Ansatte i praksissektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansatte i praksissektoren"

Transkript

1 Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1

2 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget af Scharling Research ved Linda Lovise Jakobsen og Sven A. Scharling. Svarprocenten er på 28,5 %. Den beregnes som forholdet mellem antal modtagne og antal udsendte skemaer. Der er udsendt 116 skemaer og indkommet. Der er sendt skemaer ud til samtlige medlemmer i denne gruppe. Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige besvarelser er blevet behandlet i en statistisk programpakke, hvor de er kontrolleret og renset for fejl. Analysen vil blive præsenteret som følger: Indledningsvis præsenteres baggrundsvariablenes fordeling og dernæst de enkelte undersøgelsesspørgsmål ved hjælp af grafiske illustrationer. Andele angives i procenter, og læseren skal derfor være opmærksom på, at disse ikke nødvendigvis summer til 100%. Dette kan være tilfældet i spørgsmål, hvor der kan vælges mere end ét udsagn. Der skal også gøres opmærksom på, at procenttal præsenteres uden decimaler. Denne afrunding kan i nogle tilfælde føre til, at summen bliver % eller 101%. I forlængelse heraf bliver samtlige spørgsmål krydstabuleret med baggrundsvariablen og testet for sammenhæng med statistiske tests (for uddybning se nedenfor). Denne del af analysen har til formål at afklare, hvilke sammenhænge der kan påvises mellem baggrundsvariablen og de øvrige spørgsmål. Signifikante sammenhænge markeres i rapporten med. Krydstabuleringer, hvor der ikke kan påvises sammenhæng, vil ikke blive præsenteret, med mindre de skønnes væsentlige for undersøgelsen. Krydstabellerne forefindes i rapportens bilagsdel, og det anbefales læseren selv at studere disse. Krydstabeller testes for signifikans ved hjælp af den såkaldte Gammakoefficient og Chi-square (Chi 2 ). Disse tests giver et mål for sandsynligheden for sammenhæng mellem variable. Chi 2 bruges som back-up til Gamma, da denne kan fange sammenhænge, som Gammakoefficienten ikke kan. Der testes med et konfidensinterval på 5 %, hvilket betyder, at signifikanssandsynligheden skal være over 5%, for at der kan tales om signifikans. Disse sandsynlighedsmål præsenteres som decimaler, og da signifikanssandsynligheden måler sandsynligheden for, at der ikke er sammenhæng, er tallet 0,000 udtryk for højsignifikans og tallet 0,05 udtryk for den fastsatte konfidensgrænse på 5%.. 2

3 2. Baggrundsspørgsmål A: GENERELLE OPLYSNINGER Figur 1: Køn Mand Kvinde 67 Figur 2: Alder 25-5 år 6-45 år år 56 år eller eldre

4 Figur : år som fysioterapeut 1-5 år 6-10 år år 21 år eller flere Figur 4: Region, hvor klinikken ligger Jylland Sjælland (og øerne øst for Storebælt) Fyn (og øerne vest for Storebælt) København og Frederiksberg Figur 5: ansatte fysioterapeuter med over 0 timer pr. uge Én til to Tre til fem

5 Figur 6: ansatte fysioterapeuter med under 0 timer pr. uge Én til to Tre til fem Seks til otte Figur 7: selvstændige lejere med over 0 timer pr. uge Én til to Tre til fem 62 Figur 8: selvstændige lejere med under 0 timer pr. uge Én til to Tre til fem Resultater B: HONORERING 7% af respondenterne er provisionslønnede. Lejeprocent til klinikejer varierer fra 20% til 60%, med et gennemsnit på 48%. 5

6 Figur : Lejeprocent til klinikejer procent procent procent procent procent % af respondenterne er timelønnede. Timelønnen varierer fra kr. med et gennemsnit på 172,50 kr. 2 respondenter oplyser, at de har arbejdsgiverbetalt pension (én respondent har arbejdsgiverbetalt pension på 10%, den anden på 16%). 5 respondenter er ansatte med fast ugentligt timeantal, og deres timeantal fordeler sig således: én respondent arbejder 15t pr. uge, én respondent arbejder 0t pr. uge og respondenter arbejder gennemsnitlig 7t pr. uge. 1 respondent svarer, at vedkommende har et varierende timeantal, hvor det gennemsnitlige timeantal er 5t pr. uge. C: KONTRAKTFORHOLD Figur 10: Har du en skriftlig kontrakt med klinikejeren? Ja Nej 1 6

7 Figur 11: Hvis ja, benytter I da den standardkontrakt, som Danske Fysioterapeuter har udformet? Ja, benytter den som den er 1 Ja, benytter den, men har tilføjet/ændret i den 6 Nej, bruger en anden kontrakt 26 Ved ikke 1 Figur 12: Hvilke områder har I kontrakt omkring? Aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden på klinikken 58 Ferie 52 Konkurrenceklausul Særlig aftale om opsigelse af kontrakten Forpligtelser til/aftaler om faglig udvikling Barsel Pension Forpligtelser til/aftaler om andre arbejdsopgaver ud over behandling Bestemmelser om brugen af lejerens ydernr. Aftale om markedsføring, og anden kommunikation ud af huset 6 6 Ved ikke 5 respondenter har svaret andet, og uddybet deres svar således: Ingen penge under sygdom og ferie Nedsat honorar ved andre behandlinger Lønforhandling Opsigelse Sygdom/barsel 7

8 D: LEDELSE Figur 1: På klinikken er vi gode til at tale om og tage hånd om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Figur 14: Har du tidligere været lejer på en klinik Ja Nej 27 7 Figur 15: Hvis du frit kunne vælge dit tilhørsforhold til klinikken, ville du så helst være lejer eller ansat Selvstændig lejer Ansat efter funktionærloven Ved ikke 52 64% af respondenterne med 1-5 års erfaring som fysioterapeuter ville foretrække at være selvstændige lejere. Blandt respondenter med 6-10 års erfaring ønsker størsteparten, 56%, at være ansat efter funktionærloven. Andelen, der ønsker at være ansat efter funktionærloven, er hele 86% blandt respondenter med 21 eller flere år som fysioterapeuter bag sig. Bilag 1. 8

9 E: YDERNUMMERSYSTEMET OG KAPACITET Figur 16: ydernumre, der afregner med sygesikringen Én til tre Fire til seks Syv eller flere 54 1 ydernumre varierer fra 1 til 11, med et gennemsnit pr. klinik på,8.

10 Figur 17: Herunder følger en række udsagn vedrørende ydernummersystemet og kapacitet. Respondenterne har angivet for hvert enkelt udsagn, hvorvidt de er enige eller uenige0. Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Retten til at praktisere bør hænge sammen med overholdelse af nærmere bestemte kvalitetskrav Ydernummersystemet favoriserer i for høj grad klinikejere, der i forvejen har ydernumre, på bekostning af andre fysioterapeuter, der ønsker at praktisere indenfor sygesikringsområdet Retten til at praktisere bør hænge sammen med en pligt til at efteruddanne sig 6 21 Ydernummerbegrænsninger giver ventelister, fordi der er flere patienter end der er fysioterapeuter til Det nuværende ydernummersystem skaber monopollignende tilstande, uden konkurrence mellem klinikkerne 18 6 Der bør være fri nedsættelsesret som praktiserende for alle fysioterapeuter, der opfylder nogle mindstekrav Man bør som ansat/indlejer kunne flytte sin kapacitet/sit ydernummer med til en anden klinik, hvis kontrakten opsiges af en af parterne Når der uddeles ydernumre, er det en god idé at prioritere klinikker med flere fysioterapeuter højere end enkelt-mandsklinikker Ydernumre bør i højere grad gives efter fysioterapeutens personlige kvalifikationer, frem for efter geografiske hensyn Ydernummersystemet sikrer på god vis, at der sker en overordnet planlægning på praksisområdet 0 27 Tildelingen af ydernumre sker ud fra saglige og objektive kriterier

11 46%, af respondenter med 1-5 års erfaring som fysioterapeut er meget enige, og 6% er enige, i at det nuværende ydernummersystem skaber monopollignende tilstande uden konkurrence mellem klinikkerne. Blandt respondenter med 21 eller flere års erfaring er 14% meget enige, og 0% enige i udsagnet. Bilag 2. F: SAMARBEJDSUDVALG OG KONTAKTPERSONSORDNINGEN Figur 18: Hvordan synes du, at ordningen med kontaktpersoner fungerer Meget tilfredsstillende 6 Tilfredsstillende Hverken tilfreds- eller utilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende Ved ikke Figur 1: Oplever du, at du som praktiserende har indflydelse på praksisplanlægningen i amtet via samarbejdsudvalget I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

12 Figur 20: I hvor høj grad er kontrolstatistikkerne, som amtet årligt udsender, forståelige og anvendelige I høj grad I nogen grad I ringe grad Ved ikke Figur 21: Når sygesikringen i dit amt skal træffe en afgørelse, der vedrører dig og din erhvervsudøvelse, oplever du da at blive hørt i sagen, før afgørelsen træffes Jeg bliver altid hørt Jeg bliver for det meste hørt, men jeg har oplevet at ikke blive hørt Det er mere undtagelsen end reglen at jeg bliver hørt 12 Ved ikke/ikke relevant 76 Figur 22: Hvad er dit indtryk af kvaliteten af sygesikringens sagsbehandling Kvaliteten er acceptabel Kvaliteten er diskutabel Ved ikke

13 Figur 2: Når sygesikring og samarbejdsudvalg træffer afgørelser om praksissektoren, mener du så, at disse er sagligt begrundede For det meste sagligt begrundede Ofte usaglige Ved ikke 7 Figur : Et flertal i folketinget har bebudet, at eksklusivbestemmelserne vil blive fjernet, således at hverken lønmodtagere eller private erhvervsdrivende kan tvinges til at være medlem af én bestemt forening. Det vil også komme til at gælde medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Hvilken indflydelse vil denne lovændring få for dit medlemskab af Danske Fysioterapeuter Jeg forbliver medlem af DF 66 Jeg vil overveje mit medlemsskab af DF 28 Jeg vil melde mig ud så hurtigt, det kan lade sig gøre 6 60 % af respondenter med 1-5 års erfaring som fysioterapeut vil overveje deres medlemskab af DF. Det samme gælder for 1/ af respondenter med 6-10 års erfaring. Bilag. Uddybning af svar på ovenstående spørgsmål: Jeg synes, det er meget ringe, at der ikke er nogen overenskomst for ansatte i privatsektoren, og heller ikke nogen vejledning, som DF vil stå inde for i forbindelse med lønforhandling. Jeg vil undersøge om andre vil kunne levere samme service (aftale m. sygeforsikringen, netværk forsikringer etc.) for en billigere penge. Jeg synes ikke lønmodtagere kan være i samme fagforening som deres arbejdergivere. Sådan en fagforening kan ikke varetage begge parters interesser. 1

14 Jeg er opdraget til at være solidarisk, så selv om jeg har en fagforening, som ikke er til meget hjælp i en konfliktsituation med min arbejdsgiver, skal der meget til før jeg melder mig ud. Det er altså underligt, at have en fagforening der forhandler min arbejdsgivers overenskomst. Det er også underlig at have sin chef som tillidsmand. Alligevel tror jeg, vi er bedst tjent med at støtte op om foreningen, ikke mindst fordi DF jo også har det faglige at gå på. Måske skulle man udarbejde forhandlingskurser til ansatte/lejere - vi har jo ingen til at tale vores sag over for arbejdsgiverne. Og noget af det er jo også forhandlingsteknik eller hvad? Ang. svar nr. 26: I dag har ejerne hele magten ved forhandlinger, for de kan jo bare smide folk ud. Jeg har i de 5 år, jeg har været uddannet ikke brugt DF til noget som helst. Det, sammenholdt med en høj kontingent, gør at jeg finder det attraktivt at skifte. Skal jeg blive, vil det kræve lavere kontingent + at fagbladet ikke kommer så ofte, men til gengæld er mere fagligt i sit indhold. Vi har oplevet, at det var meget svært at få hjælp til lønforhandlinger pga. ansættelsesforholdet (funktionær ansat). DF kan ikke varetage både ansat og klinikejers interesser. Det er et problem! Mit fremtidige medlemskab af DF vil nok hænge sammen med prisen på kontingent i forhold til det gebyr, der er tale om, man skal betale til DF for at forhandle overenskomst mm. Noget helt andet: Jeg synes, det vil være relevant for DF at arbejde mere på barselsordning for os kvinder, der er i praksis-sektoren. Vi er mange, og det er nok de færreste, der har løn under barsel. Vi er meget dårlig stillet!! At DF forhandler overenskomst for funktionæransatte i praksissektoren. At der bliver ført tilsyn med, om den provisionssats, den ansatte betaler til klinikken, også står i forhold til de faktiske udgifter på klinikken. Sådan at klinikejerne ikke stopper de ansattes løn ned i deres egne lommer! Jeg mener, at DF prioriterer forhandlinger om løn, pension, barsel og overenskomst i så ringe grad i det private, at man som privat funktionæransat ikke har noget at bruge dem til. Hvorfor er der f. eks. 8 ugers barsel til offentligt ansatte kontra 4 uger til private? Barnets 1. sygedag i det offentlige men ikke i det private? 5 ugers ferie + feriefridage i det offentlige men ikke i det private? Danske Fysioterapeuter sylter efter min mening de private kræv dog nogle retningslinier! 14

15 Bilag - Ansatte i praksissektoren - Bilag 1 år som fys Total 1-5 år 6-10 år år 21 år eller flere Ville du helst være lejer eller ansat Ansat efter Selvstændig funktionær lejer loven Ved ikke Total ,6% 6,4%,0% 100,0% 5 1,% 55,6% 11,1% 100,0% ,0% 40,0% 40,0% 100,0% ,% 85,7%,0% 100,0% ,5% 5,1%,4% 100,0% Chi 2 : 0,055/Gamma: 0,004 Bilag 2 år 1-5 år som fys 6-10 år år 21 år eller fle Total værende ydernr.syst. skaber monopollignende tilst., uden konk. m klinikkerne Hverken enig Meget enig Enig eller uenig Uenig Meget uenigved ikke Total ,5% 6,4%,0%,1%,0%,1% 100,0% ,2% 11,1% 44,4% 11,1% 11,1%,0% 100,0% ,0% 40,0% 60,0%,0%,0%,0% 100,0% ,%,0% 14,% 57,1%,0% 14,% 100,0% ,0% 21,% 25,0% 18,8%,1% 6,% 100,0% Chi 2 : 0,041/Gamma: 0,00 Bilag 15

16 år som fys Total 1-5 år 6-10 år år 21 år eller flere Hvilken indflydelse vil denne lovændring få for dit medlemskab af DF Jeg vil overveje mit Jeg forbliver medlemssk Jeg vil melde medlem ab mig ud Total ,0% 60,0% 10,0% 100,0% ,7%,%,0% 100,0% ,0%,0%,0% 100,0% ,7%,0% 14,% 100,0% ,5% 2,0% 6,5% 100,0% Gamma: 0,006 16

Personalegoder i folkeskolen

Personalegoder i folkeskolen Personalegoder i folkeskolen Rapport 2007 Udarbejdet af Scharling Research for Folkeskolens redaktion/månedsmagasinet Undervisere juni-juli 2007 Scharling.dk Side 1 af 107 Formål Månedsmagasinet Undervisere

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort Epilepsi og gruppe 2 kørekort En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort 0 Forord Jeg kan ikke betale mine regninger, da der ikke er penge til det. Kan ikke komme til tandlæge. Jeg kan

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som privatansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere