DDA Datamateriale Velfærdsundersøgelsen Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Velfærdsundersøgelsen Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/artikel/ opgave) er anvendt datamateriale fra "Velfærdsundersøgelsen 1986", som oprindeligt blev indsamlet af So-

2 cialforskningsinstituttet for Erik Jørgen Hansen. Erik Jørgen Hansens analyseresultater er publiceret i bøgerne "Danskernes levekår sammenholdt med 1976" og "Generationer og livsforløb i Danmark", begge Hans Reitzels forlag (1986 hhv. 1988). Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-1077). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-1077: Velfærdsundersøgelsen Primærundersøger: Erik Jørgen Hansen DDA-1077, 1. udgave (ved Astrid B. Lauritzen og Per Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (4561 respondenter, 358 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (307 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Socialforskningsinstituttet for Erik Jørgen Hansen, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i marts 1988 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Astrid Bogh Lauritzen og Per Nielsen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-1077: Velfærdsundersøgelsen Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt stan-

3 darder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en skrivemaskineterminaludskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. LÆSEVEJLEDNING DANSK DATA ARKIV April 1988 Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og

4 observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de

6 klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Velfærdsundersøgelsen 1986 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): velfærd og fritid. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: levestandard, beskrivelse af; sociale indikatorer; velfærdskomponenter, fordeling af; levekår; fordeling af velfærdskomponenter; helbredsforhold; uddannelsesforhold; sociale relationer; fritidsforhold; boligforhold; beskæftigelse; arbejdsmiljø; velbefindende; vold; barndomsforhold. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-1077: Velfærdsundersøgelsen Primærundersøger: Erik Jørgen Hansen. DDA-1077, 1. udgave (ved Astrid Bogh Lauritzen og Per Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (4561 respondenter, 358 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (307 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Hansen, Erik Jørgen. Sivvej 8, DK-4780 Stege. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Hansen, Erik Jørgen. Sivvej 8, DK-4780 Stege. Dataindsamler: Socialforskningsinstituttet (SFI). Borgergade 28, DK-1300 København K. Yderligere oplysninger: Undersøgelsesnummer US0404. Økonomisk sponsor: (A) Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd; (B) Sygekassernes Helsefond. (A) Holmens Kanal 7, DK-1060 København K.; (B) Æbeløgade 1, DK-2100 København Ø. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen sigter på at belyse levekårsudviklingen for den voksne danske befolkning i perioden fra midten af 1970'erne til midten af 1980'erne. De godt 5000 repræsentativt udvalgte årige respondenter i Socialforskningsinstituttets l velfærdsundersøgelse fra 1976 (DDA-0070) er igen i 1986 blevet udspurgt om de mest centrale af levekårsspørgsmålene fra Følgende oplysninger indgår i materialet: - Husstandens størrelse og sammensætning; boligform, boligens størrelse, bekvemmeligheder i eller i tilknytning til boligen, og gener i og omkring boligen. - Beskæftigelses- og arbejdstidsforhold, herunder en evt. bibeskæftigelse og gener og risici i forbindelse med arbejdet; erhvervsuddannelse; respondentens bedømmelse af sit eget helbred. - Kontaktforhold til venner; fritidsanvendelse.

8 - Medlemskab af arbejdsmarkedsorganisationer, politiske partier (uden angivelse af partiet), andre former for politiske foreninger og andre foreninger, herunder om respondenten har tillidsposter, samt om respondenten har offentlige tillidshverv. - Økonomiske forhold: familiens arbejdsindkomst, om familien modtager forskellige ydelser, størrelsen af de faste udgifter og hvad der derefter er tilbage til dagligt forbrug, familiens bruttoindkomst i 1985; holdningen til størrelsen af støtten til arbejdsløse, folkepensionister og sygemeldte; om respondenten har forskellige pensionsordninger; familiens formue, og respondentens mening om udviklingen i leveforholdene de sidste 10 år. - En evt. ægtefælles beskæftigelse og erhvervsuddannelse. - Respondentens personlige befindende; angst for vold; ændringer i familiesituationen i løbet af de sidste 10 år; og respondentens forhold i barndommen. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 5512 enheder i oprindelig stikprøve; antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Samlet interviewresultat for Velfærdsundersøgelsen 1986 sammenholdt med Velfærdsundersøgelsen 1976: Interviewresultat pct. pct. Opnået interview Nægtere 7 13 Ikke truffet 4 2 Sygdom, handicap m.v I alt udvalgt til interview pct antal Materialet består således af 4561 overlevende (fra 1976) og geninterviewede personer. Oprindeligt indeholdt den modtagne datafil 4562 respondenter, men en respondent havde manglende data for samtlige variable, og er derfor udeladt. Datasættets størrelse: 4561 respondenter; 358 variable pr. respondent; Yderligere oplysninger: De 358 variable omfatter de vigtigste af 1976-undersøgelsens 961 variable (variable til belysning af centrale sider af boligforholdene, helbredsforholdene, beskæftigelsesforholdene, arbejdsmiljøet, de sociale nærkontakter, indflydelsesforholdene og de økonomiske forhold) samt variable til belysning af retrospektive spørgsmål om forholdene i de interviewedes barndom og familiemæssige ændringer siden 1976 og endelig en del nye variable til belysning af vold og angst for vold samt fattigdommens omfang. Det arkiverede studies fuldstændighed: 113 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Panel studie. Undersøgelsen udgør 2. bølge af en panelundersøgelse med Velfærdsundersøgelsen 1976 (DDA-0070) som første

9 bølge. Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Personer, der den 1. september 1976 var fyldt 20 år, men endnu ikke 70 år. Udvælgelsesprocedurer: Flertrins udvælgelsesmetode. Tilfældig udvælgelse af personer i et tilfældigt udvalgt repræsentativt udsnit af kommuner. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Skemaet indeholder en del åbne spørgsmål, især til beskrivelse af respondentens arbejde. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Der er foretaget op til 5-6 genbesøg hos ikke-trufne interviewpersoner. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Socialforskningsinstituttets faste interviewerstab. Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: Ingen karakteristika medtaget. Vægtning: Vægtningskriterier: Datamaterialet er ikke vægtet. BETINGELSER VED REANALYSE Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder; kontrol af logisk inkonsistens. Kontrollen er foretaget i forbindelse med inddateringen. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af logisk inkonsistens. Kontrollen er foretaget med programmet DCV (Data Consistency and Validity) med anvendelse af de DCV-sætninger, der fandtes i den modtagne maskinlæsbare dokumentation. De fundne fejl er rapporteret i datadokumentationen i et bilag. Adgangsbetingelser: ingen restriktioner ved videnskabelig/statistisk anvendelse. Al henvendelse bedes rettet til DDA. Adgangstilladelse indhentes hos: Hansen, Erik Jørgen. Sivvej 8, DK-4780 Stege. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Hansen, Erik Jørgen: Danskernes levekår sammenholdt med København: Hans Reitzels Forlag, 144 pp. 1986; (2) Hansen, Erik Jørgen: Generationer og livsforløb i Danmark danskere født mellem 1906 og 1956

10 interviewet både i 1976 og i København: Hans Reitzels Forlag, 184 pp. 1988; (3) Hansen, Erik Jørgen: Fattigdom. Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:5, 188 pp. 1989; (4) Hansen, Erik Jørgen: The Concept and Measurement of Poverty. A Danish Point of View. Danish National Institute of Social Research, Booklet No. 29, 28 pp. 1989; (5) Hansen, Erik Jørgen: Den maskerede klassekamp. En beretning om klassesamfundets forandring. København, Hans Reitzels Forlag, 139 pp Andre publikationer (sekundær analyse): (1) Andersen, John og Larsen, Jørgen Elm: Fattigdom i velfærdsstaten. København: Samfundslitteratur, 304 pp. 1989; (2) Andersen, John og Larsen, Jørgen Elm: Fattigdom i velfærdsstaten I. Forskningsrapport nr. 3 fra projektet "Fattigdom, arbejdsløshed, marginalisering". Sociologisk Institut, Københavns Universitet, 247 pp. 1989; (3) Andersen, John og Larsen, Jørgen Elm: Fattigdom i velfærdsstaten II. Forskningsrapport nr. 3 fra projektet "Fattigdom, arbejdsløshed, marginalisering". Sociologisk Institut, Københavns Universitet, 211 pp. 1989; (4) Larsen, Jørgen Elm og Andersen, John: Arbejdsløshed og offentlig forsørgelse i Danmark. København: Forlaget Sociologi, 291 pp. 1990; (5) Hagen, Kåre: Where Did the Employees of the Welfare State Come From? I Von Eivind Kolberg: Between Work and Social Citizenship, New York, M.E. Sharpe (under udgivelse); 1990; (6) Alestalo, Matti; Bislev, Sven og Furåker, Bengt: The Welfare State and Class Formation. I Von Eivind Kolberg: Between Work and Social Citizenship, New York, M.E. Sharpe (under udgivelse); 1990; (7) Sørensen, Anne: Arbejdsbelastninger blandt offentligt ansatte kvinder. København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 91:7, 150 pp. 1991; (8) Raaballe, Niels Jørgen: Målingsproblemer i SFIs beregninger over omfanget af den aktuelle fattigdom i den danske befolkning. Københavns Universitet, Sociologisk Institut; Arbejdspapir nr , 72 pp Referencer til beslægtede studier: panel-studier. DDA-0070: Velfærdsundersøgelsen 1976 og DDA-1425: Velfærdsundersøgelserne 1976 og MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; alder, kategoriseret; køn; civilstand. Bopæl: områdets/statens navn; urbaniseringsgrad. Kommunen er angivet med en kommunekode. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. Boligtypen udfyldes af intervieweren; ejendomsforholdet fremgår af et direkte spørgsmål. Derudover er angivet: boligens størrelse i antal værelser; tilstedeværelsen af en række faciliteter og gener i boligen eller dens omgivelser. Husstandens karakteristika: børn tilstede; husstandens totale størrelse (antal personer). For de personer, IP har fælles husholdning med, er angivet deres stilling i forhold til respondenten (ægtefælle/samlever, børn, forældre eller svigerforældre, anden familie, og andre) samt for hver "persontype" et antal. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status; respondent:

11 arbejdsløshedens varighed (hvis arbejdsløs); ægtefælle: beskæftigelsesmæssige status. Virksomhedens branche, samt om det er en offentlig eller en privat virksomhed. Desuden antal ansatte og hvor mange underordnede respondenten har, respondentens arbejdstid (dagtid/skiftehold) og hvor længe respondenten har været ansat på sin nuværende arbejdsplads. For personer ude af erhverv, som tidligere har været erhvervsmæssigt beskæftiget, findes tilsvarende oplysninger om den tidligere beskæftigelse. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Respondentens, en evt. ægtefælles samt husstandens arbejdsindkomst; familiens samlede bruttoindkomst i Uddannelse: respondenten: specialuddannelse, type; respondenten: specialuddannelsens varighed. Ægtefælles erhvervsuddannelse og dennes længde. Sociale klasse: respondenten: objektive kriterier, index. Ægtefælles socialgruppe og famliens socialgruppe. Politik: respondenten: nuværende medlemsskab af partiet. Angivelse af, om respondenten er medlem af et politisk parti, men uden angivelse af partiets navn. Økonomiske aktiver: hele husstanden: økonomiske aktiver. Det er angivet, om familien har opsparing i bank eller sparekasse og/eller obligationer, aktier el.lign. for over kr. Varige forbrugsgoder: vaskemaskine; opvaskemaskine; køleskab; telefon; køretøjer. Dybfryser, båd, campingvogn, sommerhus. Medlemsskab af foreninger: fagforeninger (nuværende, tidligere, varighed); arbejdsgiverforeninger; politiske organisationer/partier. Medlemskab af: fagforening, arbejdsgiverforening, brancheorganisation, landboforening el.lign.; et politisk parti; andre former for politiske organisationer eller bevægelser; og andre foreninger. INDLEDNING Velfærdsundersøgelsen 1986 blev foretaget af Erik Jørgen Hansen; for den tekniske gennemførelse af undersøgelsen stod Socialforskningsinstituttet (SFI). DDA modtog datamaterialet sammen med en maskinlæsbar dokumentation i OSIRIS format. Oparbejdningen har bestået i en fuldstændiggørelse af dokumentationen og en lettere oprydning i datafilen. Der er foretaget følgende ændringer: - I det modtagne datamateriale fandtes en svarperson, som havde manglende data i samtlige variable. Denne svarperson er fjernet. - Der er fjernet 9 variable, som ikke indeholdt nogen information; i dokumentationen var de beskrevet som "tastes ikke - standard 1", og i datafilen havde de enten værdien 1 eller manglende data.

12 - SFI's respondent-løbenummer, som var sat til 0 for alle respondenter, er erstattet med et løbenummer genereret af DDA. - I variabelgrupper, som er opstået ud fra spørgsmål, hvor der kunne vælges flere svarmuligheder, er der dannet en "gruppe-uoplyst"-kode, således at en variabel i en sådan gruppe har tre mulige værdier: "nævnt" (den relevante svarmulighed valgt), "ikke nævnt" og "uoplyst", dvs. ingen svarmuligheder valgt (spørgsmålet som helhed er ubesvaret). - I nogle af de konstruerede variable fandtes koden "I". Den er blevet rekodet til den kode, der i dokumentationen var beskrevet med "Kan ikke placeres", efter en undersøgelse af de konstruerede variables værdier i forhold til værdierne i de variable, de var dannet ud fra. Dokumentationen indeholder en række såkaldte DCV-sætninger (udtryk som fx. IF V8 EQ 01 GOTO V26 (MD2) ) til kontrol af datas logiske konsistens (overholdelse af filterbetingelser) og værdiintervaller i kontinuerte variable (som fx V7). Data er kontrolleret mod disse udtryk ved hjælp af programmet DCV (Data Consistency and Validity), og de fundne fejl er rapporteret bagest i dokumentationen. Manglende data Der er i datamaterialet anvendt to former for koder for manglende data: a) Uoplyst er kodet 9 (99,..., afhængigt af variablens bredde), og er overalt sat til MD1. I variable, der er opstået ud fra spørgsmål, hvortil det var muligt at give flere svar, betyder "uoplyst", at spørgsmålet som helhed var ubesvaret, til forskel fra "ikke nævnt", som betyder, at den svarmulighed, som den givne variabel omhandler, ikke var brugt. b) Irrelevant er kodet 10 (100,..., afhængigt af variablens bredde, og er overalt sat til MD2. Referencer Referencer tilbage til det oprindelige spørgeskema findes dels i variabel-etiketten, og dels sammen med spørgsmålsteksten. Referencerne kan bestå af flere led, adskilt af

13 punktum'er, fx: 6. Nu vil jeg gerne spørge om dem, De har fælles husholdning med. Er det: 6.3. Børn Her er 6 altså hovedspørgsmålnummeret, og 3 er underspørgsmålsnummeret. Underspørgsmålsnumrene vil som oftest, men ikke altid, kunne genfindes i spørgeskemaet; hovedspørgsmålsnumrene kan altid genfindes. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA studienummer Denne variabel er dannet af DDA. Den har værdien 1077 for alle respondenter. V0002 DDA SEKVENSNUMMER start 5, bredde 4 DDA sekvensnummer Denne variabel er dannet af DDA. Den angiver respondenternes løbenummer inden for datafilen. V0003 SFI UNDERSØGELSESNUMMER start 9, bredde 3 SFI undersøgelsesnummer Standard Undersøgelse af den voksne befolknings leveforhold. V KØN start Køn % antal kode Mand Kvinde

14 V FØDSELSÅR start 13, bredde 4 2. Hvornår er De født? Årstallet kodes, interval *TEST V5 IN V FAMILIEMÆSSIG STILL. start Hvad er Deres familiemæssige stilling? Er De: % antal kode Gift Samlevende Ingen af delene V PERSONER I BOLIG start 18, bredde 2 4. Hvor mange bor i alt her (i lejligheden/huset), når De regner Dem selv med? Antallet kodes, interval *TEST V7 IN 1-17 V0008 F1 BOR IP ALENE start 20 F1. Filter 1: Hvis IP bor alene: gå til spm 7. Hvis IP bor på pleje- eller alderdomshjem: gå til spm 10. Ellers fortsæt med spm 5. % antal kode IP bor alene, gå til spm 7 (V26) IP bor på pleje- og alderdomshjem, gå til spm 10.a (V45) IP bor sammen med andre

15 *IF V8 EQ 01 GOTO V26 (MD2) *IF V8 EQ 02 GOTO V45 (MD2) V EJ FÆLLES HUSHOLDN.MED start 21, manglende data: >=10 FILTER: V8 5. Er der nogle af dem, som De ikke har fælles husholdning med, fx hushjælp eller logerende? Ja Nej, gå til filter F2 (V15) Irrelevant svarprocent: 82 *IF V9 EQ 02 GOTO V15 (MD2) *IF V9 EQ 09 GOTO V15 (MD1) V0010 5A.1 EJ FÆLL.: LOGERENDE start 23, bredde 2, manglende data: >=10 FILTER: V8, V9 5a.1. Hvem drejer det sig om? Logerende Antallet kodes, interval Irrelevant *TEST V10 IN 0-10,99 V0011 5A.2 EJ FÆLL.: MEDHJÆLP start 25, bredde 2, manglende data: >=10 FILTER: V8, V9 5a.2. Hvem drejer det sig om? Medhjælp eller hushjælp Antallet kodes, interval Irrelevant *TEST V11 IN 0-10,99 V0012 5A.3 EJ FÆLL.: VÆRT start 27, bredde 2, manglende data: >=10

16 FILTER: V8, V9 5a.3. Hvem drejer det sig om? Indehaver(e) af bolig samt dennes (deres) familie Antallet kodes, interval Irrelevant *TEST V12 IN 0-10,99 V0013 5A.4 EJ FÆLL.: ANDRE start 29, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V8, V9 5a.4. Hvem drejer det sig om? Andre Antallet kodes, interval Irrelevant *TEST V13 IN 0-11,99 V0014 5A.5 EJ FÆLL.: ANTAL start 32, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V8, V9 5a.5. Det vil sige, at der i alt bor <antal> her, som De ikke har fælles husholdning med. Antallet kodes, interval Irrelevant *TEST V14 IN 1-15,99 V0015 F2 IP ENEHUSHOLDNING start 35, manglende data: >=10 FILTER: V8 F2. Filter 2, IP alene Hvis det - ved at sammenholde svarene på spm 4 og 5 - fremgår, at IP fører husholdning alene, gå til spm 7; ellers gå til spm Ja, IP fører husholdning alene, gå til spm 7 (V26) Nej, IP fører husholdning med andre Irrelevant

17 svarprocent: 82 *IF V15 EQ 01 GOTO V26 (MD2) V HUSH.MED ÆGTEFÆLLE start 37, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V8, V15 6. Nu vil jeg gerne spørge om dem, De har fælles husholdning med. Er det: 6.1 Ægtefælle Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 81 V HUSH.MED SAMLEVER start 39, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V8, V15 6. Nu vil jeg gerne spørge om dem, De har fælles husholdning med. Er det: 6.2. Samlever Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 81 V HUSH.MED BØRN start 41, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V8, V15 6. Nu vil jeg gerne spørge om dem, De har fælles husholdning med. Er det: 6.3. Børn

18 Nævnt Ikke nævnt, gå til spm 6.4 (V20) Uoplyst, gå til spm 6.4 (V20) med MD Irrelevant svarprocent: 81 *IF V18 EQ 02 GOTO V20 (MD2) *IF V18 EQ 09 GOTO V20 (MD1) V A HUSH.MED ANTAL BØRN start 43, bredde 2, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V8, V15, V18 6. Nu vil jeg gerne spørge om dem, De har fælles husholdning med. Er det: 6.3a. Antal børn Antallet kodes, interval Uoplyst 10. Irrelevant *TEST V19 IN 1-7,9 V HUSH.MED FORÆLDRE start 45, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V8, V15 6. Nu vil jeg gerne spørge om dem, De har fælles husholdning med. Er det: 6.4. Forældre eller svigerforældre Nævnt Ikke nævnt, gå til spm 6.5 (V22) Uoplyst, gå til spm 6.5 (V22) med MD Irrelevant svarprocent: 81 *IF V20 EQ 02 GOTO V22 (MD2) *IF V20 EQ 09 GOTO V22 (MD1) V A HUSH.ANTAL FORÆLDRE start 47, bredde 2, manglende data: = 9 eller >=10

19 FILTER: V8, V15, V20 6. Nu vil jeg gerne spørge om dem, De har fælles husholdning med. Er det: 6.4a. Antal forældre/svigerforældre Antallet kodes, interval Uoplyst 10. Irrelevant *TEST V21 IN 1-4,9 V HUSH.M. ANDEN FAM. start 49, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V8, V15 6. Nu vil jeg gerne spørge om dem, De har fælles husholdning med. Er det: 6.5. Anden familie Nævnt Ikke nævnt, gå til spm 6.6 (V24) Uoplyst, gå til spm 6.6 (V24) med MD Irrelevant svarprocent: 81 *IF V22 EQ 02 GOTO V24 (MD2) *IF V22 EQ 09 GOTO V24 (MD1) V A HUSH.M.ANT.FAMILIE start 51, bredde 2, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V8, V15, V22 6. Nu vil jeg gerne spørge om dem, De har fælles husholdning med. Er det: 6.5a. Antal anden familie Antallet kodes, interval Uoplyst 10. Irrelevant *TEST V23 IN 1-7,9 V HUSH.MED ANDRE

20 start 53, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V8, V15 6. Nu vil jeg gerne spørge om dem, De har fælles husholdning med. Er det: 6.6. Andre Nævnt Ikke nævnt, gå til spm 7 (V26) Uoplyst, gå til spm 7 (V26) med MD Irrelevant svarprocent: 81 *IF V24 EQ 02 GOTO V26 (MD2) *IF V24 EQ 09 GOTO V26 (MD1) V A HUSH.M.ANTAL ANDRE start 55, bredde 2, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V8, V15, V24 6. Nu vil jeg gerne spørge om dem, De har fælles husholdning med. Er det: 6.6a. Antal andre Antallet kodes, interval og derover 09. Uoplyst 10. Irrelevant *TEST V25 IN 1-8,9 Boligforhold Tekst 1: Når jeg i det følgende taler om familien, tænker jeg på de personer, som De har fælles husholdning med. V BOLIGFORM start 57, manglende data: = 99 eller >=100

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------ DDA-1343 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------ Befolkningens tidsforbrug 1987 Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ----

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Lind Andersen, Svend Henriksen

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ----

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- DDA-360 ------- Datamateriale ------------- Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-0048 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1975 -------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0048 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1975 -------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0048 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1975 -------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af P.-H. Kuhl Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ 1978-80, funktionærgruppen -------- ----------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ DDA-1344 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ Befolkningens tidsanvendelse 1987 Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------

Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------ DDA-0234 -------- Datamateriale ------------- Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ---- DDA-1879 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0558 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, maj 1982 ---- ----- ----- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

SFI's omnibusundersøgelse, januar 1976 (telefoninterviews) ----- -------------------- ------ ---- -------------------

SFI's omnibusundersøgelse, januar 1976 (telefoninterviews) ----- -------------------- ------ ---- ------------------- DDA-1613 -------- Datamateriale ------------- SFI's omnibusundersøgelse, januar 1976 (telefoninterviews) ----- -------------------- ------ ---- ------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1414 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere