BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S"

Transkript

1 BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S

2 BARSEL EN DEL AF PERSONALEPOLITIKKEN Barselsregler er en almindelig del af de fleste arbejdsgiveres personalepolitik Typisk tages der stilling til både fraværsretten, betalingsforpligtelsen, eventuel forskellig betaling i forskellige perioder Eneste lovmæssige betalingskrav under barsel er halv løn til funktionærer 4 uger før og 14 uger efter fødslen. Efterhånden almindeligt, at arbejdsgivere betaler hel eller delvis løn under en del af graviditets-/barsels- og/eller forældreorloven Skal tage stilling til, om politikken skal diskuteres med den lokale fagforening, om der skal være forskellig betaling i forskellige perioder, og om der skal gælde samme regler for mænd og kvinder Skal udarbejde en politik som overholder reglerne om ligebehandling og ligeløn.

3 BARSEL BETALING UNDER... Tag stilling til betalingen under barselsfravær Lønnen består ofte af en række forskellige elementer fast løn, pension, personalegoder (bil, pc, mobil m.v.), provision, bonus m.v. Mange forskellige politikker og aftaler om, hvad medarbejderne har krav på i forbindelse med fravær fra arbejdet på grund af eksempelvis sygdom, barsel og forældreorlov men er politikken rigtig? Personalepolitisk er det rimeligt, at der ikke betales bonus ved uforskyldt fravær det kan være sygdom eller barsel? Hvad skal man som arbejdsgiver betale, når medarbejderen er fraværende?

4 GRUNDLAG FOR BETALING UNDER FRAVÆR Sygdom: FUL 5: Lovligt forfald forstås på den måde, at funktionæren har krav på fuld løn under sygdom Barsel: FUL 7: Halv løn 4 uger før og 14 uger efter fødslen Overenskomster/personalepolitikker: Er ofte aftalt/besluttet at medarbejderne har krav på fuld løn i en periode evt. angives en maksimum løn evt. defineres lønnen på anden vis og andre gange angives det ikke, hvad der forstås ved fuld løn. Individuel aftale: kan indeholde samme elementer som anført ved overenskomster/personalepolitikker.

5 GRUNDLAG FOR BETALING UNDER FRAVÆR FUL 17 a Såfremt en funktionær, der ifølge aftale eller sædvane delvis vederlægges med tantieme, gratiale eller lignende ydelser, fratræder sin stilling i et løbende regnskabsår, tilkommer der ham en i forhold til hans ansættelsestid i regnskabsåret afpasset andel af den ydelse, han ville have fået udbetalt, dersom han havde været ansat i virksomheden ved regnskabsårets afslutning eller på det tidspunkt, ydelserne i øvrigt udbetales. FUL 9, stk. 3 De i 2b, 3, 5, 6, 7 og 8 omhandlede ydelser udregnes for provisionslønnede funktionærer på grundlag af den provisionsindtægt, som funktionæren antagelig ville have oppebåret, såfremt han ikke var blevet hindret i sin virksomhed i de pågældende tidsperioder.

6 GRUNDLAG FOR BETALING UNDER FRAVÆR Graviditetsdirektivet Art. 11: Moren har i mindst 14 uger krav på en passende ydelse ved fravær i forbindelse med fødslen minimum svarende til betaling ved sygdom. Ligelønsprincippet LLL 1: Der må ikke på grund af køn finde direkte eller indirekte lønmæssig forskelsbehandling sted. Traktatens Art. 141: Alle lønelementer indgår ved vurderingen af lønnen (også lønstigninger under orlov?) Ligebehandlingsprincippet LBL 1: Der må hverken direkte eller indirekte finde forskelsbehandling sted på grund af køn. Konsekvenser hvis forkert håndtering: I strid med LBL 4, jf. 14 (forbuddet mod forskelsbehandling på grund af køn for så vidt angår arbejdsvilkår). Betaling af godtgørelse.

7 UDFORDRINGER VEDRØRENDE BETALING 1. Indgår bonus ved beregning af halv løn efter funktionærlovens 7? Kan det bestemmes/aftales, at bonus ikke indgår? 2. Indgår bonus ved beregning af løn efter funktionærlovens 5? Kan det bestemmes/aftales, at bonus ikke indgår? 3. Kan det lovligt bestemmes i en personalepolitik, at medarbejdere under barsel får fuld løn, og i denne forbindelse definere, at den fulde løn er eksklusiv bonus? - Gør det forskel for vurderingen, om der betales bonus under sygdom? 4. Kan arbejdsgiveren bestemme, at moren får fuld løn i de orlovsperioder der er tildelt moren mens faren ikke får fuld løn under fædreorloven? 5. Kan der være forskel på ydelsen til henholdsvis mænd og kvinder under forældreorlov?

8 PRAKSIS U H: Fast påregnelige tillæg (for aften- og natarbejde) indgår ved beregning af løn efter FUL 7, stk. 2. U H: HR fastslog, at det ikke var i strid med FUL 5 og FL 14, at organisationer på arbejdsmarkedet havde indgået en bonusaftale både for at øge produktiviteten og medarbejdernes indtjening, som indebar, at der ikke blev betalt præstationsløn under sygdom og ferie. C-333/97 (Lewen): Domstolen fastslog, at det var i strid med traktatens Art. 119 (nu Art. 141), at en arbejdsgiver nedsatte julegratialet forholdsmæssigt i forhold til den periode, hvor mødre var fraværende fra arbejdet, fordi der var forbud mod at arbejde i 8 uger efter fødslen og fordi der i perioden var et lovbaseret krav på fuld løn. (Kunne tage højde for fravær i forbindelse med børnepasningsorlov som der var krav på, men hvor der ikke var krav på løn).

9 PRAKSIS C-342/93 (Gillespie): Domstolen fastslog, at der ikke som sådan er krav på løn under barsel. Men når en ydelse under barselsorlov tager udgangspunkt i medarbejderens løn ved barselsorlovens start, så skal ydelsen også omfatte lønforhøjelser, der sker i barselsorlovsperioden. Denne afgørelse slog også igennem i Nysted Bogtrykkeri (opmandskendelse af 2. oktober 2002) som tilsidesatte en bestemmelse om, at det var dagturslønnen ved fraværets begyndelse, der var afgørende for sygelønnens og barselslønnens størrelse, med mindre der var tale om overenskomstmæssige lønændringer. Afgørelsen fastslog, at også en ikke-overenskomstmæssig lønforhøjelse slog igennem på barselsydelsen. (I øvrigt indgik forskudttids-, holddrifts - og overarbejdstillæg heller ikke i sygeog barselslønnen men det handlede sagen ikke om).

10 PRAKSIS C-147/02 (Alabaster): Domstolen fastslog, at den situation, at en medarbejder er fraværende som følge af barsel, ikke kan sammenlignes med den situation, hvor medarbejdere arbejder, og der kan derfor ikke kræves fuld løn under barsel, med henvisning til, at de andre medarbejdere der arbejder får fuld løn. Der består ikke krav på fuld løn under graviditet og barselsorlov. Opmandskendelse af 29. december 2006 FA: Opmanden (Børge Dahl) fastslog, at en bestemmelse om fuld løn under barsel i parternes overenskomst, og en aftale mellem parterne om, at bestemmelsen skulle forstås i overensstemmelse med gældende ret vedrørende betaling af påregnelige løndele ved opgørelse af sygeløn m.v., ikke automatisk fører til, at medarbejderen har krav på bonus under fravær som følge af sygdom eller barsel. Gældende ret giver ikke grundlag for, at enhver aftale om bonustillæg (hvor tillægget ikke betales under fravær) er ugyldig. Fuld løn i bestemmelsen måtte forstås på samme måde som fuld løn efter FUL 5.

11 PRAKSIS Ligestillingsnævnet 7/2008: Nævnet fandt at det var i strid med LBL 4, jf. 14, at en kvinde på barsel ikke blev indkaldt til lønforhandling, og at hun kun havde modtaget halv bonus for den periode, hun havde været fraværende. Der var tale om et enkeltstående gratiale som tak for et godt resultat og der meddelelse om gratialet skete på udbetalingstidspunktet. Ligestillingsnævnet 23/2007: Nævnet fandt, at arbejdsgiveren ikke havde godtgjort, at en manglende lønregulering ikke var begrundet i mandens børnepasningsorlov

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

HR Jura. August 2012. www.accura.dk

HR Jura. August 2012. www.accura.dk August 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev sætter vi fokus på flere forskellige problemstillinger indenfor ansættelsesretten. Nyhedsbrevet behandler nye interessante domme om bl.a. deltidsreglerne,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Fleksible lønpakker INDHOLD

Fleksible lønpakker INDHOLD Fleksible lønpakker Et lønsystem med fleksible lønpakker indebærer, at den enkelte medarbejder har mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastlagt beløbsramme. Ordningen giver

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Pædagogisk vikar

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Pædagogisk vikar 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Pædagogisk vikar 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Pædagogisk vikaroverenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og BUPL Børne- og Ungdoms-Pædagogernes Landsforbund, Socialpædagogernes

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere