Arbejdsgiver i almen praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgiver i almen praksis"

Transkript

1 83 Arbejdsgiver i almen praksis Jette Galatius & Sven-Erik Tensing I forbindelse med serien om ledelse og organisation, har redaktionen bedt de to advokater i PLA om at skrive en artikel om de vigtigste juridiske regler, vi som praktiserende læger skal kende, når vi er arbejdsgivere. BIOGRAFI: Begge forfattere er advokater og ansat i PLA/PLO Jette Galatius siden 1999, og Sven-Erik Tensing siden JETTE GALATIUS ADRESSE: Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening, Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø At være en dygtig praktiserende læge er ikke ensbetydende med, at man også er en god arbejdsgiver. Det kræver øvelse at styre en forretning med personale at håndhæve ledelsesretten på en lille arbejdsplads, som nogle gange er helt familiær. Men det er vigtigt, at arbejdsgiveren også tager lederrollen på sig i relation til personalet. Det gælder f.eks. når der skal udarbejdes ansættelseskontrakter, når en medarbejder er langtidssyg og der skal afholdes en sygefraværssamtale, når der skal aftales ferie, når der er optræk til samarbejdsvanskeligheder, når personalet bare ikke agerer som arbejdsgiveren ønsker sig, og endelig når man skal opsige en medarbejder. Som advokater i Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) igennem mere end 4 år har vi efterhånden fået en god fornemmelse for, hvad det indebærer at være arbejdsgiver i en lille virksomhed, som almen praksis ofte er, og øje for hvad der kan være svært. I det følgende vil vi beskrive nogle elementære regler, som gælder for praksispersonale. Løn og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår for klinikpersonale reguleres 4 steder: I en omfattende ansættelsesretlig lovgivning I kollektive overenskomster I kutymer I de individuelle ansættelseskontrakter.

2 84 LEDELSE OG ORGANISATION Funktionærer Klinikpersonale, bortset fra rengøringshjælpen, er funktionærer og dermed omfattet af funktionærloven, såfremt deres ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. Reglerne i funktionærloven kan ikke fraviges til skade for personalet. Funktionærloven indeholder bl.a. regler om, at sygdom er lovligt forfald, hvornår arbejdsgiver kan indhente speciallægeerklæring i tilfælde af funktionærens sygdom, om prøvetid, opsigelsesvarsler, godtgørelse for usaglig opsigelse, fratrædelsesgodtgørelse ved lang anciennitet og arbejdsgivers pligt til at udstede en tjenesteattest i forbindelse med opsigelse/fratræden. Overenskomster PLA s målsætning er, at det skal være så simpelt som muligt at være arbejdsgiver i almen praksis. PLA har derfor kun indgået 2 overenskomster, som dækker alt klinikpersonale, bortset fra rengøringshjælpen. Overenskomsten mellem PLA og DSR/Dbio regulerer løn og ansættelsesvilkår for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere. Overenskomsten mellem PLA og HK regulerer løn og ansættelsesvilkår for lægesekretærer (uanset organisationsforhold) og i øvrigt andet klinikpersonale, uudannet som uddannet, dvs. f.eks. farmakonomer, social- og sundhedshjælpere m.fl. PLA s overenskomster kan ikke fraviges til skade for personalet. Overenskomsterne cementerer helt grundlæggende, at det er arbejdsgiveren, som har ledelsesretten. Overenskomsterne inde holder bl.a. regler om, at der ved ansættelse skal udarbejdes en ansættelseskontrakt, regler om mindstelønninger, kitteltillæg, pensionsoprettelse, arbejdstidstilrettelæggelse, over- og merarbejde, ferie og feriefridage og betalt frihed til efter- og videreuddannelse. Ansættelsen og kontrakter Når de(n) rette ansøger(e) er udvalgt, skal der afholdes en ansættelsessamtale. Der er ikke i lovgivningen direkte begrænsninger i arbejdsgiverens adgang til at stille spørgsmål til ansøger, også om private forhold. Ansøger kan jo i princippet blot nægte at svare. Arbejdsgiver har dog pligt til at overholde ligebehandlingslovens regler og pligt til ikke at udøve forskelsbehandling. Særligt i relation til graviditet opstår 2 spørgsmål. Dels om arbejdsgiver må spørge til graviditet eller planer om familieforøgelse, dels om en ansøger uopfordret har pligt til at oplyse om graviditet. Ligebehandlingsloven forbyder en arbejdsgiver i en ansættelsessituation at tage hensyn til, om en ansøger er gravid. Spørgsmål herom er således unødvendige de må ikke indgå i arbejdsgiverens vurdering. En ansøger har ikke førend 3 måneder før forventet fødsel pligt til at oplyse om graviditet. Arbejdsgiver kan derfor ikke påberåbe sig bristede forudsætninger, når medarbejderen kort tid efter ansættelsen f.eks. oplyser, at hun er gravid i 4. måned. I relation til ansøgers helbred kan arbejdsgiver spørge til ansøgers tidligere eller aktuelle sygdomme, der vil have væsentlig betydning for ansøgers arbejdsdygtighed. Arbejdsgiver kan herunder spørge om en nærmere angivet aktuel sygdom, som vil gøre ansøger uarbejdsdygtig, men man kan ikke spørge om sygdom, der er behandlet og ikke vil give

3 85 Fig. 1. Arbejdsgiver har pligt til at udarbejde en ansættelseskontrakt til medarbejderen. Foto: Thyra Hilden. anledning til almindeligt sygefravær fremover. Arbejdsgiver må ej heller spørge til, hvor mange sygedage ansøger har haft i tidligere job. Omvendt har ansøger pligt til af egen drift at oplyse om sygdomme eller symptomer, som vil have væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden. En svigagtig fortielse af sygdom, der er af betydning for arbejdsforholdet, kan indebære at funktionæren efterfølgende kan bortvises. Når den rette kandidat er udvalgt, har arbejdsgiver pligt til at udarbejde en ansættelseskontrakt til medarbejderen. PLAmedlemmer skal før tiltrædelsen udfylde en standardansættelseskontrakt, som er optrykt i PLA s overenskomster. Ingen ansættelseskontrakt eller fejl og mangler i ansættelseskontrakten medfører ofte et krav fra medarbejderens organisation om, at arbejdsgiver skal betale en godtgørelse. I henhold til ansættelsesbevisloven udgør godtgørelsesniveauet kr. for ubetydelige fejl og mangler. I andre tilfælde kan godtgørelsen udgøre indtil 13 ugers løn. Godtgørelsen er skattefri for medarbejderen. Rengøringshjælp ansat til at arbejde indtil 8 timer pr. uge har ikke et lovmæssigt krav på en ansættelseskontrakt. PLA anbefaler dog altid sine medlemmer at udarbejde ansættelseskontrakter også til denne kategori af medarbejdere, og PLA er be hjælpelig med standardkontrakter og vejledende lønsatser. Når medarbejderen er syg Medabejdere, som er ude af stand til at udføre arbejdet på grund af sygdom, har ifølge funktionærloven lovligt forfald og er dermed berettiget til fuld løn så længe sygdommen og ansæt-telsen varer. Kan medarbejderen uden ulempe udføre arbejdet trods sygdom, og er vedkommende i stand til at komme frem og tilbage mellem hjem og praksis uden nævneværdige ulemper, skal medarbejderen dog møde op. Det samme er tilfældet, når medarbejderen evt. bliver i stand til delvist at genoptage arbejdet. I denne situation er arbejdsgiver dog ikke forpligtet til at acceptere en delvis genoptagelse af arbejdet. Nogle gange kan det være uhensigtsmæssigt, fordi arbejdsgiver på den pågældende plads har ansat en vikar. Afviser

4 86 LEDELSE OG ORGANISATION arbejdsgiver derfor medarbejderen, modtager arbejdsgiver alene delvis dagpengerefusion fra kommunen. Vi oplever oftere og oftere, at medarbejdere i almen praksis er fraværende pga. sygdom i længerevarende perioder. Er man havnet i en sådan situation, er det yderst relevant at bevare kontakten til medarbejderen. Man må altså godt ringe, skrive eller besøge medarbejderen og spørge til sygdommen og udsigterne til helbredelse. Kontakten må naturligvis ikke have karakter af chikane, men almindelig omsorgsfuld kontakt er absolut anbefalelsesværdig. I en sådan situation kan det ligeledes være relevant at overveje mulighederne for at medarbejderen kan overføres til andet arbejde, kan reduceres i arbejdstid eller f.eks. overgå til et fleks- eller skånejob. I sidstnævnte situationer skal medabejderens kommune på banen. I relation til uarbejdsdygtighedserklæringer bliver vi i PLA ofte mødt med opfattelsen af, at det er medarbejderen, der misligholder ansættelsesforholdet, såfremt man ikke agerer i forlængelse af udløbet af en lægeerklæring. Hertil er blot at sige, at udgangspunktet er, at medarbejderen er syg indtil raskmelding finder sted overfor arbejdsgiver. Medarbejderen har ikke pligt til at agere overfor arbejdsgiver, fordi en erklæring udløber, og medarbejder har ikke lov til egenhændigt at indhente en fornyet lægeerklæring. Dette sker jo på arbejdsgivers regning og skal kun ske, hvis arbejdsgiver beder herom. Ferie Alle lønmodtagere er omfattet af ferielovens regler. Ferieloven skelner kort fortalt mellem optjeningsår og ferieår. Optjeningsåret følger kalenderåret og er betegnelsen for det år, hvor man via beskæftigelse hos sin arbejdsgiver optjener ret til at holde ferie med løn i det efterfølgende ferieår. Ferieåret går fra 1. maj til 30. april. For hver måneds ansættelse i et kalenderår optjener man ret til at afholde 2,08 dages ferie med løn i det følgende ferieår. Ved beskæftigelse i et helt kalenderår svarer det til 25 feriedage. Månedslønnet praksispersonale holder ferie med løn, så snart de har optjent retten hertil. Kun timelønnet personale, dvs. ansatte i mindre end én måned eller indtil 8 timer pr. uge, holder ferie med feriegodtgørelse. Personalet har ret og pligt til at afholde 5 ugers ferie i ferieåret. Pålægges medabejderen, f.eks. på grund af ferielukning og efteruddannelse, at afholde mere end 5 ugers ferie pr. år, afholdes den ekstra ferie for arbejdsgiverens regning alene. Man kan således ikke reducere medarbejderens løn under ekstra pålagt ferie. Fastlæggelsen af ferie og feriefridage (overenskomstdækkede medarbejdere har 5 feriefridage pr. år) skal som udgangspunkt aftales mellem medarbejder og arbejdsgiver. Såfremt man ikke kan opnå enighed om fastlæggelsen, er det i sidste ende arbejdsgiveren, der qua ledelsesretten kan fastlægge, hvornår medarbejderen skal holde ferie. I så fald kan arbejdsgiver med 3 måneders varsel fastlægge medarbejderens sommerferie (=hovedferie), som udgør 3 uger (=15 dage) i sammenhæng. Sommerferien skal placeres i perioden 1. maj 30. september. For så vidt angår de resterende 2 ugers ferie samt de 5 feriefridage har arbejdsgiver ligeledes mulighed for at varsle afholdelsen af disse dage. Dagene kan evt. varsles til afholdelse en-

5 87 keltvis f.eks. hvis praksis er lukket pga. arbejdsgivers fravær under efteruddannelse. Varslet er blot én måned. Ovennævnte varslingsregler betyder, at det er hensigtsmæssigt for praksis allerede i januar måned at begynde at planlægge den kommende sommerferie mv. Hvis ferien ønskes fastlagt fra ferieperiodens start i maj, skal det nemlig varsles inden udgangen af januar. Under ferie modtager månedslønnede medarbejdere fuld almindelig løn samt et særligt ferietillæg på 1,5% af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. Timelønnede, dvs. klinikpersonale med indtil 8 timers beskæftigelse pr. uge eller med indtil 1 måneds ansættelse samt rengøringspersonalet, modtager ikke løn under ferie men derimod feriegodtgørelse, som udgør 12,5% af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. Arbejdsgiver foretager derfor løntræk hos en timelønnet med arbejder, der holder ferie. Til gengæld har arbejdsgiver pligt til hvert kvartal at indbetale timelønnede medarbejderes optjente feriegodtgørelse til Feriekonto. Feriekonto administrerer herefter udbetalingen af feriegodtgørelsen, når medarbejderen holder ferie. Arbejdsgiver foretager ligeledes løntræk hos en månedslønnet medarbejder, som holder ferie uden at have optjent fuld ferieret hos arbejdsgiveren i det foregående kalenderår. Løntrækket foretages med 4,8% af månedslønnen for hver afholdt feriedag. Ændring af ansættelsesvilkår f.eks. arbejdstid Et ansættelsesforhold hviler på de aftaler, der blev truffet ved ansættelsen og nedfældet i ansættelseskontrakten samt på parternes forudsætninger. Arbejdsgiver kan imidlertid igen qua ledelsesretten tilrettelægge og omlægge medarbejderens arbejde efter praksis behov. Uvæsentlige ændringer kan ske uden varsel. Det kan f.eks. være ændring af arbejdsfunktioner til andre lige så væsentlige og kvalificerede, eller ændring af tidspunkt for frokost. Mindre væsentlige ændringer, f.eks. mindre omlægninger af arbejdstiden, kan foretages med et kortere varsel på f.eks. 1 måned. Overenskomsten kan eventuelt regulere dette nærmere. Væsentlige ændringer forudsætter altid iagttagelse af det individuelle opsigelsesvarsel. En væsentlig ændring er f.eks. nedsættelse af arbejdstid eller løn, øgning i arbejdstid eller visse ændringer af arbejdsstedet. Har arbejdsgiver måttet varsle en ændring i ansættelsesvilkårene, og ønsker medarbejderen ikke at acceptere denne ændring, er konsekvensen, at medarbejderen må fratræde sin stilling ved varslets udløb. Ved manglende accept af ændringen betragtes varslingen med andre ord som en opsigelse. PLA er naturligvis behjælpelig med at udfærdige sådanne varslinger. Det skal dog understreges, at PLA altid opfordrer til, at parterne forsøger at indgå aftale om såvel store som små ændringer af ansættelsesvilkårene. Såfremt der kan indgås aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder, kan alle ændringer foretages principielt uden at man overholder noget varsel. Kun i de situationer hvor ændringer ikke kan aftales, er det nødvendigt at skride til egentlige varslinger.

6 88 LEDELSE OG ORGANISATION Samarbejdsvanskeligheder En stor del af PLA s daglige rådgivning vedrører situationer i lægepraksis, hvor der af den ene eller anden grund er opstået samarbejdsproblemer. Problemerne kan opstå mellem de enkelte medarbejdere (interpersonelle samarbejdsproblemer), det kan være problemer, som opstår mellem personalet og arbejdsgiveren, eller måske en kombination af disse 2 muligheder. Mange gange opstår disse problemer hen over tid og udspringer måske fra dagligdags rutiner eller måden at kommunikere på, og hvor problemet isoleret set virker ubetydeligt, men som ikke desto mindre har ført til en reaktion og konfrontation mellem de involverede. I alle tilfælde er der tale om situationer, hvor lægen som arbejdsgiver er nødt til at agere, og hvor lægens lederevner vil blive sat på prøve! Da lægepraksis er små arbejdspladser, er det vigtigt at få håndteret disse konflikter på den rigtige måde og få»renset luften«, da man jo ikke som på store virksomheder har mulighed for at flytte medarbejderen til en anden afdeling. Det er derfor afgørende, at lægen som arbejdsgiver tager initiativ til at få løst op for de gnidninger, der er opstået, ved at tage en samtale med den eller de involverede. Lægen må ud fra situationen skønne, hvem der er primær årsag til de opståede samarbejdsproblemer. Hvis det er samarbejdsproblemer mellem pågældende personale og en eller flere af arbejdsgiverlægerne, kan det blive nødvendigt at give medarbejderen en advarsel. Det samme kan være tilfældet, hvis der er tale om interpersonelle samarbejdsvanskeligheder. I en sådan situation må man som arbejdsgiver naturligvis høre begge sider af sagen og så vurdere, om én af medarbejderne skal have en advarsel eller eventuelt begge parter skal have en sådan. Mange gange ligger sandheden midt imellem, men som regel vil der alligevel være én af parterne, som i højere grad skal rette op på sin adfærd end den anden. Samtalen kan naturligvis også blot munde ud i en påtale til medarbejderen, som er en mildere reaktion end en advarsel. I alle tilfælde bør man lave et skriftligt referat, som begge parter underskriver. Advarsel En mundtlig advarsel er i princippet lige så gyldig som en skriftlig advarsel. Problemet med den mundtlige advarsel er blot, at der efterfølgende sjældent er enighed om, hvad der blev sagt under samtalen, ja måske kan medarbejderen slet ikke huske, at en sådan samtale fandt sted. Derfor bør en advarsel altid være skriftlig, så den senere kan dokumenteres, hvis der skulle opstå behov for det. Allerhelst skal medarbejderen kvittere på arbejdsgivers kopi af advarslen. Den skriftlige advarsel bør ikke stå alene, men bør udleveres under den personlige samtale, hvor advarslen afgives. Som en blødere mellemvej og måske mere hensigtsmæssig fremgangsmåde kan man i stedet vælge at lave et mødereferat, hvori advarslen er formuleret. Det er i så fald vigtigt at få medarbejderen til at kvittere på referatet. Det karakteristiske ved en advarsel er for det første, at det er beskrevet, hvilke punkter det er, som arbejdsgiver er utilfreds med, og som medarbejderen skal

7 89 rette op på. Endvidere er det afgørende, at konsekvensen ved manglende overholdelse/efterlevelse udtrykkeligt er anført i advarslen. Konsekvensen kan f.eks. være, at medarbejderen vil blive opsagt, hvis den kritiserede adfærd gentager sig. Normalt vil det endvidere være en god idé at sætte en tidsfrist på, således at advarselen tages op til revision efter f.eks. 2 måneder. Dette kan være tilfældet, når der er tale om interpersonelle samarbejdsproblemer. I andre situationer vil det være meningsløst at sætte en tidsfrist, f.eks. hvis den kritiserede adfærd hos medarbejderen på ingen måde kan tåle gentagelse. Det er vigtigt at understrege, at det er arbejdsgiveren, som efter en evt. tidsfrist ene og alene vurderer, om samarbejdet er forbedret så meget, at man ønsker at fortsætte det. I modsat fald kan arbejdsgiver beslutte at skride til opsigelse. Herefter er det blot spørgsmålet, om opsigelsen juridisk set er saglig. Opsigelse I princippet er der fri adgang til at bringe et ansættelsesforhold til ophør og opsige medarbejderen med det varsel, som pågældende på grund af sin anciennitet har krav på. I sidste ende er det blot et spørgsmål om, hvor meget det koster arbejdsgiver. Det er således en udbredt misforståelse, at en sygemeldt medarbejder ikke kan opsiges. Det er ikke korrekt. Arbejdsgiver kan til enhver tid opsige en sygemeldt medarbejder. Opsigelsen skal blot være saglig, ellers koster det en særlig godtgørelse ud over selve opsigelsesvarslet. Praksispersonale, der er ansat efter PLA s overenskomster, har krav på opsigelsesvarsel efter funktionærloven. Medarbejderen kan selv opsige sit ansættelsesforhold med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, mens lægen kan opsige med 1 måneds varsel de første 5 måneder af ansættelsen, med 3 måneders varsel indtil 2 år og 9 måneders ansættelse, med 4 måneders varsel indtil 5 år og 8 måneders ansættelse, med 5 måneder indtil 8 år og 7 måneders ansættelse og herefter med 6 måneders varsel. Hvis der i ansættelseskontrakten er aftalt prøvetid de første 3 måneder, kan opsigelse fra lægens side ske med 14 dages varsel til fratrædelse på et vilkårligt tidspunkt inden for de første 2½ måned. Opsigelsesvarslet på 14 dage skal nemlig kunne rummes inden for 3 måneders perioden, så beslutningen skal træffes inden for de første 2½ måned. Medarbejderen kan derimod opsige med dags varsel i hele prøveperioden på 3 måneder. Ud over aftale om prøvetid kan det med praksispersonalet i ansættelseskontrakten aftales, at den såkaldte 120-dagesregel er gældende. PLA anbefaler normalt, at dette vilkår aftales, idet arbejdsgiver under alle omstændigheder så har mulighed for at anvende denne regel om forkortet opsigelsesvarsel, hvis betingelserne er opfyldt. Medarbejderen skal have modtaget løn under sygdom i 120 dage inden for de sidste 12 måneder, opsigelsen skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 dage, og endelig skal opsigelsen ske mens medarbejderen fortsat er sygemeldt. En opsigelse på den 119. dag vil ikke opfylde betingelserne, og en opsigelse på den 130. dag vil formentlig være for sent, da det ikke er»umiddelbart«i forbindelse med udløbet af de 120 dage. Med andre ord er det vigtigt at tælle rigtigt, hvis bestemmelsen skal anvendes, og

8 90 LEDELSE OG ORGANISATION hvis medarbejderen f.eks. i en periode har været delvist sygemeldt, gør det ikke optællingen nemmere! Som arbejdsgiver skal man være opmærksom på, at en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene kan sidestilles med en opsigelse. Hvis arbejdsgiver ønsker at sætte en medarbejder ned i tid, vil der være tale om en væsentlig ændring, der skal varsles over for medarbejderen med det individuelle opsigelsesvarsel. Hvis medarbejderen ikke vil acceptere ændringen, sker der fratrædelse ved opsigelsesvarslets udløb, og selve varslingen og fratrædelsen kan udløse anciennitetsbestemt fratrædelsesgodtgørelse (se nedenfor) samt eventuel en særlig godtgørelse, hvis ændringen ikke var sagligt begrundet. Med andre ord bør disse mulige konsekvenser indgå i det samlede beslutningsgrundlag, før væsentlige ændringer påtvinges en medarbejder. Omvendt er der naturligvis mulighed for at indgå frivillige aftaler med en medarbejder om f.eks. en arbejdstidsnedsættelse med kort varsel, så nævnte konsekvenser er kun aktuelle, hvis ikke man kan tale sig til rette og derfor er nødt til at effektuere ledelsesretten. Fratrædelsesgodtgørelse funktionærlovens 2a En funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i 12, 15 eller 18 år, har, i tilfælde af at arbejdsgiver opsiger ansættelsesforholdet, krav på et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 månedslønninger inkl. pensionsbidrag. En fratrædelsesgodtgørelse kan naturligvis også udløses, hvis en medarbejder efter en varslet ændring af ansættelsesvilkårene meddeler, at medarbejderen ikke ønsker at tiltræde ændringen men i stedet betragter sig som opsagt. Godtgørelse for usaglig opsigelse Opsiges en overenskomstdækket medarbejder (dvs. ikke en rengøringshjælp) med minimum 8 måneders anciennitet i praksis, vil medarbejderen være berettiget til en godtgørelse, såfremt opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i medarbejdernes forhold eller i praksis forhold. Godtgørelsen for usaglig opsigelse fastsættes under hensyn til medarbejderens ansættelsestid og sagens omstændigheder. Hovedreglen er dog, at godtgørelsen ikke kan overstige halvdelen af medarbejderens løn i en periode svarende til opsigelsesvarslets længde. Godtgørelsen kan dog udgøre indtil 6 månedslønninger, såfremt medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet andrager mindst 15 år. Såvel en fratrædelsesgodtgørelse som en godtgørelse for usaglig opsigelse beskattes lempeligere end almindelig lønindkomst. Godtgørelserne udbetales således efter et bundfradrag på kr. årligt og beskatning med almindelig trækprocent af beløb, der overstiger kr. Fagforeningerne er normalt meget opmærksomme på, om en opsagt medarbejder har krav på sådanne godtgørelser. Bortvisning En bortvisning er den mest indgribende foranstaltning, man som arbejdsgiver kan foretage sig over for en medarbejder. Forudsætningen for en bortvisning er, at medarbejderen groft har misligholdt ansættelsesforholdet. Tyveri eller anden kriminel adfærd på arbejdspladsen (f.eks. vold) vil normalt altid være en grov mis-

9 91 Etableringsår 2003 Antal PLA-medlemmer i 2007 Årligt kontingent pr. fuldtidslæge Medlemsfordele Betingelser i forbindelse med medlemskab Tabel 1. Fakta om PLA dvs. mere end 70% af de praktiserende læger kr. i indmeldelsesgebyr på 500 kr. Ubegrænset rådgivning i PLA s sekretariat vedr. personaleforhold Retshjælpsordning (gratis advokatbistand til retssager og dækning af modparts omkostninger, såfremt en sag tabes af PLA) Omfattet af PLA s overenskomster for klinikpersonale Adgang til PLA s hjemmeside Pligt til at følge PLA s overenskomster, f.eks. oprettelse af pensionsordning for klinikpersonalet ligholdelse, men i andre tilfælde vil det komme an på en konkret vurdering, om medarbejderens adfærd er en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. For eksempel hvis medarbejderen har opført sig illoyalt over for sin arbejdsgiver. I alle tilfælde er det den arbejdsgiver, som påstår grov misligholdelse, som har bevisbyrden. Normalt vil man som arbejdsgiver have mulighed for at undersøge forholdene nærmere, før der skrides til bortvisning. Hvis en medarbejder gribes på fersk gerning i forbindelse med tyveri, er det vigtigt, at arbejdsgiver straks reagerer og bortviser. I modsat fald kan adgangen til at bortvise fortabes pga. passivitet. Hvis arbejdsgiver har mistanke om f.eks. tyveri, må der indrømmes arbejdsgiver tid til at undersøge dette nærmere, så der ikke skrides til handling på et urigtigt grundlag. I sådanne situationer bør arbejdsgiver normalt hjemsende medarbejderen og meddele grundlaget for hjemsendelsen og samtidig tage forbehold om at bortvise pågældende. Hvis arbejdsgiver bortviser en medarbejder på et urigtigt grundlag, vil medarbejderen have krav på erstatning svarende til sit opsigelsesvarsel. Erstatningen udmåles på samme vis, som hvis medarbejderen i stedet for bortvisningen var opsagt og fritstillet. Arbejdsgiver kan endvidere risikere at skulle betale medarbejderen en særlig godtgørelse udover opsigelsesvarslet, så det er afgørende, at grundlaget for en bortvisning er til stede. Afslutning Som anført indledningsvis er det ikke altid lige simpelt at være arbejdsgiver i almen praksis. Et medlemskab i PLA kan være en god hjælp. Nogle medlemmer benytter sjældent den rådgivning, vi yder i PLA. For dem er et medlemskab i højere grad en slags forsikringsordning, som kan bringes i anvendelse, hvis noget går rigtig galt. Andre medlemmer kontakter os ofte om stort som småt. Vil du i kontakt med os? Så ring blot alle hverdage på tlf eller send os en mail på PLA s hjemmeside kan ses på Økonomiske interessekonflikter: ingen angivet.

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret 1. Arbejdsret 2. Generelle spilleregler 3. Ansættelsesaftalens indhold 4. Funktionærret 5. Ansættelse og ophør 6. Lovligt forfald: - 6.1 Sygdom - 6.2 Barsel

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1 Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 5. marts 2013 1 Kære medlem Moderniseringstyrelsen har valgt at afsende lockoutvarsel og varsling af boykot på alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Ansættelsessamtalen Når en virksomhed holder ansættelsessamtaler, hersker der af og til

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 Ansættelseskontrakt for tekniske funktionærer Danske Entreprenører/Byggeriets Arbejdsgivere/Dansk VVS og Teknisk Landsforbund Mellem arbejdstager:

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt

Vejledning til ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt Når du tilbydes ansættelse hos en privat arbejdsgiver vil det som oftest være hos en arbejdsgiver, hvor Etf ikke har en overenskomst og derfor ansættes du på en individuel

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere