DDA Datamateriale Velfærdsundersøgelsen Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Velfærdsundersøgelsen Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/artikel/ opgave) er anvendt datamateriale fra "Velfærdsundersøgelsen 1986", som oprindeligt blev indsamlet af So-

2 cialforskningsinstituttet for Erik Jørgen Hansen. Erik Jørgen Hansens analyseresultater er publiceret i bøgerne "Danskernes levekår sammenholdt med 1976" og "Generationer og livsforløb i Danmark", begge Hans Reitzels forlag (1986 hhv. 1988). Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-1077). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-1077: Velfærdsundersøgelsen Primærundersøger: Erik Jørgen Hansen DDA-1077, 1. udgave (ved Astrid B. Lauritzen og Per Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (4561 respondenter, 358 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (307 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Socialforskningsinstituttet for Erik Jørgen Hansen, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i marts 1988 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Astrid Bogh Lauritzen og Per Nielsen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-1077: Velfærdsundersøgelsen Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt stan-

3 darder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en skrivemaskineterminaludskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. LÆSEVEJLEDNING DANSK DATA ARKIV April 1988 Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og

4 observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de

6 klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Velfærdsundersøgelsen 1986 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): velfærd og fritid. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: levestandard, beskrivelse af; sociale indikatorer; velfærdskomponenter, fordeling af; levekår; fordeling af velfærdskomponenter; helbredsforhold; uddannelsesforhold; sociale relationer; fritidsforhold; boligforhold; beskæftigelse; arbejdsmiljø; velbefindende; vold; barndomsforhold. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-1077: Velfærdsundersøgelsen Primærundersøger: Erik Jørgen Hansen. DDA-1077, 1. udgave (ved Astrid Bogh Lauritzen og Per Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (4561 respondenter, 358 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (307 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Hansen, Erik Jørgen. Sivvej 8, DK-4780 Stege. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Hansen, Erik Jørgen. Sivvej 8, DK-4780 Stege. Dataindsamler: Socialforskningsinstituttet (SFI). Borgergade 28, DK-1300 København K. Yderligere oplysninger: Undersøgelsesnummer US0404. Økonomisk sponsor: (A) Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd; (B) Sygekassernes Helsefond. (A) Holmens Kanal 7, DK-1060 København K.; (B) Æbeløgade 1, DK-2100 København Ø. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen sigter på at belyse levekårsudviklingen for den voksne danske befolkning i perioden fra midten af 1970'erne til midten af 1980'erne. De godt 5000 repræsentativt udvalgte årige respondenter i Socialforskningsinstituttets l velfærdsundersøgelse fra 1976 (DDA-0070) er igen i 1986 blevet udspurgt om de mest centrale af levekårsspørgsmålene fra Følgende oplysninger indgår i materialet: - Husstandens størrelse og sammensætning; boligform, boligens størrelse, bekvemmeligheder i eller i tilknytning til boligen, og gener i og omkring boligen. - Beskæftigelses- og arbejdstidsforhold, herunder en evt. bibeskæftigelse og gener og risici i forbindelse med arbejdet; erhvervsuddannelse; respondentens bedømmelse af sit eget helbred. - Kontaktforhold til venner; fritidsanvendelse.

8 - Medlemskab af arbejdsmarkedsorganisationer, politiske partier (uden angivelse af partiet), andre former for politiske foreninger og andre foreninger, herunder om respondenten har tillidsposter, samt om respondenten har offentlige tillidshverv. - Økonomiske forhold: familiens arbejdsindkomst, om familien modtager forskellige ydelser, størrelsen af de faste udgifter og hvad der derefter er tilbage til dagligt forbrug, familiens bruttoindkomst i 1985; holdningen til størrelsen af støtten til arbejdsløse, folkepensionister og sygemeldte; om respondenten har forskellige pensionsordninger; familiens formue, og respondentens mening om udviklingen i leveforholdene de sidste 10 år. - En evt. ægtefælles beskæftigelse og erhvervsuddannelse. - Respondentens personlige befindende; angst for vold; ændringer i familiesituationen i løbet af de sidste 10 år; og respondentens forhold i barndommen. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 5512 enheder i oprindelig stikprøve; antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Samlet interviewresultat for Velfærdsundersøgelsen 1986 sammenholdt med Velfærdsundersøgelsen 1976: Interviewresultat pct. pct. Opnået interview Nægtere 7 13 Ikke truffet 4 2 Sygdom, handicap m.v I alt udvalgt til interview pct antal Materialet består således af 4561 overlevende (fra 1976) og geninterviewede personer. Oprindeligt indeholdt den modtagne datafil 4562 respondenter, men en respondent havde manglende data for samtlige variable, og er derfor udeladt. Datasættets størrelse: 4561 respondenter; 358 variable pr. respondent; Yderligere oplysninger: De 358 variable omfatter de vigtigste af 1976-undersøgelsens 961 variable (variable til belysning af centrale sider af boligforholdene, helbredsforholdene, beskæftigelsesforholdene, arbejdsmiljøet, de sociale nærkontakter, indflydelsesforholdene og de økonomiske forhold) samt variable til belysning af retrospektive spørgsmål om forholdene i de interviewedes barndom og familiemæssige ændringer siden 1976 og endelig en del nye variable til belysning af vold og angst for vold samt fattigdommens omfang. Det arkiverede studies fuldstændighed: 113 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Panel studie. Undersøgelsen udgør 2. bølge af en panelundersøgelse med Velfærdsundersøgelsen 1976 (DDA-0070) som første

9 bølge. Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Personer, der den 1. september 1976 var fyldt 20 år, men endnu ikke 70 år. Udvælgelsesprocedurer: Flertrins udvælgelsesmetode. Tilfældig udvælgelse af personer i et tilfældigt udvalgt repræsentativt udsnit af kommuner. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Skemaet indeholder en del åbne spørgsmål, især til beskrivelse af respondentens arbejde. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Der er foretaget op til 5-6 genbesøg hos ikke-trufne interviewpersoner. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Socialforskningsinstituttets faste interviewerstab. Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: Ingen karakteristika medtaget. Vægtning: Vægtningskriterier: Datamaterialet er ikke vægtet. BETINGELSER VED REANALYSE Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder; kontrol af logisk inkonsistens. Kontrollen er foretaget i forbindelse med inddateringen. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af logisk inkonsistens. Kontrollen er foretaget med programmet DCV (Data Consistency and Validity) med anvendelse af de DCV-sætninger, der fandtes i den modtagne maskinlæsbare dokumentation. De fundne fejl er rapporteret i datadokumentationen i et bilag. Adgangsbetingelser: ingen restriktioner ved videnskabelig/statistisk anvendelse. Al henvendelse bedes rettet til DDA. Adgangstilladelse indhentes hos: Hansen, Erik Jørgen. Sivvej 8, DK-4780 Stege. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Hansen, Erik Jørgen: Danskernes levekår sammenholdt med København: Hans Reitzels Forlag, 144 pp. 1986; (2) Hansen, Erik Jørgen: Generationer og livsforløb i Danmark danskere født mellem 1906 og 1956

10 interviewet både i 1976 og i København: Hans Reitzels Forlag, 184 pp. 1988; (3) Hansen, Erik Jørgen: Fattigdom. Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:5, 188 pp. 1989; (4) Hansen, Erik Jørgen: The Concept and Measurement of Poverty. A Danish Point of View. Danish National Institute of Social Research, Booklet No. 29, 28 pp. 1989; (5) Hansen, Erik Jørgen: Den maskerede klassekamp. En beretning om klassesamfundets forandring. København, Hans Reitzels Forlag, 139 pp Andre publikationer (sekundær analyse): (1) Andersen, John og Larsen, Jørgen Elm: Fattigdom i velfærdsstaten. København: Samfundslitteratur, 304 pp. 1989; (2) Andersen, John og Larsen, Jørgen Elm: Fattigdom i velfærdsstaten I. Forskningsrapport nr. 3 fra projektet "Fattigdom, arbejdsløshed, marginalisering". Sociologisk Institut, Københavns Universitet, 247 pp. 1989; (3) Andersen, John og Larsen, Jørgen Elm: Fattigdom i velfærdsstaten II. Forskningsrapport nr. 3 fra projektet "Fattigdom, arbejdsløshed, marginalisering". Sociologisk Institut, Københavns Universitet, 211 pp. 1989; (4) Larsen, Jørgen Elm og Andersen, John: Arbejdsløshed og offentlig forsørgelse i Danmark. København: Forlaget Sociologi, 291 pp. 1990; (5) Hagen, Kåre: Where Did the Employees of the Welfare State Come From? I Von Eivind Kolberg: Between Work and Social Citizenship, New York, M.E. Sharpe (under udgivelse); 1990; (6) Alestalo, Matti; Bislev, Sven og Furåker, Bengt: The Welfare State and Class Formation. I Von Eivind Kolberg: Between Work and Social Citizenship, New York, M.E. Sharpe (under udgivelse); 1990; (7) Sørensen, Anne: Arbejdsbelastninger blandt offentligt ansatte kvinder. København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 91:7, 150 pp. 1991; (8) Raaballe, Niels Jørgen: Målingsproblemer i SFIs beregninger over omfanget af den aktuelle fattigdom i den danske befolkning. Københavns Universitet, Sociologisk Institut; Arbejdspapir nr , 72 pp Referencer til beslægtede studier: panel-studier. DDA-0070: Velfærdsundersøgelsen 1976 og DDA-1425: Velfærdsundersøgelserne 1976 og MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; alder, kategoriseret; køn; civilstand. Bopæl: områdets/statens navn; urbaniseringsgrad. Kommunen er angivet med en kommunekode. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. Boligtypen udfyldes af intervieweren; ejendomsforholdet fremgår af et direkte spørgsmål. Derudover er angivet: boligens størrelse i antal værelser; tilstedeværelsen af en række faciliteter og gener i boligen eller dens omgivelser. Husstandens karakteristika: børn tilstede; husstandens totale størrelse (antal personer). For de personer, IP har fælles husholdning med, er angivet deres stilling i forhold til respondenten (ægtefælle/samlever, børn, forældre eller svigerforældre, anden familie, og andre) samt for hver "persontype" et antal. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status; respondent:

11 arbejdsløshedens varighed (hvis arbejdsløs); ægtefælle: beskæftigelsesmæssige status. Virksomhedens branche, samt om det er en offentlig eller en privat virksomhed. Desuden antal ansatte og hvor mange underordnede respondenten har, respondentens arbejdstid (dagtid/skiftehold) og hvor længe respondenten har været ansat på sin nuværende arbejdsplads. For personer ude af erhverv, som tidligere har været erhvervsmæssigt beskæftiget, findes tilsvarende oplysninger om den tidligere beskæftigelse. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Respondentens, en evt. ægtefælles samt husstandens arbejdsindkomst; familiens samlede bruttoindkomst i Uddannelse: respondenten: specialuddannelse, type; respondenten: specialuddannelsens varighed. Ægtefælles erhvervsuddannelse og dennes længde. Sociale klasse: respondenten: objektive kriterier, index. Ægtefælles socialgruppe og famliens socialgruppe. Politik: respondenten: nuværende medlemsskab af partiet. Angivelse af, om respondenten er medlem af et politisk parti, men uden angivelse af partiets navn. Økonomiske aktiver: hele husstanden: økonomiske aktiver. Det er angivet, om familien har opsparing i bank eller sparekasse og/eller obligationer, aktier el.lign. for over kr. Varige forbrugsgoder: vaskemaskine; opvaskemaskine; køleskab; telefon; køretøjer. Dybfryser, båd, campingvogn, sommerhus. Medlemsskab af foreninger: fagforeninger (nuværende, tidligere, varighed); arbejdsgiverforeninger; politiske organisationer/partier. Medlemskab af: fagforening, arbejdsgiverforening, brancheorganisation, landboforening el.lign.; et politisk parti; andre former for politiske organisationer eller bevægelser; og andre foreninger. INDLEDNING Velfærdsundersøgelsen 1986 blev foretaget af Erik Jørgen Hansen; for den tekniske gennemførelse af undersøgelsen stod Socialforskningsinstituttet (SFI). DDA modtog datamaterialet sammen med en maskinlæsbar dokumentation i OSIRIS format. Oparbejdningen har bestået i en fuldstændiggørelse af dokumentationen og en lettere oprydning i datafilen. Der er foretaget følgende ændringer: - I det modtagne datamateriale fandtes en svarperson, som havde manglende data i samtlige variable. Denne svarperson er fjernet. - Der er fjernet 9 variable, som ikke indeholdt nogen information; i dokumentationen var de beskrevet som "tastes ikke - standard 1", og i datafilen havde de enten værdien 1 eller manglende data.

12 - SFI's respondent-løbenummer, som var sat til 0 for alle respondenter, er erstattet med et løbenummer genereret af DDA. - I variabelgrupper, som er opstået ud fra spørgsmål, hvor der kunne vælges flere svarmuligheder, er der dannet en "gruppe-uoplyst"-kode, således at en variabel i en sådan gruppe har tre mulige værdier: "nævnt" (den relevante svarmulighed valgt), "ikke nævnt" og "uoplyst", dvs. ingen svarmuligheder valgt (spørgsmålet som helhed er ubesvaret). - I nogle af de konstruerede variable fandtes koden "I". Den er blevet rekodet til den kode, der i dokumentationen var beskrevet med "Kan ikke placeres", efter en undersøgelse af de konstruerede variables værdier i forhold til værdierne i de variable, de var dannet ud fra. Dokumentationen indeholder en række såkaldte DCV-sætninger (udtryk som fx. IF V8 EQ 01 GOTO V26 (MD2) ) til kontrol af datas logiske konsistens (overholdelse af filterbetingelser) og værdiintervaller i kontinuerte variable (som fx V7). Data er kontrolleret mod disse udtryk ved hjælp af programmet DCV (Data Consistency and Validity), og de fundne fejl er rapporteret bagest i dokumentationen. Manglende data Der er i datamaterialet anvendt to former for koder for manglende data: a) Uoplyst er kodet 9 (99,..., afhængigt af variablens bredde), og er overalt sat til MD1. I variable, der er opstået ud fra spørgsmål, hvortil det var muligt at give flere svar, betyder "uoplyst", at spørgsmålet som helhed var ubesvaret, til forskel fra "ikke nævnt", som betyder, at den svarmulighed, som den givne variabel omhandler, ikke var brugt. b) Irrelevant er kodet 10 (100,..., afhængigt af variablens bredde, og er overalt sat til MD2. Referencer Referencer tilbage til det oprindelige spørgeskema findes dels i variabel-etiketten, og dels sammen med spørgsmålsteksten. Referencerne kan bestå af flere led, adskilt af

13 punktum'er, fx: 6. Nu vil jeg gerne spørge om dem, De har fælles husholdning med. Er det: 6.3. Børn Her er 6 altså hovedspørgsmålnummeret, og 3 er underspørgsmålsnummeret. Underspørgsmålsnumrene vil som oftest, men ikke altid, kunne genfindes i spørgeskemaet; hovedspørgsmålsnumrene kan altid genfindes. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA studienummer Denne variabel er dannet af DDA. Den har værdien 1077 for alle respondenter. V0002 DDA SEKVENSNUMMER start 5, bredde 4 DDA sekvensnummer Denne variabel er dannet af DDA. Den angiver respondenternes løbenummer inden for datafilen. V0003 SFI UNDERSØGELSESNUMMER start 9, bredde 3 SFI undersøgelsesnummer Standard Undersøgelse af den voksne befolknings leveforhold. V KØN start Køn % antal kode Mand Kvinde

14 V FØDSELSÅR start 13, bredde 4 2. Hvornår er De født? Årstallet kodes, interval *TEST V5 IN V FAMILIEMÆSSIG STILL. start Hvad er Deres familiemæssige stilling? Er De: % antal kode Gift Samlevende Ingen af delene V PERSONER I BOLIG start 18, bredde 2 4. Hvor mange bor i alt her (i lejligheden/huset), når De regner Dem selv med? Antallet kodes, interval *TEST V7 IN 1-17 V0008 F1 BOR IP ALENE start 20 F1. Filter 1: Hvis IP bor alene: gå til spm 7. Hvis IP bor på pleje- eller alderdomshjem: gå til spm 10. Ellers fortsæt med spm 5. % antal kode IP bor alene, gå til spm 7 (V26) IP bor på pleje- og alderdomshjem, gå til spm 10.a (V45) IP bor sammen med andre

15 *IF V8 EQ 01 GOTO V26 (MD2) *IF V8 EQ 02 GOTO V45 (MD2) V EJ FÆLLES HUSHOLDN.MED start 21, manglende data: >=10 FILTER: V8 5. Er der nogle af dem, som De ikke har fælles husholdning med, fx hushjælp eller logerende? Ja Nej, gå til filter F2 (V15) Irrelevant svarprocent: 82 *IF V9 EQ 02 GOTO V15 (MD2) *IF V9 EQ 09 GOTO V15 (MD1) V0010 5A.1 EJ FÆLL.: LOGERENDE start 23, bredde 2, manglende data: >=10 FILTER: V8, V9 5a.1. Hvem drejer det sig om? Logerende Antallet kodes, interval Irrelevant *TEST V10 IN 0-10,99 V0011 5A.2 EJ FÆLL.: MEDHJÆLP start 25, bredde 2, manglende data: >=10 FILTER: V8, V9 5a.2. Hvem drejer det sig om? Medhjælp eller hushjælp Antallet kodes, interval Irrelevant *TEST V11 IN 0-10,99 V0012 5A.3 EJ FÆLL.: VÆRT start 27, bredde 2, manglende data: >=10

16 FILTER: V8, V9 5a.3. Hvem drejer det sig om? Indehaver(e) af bolig samt dennes (deres) familie Antallet kodes, interval Irrelevant *TEST V12 IN 0-10,99 V0013 5A.4 EJ FÆLL.: ANDRE start 29, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V8, V9 5a.4. Hvem drejer det sig om? Andre Antallet kodes, interval Irrelevant *TEST V13 IN 0-11,99 V0014 5A.5 EJ FÆLL.: ANTAL start 32, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V8, V9 5a.5. Det vil sige, at der i alt bor <antal> her, som De ikke har fælles husholdning med. Antallet kodes, interval Irrelevant *TEST V14 IN 1-15,99 V0015 F2 IP ENEHUSHOLDNING start 35, manglende data: >=10 FILTER: V8 F2. Filter 2, IP alene Hvis det - ved at sammenholde svarene på spm 4 og 5 - fremgår, at IP fører husholdning alene, gå til spm 7; ellers gå til spm Ja, IP fører husholdning alene, gå til spm 7 (V26) Nej, IP fører husholdning med andre Irrelevant

17 svarprocent: 82 *IF V15 EQ 01 GOTO V26 (MD2) V HUSH.MED ÆGTEFÆLLE start 37, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V8, V15 6. Nu vil jeg gerne spørge om dem, De har fælles husholdning med. Er det: 6.1 Ægtefælle Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 81 V HUSH.MED SAMLEVER start 39, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V8, V15 6. Nu vil jeg gerne spørge om dem, De har fælles husholdning med. Er det: 6.2. Samlever Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 81 V HUSH.MED BØRN start 41, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V8, V15 6. Nu vil jeg gerne spørge om dem, De har fælles husholdning med. Er det: 6.3. Børn

18 Nævnt Ikke nævnt, gå til spm 6.4 (V20) Uoplyst, gå til spm 6.4 (V20) med MD Irrelevant svarprocent: 81 *IF V18 EQ 02 GOTO V20 (MD2) *IF V18 EQ 09 GOTO V20 (MD1) V A HUSH.MED ANTAL BØRN start 43, bredde 2, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V8, V15, V18 6. Nu vil jeg gerne spørge om dem, De har fælles husholdning med. Er det: 6.3a. Antal børn Antallet kodes, interval Uoplyst 10. Irrelevant *TEST V19 IN 1-7,9 V HUSH.MED FORÆLDRE start 45, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V8, V15 6. Nu vil jeg gerne spørge om dem, De har fælles husholdning med. Er det: 6.4. Forældre eller svigerforældre Nævnt Ikke nævnt, gå til spm 6.5 (V22) Uoplyst, gå til spm 6.5 (V22) med MD Irrelevant svarprocent: 81 *IF V20 EQ 02 GOTO V22 (MD2) *IF V20 EQ 09 GOTO V22 (MD1) V A HUSH.ANTAL FORÆLDRE start 47, bredde 2, manglende data: = 9 eller >=10

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ----

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pamela Rachootin og Jørn Olsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- ---------

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens N. Pedersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2170 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørn Olsen og Grethe Frische PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Jørgen Goul Andersen, Ingemar Glans, Lise Togeby, Karen

Læs mere

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 REVIDERET 14.04.2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INSTRUKTION TIL ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN 4 SVAR PÅ SPØRGSMÅL FRA RESPONDENTERNE 6 STATUSKODER 8 ARBEJDSMARKEDSSTATUS

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 25 Ola Ekholm, Mette Kjøller, Michael Davidsen, Ulrik Hesse, Louise Eriksen, Anne Illemann Christensen, Morten Grønbæk 26 Sundhed og sygelighed

Læs mere

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser Konsekvenser af de laveste sociale ydelser - Forsørgelsesgrundlag og afsavn Finn Kenneth Hansen og M. Azhar Hussain August 2009 Forskningsprojektet: Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som

Læs mere

ESS European Social Survey

ESS European Social Survey Instruktion ESS 2008, us 4106 ESS European Social Survey Om ESS Undersøgelsen blev gennemført første gang i 2002, og det er hensigten, at den løbende skal gentages med 2 års mellemrum. Vi skal nu i gang

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere