Forretnings- og handelsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretnings- og handelsbetingelser"

Transkript

1 Forretnings- og handelsbetingelser Indhold Kundeaftaler Anvendelse Rettigheder - Ophavsret - Ejerskab Kravspecifikation Kontraktindgåelse Annullering af aftalen Opsigelse Misligholdelse Ansvarsbegrænsningsklausul Købers erstatningsansvar Varsling og Ændringer Prisfastsættelse Produktbeskrivelser Overflytning Basic Business Business + Pro Moduler CMS Webhotel - website - webshop Betalingsgateway Udviklingsforløb Generelle udviklingsbestemmelser Klippekort Rettelser Indsættelse af indhold Support Optagelse af samtaler Fakturering og Betaling Generelle faktureringsbetingelser Forskudsbetaling Førstegangskøber Pakkebetaling

2 Kundeaftaler Anvendelse Når køber indgår aftale med Orango ApS om ny løsning, mere specifikt en serviceydelse. Serviceydelsen indeholder som udgangspunkt design, s, CMS adgang, drift og evt. søgeoptimering (SEO), for hvad så vidt angår websites og webshops. Ved kravspecificerede opgaver, fremgår typisk ydelsens art, ejerskab og rettigheder af den enkelte kundeaftale. I henhold til serviceydelsen, fungerer Orango ApS alene som registrator (formidler) mht. købers erhvervelse af internetdomænet. Køber er underlagt de vilkår, der fastsættes af vedkommende navnemyndighed. Denne myndigheds almindelige betingelser gælder for registreringen. Opkræver navnemyndigheden en vedligeholdelsesafgift, skal denne afholdes af køber. Den enkelte kundeaftale har forrang for Orango ApS forretnings- og handelsbetingelser. Rettigheder Køber kan ikke under og efter endt samarbejde gøre krav på designfiler, CMS systemet eller kampagne content. Designfiler og CMS systemet er Orango ApS ejendom. Køber har ved aftalen nydt godt af en online serviceydelse. Såfremt køber ønsker designfiler udleveret, eller agter at genbruge layoutet hos anden udbyder, efter endt samarbejde med Orango ApS, kan køber erhverve sig retten såfremt køber betaler for det. Orango ApS kræver kompensation svarende til 3 års webperiode (webhotel, drift eller kampagne). Webperioden fremgår af købers kontrakt med Orango ApS. I tilfælde hvor Orango ApS får kendskab til at køber anvender designs efter endt samarbejde uden at have betalt kompensation, faktureres køber omgående for de 3 års drift, og Orango ApS fastholder sit krav. Designs udvikles individuelt efter købers ønsker, men indeholder kraftige forretningskendetegn ved Orango ApS og Orango ApS brand. Orango ApS kræver derfor at køber under samarbejdet, hverken kopierer eller udformer et design, identisk med den/de Orango ApS har udviklet, medmindre Orango anvendes til opgaven. Bestemmelserne omkring ophavsret gælder ligeledes såfremt køber måtte anvende et design, der er udviklet til en af Orango ApS andre kunder, eller som indeholder væsentlige kendetegn, ved et design erhvervet af en af Orango ApS kunder. Dog skal køber indhente accept for brugen af designet, fra Orango ApS anden kunde, som dokumentation for enighed, overfor Orango ApS. Orango ApS videregiver ikke kildefiler og dokumentation for det udviklede, medmindre det fremgår af den enkelte kundeaftale.

3 Ved flash- udvikling udleveres ikke kildefiler til køber medmindre det fremgår af den enkelte kundeaftale. Ved aftaler hvor køber selv leverer designfiler, eller ønsker løsningen identisk med nuværende, har køber fuld ophavsret på designs og indhold, dog ikke indhold leveret af Orango ApS. Hvis køber senere får udviklet et nyt design af Orango ApS, overgår ophavsretten igen til Orango ApS. I tilfælde hvor køber har al ophavsret, er det købers eget ansvar at kopiere designs og indhold til senere brug, såfremt køber opsiger aftalen med Orango ApS. Kravspecifikation Ved proløsninger eller specialudviklet programmering, udvikler Orango ApS en kravspecifikation. Inden Orango ApS anvender tid til at udforme en kravspecifikation, skal der som udgangspunkt indgås en aftale med køber om denne udvikling. Køber skal acceptere et tilbud på kravspecifikationen, inden arbejdet påbegyndes. Såfremt køber har indgået aftale med Orango ApS om udviklingen af en kravspecifikation, samt betalt for denne, har køber ejer rettighederne over kravspecifikationen, og kan vælge en anden leverandør til slutopgaven end Orango ApS. Såfremt køber ikke har accepteret et tilbud om udvikling af kravspecifikation, samt betalt for denne, må køber ikke kopiere kravspecifikationen, eller anvende kravspecifikationen uden Orango ApS accept. Brud på dette medfører et krav fra Orango ApS rettet mod køber, på anvendt tid for udviklingen af kravspecifikationen. Kontraktindgåelse Ved kontraktindgåelse forpligter køber sig til at opgive korrekte kontakt- og virksomhedsoplysninger. Orango ApS forpligter sig til at behandle alle oplysninger om køber fortroligt, dog er Orango ApS berettiget til at udlevere købers navn, adresse og telefonnummer til et af IT- Brancheforeningen nedsat organ vedrørende misbrug af internettet. Orango ApS forbeholder sig ret til at bruge kontraktoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og marketingsøjemed. Orango ApS er berettiget til at videregive krævende oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, InterNIC og RIPE. Orango ApS har tavshedspligt omkring købers interne anliggender, i form af kunder, budgetter, omsætning o. lign. Det gælder ved alle aftaler med Orango ApS, at skulle køber opgive at drive virksomhed før Orango ApS har modtaget betaling for en udestående faktura, da hæfter den tegningsberettigede, og eller selskabets ejere, personligt for Orango

4 ApS krav. Dvs. at kravet følger den person der har haft ansvaret eller ejerskabet for/af den virksomhed, som Orango ApS har indgået aftale med. Annullering af aftalen Orango ApS forbeholder sig retten til at annullere aftalen om en endnu ikke igangsat samarbejde, såfremt der fra Orango ApS side skønnes at den indgåede aftale indeholder markante fejl i henhold til Orango ApS priser. I Orango igangsættes al arbejde umiddelbart efter at der er indgået en aftale. Derfor er alle aftaler bindende fra underskriftstidspunktet, medmindre andet fremgår af den enkelte kundeaftale. Køber kan derfor som udgangspunkt ikke annullere en kundeaftale med Orango ApS. Opsigelse Denne bestemmelse gælder for alle abonnementsaftaler. En abonnementsaftale er kendetegnet ved at have defineret service- eller ydelsespris på månedsbasis. Bestemmelsen gælder altid for aftaler hvori der indgår en af følgende: 1: Webhotel eller hosting 2: SEO aftale (søgeoptimering), vedligeholdelse- og eller rapportering 3: Google Adwords aftale, vedligeholdelse- og eller rapportering Orango ApS refunderer ikke for resterende tid af webperiodens løbetid, såfremt køber ønsker at opsige inden webperiodens ophør. Aftalen er fortløbende, og køber skal opsige samarbejdet senest 3 måneder inden ny webperiodes start. Orango ApS fakturerer automatisk for ny webperiode, efter ny webperiodes start. Efter forfald er Køber forpligtet til at betale for ny periode på minimum 12 måneder. Webperioden fremgår af alle fakturaer, og beskrives som den periode webhotellet (driften eller abonnementet) dækker over. Opsigelser skal fremsendes på skrift til Orango ApS, enten ved rekommanderet brev eller via Orango ApS forbeholder sig retten til at slette alt materiale efter 30 dage fra opsigelsesperiodens ophør, for blandt andet at undgå ressourcemangel på Orango ApS webservere. Det er derfor købers eget ansvar at få udleveret designs og data, såfremt køber har krav på disse ting. Misligholdelse Følgende områder om misligholdelse af købers pligter, fortolkes i Orango ApS forretnings- og handelsbetingelser: Forsinkelse Købesummens størrelse Oplysningspligt

5 Forsinkelse Køber har pligt til at levere materiale til aftalte tid. Ydermere har køber pligt til at være til rådighed i udviklingsforløbet. Køber har ydermere pligt til at udvise seriøst engagement. Se uddybelse af ovenstående under afsnittet Udviklingsforløb generelle udviklingsbestemmelser. Køber har ligeledes pligt at betale til tiden, samt betale den fulde sum af det aftalte. Der foreligger forsinkelse lige så snart pengene ikke forefindes på Orango ApS konti 2 dage efter forfald. Forfald fremgår altid af den/de fremsendte fakturaer. Se uddybelse af ovenstående under afsnittet fakturering og betaling. Købesummens størrelse Her drages direkte parallel til Købelovens 5 og 6. Jf. 5, skal køber betale den rette købesum (størrelse). Købesummen vil som udgangspunkt fremgå af den enkelte kundeaftale. Men er købesummen ikke aftalt på skrift, skal køber betale, hvad sælger forlanger, medmindre dette er urimeligt. Jf. 6, har køber modtaget en faktura uden at gøre indsigelse mod denne, er køber bundet af prisen, medmindre den er åbenbart urimelig. Orango ApS kræver at indsigelsen skal være Orango ApS i hænde inden forfald, hvis køber skal kunne gøre indsigelse. Oplysningspligt Såfremt køber flytter, eller de oprindeligt opgivne oplysninger af anden grund ændres, skal køber straks give Orango ApS skriftlig besked herom. Se blandt andet afsnittet kontraktindgåelse. Orango ApS beføjelser: Fastholde Hæve aftalen Fastholde Orango ApS kan til enhver tid vælge at fastholde købet såfremt køber ikke har opsagt rettidigt. Ydermere kan Orango ApS fastholde købet, trods varen ikke er overdraget til køber endnu. Ved overdragelse menes at webløsningen er tilgængelig for køber, på en testadresse eller online på et internetdomæne. Hæve aftalen Såfremt der forligger et krav om forskudsbetaling fra Orango ApS side, inden den aftalte ydelse skal leveres, og køber ikke efterkommer kravet, kan Orango ApS vælge at hæve aftalen. Enhver forsinkelse anses som værende væsentlig, medmindre der kun mangler en ringe del af købesummen. Ved successiv levering, hvor betaling sker efterhånden, berettiger væsentlig forsinkelse med en enkelt betaling Orango ApS til at hæve for efterfølgende

6 leveringer, medmindre der ikke er grund til formodning om gentagelse. Orango ApS kan give køber en advarsel ved første forsinkelse, herefter forbeholder Orango ApS sig retten til at hæve aftalen, ved gentagelse af forsinkelse med betaling, fra købers side. Ansvarsbegrænsningsklausul Følgende elementer fortolkes i Orango ApS ansvarsbegrænsningsklausul: Produktansvar Force Majeure Medarbejder svigt Vederlag og brand Drift Produktansvar Orango ApS kan ikke drages til ansvar for skade eller gene som Orango ApS produkter måtte forvolde købers systemer, købers kunder eller personer. Her er tale om forhold som Orango ApS ikke ville kunne forudse eller vurdere omfanget af. Orango ApS kan ikke drages til ansvar for forsinkelse af levering, såfremt grunden til forsinkelsen med rette ikke kunne forudses af Orango ApS, eller hvis det skyldes købers manglende engagement. Læs generelt Orango ApS bestemmelser under afsnittet udviklingsforløb. Orango ApS kan ikke drages til ansvar for disfunktion og mangler ved tredjepartsprodukter, udviklet af tredjemand men evt. leveret af Orango ApS. Eksempler på tredjepartsprodukter kan være Google Apps, WebGlobe eller Open Source systemer så som PrestaShop. Tredjemand kan løbende ændre vilkår, betingelser og funktionalitet af sine produkter, og Orango ApS kan ikke drages til ansvar for disse forhold, trods produktet kan være leveret af Orango ApS. Det er købers eget ansvar at indhente viden om tredjepartsprodukter, dog har Orango ApS pligt at oplyse hvornår et produkt er leveret af tredjemand. Alle webhoteller og lagring af Orango ApS produkter, leveres af WebGlobe A/S, som varetager driften af Orango ApS servere. Køber kan derfor ikke drage Orango ApS ansvarlig for oppetider og sikkerhed omkring driften af det anskaffede produkt. Orango ApS anvender til tider eksterne udviklere (tredjemænd) hyret af Orango ApS. Orango ApS kan ikke drages til økonomisk ansvar for fejl og mangler ved disse udvikleres arbejde. Men anses fejlene og manglerne for at være væsentlige, og kan Orango ApS ikke sørge for en udbedring indenfor rimelig tid, kan køber hæve aftalen. Force Majeure Orango ApS kan ikke drages til ansvar for samfundsmæssige eller katastrofale forhold såsom krig, der kan være til skade for køber. Ydermere kan Orango ApS

7 ikke drages til ansvar for kriminelle handlinger og ulykke, såsom tyveri og brænd, forudsat at Orango ApS har foretaget de retsmæssige forbehold. Medarbejder svigt Orango ApS kan ikke drages til ansvar for mangler og fejl bevidst begået af medarbejdere i Orango ApS. Ej heller kan Orango ApS drages til ansvar hvis medarbejderen har handlet groft uagtsomt. Vederlag og brand Orango ApS kan nægte at færdigudvikle et produkt såfremt den indgåede aftale er til skade for Orango ApS økonomi, omdømme/ry eller position på markedet. Ved økonomi forstås både det generelle forhold, men også ved den enkelte kundeaftale. Drift Se afsnittet ovenfor om produktansvar, da Orango ApS anvender tredjeparts produkt, samt tredjemand til den løbende drift af alle webløsninger. Orango ApS kan ikke drages til ansvar såfremt det udviklede produkt måtte afføde behov for mere supporttid end først beregnet/antaget. Købers erstatningsansvar Såfremt køber har misligholdt aftalen med Orango ApS, kan Orango ApS kræve at køber skal betale erstatning for estimeret anvendt tid. Det forudsættes dog at Orango ApS herefter agter at hæve aftalen, hvorfor dette skal reklameres overfor køber inden eller samtidig med et evt. erstatningskrav. Varsling og overdragelse Orango ApS kan varsle ændringer af aftalen via til den -adresse, kunden oplyser ved indgåelse af kundeaftalen. Orango ApS kan ændre aftalen med et varsel på en måned. Køber kan skriftligt opsige aftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Købers opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Ændringer af rent begunstigende karakter gennemføres uden forudgående varsel. ApS kan overdrage den tekniske drift (webhotel og kundeaftale / kontrakt) af serviceydelsen til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede eller bedre vilkår for køber. Prisfastsættelse Alle priser er oplyst ekskl. moms i kundeaftalerne. Der kan hvert år tillægges 2-3 % i prisstigning, svarende til samfundets prisstigninger.

8 Produktbeskrivelser og abonnementer Overflytning En overflytning er defineret ved, at køber ønsker en ny løsning leveret af Orango ApS, eksakt magen til nuværende. En overflytning vil typisk være et layout anvendt til en hjemmeside, samt al tekstmæssigt indhold. Det er købers eget ansvar at sikrer sig ophavsretten på designfiler og layout, inden der kontraheres med Orango ApS. Orango ApS kan ikke drages til ansvar, hvis køber ikke har ret til ophavsretten på sit nuværende layout og indhold. Basic Basic konceptet er defineret ved at køber erhverver sig en standardiseret løsning. Ved standardiseret menes, at løsningen kan være identisk med andre Basic- løsninger solgt til andre købere, af Orango ApS. Orango ApS har en designbank med standardlayouts. Køber erhverver sig et layout på foranledning af en medarbejder ved Orango ApS, men får måske tilpasset dette med eget logo, egne billeder og eget indhold. Konceptet tilbydes både i forbindelse med udvikling af en hjemmeside eller en webshop. Business Business konceptet er defineret ved at køber erhverver sig en unik løsning. Ved unik menes at Orango ApS søger at udvikle en hjemmeside tilrettet købers ønsker, stil og smag. Ydermere må Orango ApS ikke anvende løsningen til andre af Orango ApS kunder, som ved Basic- konceptet. Udviklingen af en Business- løsning sker i tæt dialog mellem køber og Orango ApS webgrafikere og evt. salgskonsulent. Konceptet tilbydes både i forbindelse med udvikling af en hjemmeside eller en webshop. Business + Business + konceptet er defineret ved først og fremmest at være identisk med Business konceptet. Den eneste forskel er at køber får en masse tillægsmoduler med i aftalen, for en gunstigere pris. Modulerne fremgår af den enkelte kundeaftale.

9 Konceptet tilbydes både i forbindelse med udvikling af en hjemmeside eller en webshop. Pro En proløsning er defineret ved at være en unik løsning i sin helhed. En proløsning er et produkt Orango ApS udvikler udelukkende på købers foranledning, og der udvikles ved alle proløsninger en kravspecifikation, der dokumenterer løsningen og dens virke. Denne kravspecifikation underskrives sammen med kundeaftalen. En proløsning kan være alt lige fra en omfattende hjemmeside, til et unikt webbaseret system. Moduler Orango ApS har udviklet en lang række moduler. Disse moduler tilføjer købers produkt en ny funktion, eller en ny feature. Orango ApS har udviklet en lang række standardmoduler, og enkelte af dem indgår i produktet ved de fleste kundeaftaler, der omhandler køb af hjemmeside eller webshop. CMS Alle websites og proløsninger udvikles gennem Orango ApS egen kildekode, databaser og ressourcer. Orango ApS integrerer alle websites og proløsninger i Orango ApS eget udviklede Content Management System. Webshops udvikles i shopsystemet Presta Shop, som er et tredjepartsprodukt. Såfremt et website eller en proløsning udvikles og integreres i et tredjepartsprodukt såsom Joomla, Typo 3 eller Wordpress, vil dette fremgå af den enkelte kundeaftale. Webhotel Webhotellet er defineret som driften af løsningen herunder moduler, hosting, CMS, sikkerhed, backup, mailservice og support. Webhotellet er en serviceydelse, der omfatter en given periode (webperiode). Webhotellets løbetid fremgår af enhver kundeaftale. Webhotellets startdato, er fra når løsningen er online på en testadresse, eller et internetdomæne. Køber har det overordnede ansvar for om sitet skal/er online, derfor kan dette ikke bruges som argument for ikke at betale webhotel. Orango ApS har månedlige udgifter forbundet med webhotellet, fra sitet befinder sig på Orango ApS server. For uddybelse af købers godkendelse, gå til afsnittet om generelle udviklingsbestemmelser.

10 Website Hosting omfatter følgende elementer: Adgang til at lagre købers mængde data og datafiler på Orango ApS' servere samt administration af købers serviceydelse. Hosting dækker serverforbrug a 200 MB serverplads og 2 GB trafik. Ønskes mere plads og trafik, eller overskrider køber ovenstående forbrugsgrænse, da stiger webhotellet med 25 kr. per 100 MB serverplads og 1GB trafik, per måned. Webshop Hosting omfatter følgende elementer: Adgang til at lagre købers mængde data og datafiler på Orango ApS' servere samt administration af købers serviceydelse. Hosting dækker serverforbrug a 500 MB serverplads og 5 GB trafik. Ønskes mere plads og trafik, eller overskrider køber ovenstående forbrugsgrænse, da stiger det månedlige webhotel i pris, og næste interval er, 750 MB serverplads og 7,5 GB trafik, i alt en stigning i webhotellets på 99 kr. per måned. Overskrider køber igen ovenstående forbrugsgrænse, da stiger webhotellet med 25 kr. per 100 MB serverplads og 1GB trafik, per måned. Betalingsgateway Orango ApS anvender betalingsgateway gennem DanDomain og Quickpay. Betalingsgateway oprettes først efter godkendelse og betaling fra købers side. Prisen for betalingsgateway fremgår af den enkelte kundeaftale og kan være inkluderet i det enkelte webhotel. Udviklingsforløb Generelle udviklingsbestemmelser Køber er forpligtet til seriøst engagement efter kontraktindgåelse. Fremsender køber ikke materiale inden 5 arbejdsdage til Orango ApS, ser Orango ApS sig ret til at udvikle en løsning ud fra kundens formodede/aftalte ønsker, som placeres på en testadresse. Er der ikke aftalt at køber skal fremsende materiale, ses bort fra denne bestemmelse. Det fremhæves herved at de 5 arbejdsdage gælder efter dato for kontraktindgåelse. Har køber ikke inden 5 arbejdsdage fra første fremsendelse af layout, kontaktet Orango ApS med rettelser og kommentar til det fremsendte layout, vil Orango ApS betragte hjemmesiden som værende godkendt af køber, og køber faktureres. Det fremhæves herved at de 5 arbejdsdage gælder efter dato for fremvist/fremsendt layout. Såfremt køber ikke viser seriøst engagement kan Orango ApS vælge at ophæve samarbejdet med øjeblikkelig virkning, dog ikke indenfor de første 10

11 arbejdsdage efter kontraktindgåelse. Orango ApS kan heller ikke opsige køber med øjeblikkelig virkning efter iværksat løsning. Dog kan Orango ApS ende samarbejdet med øjeblikkelig virkning, såfremt køber anvender hjemmesiden til markedsføring af samfundsmæssig uacceptabel virksomhed. Eksempler herpå kan være racistisk propaganda, stødende pornografisk markedsføring og kraftige religiøse budskaber, der hæver sig over de almene samfundsnormer. Orango ApS forholder sig i alle sammenhænge upartisk, men køber er forpligtet til at opretholde dansk lovgivning om markedsføring på internettet, samt anvendelse af hjemmeside. Klippekort Til fremtidige rettelser, som køber ikke selv kan foretage, skal køber rette henvendelse til Orango ApS. Orango ApS tilbyder klippekort til rettelser: 10 klip af kr. 1 klip svarer til en påbegyndt halv times arbejde. Når først designet er udviklet, er rettelser normalt hurtigt foretaget. Køber kan sende rettelser via eller kontakte Orango ApS via telefon Kræver rettelserne kun 1-2 klip bliver disse foretaget med det samme på købers foranledning. Er rettelserne omfattende vil Orango ApS kontakte køber, samt evt. komme med forslag til anderledes og mere fordelagtige muligheder. Dette opfyldes for at sikre at køber får det mest optimale ud af klippekortet. Alle klippekort dækker smårettelser til eksisterende grafik, samt ændring af indhold. For rettelser til programmering gives særskilt tilbud. Et klippekort udløber efter 24 måneder fra indgåelse af klippekortsaftale. Rettelser Følgende indgår ikke som rettelser i Orango ApS aftaleforhold: Tilføjelser - f.eks. nye funktioner, nyt grafik, mere flash mm. Ændringer af funktionalitet eller grafisk opsætning- omfatter f.eks. ting som ikke er begrundet klart i en evt. kravspecifikation. Generelt alle ting køber måtte komme med, som ikke er specificeret i kravspecifikationen eller aftalen. Indsættelse af indhold

12 Ved uvikling af nyt website eller webshop lægger Orango ApS indhold ind, enten fra købers gamle website/webshop, eller fra købers materiale. Dog er der begrænsning for hvor meget der medtages uden vederlag for køber. Orango ApS indsætter ved udvikling af website og webshops 15 content siders indhold. Herefter skal køber selv indsætte resten, såfremt køber ikke ønsker at gøre brug af Orango ApS klippekort ordning. Ved udvikling af webshops indsætter Orango ApS de første 15 produkter, herefter skal køber selv indsætte resten, såfremt køber ikke ønsker at gøre brug af Orango ApS klippekort ordning. Orango ApS kan ikke drages til ansvar for urigtige oplysninger på købers løsning/er. Det er købers ansvar at levere korrekte oplysninger. Det er ydermere købers ansvar at gennemse og godkende, at det arbejde Orango ApS har udført, er udført korrekt. Fri opdatering Fra 15 september 2014 tilbyder Orango ApS som standard fri opdatering og grafisk arbejde hver gang Køber måtte have behov for hjælp. Alle kundeaftaler fra 15 september 2014 frem indeholder derfor som standard fri opdatering. Klippekortsordningen eksisterer derfor kun for virksomheder med kundeaftaler ældre end 15 september Support Orango sidder altid klar med professionel support hvis køber skulle komme i tvivl om hvordan produktet anvendes og administreres. Orango ApS yder gratis rådgivning og vejledning til brugen af Orango ApS CM- System og Prestashop. Såfremt køber ønsker support i henhold til tredjepartsprodukter såsom Outlook eller Google Apps (herunder Gmail), skal køber erhverve sig et klippekort, og der fratrækkes et klip ved hver halve supporttime. Kontakt vores support afdeling via eller telefon alle hverdage fra 9.00 til Optagelse af samtaler Orango ApS kan optage samtaler med alle Orango ApS kunder via telefon, dels for at sikre høj kontinuerlig service ved dialog omkring grafiske opgaver, men også som led i intern træning af medarbejdere. Ved optagelse kan Orango ApS efter endt opkald sikre at kundens ønsker bliver opfyldt til fulde. Orango ApS kan fremsende lydklip til køber hvor køber mundtligt tilkendegiver sin godkendelse af en opgave, som accept for at modtage en faktura fra Orango ApS, på udført arbejde. Fakturering og betaling

13 Generelle faktureringsbetingelser Når køber har godkendt det grafiske layout, og løsning er synlig på en testadresse eller internetdomæne, fakturerer Orango ApS for det aftalte i henhold til kontrakten, og betalingsproceduren iværksættes. Webhotellet starter når købers løsning enten er online på domænet, eller på testadressen. Det er derfor købers ansvar at Orango ApS kommer i besiddelse af indhold og materiale til løsningen, og forsinkelse kan ikke lægges til hindring for betaling af den faktura Orango ApS fremsender efter godkendelse af det grafiske layout, og aktivering på testadresse. At køber finder behov for rettelser efter godkendt grafisk layout, og synlighed på en testadresse, kan ikke bruges som grundlag for ikke at betale den fremsendte faktura. Efter puljen af rettelser, starter Orango ApS alm. procedure for rettelser, i form af klippekort mv. Såfremt køber ikke betaler til tiden, fremsender Orango ApS en betalingspåmindelse. Denne fremsendes via mail eller per brev 5 hverdage efter forfaldsdatoen, og Orango ApS forbeholder sig retten til samtidig, at fremsende ny faktura med rykkergebyr på 100 kr. Såfremt køber ikke reagerer på betalingspåmindelsen, fremsender Orango ApS efter 5 hverdage inkassovarsel, og Orango ApS forbeholder sig igen retten til samtidig, at fremsende ny faktura med et yderligere rykkergebyr på 100 kr. 5 hverdage efter fremsendt inkassovarsel, overdrages sagen til retslig inkasso ved SVEA Finans. Sagen vil herefter blive pålagt inkassoomkostninger, og i værste fald sagsomkostninger. Forskudsbetaling Orango ApS kræver forskudsbetaling af alle opgaver, som sikkerhed for købers engagement og betalingsvillighed. Orango ApS fakturerer 30 % af den samlede aftalesum inkl. webhotel, inden arbejdet påbegyndes. Dette kan dog i særlige tilfælde fraviges, men så fremgår fravigelsen af den enkelte aftale. Førstegangskøber Når køber har underskrevet en aftale med Orango ApS, foretager Orango ApS et internt kredittjek af køber. Såfremt køber måtte stå i Ribers eller andet organ for dårlige betalere, kan Orango ApS annullere kundeaftalen. Under alle omstændigheder kan Orango ApS kræve en forskudsbetaling på momsværdien og den fulde aftalesum, inden arbejdet påbegyndes. Pakkebetaling

14 Alle Orango Full Service pakker faktureres minimum 6 måneder forud. Køber betaler derfor ikke 30 % forud, men minimum 6 måneders pakkepris forud. Den enkelte månedspris fremgår af den enkelte pakke. Efter efter dato for levering af website/webshop, SEO kampagne og Adwordskampagne, har køber minimum 6 måneders drift før næste faktura skal betales. Køber betaler altså ved opstart minimum for 6 måneders pakke. Herefter følger betalingen det betalingsinterval der er tegnet i ordinærkontrakten.

Forretnings og handelsbetingelser

Forretnings og handelsbetingelser Forretnings og handelsbetingelser Indhold Kundeaftaler Anvendelse Rettigheder Ophavsret Ejerskab Kravspecifikation Kontraktindgåelse Annullering af aftalen Opsigelse Misligholdelse Ansvarsbegrænsningsklausul

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 05/

Handelsbetingelser Gældende per 05/ Handelsbetingelser Gældende per 05/08-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser 1. Betingelsernes anvendelsesområde De almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse for aftaler om hjemmesider og diverse tillægsydelser mellem Apollo Media og kunden i alle forhold. Fravigelse

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

HJEMMESIDE SAMARBEJDSAFTALE

HJEMMESIDE SAMARBEJDSAFTALE HJEMMESIDE SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE Mellem Prikmig.nu ApS Havepladsvej 174, st.th 7000 Fredericia CVR-nr. 35 20 95 65 (herefter Leverandør ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR-nr. xxx (herefter

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser! Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 3 Oprettelse af konto... 3 Køb af ydelser... 3 Priser og betaling... 4 Abonnements betingelser... 4 Webshipr s ydelser... 4 Kriterier...

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

2. Produkter Betingelserne omfatter BeArts hjemmeside- og special byggede hjemmeside løsninger (herefter samlet betegnet som hjemmeside).

2. Produkter Betingelserne omfatter BeArts hjemmeside- og special byggede hjemmeside løsninger (herefter samlet betegnet som hjemmeside). Forretningsbetingelser BeArt designs Nylandsvej 1 4622 Havdrup Telefon 425 88 333 info@beartdesigns.dk www.beartdesigns.dk Bank: Danske Bank Konto: 1551 3349443317 CVR-nr.: 32204392 Forretningsbetingelser/standardvilkår

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014 Brand By Hand CVR: 34845808 Møllevangsallé 142, 8200 Aarhus N 1 Indledning Vi yder altid vores bedste for at opfylde dine behov og indfri dine forventninger. Vi har i det følgende formuleret vores handelsbetingelser,

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

Copyright: Webhotel - ansvar: Webhotel - anvendelse og trafik:

Copyright: Webhotel - ansvar: Webhotel - anvendelse og trafik: Copyright: Alt materiale på NextDomain.dk og andet materiale udviklet af Next Domain, er ophavsretligt beskyttet efter gældende dansk lovgivning. Dvs., at både digital og analog kopiering af tekst, billeder,

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren)

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) Vilkår for hosting 6. revision 7. maj 2005 CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) CompuSoft A/S, Anderupvej 16, DK 5270 Odense N, Tlf. +45 6318

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

Kontrakt d.22.11.2013

Kontrakt d.22.11.2013 Kontrakt d.22.11.2013 mellem Emil Sennicksen CVR.nr.: 35299149 Fredensgade 9 1 t.v 2200 København N og KIWIWEB CVR.nr.: 33236506 KIWIWEB Frederiksberg Alle 32, 5 1860 Frederiksberg 1. Kontraktens omfang

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Handelsbetingelser - generelt

Handelsbetingelser - generelt Handelsbetingelser - generelt for samhandel med Online Assistenten/musogco (CVR 35595791). Dato: 20. oktober 2016 Nærværende betingelser gælder i forbindelse med levering af design, grafiske ydelser, print,

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 23. november

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 23. november Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 23. november - 2016 Side 1 af 5 1 OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Forretningsog handelsbetingelser

Forretningsog handelsbetingelser Forretningsog handelsbetingelser 1 Alt det med småt For at skabe klare rammer og gennemsigtighed mellem os og jer, har vi udarbejdet en oversigt over det med småt. Såfremt I måtte have indvendinger eller

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere