Opprioritering af public diplomacy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opprioritering af public diplomacy"

Transkript

1 Udenrigsministeriet Udenrigsminister Per Stig Møller i dialog med den senegalesiske musiker og samfundsdebattør Youssou N'Dour under et debatarrangement i København i Foto: Polfoto. DANMARK I DIALOG MED VERDEN - Eksempler på dansk public diplomacy i praksis Udenrigsministeriet offentliggjorde i oktober 2006 en omfattende analyse af de udfordringer, globaliseringen stiller for Danmarks samspil med andre lande og kulturer og for varetagelsen af danske interesser internationalt. Analysen peger på vigtigheden af, at Udenrigsministeriets medarbejdere kan operere i flere - ofte uformelle og ikke statslige - netværksbaserede samarbejdsstrukturer på tværs af landegrænser, fordi det i stigende grad er her de udenrigspolitiske beslutninger formes. Opprioritering af public diplomacy Public diplomacy, der består i varetagelse af danske interesser internationalt via kommunikation med netop ikke-statslige aktører såsom medier, interesseorganisationer, virksomheder, NGO er, m.fl., er på baggrund af globaliseringsanalysens anbefalinger gjort til et nyt prioritetsområde i Udenrigsministeriet og udgør, som supplement til det klassiske diplomati stater imellem, en central del af den daglige opgavevaretagelse. Rapportens formål Det primære formål med nærværende rapport er at dokumentere den danske public diplomacy-indsats ved brug af konkrete eksempler på aktiviteter iværksat af danske repræsentationer i udlandet. Rapporten omfatter Udenrigsministeriets public diplomacy-indsats bredt, men opererer med en klar sondring i forhold til de forskellige ordninger og politiske forlig, hvorunder aktiviteterne er gennemført.

2 INDHOLD FORORD BAGGRUND - Hvad er public diplomacy? - Public diplomacy i Udenrigsministeriet DEL 1 OFFENSIV GLOBAL MARKEDSFØRING AF DANMARK - Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark Tema 1: Miljø, energi og klima - COP15-cykeltour i Japan - Dansk klimakampagne i Rusland - Drømme på hjul i Australien - Dansk-fransk samarbejdskonference i Paris - En grøn dansk ambassade - Public diplomacy på mobiltelefon Tema 2: Den danske samfundsmodel - Symposium om den danske flexicurity-model - Udstillingsprojekt for og med børn Tema 3: Det kreative Danmark - Dansk deltagelse på 100% Design-messen - Vandreudstilling om dansk bæredygtig arkitektur Tema 4: Danmarks globale ansvar og engagement - Dialog om Danmark og FN - Rundbord om civil-militær samtænkning DEL 2 PUBLIC DIPLOMACY I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA - Baggrund - Det arabiske initiativ - Uddeling af LEGO-klodser i Mellemøsten - Hip hop-projekt i Palæstina

3 PUBLIC DIPLOMACY - DE TO FØRSTE ÅR 1. september 2007 etablerede Udenrigsministeriet en afdeling for Public Diplomacy. Dermed kom Danmark med i en gruppe af ca. 10 lande, der har gjort public diplomacy til en prioritet i det diplomatiske arbejde. Public diplomacy i Udenrigsministeriet har to hovedformål. For det første at øge Danmarks indflydelse gennem påvirkning af de stadig flere ikke-statslige aktører, der har fået øget betydning på grund af de sidste 20 års kommunikationsrevolution. Det er f.eks. medierne, internationale organisationer og NGO er, multinationale virksomheder, religiøse ledere, den politiske forbruger, enkeltpersoner og mange flere. Det er aktører, der sammen med de statslige aktører er med til at træffe afgørelser, som i høj grad påvirker Danmark og danskernes levevilkår, og det er derfor naturligt at øge indsatsen for at få international indflydelse gennem påvirkning af disse ikke-statslige aktører. Et godt eksempel herpå er de mange aktører, der har betydning for den aftale, som skal indgås under COP15- klimakonferencen i København i december Foruden holdningen hos de store statslige aktører som USA, EU, Kina og Indien vil resultatet også afhænge af, hvilket pres på beslutningstagerne der kommer fra den globale klimaopinion, medierne, NGO erne, toneangivende enkeltpersoner som journalister og skuespillere samt mange flere. En stor del af den danske public diplomacy-indsats har derfor gennem de sidste to år haft til formål at få disse aktører til at arbejde for indgåelsen af en ambitiøs klimaaftale i København. For det andet har public diplomacyindsatsen til formål løbende at styrke Danmarks omdømme eller nation brand i jargonen - i verden. Det gøres, fordi opfattelsen af Danmark har betydning for bl.a. Danmarks globale indflydelse, dansk eksport og turisme og behandlingen af danskerne i udlandet. Undersøgelser viser, at opfattelsen af Danmark bliver mere positiv, jo mere folk kender os. Derfor er opgaven at udbrede kendskabet til danske værdier og Danmark som helhed. Dette nation branding-arbejde er pr. definition meget langsigtet, da det tager lang tid at få kendskabet til et land til at brænde igennem internationalt. En af pointerne er, at man ikke kan brande noget, man ikke er eller har. Derfor er COP15 også en god anledning til at arbejde med Danmarks nation brand. Danmark er et af de lande, der er længst fremme med hensyn til vedvarende energi og klimaprodukter, og Danmark er et godt konferenceland. Derfor ønsker vi med klima-public diplomacy at øge omverdenens kendskab til danske spidskompetencer inden for klimateknologi og vise Danmark og København frem som det perfekte værtsland for en så stor begivenhed som en FN-klimakonference. Men der er også gennemført public diplomacy-aktiviteter på mange andre områder de sidste to år. På ambassaderne er der under regeringens handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark gennemført flere end 200 projekter, der har skabt stor omtale af Danmark inden for f.eks. design, den danske samfundsmodel og Danmarks rolle i verden. Vi har også gennem en offensiv mediestrategi forsøgt at fremme danske interesser i den internationale presse. Public diplomacy-indsatsen omfatter endvidere en række aktiviteter, der gennemføres som del af repræsentationernes politiske arbejde. Eksempelvis gennemførte udvalgte, danske ambassader i østeuropæiske lande i foråret en public diplomacy-indsats med det formål at fremme en positiv politisk holdning til energieffektivitet i EU. Indsatsen tog udgangspunkt i en fælles kronik af udenrigsministeren og klima- og energiministeren, som på ambassadernes foranledning blev bragt i de største østeuropæiske dagblade. Kronikken blev fulgt op med møder med relevante politiske beslutningstagere, hvor danske diplomater gjorde rede for energieffektivitet som et oplagt redskab til at øge landenes energisikkerhed, der samtidig giver god mening både økonomisk og i det overordnede klimaregnskab. Ambassadør Klavs A. Holm er chef for Udenrigsministeriets Center for Public Diplomacy Således er public diplomacy, som supplement til traditionelle diplomatiske arbejdsmetoder, gennem de seneste to år blevet en stadig vigtigere del af varetagelsen af Danmarks interesser i bilaterale såvel som multilaterale sammenhænge som eksempelvis i EU og FN. Arbejdet vil fortsætte, men i skarpere konkurrence med flere og flere lande. Det vil kræve fortsatte ressourcer, men også at vi hele tiden er længst fremme med gennemførelsen af en moderne public diplomacy-indsats. Klavs A. Holm 3

4 HVAD ER PUBLIC DIPLOMACY? Teoridannelsen, der knytter sig til public diplomacy, er stadig relativ ung. På trods af at der med public diplomacy er tale om en disciplin, der har været anerkendt og praktiseret mere eller mindre systematisk af diplomater verden over gennem de sidste 50 år, hersker der fortsat en vis uenighed om, hvordan begrebet skal forstås. Om end der er bred enighed om, at public diplomacy er et centralt instrument i varetagelsen af et lands interesser internationalt, er der forskellige udlægninger af, hvilke typer af kommunikation der hører under public diplomacy. Eksempelvis bliver public diplomacy i visse sammenhænge brugt som synonym for nation branding, ligesom begrebet kan ses anvendt til at beskrive en regerings kommunikation med den hjemlige offentlighed. Ifølge den britiske nation brandingekspert Simon Anholt er der seks naturlige måder, hvorpå et lands omdømme eller "nation brand" formes: 1. Turisme: Indtryk via kampagner eller ved at besøge et land på forretningsrejse eller som turist. 2. Brands: Indtryk via produkter eller services, der, når det nationale tilhørsforhold er eksplicit, kan være gode ambassadører for et land. 3. Politik: Indtryk via et lands indenrigspolitik, der dækkes i internationale medier, eller et lands udenrigspolitik med direkte indflydelse på "målgruppen" i udlandet. 4. Investeringer: Indtryk via den måde, hvorpå et land tiltrækker investeringer og udenlandsk arbejdskraft, forskere, studerende m.fl. 5. Kultur: Indtryk via et lands kultureksport og sportsarrangementer som eks. VM i fodbold. 6. Mennesker : Indtryk via et lands politikere, sportsstjerner, kulturpersonligheder m.fl. og den måde folk i almindelighed opfører sig på, når de er ude at rejse, og den gæstfrihed, de viser over for besøgende i eget land. Kontrol ikke mulig I en globaliseret verden er det ikke muligt og ej heller ønskeligt for demokratiske regeringer at diktere, hvordan eksempelvis en virksomhed skal markedsføre sig internationalt. Den eneste måde, man ifølge Anholt fra statsligt hold kan søge at påvirke de kommercielle, sociale og kulturelle transaktioner, der bidrager til at forme et lands omdømme, er ved at synliggøre værdien i en samlet national strategi. I Danmark er en sådan strategi tilvejebragt med regeringens handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. Planen har til formål gennem øget koordination mellem offentlige og private aktører at understøtte formidlingen af et klart og sammenhængende billede af Danmark - det, Simon Anholt kalder for "competitive identity" eller "nation brand". Et lands nation brand er altså produktet af måden, hvorpå et lands forskellige sektorer agerer og repræsenterer sig selv over for andre lande. Public diplomacy i dansk forstand Public diplomacy har i den danske udlægning til formål at varetage danske interesser politisk, økonomisk og kulturelt. Det sker ved at understøtte og styrke det danske nation brand i bred forstand, men også ved at søge direkte indflydelse på politiske beslutningsprocesser gennem kontakt med ikkestatslige aktører. I praksis er der tale om kommunikation gennemført, iværksat eller faciliteret af danske diplomater med en eller flere repræsentanter for civilsamfundet i opholdslandet som målgruppe. Danmarks public diplomacy fungerer som del af regeringens varetagelse af danske interesser i udlandet. Som sådan skal public diplomacy ses i sammenhæng med en række andre aktiviteter, der både direkte og indirekte bidrager til at forme det danske nation brand. Public diplomacy og public affairs Kommunikationen med den danske offentlighed, herunder dansk presse, betegnes som public affairs. Hvor public diplomacy er en indsats, der gennemføres på regeringens vegne via danske repræsentationer i udlandet, er public affairs i denne sammenhæng den samlede centraladministrations formidling af indenrigs- såvel som udenrigspolitik til den danske befolkning. 4

5 PUBLIC DIPLOMACY I UDENRIGSMINISTERIET Den tydeligste manifestation af Udenrigsministeriets opprioritering af public diplomacy som arbejdsområde var oprettelsen af Public Diplomacy-søjlen i september 2007 og udnævnelsen af Klavs A. Holm til ambassadør for public diplomacy. Efter søjlens oprettelse i 2007 er der som kulmination på arbejdet med at ruste Udenrigsministeriet til at håndtere globaliseringens udfordringer og muligheder gennemført en gennemgribende organisations-ændring med henblik på at sikre en mere klar og tidssvarende opgavefordeling. Således har Public Diplomacy-søjlen pr. 1. juni 2009 ændret navn til Center for Public Diplomacy og indgår i Udenrigsministeriets nye centerstruktur som et selvstændigt prioritetsområde. Centrets ansvarsområder Center for Public Diplomacy er ansvarlig for den strategiske public diplomacyindsats. Det er et ekspertise- og policycenter, som rådgiver resten af ministeriet, herunder repræsentationerne, om public diplomacy og kommunikation og sikrer opbygningen af ekspertise og faglighed på kommunikationsområdet. Centret administrerer handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark (læs mere herom på side 6), ministeriets kommunikationspolitik, strategier og handlingsplaner, oplysning om dansk udviklingsbistand, ministeriets internet og intranet, presse, Internationalt Pressecenter samt COP15- kommunikation og outreach. Centret varetager tillige forholdet til udenlandske repræsentationer i Danmark og indgående besøg. Public Diplomacy og Kommunikation I forhold til den overordnede koordination af public diplomacy-arbejdet er det Public Diplomacy og Kommunikation (PDK), der forestår udarbejdelsen af de strategiske målsætninger for indsatsen. PDK har ansvaret for udmøntningen af den pulje, der er afsat til public diplomacy i Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. PDK har i medfør af samme handlingsplan endvidere ansvaret for Danmarks officielle hjemmeside Hjemmesiden har siden 2007 gennemgået en omfattende opgradering og udgør med besøgende om måneden i dag et vigtigt redskab i public diplomacyindsatsen over for målgrupper i udlandet. Da det er de danske repræsentationer i udlandet, der er den udøvende part i public diplomacy-arbejdet, består PDK's arbejde i at understøtte indsatsen ved at agere sparringspartner i forbindelse med planlægning og gennemførelse af konkrete projekter. Herudover er det PDK's opgave at sikre, at repræsentationernes erfaringer, gode såvel som dårlige, bliver brugt i den løbende udvikling af public diplomacy-arbejdet. Presse Presseenheden (PRS) varetager Udenrigsministeriets relationer til nationale såvel som internationale medier og yder løbende presserådgivning og pressearbejde for ministeriets enheder. Chefen for Presseenheden er formand for en pressegruppe, der som del af regeringens handlingsplan for offensiv global markedsføring har til formål at styrke billedet af Danmark i udenlandske medier. I det øjemed yder gruppen bl.a. økonomisk støtte til udenlandske journalisters besøg i Danmark, ligesom gruppen forestår distribution af danske nyheder i form af pressemeddelelser og levende billeder, der via internettet tilbydes internationale medier. Siden 2008 har Presseenheden haft ansvaret for kommunikation, outreach og presse i forbindelse med COP15, herunder den officielle COP15- hjemmeside Materialeproduktion En forudsætning for, at repræsentationerne ude kan levere rigtige og enslydende budskaber, er, at der fra København stilles opdaterede informationsmaterialer til rådighed. Både PDK og PRS producerer løbende publikationer i form af faste udgivelser og faktaark. Produktionen af faktaark tager udgangspunkt i public diplomacyindsatsens tematiske fokus (se side 7) og i konkret efterspørgsel. Faktaark og faste udgivelser udgør vigtige redskaber i arbejdet med at formidle de gode danske historier. I 2007 tog PDK initiativ til at udvikle en serie af præsentationsmaterialer til brug i public diplomacy-arbejdet. Materialerne består af en udstilling, som på fleksibel vis kan skaleres op og ned i størrelse. Udstillingen er produceret i seks eksemplarer og bruges til at danne grafisk baggrund på eksempelvis seminarer, messer, konferencer mv. Til udstillingen hører en række faktaark om temaer fra vedvarende energi til flexicurity. Endelig er der til repræsentationernes hjemmesider udviklet webbannere, som åbner en portal til faktaark og anden information om de enkelte emner. Præsentationsmaterialerne er tænkt som et samlet koncept, der gør det muligt for repræsenntationerne at kommunikere på tre forskellige platforme. Udstillinger som ramme I samarbejde med eksterne kuratorer har PDK udviklet to større rejseudstillinger, der benyttes som platforme i public diplomacy-arbejdet. Udstillingerne fungerer som fysisk omdrejningspunkt i forbindelse med dialogarrangementer, seminarer og workshops med målgrupper lige fra byplanlæggere til arkitektstuderende. PDK har endvidere indgået aftale med INDEX og Dansk Arkitektur Center om visning af to rejseudstillinger med fokus på bæredygtighed i hhv. design og arkitektur. 5

6 HANDLINGSPLAN FOR OFFENSIV GLOBAL MARKEDSFØRING AF DANMARK Med regeringens globaliseringsstrategi fra april 2006 slås det fast, at det er nødvendigt at øge omverdenens viden om og kendskab til Danmark og Danmarks særlige kompetencer med henblik på at styrke Danmarks samspil med andre lande og kulturer. Samlet plan for markedsføring Som led i udmøntningen af regeringens globaliseringsstrategi blev der i juni 2006 indgået en bred aftale mellem regeringen og en række af Folketingets partier - "Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden". Af aftalen fremgår det, at markedsføringen (branding'en) af Danmark skal styrkes, bl.a. gennem en øget indsats over for investeringer, eksport, turisme og markedsføring af Danmark som kreativ nation. Åben dialog om indhold Aftalen dannede baggrund for udarbejdelsen af et kommissorium, som satte gang i arbejdet med tilvejebringelsen af en handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. En arbejdsgruppe bestående af Økonomi- og Erhvervsministeriet (formand), Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet og finansministeriet stod for arbejdet med at lave handlingsplanen med løbende inddragelse af andre ministerier. Opgaven med at styrke den globale markedsføring af Danmark kan imidlertid ikke løses af den offentlige sektor alene. Derfor er handlingsplanen udarbejdet efter omfattende dialog med en lang række både offentlige og private aktører. Det er bl.a. sket gennem afholdelse af temamøder, hvor en række fokusområder er blevet diskuteret. En omfattende handlingsplan På baggrund af forarbejdet indgik regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre i april 2007 en aftale om handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark. 6 Formålet med handlingsplanens i alt 18 initiativer er at skabe et klart og positivt billede af Danmark i udlandet, så Danmark fremover står stærkt i den globale konkurrence om kreative og kompetente medarbejdere, turister, studerende, investeringer og globale markedsandele. Et tværgående initiativ Public diplomacy indgår som et tværgående initiativ og skal dermed understøtte handlingsplanens øvrige initiativer. Indsatsen, der er målrettet meningsdannere og beslutningstagere i udlandet, er forankret i Udenrigsministeriet og gennemføres via det globale danske repræsentationsnetværk i form af konferencer, seminarer, events, netværksopbygning, foredrag, m.v. Der er afsat 30 mio. kr. til indsatsen frem til og med Skræddersyning af indsatsen Udenrigsministeriet har defineret fire temaområder, der udgør rammen for public diplomacy-arbejdet: 1. Miljø, energi og klima 2. Den danske samfundsmodel 3. Det kreative Danmark 4. Danmarks globale ansvar og engagement Det er repræsentationernes opgave løbende at identificere relevante public diplomacy-aktiviteter i forhold til ikkestatslige aktører i opholdslandet. Udmøntningen af public diplomacypuljen sker således på baggrund af erkendt interesse frem for centralt diktat. Måling af effekten Repræsentationerne indsender ved et projekts afslutning en evaluering af de konkrete resultater, aktiviteten har skabt. Som oftest handler public diplomacy om at etablere kontakter og skabe netværk for derigennem at kunne skabe resultater på sigt. Public diplomacy er med andre ord ikke en engangsforeteelse i form af et journalistbesøg, en konference eller et seminar, men rettere en løbende og langstrakt indsats. Netop fordi public diplomacy handler om etablering og pleje af relationer, er der blandt akademikere såvel som praktikere bred enighed om, at det er yderst Kendskabet til Danmarks styrker og kompetencer skal i 2015 være i top 10 blandt OECD-landene og de nye vækstlande. vanskeligt atmåle effekten af denne del af det diplomatiske arbejde. Håndgribelige eksempler På de følgende sider præsenteres en række eksempler på de flere end 200 public diplomacy-aktiviteter, der siden 2007 er gennemført via danske repræsentationer i udlandet som led i udmøntningen af handlingsplan for global offensiv markedsføring af Danmark. Yderligere information Du kan læse mere om handlingsplanen her:

7 TEMA 1: MILJØ, ENERGI OG KLIMA Værtskabet for FN s klimakonference (COP15) i København i december 2009 udgør en unik mulighed for at brande Danmark som grønt foregangsland. I erkendelse heraf har danske repræsentationer i 30 lande siden 2007 taget initiativ til flere end 100 public diplomacy- og presseaktiviteter såsom journalistworkshops, journalistbesøg, energisparekampagner, klimaudstillinger, seminarer, samarbejdskonferencer, roadshows, cykeltours m.v. med henblik på at sætte fokus på klimadagsordenen. Et grønt dansk brand Ud over at understøtte det klimapolitiske forhandlingsspor bidrager public diplomacy- og presseaktiviteterne til at brande Danmark som grønt foregangsland ved at fremhæve konkrete teknologier såvel som de særlige rammebetingelser, der har gjort det muligt i Danmark at afkoble økonomisk vækst fra energiforbruget. Sammenholdt med den danske eksport- og investeringsfremmeindsats udgør public diplomacy- og pressearbejdet således vigtige redskaber i forhold til at fremme kendskabet til danske styrkepositioner og kompetencer på klimaområdet. Danmark i front Danmark skal ses som et grønt foregangsland, hvor et stærkt politisk og folkeligt fokus på emner som bæredygtig energi, forureningsbekæmpelse, energieffektivitet, bæredygtig natur m.v. gennem årtier har sat markante spor i samfundet. Det har givet afsæt for konkrete og praktiske resultater på udviklingsbistandsområdet. Dansk forskning på området indtager en førerposition og danske clean techvirksomheder har stort eksportpotentiale. Det overordnede budskab er, at Danmark er et ansvarligt og innovativt samfund, der aktivt bidrager til løsninger på globale udfordringer. Med udgangspunkt i de praktiske og synlige resultater af energi- og miljøbevidstheden og indsatsen i det danske samfund præsenteres den politiske regulering af området, forskningsarbejdet, udviklingsbistanden, eksporten og indsatsen i multilaterale fora. Den foreløbige indsats Siden 2007 er der fra markedsføringspuljen bevilget ca. 11 mio. kr. til public diplomacy-projekter med fokus på miljø, energi og klima. I tillæg hertil er der som led i regeringens beslutning om at styrke public diplomacy-indsatsen forud for COP15 bevilget 5,5 mio. kr. til public diplomacyaktiviteter med det formål at understøtte forhandlingsprocessen op til COP15. Lige siden den daværende miljøminister Connie Hedegaard i december 2006 under COP12 i Nairobi tilbød dansk værtskab for COP15, er alle sejl blevet sat til for at få maksimalt udbytte af klimakonferencen. Foto: Klima- og energiministeriet. 7

8 Danmarks ambassadør i Japan, Franz-Michael Skjold Mellbin, har været frontfigur i COP15-cykeltouren fra start i Tokyo til slut i København. Foto: Ambassaden i Tokyo COP15 CYKELTOUR, TOKYO, 2009 En veloplagt og cykelvant ambassadør, grundig planlægning, lokal forankring og solid opbakning fra dansk erhvervsliv er grundelementerne i et nyskabende public diplomacy-projekt, der har givet historisk stor omtale af Danmark i japanske medier. Formålet med FN's klimakonference (COP15) i København i december 2009 er at nå frem til en aftale om en Copenhagen Protocol, der kan erstatte den nuværende Kyoto Protocol, som udløber i For at skabe opmærksomhed i Japan om nødvendigheden af en global og ambitiøs aftale fik den danske ambassade i Tokyo idéen til at arrangere en cykeltour under overskriften "From Kyoto to Copenhagen. Den første af cykeltourens ni etaper blev skudt i gang 23. maj i Tokyo, hvor flere end 70 journalister var mødt op for dække begivenheden, herunder tage billeder af noget så usædvanligt som et cyklende ambassadørpar. Etaperne på km har haft deltagelse af over cyklende fra alle samfundslag, mens over frivillige har været involveret i forberedelserne, på eventscenerne og i afviklingen af etaperne. Outreach Hovedformålet med projektet har været at skabe opmærksomhed om COP15 og Danmarks rolle som vært for klimakonferencen, men også at fremme kendskabet til Danmark og danske styrkepositioner inden for energi, miljø og design samt til dansk cykelkultur. En af grundtankerne med cykeltouren er at engagere den brede japanske befolkning i klimadagsordenen og få dem til aktivt at støtte op om en ny aftale i København. "Cyklen er et stærkt eksempel på, hvordan vi kan reducere CO2-forbruget og samtidig forbedre vores livskvalitet, siger Danmarks ambassadør i Japan Franz-Michael Skjold Mellbin, der sammen med sin kone regelmæssigt cykler i Tokyo. Ifølge ambassadøren er det imidlertid ikke altid en fornøjelse på grund af trafikken i en hovedstad, hvor cykelinfrastrukturen ikke nyder samme høje prioritet som i Danmark, hvor cykler indgår som et led i trafikplanlægningen. Dreams on Wheels At vi i Danmark er længere fremme end japanerne, hvad brugen af cykler angår, kunne konstateres på det japanske publikums overraskelse over at se billeder af trafiklys for cyklister, cykelstier og trehjulede budcykler. Billederne blev vist som del af Dreams on Wheelsudstillingen, der fulgte med cykeltouren på tre af etaperne. Udstillingen, der er beskrevet mere udførligt andetsteds i 8

9 denne rapport, formidler dansk cykelkultur og bæredygtig byudvikling via billeder fra Københavns cykelmiljø. Sammen med cykelturen er budskabet med ustillingen, at cyklen af flere grunde er et klimavenligt transportmiddel, som kan bidrage til en redukton i CO2- udslippet og dermed til en imødegåelse af de globale klimaforandringer. Bred interessevaretagelse Projektetets resultater understreger, hvordan public diplomacy kan bruges til at varetage flere interesser på en og samme tid. På eksportfremmeområdet har cykeltouren styrket ambassadens samarbejde med de centrale sponsorer, herunder SAS, Saxo Bank, Grundfos og Novo Nordisk, ligesom projektet indirekte understøtter ambassadens arbejde med investeringsfremme. På det politiske område har cykeltouren givet omfattende adgang til og mulighed for direkte holdningsbearbejdelse på alle besluttende lag blandt toppolitikere i regering og opposition. Flere ministre og toppolitikere deltog aktivt i touren, herunder økonomiministeren og miljøministeren, og der har været stor politisk interesse for danske cykelløsninger og dansk cykelkultur, som sandsynligvis vil inspirere til fremtidige japanske cykelløsninger. Afslutning i København Med start ved den japanske ambassade blev cykeltourens sidste etape på ca. 13 km kørt i det indre København med afslutning foran Christiansborg. Ud over den danske ambassadør i Japan var også den japanske ambassadør i Danmark, Seiichi Kondo, og klima-og energiminister Connie Hedegaard hoppet i sadlen til støtte for klimasagen. Ved afslutningen på Christiansborg overrakte den japanske ambassadør klimaog energiministeren en stor stak støtteerklæringer fra cyklister, borgmestre og guvernører over hele Japan til fordel for COP15. Historisk stor presseomtale Projektet har givet anledning til den største og mest vedvarende dækning af Danmark i Japan nogensinde. Danmark blev i forbindelse med cykeltouren stort set dagligt omtalt i såvel skrevne som elektroniske medier. Omkring 30 tvindslag, herunder to features, er blevet vist på japansk tv, ligesom over 100 mio. læsere skønnes nået via artikler i skrevne medier. Da japanerne er verdens mest aktive bloggere, havde ambassaden på cykeltourens hjemmeside, der under touren har haft besøgende, etableret en realtime blog, hvor der blev skrevet indlæg direkte fra touren. Et pletskud Touren ramte en nerve hos både medierne og den natur- og miljøbevidste japanske befolkning og var veltimet i forhold til Japans stillingtagen til klimaforhandlingerne, især et mellemlangsigtet mål for CO2-reduktion. Cykeltouren blev arrangeret i samarbejde med Japan Cycling Association og finansieret først og fremmest gennem bidrag fra Novo Nordisk, Saxo Bank, Grundfos, Tetra Pak, Andersen Bakeries, Nippon Travel Agency og SAS. Etapen i København blev arrangeret i samarbejde med Dansk Cyklist Forbund. Yderligere information Du kan læse mere om projektet på ambassadens hjemmeside: Hver af de ni etaper i Japan blev afsluttet med events, hvor de fremmødte tilskuere kunne lære om Danmarks tilgang til klimaspørgsmålet, og hvordan danske virksomheder ser på klima og miljø. Foto: Franz-Michael Skjold Mellbin 9

10 DANSK KLIMAKAMPAGNE I RUSLAND, SKT. PETERSBORG, Med en dansk energisparekampagne tilpasset russiske forhold er det danske generalkonsulat i Skt. Petersborg kommet i dialog med russerne om, hvordan vi hver især kan nedbringe vores CO2 udslip. Kampagnen giver positiv omtale af Danmark og grønne danske løsninger og har vakt stor interesse også i Moskva. Som verdens tredje største udleder af CO2 har Rusland en ineffektiv energisektor, ligesom det generelle oplysningsniveau om klimavenligt energiforbrug blandt virksomheder og befolkning er lavt. Der er således et stort potentiale med henblik på at nedsætte CO2-udslippet gennem implementering af mere energieffektiv teknologi og oplysning om klimavenlig adfærd. 1 ton mindre- kampagnen I Danmark udleder vi i gennemsnit 10 ton CO2 pr. indbygger. Heraf skyldes de 6 ton vores personlige forbrug af varme, el, transport og varer. For at gøre danskerne opmærksomme på, at vores adfærd i det daglige påvirker den globale opvarmning, lancerede det daværende Transport- og Energiministerium i 2006 oplysningskampagnen 1 ton mindre, der udfordrer hver enkelte dansker til at nedsætte sit udslip af drivhusgassen CO2 med 1 ton. For nogle borgere vil det betyde, at man skal kombinere en række forskellige små besparelsesmuligheder, mens målet for andre måske opnås med en enkelt besparelse. Med CO2- beregneren på kampagnens hjemmeside, kan hver enkelt dansker få konkrete anvisninger på, hvordan målet kan nås. På hjemmesiden findes også en hel række forslag til, hvad man som enkeltperson kan gøre for at nedbringe sit CO2-udslip. Danmark og en global klimaaftale Det danske generalkonsulat i Skt. Petersborg har på baggrund af det generelt lave oplysningsniveau i Rusland i samarbejde med Klima- og Energiministeriet taget initiativ til en russisk udgave af 1 ton mindre -kampagnen. Det primære formål med kampagnen er at bidrage til folkelig oplysning om CO2 og klimaproblematikken i Rusland, herunder skabe opmærksomhed omkring de danske kompetencer på miljø-, energiog klimaområdet samt behovet for en global og ambitiøs aftale på FN's klimakonference i København i Kampagnen opererer på flere niveauer, idet den over for den russiske offentlighed har til formål at øge bevidstheden om Som led i 1 ton mindre -kampagnen blev der i forbindelse med skoleskibet Danmarks anløb af Skt. Petersborg d. 27. august, 2008 afholdt receptioner og events for bl.a. russiske skolebørn under overskriften Bæredygtighed. Foto: Generalkonsulatet i Skt. Petersborg. 10

11 energieffektiv adfærd, samtidig med at den danner grundlag for implementeringen af konkret dansk miljø- og energiteknologi i samarbejde med russiske partnere. Stærk lokal samarbejdspartner Generalkonsulatet har gennem hele forløbet haft et tæt samarbejde med forsyningsselskabet Skt. Petersborg Vodokanal, der gennem årene har lavet flere miljøprojekter sammen med det danske Miljøministerium. Vodokanal er i Rusland kendt for et omfattende oplysningsarbejde gennem bl.a. uddannelsescenteret Youth Ecological Centre og flere end 40 skoler i Skt. Petersborg og Leningrad- regionen. Vodokanal går som hovedaktør i kampagnen forrest med et godt eksempel ved at nedsætte sit eget CO2-udslip. I dialog med den nye generation Første del af 1 ton mindre -kampagnen i Skt. Petersborg blev sat i gang i maj, 2008 og kulminerede i maj 2009, da vinderne af en nyhedsbrev-konkurrence blev kåret. Konkurrencen var udskrevet blandt 80 skoler i Leningrad-regionen og havde deltagelse af 250 elever i 16- årsalderen. Eleverne har alle deltaget i en række seminarer, hvor de har lært om klimadagsordenen og danske grønne løsninger, og på den baggrund fået til opgave i et nyhedsbrev at give deres bud på, hvad der i en russisk kontekst skal til for at imødegå klimaudfordringen. Klimarejse som præmie Som førstepræmie vandt eleverne sammen med en lærer en tur til Danmark. Under det to dage lange ophold i København besøgte eleverne Experimentarium, Dansk Naturvidenskabsfomidling, Københavns Energi, Energistyrelsen, den russiske ambassade og Bakkegårdsskolen i Gentofte, hvor de russiske elever præsenterede deres nyhedsbrev, og hvor de danske elever fortalte om, hvordan undervisning om klima foregår på deres skole. Ud over de faglige besøgsaftaler blev der også tid til sightseeing og en tur i Tivoli. Bred eksponering gennem medieomtale Kampagnens mange initiativer er ud over de ca. 250 elever fra de 80 skoler, deres lærere og forældre nået ud til den "almindelige russer" via den medieomtale, Leder af Energi og Vandværkstedet Jesper Steenberg fortæller de russiske elever om energiforsyning i København. Foto: Generalkonsulatet i Skt. Petersborg. projektet løbende har fået. Ekspempelvis blev kåringen af vinderne dækket på den landsdækkende tv-kanal NTV samt i lokale aviser og på lokal radio. Også vinderholdets rejse til Danmark har fået god eksponering med fyldig og positiv omtale i internetavisen "Fontanka", som var med under de russiske elevers tur til København. I artiklen forlyder det, at de russiske elever under besøget på den russiske ambassade i København skulle have opfordret ambassadøren til at få den russiske præsident Dmitrij Medvedev til København til en snak om, hvordan klimaudfordringen skal løses. Om opfordringen fra de russiske elever bliver taget til efterretning er endnu uvist. Sikkert er det dog, at Vodokanal som led i fase to af 1 ton mindre -kampagnen, der har til formål at få kampagnen bredt ud til en større del af Rusland, allerede er i gang med at planlægge endnu en seminarrrække om energi og CO2 i områder udenfor Leningrad-regionen. Moskva med på klimavognen 1 ton mindre -kampagnen blev ligeledes for nylig præsenteret på en partikonference for Forenede Rusland, hvor bl.a. Moskvas borgmester Yurij Luzhkov og medlemmer af Dumaen deltog. Som resultat af præsentationen er kampagnekonceptet nu ved at blive skrevet ind i protokollen for det videre arbejde med oplysning til unge om energi og miljøpolitik i Rusland. Yderligere information Der kan læses mere om 1 ton mindrekampagnen på generalkonsulatets hjemmeside: 11

12 Danmarks ambassadør i Australien Susanne Shine bliver sammen med Sydneys byrådsformand kørt til talerstolen for at åbne Dreams on Wheelsudstillingen. Foto: Ambassaden i Canberra. DRØMME PÅ HJUL I AUSTRALIEN, CANBERRA, 2007 En public diplomacy-indsats med fokus på dansk cykelkultur og bæredygtig udvikling har givet positiv omtale af Danmark og sikret den genåbnede danske ambassade nye kontakter i den australske hovedstad. 1. september 2007 genåbnede Danmark ambassade i Australiens hovedstad Canberra. For at eksponere den opgraderede danske tilstedeværelse i Australien iværksatte den nyåbnede ambassade en længerevarende public diplomacy-indsats. Omdrejningspunktet for indsatsen var udstillingen Dreams on Wheels, der består af 17 dansk producerede cykler fra Christiania-cyklen til højteknologiske designercykler. Rundt om udstillingen fortæller en række udstillingsplakater om dansk cykelkultur med danske byer som 12 cases og den danske arkitekt og byplanlægger Jan Gehls visioner for bæredygtig byudvikling. Tour d'australie Udstilingen blev åbnet i forbindelse med den officielle åbning af ambassaden i Canberra, som Udenrigsministeriets direktør Ulrik Federspiel stod for indvielsen af. Efterfølgende blev udstillingen vist i Sydney, Brisbane, Melbourne og Adelaide. I forbindelse med visningerne arrangerede ambassaden foredrag ved australske såvel som danske talere. Herudover blev der gennemført cykelløb, filmfremvisninger og andre events med henblik på at skabe opmærksomhed omkring udstillingen og dens budskab om at bruge cyklen som alternativ til bilen og dermed skabe mere bæredygtige byer til gavn for mennesker såvel som miljøet. Udstillingen har således skabt et stort og positivt fokus på Danmark, som ville have været svært at opnå, hvis åbningen af ambassaden alene var blevet markeret med rødt bånd og saks. Massiv mediedækning Under overskrifter som "Danish Embassy makes two-wheeled comeback" og "Top tracks of Danish dreams" har australske dagblade, radiostationer og lokale tvstationer bragt historier, der med udgangspunkt i udstillingen fortæller om Danmark som grønt foregangsland, som nu opprioriterer sin tilstedeværelse i Australien. På baggrund af de gode erfaringer fra Australien har Udenrigsministeriet fået udviklet en ny og mere fleksibel version af Dreams on Wheels-udstillingen, som er beskrevet nærmere på næste side.

13 Succesen ruller videre Nyheden om Dreams on Wheelsudstillingens succes i Australien i 2008 afstedkom hurtigt stor efterspørgsel fra danske repræsentationer verden over. Udstillingen i Australien var imidlertid ikke udviklet med henblik på at fungere som vandreudstilling, hvorfor der var behov for en mere fleksibel udgave. Udenrigsministeriet bad derfor kurator, Thomas Ermacora om at redesigne udstillingen med henblik på en verdensturné. Premiere i Skotland Den nye udgave af Dreams on Wheelsudstillingen om dansk cykelkultur og bæredygtig byudvikling fik premiere i Edinburgh 24. januar 2009, hvor Det Danske Kulturinstitut havde inviteret danske og skotske interesseorganisationer, politiske repræsentanter, journalister og kurator Thomas Ermacora til at deltage i åbningen, hvor også tre danske eksperter hhv. byplanlægger Jan Gehl fra Gehl Architechts, ingeniør Troels Andersen fra Cowi (og tidl. Odense Kommune) og professor i sundhed Lars Bo Andersen fra Syddansk Universitet fortalte om de strategier, Danmark har anvendt for at fremme cyklisme, og de sundhedsmæssige fordele, der er forbundet med at skifte bilen ud med cyklen. Videre østover Dreams on Wheels er siden åbningen i Skotland blevet vist i Tokyo, Riga og senest Moskva, hvor udstillingen blev præsenteret sammen med arkitekturudstillingen Instants of Architecture, som er beskrevet andetsteds i nærværende rapport. Som en del af konceptet var danske cykeleksperter inviteret til Moskva for at deltage i dialogen om, hvordan cyklisme kan fremmes i den russiske hovedstad. I det øjemed havde eksperterne fået en særlig invitation til at deltage i en høring i Moskvas byråd, hvor de blev stillet meget konkrete spørgsmål om, hvad der skal til for at forbedre cykelinfrastrukturen i den russiske megametropol. Timingmæssigt falder visningen af Dreams on Wheels sammen med, at der fra russisk side er politisk fokus på bæredygtig byudvikling, og at de nye generationer råber på mere klimavenlige transportløsninger som eksempelvis cykling. Verden venter Turnéplanen byder i resten af 2009 og første halvår af 2010 på visninger i USA (Portland og San Fransisco), Storbritannien (London), Spanien (Madrid), Ungarn (Budapest) og Belgien (Bruxelles). Yderligere information Der kan læses mere om Dreams on Wheels her: Den dansk-italienske kurator af Dreams on Wheels-udstillingen Thomas Ermacora (yderst til højre) forklarer Edinburghs øverste embedsmand George D. W. Grubb om bæredygtige danske cykelløsninger. Foto: Thomas Ermacora. 13

14 DANSK-FRANSK SAMARBEJDS- KONFERENCE, PARIS, 2008 Ved at kombinere det politiske niveau med erhvervslivets konkrete løsninger har den danske ambassade i Paris skabt en platform til fremme af eksport af grøn dansk teknologi med samtidig støtte til de franske bestræbelser på at identificere de bedste metoder og løsninger og lovgivning på området. Indsatsen er et eksempel på, hvordan snitflader mellem public diplomacy og eksportfremme kan udnyttes. Frankrig har en lang tradition for at bruge atomkraft til el og varmeforsyning. 87,5% af landets samlede elproduktion kommer fra atomkrafværker. Politisk er der imidlertid begyndt at blæse nye og mere bæredygtige vinde, idet den franske regering med præsident Nicolas Sarkozy i spidsen i 2007 satte som mål, at 23% af Frankrigs energibehov i 2023 skal dækkes af vedvarende energikilder. Behov for teknologi og know-how I kølvandet på en lang række lovmæssige tiltag og energipolitiske ændringer i Frankrig, herunder oprettelse af et nyt superministerium for miljø, bæredygtig udvikling, energi og transport (MEEDAT) opstod der i 2008 fra fransk side et behov for en lang række cleantech-produkter. Den danske ambassade i Paris så en mulighed for at udnytte udviklingen til ikke blot at forøge eksporten af danske clean-tech produkter til Frankrig, men også for at fremme kendskabet til Danmark som grøn nation med mange års erfaring med bæredygtig udvikling. Fra fransk side var der deltagelse af ledende franske politikere, opinionsdannere, brancheorganisationer, energinetværk, interessegrupper inden for energi og miljø, journalister samt ikke mindst direktører og ledende medarbejdere fra et stort udvalg af Frankrigs energi og transportfirmaer. Meget mere end møller "Konferencen har som led i ambassadens COP15- kampagne i 2007 og 2008 gjort os i stand til både at kommunikere generelt om Danmark som et grønt foregangsland og, måske endnu vigtigere, klart kommunikere at Danmark ikke blot er stærk inden for vindteknologi men ligeledes inden for andre områder såsom biomasse, biogas, solenergi, bølgeenergi, smart grid-løsninger og energieffektivitet," siger handelsmedarbejder på den danske ambassade i Paris Ann Bouisset. Tæt dansk-fransk samarbejde Future Energy kickstartede det, der nu er blevet et tæt samarbejde mellem fremtrædende franske virksomheder såsom EDF og GDF SUEZ. Samtidig bistår ambassaden MEEDAT og den franske miljøstyrelse med at tilvejebringe detaljer omkring afregningspriser på vindenergi, procedurer for hvordan vedvarende energikilder kobles til el-nettet i Danmark, m.v. Et andet håndgribeligt resultat af indsatsen er, at Danmark blev inviteret med som æresgæst, da MEEDAT i november 2008 i forbindelse med det franske EU-formandskab arrangerede en højtprofileret uge for bæredygtig udvikling og vedvarende energi - SIREME. Danmark var stærkt repræsenteret på messen, ikke mindst med støtte fra den danske klima- og energiminister Connie Hedegaard, der sammen med den franske minister for miljø, energi og bæredygtig udvikling Jean-Louis Borloo var med til at indvie messen. Fokus på dansk politisk og kommerciel know-how Samarbejdskonferencen satte med 34 præsentationer og efterfølgende møderunder fokus på dansk energipolitik, det danske eksempel og grøn dansk teknologi inden for praktisk taget alle vedvarende energiformer: on- og offshore-vindenergi, solenergi, biomasse, biogas, bølgekraft, varmepumper, hydrogen-teknologi, el-biler etc. Særligt blev der lagt vægt på at definere potentielle samarbejdsområder Danmark og Frankrig imellem. Den franske minister for miljø, energi og bæredygtig udvikling Jean-Louis Borloo viste stor interesse for de danske virksomheder, der var repræsenteret på SIREME-messen. Foto: Ambassaden i Paris. 14

15 EN GRØN DANSK AMBASSADE, ATHEN, Den danske ambassade i Athen har gennem to år arbejdet aktivt og systematisk med public diplomacy på det grønne område. Resultatet er god eksponering af de grønne danske budskaber til gavn for Danmark såvel som for klimaet. Centralt i Athens public diplomacyindsats står, at man for at kunne påvirke andre må feje for egen dør. Ambassaden har derfor, som den første danske ambassade, indgået en kurveknækkeraftale med Elsparefonden. Aftalen forpligter ambassaden til at reducere energiforbruget. Walking the talk Foreløbig går det godt. Gennem de seneste otte måneder er ambassadens energiforbrug reduceret med ca. 8%. I et samarbejde mellem ambassaden og Udenrigsministeriet i København er idéen om energivenlige ambassader blevet udbredt til andre danske ambassader. Foreløbig har ti danske ambassader indgået kurveknækkeraftaler. Grønt regionalt samarbejde Videndeling og samarbejde på tværs af Udenrigsministeriets globale repræsentationsnetværk er en hjørnesten i public diplomacy-arbejdet. I november 2008 var ambassaden anker i et ambitiøst grønt dansk public diplomacy-initiativ i Sydøsteuropa. I alt 12 ambassader dækkende 14 lande, herunder Tyrkiet, Grækenland, Bulgarien og Balkan-landene, samarbejdede om to storstilede konferencer i Athen og Sofia. På konferencerne blev den danske grøn vækst-model præsenteret af en håndplukket dansk delegation med miljøminister Troels Lund-Poulsen i spidsen. På konferencerne deltog flere hundrede meningsdannere og beslutningstagere fra den sydøsteuropæiske region. Et langt sejt træk Kodeordet i den danske public diplomacy-indsats i Grækenland er at kombinere store flagskibe med en vedholdende indsats i det daglige. Ambassaden deltager kontinuerligt i den grønne debat i Grækenland. Oplæg og taler ved centrale klimaevents, artikler og interviews i græske medier, stande ved messer og løbende møder med centrale aktører i den græske offentlighed, hvor aktiv brug af hjemmeside og informationsmateriale er blandt aktiviteterne. Grønne nyheder fra Danmark Resultaterne af ambassadens indsats er synlige og konkrete. Danmark er blevet et centralt referencepunkt i den grønne debat i Grækenland. Vel at mærke med det positive budskab, at Grækenland kan lære meget af Danmark, og at danske virksomheder leverer løsninger på nutidens og fremtidens problemer. Samt at COP15 er verdens window of opportunity and necessity med hensyn til at indgå en global klimaaftale. Græske medier bringer hyppigt positive og velinformerede artikler om Danmark på det grønne område. Adskillige græske journalister har opholdt sig i Danmark med det formål at formidle den danske case. Den på det grønne område førende mediekoncern i Grækenland, SKAI, der er en af ambassadens faste samarbejdspartnere, bringer i de daglige grønne nyheder relativt ofte historier fra Danmark. Og som en del af programmets faste baggrund er der etableret en count down-tæller, der tæller dagene ned til klimatopmødet i København. Afledte effekter Et andet synligt resultat er, at Danmark, navnlig ambassaden, ofte inviteres til at deltage og afgive indlæg i græske fora i et langt større omfang, end et land af Danmarks størrelse almindeligvis kan forvente. Eksempelvis afgav ambassaden en key note-tale på den formentlig største klimaevent i Grækenland i 2009 The Athens Summit - der fandt sted i maj. Overskriften for og ledetråden i topmødet var The Road to Copenhagen. Det store fokus på Danmark smitter også positivt og konkret af på handelsområdet. Interessen for danske vedvarende energiinvesteringer i Grækenland og for danske produkter og know-how påvirkes positivt, bl.a. på vind-og solenergiområderne. Det mærkes helt konkret i ambassadens handelsafdeling, hvor der er indgået aftaler på energi- og klimaområdet Souschef på ambassaden i Athen -Jesper Fersøv Andersen -fremlægger den danske case på Athens Summit. Foto: Ambassaden i Athen. mellem græske og danske virksomheder. Og flere er i pipelinen. Slutspurt og opfølgning Ambassadens public diplomacy-indsats fortsætter intenst op til COP15. Bl.a. planlægges i samarbejde med Athens Kommune i september en grøn koncert på en af Athens bedste pladser med deltagelse af et dansk rock band. Koncerten vil også bl.a. blive brugt som vindue for grønne danske budskaber. Også efter COP15 vil ambassaden have fokus på den grønne dagsorden i public diplomacy-arbejdet. Klimaet og miljøet vil stedse have behov for, at debatten udvikler sig. Danmark vil også efter topmødet have et særligt ansvar som foregangsland. Public diplomacy-indsatsen vil fortsat være en nøgle til at løfte det. 15

16 Klima- og energiminister Connie Hedegaard præsenterede en pilotudgave af Copenhagen Challenge på en indisk skole, da hun i februar 2009 aflagde besøg i New Delhi. Foto: Ambassaden i New Delhi. PUBLIC DIPLOMACY PÅ MOBILTELEFON, NEW DELHI, indere har i løbet af 2009 downloadet mobiltelefonspillet "Copenhagen Challenge", og ambassaden i New Delhi har svært ved at imødekomme efterspørgslen på CD- ROM'er fra skoler, der gerne vil bruge spillet som led i undervisningen om klima. Det populære spil, der på underholdende vis sætter fokus på klima og COP15, er udviklet i et samarbejde mellem den danske ambassade i New Delhi og den indiske softwarevirksomhed ZMQ. Som del af ambassaden public diplomacyindsats frem mod FN's klimakonference i København er formålet med spillet at øge bevidstheden om klimaudfordringen blandt indiske børn og unge gennem leg. Ved at spille lærer brugerne både om de globale klimaforandringer og får råd om, hvordan de selv kan gøre for at nedbringe deres CO2 udslip. Et kæmpe marked Mobilmarkedet i Indien er særdeles veludviklet: Flere har mobiltelefoner end fastnet-telefoner og hjemmecomputere. Med 347 mio. mobiltelefonbrugere er der tale om et uhyre gennemslagskraftigt medie, især blandt det yngre segment. Lancering ved Connie Hedegaard En pilot-udgave af Copenhagen Challenge blev præsenteret af klima- og energiminister Connie Hedegaard på en skole i New Delhi. Lanceringsbegivenheden gav anledning til god pressedækning bl.a. i Times of India, Deccan Herald, Statesman, AFP, Voice of America TV og Bloomberg. Spillet har siden lanceringen gennemgået en række justeringer og kan i dag downloades gratis til både pc og mobiltelefon på hhv. engelsk og hindi. Distributionen foregår gennem en af Indiens førende udbydere af mobiltelefoni (70 mio. abonnenter) og via hjemmesiden Ud over de downloads har ambassaden indgået aftaler med et større antal skoler i New Delhi via lokalforvaltningen om levering af eksemplarer af klimaspillet med henblik på brug i undervisningen. Efterspørgslen fortsætter Ambassaden har allerede fået henvendelser fra andre lande om muligheden for at få spillet oversat og planlægger produktion af ekstra CD-ROM'er med spillet for at imødekomme den lokale efterspørgsel. 16

17 TEMA 2: DEN DANSKE SAMFUNDSMODEL Danmark har ry for at være et sikkert land med velfærd for alle og et fintmasket socialt sikkerhedsnet. De senere år har især den økonomiske udvikling i Danmark givet genlyd ude i verden, hvor Danmark i internationale målinger ligger i front på parametre som lav korruption, forretningsklima, globaliseringsparathed, m.v. Et gennemdemokratiseret land Det overordnede budskab under temaet den danske samfundsmodel er, at Danmark er et velstående og gennemdemokratiseret samfund uden de store skel, man finder andre steder i verden. Danmark er et af de fredeligste lande i verden med et fleksibelt arbejdsmarked, social sammenhængskraft og folkeligt engagement. Endelig er Danmark et relativt åbent og globaliseringsparat samfund med stor samhandel med andre lande og mange grænseoverskridende investeringer. Den foreløbige indsats Hvad interessen for Danmark og den danske samfundsmodel består i er vidt forskellig afhængig af den lokale kontekst. På baggrund af ambassadernes projektansøgninger kan det konstateres, at interessen spænder fra det danske sundhedssystem til fødevaresikkerhed. Konkret er der gennemført aktiviteter med fokus på det danske sundhedssystem som en hjørnesten i den danske samfundsmodel. Eksempelvis blev der i Kina i 2008 i forbindelse med den danske sundhedsministers besøg afholdt seminarer om det danske sundhedssystem med fokus på sygesikring. Indsatsen omfatter endvidere aktiviteter med fokus på dansk børnekultur og danske børneinstitutioner, ligesom "World Outgames" for bøsser og lesbiske, som blev afholdt i København i 2009, er blevet fremhævet som udtryk for dansk frisind, tolerance og mangfoldighed. Endelig har danske repræsentationer i en række lande gennemført seminarer og konferencer om arbejdsmarkedsforhold, herunder hvordan man fra dansk side arbejder med at imødegå globaliseringens udfordringer. Dialog i højsædet Et fællestræk for indsatsen under temaet den danske samfundsmodel er, at kernen i aktiviteterne er dialog. Flexicurity og det danske sundhedssystem er ikke en vare, der uden videre kan eksporteres. Derfor danner den danske case alene udgangspunkt for en dialog om, hvordan danske erfaringer kan bruges i den givne lokale kontekst. Dansk børnekultur er et poulært emne under temaet den danske samfundsmodel. Foto: Christian Jørgensens. 17

18 SYMPOSIUM OM DEN DANSKE FLEXICURITY- MODEL, ATHEN, 2007 Den danske flexicurity-model er omdrejningspunktet i et dansk-græsk samarbejde, hvormed den danske ambassade i Athen gennem de sidste to år har skabt gode relationer til bl.a. græske fagforeninger, medier, forskere, udenrigspolitiske institut og det politisk-administrative system. I Grækenland har der i længere tid været gang i en arbejdsmarkedsreformproces, der som i andre EU-lande handler om at omstille det græske arbejdsmarked til de rammevilkår, der gør sig gældende i en globaliseret verden, hvor ikke mindst evnen til at udnytte og udvikle sine menneskelige ressourcer er et afgørende konkurrenceparameter. Den danske flexicurity-model (med en sammentrækning af de engelske ord for fleksibilitet og sikkerhed.) er af EU- Kommissionen blevet anbefalet som vejen til vækst og øget beskæftigelse i Europa. Det var derfor nærliggende for den danske ambassade i Athen at indgå et samarbejde med repræsentanter for græske faglige organsationer, erhvervsfolk og politikere for derigennem at skabe kendskab til de danske erfaringer med flexicurity og udforske muligheden for at inspirere Grækenland med den danske model, også selv om den græske kultur og samfundsstruktur er en anden end i Danmark. Ambassaden traf i samarbejde med LO og DA beslutning om at holde et symposium i Athen med fokus på flexicurity. Forud for symposiet blev græske fagforeningsrepræsentanter inviteret til Danmark med henblik på at lære mere om den danske model. Sammen med fagforeningsrepræsentanterne inviterede ambassaden endvidere tre græske journalister til Danmark for på den måde at sikre så velinformeret græsk mediedækning som muligt. Jounalisterne havde under opholdet interviewaftaler med LO, DI, Beskæftigelsesministeriet, Invest in Denmark og danske samfundsvidenskabelige forskere m.fl. Således blev der i Grækenlands mest toneangivende aviser bragt ti artikler om den danske flexicuritymodel. Symposiet Symposiet blev arrangeret i samarbejde med det politisk uafhængige græske udenrigspolitiske institut og det græske LO s tænketank Labour Academy, der bl.a. bidrog til at mobilisere stor deltagelse fra egne rækker. Den primære målgruppe for arrangementet var det græske LO og arbejdstagere, der er den afgørende nøgle til arbejdsmarkedsreformer i Grækenland i retning af øget fleksibilitet. Indsatsen havde imidlertid også en række andre målgrupper som eksempelvis græske forskere, embedsmænd, politikere, arbejdsgivere samt kvinde- og ungdomsorganisationer. Symposiet havde deltagelse af ca. 100 repræsentanter fra ovenstående målgrupper og gav anledning til bred og kvalificeret medieomtale. Dialogen fortsætter Det seneste skud på stammen af aktiviteter var et opfølgningsarrangement i juli 2009, hvor repræsentanter for den græske fagbevægelses tænketank deltog i et konkret og målrettet seminar på den danske ambassade om life long learning - et emne, hvor Danmark også kan inspirere beslutningsprocesserne i Grækenland. Yderligere information Du kan læse mere om konferencen her: Symposiet var et samarbejde mellem LO, DA, det græske udenrigspolitiske institut (ELIAMEP) og det græske LO's tænketank (KANEP). Foto: Ambassaden i Athen. 18

19 UDSTILLINGSPROJEKT FOR OG MED BØRN, BERLIN, 2008 Høje besøgstal, positiv presseomtale og nye kontakter er, hvad den danske ambassade i Berlin har fået ud af en public diplomacy-indsats i børnehøjde. I den tyske debat om fornyelse af familieog ligestillingspolitikken fremhæves den danske model som forbilledlig. Både den danske tradition for læring og dansk børnekultur vækker opsigt i Tyskland, fordi der tages udgansgspunkt i børnene selv. Dansk inspiration På baggrund af en erkendt interesse for dansk børnekultur lagde det nordiske fælleshus i efteråret 2008 hus til en dansk børnehave for på en konkret og legende måde at formidle information om dansk børnekultur og danske børneinstitutioner. Målgruppen for indsatsen var tyske børn og forældre, pædagoger og pædagogstuderende samt ledere og medarbejdere på børnekulturinstitutioner, der arbejder professionelt med børnekultur. Kropstemaet udgjordes af et puderum med en mængde store skumbyggeelementer og blev hurtigt et populært sted i udstillingen. Dertil kom byggemuligheder i rumafdelingen og et sejloverdækket læsehjørne med masser af eksempler på oversat dansk børnelitteratur fra H.C. Andersen til Kim Fupz Aakeson. Endelig var der indrettet et hittegodskontor med ting fra kendte eventyr, som voksne og børn i fællesskab kunne finde frem til ejermændene af f.eks. svovlstikker, isklumper og en ært. Øvrige tilbud I tillæg til de fire temarum blev der i udstillingsperioden tilbudt musik, teater, film, workshops inden for temaerne energi, billedkunst og arkitektur, ligesom de besøgende børn kunne få en rundvisning i det fællesnordiske ambassadekompleks. Udstillingen har været populær med totre besøgende institutionsgrupper hver formiddag og familier om eftermiddagene og i weekenderne. I alt har besøgt udstillingen, som ligeledes er blevet omtalt på tyske hjemmesider og i den tyske avis Tagesspiegel. Nye kontakter Med projektet har ambassaden etableret en række nye kontakter inden for børneog ungdomssektoren og i tyske energi- og klimaorganisationer. Eksempelvis er der indgået en samarbejdsaftale med Jugendkulturservice, der bl.a. udgiver Berlins største publikationer for børn og unge. Opfølgning på projektet Ambassaden i Berlin planlægger i efteråret 2009 at følge op på de to områder, der umiddelbart vakte størst interesse fra tysk side, nemlig energi- og klimaformidling samt arkitektur for børn og unge. Fire temarum Med inspiration fra en række danske børnekulturprojekter blev der under temaet Mach dich schlau ("Bliv klog") indrettet værksteder for børn med temaerne energi, billede, krop, ord og rum. I hvert temarum blev udvalgte danske børnekulturprojekter præsenteret på posters for et voksent publikum. Eksempelvis kunne man i energirummet læse om Klimakaravanen, der er et projekt udarbejdet af Energitjenesten i København. Fra august 2007 til oktober 2009 kører en karavanebus spækket med udstyr, oplevelser og undervisningsaktiviteter rundt til 148 danske skoler med det formål at skabe debat om klimaforandringer og energibesparelser forud for FN's klimakonference i Danmark i efteråret I energirummet kunne børnene bl.a. måle strømforbrug på forskellige ting ved hjælp af sparometere og i et særligt indrettet billedrum kunne de lade sig inspirere af danske kunstnere som Tal R og Camilla Rasborg og lave collager. Et DICA-bord med indbyggede forstørrelsesglas var et af udstillingens tilløbsstykker. Børnene kunne selv lægge ting i bordets skuffer og se, hvordan de så ud i forstørret udgave. Foto: Ambassaden i Berlin. 19

20 TEMA 3: DET KREATIVE DANMARK Danish Design har stadig et fast greb i kvalitetsbevidste forbrugere over hele verden. Renomméet er knyttet til det klassiske design og ikonerne indenfor møbeldesign og arkitektur, og det er dette, der er indgangen til forståelsen af, hvordan design er en del af danskernes hverdag. Design og arkitektur Der satses aktuelt på at generobre status på design og arkitekturområdet, bl.a. gennem fremstød i udvalgte lande og ved at placere Danmark som et center for design gennem INDEX og opbygningen af en årlig international designuge i København. I sommeren 2009 blev INDEX:AWARD, der er verdens største designpris uddelt i København. Med design som tema kan Danmark fremhæves som et land, hvor socialt og økonomisk overskud omsættes til oplevelser og innovation til gavn for den brede befolkning. I regi af handlingsplanen for global offensiv markedsføring af Danmark løb der allerede fra 2007 en række store danske designsatsninger af stablen i udlandet, herunder markedsføring af dansk design i New York og i Kina med en ny serie af promotionmateriale fra Dansk Design Center og Born Creative i New York. Senest er udstillingen Instants of Architecture, som fokuserer på bæredygtig arkitektur, i 2009 blevet vist i Prag, Paris og Moskva. Overskud til innovation Det overordnede budskab er, at Danmark er et land, hvor socialt og økonomisk overskud omsættes til oplevelser og innovation til gavn for alle. Med udgangspunkt i det gode design i danskernes dagligdag, i industriproduktion, miljøproduktion og designbevidstheden på alle samfundsområder (broer, kulturhuse, Metro, handikapvenlig design, grafisk design, vindmøller, cykler) præsenteres den politiske regulering af området, uddannelser, forskningsarbejdet og eksporten. Indsatsen skal påvirke billedet af Danmark blandt meningsdannere, beslutningstagere, forskere, erhvervslivet, arkitekt- og byggesektor og dermed underbygge de store danske satsninger for markedsføring af design og arkitektur, det store eksportpotentiale m.v. og den aktive satsning på kulturudveksling og kultureksport. Den foreløbige indsats Siden 2007 er der bevilget ca. 4 mio. kr. til public diplomacy-aktiviteter med fokus på det kreative Danmark. Public-diplomacy under temaet det kreative Danmark fokuserer på emner fra dansk kunsthåndværk til bæredygtig arkitektur. Foto: VisitDenmark, Ole Olsen. 20

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Danske virksomheders muligheder frem mod COP15 Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Klimatopmøde i Danmark Kyoto-aftalen Københavnsaftale? FN s Klimakonference i Danmark Udfordring politisk og logistisk

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde Samfundsfag Energi & Miljø Enes Kücükavci Klasse 1.4 HTX Roskilde 22/11 2007 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse..2 Indledning.3 Opg1..3 Opg2..4 Opg3..4-5 Opg4..5-6 Konklusion 7 2 Indledning:

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI I 00 er Danmark verdens førende viden og teknologination inden for udbredelse af Cleantech 1. Introduktion Foreningen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Strategi for CONCITO 2012-2015

Strategi for CONCITO 2012-2015 Strategi for CONCITO 2012-2015 Formål og mål Af vedtægterne fremgår det: Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Danmark yder knap 16 mia. kr. i udviklingsbistand. EU's budget 2014-2020, for udviklingsbistand udgør 382,5 mia. kr.

Danmark yder knap 16 mia. kr. i udviklingsbistand. EU's budget 2014-2020, for udviklingsbistand udgør 382,5 mia. kr. Bruxelles den 12-14. november 2013 Årtiers udviklingspolitisk samarbejde har skabt et stærkt dansk brand internationalt indenfor bistands- og udviklingsarbejde. Danske virksomheder kan bidrage med konkrete

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Ministeren taler først. Herefter taler udenrigsministeren (talepapir vedlagt).

Ministeren taler først. Herefter taler udenrigsministeren (talepapir vedlagt). Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Udenrigsudvalget sammen med udenrigsministeren Lukket 29. november 2016

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan april byernes synliggørelse af klimaindsats 1:1. Klima indsats

Kommunikationsstrategi og handlingsplan april byernes synliggørelse af klimaindsats 1:1. Klima indsats Kommunikationsstrategi og handlingsplan april 2008 6-byernes synliggørelse af klima Kommunikationsstrategi april 2008 Randers Kommune Tankegang as vanebrydende visuel kommunikation Kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Sluk Lyset 26.03.11 kl. 20:30. Vær en del af verdens største klimakampagne

Sluk Lyset 26.03.11 kl. 20:30. Vær en del af verdens største klimakampagne Sluk Lyset 26.03.11 kl. 20:30 Vær en del af verdens største klimakampagne Sluk lyset Foto: Kim Vadskær Earth Hour er verdens største klimakampagne, hvor mennesker over hele kloden står sammen, viser deres

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Healthcare DENMARK konsortiet

Healthcare DENMARK konsortiet Healthcare DENMARK konsortiet 2012 2015 Hans Erik Henriksen Direktør August, 2015 Healthcare DENMARK konsortiet... 2 Mission... 2 Vision... 2 Værdier... 3 Strategi... 3 Healthcare DENMARK resultater 2012-2015...

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så?

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så? Rotary iværksætter kampagne Der er fokus på iværksætter kultur i Danmark det er de gode idéer, der skal løfte os ud af den økonomiske krise, skabe arbejdspladser og internationalt skal vi have sat fokus

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden.

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden. SYNLIGGØR DIT KLIMA De globale klimaforandringer er nogle af vor tids største udfordringer. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og finde nye miljøvenlige energiløsninger berører alle dele af samfundet

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi Eksportordningen Energistyrelsen samarbejder med Tyskland, USA og Storbritannien om eksport af grøn energiteknologi International efterspørgsel af grønne

Læs mere

Samarbejde, synlighed og folkelig forankring

Samarbejde, synlighed og folkelig forankring Side 1 af 6 Samarbejde, synlighed og folkelig forankring Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark (FFD) vil med et landsdækkende og internationalt projekt, forud for FN s klimatopmøde i København i 2009,

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2008

Skjal 1: Tilráðingar 2008 Skjal 1: Tilráðingar 2008 Rekommandation nr. 1/2008 Vestnordisk Råd har, den 27. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2008 i Grundarfjörður i Island. Vestnordisk Råd

Læs mere

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Side 1 af 9 Formål med strategien 1. At styrke kendskabet til udvalgets arbejde 2. At klæde udvalgets medlemmer på til at prioritere budskaber

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Fonden til Markedsføring af Danmark 2008

Fonden til Markedsføring af Danmark 2008 REDEGØRELSE 2008 Aktiviteter og støttede projekter Fonden til Markedsføring af Danmark 2008 REDEGØRELSE 1 Forord jo mere udlændinge kender til Danmark og danskerne, jo bedre kan de lide os. Derfor skal

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan Dato: 04.03.2009

Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan Dato: 04.03.2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Sekretariatet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 0000 Regionaludvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Faktaark om Klimakonsortiet

Faktaark om Klimakonsortiet Faktaark om Klimakonsortiet Konsortiets formål Formålet med Klimakonsortiets indsats er på kort sigt at sikre størst mulig opmærksomhed om klimaaktiviteterne i tilknytning til FN s Klimakonference i Danmark

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Kommissorium for. FN's Klimakonference 2009 En fælles plan for den midtjyske region

Kommissorium for. FN's Klimakonference 2009 En fælles plan for den midtjyske region Kommissorium for FN's Klimakonference 2009 En fælles plan for den midtjyske region Indhold Indhold... 2 1. Projektets baggrund og problemstilling... 3 2. Projektets formål og mål... 3 3. Aktivitetstyper...

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Globalisering. Den danske model

Globalisering. Den danske model Globalisering Den danske model Internationalisering/Globalisering Internationalisering: mellem nationer primært bilaterale og multilaterale samarbejder mellem nationer, regioner, lokale myndigheder, virksomheder,

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere