Orango ApS sig retten til at hæve aftalen, ved gentagelse af forsinkelse med betaling, fra købers side. Ansvarsbegrænsningsklausul Følgende elementer fortolkes i Orango ApS ansvarsbegrænsningsklausul: Produktansvar Force Majeure Medarbejder svigt Vederlag og brand Drift Produktansvar Orango ApS kan ikke drages til ansvar for skade eller gene som Orango ApS produkter måtte forvolde købers systemer, købers kunder eller personer. Her er tale om forhold som Orango ApS ikke ville kunne forudse eller vurdere omfanget af. Orango ApS kan ikke drages til ansvar for forsinkelse af levering, såfremt grunden til forsinkelsen med rette ikke kunne forudses af Orango ApS, eller hvis det skyldes købers manglende engagement. Læs generelt Orango ApS bestemmelser under afsnittet udviklingsforløb. Orango ApS kan ikke drages til ansvar for disfunktion og mangler ved tredjepartsprodukter, udviklet af tredjemand men evt. leveret af Orango ApS. Eksempler på tredjepartsprodukter kan være Google Apps, WebGlobe eller Open Source systemer så som PrestaShop. Tredjemand kan løbende ændre vilkår, betingelser og funktionalitet af sine produkter, og Orango ApS kan ikke drages til ansvar for disse forhold, trods produktet kan være leveret af Orango ApS. Det er købers eget ansvar at indhente viden om tredjepartsprodukter, dog har Orango ApS pligt at oplyse hvornår et produkt er leveret af tredjemand. Alle webhoteller og lagring af Orango ApS produkter, leveres af WebGlobe A/S, som varetager driften af Orango ApS servere. Køber kan derfor ikke drage Orango ApS ansvarlig for oppetider og sikkerhed omkring driften af det anskaffede produkt. Orango ApS anvender til tider eksterne udviklere (tredjemænd) hyret af Orango ApS. Orango ApS kan ikke drages til økonomisk ansvar for fejl og mangler ved disse udvikleres arbejde. Men anses fejlene og manglerne for at være væsentlige, og kan Orango ApS ikke sørge for en udbedring indenfor rimelig tid, kan køber hæve aftalen. Force Majeure Orango ApS kan ikke drages til ansvar for samfundsmæssige eller katastrofale forhold såsom krig, der kan være til skade for køber. Ydermere kan Orango ApS

7 ikke drages til ansvar for kriminelle handlinger og ulykke, såsom tyveri og brænd, forudsat at Orango ApS har foretaget de retsmæssige forbehold. Medarbejder svigt Orango ApS kan ikke drages til ansvar for mangler og fejl bevidst begået af medarbejdere i Orango ApS. Ej heller kan Orango ApS drages til ansvar hvis medarbejderen har handlet groft uagtsomt. Vederlag og brand Orango ApS kan nægte at færdigudvikle et produkt såfremt den indgåede aftale er til skade for Orango ApS økonomi, omdømme/ry eller position på markedet. Ved økonomi forstås både det generelle forhold, men også ved den enkelte kundeaftale. Drift Se afsnittet ovenfor om produktansvar, da Orango ApS anvender tredjeparts produkt, samt tredjemand til den løbende drift af alle webløsninger. Orango ApS kan ikke drages til ansvar såfremt det udviklede produkt måtte afføde behov for mere supporttid end først beregnet/antaget. Købers erstatningsansvar Såfremt køber har misligholdt aftalen med Orango ApS, kan Orango ApS kræve at køber skal betale erstatning for estimeret anvendt tid. Det forudsættes dog at Orango ApS herefter agter at hæve aftalen, hvorfor dette skal reklameres overfor køber inden eller samtidig med et evt. erstatningskrav. Varsling og overdragelse Orango ApS kan varsle ændringer af aftalen via til den -adresse, kunden oplyser ved indgåelse af kundeaftalen. Orango ApS kan ændre aftalen med et varsel på en måned. Køber kan skriftligt opsige aftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Købers opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Ændringer af rent begunstigende karakter gennemføres uden forudgående varsel. ApS kan overdrage den tekniske drift (webhotel og kundeaftale / kontrakt) af serviceydelsen til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede eller bedre vilkår for køber. Prisfastsættelse Alle priser er oplyst ekskl. moms i kundeaftalerne. Der kan hvert år tillægges 2-3 % i prisstigning, svarende til samfundets prisstigninger.

8 Produktbeskrivelser og abonnementer Overflytning En overflytning er defineret ved, at køber ønsker en ny løsning leveret af Orango ApS, eksakt magen til nuværende. En overflytning vil typisk være et layout anvendt til en hjemmeside, samt al tekstmæssigt indhold. Det er købers eget ansvar at sikrer sig ophavsretten på designfiler og layout, inden der kontraheres med Orango ApS. Orango ApS kan ikke drages til ansvar, hvis køber ikke har ret til ophavsretten på sit nuværende layout og indhold. Basic Basic konceptet er defineret ved at køber erhverver sig en standardiseret løsning. Ved standardiseret menes, at løsningen kan være identisk med andre Basic- løsninger solgt til andre købere, af Orango ApS. Orango ApS har en designbank med standardlayouts. Køber erhverver sig et layout på foranledning af en medarbejder ved Orango ApS, men får måske tilpasset dette med eget logo, egne billeder og eget indhold. Konceptet tilbydes både i forbindelse med udvikling af en hjemmeside eller en webshop. Business Business konceptet er defineret ved at køber erhverver sig en unik løsning. Ved unik menes at Orango ApS søger at udvikle en hjemmeside tilrettet købers ønsker, stil og smag. Ydermere må Orango ApS ikke anvende løsningen til andre af Orango ApS kunder, som ved Basic- konceptet. Udviklingen af en Business- løsning sker i tæt dialog mellem køber og Orango ApS webgrafikere og evt. salgskonsulent. Konceptet tilbydes både i forbindelse med udvikling af en hjemmeside eller en webshop. Business + Business + konceptet er defineret ved først og fremmest at være identisk med Business konceptet. Den eneste forskel er at køber får en masse tillægsmoduler med i aftalen, for en gunstigere pris. Modulerne fremgår af den enkelte kundeaftale.

9 Konceptet tilbydes både i forbindelse med udvikling af en hjemmeside eller en webshop. Pro En proløsning er defineret ved at være en unik løsning i sin helhed. En proløsning er et produkt Orango ApS udvikler udelukkende på købers foranledning, og der udvikles ved alle proløsninger en kravspecifikation, der dokumenterer løsningen og dens virke. Denne kravspecifikation underskrives sammen med kundeaftalen. En proløsning kan være alt lige fra en omfattende hjemmeside, til et unikt webbaseret system. Moduler Orango ApS har udviklet en lang række moduler. Disse moduler tilføjer købers produkt en ny funktion, eller en ny feature. Orango ApS har udviklet en lang række standardmoduler, og enkelte af dem indgår i produktet ved de fleste kundeaftaler, der omhandler køb af hjemmeside eller webshop. CMS Alle websites og proløsninger udvikles gennem Orango ApS egen kildekode, databaser og ressourcer. Orango ApS integrerer alle websites og proløsninger i Orango ApS eget udviklede Content Management System. Webshops udvikles i shopsystemet Presta Shop, som er et tredjepartsprodukt. Såfremt et website eller en proløsning udvikles og integreres i et tredjepartsprodukt såsom Joomla, Typo 3 eller Wordpress, vil dette fremgå af den enkelte kundeaftale. Webhotel Webhotellet er defineret som driften af løsningen herunder moduler, hosting, CMS, sikkerhed, backup, mailservice og support. Webhotellet er en serviceydelse, der omfatter en given periode (webperiode). Webhotellets løbetid fremgår af enhver kundeaftale. Webhotellets startdato, er fra når løsningen er online på en testadresse, eller et internetdomæne. Køber har det overordnede ansvar for om sitet skal/er online, derfor kan dette ikke bruges som argument for ikke at betale webhotel. Orango ApS har månedlige udgifter forbundet med webhotellet, fra sitet befinder sig på Orango ApS server. For uddybelse af købers godkendelse, gå til afsnittet om generelle udviklingsbestemmelser.

10 Website Hosting omfatter følgende elementer: Adgang til at lagre købers mængde data og datafiler på Orango ApS' servere samt administration af købers serviceydelse. Hosting dækker serverforbrug a 200 MB serverplads og 2 GB trafik. Ønskes mere plads og trafik, eller overskrider køber ovenstående forbrugsgrænse, da stiger webhotellet med 25 kr. per 100 MB serverplads og 1GB trafik, per måned. Webshop Hosting omfatter følgende elementer: Adgang til at lagre købers mængde data og datafiler på Orango ApS' servere samt administration af købers serviceydelse. Hosting dækker serverforbrug a 500 MB serverplads og 5 GB trafik. Ønskes mere plads og trafik, eller overskrider køber ovenstående forbrugsgrænse, da stiger det månedlige webhotel i pris, og næste interval er, 750 MB serverplads og 7,5 GB trafik, i alt en stigning i webhotellets på 99 kr. per måned. Overskrider køber igen ovenstående forbrugsgrænse, da stiger webhotellet med 25 kr. per 100 MB serverplads og 1GB trafik, per måned. Betalingsgateway Orango ApS anvender betalingsgateway gennem DanDomain og Quickpay. Betalingsgateway oprettes først efter godkendelse og betaling fra købers side. Prisen for betalingsgateway fremgår af den enkelte kundeaftale og kan være inkluderet i det enkelte webhotel. Udviklingsforløb Generelle udviklingsbestemmelser Køber er forpligtet til seriøst engagement efter kontraktindgåelse. Fremsender køber ikke materiale inden 5 arbejdsdage til Orango ApS, ser Orango ApS sig ret til at udvikle en løsning ud fra kundens formodede/aftalte ønsker, som placeres på en testadresse. Er der ikke aftalt at køber skal fremsende materiale, ses bort fra denne bestemmelse. Det fremhæves herved at de 5 arbejdsdage gælder efter dato for kontraktindgåelse. Har køber ikke inden 5 arbejdsdage fra første fremsendelse af layout, kontaktet Orango ApS med rettelser og kommentar til det fremsendte layout, vil Orango ApS betragte hjemmesiden som værende godkendt af køber, og køber faktureres. Det fremhæves herved at de 5 arbejdsdage gælder efter dato for fremvist/fremsendt layout. Såfremt køber ikke viser seriøst engagement kan Orango ApS vælge at ophæve samarbejdet med øjeblikkelig virkning, dog ikke indenfor de første 10

11 arbejdsdage efter kontraktindgåelse. Orango ApS kan heller ikke opsige køber med øjeblikkelig virkning efter iværksat løsning. Dog kan Orango ApS ende samarbejdet med øjeblikkelig virkning, såfremt køber anvender hjemmesiden til markedsføring af samfundsmæssig uacceptabel virksomhed. Eksempler herpå kan være racistisk propaganda, stødende pornografisk markedsføring og kraftige religiøse budskaber, der hæver sig over de almene samfundsnormer. Orango ApS forholder sig i alle sammenhænge upartisk, men køber er forpligtet til at opretholde dansk lovgivning om markedsføring på internettet, samt anvendelse af hjemmeside. Klippekort Til fremtidige rettelser, som køber ikke selv kan foretage, skal køber rette henvendelse til Orango ApS. Orango ApS tilbyder klippekort til rettelser: 10 klip af kr. 1 klip svarer til en påbegyndt halv times arbejde. Når først designet er udviklet, er rettelser normalt hurtigt foretaget. Køber kan sende rettelser via eller kontakte Orango ApS via telefon Kræver rettelserne kun 1-2 klip bliver disse foretaget med det samme på købers foranledning. Er rettelserne omfattende vil Orango ApS kontakte køber, samt evt. komme med forslag til anderledes og mere fordelagtige muligheder. Dette opfyldes for at sikre at køber får det mest optimale ud af klippekortet. Alle klippekort dækker smårettelser til eksisterende grafik, samt ændring af indhold. For rettelser til programmering gives særskilt tilbud. Et klippekort udløber efter 24 måneder fra indgåelse af klippekortsaftale. Rettelser Følgende indgår ikke som rettelser i Orango ApS aftaleforhold: Tilføjelser - f.eks. nye funktioner, nyt grafik, mere flash mm. Ændringer af funktionalitet eller grafisk opsætning- omfatter f.eks. ting som ikke er begrundet klart i en evt. kravspecifikation. Generelt alle ting køber måtte komme med, som ikke er specificeret i kravspecifikationen eller aftalen. Indsættelse af indhold

12 Ved uvikling af nyt website eller webshop lægger Orango ApS indhold ind, enten fra købers gamle website/webshop, eller fra købers materiale. Dog er der begrænsning for hvor meget der medtages uden vederlag for køber. Orango ApS indsætter ved udvikling af website og webshops 15 content siders indhold. Herefter skal køber selv indsætte resten, såfremt køber ikke ønsker at gøre brug af Orango ApS klippekort ordning. Ved udvikling af webshops indsætter Orango ApS de første 15 produkter, herefter skal køber selv indsætte resten, såfremt køber ikke ønsker at gøre brug af Orango ApS klippekort ordning. Orango ApS kan ikke drages til ansvar for urigtige oplysninger på købers løsning/er. Det er købers ansvar at levere korrekte oplysninger. Det er ydermere købers ansvar at gennemse og godkende, at det arbejde Orango ApS har udført, er udført korrekt. Fri opdatering Fra 15 september 2014 tilbyder Orango ApS som standard fri opdatering og grafisk arbejde hver gang Køber måtte have behov for hjælp. Alle kundeaftaler fra 15 september 2014 frem indeholder derfor som standard fri opdatering. Klippekortsordningen eksisterer derfor kun for virksomheder med kundeaftaler ældre end 15 september Support Orango sidder altid klar med professionel support hvis køber skulle komme i tvivl om hvordan produktet anvendes og administreres. Orango ApS yder gratis rådgivning og vejledning til brugen af Orango ApS CM- System og Prestashop. Såfremt køber ønsker support i henhold til tredjepartsprodukter såsom Outlook eller Google Apps (herunder Gmail), skal køber erhverve sig et klippekort, og der fratrækkes et klip ved hver halve supporttime. Kontakt vores support afdeling via eller telefon alle hverdage fra 9.00 til Optagelse af samtaler Orango ApS kan optage samtaler med alle Orango ApS kunder via telefon, dels for at sikre høj kontinuerlig service ved dialog omkring grafiske opgaver, men også som led i intern træning af medarbejdere. Ved optagelse kan Orango ApS efter endt opkald sikre at kundens ønsker bliver opfyldt til fulde. Orango ApS kan fremsende lydklip til køber hvor køber mundtligt tilkendegiver sin godkendelse af en opgave, som accept for at modtage en faktura fra Orango ApS, på udført arbejde. Fakturering og betaling

13 Generelle faktureringsbetingelser Når køber har godkendt det grafiske layout, og løsning er synlig på en testadresse eller internetdomæne, fakturerer Orango ApS for det aftalte i henhold til kontrakten, og betalingsproceduren iværksættes. Webhotellet starter når købers løsning enten er online på domænet, eller på testadressen. Det er derfor købers ansvar at Orango ApS kommer i besiddelse af indhold og materiale til løsningen, og forsinkelse kan ikke lægges til hindring for betaling af den faktura Orango ApS fremsender efter godkendelse af det grafiske layout, og aktivering på testadresse. At køber finder behov for rettelser efter godkendt grafisk layout, og synlighed på en testadresse, kan ikke bruges som grundlag for ikke at betale den fremsendte faktura. Efter puljen af rettelser, starter Orango ApS alm. procedure for rettelser, i form af klippekort mv. Såfremt køber ikke betaler til tiden, fremsender Orango ApS en betalingspåmindelse. Denne fremsendes via mail eller per brev 5 hverdage efter forfaldsdatoen, og Orango ApS forbeholder sig retten til samtidig, at fremsende ny faktura med rykkergebyr på 100 kr. Såfremt køber ikke reagerer på betalingspåmindelsen, fremsender Orango ApS efter 5 hverdage inkassovarsel, og Orango ApS forbeholder sig igen retten til samtidig, at fremsende ny faktura med et yderligere rykkergebyr på 100 kr. 5 hverdage efter fremsendt inkassovarsel, overdrages sagen til retslig inkasso ved SVEA Finans. Sagen vil herefter blive pålagt inkassoomkostninger, og i værste fald sagsomkostninger. Forskudsbetaling Orango ApS kræver forskudsbetaling af alle opgaver, som sikkerhed for købers engagement og betalingsvillighed. Orango ApS fakturerer 30 % af den samlede aftalesum inkl. webhotel, inden arbejdet påbegyndes. Dette kan dog i særlige tilfælde fraviges, men så fremgår fravigelsen af den enkelte aftale. Førstegangskøber Når køber har underskrevet en aftale med Orango ApS, foretager Orango ApS et internt kredittjek af køber. Såfremt køber måtte stå i Ribers eller andet organ for dårlige betalere, kan Orango ApS annullere kundeaftalen. Under alle omstændigheder kan Orango ApS kræve en forskudsbetaling på momsværdien og den fulde aftalesum, inden arbejdet påbegyndes. Pakkebetaling

14 Alle Orango Full Service pakker faktureres minimum 6 måneder forud. Køber betaler derfor ikke 30 % forud, men minimum 6 måneders pakkepris forud. Den enkelte månedspris fremgår af den enkelte pakke. Efter efter dato for levering af website/webshop, SEO kampagne og Adwordskampagne, har køber minimum 6 måneders drift før næste faktura skal betales. Køber betaler altså ved opstart minimum for 6 måneders pakke. Herefter følger betalingen det betalingsinterval der er tegnet i ordinærkontrakten.

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

Betingelser for hosting

Betingelser for hosting Betingelser for hosting Gældende fra 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 1 Anvendelse af Powerbookings serviceydelser... 3 1.a Lovlige formål... 3 1.b Trafik... 4 1.c Uautoriseret brug... 5

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere