Opprioritering af public diplomacy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opprioritering af public diplomacy"

Transkript

1 Udenrigsministeriet Udenrigsminister Per Stig Møller i dialog med den senegalesiske musiker og samfundsdebattør Youssou N'Dour under et debatarrangement i København i Foto: Polfoto. DANMARK I DIALOG MED VERDEN - Eksempler på dansk public diplomacy i praksis Udenrigsministeriet offentliggjorde i oktober 2006 en omfattende analyse af de udfordringer, globaliseringen stiller for Danmarks samspil med andre lande og kulturer og for varetagelsen af danske interesser internationalt. Analysen peger på vigtigheden af, at Udenrigsministeriets medarbejdere kan operere i flere - ofte uformelle og ikke statslige - netværksbaserede samarbejdsstrukturer på tværs af landegrænser, fordi det i stigende grad er her de udenrigspolitiske beslutninger formes. Opprioritering af public diplomacy Public diplomacy, der består i varetagelse af danske interesser internationalt via kommunikation med netop ikke-statslige aktører såsom medier, interesseorganisationer, virksomheder, NGO er, m.fl., er på baggrund af globaliseringsanalysens anbefalinger gjort til et nyt prioritetsområde i Udenrigsministeriet og udgør, som supplement til det klassiske diplomati stater imellem, en central del af den daglige opgavevaretagelse. Rapportens formål Det primære formål med nærværende rapport er at dokumentere den danske public diplomacy-indsats ved brug af konkrete eksempler på aktiviteter iværksat af danske repræsentationer i udlandet. Rapporten omfatter Udenrigsministeriets public diplomacy-indsats bredt, men opererer med en klar sondring i forhold til de forskellige ordninger og politiske forlig, hvorunder aktiviteterne er gennemført.

2 INDHOLD FORORD BAGGRUND - Hvad er public diplomacy? - Public diplomacy i Udenrigsministeriet DEL 1 OFFENSIV GLOBAL MARKEDSFØRING AF DANMARK - Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark Tema 1: Miljø, energi og klima - COP15-cykeltour i Japan - Dansk klimakampagne i Rusland - Drømme på hjul i Australien - Dansk-fransk samarbejdskonference i Paris - En grøn dansk ambassade - Public diplomacy på mobiltelefon Tema 2: Den danske samfundsmodel - Symposium om den danske flexicurity-model - Udstillingsprojekt for og med børn Tema 3: Det kreative Danmark - Dansk deltagelse på 100% Design-messen - Vandreudstilling om dansk bæredygtig arkitektur Tema 4: Danmarks globale ansvar og engagement - Dialog om Danmark og FN - Rundbord om civil-militær samtænkning DEL 2 PUBLIC DIPLOMACY I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA - Baggrund - Det arabiske initiativ - Uddeling af LEGO-klodser i Mellemøsten - Hip hop-projekt i Palæstina

3 PUBLIC DIPLOMACY - DE TO FØRSTE ÅR 1. september 2007 etablerede Udenrigsministeriet en afdeling for Public Diplomacy. Dermed kom Danmark med i en gruppe af ca. 10 lande, der har gjort public diplomacy til en prioritet i det diplomatiske arbejde. Public diplomacy i Udenrigsministeriet har to hovedformål. For det første at øge Danmarks indflydelse gennem påvirkning af de stadig flere ikke-statslige aktører, der har fået øget betydning på grund af de sidste 20 års kommunikationsrevolution. Det er f.eks. medierne, internationale organisationer og NGO er, multinationale virksomheder, religiøse ledere, den politiske forbruger, enkeltpersoner og mange flere. Det er aktører, der sammen med de statslige aktører er med til at træffe afgørelser, som i høj grad påvirker Danmark og danskernes levevilkår, og det er derfor naturligt at øge indsatsen for at få international indflydelse gennem påvirkning af disse ikke-statslige aktører. Et godt eksempel herpå er de mange aktører, der har betydning for den aftale, som skal indgås under COP15- klimakonferencen i København i december Foruden holdningen hos de store statslige aktører som USA, EU, Kina og Indien vil resultatet også afhænge af, hvilket pres på beslutningstagerne der kommer fra den globale klimaopinion, medierne, NGO erne, toneangivende enkeltpersoner som journalister og skuespillere samt mange flere. En stor del af den danske public diplomacy-indsats har derfor gennem de sidste to år haft til formål at få disse aktører til at arbejde for indgåelsen af en ambitiøs klimaaftale i København. For det andet har public diplomacyindsatsen til formål løbende at styrke Danmarks omdømme eller nation brand i jargonen - i verden. Det gøres, fordi opfattelsen af Danmark har betydning for bl.a. Danmarks globale indflydelse, dansk eksport og turisme og behandlingen af danskerne i udlandet. Undersøgelser viser, at opfattelsen af Danmark bliver mere positiv, jo mere folk kender os. Derfor er opgaven at udbrede kendskabet til danske værdier og Danmark som helhed. Dette nation branding-arbejde er pr. definition meget langsigtet, da det tager lang tid at få kendskabet til et land til at brænde igennem internationalt. En af pointerne er, at man ikke kan brande noget, man ikke er eller har. Derfor er COP15 også en god anledning til at arbejde med Danmarks nation brand. Danmark er et af de lande, der er længst fremme med hensyn til vedvarende energi og klimaprodukter, og Danmark er et godt konferenceland. Derfor ønsker vi med klima-public diplomacy at øge omverdenens kendskab til danske spidskompetencer inden for klimateknologi og vise Danmark og København frem som det perfekte værtsland for en så stor begivenhed som en FN-klimakonference. Men der er også gennemført public diplomacy-aktiviteter på mange andre områder de sidste to år. På ambassaderne er der under regeringens handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark gennemført flere end 200 projekter, der har skabt stor omtale af Danmark inden for f.eks. design, den danske samfundsmodel og Danmarks rolle i verden. Vi har også gennem en offensiv mediestrategi forsøgt at fremme danske interesser i den internationale presse. Public diplomacy-indsatsen omfatter endvidere en række aktiviteter, der gennemføres som del af repræsentationernes politiske arbejde. Eksempelvis gennemførte udvalgte, danske ambassader i østeuropæiske lande i foråret en public diplomacy-indsats med det formål at fremme en positiv politisk holdning til energieffektivitet i EU. Indsatsen tog udgangspunkt i en fælles kronik af udenrigsministeren og klima- og energiministeren, som på ambassadernes foranledning blev bragt i de største østeuropæiske dagblade. Kronikken blev fulgt op med møder med relevante politiske beslutningstagere, hvor danske diplomater gjorde rede for energieffektivitet som et oplagt redskab til at øge landenes energisikkerhed, der samtidig giver god mening både økonomisk og i det overordnede klimaregnskab. Ambassadør Klavs A. Holm er chef for Udenrigsministeriets Center for Public Diplomacy Således er public diplomacy, som supplement til traditionelle diplomatiske arbejdsmetoder, gennem de seneste to år blevet en stadig vigtigere del af varetagelsen af Danmarks interesser i bilaterale såvel som multilaterale sammenhænge som eksempelvis i EU og FN. Arbejdet vil fortsætte, men i skarpere konkurrence med flere og flere lande. Det vil kræve fortsatte ressourcer, men også at vi hele tiden er længst fremme med gennemførelsen af en moderne public diplomacy-indsats. Klavs A. Holm 3

4 HVAD ER PUBLIC DIPLOMACY? Teoridannelsen, der knytter sig til public diplomacy, er stadig relativ ung. På trods af at der med public diplomacy er tale om en disciplin, der har været anerkendt og praktiseret mere eller mindre systematisk af diplomater verden over gennem de sidste 50 år, hersker der fortsat en vis uenighed om, hvordan begrebet skal forstås. Om end der er bred enighed om, at public diplomacy er et centralt instrument i varetagelsen af et lands interesser internationalt, er der forskellige udlægninger af, hvilke typer af kommunikation der hører under public diplomacy. Eksempelvis bliver public diplomacy i visse sammenhænge brugt som synonym for nation branding, ligesom begrebet kan ses anvendt til at beskrive en regerings kommunikation med den hjemlige offentlighed. Ifølge den britiske nation brandingekspert Simon Anholt er der seks naturlige måder, hvorpå et lands omdømme eller "nation brand" formes: 1. Turisme: Indtryk via kampagner eller ved at besøge et land på forretningsrejse eller som turist. 2. Brands: Indtryk via produkter eller services, der, når det nationale tilhørsforhold er eksplicit, kan være gode ambassadører for et land. 3. Politik: Indtryk via et lands indenrigspolitik, der dækkes i internationale medier, eller et lands udenrigspolitik med direkte indflydelse på "målgruppen" i udlandet. 4. Investeringer: Indtryk via den måde, hvorpå et land tiltrækker investeringer og udenlandsk arbejdskraft, forskere, studerende m.fl. 5. Kultur: Indtryk via et lands kultureksport og sportsarrangementer som eks. VM i fodbold. 6. Mennesker : Indtryk via et lands politikere, sportsstjerner, kulturpersonligheder m.fl. og den måde folk i almindelighed opfører sig på, når de er ude at rejse, og den gæstfrihed, de viser over for besøgende i eget land. Kontrol ikke mulig I en globaliseret verden er det ikke muligt og ej heller ønskeligt for demokratiske regeringer at diktere, hvordan eksempelvis en virksomhed skal markedsføre sig internationalt. Den eneste måde, man ifølge Anholt fra statsligt hold kan søge at påvirke de kommercielle, sociale og kulturelle transaktioner, der bidrager til at forme et lands omdømme, er ved at synliggøre værdien i en samlet national strategi. I Danmark er en sådan strategi tilvejebragt med regeringens handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. Planen har til formål gennem øget koordination mellem offentlige og private aktører at understøtte formidlingen af et klart og sammenhængende billede af Danmark - det, Simon Anholt kalder for "competitive identity" eller "nation brand". Et lands nation brand er altså produktet af måden, hvorpå et lands forskellige sektorer agerer og repræsenterer sig selv over for andre lande. Public diplomacy i dansk forstand Public diplomacy har i den danske udlægning til formål at varetage danske interesser politisk, økonomisk og kulturelt. Det sker ved at understøtte og styrke det danske nation brand i bred forstand, men også ved at søge direkte indflydelse på politiske beslutningsprocesser gennem kontakt med ikkestatslige aktører. I praksis er der tale om kommunikation gennemført, iværksat eller faciliteret af danske diplomater med en eller flere repræsentanter for civilsamfundet i opholdslandet som målgruppe. Danmarks public diplomacy fungerer som del af regeringens varetagelse af danske interesser i udlandet. Som sådan skal public diplomacy ses i sammenhæng med en række andre aktiviteter, der både direkte og indirekte bidrager til at forme det danske nation brand. Public diplomacy og public affairs Kommunikationen med den danske offentlighed, herunder dansk presse, betegnes som public affairs. Hvor public diplomacy er en indsats, der gennemføres på regeringens vegne via danske repræsentationer i udlandet, er public affairs i denne sammenhæng den samlede centraladministrations formidling af indenrigs- såvel som udenrigspolitik til den danske befolkning. 4

5 PUBLIC DIPLOMACY I UDENRIGSMINISTERIET Den tydeligste manifestation af Udenrigsministeriets opprioritering af public diplomacy som arbejdsområde var oprettelsen af Public Diplomacy-søjlen i september 2007 og udnævnelsen af Klavs A. Holm til ambassadør for public diplomacy. Efter søjlens oprettelse i 2007 er der som kulmination på arbejdet med at ruste Udenrigsministeriet til at håndtere globaliseringens udfordringer og muligheder gennemført en gennemgribende organisations-ændring med henblik på at sikre en mere klar og tidssvarende opgavefordeling. Således har Public Diplomacy-søjlen pr. 1. juni 2009 ændret navn til Center for Public Diplomacy og indgår i Udenrigsministeriets nye centerstruktur som et selvstændigt prioritetsområde. Centrets ansvarsområder Center for Public Diplomacy er ansvarlig for den strategiske public diplomacyindsats. Det er et ekspertise- og policycenter, som rådgiver resten af ministeriet, herunder repræsentationerne, om public diplomacy og kommunikation og sikrer opbygningen af ekspertise og faglighed på kommunikationsområdet. Centret administrerer handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark (læs mere herom på side 6), ministeriets kommunikationspolitik, strategier og handlingsplaner, oplysning om dansk udviklingsbistand, ministeriets internet og intranet, presse, Internationalt Pressecenter samt COP15- kommunikation og outreach. Centret varetager tillige forholdet til udenlandske repræsentationer i Danmark og indgående besøg. Public Diplomacy og Kommunikation I forhold til den overordnede koordination af public diplomacy-arbejdet er det Public Diplomacy og Kommunikation (PDK), der forestår udarbejdelsen af de strategiske målsætninger for indsatsen. PDK har ansvaret for udmøntningen af den pulje, der er afsat til public diplomacy i Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. PDK har i medfør af samme handlingsplan endvidere ansvaret for Danmarks officielle hjemmeside Hjemmesiden har siden 2007 gennemgået en omfattende opgradering og udgør med besøgende om måneden i dag et vigtigt redskab i public diplomacyindsatsen over for målgrupper i udlandet. Da det er de danske repræsentationer i udlandet, der er den udøvende part i public diplomacy-arbejdet, består PDK's arbejde i at understøtte indsatsen ved at agere sparringspartner i forbindelse med planlægning og gennemførelse af konkrete projekter. Herudover er det PDK's opgave at sikre, at repræsentationernes erfaringer, gode såvel som dårlige, bliver brugt i den løbende udvikling af public diplomacy-arbejdet. Presse Presseenheden (PRS) varetager Udenrigsministeriets relationer til nationale såvel som internationale medier og yder løbende presserådgivning og pressearbejde for ministeriets enheder. Chefen for Presseenheden er formand for en pressegruppe, der som del af regeringens handlingsplan for offensiv global markedsføring har til formål at styrke billedet af Danmark i udenlandske medier. I det øjemed yder gruppen bl.a. økonomisk støtte til udenlandske journalisters besøg i Danmark, ligesom gruppen forestår distribution af danske nyheder i form af pressemeddelelser og levende billeder, der via internettet tilbydes internationale medier. Siden 2008 har Presseenheden haft ansvaret for kommunikation, outreach og presse i forbindelse med COP15, herunder den officielle COP15- hjemmeside Materialeproduktion En forudsætning for, at repræsentationerne ude kan levere rigtige og enslydende budskaber, er, at der fra København stilles opdaterede informationsmaterialer til rådighed. Både PDK og PRS producerer løbende publikationer i form af faste udgivelser og faktaark. Produktionen af faktaark tager udgangspunkt i public diplomacyindsatsens tematiske fokus (se side 7) og i konkret efterspørgsel. Faktaark og faste udgivelser udgør vigtige redskaber i arbejdet med at formidle de gode danske historier. I 2007 tog PDK initiativ til at udvikle en serie af præsentationsmaterialer til brug i public diplomacy-arbejdet. Materialerne består af en udstilling, som på fleksibel vis kan skaleres op og ned i størrelse. Udstillingen er produceret i seks eksemplarer og bruges til at danne grafisk baggrund på eksempelvis seminarer, messer, konferencer mv. Til udstillingen hører en række faktaark om temaer fra vedvarende energi til flexicurity. Endelig er der til repræsentationernes hjemmesider udviklet webbannere, som åbner en portal til faktaark og anden information om de enkelte emner. Præsentationsmaterialerne er tænkt som et samlet koncept, der gør det muligt for repræsenntationerne at kommunikere på tre forskellige platforme. Udstillinger som ramme I samarbejde med eksterne kuratorer har PDK udviklet to større rejseudstillinger, der benyttes som platforme i public diplomacy-arbejdet. Udstillingerne fungerer som fysisk omdrejningspunkt i forbindelse med dialogarrangementer, seminarer og workshops med målgrupper lige fra byplanlæggere til arkitektstuderende. PDK har endvidere indgået aftale med INDEX og Dansk Arkitektur Center om visning af to rejseudstillinger med fokus på bæredygtighed i hhv. design og arkitektur. 5

6 HANDLINGSPLAN FOR OFFENSIV GLOBAL MARKEDSFØRING AF DANMARK Med regeringens globaliseringsstrategi fra april 2006 slås det fast, at det er nødvendigt at øge omverdenens viden om og kendskab til Danmark og Danmarks særlige kompetencer med henblik på at styrke Danmarks samspil med andre lande og kulturer. Samlet plan for markedsføring Som led i udmøntningen af regeringens globaliseringsstrategi blev der i juni 2006 indgået en bred aftale mellem regeringen og en række af Folketingets partier - "Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden". Af aftalen fremgår det, at markedsføringen (branding'en) af Danmark skal styrkes, bl.a. gennem en øget indsats over for investeringer, eksport, turisme og markedsføring af Danmark som kreativ nation. Åben dialog om indhold Aftalen dannede baggrund for udarbejdelsen af et kommissorium, som satte gang i arbejdet med tilvejebringelsen af en handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. En arbejdsgruppe bestående af Økonomi- og Erhvervsministeriet (formand), Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet og finansministeriet stod for arbejdet med at lave handlingsplanen med løbende inddragelse af andre ministerier. Opgaven med at styrke den globale markedsføring af Danmark kan imidlertid ikke løses af den offentlige sektor alene. Derfor er handlingsplanen udarbejdet efter omfattende dialog med en lang række både offentlige og private aktører. Det er bl.a. sket gennem afholdelse af temamøder, hvor en række fokusområder er blevet diskuteret. En omfattende handlingsplan På baggrund af forarbejdet indgik regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre i april 2007 en aftale om handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark. 6 Formålet med handlingsplanens i alt 18 initiativer er at skabe et klart og positivt billede af Danmark i udlandet, så Danmark fremover står stærkt i den globale konkurrence om kreative og kompetente medarbejdere, turister, studerende, investeringer og globale markedsandele. Et tværgående initiativ Public diplomacy indgår som et tværgående initiativ og skal dermed understøtte handlingsplanens øvrige initiativer. Indsatsen, der er målrettet meningsdannere og beslutningstagere i udlandet, er forankret i Udenrigsministeriet og gennemføres via det globale danske repræsentationsnetværk i form af konferencer, seminarer, events, netværksopbygning, foredrag, m.v. Der er afsat 30 mio. kr. til indsatsen frem til og med Skræddersyning af indsatsen Udenrigsministeriet har defineret fire temaområder, der udgør rammen for public diplomacy-arbejdet: 1. Miljø, energi og klima 2. Den danske samfundsmodel 3. Det kreative Danmark 4. Danmarks globale ansvar og engagement Det er repræsentationernes opgave løbende at identificere relevante public diplomacy-aktiviteter i forhold til ikkestatslige aktører i opholdslandet. Udmøntningen af public diplomacypuljen sker således på baggrund af erkendt interesse frem for centralt diktat. Måling af effekten Repræsentationerne indsender ved et projekts afslutning en evaluering af de konkrete resultater, aktiviteten har skabt. Som oftest handler public diplomacy om at etablere kontakter og skabe netværk for derigennem at kunne skabe resultater på sigt. Public diplomacy er med andre ord ikke en engangsforeteelse i form af et journalistbesøg, en konference eller et seminar, men rettere en løbende og langstrakt indsats. Netop fordi public diplomacy handler om etablering og pleje af relationer, er der blandt akademikere såvel som praktikere bred enighed om, at det er yderst Kendskabet til Danmarks styrker og kompetencer skal i 2015 være i top 10 blandt OECD-landene og de nye vækstlande. vanskeligt atmåle effekten af denne del af det diplomatiske arbejde. Håndgribelige eksempler På de følgende sider præsenteres en række eksempler på de flere end 200 public diplomacy-aktiviteter, der siden 2007 er gennemført via danske repræsentationer i udlandet som led i udmøntningen af handlingsplan for global offensiv markedsføring af Danmark. Yderligere information Du kan læse mere om handlingsplanen her:

7 TEMA 1: MILJØ, ENERGI OG KLIMA Værtskabet for FN s klimakonference (COP15) i København i december 2009 udgør en unik mulighed for at brande Danmark som grønt foregangsland. I erkendelse heraf har danske repræsentationer i 30 lande siden 2007 taget initiativ til flere end 100 public diplomacy- og presseaktiviteter såsom journalistworkshops, journalistbesøg, energisparekampagner, klimaudstillinger, seminarer, samarbejdskonferencer, roadshows, cykeltours m.v. med henblik på at sætte fokus på klimadagsordenen. Et grønt dansk brand Ud over at understøtte det klimapolitiske forhandlingsspor bidrager public diplomacy- og presseaktiviteterne til at brande Danmark som grønt foregangsland ved at fremhæve konkrete teknologier såvel som de særlige rammebetingelser, der har gjort det muligt i Danmark at afkoble økonomisk vækst fra energiforbruget. Sammenholdt med den danske eksport- og investeringsfremmeindsats udgør public diplomacy- og pressearbejdet således vigtige redskaber i forhold til at fremme kendskabet til danske styrkepositioner og kompetencer på klimaområdet. Danmark i front Danmark skal ses som et grønt foregangsland, hvor et stærkt politisk og folkeligt fokus på emner som bæredygtig energi, forureningsbekæmpelse, energieffektivitet, bæredygtig natur m.v. gennem årtier har sat markante spor i samfundet. Det har givet afsæt for konkrete og praktiske resultater på udviklingsbistandsområdet. Dansk forskning på området indtager en førerposition og danske clean techvirksomheder har stort eksportpotentiale. Det overordnede budskab er, at Danmark er et ansvarligt og innovativt samfund, der aktivt bidrager til løsninger på globale udfordringer. Med udgangspunkt i de praktiske og synlige resultater af energi- og miljøbevidstheden og indsatsen i det danske samfund præsenteres den politiske regulering af området, forskningsarbejdet, udviklingsbistanden, eksporten og indsatsen i multilaterale fora. Den foreløbige indsats Siden 2007 er der fra markedsføringspuljen bevilget ca. 11 mio. kr. til public diplomacy-projekter med fokus på miljø, energi og klima. I tillæg hertil er der som led i regeringens beslutning om at styrke public diplomacy-indsatsen forud for COP15 bevilget 5,5 mio. kr. til public diplomacyaktiviteter med det formål at understøtte forhandlingsprocessen op til COP15. Lige siden den daværende miljøminister Connie Hedegaard i december 2006 under COP12 i Nairobi tilbød dansk værtskab for COP15, er alle sejl blevet sat til for at få maksimalt udbytte af klimakonferencen. Foto: Klima- og energiministeriet. 7

8 Danmarks ambassadør i Japan, Franz-Michael Skjold Mellbin, har været frontfigur i COP15-cykeltouren fra start i Tokyo til slut i København. Foto: Ambassaden i Tokyo COP15 CYKELTOUR, TOKYO, 2009 En veloplagt og cykelvant ambassadør, grundig planlægning, lokal forankring og solid opbakning fra dansk erhvervsliv er grundelementerne i et nyskabende public diplomacy-projekt, der har givet historisk stor omtale af Danmark i japanske medier. Formålet med FN's klimakonference (COP15) i København i december 2009 er at nå frem til en aftale om en Copenhagen Protocol, der kan erstatte den nuværende Kyoto Protocol, som udløber i For at skabe opmærksomhed i Japan om nødvendigheden af en global og ambitiøs aftale fik den danske ambassade i Tokyo idéen til at arrangere en cykeltour under overskriften "From Kyoto to Copenhagen. Den første af cykeltourens ni etaper blev skudt i gang 23. maj i Tokyo, hvor flere end 70 journalister var mødt op for dække begivenheden, herunder tage billeder af noget så usædvanligt som et cyklende ambassadørpar. Etaperne på km har haft deltagelse af over cyklende fra alle samfundslag, mens over frivillige har været involveret i forberedelserne, på eventscenerne og i afviklingen af etaperne. Outreach Hovedformålet med projektet har været at skabe opmærksomhed om COP15 og Danmarks rolle som vært for klimakonferencen, men også at fremme kendskabet til Danmark og danske styrkepositioner inden for energi, miljø og design samt til dansk cykelkultur. En af grundtankerne med cykeltouren er at engagere den brede japanske befolkning i klimadagsordenen og få dem til aktivt at støtte op om en ny aftale i København. "Cyklen er et stærkt eksempel på, hvordan vi kan reducere CO2-forbruget og samtidig forbedre vores livskvalitet, siger Danmarks ambassadør i Japan Franz-Michael Skjold Mellbin, der sammen med sin kone regelmæssigt cykler i Tokyo. Ifølge ambassadøren er det imidlertid ikke altid en fornøjelse på grund af trafikken i en hovedstad, hvor cykelinfrastrukturen ikke nyder samme høje prioritet som i Danmark, hvor cykler indgår som et led i trafikplanlægningen. Dreams on Wheels At vi i Danmark er længere fremme end japanerne, hvad brugen af cykler angår, kunne konstateres på det japanske publikums overraskelse over at se billeder af trafiklys for cyklister, cykelstier og trehjulede budcykler. Billederne blev vist som del af Dreams on Wheelsudstillingen, der fulgte med cykeltouren på tre af etaperne. Udstillingen, der er beskrevet mere udførligt andetsteds i 8

9 denne rapport, formidler dansk cykelkultur og bæredygtig byudvikling via billeder fra Københavns cykelmiljø. Sammen med cykelturen er budskabet med ustillingen, at cyklen af flere grunde er et klimavenligt transportmiddel, som kan bidrage til en redukton i CO2- udslippet og dermed til en imødegåelse af de globale klimaforandringer. Bred interessevaretagelse Projektetets resultater understreger, hvordan public diplomacy kan bruges til at varetage flere interesser på en og samme tid. På eksportfremmeområdet har cykeltouren styrket ambassadens samarbejde med de centrale sponsorer, herunder SAS, Saxo Bank, Grundfos og Novo Nordisk, ligesom projektet indirekte understøtter ambassadens arbejde med investeringsfremme. På det politiske område har cykeltouren givet omfattende adgang til og mulighed for direkte holdningsbearbejdelse på alle besluttende lag blandt toppolitikere i regering og opposition. Flere ministre og toppolitikere deltog aktivt i touren, herunder økonomiministeren og miljøministeren, og der har været stor politisk interesse for danske cykelløsninger og dansk cykelkultur, som sandsynligvis vil inspirere til fremtidige japanske cykelløsninger. Afslutning i København Med start ved den japanske ambassade blev cykeltourens sidste etape på ca. 13 km kørt i det indre København med afslutning foran Christiansborg. Ud over den danske ambassadør i Japan var også den japanske ambassadør i Danmark, Seiichi Kondo, og klima-og energiminister Connie Hedegaard hoppet i sadlen til støtte for klimasagen. Ved afslutningen på Christiansborg overrakte den japanske ambassadør klimaog energiministeren en stor stak støtteerklæringer fra cyklister, borgmestre og guvernører over hele Japan til fordel for COP15. Historisk stor presseomtale Projektet har givet anledning til den største og mest vedvarende dækning af Danmark i Japan nogensinde. Danmark blev i forbindelse med cykeltouren stort set dagligt omtalt i såvel skrevne som elektroniske medier. Omkring 30 tvindslag, herunder to features, er blevet vist på japansk tv, ligesom over 100 mio. læsere skønnes nået via artikler i skrevne medier. Da japanerne er verdens mest aktive bloggere, havde ambassaden på cykeltourens hjemmeside, der under touren har haft besøgende, etableret en realtime blog, hvor der blev skrevet indlæg direkte fra touren. Et pletskud Touren ramte en nerve hos både medierne og den natur- og miljøbevidste japanske befolkning og var veltimet i forhold til Japans stillingtagen til klimaforhandlingerne, især et mellemlangsigtet mål for CO2-reduktion. Cykeltouren blev arrangeret i samarbejde med Japan Cycling Association og finansieret først og fremmest gennem bidrag fra Novo Nordisk, Saxo Bank, Grundfos, Tetra Pak, Andersen Bakeries, Nippon Travel Agency og SAS. Etapen i København blev arrangeret i samarbejde med Dansk Cyklist Forbund. Yderligere information Du kan læse mere om projektet på ambassadens hjemmeside: Hver af de ni etaper i Japan blev afsluttet med events, hvor de fremmødte tilskuere kunne lære om Danmarks tilgang til klimaspørgsmålet, og hvordan danske virksomheder ser på klima og miljø. Foto: Franz-Michael Skjold Mellbin 9

10 DANSK KLIMAKAMPAGNE I RUSLAND, SKT. PETERSBORG, Med en dansk energisparekampagne tilpasset russiske forhold er det danske generalkonsulat i Skt. Petersborg kommet i dialog med russerne om, hvordan vi hver især kan nedbringe vores CO2 udslip. Kampagnen giver positiv omtale af Danmark og grønne danske løsninger og har vakt stor interesse også i Moskva. Som verdens tredje største udleder af CO2 har Rusland en ineffektiv energisektor, ligesom det generelle oplysningsniveau om klimavenligt energiforbrug blandt virksomheder og befolkning er lavt. Der er således et stort potentiale med henblik på at nedsætte CO2-udslippet gennem implementering af mere energieffektiv teknologi og oplysning om klimavenlig adfærd. 1 ton mindre- kampagnen I Danmark udleder vi i gennemsnit 10 ton CO2 pr. indbygger. Heraf skyldes de 6 ton vores personlige forbrug af varme, el, transport og varer. For at gøre danskerne opmærksomme på, at vores adfærd i det daglige påvirker den globale opvarmning, lancerede det daværende Transport- og Energiministerium i 2006 oplysningskampagnen 1 ton mindre, der udfordrer hver enkelte dansker til at nedsætte sit udslip af drivhusgassen CO2 med 1 ton. For nogle borgere vil det betyde, at man skal kombinere en række forskellige små besparelsesmuligheder, mens målet for andre måske opnås med en enkelt besparelse. Med CO2- beregneren på kampagnens hjemmeside, kan hver enkelt dansker få konkrete anvisninger på, hvordan målet kan nås. På hjemmesiden findes også en hel række forslag til, hvad man som enkeltperson kan gøre for at nedbringe sit CO2-udslip. Danmark og en global klimaaftale Det danske generalkonsulat i Skt. Petersborg har på baggrund af det generelt lave oplysningsniveau i Rusland i samarbejde med Klima- og Energiministeriet taget initiativ til en russisk udgave af 1 ton mindre -kampagnen. Det primære formål med kampagnen er at bidrage til folkelig oplysning om CO2 og klimaproblematikken i Rusland, herunder skabe opmærksomhed omkring de danske kompetencer på miljø-, energiog klimaområdet samt behovet for en global og ambitiøs aftale på FN's klimakonference i København i Kampagnen opererer på flere niveauer, idet den over for den russiske offentlighed har til formål at øge bevidstheden om Som led i 1 ton mindre -kampagnen blev der i forbindelse med skoleskibet Danmarks anløb af Skt. Petersborg d. 27. august, 2008 afholdt receptioner og events for bl.a. russiske skolebørn under overskriften Bæredygtighed. Foto: Generalkonsulatet i Skt. Petersborg. 10

11 energieffektiv adfærd, samtidig med at den danner grundlag for implementeringen af konkret dansk miljø- og energiteknologi i samarbejde med russiske partnere. Stærk lokal samarbejdspartner Generalkonsulatet har gennem hele forløbet haft et tæt samarbejde med forsyningsselskabet Skt. Petersborg Vodokanal, der gennem årene har lavet flere miljøprojekter sammen med det danske Miljøministerium. Vodokanal er i Rusland kendt for et omfattende oplysningsarbejde gennem bl.a. uddannelsescenteret Youth Ecological Centre og flere end 40 skoler i Skt. Petersborg og Leningrad- regionen. Vodokanal går som hovedaktør i kampagnen forrest med et godt eksempel ved at nedsætte sit eget CO2-udslip. I dialog med den nye generation Første del af 1 ton mindre -kampagnen i Skt. Petersborg blev sat i gang i maj, 2008 og kulminerede i maj 2009, da vinderne af en nyhedsbrev-konkurrence blev kåret. Konkurrencen var udskrevet blandt 80 skoler i Leningrad-regionen og havde deltagelse af 250 elever i 16- årsalderen. Eleverne har alle deltaget i en række seminarer, hvor de har lært om klimadagsordenen og danske grønne løsninger, og på den baggrund fået til opgave i et nyhedsbrev at give deres bud på, hvad der i en russisk kontekst skal til for at imødegå klimaudfordringen. Klimarejse som præmie Som førstepræmie vandt eleverne sammen med en lærer en tur til Danmark. Under det to dage lange ophold i København besøgte eleverne Experimentarium, Dansk Naturvidenskabsfomidling, Københavns Energi, Energistyrelsen, den russiske ambassade og Bakkegårdsskolen i Gentofte, hvor de russiske elever præsenterede deres nyhedsbrev, og hvor de danske elever fortalte om, hvordan undervisning om klima foregår på deres skole. Ud over de faglige besøgsaftaler blev der også tid til sightseeing og en tur i Tivoli. Bred eksponering gennem medieomtale Kampagnens mange initiativer er ud over de ca. 250 elever fra de 80 skoler, deres lærere og forældre nået ud til den "almindelige russer" via den medieomtale, Leder af Energi og Vandværkstedet Jesper Steenberg fortæller de russiske elever om energiforsyning i København. Foto: Generalkonsulatet i Skt. Petersborg. projektet løbende har fået. Ekspempelvis blev kåringen af vinderne dækket på den landsdækkende tv-kanal NTV samt i lokale aviser og på lokal radio. Også vinderholdets rejse til Danmark har fået god eksponering med fyldig og positiv omtale i internetavisen "Fontanka", som var med under de russiske elevers tur til København. I artiklen forlyder det, at de russiske elever under besøget på den russiske ambassade i København skulle have opfordret ambassadøren til at få den russiske præsident Dmitrij Medvedev til København til en snak om, hvordan klimaudfordringen skal løses. Om opfordringen fra de russiske elever bliver taget til efterretning er endnu uvist. Sikkert er det dog, at Vodokanal som led i fase to af 1 ton mindre -kampagnen, der har til formål at få kampagnen bredt ud til en større del af Rusland, allerede er i gang med at planlægge endnu en seminarrrække om energi og CO2 i områder udenfor Leningrad-regionen. Moskva med på klimavognen 1 ton mindre -kampagnen blev ligeledes for nylig præsenteret på en partikonference for Forenede Rusland, hvor bl.a. Moskvas borgmester Yurij Luzhkov og medlemmer af Dumaen deltog. Som resultat af præsentationen er kampagnekonceptet nu ved at blive skrevet ind i protokollen for det videre arbejde med oplysning til unge om energi og miljøpolitik i Rusland. Yderligere information Der kan læses mere om 1 ton mindrekampagnen på generalkonsulatets hjemmeside: 11

12 Danmarks ambassadør i Australien Susanne Shine bliver sammen med Sydneys byrådsformand kørt til talerstolen for at åbne Dreams on Wheelsudstillingen. Foto: Ambassaden i Canberra. DRØMME PÅ HJUL I AUSTRALIEN, CANBERRA, 2007 En public diplomacy-indsats med fokus på dansk cykelkultur og bæredygtig udvikling har givet positiv omtale af Danmark og sikret den genåbnede danske ambassade nye kontakter i den australske hovedstad. 1. september 2007 genåbnede Danmark ambassade i Australiens hovedstad Canberra. For at eksponere den opgraderede danske tilstedeværelse i Australien iværksatte den nyåbnede ambassade en længerevarende public diplomacy-indsats. Omdrejningspunktet for indsatsen var udstillingen Dreams on Wheels, der består af 17 dansk producerede cykler fra Christiania-cyklen til højteknologiske designercykler. Rundt om udstillingen fortæller en række udstillingsplakater om dansk cykelkultur med danske byer som 12 cases og den danske arkitekt og byplanlægger Jan Gehls visioner for bæredygtig byudvikling. Tour d'australie Udstilingen blev åbnet i forbindelse med den officielle åbning af ambassaden i Canberra, som Udenrigsministeriets direktør Ulrik Federspiel stod for indvielsen af. Efterfølgende blev udstillingen vist i Sydney, Brisbane, Melbourne og Adelaide. I forbindelse med visningerne arrangerede ambassaden foredrag ved australske såvel som danske talere. Herudover blev der gennemført cykelløb, filmfremvisninger og andre events med henblik på at skabe opmærksomhed omkring udstillingen og dens budskab om at bruge cyklen som alternativ til bilen og dermed skabe mere bæredygtige byer til gavn for mennesker såvel som miljøet. Udstillingen har således skabt et stort og positivt fokus på Danmark, som ville have været svært at opnå, hvis åbningen af ambassaden alene var blevet markeret med rødt bånd og saks. Massiv mediedækning Under overskrifter som "Danish Embassy makes two-wheeled comeback" og "Top tracks of Danish dreams" har australske dagblade, radiostationer og lokale tvstationer bragt historier, der med udgangspunkt i udstillingen fortæller om Danmark som grønt foregangsland, som nu opprioriterer sin tilstedeværelse i Australien. På baggrund af de gode erfaringer fra Australien har Udenrigsministeriet fået udviklet en ny og mere fleksibel version af Dreams on Wheels-udstillingen, som er beskrevet nærmere på næste side.

13 Succesen ruller videre Nyheden om Dreams on Wheelsudstillingens succes i Australien i 2008 afstedkom hurtigt stor efterspørgsel fra danske repræsentationer verden over. Udstillingen i Australien var imidlertid ikke udviklet med henblik på at fungere som vandreudstilling, hvorfor der var behov for en mere fleksibel udgave. Udenrigsministeriet bad derfor kurator, Thomas Ermacora om at redesigne udstillingen med henblik på en verdensturné. Premiere i Skotland Den nye udgave af Dreams on Wheelsudstillingen om dansk cykelkultur og bæredygtig byudvikling fik premiere i Edinburgh 24. januar 2009, hvor Det Danske Kulturinstitut havde inviteret danske og skotske interesseorganisationer, politiske repræsentanter, journalister og kurator Thomas Ermacora til at deltage i åbningen, hvor også tre danske eksperter hhv. byplanlægger Jan Gehl fra Gehl Architechts, ingeniør Troels Andersen fra Cowi (og tidl. Odense Kommune) og professor i sundhed Lars Bo Andersen fra Syddansk Universitet fortalte om de strategier, Danmark har anvendt for at fremme cyklisme, og de sundhedsmæssige fordele, der er forbundet med at skifte bilen ud med cyklen. Videre østover Dreams on Wheels er siden åbningen i Skotland blevet vist i Tokyo, Riga og senest Moskva, hvor udstillingen blev præsenteret sammen med arkitekturudstillingen Instants of Architecture, som er beskrevet andetsteds i nærværende rapport. Som en del af konceptet var danske cykeleksperter inviteret til Moskva for at deltage i dialogen om, hvordan cyklisme kan fremmes i den russiske hovedstad. I det øjemed havde eksperterne fået en særlig invitation til at deltage i en høring i Moskvas byråd, hvor de blev stillet meget konkrete spørgsmål om, hvad der skal til for at forbedre cykelinfrastrukturen i den russiske megametropol. Timingmæssigt falder visningen af Dreams on Wheels sammen med, at der fra russisk side er politisk fokus på bæredygtig byudvikling, og at de nye generationer råber på mere klimavenlige transportløsninger som eksempelvis cykling. Verden venter Turnéplanen byder i resten af 2009 og første halvår af 2010 på visninger i USA (Portland og San Fransisco), Storbritannien (London), Spanien (Madrid), Ungarn (Budapest) og Belgien (Bruxelles). Yderligere information Der kan læses mere om Dreams on Wheels her: Den dansk-italienske kurator af Dreams on Wheels-udstillingen Thomas Ermacora (yderst til højre) forklarer Edinburghs øverste embedsmand George D. W. Grubb om bæredygtige danske cykelløsninger. Foto: Thomas Ermacora. 13

14 DANSK-FRANSK SAMARBEJDS- KONFERENCE, PARIS, 2008 Ved at kombinere det politiske niveau med erhvervslivets konkrete løsninger har den danske ambassade i Paris skabt en platform til fremme af eksport af grøn dansk teknologi med samtidig støtte til de franske bestræbelser på at identificere de bedste metoder og løsninger og lovgivning på området. Indsatsen er et eksempel på, hvordan snitflader mellem public diplomacy og eksportfremme kan udnyttes. Frankrig har en lang tradition for at bruge atomkraft til el og varmeforsyning. 87,5% af landets samlede elproduktion kommer fra atomkrafværker. Politisk er der imidlertid begyndt at blæse nye og mere bæredygtige vinde, idet den franske regering med præsident Nicolas Sarkozy i spidsen i 2007 satte som mål, at 23% af Frankrigs energibehov i 2023 skal dækkes af vedvarende energikilder. Behov for teknologi og know-how I kølvandet på en lang række lovmæssige tiltag og energipolitiske ændringer i Frankrig, herunder oprettelse af et nyt superministerium for miljø, bæredygtig udvikling, energi og transport (MEEDAT) opstod der i 2008 fra fransk side et behov for en lang række cleantech-produkter. Den danske ambassade i Paris så en mulighed for at udnytte udviklingen til ikke blot at forøge eksporten af danske clean-tech produkter til Frankrig, men også for at fremme kendskabet til Danmark som grøn nation med mange års erfaring med bæredygtig udvikling. Fra fransk side var der deltagelse af ledende franske politikere, opinionsdannere, brancheorganisationer, energinetværk, interessegrupper inden for energi og miljø, journalister samt ikke mindst direktører og ledende medarbejdere fra et stort udvalg af Frankrigs energi og transportfirmaer. Meget mere end møller "Konferencen har som led i ambassadens COP15- kampagne i 2007 og 2008 gjort os i stand til både at kommunikere generelt om Danmark som et grønt foregangsland og, måske endnu vigtigere, klart kommunikere at Danmark ikke blot er stærk inden for vindteknologi men ligeledes inden for andre områder såsom biomasse, biogas, solenergi, bølgeenergi, smart grid-løsninger og energieffektivitet," siger handelsmedarbejder på den danske ambassade i Paris Ann Bouisset. Tæt dansk-fransk samarbejde Future Energy kickstartede det, der nu er blevet et tæt samarbejde mellem fremtrædende franske virksomheder såsom EDF og GDF SUEZ. Samtidig bistår ambassaden MEEDAT og den franske miljøstyrelse med at tilvejebringe detaljer omkring afregningspriser på vindenergi, procedurer for hvordan vedvarende energikilder kobles til el-nettet i Danmark, m.v. Et andet håndgribeligt resultat af indsatsen er, at Danmark blev inviteret med som æresgæst, da MEEDAT i november 2008 i forbindelse med det franske EU-formandskab arrangerede en højtprofileret uge for bæredygtig udvikling og vedvarende energi - SIREME. Danmark var stærkt repræsenteret på messen, ikke mindst med støtte fra den danske klima- og energiminister Connie Hedegaard, der sammen med den franske minister for miljø, energi og bæredygtig udvikling Jean-Louis Borloo var med til at indvie messen. Fokus på dansk politisk og kommerciel know-how Samarbejdskonferencen satte med 34 præsentationer og efterfølgende møderunder fokus på dansk energipolitik, det danske eksempel og grøn dansk teknologi inden for praktisk taget alle vedvarende energiformer: on- og offshore-vindenergi, solenergi, biomasse, biogas, bølgekraft, varmepumper, hydrogen-teknologi, el-biler etc. Særligt blev der lagt vægt på at definere potentielle samarbejdsområder Danmark og Frankrig imellem. Den franske minister for miljø, energi og bæredygtig udvikling Jean-Louis Borloo viste stor interesse for de danske virksomheder, der var repræsenteret på SIREME-messen. Foto: Ambassaden i Paris. 14

15 EN GRØN DANSK AMBASSADE, ATHEN, Den danske ambassade i Athen har gennem to år arbejdet aktivt og systematisk med public diplomacy på det grønne område. Resultatet er god eksponering af de grønne danske budskaber til gavn for Danmark såvel som for klimaet. Centralt i Athens public diplomacyindsats står, at man for at kunne påvirke andre må feje for egen dør. Ambassaden har derfor, som den første danske ambassade, indgået en kurveknækkeraftale med Elsparefonden. Aftalen forpligter ambassaden til at reducere energiforbruget. Walking the talk Foreløbig går det godt. Gennem de seneste otte måneder er ambassadens energiforbrug reduceret med ca. 8%. I et samarbejde mellem ambassaden og Udenrigsministeriet i København er idéen om energivenlige ambassader blevet udbredt til andre danske ambassader. Foreløbig har ti danske ambassader indgået kurveknækkeraftaler. Grønt regionalt samarbejde Videndeling og samarbejde på tværs af Udenrigsministeriets globale repræsentationsnetværk er en hjørnesten i public diplomacy-arbejdet. I november 2008 var ambassaden anker i et ambitiøst grønt dansk public diplomacy-initiativ i Sydøsteuropa. I alt 12 ambassader dækkende 14 lande, herunder Tyrkiet, Grækenland, Bulgarien og Balkan-landene, samarbejdede om to storstilede konferencer i Athen og Sofia. På konferencerne blev den danske grøn vækst-model præsenteret af en håndplukket dansk delegation med miljøminister Troels Lund-Poulsen i spidsen. På konferencerne deltog flere hundrede meningsdannere og beslutningstagere fra den sydøsteuropæiske region. Et langt sejt træk Kodeordet i den danske public diplomacy-indsats i Grækenland er at kombinere store flagskibe med en vedholdende indsats i det daglige. Ambassaden deltager kontinuerligt i den grønne debat i Grækenland. Oplæg og taler ved centrale klimaevents, artikler og interviews i græske medier, stande ved messer og løbende møder med centrale aktører i den græske offentlighed, hvor aktiv brug af hjemmeside og informationsmateriale er blandt aktiviteterne. Grønne nyheder fra Danmark Resultaterne af ambassadens indsats er synlige og konkrete. Danmark er blevet et centralt referencepunkt i den grønne debat i Grækenland. Vel at mærke med det positive budskab, at Grækenland kan lære meget af Danmark, og at danske virksomheder leverer løsninger på nutidens og fremtidens problemer. Samt at COP15 er verdens window of opportunity and necessity med hensyn til at indgå en global klimaaftale. Græske medier bringer hyppigt positive og velinformerede artikler om Danmark på det grønne område. Adskillige græske journalister har opholdt sig i Danmark med det formål at formidle den danske case. Den på det grønne område førende mediekoncern i Grækenland, SKAI, der er en af ambassadens faste samarbejdspartnere, bringer i de daglige grønne nyheder relativt ofte historier fra Danmark. Og som en del af programmets faste baggrund er der etableret en count down-tæller, der tæller dagene ned til klimatopmødet i København. Afledte effekter Et andet synligt resultat er, at Danmark, navnlig ambassaden, ofte inviteres til at deltage og afgive indlæg i græske fora i et langt større omfang, end et land af Danmarks størrelse almindeligvis kan forvente. Eksempelvis afgav ambassaden en key note-tale på den formentlig største klimaevent i Grækenland i 2009 The Athens Summit - der fandt sted i maj. Overskriften for og ledetråden i topmødet var The Road to Copenhagen. Det store fokus på Danmark smitter også positivt og konkret af på handelsområdet. Interessen for danske vedvarende energiinvesteringer i Grækenland og for danske produkter og know-how påvirkes positivt, bl.a. på vind-og solenergiområderne. Det mærkes helt konkret i ambassadens handelsafdeling, hvor der er indgået aftaler på energi- og klimaområdet Souschef på ambassaden i Athen -Jesper Fersøv Andersen -fremlægger den danske case på Athens Summit. Foto: Ambassaden i Athen. mellem græske og danske virksomheder. Og flere er i pipelinen. Slutspurt og opfølgning Ambassadens public diplomacy-indsats fortsætter intenst op til COP15. Bl.a. planlægges i samarbejde med Athens Kommune i september en grøn koncert på en af Athens bedste pladser med deltagelse af et dansk rock band. Koncerten vil også bl.a. blive brugt som vindue for grønne danske budskaber. Også efter COP15 vil ambassaden have fokus på den grønne dagsorden i public diplomacy-arbejdet. Klimaet og miljøet vil stedse have behov for, at debatten udvikler sig. Danmark vil også efter topmødet have et særligt ansvar som foregangsland. Public diplomacy-indsatsen vil fortsat være en nøgle til at løfte det. 15

16 Klima- og energiminister Connie Hedegaard præsenterede en pilotudgave af Copenhagen Challenge på en indisk skole, da hun i februar 2009 aflagde besøg i New Delhi. Foto: Ambassaden i New Delhi. PUBLIC DIPLOMACY PÅ MOBILTELEFON, NEW DELHI, indere har i løbet af 2009 downloadet mobiltelefonspillet "Copenhagen Challenge", og ambassaden i New Delhi har svært ved at imødekomme efterspørgslen på CD- ROM'er fra skoler, der gerne vil bruge spillet som led i undervisningen om klima. Det populære spil, der på underholdende vis sætter fokus på klima og COP15, er udviklet i et samarbejde mellem den danske ambassade i New Delhi og den indiske softwarevirksomhed ZMQ. Som del af ambassaden public diplomacyindsats frem mod FN's klimakonference i København er formålet med spillet at øge bevidstheden om klimaudfordringen blandt indiske børn og unge gennem leg. Ved at spille lærer brugerne både om de globale klimaforandringer og får råd om, hvordan de selv kan gøre for at nedbringe deres CO2 udslip. Et kæmpe marked Mobilmarkedet i Indien er særdeles veludviklet: Flere har mobiltelefoner end fastnet-telefoner og hjemmecomputere. Med 347 mio. mobiltelefonbrugere er der tale om et uhyre gennemslagskraftigt medie, især blandt det yngre segment. Lancering ved Connie Hedegaard En pilot-udgave af Copenhagen Challenge blev præsenteret af klima- og energiminister Connie Hedegaard på en skole i New Delhi. Lanceringsbegivenheden gav anledning til god pressedækning bl.a. i Times of India, Deccan Herald, Statesman, AFP, Voice of America TV og Bloomberg. Spillet har siden lanceringen gennemgået en række justeringer og kan i dag downloades gratis til både pc og mobiltelefon på hhv. engelsk og hindi. Distributionen foregår gennem en af Indiens førende udbydere af mobiltelefoni (70 mio. abonnenter) og via hjemmesiden Ud over de downloads har ambassaden indgået aftaler med et større antal skoler i New Delhi via lokalforvaltningen om levering af eksemplarer af klimaspillet med henblik på brug i undervisningen. Efterspørgslen fortsætter Ambassaden har allerede fået henvendelser fra andre lande om muligheden for at få spillet oversat og planlægger produktion af ekstra CD-ROM'er med spillet for at imødekomme den lokale efterspørgsel. 16

17 TEMA 2: DEN DANSKE SAMFUNDSMODEL Danmark har ry for at være et sikkert land med velfærd for alle og et fintmasket socialt sikkerhedsnet. De senere år har især den økonomiske udvikling i Danmark givet genlyd ude i verden, hvor Danmark i internationale målinger ligger i front på parametre som lav korruption, forretningsklima, globaliseringsparathed, m.v. Et gennemdemokratiseret land Det overordnede budskab under temaet den danske samfundsmodel er, at Danmark er et velstående og gennemdemokratiseret samfund uden de store skel, man finder andre steder i verden. Danmark er et af de fredeligste lande i verden med et fleksibelt arbejdsmarked, social sammenhængskraft og folkeligt engagement. Endelig er Danmark et relativt åbent og globaliseringsparat samfund med stor samhandel med andre lande og mange grænseoverskridende investeringer. Den foreløbige indsats Hvad interessen for Danmark og den danske samfundsmodel består i er vidt forskellig afhængig af den lokale kontekst. På baggrund af ambassadernes projektansøgninger kan det konstateres, at interessen spænder fra det danske sundhedssystem til fødevaresikkerhed. Konkret er der gennemført aktiviteter med fokus på det danske sundhedssystem som en hjørnesten i den danske samfundsmodel. Eksempelvis blev der i Kina i 2008 i forbindelse med den danske sundhedsministers besøg afholdt seminarer om det danske sundhedssystem med fokus på sygesikring. Indsatsen omfatter endvidere aktiviteter med fokus på dansk børnekultur og danske børneinstitutioner, ligesom "World Outgames" for bøsser og lesbiske, som blev afholdt i København i 2009, er blevet fremhævet som udtryk for dansk frisind, tolerance og mangfoldighed. Endelig har danske repræsentationer i en række lande gennemført seminarer og konferencer om arbejdsmarkedsforhold, herunder hvordan man fra dansk side arbejder med at imødegå globaliseringens udfordringer. Dialog i højsædet Et fællestræk for indsatsen under temaet den danske samfundsmodel er, at kernen i aktiviteterne er dialog. Flexicurity og det danske sundhedssystem er ikke en vare, der uden videre kan eksporteres. Derfor danner den danske case alene udgangspunkt for en dialog om, hvordan danske erfaringer kan bruges i den givne lokale kontekst. Dansk børnekultur er et poulært emne under temaet den danske samfundsmodel. Foto: Christian Jørgensens. 17

18 SYMPOSIUM OM DEN DANSKE FLEXICURITY- MODEL, ATHEN, 2007 Den danske flexicurity-model er omdrejningspunktet i et dansk-græsk samarbejde, hvormed den danske ambassade i Athen gennem de sidste to år har skabt gode relationer til bl.a. græske fagforeninger, medier, forskere, udenrigspolitiske institut og det politisk-administrative system. I Grækenland har der i længere tid været gang i en arbejdsmarkedsreformproces, der som i andre EU-lande handler om at omstille det græske arbejdsmarked til de rammevilkår, der gør sig gældende i en globaliseret verden, hvor ikke mindst evnen til at udnytte og udvikle sine menneskelige ressourcer er et afgørende konkurrenceparameter. Den danske flexicurity-model (med en sammentrækning af de engelske ord for fleksibilitet og sikkerhed.) er af EU- Kommissionen blevet anbefalet som vejen til vækst og øget beskæftigelse i Europa. Det var derfor nærliggende for den danske ambassade i Athen at indgå et samarbejde med repræsentanter for græske faglige organsationer, erhvervsfolk og politikere for derigennem at skabe kendskab til de danske erfaringer med flexicurity og udforske muligheden for at inspirere Grækenland med den danske model, også selv om den græske kultur og samfundsstruktur er en anden end i Danmark. Ambassaden traf i samarbejde med LO og DA beslutning om at holde et symposium i Athen med fokus på flexicurity. Forud for symposiet blev græske fagforeningsrepræsentanter inviteret til Danmark med henblik på at lære mere om den danske model. Sammen med fagforeningsrepræsentanterne inviterede ambassaden endvidere tre græske journalister til Danmark for på den måde at sikre så velinformeret græsk mediedækning som muligt. Jounalisterne havde under opholdet interviewaftaler med LO, DI, Beskæftigelsesministeriet, Invest in Denmark og danske samfundsvidenskabelige forskere m.fl. Således blev der i Grækenlands mest toneangivende aviser bragt ti artikler om den danske flexicuritymodel. Symposiet Symposiet blev arrangeret i samarbejde med det politisk uafhængige græske udenrigspolitiske institut og det græske LO s tænketank Labour Academy, der bl.a. bidrog til at mobilisere stor deltagelse fra egne rækker. Den primære målgruppe for arrangementet var det græske LO og arbejdstagere, der er den afgørende nøgle til arbejdsmarkedsreformer i Grækenland i retning af øget fleksibilitet. Indsatsen havde imidlertid også en række andre målgrupper som eksempelvis græske forskere, embedsmænd, politikere, arbejdsgivere samt kvinde- og ungdomsorganisationer. Symposiet havde deltagelse af ca. 100 repræsentanter fra ovenstående målgrupper og gav anledning til bred og kvalificeret medieomtale. Dialogen fortsætter Det seneste skud på stammen af aktiviteter var et opfølgningsarrangement i juli 2009, hvor repræsentanter for den græske fagbevægelses tænketank deltog i et konkret og målrettet seminar på den danske ambassade om life long learning - et emne, hvor Danmark også kan inspirere beslutningsprocesserne i Grækenland. Yderligere information Du kan læse mere om konferencen her: Symposiet var et samarbejde mellem LO, DA, det græske udenrigspolitiske institut (ELIAMEP) og det græske LO's tænketank (KANEP). Foto: Ambassaden i Athen. 18

19 UDSTILLINGSPROJEKT FOR OG MED BØRN, BERLIN, 2008 Høje besøgstal, positiv presseomtale og nye kontakter er, hvad den danske ambassade i Berlin har fået ud af en public diplomacy-indsats i børnehøjde. I den tyske debat om fornyelse af familieog ligestillingspolitikken fremhæves den danske model som forbilledlig. Både den danske tradition for læring og dansk børnekultur vækker opsigt i Tyskland, fordi der tages udgansgspunkt i børnene selv. Dansk inspiration På baggrund af en erkendt interesse for dansk børnekultur lagde det nordiske fælleshus i efteråret 2008 hus til en dansk børnehave for på en konkret og legende måde at formidle information om dansk børnekultur og danske børneinstitutioner. Målgruppen for indsatsen var tyske børn og forældre, pædagoger og pædagogstuderende samt ledere og medarbejdere på børnekulturinstitutioner, der arbejder professionelt med børnekultur. Kropstemaet udgjordes af et puderum med en mængde store skumbyggeelementer og blev hurtigt et populært sted i udstillingen. Dertil kom byggemuligheder i rumafdelingen og et sejloverdækket læsehjørne med masser af eksempler på oversat dansk børnelitteratur fra H.C. Andersen til Kim Fupz Aakeson. Endelig var der indrettet et hittegodskontor med ting fra kendte eventyr, som voksne og børn i fællesskab kunne finde frem til ejermændene af f.eks. svovlstikker, isklumper og en ært. Øvrige tilbud I tillæg til de fire temarum blev der i udstillingsperioden tilbudt musik, teater, film, workshops inden for temaerne energi, billedkunst og arkitektur, ligesom de besøgende børn kunne få en rundvisning i det fællesnordiske ambassadekompleks. Udstillingen har været populær med totre besøgende institutionsgrupper hver formiddag og familier om eftermiddagene og i weekenderne. I alt har besøgt udstillingen, som ligeledes er blevet omtalt på tyske hjemmesider og i den tyske avis Tagesspiegel. Nye kontakter Med projektet har ambassaden etableret en række nye kontakter inden for børneog ungdomssektoren og i tyske energi- og klimaorganisationer. Eksempelvis er der indgået en samarbejdsaftale med Jugendkulturservice, der bl.a. udgiver Berlins største publikationer for børn og unge. Opfølgning på projektet Ambassaden i Berlin planlægger i efteråret 2009 at følge op på de to områder, der umiddelbart vakte størst interesse fra tysk side, nemlig energi- og klimaformidling samt arkitektur for børn og unge. Fire temarum Med inspiration fra en række danske børnekulturprojekter blev der under temaet Mach dich schlau ("Bliv klog") indrettet værksteder for børn med temaerne energi, billede, krop, ord og rum. I hvert temarum blev udvalgte danske børnekulturprojekter præsenteret på posters for et voksent publikum. Eksempelvis kunne man i energirummet læse om Klimakaravanen, der er et projekt udarbejdet af Energitjenesten i København. Fra august 2007 til oktober 2009 kører en karavanebus spækket med udstyr, oplevelser og undervisningsaktiviteter rundt til 148 danske skoler med det formål at skabe debat om klimaforandringer og energibesparelser forud for FN's klimakonference i Danmark i efteråret I energirummet kunne børnene bl.a. måle strømforbrug på forskellige ting ved hjælp af sparometere og i et særligt indrettet billedrum kunne de lade sig inspirere af danske kunstnere som Tal R og Camilla Rasborg og lave collager. Et DICA-bord med indbyggede forstørrelsesglas var et af udstillingens tilløbsstykker. Børnene kunne selv lægge ting i bordets skuffer og se, hvordan de så ud i forstørret udgave. Foto: Ambassaden i Berlin. 19

20 TEMA 3: DET KREATIVE DANMARK Danish Design har stadig et fast greb i kvalitetsbevidste forbrugere over hele verden. Renomméet er knyttet til det klassiske design og ikonerne indenfor møbeldesign og arkitektur, og det er dette, der er indgangen til forståelsen af, hvordan design er en del af danskernes hverdag. Design og arkitektur Der satses aktuelt på at generobre status på design og arkitekturområdet, bl.a. gennem fremstød i udvalgte lande og ved at placere Danmark som et center for design gennem INDEX og opbygningen af en årlig international designuge i København. I sommeren 2009 blev INDEX:AWARD, der er verdens største designpris uddelt i København. Med design som tema kan Danmark fremhæves som et land, hvor socialt og økonomisk overskud omsættes til oplevelser og innovation til gavn for den brede befolkning. I regi af handlingsplanen for global offensiv markedsføring af Danmark løb der allerede fra 2007 en række store danske designsatsninger af stablen i udlandet, herunder markedsføring af dansk design i New York og i Kina med en ny serie af promotionmateriale fra Dansk Design Center og Born Creative i New York. Senest er udstillingen Instants of Architecture, som fokuserer på bæredygtig arkitektur, i 2009 blevet vist i Prag, Paris og Moskva. Overskud til innovation Det overordnede budskab er, at Danmark er et land, hvor socialt og økonomisk overskud omsættes til oplevelser og innovation til gavn for alle. Med udgangspunkt i det gode design i danskernes dagligdag, i industriproduktion, miljøproduktion og designbevidstheden på alle samfundsområder (broer, kulturhuse, Metro, handikapvenlig design, grafisk design, vindmøller, cykler) præsenteres den politiske regulering af området, uddannelser, forskningsarbejdet og eksporten. Indsatsen skal påvirke billedet af Danmark blandt meningsdannere, beslutningstagere, forskere, erhvervslivet, arkitekt- og byggesektor og dermed underbygge de store danske satsninger for markedsføring af design og arkitektur, det store eksportpotentiale m.v. og den aktive satsning på kulturudveksling og kultureksport. Den foreløbige indsats Siden 2007 er der bevilget ca. 4 mio. kr. til public diplomacy-aktiviteter med fokus på det kreative Danmark. Public-diplomacy under temaet det kreative Danmark fokuserer på emner fra dansk kunsthåndværk til bæredygtig arkitektur. Foto: VisitDenmark, Ole Olsen. 20

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

2/41. Formandens forord

2/41. Formandens forord Redegørelse for fondens virksomhed 2007-2012 2/41 Formandens forord I 2007 blev det fra politisk side besluttet at igangsætte en omfattende markedsføringsindsats, der skulle skabe et bedre kendskab i udlandet

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld Årsberetning 2007 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati. Mere handel. Nye job.

Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati. Mere handel. Nye job. Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati Mere handel. Nye job. Maj 2014 Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati Mere handel. Nye job. Maj 2014 Regeringens strategi

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstillinger fra Vækstforum om bevillinger til aktiviteter i forbindelse med klimatopmødet i 2009

Bilag. Region Midtjylland. Indstillinger fra Vækstforum om bevillinger til aktiviteter i forbindelse med klimatopmødet i 2009 Region Midtjylland Indstillinger fra Vækstforum om bevillinger til aktiviteter i forbindelse med klimatopmødet i 2009 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 9 - Ansøgninger Ansøgning:

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

DANMARK SYDAFRIKA PARTNERSKAB FOR FREMTIDEN

DANMARK SYDAFRIKA PARTNERSKAB FOR FREMTIDEN DANMARK SYDAFRIKA PARTNERSKAB FOR FREMTIDEN NAMIBIA BOTSWANA Johannesburg PRETORIA MOZAMBIQUE SWAZILAND Bloemfontein LESOTHO Durban SYDAFRIKA Capetown Port Elisabeth East London INDISKE OCEAN DANMARKS

Læs mere

Danmark - Indien. februar 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33

Danmark - Indien. februar 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Danmark - Indien Partnerskab til fælles gavn februar 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-Mail: Internet: um@um.dk www.um.dk Forsidefotos:

Læs mere

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden 2015 2018 DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden i 2015 2018 ISBN 978-92-893-3930-8

Læs mere

Inspiration til partnerskaber: Case-samling

Inspiration til partnerskaber: Case-samling Inspiration til partnerskaber: Case-samling Økonomi- og Indenrigsministeriet Maj 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Partnerskaber udspringer af behov... 5 Forudsætninger for succes... 7 Fælles indsats

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Aktivitetsberetning 2014

Aktivitetsberetning 2014 Aktivitetsberetning 2014 AKTIVITETSBERETNING 2014 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle aktiviteter Indhold AKTIVITETSBERETNING 2014... 5 PUBLIC

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Tema: EU forud for Europa-valget

Tema: EU forud for Europa-valget MAJ 2014 TIDSSKRIFTET PÅ DANSK OM UDENRIGSPOLITIK OG INTERNATIONALE FORHOLD Tema: EU forud for Europa-valget Baggrundsartikler om Ukraine-krisen Dokument: Præsident Putins tale ved annekteringen af Krim

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Transportartikler 2008 201

Transportartikler 2008 201 Transportartikler 2008 201 Grøn logistik Carbon Footprint i logistikken Efter i en årrække at være dømt ude synes miljøet nu atter på vej ind i virksomhedernes bevidsthed. Ikke mindst den megen omtale

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Internationaliseringen der blev væk Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Maj 2010 Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Rådet

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Projektet er medfinansieret af EU s Socialfond Indledning... 3 Målgruppe A... 4 Generelt om målgruppen... 4 Volumen...

Læs mere