Holstebromotorvejen Entreprise Tvis - Aulum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum"

Transkript

1 Holstebromotorvejen Entreprise Tvis - Aulum Orienteringsmøde 25. november 2014

2 Program Velkomst og præsentation v/ Janie Ipsen Projektets tidsplan og leverandørportalen v/ Janie Ipsen Gennemgang af projektet Vejprojekt v/ Per Øster Geoteknik v/ David Skovbjerg Johnsen Bygværker v/ Inge Damsgaard IKT beskrivelse v/ Søren Krabbe Kvalitetsledelseskrav v/ Ole Holmskov Optioner v/ Claus Krøldrup Pedersen Udbudsforhold v/ Anne Mette Sommer Spørgsmål 2.

3 HOLSTEBRO Holstebro- motorvejen TVIS AULUM Entreprise Tvis-Aulum 2017/2018 SINDING Regionshospital, X Gødstrup SNEJBJERG HERNING 3.

4 Vejdirektoratets deltagere Projektleder Janie Ipsen Fagprojektleder (projekt) Per Øster Fagansvarlig (Geoteknik) David Skovbjerg Johnsen Bygværksrådgiver (Rambøll) Inge Damsgaard Ingeniør (3D - projekt) Søren Krabbe Ingeniør (tilsyn) Ole Holmskov Ingeniør (belægninger) Claus Krøldrup Pedersen Udbudskoordinator Anne Mette Sommer Ingeniør (vejprojekt) Dorthe Munk Fagansvarlig (bygværker) Allan Højgaard Madsen Ingeniør (projekt) Christina Jensen 4.

5 Information efter mødet Mødets præsentation på Leverandørportalen under det aktuelle udbud og projektets hjemmeside > dokumenter 5.

6 Holstebromotorvejen entrepriseoversigt Se projektets hjemmeside > dokumenter 6.

7 Projektgennemgang Fagprojektleder (projekt) Per Øster 7.

8 Oversigtsplan entreprise Entreprisegrænse st. 25 mod entreprise Mejrup - Tvis Entreprisen omfatter i hovedtræk jord, afvanding, belægning, autoværn og vejafmærkning på: ca. 8,5 km motorvej ca. 5,2 km motorvejsramper ca. 1,9 km kommuneveje ca. 2,0 km private fællesveje 3 rundkørsler 2 samkørselspladser 6 broer 7 mindre faunapassager Nedrivning af 5 ejendomme Opbrydning af ca. 1,1 km nedlagte veje Vejbelysningsanlæg Entreprisegrænse st. 33,5 mod entreprise Aulum - Sinding

9 St. 25,0 27,8 Holstebro Kommune Nedrivning af Morrevej 2 Faunarør, st Faunarør, st Ruderanlæg og samkørselsplads ved Herningvej Ingen forlægning af Herningvej Interimsvej Herningvej (ÅDT ca ) Udsætning af jord i rampekvadranter Udsætningsområde ved Soelsvej Ny PF-vej ml. Soelsvej og Søjborgvej Indbygning af restprodukter st Fredet gravhøj st Kommunegrænse st Faunabro 9.

10 Tilslutningsanlæg ved Herningvej

11 Muligt udsætningsområde ved Soelsvej 11.

12 St. 27,8 30,3 Herning Kommune Faunabro, st Faunarør, st UF af Lundby Bæk, st Nedrivning af Ravnmosevej 3 og 4 Ny PF-vej til Vindingvej Sidetag v. Vindingvej/Kildevej Nedrivning af Kildevej 4 Ny PF-vej til Kildevej Faunarør, st UF af Kildevej Interimsvej Kildevej (ÅDT ca. 700) Faunarør Faunarør Faunabro 12.

13 Faunarør, st UF af Tilløb til Gravlundsande Bæk, st B-anlæg og samkørselsplads ved Videbækvej Interimsvej Videbækvej (ÅDT ca ) Udsætning i rampekvadranter UF af Bane Holstebro-Vejle, st Faunarør, st UF af Troelstrupvej, st Interrimsvej Troelstrupvej (ÅDT < 500) Arbejdsplads Troelstrupvej 1 Ny rundkørsel på Hovedvejen-Ljørringvej (2018) Faunarør, st Udsætning nedlagt rute 18 (2018) Nedrivning af Troelstrupvej 1 Støjskærm, st v.s. i anden entreprise St. 30,3 33,5 Faunarør 13.

14 Tilslutningsanlæg ved Videbækvej

15 Nedlagt vejareal rute 18

16 Normaltværsnit - motorvejen Normaltværsnit gældende indenfor kronekanten Ingen knæk ved nødspor Fuld belægning

17 Arealmæssige forhold Protokoller fra linjebesigtigelse og detailbesigtigelse Ekspropriationsgrænser må ikke overskrides Permanente Midlertidige Arealfrigivelsesplaner tager højde for: Ekspropriationer Arkæologi Totalekspropriationer (hele ejendomme) 17.

18 Afvanding 2 kommuner: 2 Udledningstilladelser 2 Vandsynsprotokoller OSD område st Kantopsamling i venstre side ved støjskærm st Regnvandsbassiner i henhold til udledningstilladelser Nedsivning uden for OSD områder hvis muligt Ekstern afvanding i henhold til vandsynsprotokoller 3 vandløbsforlægninger 18.

19 Natur og Miljøforhold 2 kommuner Dispensationer fra naturbeskyttelsesloven og museumsloven Temakort vedr. naturbeskyttelse og temakort vedr. fredning mv. Fredet gravhøj 20 godkendelse, Naturstyrelsen Faunapassager Paddehegn Vildthegn Okker Undersøgelser af nedrivningsejendomme 33 Miljøgodkendelse 19.

20 Geoteknik Fagansvarlig (geoteknik) David Skovbjerg Johnsen 20.

21 Geoteknik Blødbund Blødbund Bro Råstofområde Blødbund Geotekniske rapporter Råstofområde Blødbundsområder Bro ved Herningvej

22 Bygværker Bygværksrådgiver (fra Rambøll) Inge Damsgaard 22.

23 Bygværker - Entreprise Mindre faunapassage Våd faunapassage (ved vandløb) Underføring Detailprojekt 23.

24 Bygværker - Entreprise Underføringer UF af H 422 Herningvej UF af Kildevej UF af Videbækvej UF af Troelstrupvej 24.

25 Bygværker - underføringer UF af Troelstrupvej (eksempel) Arkitektoniske krav Fløjvægge/endeafslutninger skal følge skråningsformen Samme udformning af kantbjælke inden for entreprisen ex. Herningvej. Ingen krav til materialer (Stål, Beton, Komposit) 25.

26 Visualisering Herningvej Terræn regulering SKAL udføres efter Designmanual (Krav) 3D model terrænregulering (krav) 26.

27 Geometri Herningvej Geometri brokonstruktion Krav 2D tegninger (Hvidbogen) 3D solid model bygværker - kun vejledende Plan geometri af støttevæg defineret på 2D tegninger Støttevæggens højde skal følge terræn og afsluttes 100 mm over færdigt terræn Støttevægge 27.

28 Bygværker Frihøjde og mål 28.

29 Bygværker - Entreprise Faunapassager UF af vandløb Lundby Bæk og Faunapassage, B1 våd (4.7x1m) UF af Vandløb Tilløb til Gravlundsande Bæk, B1 våd (4.5x1m) 2 x B1 Tør (1,5x1m) 2 x Type B2 (1,5x1m) bemærk dimensioner 3 x Type C (0,5x0,5m) Fauna- og menneskepassager en vejledning Gælder alle Vandløbsbeskrivelser Der skelnes mellem mindre faunapassager (b min < 2,0 m) som følger krav for rørbygværker og øvrige faunapassager generelle krav for bygværker afsnit

30 Bygværker - Entreprise Detailprojekter UF af bane Holstebro-Vejle (Aulum) OF af Faunapassage 30.

31 Visualisering - OF af Faunapassage Terræn regulering SKAL udføres efter Designmanual 3D model terrænregulering (krav) Geometri bygværk 2D tegninger samt 3D solid model bygværker 31.

32 Bygværker UF af bane Holstebro Vejle (Aulum) Vejdirektoratet har stået for Myndighedsbehandling v/bdk Banen skal holdes i normal drift i hele perioden med etableringen af bygværket Under spunsarbejdet (indstilles ved hver togpassage, hastighedsnedsættelse, overvågning af sporkyndig ved spor i drift) Vejdirektoratet har forhåndsreserveret 3 spærringer af 8 timers varighed til hhv. opsætning og nedtagning af forskalling/interimskonstruktioner (6 spærringer i alt). Spærringerne vil hovedsageligt ligge i nattetimerne. 32.

33 Visualisering - OF af Faunapassage 33.

34 Bygværker - Stillads -Skærpede krav Stilladskollaps på Helsingørmotorvejen ved Nærum Ekstra møder omkring milepæle Skærpet krav til bygherretilsyn Vejmyndighed kan ikke udstede rådighedstilladelse før stillads- og funderingsprojekt er godkendt intet arbejde må påbegyndes Interimsveje ved (Herningvej, Kildevej, Videbækvej og Troelstrupvej) derfor ingen stilladsarbejder over vej i drift i denne entreprise MEN der er stillads over spor i drift. TM nr. 71/ = Godkendt Stillads- og funderingsprojekt skal foreligge før tilladelse til etablering af stillads over spor i drift gives 34.

35 Bygværker - Stillads -Skærpede krav Stilladskollaps på Helsingørmotorvejen ved Nærum Præciseringer ift. formen - skal indeholde dokumentation for fastgørelse, afstivning og fastholdelse af formbærende elementer (fokuspunkter) Sikring mod påkørsel af stillads Nedsænkningskonstruktioner nyt men ikke aktuelt i denne entreprise 35.

36 IKT beskrivelse Ingeniør (3D-projekt) Søren Krabbe 36.

37 IKT beskrivelse 3D-modeller Krav og omfang til modeller på modelstandarden på ts.vd.dk Den seneste model skal være tilgængelig for VD på projektweb Detailprojekt skal uploades med en frekvens på hver 2. måned 37.

38 Modeller fra entreprenøren Entreprenøren skal levere følgende fagmodeller: Kørebaneafmærkning (2D) Afvanding (3D) Autoværn (3D) Bassiner(3D) Belysning (2D/3D) Terrænmodellering/udsætningsområder (3D) Bygværker, herunder mindre faunapassager/faunarør (3D) Centerlinje (3D) Færdigvej (3D) Hegn (2D) Kantpæle (3D) Råjord (3D) Vejvisningstavler med fundament (3D) Vandløbsforlægninger (3D) Trafikafvikling (2D) 38.

39 Krav til 3D modeller Linjer, overflader og objekter Færdigvejsprojekt Afvanding Bro

40 Kvalitetsledelseskrav Ingeniør (tilsyn) Ole Holmskov 40.

41 Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser - Bilag til SAB Styrring og samarbejde Krav til entreprisens fælles kvalitetsplan (EFK) Entreprenørens egenkontrol og fagtilsyn Færdigmeldinger Bygherre stikprøvekontrol 41.

42 Betalingsplan 42.

43 Optioner Ingeniør (projekt) Claus Krøldrup Pedersen 43.

44 Belægning Mangelansvar ændret aht. option Supplerende tilstandskrav på: jævnhed profil striber 44.

45 Belægning - Option Hver option omfatter: Belægning på motorvej, inkl. tilslutningsanlæg, omfattet af entreprisen Belægning på broer omfattet af entreprisen Kørebaneafmærkning på ovenstående løbende gennem optionsperioden Dokumentation for opfyldelse af tilstandskrav Optionerne omfatter ikke: Skærende veje og stier 45.

46 Belægning - Option Option 1: Vedligeholdelse af belægninger i en periode på 5 år begyndende 5 år efter afleveringstidspunktet for totalentreprisen. Option 2: Vedligeholdelse af belægninger i en periode på 5 år begyndende 10 år efter afleveringstidspunktet for totalentreprisen. Såfremt bygherren ikke ønsker at udnytte option 1, bortfalder option

47 Udbudsforhold Udbudskoordinator Anne Mette Sommer 47.

48 Udbudsforhold - Tildelingskriterium Det økonomisk mest fordelagtige tilbud Underkriterier: Pris Vægt: 65 % Teknisk løsning - drift og vedligehold Vægt: 20 % Anlægslogistik Vægt: 15 % 48.

49 Licitation Torsdag den 5. februar 2015: Tilbuddet skal afleveres i 2 papireksemplarer og på elektronisk form i 2 kuverter, jf. BUT afsnit 3, 5 og 6: Kuvert mærket Del 1 - Pris Kuvert mærket Del 2 - Øvrige tilbudsdokumenter Efter gennemgang og bedømmelse af Del 2 meddeles resultatet til de bydende, og samtidig oplyses tidspunktet for åbning af kuvert 1. Åbningen finder sted hos Vejdirektoratet i Skanderborg 49.

50 Spørgsmål til Fremsendes skriftligt til med kopi til og senest den 26. januar 2015 og besvares i rettelsesblade. 1. rettelsesblad udsendt den 13. november 2014 Sidste rettelsesblad udsendes senest den 30. januar

51 Spørgsmål?

52 52.

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Rammeaftale om tilsynsopgaver

Rammeaftale om tilsynsopgaver YDELSESBESKRIVELSE Rådgivning Rammeaftale om tilsynsopgaver Vej- og anlægsarbejder af 2013 JUNI 2013 YDELSESBESKRIVELSE (YB) 1. GENERELT Rådgiveren skal stille tekniske konsulenter til rådighed for Vejdirektoratet

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

!! " ### $ % $ & & "" '

!!  ### $ % $ & &  ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING... 3 Har du den seneste version af denne ansøgningsvejledning?... 3 Hvilke vejprojekter omfatter denne ansøgningsvejledning?... 3 Private projekter på

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen Broer på Køge Bugt Motorvejen Nye veje med Wirtgen - og et led mere i kæden Funder Ådals broen - set med landskabsarkitektens briller Hovedistandsættelse af Mønbroen INDHOLD N0. 02 2014 KOLOFON ISSN 1903-7384

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

Intern evaluering af Limfjordsprojektet

Intern evaluering af Limfjordsprojektet Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 89 Offentligt Notat 06.12.2013 Intern evaluering af Limfjordsprojektet Baggrund Banedanmark gennemførte projektet med udbedring af Jernbanebroen over Limfjorden

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 1 Rapport 516-2014

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 1 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 1 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 1 Rapport 517-2014 Dato: Oktober 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-32-9 ISBN: 978-87-93184-31-2

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over

Læs mere

RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater

RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RAPPORT 364-20 10 RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater Rapport 364-2010 REDAKTION: Lene Nøhr

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE HØRINGSBOG TILSTANDSRAPPORTER NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE September 2011 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere