Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 29)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 29)"

Transkript

1 Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 29) Fagoverenskomster Mindstelønninger, tillæg samt fagspecifikke bestemmelser (s ) Aftale om samarbejde og trivsel Overordnede aftaler om ferie, elever, lokale virksomhedsaftaler, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter m.v. (s ) Organisationsaftale Samarbejdsaftale mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening (s )

2 Indholdsfortegnelse Hovedoverenskomst Kapitel 1 Overenskomsten Dækningsområde Organisationsaftale Overenskomstens varighed Kapitel 2 Lønforhold Lønbestemmelser Søgnehelligdagsbetaling Kapitel 3 Arbejdsmarkedspension Pension Kapitel 4 Arbejdstiden Den normale arbejdstid Overarbejde Skifteholdsarbejde Rådighedstjeneste Udearbejde Rejsearbejde Ikke-permanente arbejdspladser Hjemmearbejde Akkordbestemmelser Kapitel 5 Ansættelse og opsigelse Ansættelse Tidsbegrænset ansættelse Opsigelsesregler for funktionærer Opsigelse af ikke-funktionærer Opsigelse fra ikke-funktionærer Usaglig afskedigelse (gælder kun ikke-funktionærer) Modregning Forældelse af krav Kapitel 6 Fravær Ferie Fridage Omsorgsdage med løn Frihed uden løn Sygdom Løn under sygdom for funktionærer Løn under sygdom for ikke-funktionærer Fertilitetsbehandlinger og graviditetsundersøgelser Løn under barsel og adoption

3 33 Orlov og uddannelse Kompetenceløft Lokale virksomhedsaftaler Fagoverenskomster Kontor Handel Frisør Industri Metal Bygge og anlæg Service Hotel og restauration Transport Det grønne område Landbrug Aftale om samarbejde og trivsel Indledning til aftaler om samarbejde og trivsel Aftale om ansættelsesbeviser Aftale om arbejdsmarkedspension Aftale om ferie Aftale om feriekortordning Aftale om søgnehelligdage Aftale om kompetenceløft Aftale om funktionærlignende ansættelse Aftale om elevbestemmelser Aftale om skifteholdsarbejde Aftale om tillidsrepræsentanter Aftale om lokale virksomhedsaftaler Aftale om arbejdsmiljø og sikkerhedsrepræsentanter Aftale om nedsættelse af daglig hvileperiode og omlægning af fridøgn Aftale om mangfoldighed Aftale om ny teknologi Aftale om information og høring af lønmodtagerne Organisationsaftale Stikordsregister

4

5 Hovedoverenskomst Kapitel 1 Overenskomsten 1 Dækningsområde Denne overenskomst er landsdækkende og er gældende for medarbejdere ansat i virksomheder, der er medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening. Overenskomsten består af en hovedoverenskomst, fagoverenskomster samt Aftale om samarbejde og trivsel. 2 Organisationsaftale Denne overenskomst er underlagt Organisationsaftale mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening. 3 Overenskomstens varighed Denne overenskomst træder i kraft 1. marts 2010 og kan tidligst opsiges til 1. marts HOVEDOVERENSKOMST 5

6 Kapitel 2 Lønforhold Stk. 1 Mindsteløn Stk. 2 Personlig løn 4 Lønbestemmelser Se fagoverenskomsten. Den personlige løn aftales ud fra en systematisk vurdering af medarbejderen. Denne vurdering foretages individuelt mindst én gang årligt. Den personlige løn skal give udtryk for medarbejderens kvalifikationer, indsats, stillingens indhold, jobfleksibilitet, ansvar samt medarbejderens uddannelse. Den personlige løn skal forhandles og fastsættes under hensyntagen til ligelønslovens principper. Den enkelte medarbejder er berettiget til en forhandling med arbejdsgiveren, såfremt medarbejderens løn afviger væsentligt fra lønniveauet for sammenlignelige medarbejdergrupper på virksomheden eller fra sammenlignelige virksomheder inden for branchen. Stk. 3 Fuld løn Stk. 4 Bruttoløn Ved fuld løn forstås den personligt aftalte løn inklusive arbejdstidsbestemte tillæg. Arbejdsgiver kan fastsætte lønnen som bruttoløn. Ved bruttoløn forstås, at der ydes samme betaling for samtlige præsterede timer, uanset hvilke tillæg medarbejderen efter overenskomsten ville oppebære i en del af timerne, og der skal ved fastlæggelse af bruttolønnen tages højde herfor. I bruttolønnen kan indeholdes samtlige arbejdstidsbestemte tillæg. De tillæg, som medarbejderen efter fagoverenskomsten er berettiget til for at stå til rådighed uden for arbejdstiden, tillæg for delt vagt, tillæg for udbetaling af overskydende timer, jf. 7, stk. 3 samt tillæg ved for sen varsel jf. 7, stk. 8 kan ikke indeholdes i bruttolønnen. Såfremt lønnen er fastsat som bruttoløn, skal både den personlige løn og bruttolønnen fremgå af ansættelsesbeviset. Stk. 5 Resultatløn Der kan indgås aftale om resultatløn. Aftaler om resultatløn skal være skriftlige og kan indgås med den enkelte medarbejder eller i henhold til reglerne om indgåelse af lokale virksomhedsaftaler (se side 110). 6 HOVEDOVERENSKOMST

7 Ved jobløn forstås, at der ikke er aftalt noget fast timetal, men at det forventede tidsforbrug og den nødvendige tilstedeværelse er aftalt og fastlagt ud fra stillingens indhold og karakter under hensyntagen til arbejdsmiljølovgivningens regler. Da der ikke er aftalt noget fast timetal, skal jobbeskrivelsen angives i ansættelsesbeviset. Der er ikke adgang til afspadsering, med mindre andet er aftalt. Ligeledes kan værdien af de betalte fridage jf. 25, stk. 1 ikke kræves udbetalt, såfremt disse ikke afholdes. Lønnen aftales under forudsætning af ovenstående. Stk. 6 Jobløn Aftale om jobløn kan indgås med medarbejdere, der har ukontrollabel arbejdstid, og som i høj grad selv kan tilrettelægge såvel arbejde som arbejdstid samt med ledende medarbejdere. Se fagoverenskomsten. Se fagoverenskomsten. Lønningsperioden må maksimalt være én måned. Lønnen skal udbetales således, at den er til rådighed på en hverdag senest én uge efter lønperiodens afslutning. Såfremt lønudbetaling sker månedsvis skal lønnen være til rådighed på den sidste hverdag i måneden. Det skal fremgå af lønsedlen eller et underbilag hertil, hvordan det udbetalte og de hensatte beløb er fremkommet. Stk. 7 Ungarbejderløn Stk. 8 Elevløn Stk. 9 Lønudbetaling Stk. 10 Lønspecifikation 5 Søgnehelligdagsbetaling Parterne har indgået Aftale om søgnehelligdagsbetaling (se side 97). For medarbejdere, der er omfattet af ordningen, henlægger arbejdsgiveren på en særlig konto et beløb svarende til 3,5 % af medarbejderens ferieberettigede løn. Arbejdsgiver udbetaler et acontobeløb på kr. 700,00 pr. søgnehelligdag for fuldtidsansatte og kr. 350,00 for deltidsansatte samt for medarbejdere under 18 år. Udbetaling finder sted samtidig med lønnen for den lønningsperiode, hvori søgnehelligdagen falder. Stk. 1 Aftale om søgnehelligdagsbetaling Stk. 2 Opsparing Stk. 3 Udbetaling Der beregnes ikke feriegodtgørelse af søgnehelligdagsbetalingen. Arbejdsgiveren kan vælge at indregne søgnehelligdagsbetalingen i lønnen eller udbetale fuld løn på søgnehelligdage. Stk. 4 Alternative ordninger HOVEDOVERENSKOMST 7

8 Kapitel 3 arbejdsmarkedspension Stk. 1 Aftale om pensions ordning 6 Pension Parterne har indgået Aftale om arbejdsmarkedspension (se side 82). Formålet med aftalen er at sikre medarbejderen økonomisk ved pensionering samt at sikre medarbejderen og dennes pårørende ved sygdom eller dødsfald. Stk. 2 Pensionsbidrag Pensionsbidraget beregnes af den ferieberettigede løn, og det samlede bidrag udgør mindst: pr. 1/7-10 pr. 1/7-11 pr. 1/ ,05 % 13,65 % 14,25 % 8 HOVEDOVERENSKOMST

9 Kapitel 4 Arbejdstiden 7 Den normale arbejdstid Den ugentlige arbejdstid for fuldtidsansatte er 37 timer. Der kan med den enkelte medarbejder aftales en anden ugentlig arbejdstid, dog maksimalt 45 timer pr. uge. Stk. 1 Den ugentlige arbejdstid Arbejdstiden kan opgøres over en referenceperiode på op til 52 uger. Referenceperioden skal være kendt. Frihed og fravær i referenceperioden indregnes med det timetal arbejdsforpligtelsen udgør den enkelte dag i henhold til den aftalte arbejdstid jf. 7, stk. 8. Ved variabel arbejdstid udbetales der fast gennemsnitsløn, svarende til den i 7, stk. 1 aftalte arbejdstid. Stk. 2 Variabel arbejdstid Overskrides periodens samlede arbejdstid, er medarbejderen berettiget til at kræve de overskydende timer udbetalt eller overført til den efterfølgende referenceperiode. Såfremt timerne afvikles med betaling, aflønnes der med et tillæg på 50 %. For funktionærer beregnes tillægget af den personlige løn, og for ikke-funktionærer beregnes tillægget af mindstelønnen. Ved afvikling med afspadsering ydes dette tillæg ikke. Stk. 3 Afvikling af timer Arbejdsgiveren skal, hvor det er muligt, efterkomme medarbejderens ønske om nedsættelse af arbejdstiden. Ændring af arbejdstiden fra fuld tid til deltid må ikke medføre ændringer i hidtidige løn- og ansættelsesforhold ud over den forholdsmæssige reduktion af løndele m.v., der følger af det reducerede timetal. Stk. 4 Fra fuldtid til deltid Planlægges den daglige arbejdstid til at udgøre mere end 10 timer betales tillæg for de overskydende timer, se fagoverenskomsten. Stk. 5 Den normale daglige arbejdstid Arbejdstidens normale placering, se fagoverenskomsten. Stk. 6 Arbejdstidens placering Såfremt arbejdet udføres på særlige tidspunkter, betales tillæg, se fagoverenskomsten. Stk. 7 Arbejde på særlige tidspunkter HOVEDOVERENSKOMST 9

10 Stk. 8 Varsling af arbejdstidens placering Arbejdstidens placering skal være kendt 4 uger frem. Ændringer i arbejdstidens placering kan ske med et varsel på 14 dage. Hvis arbejdsgiveren pålægger medarbejderen at udføre arbejde på ændrede tidspunkter i varslingsperioden, betales der for de ændrede timer som ved overarbejde. Ændring af arbejdstidens placering kan aftales, således at ændringen kan træde i kraft med kortere varsel, uden at dette medfører betaling som ved overarbejde. Der gælder særlige regler vedrørende varsling i fagoverenskomsten Hotel og restauration, og bestemmelsen gælder ikke provisionslønnet taxikørsel under fagoverenskomsten Transport samt fagoverenskomsten Landbrug. Stk. 9 Flekstid Der kan indføres flekstid på den enkelte virksomhed. Flekstid betyder, at medarbejderen indenfor nærmere fastlagte rammer selv kan råde over arbejdstidens placering. Hvor denne ordning anvendes, udbetales á conto løn svarende til den aftalte ugentlige arbejdstid. Stk. 10 Pauser Pausers placering og varighed aftales på den enkelte virksomhed. Pauser på en normal arbejdsdag kan sammenlagt forlanges på op til én time. Pauser regnes ikke med i arbejdstiden med mindre andet aftales. Tidsintervallet mellem pauser må ikke overstige 4 timer, med mindre andet aftales. Arbejdet bør tilrettelægges, så der ikke forekommer fast rutinearbejde. Såfremt dette ikke er muligt, gives der for hver times effektivt arbejde mulighed for at holde en pause af 5 minutters varighed. Pausen betales af arbejdsgiver og skal i disse situationer afholdes efter hver times effektivt arbejde. I fagoverenskomsten Transport gælder særlige bestemmelser. Stk 11 Juleaftensdag, nytårsaftensdag og 1. maj Den 24. december, den 31. december og den 1. maj er normale arbejdsdage. Såfremt forholdene på virksomheden gør det muligt, skal der afholdes ferie den 24. og 31. december. Stk 12 Møder Når arbejdsgiveren indkalder til et møde, hvortil der er mødepligt, er det at betragte som arbejdstid, med mindre andet er aftalt. 10 HOVEDOVERENSKOMST

11 8 Overarbejde Overarbejde er arbejde, der pålægges udført ud over den planlagte daglige arbejdstid jf. 7, stk. 8. Hvis medarbejderen har været fraværende fra arbejdspladsen af andre grunde end sygdom eller ærinde i arbejdsgivers interesse, betales ikke overarbejdstillæg, før den aftalte timenorm for den pågældende dag er opnået. Stk. 1 Definition Overarbejde bør så vidt muligt undgås. Hvis det er praktisk gennemførligt, bør der i stedet ansættes ekstra arbejdskraft. Det påhviler arbejdsgiveren at etablere klare retningslinjer for overarbejde og dokumentation herfor. Stk. 2 Betingelser for overarbejde Varsling af overarbejde skal ske tidligst muligt og senest 24 timer før arbejdets udførelse. Hvor rettidigt varsel ikke er givet, og overarbejdet skønnes at ville vare over én time, ydes 1/4 times betalt frihed. Stk. 3 Varsling Se fagoverenskomsten. Stk. 4 Betaling for overarbejde Udføres overarbejdet i tilslutning til, at medarbejderen har udført eller skal udføre arbejde på særlige tidspunkter jf. fagoverenskomsterne, betales foruden overtidstillæg også tillæg for arbejde på særlige tidspunkter. I alle øvrige tilfælde betales alene overtidstillæg. Stk. 5 Overarbejde på særlige tidspunkter. Overarbejde for deltidsansatte er arbejde, der pålægges udført ud over det aftalte antal daglige timer. Stk. 6 Overarbejde for deltidsansatte For medarbejdere med frigørelsesattest, betales der først overtidstillæg, når det ugentlige timetal overskrider 37 timer, jf. gældende a-kasselovgivning. Afspadsering bør fremmes mest muligt. Overarbejde kan afspadseres time for time, og tillægget udbetales. Afspadsering af overarbejde skal varsles med 72 timer. Med mindre andet er aftalt, må timerne højst henstå i 3 måneder. Stk. 7 Afspadsering HOVEDOVERENSKOMST 11

12 Stk. 1 Aftale om skifteholdsarbejde 9 Skifteholdsarbejde Parterne har indgået Aftale om skifteholdsarbejde (se side 105). Stk. 2 Tillæg for skifteholdsarbejde Stk. 1 Definition af rådighedstjeneste Se fagoverenskomsten. 10 Rådighedstjeneste Rådighedstjeneste foregår fra hjemmet med mindre andet er aftalt, således at der er pligt til at møde omgående ved tilkald. Stk. 2 Betaling for rådighedstjeneste Se fagoverenskomsten. Stk. 3 Lokal forhandling Stk. 1 Definition af udearbejde Såfremt der indgås lokal virksomhedsaftale vedrørende rådighedstjeneste, skal der tages hensyn til medarbejderens belastning i forbindelse hermed, herunder stillingens indhold, hyppigheden af tilkald samt den generelle gene ved at stå til rådighed uden for normal arbejdstid. 11 Udearbejde Udearbejde er arbejde, der pålægges udført et andet sted end det ved ansættelsen aftalte, og hvor overnatning ikke er påkrævet. Stk. 2 Betaling for udearbejde Ved udearbejde betales personlig timeløn jf. 4, stk. 2, for transporttiden og fuld løn for de præsterede arbejdstimer. Stk. 3 Befordringsudgifter Befordringsudgifter betales efter regning, eller hvis eget køretøj benyttes efter statens regler og takster for skattefri befordringsgodtgørelse. Arbejdsgiveren yder befordringsgodtgørelse for transport i egen bil mellem medarbejderens bopæl og arbejdsstedet. Medarbejderen har ikke på nogen måde pligt til at benytte eget køretøj i virksomhedens tjeneste, medmindre andet er aftalt ved ansættelsen. Medarbejderen har pligt til at møde inden for en afstand af 10 km fra det ved ansættelsen aftalte mødested til arbejdsstedet, uden at der ydes befordringsgodtgørelse. Stk. 4 Lokal virksomhedsaftale Bestemmelserne i denne paragraf kan fraviges ved aftale i henhold til reglerne i Aftale om lokale virksomhedsaftaler under Aftaler om samarbejde og trivsel (se side 110). 12 HOVEDOVERENSKOMST

13 12 Rejsearbejde Rejsearbejde er arbejde, der pålægges udført et andet sted end det ved ansættelsen aftalte, og hvor overnatning er påkrævet. Stk. 1 Definition af rejsearbejde Ved rejsearbejde betales personlig timeløn for rejsetiden jf. 4, stk. 2, og fuld løn for de præsterede arbejdstimer. For rejsearbejde, hvortil medarbejderen ikke er ansat, ydes et tillæg på kr. 5,25 pr. præsteret arbejdstime eller den af ligningsrådet til enhver tid fastsatte sats for betaling af skattefri godtgørelse til småfornødenheder. Stk. 2 Betaling for rejsearbejde Rejsetid regnes fra det tidspunkt, hvor medarbejderen begynder de for rejsen nødvendige forberedelser. Befordringsudgifter betales efter regning, eller hvis eget køretøj benyttes efter statens regler og takster for skattefri befordringsgodtgørelse. Arbejdsgiveren yder befordringsgodtgørelse for transport i egen bil mellem medarbejderens bopæl og arbejdsstedet. Medarbejderen har ikke på nogen måde pligt til at benytte eget køretøj i virksomhedens tjeneste, medmindre andet er aftalt ved ansættelsen. Stk. 3 Befordringsudgifter Med mindre andet er aftalt, betaler arbejdsgiveren for kost og logi efter regning. Stk. 4 Betaling for kost og logi Bestemmelserne i denne paragraf kan fraviges ved aftale i henhold til reglerne i Aftale om lokale virksomhedsaftaler under Aftaler om samarbejde og trivsel (se side 110). 13 Ikke-permanente arbejdspladser Ved arbejde udført på ikke-permanente arbejdspladser forstås, at medarbejderen er ansat til at give fremmøde og udføre arbejde på en anden adresse end virksomhedens. Stk. 5 Lokal virksomhedsaftale Stk. 1 Definition Medarbejderen er pligtig at møde indenfor en radius på 12 kilometer fra egen og arbejdsgivers adresse. Såfremt der skal gives møde på en arbejdsplads, der ligger udenfor denne radius, gælder følgende: Stk. 2 Kørsel til og fra arbejde For køretid til og fra arbejdsstedet betales kr. 0,90 pr. km. Beløbet beregnes efter den korteste afstand mellem enten arbejdsgivers eller medarbejderens adresse. HOVEDOVERENSKOMST 13

14 Såfremt medarbejderen anvender eget transportmiddel, betales kørselsgodtgørelse efter staten regler og takster. Betaling ydes for både ud- og hjemkørsel, og der afregnes for den korteste afstand mellem enten arbejdsgivers eller medarbejderens adresse. Stk. 3 Overnatning Såfremt arbejdspladsen ligger mere end 80 km fra virksomhedens eller medarbejderens adresse, betaler arbejdsgiveren for kost og logi, med mindre andet aftales med den enkelte medarbejder. Ved overnatning betales ud over kost og logi den af ligningsrådet til enhver tid fastsatte sats for betaling af skattefri godtgørelse til småfornødenheder, jf. Ligningslovens regler. Ved arbejdets påbegyndelse og afslutning betales for køretid og kørselsgodtgørelse i henhold til 13, stk. 2. Ligeledes har medarbejderen ret til en ugentlig hjemrejse med betaling for køretid og kørselsgodtgørelse i henhold til 13, stk. 2. Stk. 4 Kørsel i arbejdstiden Såfremt medarbejderen i arbejdsgivers interesse benytter eget transportmiddel i arbejdstiden, betales i henhold til statens regler og takster. Med mindre andet er aftalt ved ansættelsen, er medarbejderen ikke forpligtet til at anvende eget transportmiddel i arbejdsgivers interesse. Stk. 5 Lokal virksomhedsaftale Bestemmelserne i denne paragraf kan fraviges ved aftale i henhold til reglerne i Aftale om lokale virksomhedsaftaler under Aftaler om samarbejde og trivsel (se side 110). 14 Hjemmearbejde Virksomheder, der beskæftiger hjemmearbejdere, er forpligtede til at give disse medarbejdere løn- og ansættelsesvilkår, som svarer til de i øvrigt gældende forhold på virksomheden. Stk. 1 Anvendelse af akkord 15 Akkordbestemmelser Akkord og andet produktivitetsfremmende lønsystem kan gennemføres, hvor arbejdets art og mængde gør det muligt. Stk. 2 Fastsættelse af akkord Akkord kan fastsættes ved forhandling mellem arbejdsgiver og medarbejdere eller kan tilbydes ud fra tidsstuderede akkorder og priskuranter. Uanset hvordan akkorden fastsættes, skal den fulde løn være garanteret. Ungarbejdere og elever skal have mulighed for at deltage i akkord. Afregning sker med sædvanlig akkordbetaling. 14 HOVEDOVERENSKOMST

15 Ved indførelse af nye materialer, der giver anledning til nye tider og ved ændring af fastsatte tider, skal der være indtjeningsmuligheder, der står i forhold til den hidtidige fortjeneste. En aftalt akkord gælder normalt i hele overenskomstperioden. Stk. 3 Nye materialer Såfremt der opstår ventetid i akkord uden medarbejderens egen skyld, f.eks. venten på bestilte materialer, maskinstandsning, dårlige materialer og lignende, betales gennemsnittet af akkordfortjenesten for det foregående kvartal. Det forudsættes, at medarbejderen har givet meddelelse til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant om ventetiden. Stk. 4 Ventetid i akkord Tiden under afbrydelse af en akkord og tiden mellem to akkorder aflønnes med gennemsnittet af akkordlønnen for det foregående kvartal. Stk. 5 Afbrydelse af og overgang mellem akkorder Hvis der opstår uenighed vedrørende bestående eller nye akkorder, aflønnes med gennemsnittet af akkorden for det foregående kvartal i resten af den indeværende lønperiode og næste lønperiode, dog maksimalt 28 dage. Herefter aflønnes med fuld løn. Stk. 6 Uenighed ved akkord Lønafregning ved akkordarbejde udbetales ved virksomhedens normale lønudbetalingstidspunkt. Der udbetales fuld løn. Endelig afregning og udbetaling af akkorden foretages månedsvis og senest ved 1. lønkørsel efter akkordens afslutning. Stk. 7 Særlige regler, regnskab og forskud Når et arbejde overdrages i akkord, som medarbejderen ikke de sidste 12 måneder har været beskæftiget ved i sammenlagt 2 uger, og ikke kan tjene gennemsnitsakkordlønnen, udbetales gennemsnitsakkordlønnen de første 2 uger. Stk. 8 Overgang til tidligere akkord Ved forekomst af dårlige materialer eller tidligere fejlforarbejdning skal der straks gives arbejdsgiveren besked. Ved forarbejdning af de påtalte materialer betales fuld løn. Det forudsættes, at påtalen er berettiget. Stk. 9 Forekomst af dårlige materialer På virksomheder, hvor arbejdet udføres på akkord, betales der til medarbejdere, der trækkes ud af akkord og sættes på timeløn, et tillæg på kr. 7,75. Stk. 10 Akkordafsavn HOVEDOVERENSKOMST 15

16 Stk. 11 Betaling under produktionsstop Hvor der anvendes akkord eller andet produktivitetsfremmende lønsystem, skal medarbejderen, såfremt der opstår produktionsstop, betales fuld løn, med mindre dette stop skyldes medarbejderen. Stk. 12 Lokal virksomhedsaftale Bestemmelserne i denne paragraf kan fraviges ved aftale i henhold til reglerne i Aftale om lokale virksomhedsaftaler under Aftaler om samarbejde og trivsel (se side 110). 16 HOVEDOVERENSKOMST

17 Kapitel 5 Ansættelse og opsigelse 16 Ansættelse Parterne har indgået Aftale om ansættelsesbeviser (se side 80). Stk. 1 Aftale om ansættelsesbeviser Hvor arbejdsgiver og medarbejder er enige, anbefales det, at der for ikke-funktionærer etableres funktionærlignende ansættelsesforhold. Parterne har indgået Aftale om funktionærlignende ansættelse (se side 100). Stk. 2 Funktionærlignende ansættelse Parterne har indgået Aftale om mangfoldighed (se side 116). Stk. 3 Ansættelser på særlige vilkår Ansættelse af deltidsbeskæftigede må ikke bevirke, at fuldtidsbeskæftigede får deres arbejdstid nedsat. Stk. 4 Ansættelse/afskedigelse af deltidsbeskæftigede En opsigelse må ikke begrundes i medarbejderens ønske om nedsat arbejdstid. 17 Tidsbegrænset ansættelse Ved tidsbegrænset ansættelse forstås ansættelse for en afgrænset periode, en afgrænset begivenhed eller til en afgrænset opgave. For tidsbegrænset ansættelse gælder overenskomstens bestemmelser på samme måde som for tidsubegrænsede ansættelser. Stk. 1 Definition Forlængelse af en tidsbegrænset ansættelse kan som udgangspunkt kun ske i følgende tilfælde: - ved uforudsigeligt forfald f.eks. sygdom, graviditet, barsel, orlov eller borgerligt ombud. - som en følge af en tids- eller opgavebestemt akkord. - som en nødvendighed til løsning eller udbedring af oprindeligt bestemt opgave. 18 Opsigelsesregler for funktionærer For funktionærer gælder funktionærlovens opsigelsesregler og -varsler. Stk. 2 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelse Stk. 1 Opsigelsesregler og varsler HOVEDOVERENSKOMST 17

18 Der kan aftales prøvetid i op til 3 måneder. For prøvetiden kan aftales et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 kalenderdage til fratrædelse på et hvilket som helst tidspunkt inden udløbet af prøvetiden. Efter prøvetidens udløb kan arbejdsgiver opsige funktionæren til fratrædelse ved udgangen af en måned og med følgende varsler: Op til 5 måneders beskæftigelse Efter 5 måneders beskæftigelse Efter 2 år og 9 måneders beskæftigelse Efter 5 år og 8 måneders beskæftigelse Efter 8 år 7 måneders beskæftigelse 1 måned 3 måneder 4 måneder 5 måneder 6 måneder Opsigelse fra funktionæren kan ske med en måneds varsel til en måneds udgang. Der kan med den enkelte medarbejder aftales gensidig forlængelse af opsigelsesvarslerne. Stk. 2 Afvikling af timer Ved opsigelse skal afvikling af eventuelle overskydende timer aftales, jf. 7, stk. 3. Ved opsigelse fra medarbejder kan værdien af en negativ timesaldo modregnes i den sidste lønudbetaling. Såfremt medarbejderen er ansat med aftale om flekstid, jf. 7, stk. 9, kan værdien af en negativ flekssaldo modregnes i den sidste lønudbetaling. Stk. 3 Forkortet opsigelsesvarsel ved sygdom Stk. 1 Opsigelsen Det kan skriftligt aftales, at opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned i tilfælde af, at funktionæren har oppebåret løn under sygdom i 120 dage inden for 12 på hinanden følgende måneder. Opsigelse skal ske umiddelbart efter den 120. sygedag, og mens funktionæren endnu er syg. 19 Opsigelse af ikke-funktionærer Opsigelse fra arbejdsgiver skal ske skriftligt. Såfremt medarbejderen har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden de seneste 12 måneder inden opsigelsen, kan der kræves en skriftlig begrundelse for opsigelsen. 18 HOVEDOVERENSKOMST

19 Opgørelsen af ancienniteten i forbindelse med opsigelsesvarsler sker på baggrund af uafbrudt beskæftigelse. Som afbrydelse i beskæftigelse regnes ikke sygdom og fravær på grund af barsel og børnepasningsorlov. Ved øvrige orlovsordninger samt ved hjemsendelse afbrydes beregningen af beskæftigelsesperioden, og medarbejderen vender tilbage til virksomheden med den ved orlovens begyndelse opnåede anciennitet. Stk. 2 Beregning af anciennitet Ancienniteten på opsigelsestidspunktet afgør opsigelsesvarslets længde. Stk. 3 Varsel fra arbejdsgiver Varslet udgør: De første 3 måneders beskæftigelse Efter 3 måneders beskæftigelse Efter 6 måneders beskæftigelse Efter 1 års beskæftigelse Efter 2 års beskæftigelse Efter 3 års beskæftigelse Efter 5 års beskæftigelse Efter 8 års beskæftigelse intet varsel 4 kalenderdage 7 kalenderdage 14 kalenderdage 18 kalenderdage 30 kalenderdage 45 kalenderdage 60 kalenderdage Der kan med den enkelte medarbejder aftales gensidig forlængelse af opsigelsesvarslerne. Varslet træder i kraft omgående. Hvis medarbejderen modtager den skriftlige opsigelse inden arbejdstids ophør, indgår den pågældende dag i varslet. Efter 3 måneders beskæftigelse skal fratrædelse ske ved en kalenderuges udløb. Der gælder særlige opsigelsesvarsler i fagoverenskomsterne for provisionslønnet taxikørsel under fagoverenskomsten Transport og fagoverenskomsten Landbrug. Ved opsigelse skal afvikling af eventuelle overskydende timer aftales, jf. 7, stk. 3. Stk. 4 Afvikling af timer ved opsigelse fra arbejdsgiver Såfremt medarbejderen er ansat med aftale om flekstid, jf. 7, stk. 9, kan værdien af en negativ flekssaldo modregnes i den sidste lønudbetaling. HOVEDOVERENSKOMST 19

20 Stk. 5 Opsigelse ved sygdom Efter 1 års ansættelse kan en medarbejder ikke afskediges på grund af sygdom, med mindre det samlede sygefravær i en periode på 12 på hinanden følgende måneder er 120 dage eller derover. Sker der afskedigelse på grund af sygdom, bør den pågældende tilbydes genansættelse ved raskmelding. Stk. 6 Opsigelse ved ferie Opsigelse kan ikke ske under ferie. Ferie kan ikke pålægges afholdt i en opsigelsesperiode, såfremt opsigelsen er afgivet af arbejdsgiveren, med mindre varslet forlænges med antallet af feriedage. Dog er Aftale om ferie 8 stk. 2 angående fritstilling gældende. Stk. 7 Bortvisning Ved medarbejderens væsentlige misligholdelse af ansættelsesforholdet bortfalder de sædvanlige opsigelsesvarsler. Stk. 8 Uberettiget bortvisning Ved uberettiget bortvisning skal arbejdsgiveren betale en erstatning til medarbejderen, svarende til lønnen i den opsigelsesperiode, medarbejderen havde krav på. Stk. 9 Arbejdsfordelingsregler Når virksomhedens tarv begrunder det, kan den normale arbejdstid nedsættes. Medarbejderne skal tages med i beslutningen for at finde den mest hensigtsmæssige form for arbejdstidsnedsættelse. Der skal gives medarbejderne et varsel på mindst 10 dage forud for arbejdstidsnedsættelsen. Arbejdsfordelingen skal ske i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Stk. 10 Hjemsendelse Stk. 1 Skriftlighed Såfremt der opstår uforudset manglende ordretilgang, materialemangel og lignende af kortere varighed, eller arbejdet må standses p.g.a. vejrlig, kan medarbejderen hjemsendes, uden at der afgives varsel. Hjemsendelse må ikke strække sig ud over 3 måneder. Såfremt hjemsendelsen strækker sig ud over denne periode, skal medarbejderen have en erstatning, svarende til lønnen i den opsigelsesperiode, medarbejderen havde krav på ved hjemsendelsen. Ved hjemsendelse afbrydes anciennitetsberegningen, og medarbejderen vender tilbage til virksomheden med den ved hjemsendelsen opnåede anciennitet. 20 Opsigelse fra ikke-funktionærer Opsigelse fra medarbejder skal ske skriftligt. Stk. 2 Beregning af anciennitet Opgørelsen af ancienniteten i forbindelse med opsigelsesvarsler sker på baggrund af uafbrudt beskæftigelse. Som afbrydelse i 20 HOVEDOVERENSKOMST

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32)

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32) Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32) Fagoverenskomster Mindstelønninger, tillæg samt fagspecifikke bestemmelser (s. 33 78) Aftaler om samarbejde og trivsel

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 42 GRØNT MILJØ 7/2014 2014 2017 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund.

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. Anlægsgartnerarbejde 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører 2 n o i s r e V pril Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017 af 28. a 2015 Mellem for mejeripersonale og chauffører DI overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

Overenskomst for metal

Overenskomst for metal 2013-2015 Overenskomst for metal mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Dansk Metal 1. marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Arbejdstid... 4 2

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 Valg af tillidsrepræsentant... 4 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 6 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

Landsoverenskomst for Rutebilkørsel

Landsoverenskomst for Rutebilkørsel Landsoverenskomst for Rutebilkørsel mellem Arbejdsgiverforeningen Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik og Jernbanernes Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2007 2010 Arbejdsgiverforeningen

Læs mere

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Regler om løn- og arbejdsvilkår for maskinstationer ved udførelse af entreprenørarbejde, arbejde inden for bygge- og anlægsoverenskomstens gyldighedsområde Marts

Læs mere

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET 2014-2017 Overenskomst for industrielle virksomheder og slagtehuse under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET Indholdsfortegnelse 1 Arbejdstid... 3 2 Weekendarbejde... 3 3 Deltidsarbejde...

Læs mere

Overenskomsten 2014-2017. mellem. Skrædderlauget

Overenskomsten 2014-2017. mellem. Skrædderlauget Overenskomsten 2014-2017 mellem Skrædderlauget & Særaftale mellem Skrædderlauget og 3F Pr. 1. marts 2012 er der aftalt, at man fremover følger overenskomsten mellem Dansk Mode & Textil og 3F med nedenstående

Læs mere

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat)

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 2008-2011 HK Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 1. marts 2008 EFTERTRYK FORBUDT Gartneri-, Land-

Læs mere

TransporTgruppen Overenskomst 2010-2012 for rutebilchauffører og garagearbejdere i Provinsen

TransporTgruppen Overenskomst 2010-2012 for rutebilchauffører og garagearbejdere i Provinsen TransporTgruppen Overenskomst 2010-2012 for rutebilchauffører og garagearbejdere i Provinsen Landsoverenskomst for Rutebilkørsel mellem DI Overenskomst I (AKT) og 3F Fagligt Fælles Forbund Landsoverenskomst

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 GASA Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) - angående løn- og arbejdsforhold for beskæftigede på gartnernes salgsforeninger,

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere