GODE RÅD OM... bonus SIDE 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODE RÅD OM... bonus SIDE 1"

Transkript

1 GODE RÅD OM... bonus SIDE 1

2 Indhold Medarbejderinddragelse 3 Hvem skal være omfattet af ordningen? 3 Kriterier for tildeling 4 Individuel eller kollektiv bonus 4 Ansættelseskontrakt 4 Ændringer af bonusaftalen 5 Graviditet og barselsorlov 5 Bonus under sygdom 6 Bonus og opsigelse af ansættelsesforholdet 6 Fastholdelsesbonus eller loyalitetsbonus 6 Sygebonus 7 Mere information 7 SIDE 2

3 GODE RÅD OM... bonus Løn, bonus og personalegoder er vigtige motivationsfaktorer, der har til formål at sikre større effektivitet hos medarbejderne og dermed være med til at skabe positive tal på virksomhedens bundlinje. Løn og bonus kan virke meget forskelligt på forskellige medarbejdere og i forskellige situationer. Det er derfor vigtigt, at ledelsen bruger løn og bonus meget bevidst som et af ledelsesværktøjerne. De færreste medarbejdere vil sige nej til en tilbudt bonus, men hvis bonusordningen ingen motivationseffekt har på medarbejderne, eller hvis den ikke trækker i den retning, ledelsen ønsker at gå, er en bonusordning ikke nødvendigvis den rigtige strategi. Formålet med løn- og bonussystemer er derfor, at få medarbejderne til at fokusere på virksomhedens vigtigste indsatsområder og derved fremme effektiviteten, at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, og at imødekomme medarbejdernes individuelle behov og ønsker. Det er vigtigt at koble løn- og bonussystemer sammen med virksomhedens overordnede forretningsstrategi, mål, værdier og kultur. Derved sikres en sammenhæng mellem medarbejderens motivation og virksomhedens overordnede mål. Løn- og bonussystemer giver endvidere virksomheden og medarbejderne mulighed for at disponere løndelene forskelligt over tid. Fleksible lønsystemer kan tillade medarbejderne en bedre tilpasning til forskellige faser i deres arbejdsliv, hvor der på nogle tidspunkter for eksempel kan være ønske om mere fritid, mens der på andre tidspunkter efterlyses større disponibel indkomst. Virksomheden kan tilpasse bonussystemer til forskellige faser i virksomhedens liv, hvor der i en periode kan være brug for at satse på vækst og i en anden på konsolidering. For arbejdsgiveren er løn- og bonussystemer således et middel til at gøre virksomheden attraktiv for de ansatte både i form af fastholdelse og i forhold til rekruttering af nye medarbejdere, samtidig med at virksomhedens mål opnås. Medarbejderinddragelse Er virksomhedens løn- og bonussystem svært at gennemskue for medarbejderne, kan det miste sin incitamentskabende effekt og risikerer derfor ikke at virke efter hensigten. Det kan imidlertid afhjælpes ved, at man i det omfang det er muligt inddrager eller hører forskellige medarbejdere i processen med udarbejdelse af et løn- og bonussystem. Hvem skal være omfattet af ordningen? Virksomheden skal overveje hvilke medarbejdere, der skal være omfattet af bonusordningen, og efter hvilke kriterier bonus skal udbetales. Det kan sagtens forekomme, at nogle medarbejdere eller medarbejdergrupper er omfattet, mens andre ikke er det, og bonussystemet kan være forskelligt fra den ene medarbejdergruppe til den anden. Når der skal afgøres hvilke medarbejdere, der skal være omfattet af bonusordningen, er det vigtigt at tage højde for, at en række love hindrer forskelsbehandling. For eksempel må man ikke undtage medarbejdere, fordi de er på deltid, eller fordi de er gravide eller på barsel. Man må heller ikke lægge vægt på alder, køn, nationalitet, etnisk herkomst, religiøs og politisk overbevisning eller handicap. SIDE 3

4 Kriterier for tildeling Ved udformningen af en bonusaftale bør ledelsen altid have som udgangspunkt, at der først gennem bonussystemet skal tjenes flere penge eller spares omkostninger, før der udbetales en del heraf som bonus. For objektive mål er dette ikke vanskeligt. Overstiger indtjeningen det budgetterede? Kan merindtjeningen direkte aflæses? Subjektive mål er derimod vanskeligere at prissætte, men det bør dog stadig overvejes. Er kunderne blevet mere tilfredse? Er virksomhedens omdømme blevet forbedret? Når en medarbejder erhverver en særlig kompetence, giver det så en merværdi for virksomheden og i givet fald hvor meget? Nogle typiske kriterier er opnåelse af økonomiske mål såsom omsætning, indtjening, lavere omkostninger, mindre spild og kombinationer heraf, eller større produktivitet, højere kvalitet og kombinationer heraf. De økonomiske mål sættes normalt i forhold til sidste års opnåede tal eller i forhold til indeværende års budget og er således naturligt tidsbegrænsede. Produktivitets- og kvalitetsmål opstilles normalt som normer, der kan være både tidsbegrænsede og mere langsigtede. Følgende kriterier bør være opfyldt for en bonusaftale: Kriterierne skal understøtte virksomhedens overordnede mål Kriterierne for bonus skal som udgangspunkt være målbare Kriterierne skal være forståelige for medarbejderne Kriterierne skal kunne påvirkes af den enkelte eller af teamet/afdelingen Kriterierne skal opleves som retfærdige og opnåelige Kriterierne skal understøtte den adfærd, ledelsen ønsker af medarbejderne. Individuel eller kollektiv bonus Bonusaftaler kan gøres enten individuelle eller kollektive, eventuelt en kombination af begge. Der er fordele og ulemper ved begge systemer. Ved den individuelle bonus kan den enkelte medarbejder se sin egen ekstra indsats og bliver belønnet for den. Det giver naturligvis et incitament til at yde en ekstraordinær indsats, men det kan samtidig anspore til at se stort på helheden, for eksempel ved ikke at være indstillet på at hjælpe kolleger. Ved den fælles bonus kan den enkelte medarbejder ikke se effekten af sin egen ekstra indsats, og vedkommende bliver ikke særskilt belønnet for den. Til gengæld vil der være en større tilskyndelse til for eksempel at hjælpe en kollega, fordi det er teamets samlede indsats, der bliver belønnet. Bonussystemer er kun effektivitetsfremmende under følgende betingelser: Medarbejderne skal kunne bedømme, hvad der positivt kan påvirke deres løn. Medarbejderne skal være overbevist om, at en ekstraordinær arbejdspræstation virkelig fører til en højere bonus. Præstationen, som udløser bonussen, skal primært påvirkes af den enkelte medarbejders eller teamets indsats og ikke af udefrakommende faktorer. Ansættelseskontrakt Medarbejdernes ansættelseskontrakter skal blandt andet indeholde oplysning om medarbejdernes løn, hvilket indebærer, at bonusordningen skal fremgå af ansættelsesbeviset eller af et tillæg SIDE 4

5 hertil. Alternativt kan man beskrive hovedtrækkene i bonusordningen i kontrakten, mens der henvises til for eksempel personalepolitikken for en nærmere beskrivelse af ordningen. Ændringer af bonusaftalen Udgangspunktet er, at enhver ændring af lønnen, der medfører en lønnedgang, betragtes som en væsentlig ændring af medarbejderens ansættelsesforhold. Alle væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet skal varsles med medarbejdernes individuelle opsigelsesvarsel. Ved varslingen tilbydes medarbejderne ansættelse på nye vilkår, og de kan i den forbindelse vælge at anse sig som opsagt af virksomheden, hvis de ikke vil acceptere ændringerne, og det skal så vurderes, om ændringen var saglig ud fra blandt andet virksomhedens forhold. Det skal altid varsles, hvis virksomheden vil afskaffe en bonusordning. Det samme gælder, hvis bonusordningen ændres så radikalt, at det medfører en lønnedgang for medarbejderne. Såfremt kriterier og vilkår for en bonusordning ændres, skal det derfor vurderes, om det vil medføre en potentiel lønnedgang for medarbejderne. Er det tilfældet, skal ændringen varsles, og ændringerne kan ikke træde i kraft før udløbet af varslet, medmindre medarbejderen accepterer en tidligere ikrafttræden. Nogle bonusordninger er skruet sådan sammen, at der hvert år skal fastsættes nye bonusmål, for eksempel ud fra budgettet for det kommende år. Denne årlige fastsættelse af nye bonusmål indebærer ikke i sig selv en væsentlig ændring, der skal varsles. Hvis man derimod et år afviger væsentligt fra, hvordan man tidligere år har fastsat bonusmålene, således at der er en reel risiko for, at den ændrede praksis i sig selv vil indebære en lønnedgang, skal den varsles. At konjunkturer mv. reelt resulterer i en lønnedgang, medfører ikke, at fastsættelsen af bonusmål det pågældende år skulle have været varslet, når blot der ikke er sket væsentlige ændringer i bonusordningens opbygning og struktur. I forbindelse med indførelsen af en bonusordning kan det overvejes, om bonusordningen i første omgang skal indføres for en tidsbegrænset periode, for eksempel som en forsøgsordning. Derved ophører ordningen automatisk på et bestemt tidspunkt, uden at det skal varsles over for medarbejderne, og virksomheden bliver dermed kun bundet af ordningen i en begrænset periode. Forlænges bonusordningen efter forsøgsperioden, vil medarbejderne dog efter en periode have en berettiget forventning om, at bonusordningen igen forlænges, eventuelt med nye kriterier og bonusmål. Det vil sige, at selvom man år efter år tidsbegrænser ordningen, vil en fjernelse af ordningen hurtigt kræve en varsling med individuelt opsigelsesvarsel. Graviditet og barselsorlov Under barsels-, fædre- og forældreorlov er alle medarbejdere berettigede til at forhandle løn, herunder bonus, på lige vilkår med de øvrige medarbejdere. Såfremt bonus udbetales ud fra et skøn over medarbejderens indsats, er det ikke lovligt at lægge vægt på, at medarbejderen har været fraværende på grund af graviditet eller barsel. Hvis virksomheden i henhold til specielle lovregler, overenskomst eller individuel aftale herom udbetaler fuld løn under hele eller dele af barsels-, fædre- eller forældreorloven, vil den fulde løn som udgangspunkt også omfatte bonus, hvis betingelserne for udbetaling af bonus i øvrigt er opfyldt. Har medarbejderen ikke et retskrav på løn i henhold til lov eller kollektiv overenskomst, er det op til virksomheden at fastsætte i hvilket omfang, medarbejderen skal have ret til løn. Virksomheden SIDE 5

6 kan i den forbindelse også beslutte, om bonus skal indgå i den løn, der eventuelt bliver udbetalt under barsels-, fædre- eller forældreorloven. Bonus under sygdom Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Funktionærer, der er omfattet af en bonusordning, har også krav på bonus under sygdom. Funktionæren skal lønmæssigt stilles, som hvis vedkommende ikke havde været syg. Det kan til tider være vanskeligt at opgøre ved individuel bonus, hvor bonussens størrelse afhænger af den indsats, som medarbejderen ville have udført, hvis vedkommende havde været på arbejde. Man må her afgøre hvilken beregningsmetode, der giver det mest retvisende billede. Som udgangspunkt er ikke-funktionærer ikke berettigede til fuld løn under sygdom. Ikke-funktionærer kan dog være omfattet af en overenskomst, som indeholder tilsvarende regler om betaling af fuld løn under sygdom, således at ikke-funktionærer også kan være berettigede til bonus under sygdom. Det er en god ide at beskrive i bonusordningen, hvordan man forholder sig ved sygdom og barsel. Læs mere nedenfor om sygebonusordninger. Bonus og opsigelse af ansættelsesforholdet Det er vigtigt at være opmærksom på, at en funktionær, der helt eller delvist aflønnes med bonus, har krav på bonus i opsigelsesperioden, uanset om funktionæren for eksempel er fritstillet eller suspenderet. Bonus under fraværet beregnes som den indtægt, som funktionæren antageligt ville have oppebåret, hvis funktionæren ikke var forhindret i at arbejde i de pågældende perioder. Ifølge funktionærloven har medarbejderen krav på en forholdsmæssig andel af en bonus ved fratræden. Det kan således som udgangspunkt ikke aftales, at udbetaling af bonus forudsætter, at funktionæren fortsat er ansat på det tidspunkt, hvor bonussen kommer til udbetaling. Funktionæren kan dog normalt ikke kræve bonussen udbetalt ved fratrædelsen, men må afvente det ordinære udbetalingstidspunkt. En tilsvarende regel gælder ikke for ikke-funktionærer. I forhold til ikke-funktionærer kan udbetaling af bonus altså betinges af, at vedkommende er ansat på udbetalingstidspunktet, medmindre andet følger af en overenskomst. Fastholdelsesbonus eller loyalitetsbonus Det hænder, at en virksomhed har et driftsmæssigt behov for at fastholde enkelte eller flere medarbejdere med det formål, at medarbejderne udfører sit arbejde eller en specifik opgave indtil et bestemt tidspunkt. I den forbindelse ses det, at der indføres en såkaldt fastholdelsesbonus eller loyalitetsbonus. Karakteristisk for en sådan fastholdelsesbonus er, at medarbejderen som betingelse for bonussens udbetaling er ansat på et bestemt tidspunkt, således at der ikke udbetales en forholdsmæssig andel, hvis medarbejderen fratræder i utide. De klassiske eksempler på situationer, hvor der indføres en fastholdelsesbonus, er virksomhedslukning og lukning af en afdeling, hvor virksomheden ønsker at fastholde nogle udvalgte eller alle medarbejdere, indtil lukningen er gennemført bedst muligt. Der ses også eksempler på fastholdelsesbonus i forbindelse med indførelse af ny teknologi, for eksempel på et lager, hvor den nye teknologi vil resultere i en nedskæring i personalet, og hvor det derfor er vigtigt at fastholde så mange medarbejdere som muligt, indtil den nye teknologi er indført. SIDE 6

7 Problemet med fastholdelsesbonus er funktionærlovens 17a, hvor det som nævnt ovenfor fremgår, at funktionærer ved fratrædelsen har krav på en forholdsmæssig andel af et bonusbeløb, som funktionæren ville have fået udbetalt, hvis funktionæren havde været ansat i virksomheden på det tidspunkt, hvor bonussen i øvrigt kommer til udbetaling. På baggrund af eksisterende retspraksis må det fastslås, at de fleste fastholdelsesbonusser på funktionærområdet risikerer at blive tilsidesat, således at funktionæren vil få udbetalt en forholdsmæssig andel af bonus, selvom vedkommende fratræder før det aftalte tidspunkt. Det vil alt andet lige højne chancen for, at en fastholdelsesbonus ikke vil blive tilsidesat, hvis ordningen indgås som en egentlig lokalaftale med de pågældende fagforeninger. For ikke-funktionærer gælder der ikke en tilsvarende regel som funktionærlovens 17a. Det er derfor muligt at indgå aftaler om fastholdelsesbonus, således at medarbejderne ikke modtager bonus, hvis de opsiges eller opsiger ansættelsesforholdet inden udbetalingstidspunktet. Ikkefunktionærer kan dog være omfattet af en overenskomst, som forhindrer sådanne aftaler, hvorfor det er vigtigt at tage højde for sine overenskomster. Som følge af usikkerheden om, hvorvidt en fastholdelsesbonus er i overensstemmelse med funktionærloven, anbefales det altid at søge rådgivning før en eventuel etablering af en sådan ordning. Sygebonus Præmiering af medarbejdere med lavt eller intet sygefravær i form af løn bliver ofte benævnt sygebonus eller fremmødebonus. Der er meget begrænset retspraksis, der tager direkte stilling til, om sådanne sygebonusordninger er i overensstemmelse med funktionærloven eller overenskomster, der indeholder pligt for arbejdsgiver til at yde løn under sygdom. Sygdom er lovligt fravær, og der kan derfor argumenteres for, at det vil være i strid med funktionærloven at tillægge sygdom vægt ved udbetaling af bonus og lignende. På den anden side kan man argumentere for, at så længe sygebonussen ydes som noget ekstra ud over den almindelige løn, og bonussen ikke udgør for stor en andel i forhold til lønnen, vil det ikke være i strid med funktionærloven. På baggrund af den yderst sparsomme retspraksis og usikkerheden i forhold til de præcise rammer for sygebonusordningers lovmæssighed, anbefales det, at der søges rådgivning, inden en sygebonusordning etableres. Alt andet lige vil det højne chancen for, at en sygebonus ikke vil blive tilsidesat, hvis ordningen indgås som en egentlig lokalaftale med de pågældende fagforeninger. Hvis præmieringen ikke er løn, men for eksempel gaver i form af et weekendophold eller lignende, er der større sandsynlighed for, at ordningen ikke vil blive tilsidesat, da der ikke er tale om egentlig løn. Der ses for eksempel eksempler på virksomheder, der giver teamet med det laveste sygefravær en middag eller en biograftur. Mere information Medlemmer af Dansk Erhverv kan søge rådgivning omkring bonusordninger. Kontakt Dansk Erhverv på telefon SIDE 7

8 Vækstgrundlaget for dansk økonomi udgøres i stadig stigende grad af virksomheder inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. Dansk Erhverv er sat i verden for at skabe optimale vilkår for netop disse virksomheder og brancher, som Danmark skal leve af i fremtiden. FRR Foreningen Registrerede Revisorer Åmarksvej Hvidovre Telefon Fax Dansk Erhverv Børsen 1217 København K T F

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Lokalaftaler En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Vejledere: Ole Hasselbalch, Juridisk Institut Niels Westergård-Nielsen,

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Dansk Journalistforbund, faglig konsulent Flemming Reinvard Meget ofte ender en arbejdsgivers ønske om at skille sig af med en medarbejder i, at man i stedet

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden

Læs mere

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden

Læs mere

Fleksible lønpakker INDHOLD

Fleksible lønpakker INDHOLD Fleksible lønpakker Et lønsystem med fleksible lønpakker indebærer, at den enkelte medarbejder har mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastlagt beløbsramme. Ordningen giver

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere