Standardforside til projekter og specialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardforside til projekter og specialer"

Transkript

1 Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective Politik og Administration Socialvidenskab EUstudies Forvaltning (scient.adm) Udfyldningsvejledning på næste side. Projekt eller specialetitel: Den danske model Projektseminar/værkstedsseminar: Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Projektets art: Modul: Kristian Eistorp Fagmodulprojekt SVB1 Vejleders navn: M. Azhar Hussain Afleveringsdato: Antal anslag inkl. mellemrum: (Se næste side) Tilladte antal anslag inkl. mellemrum jf. de udfyldende bestemmelser: (Se næste side) OBS Hvis du overskrider de tilladte antal anslag inkl. mellemrum vil dit projekt blive afvist indtil en uge efter aflevering af censor og/eller vejleder

2 1 Indholdsfortegnelse 1.0Indledning#2 1.1 Problemfelt#3 1.2 Problemformulering#3 1.3 Metode#3 1.4 Afgrænsning#4 2.0Arbejdsmarkedsmodellerogregulering#5 2.1Reguleringpåarbejdsmarkedet#5 3.0Arbejdskonflikternescivilisering#7 3.1Septemberforliget#7 3.2Normen#9 4.0Organisationerpåarbejdsmarkedet#10 4.1LandsorganisationeniDanmark(LO)#10 4.2ArbejdsgivernesLandsforening(AL)#11 4.3Øvrigehovedorganisationer#12 4.4Degulefagforeninger#13 4.5Organiseringsgradenpålønmodtagerside#15 5.0Institutionerpåarbejdsmarkedet#16 5.1Fagligvoldgift#16 5.2Arbejdsretten#16 5.3Forligsinstitutionen#17 5.4Beskæftigelsesministeriet#18 6.0Case:Vejlegården#20 7.0Forandringeridendanskemodel#24 7.1Decentraliseringenafaftalesystemet#24 7.2EU#direktiverne#25 7.3EUdommene#26 7.4Medlemsflugtfrahovedorganisationerne#27 7.5Forringelserafarbejdsløshedsforsikringen#30 8.0Konklusion#31 9.0Litteraturliste#32 9.1Bøger#32 9.2Tidsskrifter,rapporterogdebatindlæg#33 9.3Internetsider#33

3 1.0Indledning IDanmarkharviudvikletenaftalemodelpåarbejdsmarkedet,deriovervejende grad baserer sig på kollektive aftaler mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Kigger man på den danske arbejdsmarkedsmodel i en international kontekst, finder man, at denne model adskiller sig fra andre modeller, hvor reguleringen entenerprimærtbaseretpåmarkedetellerlovgivning.enhøjorganisationsgrad ifagforeningerne,erenafgrundsteneneidendanskeaftalemodel.tænkerman på fagforeninger, vil de fleste formentlig få billeder i hovedet af røde faner, strejkende arbejdere og overenskomstforhandlinger.menderfindesenanden type fagforening, der hverken flager rødt eller organiserer strejker og kun i sjældne tilfælde, indgår en overenskomst. De kaldes gule fagforeninger og adskiller sig fra de traditionelle røde fagforeninger, ved ikke at anerkende en grundlæggende interessekonflikt mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. De gule fagforbund er # modsat de røde fagforeninger # politisk uafhængige og typiskimodstrejkeretten. I sommeren 2012 så vi et ganske godt eksempel på den øgede konkurrence og uenighederne mellem de to typer af fagforeninger. Her blokerede den røde fagforening 3F restaurant Vejlegården, i et forsøg på at sikre en bedre overenskomst, end den, den gule fagforening Kristelig Fagforening, havde indgået for restauranten. Sagen fik stor bevågenhed i medierne, og førte til en diskussion om fagforeningernes berettigelse, konfliktmidler og den danske aftalemodel generelt. Venstre og Dansk Folkeparti fremsatte som følge af konflikten,etforslagderskulleforbydeblokadermodvirksomheder,derhavde en overenskomst med en konkurrerende fagforening. Konflikterne på det danske arbejdsmarked står altså ikke kun mellem lønmodtagere og arbejdsgivere, men udspringer i stigende grad også af en interessekonflikt interntpålønmodtagersiden. Måletmeddenneprojektrapport,eratgivelæserenengrundlæggendeforståelse for # ikke bare hvordan # men hvorfor, at vi har en aftalebaseret arbejdsmarkedsmodel. Derfor vil jeg indledende undersøge hvordan arbejdsmarkederreguleresogefterfølgendebeskrivedenhistoriskeoptakttilog 2

4 indholdetafdenførstehovedaftaleidanmarkmellemarbejdsmarkedetsparter. Dernæst vil jeg redegøre for de forskellige organisationer der repræsenterer lønmodtagere og arbejdsgivere på det danske arbejdsmarked, og beskrive de institutioner der er skabt, for at løse interesse# og retskonflikter. For at eksemplificere konflikten på lønmodtagersiden mellem den traditionelle fagbevægelse og de gule fagforeninger, vil jeg efterfølgende kigge nærmere på den meget omtalte konflikt på Restaurant Vejlegården. Dernæst vil jeg, med udgangspunkt i den indsamlede empiri, analysere de forandringer den danske modelhargennemgåetdesenesteårtier. 1.1Problemfelt Den danske arbejdsmarkedsmodel hviler på et fundament skabt i slutningen af 1800#tallet: Septemberforliget. Med dette forlig anerkendte arbejdsgiverne fagforeningernesomlegitimerepræsentanterforarbejderne,ogfagforeningerne anerkendtearbejdsgivernesrettilatledeogfordelearbejdet.septemberforliget lagde grundstenen for en arbejdsmarkedsmodel der baserer sig på kollektive aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Men en ny og mere globaliseret virkelighedbetyder,atviernødttilheletidenatrevurderedendanskemodel. Hvilke både ydre og indre omstændigheder har forårsaget ændringer i den danske model, og hvordan er disse ændringer kommet til udtryk? Disse spørgsmålviljegundersøgepåbaggrundaffølgendeproblemformulering: 1.2Problemformulering Hvordan( reguleres( det( danske( arbejdsmarked,( og( hvilke( forandringer( har( den( danske(model(gennemgået(de(seneste(årtier?( 1.3Metode Det metodiske greb i denne projektrapport er den historiske institutionalisme. Den historiske institutionalismes udgangspunkt er, at institutioners opståen altid relaterer sig til en historisk kontekst, og at institutionelle strukturer defineres som såvel formelle som uformelle regelsæt. Det antages, at institutionerne påvirker aktørernes adfærd, gennem en påvirkning af 3

5 præferencer, mål og strategier (Andersen & Kjær 1996, 2). Idenneanskuelse ligger implicit, at institutioner er med til at både at begrænse og facilitere fremtidigehandlingerfraaktørerne.dennebetragtningrelaterersigteoretisktil begrebetpathdependencyafaspinwall&schneider: "Institutional( and( policy( change( become( path( dependent ( as( actors( define( their( preferences(endogenously,(based(upon(what(has(occurred(in(the(past.(the(image(is( one(of(a(ratchet,(in(which(institutional(arrangements(are(winched(into(place(slowly( over( time,( thus( constraining( human( behavior.( History( creates( context,( which( shapes(choice. ((Aspinwall&Schneider2000,16) Denhistoriskeinstitutionalismeerikkeenafgrænsetogveldefineretteori,men en tilgang, der søger at beskrive kausale sammenhænge mellem politiske processeriethistoriskperspektiv.detteskergennemenempiriskanalyse,der ofte er funderet i et microperspektiv, og derved giver mulighed for en granskning af aktørernes handling, gennem såvel sociologiske som rational choiceantagelser.rationalchoiceerinspireretaføkonomisketeorier,ogantager at aktører handler rationelt og kalkulerende i forhold til at maksimere deres egeninteresser(pollack2006,3). 1.4Afgrænsning Jeg har i denne rapport valgt konsekvent at omtale den danske arbejdsmarkedsmodelsomdendanskemodel.dendanskemodelerogsåblevet kaldtflexicurity#modellen.jeghardogvalgtatundladebrugenafdettebegreb, da det relaterer sig mere specifikt til lønmodtagernes sikkerhed og fleksibilitet på arbejdsmarkedet, og ikke i lige så høj grad til, hvordan at det danske arbejdsmarked bliver reguleret generelt. Derfor har jeg vurderet, at begrebet den danske model, er bedre til at beskrive reguleringen på det danske arbejdsmarked. 4

6 2.1Arbejdsmarkedsmodellerogregulering Begrebet dendanskemodel,stammerformentligfrasverigei1980 erne,hvor svenske arbejdsmarkedsforskere begyndte at tale om den svenske model (Meidner1984;Elvander1988).Mendadensvenskearbejdsgiverforeningnogle år senere, ikke længere ville samarbejde med fagbevægelsen nationalt, døede begrebetligesåstilleud.nogenlundesamtidigbegynderdanskeforskereattale om den danske model. De danske forskere kommenterede situationen (Madsen, Jensen & Due 1993, 14) i Sverige således: Den( svenske( model( synes( i( disse( år( at( være( under( afvikling,( mens( den( danske( model( fortsat( eksisterer.( For dettelagedetilgrund,atderstadigvargrundtrækveddendanskeregulering, dervarforblevetuændrede. 2.2Reguleringpåarbejdsmarkedet Etlandsarbejdsmarkedssystemeller modelerenkonfigurationmellemdetre hovedaktører: Arbejdsgivere, lønmodtagere og staten (Bean 1994; Anheier 1998). Relationerne mellem disse aktører, reguleres på vidt forskellig måde i forskelligelande.ianalysenafetlandsarbejdsmarkedsmodel,erdetrelevantat stillespørgsmålene: Hvadbliverreguleret? Hvordanbliverdetreguleret? og Hvad er indholdet i reguleringen?. Grundlæggende skelner man mellem tre typerafregulering:markedetsomdenselvregulerendeusynligehånd,kollektive aftalermellemarbejdsmarkedetsparteroglovgivning. Indenfor markedsreguleringen, bestemmes løn og arbejdsvilkår, gennem den kontrakt der indgås mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Lønmodtageren udbyder en vare hans eller hendes arbejdskraft # og arbejdsgiveren efterspørger og køber denne vare. Denne form for regulering er domineret af arbejdsgiverne, i det at der et ulige magtforhold mellem lønmodtager og arbejdsgiver. Arbejdsgiveren har retten til at ansætte og afskedige, og til at definere rammerne for ansættelsen og arbejdets karakter. Kun i sjældne perioderhvorarbejdsudbuddeterlavt,villønmodtagerenhavemulighedfor,at udnytte markedsmekanismen til egen fordel (Knudsen & Lind 2012, 12) Med reguleringbaseretpåkollektiveaftaler,ermagtforholdetmellemarbejdsgiverog lønmodtager mere lige. Her optræder fagbevægelsen som en samlet 5

7 repræsentant for lønmodtagernes interesser. I stedet for at arbejderne underbyder hinanden på løn og arbejdsforhold, har de en kollektivt indgået overenskomst, der ligger et bundniveau for hvad lønmodtagerne kan og vil acceptere. Denne form for regulering skaber et mere stabilt og forudsigeligt arbejdsmarked, end hvis reguleringen i højere grad er styret af markedsmekanismerne.dentredjeformforregulering,lovgivningen,finderman i ethvert samfund. Lovgivningens formål er typisk at sikre et stabilt arbejdsmarked. Men lovgivning som reguleringsværktøj på arbejdsmarkedet, kanogsåbrugestilatstøttedeneneellerandenafarbejdsmarkedetsparter.en regering kan for eksempel støtte lønmodtagerparten, ved at garantere en mindsteløn. Omvendt kan lovgivningsreguleringen også bruges til at støtte arbejdsgiverparten,vedatforbydeellerbegrænsestrejker. Et samfunds arbejdsmarkedsmodel, vil næsten altid bestå af et miks af de tre typer af regulering. Man må derfor skelne mellem begreberne arbejdsmarkedsmodelogtyperafregulering.nutidensarbejdsmarkedsmodeller bestårsomoftestafalletretyperafregulering,selvomaténtypeafregulering typiskerdominerende.idanmark,norge,sverigeogbelgieneksempelvisfylder reguleringgennemkollektiveaftalermeget,påtrodsaf,atarbejdsmarkedetogså reguleresimindregradgennemlovgivningogmarkedet. 6

8 3.0Arbejdskonflikternescivilisering Foratforståhvorforatdendanskeaftalemodelserudsomdengøridag,erdet nødvendigt at forstå de historiske konfliktlinjer mellem lønmodtager# og arbejdsgiverside,sommodelleneretresultataf.inedenståendeviljegredegøre for den første hovedaftale mellem arbejder og arbejdsgiverorganisationerne, Septemberforligetaf1899,samtdearbejdskonflikterderledtefremtilforliget. Yderligere vil jeg beskrive Augustudvalgets arbejde, der ledte frem mod det fagretligesystemmed Normen fra Septemberforliget I de døende måneder af det 19. århundrede lagdes kimen for den danske aftalemodel,medetforligmellemarbejdsmarkedetsparter.forligetindebar,at arbejdsgiverne anerkendte fagforeningernes styrke og eksistens, samtidig med at arbejderne anerkendte arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet. Forudfordetteforlig,havdeparterneudkæmpetenlangvarigarbejdskamp.En kamp der først og fremmest tog rigtig fart i Danmark, da en dansk afdeling af Socialistisk Internationale blev oprettet i 1871 # samme år som den revolutionærepariserkommunetogsitudspringifrankrig.dissebegivenheder satte for alvor spørgsmålet om arbejdernes rettigheder på den politiske dagsorden i Danmark. Regeringen nedsatte en kommission der skulle foreslå lovreguleringer af aftaleforholdene på arbejdsmarkedet. På trods af, at kommissionens forslag var ret beskedne, blev ingen af dem gennemført. Flere kommissionsmedlemmergavdogudtrykfor,atmanvarnødttilatfindeenmere forsonende form for det industrielle samfunds orden. På trods af dette, var ingen af dem i stand til at udforme realiserbare alternativer(finansministeriet 1999,16). Pådennebaggrundfortsattestrejkerneopigennem1870 erne,menhavdemest af alt karakter af at være lokale, sporadiske og uden en decideret overordnet strategi.somenkonsekvensafdette,begyndtemedlemstalleneifagforeningerne at rasle ned. Ved starten af 1880 erne forudså de mest optimistiske af arbejdsgiverne, arbejderbevægelsens fald. Men bevægelsen fandt sit fodfæste, bl.a. på grund af en ny generation af ledere, der havde en mere realistisk 7

9 indstilling til det, at skaffe medlemmerne holdbare resultater. De Samvirkende Fagforeningers Fællesvirksomhed stiftedes i I den forbindelse tog man konsekvensen af 15 års negative erfaringer, med den sporadiske, lokale og uorganiserededanskefagbevægelse.manvilskabeenfællesorganisationogen fælles strategi. I hovedpunkterne for organiseringen fremgår det, at foreningen vil arbejde for en for arbejderne formålstjenlig regulering af strejkebevægelsen, og at der ikke bør gribes til strejker, før alle fredelige midler,somstårtilrådighed,erblevetforsøgtudenresultat (Finansministeriet 1999, 17#18). Man rakte med andre ord hånden ud til arbejdsgiverne, der på daværendetidspunkt,dogendikkevarvilligtil,atanerkendefagforeningernes eksistensberettigelse. Arbejdsgiverne forsøgte bl.a. at erklære lockout på spørgsmåletommedlemskabafenfagforening.førstforsøgtearbejdsgivernesig med en lockout på jernstøberier og maskinfabrikker i Århus i 1895, hvor arbejderneblevsendthjemfraarbejdemedbeskedenom,atdekunnekomme tilbage når de var villige til at underskrive en kontrakt, der forpligtede dem til ikkeatværemedlemafenfagforening.etparårsenereenderenlokallockouti Aalborg sig til en national konflikt. Resultatet af denne konflikt bliver, at parterne indgår en aftale der kendes som Det lille Septemberforlig, fordi at forliget senere skal bane vejen for Septemberforliget (Knudsen 1999, 69). Selvom kampenes oprindelige udgangspunkt var uenigheder om løn og arbejdsvilkår, tager de gradvist mere og mere form af principielle kampe om arbejdernesrettilatorganiseresig. Vedtagelsen af Septemberforliget d. 5. september 1899 betyder, at de to parter for første gang anerkendte hinanden. Arbejdsgiverne anerkendte arbejderorganisationernesomrepræsentanterforarbejderne,mensarbejderne anerkendte arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet (Knudsen 1999, 78). Dette forlig gjorde det for første gang muligt, at regulere arbejdsmarkedet gennem kollektive aftaler mellem arbejdsmarkedets parter.desocialeklasser søgte at skabe en aftale, der kunne håndtere fremtidige konflikter på en mere fordelagtigmådeforbeggeparter.kungennemennødtvungenanerkendelseaf hinandenkunnemanforhindre,atdatidensrevolutionærestemningvillebrede sigtildanmark(jensen2007,277).derblevfastsatreglerforvarslingafstrejker 8

10 ogkonflikter.manindførtefredspligten,derhartilformål,atforpligteparterne tilatoverholdeenoverenskomst/aftaleiheledensløbetid.brudpåfredspligten skulle afgøres retsligt, hvis man ikke kunne blive enige om en løsning. Derfor oprettede man Den permanente Voldgiftsret, der skulle dømme i sager vedr. brudpåseptemberforliget(knudsen1999,122). 3.2Normen Niårsenerebliverman,efterenkonfliktidegrafiskefag,enigeometnedsætte en kommission der skal foreslå et nyt voldgiftsretssytem. Som resultat af kommissionens arbejde vedtager man en ny aftale. Aftalen er kendt som Normen,fordidenindeholderennormfor reglerforbehandlingaffagligstrid (Arbejdsrettens hjemmeside). Normen skelner mellem to forskellige typer konflikter: ( Interessekonflikter der forløber når overenskomster er udløbet, og der ved forhandling ikke kan opnås enighed om en ny. I disse situationer må fagforeningernestrejkeogarbejdsgivernelockoute. ( Retskonflikter( der forløber mens en overenskomst er gældende. Denne type konfliktudspringerafbrudpåoverenskomstenelleruenighedomfortolkningen afsamme.idenneperiodegælderfredspligtensomblevindførtmed Septemberforliget,dvs.atstrejke#oglockoutmidlerneerulovlige. Udover den såkaldte Norm, bliver der udstedt lov om udvælgelse af forligsmænd i arbejdsstridigheder. Med denne lov grundlagde man Forligsinstitutionen, der havde og stadig har, til opgave at bistå ved interessekonflikter på arbejdsmarkedet (Finansministeriet 1999, 36) Samtidig udstedes lov om oprettelse af en stående voldgift. På den baggrund dannede mandenfastevoldgiftsret(idagarbejdsretten),derdømmerisagerombrudpå overenskomster. Ved begyndelsen af det 20. århundrede ser vi altså, at arbejdskampen bliver sat i ordnede institutionaliserede former. Arbejdsvilkårerne gik fra at være et individuelt spørgsmål, til at blive et kollektivtanliggende,idetathovedbasisforarbejdsvilkårernenubaseredespå 9

11 den kollektive overenskomst mellem arbejdernes og arbejdsgivernes organisationer.mankansigeatarbejdskonflikterneblevciviliseret. 4.0Organisationerpåarbejdsmarkedet DendanskemodelerfunderetiSeptemberforligetogNormen.Meddisseaftaler fikvietsystemforreguleringafløn#ogarbejdsvilkårpåarbejdsmarkedet,derer ret enestående set i et internationalt perspektiv. I Danmark er reguleringen af arbejdsmarkedet hovedsageligt baseret på aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Lovgivningen bliver med andre ord begrænset og spiller fortrinsvis en understøttende rolle. På den måde adskiller den danske model sig fra mange andre lande, hvor lovgivning er et langt mere udbredt værktøj til at regulere arbejdsmarkedet. Betydningenafdenneaftaleregulering,erenddastørreend end en umiddelbar sammenligning af vægtfordelingen mellem love og aftaler ville vise. Årsagen til dette er, at meget af lovgivningen er baseret på en fælles forståelse mellem arbejdsmarkedets parter, som der så også har været politisk opbakning til, og dermed har kunne følges op med lovgivning(sørensen 2006, 32). Det er denne konsensusbaserede tradition der er udviklet siden Septemberforligeti1899. Jeg vil i dette kapitel redegøre for hovedorganisationerne på det danske arbejdsmarked. Fælles for hovedorganisationer er, at de fungerer som paraplyorganisationer for enten fagforbund eller arbejdsgiverforeninger, og agererpåvegneafdisseifagretligesammenhænge.derefterviljegbeskrive,de organisationer der står uden for hovedorganisationerne: De gule fagforeninger. Tilsidstviljegsepåorganiseringsgradenietinternationaltperspektiv. 4.1LandsorganisationeniDanmark(LO) LO er den klart største hovedorganisation på lønmodtagerside i Danmark. Den består af 17 fagforbund og repræsenterer 1.1 milioner medlemmer. OrganisationenblevdannetkortindenvedtagelsenafSeptemberforligeti1898, ogkaldtesigoprindeligt:desamvirkendefagforbund(lo shjemmeside).afde mest nævneværdige af LO s forbund er Fagligt Fælles Forbund (3F), Fag og Arbejde(FOA) og HK. LO s øverste myndighed er kongressen der samles hvert 10

12 fjerdeårogbeslutterlo sarbejdsopgaverfordenefterfølgendeperiode.under kongressen findes hovedbestyrelsen, der er den øverst besluttende myndighed mellem kongresserne, og den daglige ledelse der er den øverst besluttende myndighed mellem møderne i hovedbestyrelsen. Derudover er der en politisk ledelsederstårfordendagligedriftaforganisationen(lo shjemmeside). LO har ansvaret for de overordnede politiske og tværfaglige opgaver i fagbevægelsen,ogerdemderforhandlerhovedaftalen(denrevideredeudgave af Septemberforliget) direkte med sin modpart, Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Det er derimod LO s forbund der individuelt forhandler og tegner overenskomster med arbejdsgivernes medlemsorganisationer. Overenskomsterneindgåstypiskforenperiodepåmellemtoogfireår.LO srolle under forhandlingerne er at understøtte forbundene med analyser og rådgivning.bryderforhandlingernesammen,skallorepræsenteredeoffentlige ansatte, der er organiseret i LO#forbund, i Forligsinstitutionen. Udover dette, repræsenter LO lønmodtagersiden i alle sager i Arbejdsretten, der omhandler overenskomstbrudmv. TraditioneltharLOhaftentætforbindelsetilSocialdemokraterne.Indtilmidten af 1990 erne var denne forbindelse formaliseret ved, at LO havde to repræsentanterisocialdemokraterneshovedbestyrelse. 4.2DanskArbejdsgiverforening(DA) DA er hovedorganisation for 14 arbejdsgiverforeninger på det private arbejdsmarked, og er den klart største hovedorganisation på arbejdsgiverside. Organisationen blev dannet i 1896, for at skabe en modvægt til de stadig stærkere fagforeninger, og at påvirke de politiske beslutningsprocesser, så virksomhedernes konkurrencekraft og adgang til kvalificeret arbejdskraft, er størst mulig. I dag er mere end virksomheder medlem af en af DA s medlemsorganisationer, hvoraf de mest nævneværdige er HORESTA, Dansk ByggeriogDanskIndustri(DI).DAbestårafenbestyrelse,etforretningsudvalg og to politikgrupper. Bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinjer for DA s virke, forretningsudvalget udmønter løbende den fastlagte politik i det 11

13 daglige, og de to politikgrupper står for dialogen mellem DA og medlemsorganisationerne. Det er medlemsorganisationerne der vælger medlemmerne til alle tre organer i organisationen. Medlemsorganisationernes indflydelse bliver opgjort efter hvor store deres samlede lønudgifter er # den såkaldtelønsum. DA varetager arbejdsgivernes interesser på såvel regionalt, nationalt og internationalt niveau. Regionalt er DA repræsenteret i beskæftigelsesrådene og nationalt repræsenterer de arbejdsgiversynspunkter overfor folketinget, regeringen, centraladministrationen og lønmodtagernes organisationer. Udover dette har DA et internationalt sekretariat i Bruxelles, hvorfra de lobbyer i EU# institutionerne. Som beskrevet førhen, forhandler DA hovedaftalen med LO, mens medlemsorganisationer forhandler overenskomsterne med LO s forbund. Ligesom for modparten LO, er opgaven for DA, at understøtte deres medlemsorganisationer med analyser og rådgivning i forbindelse med forhandlingen og indgåelsen af overenskomster. Derudover repræsenterer DA, virksomhederderf.eks.rammesafarbejdsnedlæggelser,iarbejdsretten. 4.3Øvrigehovedorganisationer Udover hovedorganisationen LO, findes tre andre hovedorganisationer på lønmodtagerside: Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, FTF, AkademikernesCentralorganisation,AC,ogLedernesHovedorganisation,LH.På arbejdsgiverside er der to øvrige hovedorganisationer foruden DA: Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgivere, SALA, og Finanssektorens Arbejdsgiverforening. På det offentlige område er hovedorganisationerne for arbejdsgiverne KommunernesLandsforening,KL,DanskeRegionerogFinansministeriet. 12

14 4.4Degulefagforeninger Gulefagforeningererorganisationerderhververmedlemmerikonkurrencemed de etablerede fagforeninger. De står altså uden for hovedorganisationerne. Modsatdenetableredefagbevægelseerdegulefagforeningerkendtforatvære politisk uafhængige. Af fagforeninger i Danmark, man kan betegne som gule fagforeninger,erbl.a.detfagligehus,kristeligfagforening,friefunktionærer, Business Danmark og Ase Lønmodtager. Typisk for de gule fagforeninger er, at deharetbetydeligtlaverekontingent,frasigersigstrejkerettenogstortsetikke indgår kollektive overenskomster. Det lave kontingent skyldes primært, at de gule fagforeninger ikke bidrager meget til den danske aftalemodel, i det at de ikke forhandler overenskomster eller er med til at opretholde konfliktløsningssystemet.derudoversamlerdesomoftestmedlemmerindenfor flere forskellige faglige områder, i modsætning til de etablerede fagforeninger derorganiserermedlemmerneindenforétbestemtfagihvertfagforbund. De gule fagforeninger har siden midten af 1990 erne oplevet en markant medlemsfremgang. Seneste opgørelse fra 2013 viser, at de havde medlemmersvarendetilgodt9procentafdebeskæftigede(faos hjemmeside) 4.5Organiseringsgradenietinternationaltperspektiv Graden af organisering i Danmark, det vil sige den procentvise andel af arbejdsstyrken der er medlem af en fagforening, er høj i Danmark, i forhold til mangeafvoresnabolande.udendennehøjeorganiseringsgrad,villedetdanske arbejdsmarked formentlig se meget anderledes ud, i det at hele det danske aftalesystems legitimitet er bygget op omkring, at en væsentlig del af arbejdsstyrkenerrepræsenteretafenoverenskomstbærendefagforening. IgrafenherundersesdenfagligeorganiseringsgradiDanmarkinklusive8afde landedergeografiskliggertætpådanmark. 13

15 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 Danmark Frankrig Polen Holland Sverige 30,0 Norge 20,0 Finland 10,0 Tyskland Tabellen viser, at Danmark, Sverige, Finland og til dels Norge har en markant højere organiseringsgrad end lande som Polen, Holland, Tyskland, Frankrig og England.Fællesforlandenemedenhøjorganiseringsgrader,atdeerprægetaf denuniversellevelfærdsmodel,derrettervelfærdsydelsernemodalleborgerei samfundet. Modsat er landene med en lav organiseringsgrad, som eksempelvis TysklandogFrankrig,prægetafdenselektivevelfærdsmodel.Herersamfundets velfærdsgoderividudstrækning,rettetmoddeborgere,derharentilknytning til arbejdsmarkedet. I de skandinaviske universelle velfærdsmodeller spiller markedetsamtidigenmindrerolle,iforholdtilatsikreborgernesvelfærd,end detgørideselektivefranskeogtyskevelfærdsmodeller. Fælles for landene med en lavere organiseringsgrad er, at regulering gennem markedetellerlovgivningspillerenlangtmerecentralrollepåarbejdsmarkedet, enddengøridelandemedenhøjorganiseringsgrad.detkollektiveaftalesystem baserer sig på overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter, og uden en tilstrækkelig organiseringsgrad, har disse parter ingen legitimitet som repræsentanter.enandenforklaringpådanmarksognoglefåandrelandeshøje organiseringsgrad er, at disse lande har en frivillig arbejdsløshedsforsikring 0, England 14

16 baseretpåmedlemskabetafena#kasse,dertypiskertilknyttetenfagforening. Detteerikketilfældetilandemedenobligatoriskarbejdsløshedsforsikring. 15

17 5.0Institutionerpåarbejdsmarkedet For at understøtte det kollektive aftalesystem, er der dannet en række institutioner på arbejdsmarkedet, der har til formål at fortolke de kollektive aftaler der er indgået, og mægle i forbindelse med indgåelsen af disse. Dette værendedenfagligevoldgift,arbejdsrettenogforligsinstitutionen.derudover kommer Beskæftigelsesministeriet der har til opgave, at udforme den overordnedepolitikogstyringpåbeskæftigelsesområdet.jegvilidetfølgende kapitelredegørefordeforskelligeinstitutioner. 5.1Denfagligevoldgift Denfagligevoldgifthartilformål,hurtigtatafgøreuenighederomfortolkningaf kollektive overenskomster. Regler for behandling af faglig strid mellem overenskomstparter er aftalt i Normen. Her forpligtede parterne sig til, at lade uenighed om fortolkning af kollektive overenskomster afgøre enten ved mægling, eller i sidste instans ved faglig voldgift. Det er derfor ikke muligt at anke dommene. Sammensætning af den faglige voldgift er ligeledes bestemt i Normen. Typisk vælger hver part 2 voldgiftmænd hver. Voldgiftsmændene udpeger derpå en opmand. Kan voldgiftsmændene ikke blive enige om en opmand, bliver Arbejdsretten anmodet om at udpege en. Det sker i sager af principielkarakter,atparternevælgeratnedsættevoldgiftenmed3opmændi stedetforkunenenkelt.voldgiftsrettenkanbådeværeenfastvoldgiftsreteller enadhocnedsatvoldgiftsret(sørensen2010,35). 5.2Arbejdsretten Arbejdsrettenerenspecialdomstolderhartilformål,hurtigtatafgørebrudpå overenskomster.domstolentagerogsåstillingtilovertrædelseogfortolkningaf hovedaftalermellemarbejdsmarkedetsparter.arbejdsrettenbeståraf12civile dommere der beskikkes af beskæftigelsesministeren, efter indstilling fra hovedorganisationerne. Retten består derudover af et formandskab på én formand og fem næstformænd, der beskikkes af beskæftigelsesministeren, på indstilling fra rettens ordinære dommere. De sager der kommer for Arbejdsretten, forberedes i et eller flere forberende retsmøder. Med parternes 16

18 samtykke, kan en sag afgøres efter et forberedende retsmøde. Størstedelen af sagerneforarbejdsretten,afgørespådenmåde. Arbejdsrettenkanbehandleogdømmeisageromovertrædelseogfortolkningaf hovedaftaler og overenskomster, hvorvidt der foreligger en overenskomst og tvister om forligsmændenes kompetence. Samtidig tager de sig af sager om lovligheden af varslede kollektive kampskridt, og lovligheden af kollektive kampskridt på områder, hvor der ikke er indgået en kollektiv overenskomst. Rettenkanidømmebod,nårlovensbetingelserforidømmelseafboderopfyldt (Sørensen2006,36). 5.3Forligsinstitutionen Forligsinstitutionens formål er at bidrage til enighed mellem arbejdsmarkedets parter. Institutionen består af tre forligsmænd. Forligsmændene vælger selv en formand iblandt sig. Udover forligsmændene består Forligsinstitutionen af 21 mæglingsmænd,derskalassistereforligsmændenemedatopnåenighedmellem arbejdsmarkedets parter om løn# og arbejdsvilkår. Både forligs og mæglingsmændene vælges af beskæftigelsesministeren efter indstillinger fra Arbejdsretten. Hovedorganisationerne har dermed en afgørende indflydelse på hvem der bliver valgt. Bestemmelserne for hvornår og hvordan forligsmændende kan bidrage til forhandlingsforløbet, står beskrevet i Forligsmandsloven.Forligsmændeneharflereforskelligemulighederforatgribe indienforhandlingssituation,nårdeentenafegendriftellerpåopfordringfra enellerflereafparterneindgåriforhandlingerne.dekan: # Tageledelsenafforhandlingerne. # Kræveoplysningerforelagtivissesituationer # Giveparternemødepligt # Fremsættemæglingsforslag # Udsætte en varslet konflikt i op til to gange to uger. Første to ugers udsættelse kan foretages uden begrundelse. Anden udsættelse skal begrundesmedmindsténaffølgendetrebegrundelser:1)hvislivsvigtige samfundsinstitutioner eller samfundsfunktioner rammes. 2) Hvis 17

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel

Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel Av t a lt s p i l l 314 Jesper Due og Jørgen Steen Madsen Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel Strøget i København 1994. Foto: Erik Sagflaat/Arbark. I en sammenligning med både

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler?

EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler? Herman Knudsen og Jens Lind EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler? Aktørerne på det danske arbejdsmarked har været stærkt optaget af at forhindre, at EU-direktiver kommer

Læs mere

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med Indhold Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Metode... 6 Hermeneutik... 6 Den hermeneutiske cirkel... 7 Kvalitativ eller kvantitativ empiri.... 8 Udvælgelse af interviewpersoner.... 9 Fremgangsmåde... 10

Læs mere

LO-dokumentation. Nr. 1 / 2010. Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model

LO-dokumentation. Nr. 1 / 2010. Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model LO-dokumentation Nr. 1 / 2010 Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model LO-dokumentation Nr. 1/2010 Oktober 2010 LO-dokumentation nr. 1/2010 ISSN: 1600-3411 ISBN:

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

Den Danske Model. Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch

Den Danske Model. Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch Den Danske Model Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch Juridisk Institut Peder J. Pedersen Institut for økonomi Aarhus Universitet

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

ALMENGØRELSE. mod SOCIAL DUMPING. Speciale af Allan Ahmad & Steffen Bock Jensen. Afleveret september 2013

ALMENGØRELSE. mod SOCIAL DUMPING. Speciale af Allan Ahmad & Steffen Bock Jensen. Afleveret september 2013 ALMENGØRELSE mod SOCIAL DUMPING Speciale af Allan Ahmad & Steffen Bock Jensen Afleveret september 2013 Institut for Samfund og Globalisering (ISG) - Roskilde Universitet Vejledt af BENT GREVE Resumé: Social

Læs mere

100-året. Septemberforliget FOR. Finansministeriet September 1999

100-året. Septemberforliget FOR. Finansministeriet September 1999 100-året Septemberforliget FOR Finansministeriet September 1999 100-året for Septemberforliget Udsendt af Finansministeriet September 1999 ISBN 87-7856-282-1 (trykt udgave) Forside og tryk: Formula Graphic

Læs mere

Nye tider for a-kasserne

Nye tider for a-kasserne Nye tider for a-kasserne Henrik Hegner Larsen Roskilde Universitetscenter, Institut for Samfund og Globalisering Forvaltning, K3, forår 2009 Vejleder: Herman Schmid Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Problemfelt...5

Læs mere

LO-dokumentation 2002

LO-dokumentation 2002 LO-dokumentation 2002 December 2002 LO-dokumentation 2002 ISSN: 1600-3411 ISBN: 87-7735-581-4 Varenr: 2128 Udgivet af: Landsorganisationen i Danmark, december 2002 Redaktion: LO. Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 i sag nr. AR2012.0341: Kristelig Arbejdsgiverforening for Restaurant Vejlegården ApS (advokat Anders Schmidt) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles

Læs mere

Forhandlingssystemet i det offentlige og ligelønnen

Forhandlingssystemet i det offentlige og ligelønnen 1 Forhandlingssystemet i det offentlige og ligelønnen Rapport afgivet til Sundhedskartellet Henning Jørgensen Professor e-mail: henningj@epa.aau.dk Aalborg april 2010 2 Indholdsfortegnelse: Opdrag og analyse

Læs mere

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Lokalaftaler En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Vejledere: Ole Hasselbalch, Juridisk Institut Niels Westergård-Nielsen,

Læs mere

Ny Løn i den offentlige sektor

Ny Løn i den offentlige sektor Ny Løn i den offentlige sektor - udvikling eller afvikling? Et komparativt studie af Ny Løn i staten og (amts)kommunerne Bachelorprojekt af: Anne Fischer Olsen Jonas Juul Møller Søren Gisselmann Thomas

Læs mere

AMP og fremtidens pensionssystem

AMP og fremtidens pensionssystem 144 AMP og fremtidens pensionssystem Det solide grundlag, der truer med at skride i det kommende tiår Jesper Due og Jørgen Steen Madsen April 2015 ISBN 978-87-93320-01-7 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

Den danske model og dens insidere og outsidere

Den danske model og dens insidere og outsidere Kapitel 1 Den danske model og dens insidere og outsidere 1.1 Indledning Trine P. Larsen Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved, at løn og arbejdsvilkår i vid udstrækning reguleres gennem kollektive

Læs mere

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios Et spil af Danmarks Radios EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Indhold Indledning 3 Lærervejledning 4 - Rollekort 9-12 Spillevejledning 13 Materiale: - Historien 16 - Europa-Kommissionsens forslag 18 -

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen CASA CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Mens der først de senere år for alvor har

Mens der først de senere år for alvor har Faglig organisering under forandring Komparative perspektiver på faglige organisationsgrader i Europa Carsten Strøby Jensen Fagbevægelsen i Europa har de senere år oplevet betydelig tilbagegang i medlemsskaren.

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Forskel på udlicitering

Forskel på udlicitering Forskel på udlicitering - en forklaring på variationen i kommunernes brug af udlicitering inden for hårde og bløde serviceområder Af Lars Bech-Jørgensen, 20052426 Vejleder Peter Munk Christiansen Side

Læs mere

Jon Kvist. De nordiske modellene etter 2000 udviklingen i Danmark

Jon Kvist. De nordiske modellene etter 2000 udviklingen i Danmark Jon Kvist De nordiske modellene etter 2000 udviklingen i Danmark Jon Kvist De nordiske modellene etter 2000 udviklingen i Danmark Fafo-notat 2009:10 Fafo 2009 ISSN 0804-5135 Innhold Introduksjon... 5

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter på: Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective Offentlig Administration

Læs mere