Nutidshistorien og de lange tematiske linjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nutidshistorien og de lange tematiske linjer"

Transkript

1 spørgsmål, så det f.eks., hvad relationen til skolen angår, ikke kommer til at handle om, hvad der er gammelt eller nyt, fraværende eller til stede, men snarere om hvad skole og skoleforberedelse indebærer på forskellige tidspunkter i børnehavens historie. Kampen om daginstitutionen er ældre, end man forestiller sig Nutidshistorien og de lange tematiske linjer Man kan skrive historien om børnehaven og dermed om institutionaliseringen, professionaliseringen og pædagogiseringen af førskolebarnet som en pædagogisk, kvindepolitisk og velfærdspolitisk succeshistorie ikke mindst fordi både forældre, børn, kvindebevægelse og arbejdsmarkedet i dag gennemgående ser ud til at være glade for ordningerne og deres omfang. Man kan imidlertid også, som der lægges op til her, skrive børnehavens og pædagogprofessionens historie som en kamp og konflikthistorie om de gentagne og standhaftige former for blokeringer, om modstanden mod godtagelse i almindelighed af børnehavens moralske, pædagogiske og politiske ægthed. Og i nær tilknytning hertil om modstanden mod og ideologiske såvel som politiske og praktiske begrænsninger af pædagogfagets og pædagogprofessionens kamp for status. Kampen om daginstitutionen er m.a.o. ikke blot en kamp, der først er brudt ud de seneste årtier, som en nyere udgivelse angiver (Krejsler m.fl. 2014). Det har været en langstrakt historisk kamp med gentagne temaer og gentagne slag. Det er denne historie om anerkendelse, hvor det i en meget bogstavelig forstand handler om kamp og status, vi vil redegøre for i dette bind. Samtidig hermed vil vi også fortælle historien om børnehavens og pædagogprofessionens faktiske udvikling i Danmark frem til i dag. Tilgangen til de lange linjer vil i den henseende være nutidshistorisk, og som sådan vil fremstillingen derfor være historisk-genealogisk anlagt. Det betyder kort fortalt, at fremstillingen tager afsæt i en første indkredsning og et signalement af det aktuelle opbrud og de toneangivende temaer og problematiseringsformer på daginstitutionsområdet for dernæst at undersøge, hvor de stammer fra, og hvad der er deres institutions- og professionshistoriske baggrund og afstamning samt i hvilket omfang der faktisk er tale om brud eller kontinuitet med fortiden. I det aktuelle opbrud står den politiske og pædagogiske strid helt grundlæggende om, hvad der er og bør være formålet med daginstitutioner både i relation til familien, til skolen og til børnene. Det samme gælder spørgsmålet om meningen med pædagogers arbejde og med deres uddannelse. Disse spørgsmål har der imidlertid været svaret på historisk siden opkomsten af offentligt institutionaliserede former for opdragelse i form af asyler, børnehaver og vuggestuer og siden de første uddannelser af personale til dem eller kort sagt: siden etableringen af 30 PÆDAGOGPROFESSIONENS HISTORIE OG AKTUALITET _paedagogprof_bd1_5k.indd :03:37

2 en ny historisk konstellation af spændingsfyldte relationer mellem familie, institution og skole i første halvdel af 1800-tallet. Når disse historiske svar og begrundelser tilsyneladende ikke gælder eller duer længere i en ny politisk og globaløkonomisk kontekst, kunne det hænge sammen med, at hele konstellationen er under ombrydning, men det kan man kun sige noget om via historien om konstellationens opkomst og de centrale etaper i dens historiske udvikling som angivet ovenfor. Først på denne baggrund kan man vurdere, hvordan aktuelle svar reproducerer velkendte temaer og svar fra historien. Det nutidshistoriske spørgsmål i dette bind er kort sagt, hvordan det er gået til, at det i dag ikke længere er et spørgsmål, om daginstitutioner er acceptable og legitime pædagogiske erstatninger for familien, men at de derimod er blevet nødvendige forudsætninger for et succesfuldt skole- og uddannelsesforløb og som sådan fra vuggestue og frem betragtes som en del af uddannelsessystemet? Daginstitutioner og pædagogprofessionen er i dag spændt for en ny type af uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik og gjort til genstand for en grundlæggende ny form for økonomisk legitimitet. Daginstitutioner betragtes i dag som førskoler og førskolepædagogik, altså som noget, der ikke blot er orienteret mod skoleforberedelse, men mere generelt mod udviklingen af fremtidens menneskelige ressourcer og som en investering i samfundets humankapital (jf. kapitel 1). Dette skyldes ikke mindst et nyt og et stærkt øget statsligt engagement i daginstitutioner og førskoleområdet gennem de seneste årtier, foranlediget bl.a. af PISAundersøgelserne fra 2000 og frem og en stærkt tiltagende international, komparativ og policy-orienteret opmærksomhed på området for Early Childhood Education and Care (ECEC) fra såvel OECD s som EU s side (jf. kapitel 3). I et nutidshistorisk perspektiv er pædagogprofessionen spændt for uddannelsesog arbejdsmarkedspolitikkens trækvogn Temaer I historien om børnehavers og pædagogers berettigelse aftegner der sig således en serie af tilbagevendende og modsætningsfyldte temaer. Et af de mest slidstærke temaer har været den statslige konstruktion af familien og mor-barn-relationen som den første-ansvarlige for børneopdragelse. Det er den borgerlige kernefamilie norm, der på tværs af stand og klasser henviser den tidlige opdragelse af børn i 0-6-årsalderen til moderen som en pligtopgave, der hører til i familiens indre private rum. Kun her kan barnets og kvindens/moderens naturlige anlæg udfolde sig naturligt og uden for dette private rum kan passende opdragelsesprocesser, der svarer til barnets natur, principielt ikke finde sted og betragtes som kunstige og unaturlige. Børnehavens og pædagogprofessionens historie er bl.a. INDLEDNING _paedagogprof_bd1_5k.indd :03:37

3 I. PÆDAGOGENS FAG OG SAG Tanken om, at pædagoger udgør en særlig profession, er som nævnt relativt ny, men diskussionen af forholdet mellem kald og kundskab, person og profession, sag og fag har været et gennemgående tema i pædagogidentitetens og fagets udvikling. Det gælder f.eks. hos Anna Wulff og Fröbel-Højskolen, hvor en kristen-diakonisk kaldstanke går hånd i hånd med en insisteren på, at børnehavegerningen forudsatte uddannelse af de kvinder, der ellers af naturen hævdedes at være udstyret med et moderinstinkt. Selv en kaldelse til eller et naturligt instinkt for gerningen forudsatte kundskab. 279 Den eksplicitte og officielle formulering af kaldet faldt i uddannelsessammenhæng i betænkningen fra 1948, hvori det hedder, at der bag de paagældendes Ønske om at indtræde i Børnehavearbejdet maa ligge en klar Opfattelse af, at de er kaldet til Arbejdet blandt Børn, idet Arbejdet, hvis den paagældendes Personlighed ikke er præget af denne Indstilling, ikke har udsigt til at lykkes (s. 6). Men selv i 1970 erne, hvor en stærk lønarbejderbevidsthed italesattes som modsætning til den altruistisk selvopofrende pædagog, ytredes fra både stat og fagforening forestillinger om en professionel indstilling, der rummede mere end blot den rene kundskabstilegnelse. I Betænkning nr. 574 fra 1970 om uddannelse af børnehave og fritidspædagoger hedder det således, at den professionelle indstilling ikke kan erhverves alene ved tilegnelse af det for uddannelsen fastsatte undervisningsstof, men kræver en yderligere holdningsbearbejdelse, der sætter pædagogen ud over egne normer og problemer. 280 I et skrift fra 1974 med titlen Arbejde, Pædagogik, Daginstitutioner, 281 som var et bestillingsarbejde for BUPL og fagforeningen LFS, der ønskede en analyse af daginstitutionernes, herunder pædagogernes, samfundsmæssige stilling og funktion (s. 5), problematiseredes betænkningens krav om, at den pædagogstuderende foruden social-pædagogisk viden også tilegner sig en professionel holdning til faget (s. 71). Formuleringen blev anfægtet som et udtryk for, at der i stadig højere grad kræves en adskillelse mellem pædagogens personlige og hans faglige liv. Dette kontrasteredes med den forudgående 1948 betænkning, der, som vi så, ikke blot havde understreget, at pædagogen bør føle sig kaldet til sit arbejde, men også skulle have naturlige anlæg for det. Derfor skulle eleven på uddannelsen bibringes 279. I bind 2 Kald og kundskab. Brydninger i børnehavepædagogikken ser vi nærmere på forholdet mellem kald og kundskab med fokus på den brudfyldte udvikling i det børnehavepædagogiske vidensfelt BET 1970: Henriksen, R.N., Larsen, P H, Gannik, D., Bergsøe, L. (1974), Arbejde, Pædagogik, Daginstitutioner. BUPL/LFS s intensive undersøgelse af arbejdet i vuggestuer, børnehaver og fritidshjem. Forlaget Børn & Unge. 250 PÆDAGOGPROFESSIONENS HISTORIE OG AKTUALITET _paedagogprof_bd1_5k.indd :03:52

4 en sådan personligheds- og karakterdannende påvirkning, at han går til arbejdet med børnene med kærlighed og interesse (ibid.). Kravet om professionalisering af pædagoger ses i BUPL-skriftet som et symptom på, at den voldsomme ekspansion af daginstitutioner har medført, at pædagogen træder ind som primær socialiseringsagent for andres børn, som kombineret med knapheden på daginstitutionspladser giver ham et monopol på udøvelsen af sin særlige og eventuelt personligt bestemte socialiseringsopgave. (s. 72) Denne professionalisering blev imidlertid dengang ikke betragtet som efterstræbelsesværdig eller som et trin på vejen til at blive en selvstændig profession. Det betød i stedet, at pædagogen var ved at udvikle sig til en institutionel funktionær med den tilføjelse, at en pædagog er ikke funktionær på samme måde som en jernbanefunktionær, og forskellen har noget med kaldelsen at gøre (og med kaldelse tænkes ikke på det modsatte af professionalisme). Tværtimod rummer begrebet om professionalisme sociologisk set også begrebet kaldelse. Vi har bemærket, at pædagoger ofte anvender ordet professionalisme, hvor en sociolog snarere ville tale om bureaukratisme (s. 54). Derefter forsvares det personlige kald imidlertid igen som det, der giver den pædagogiske funktionær sin særlige farve (s. 55). Både betænkningen og BUPL s skrift kan ses som to (forskellige) forsvar for, at det personlige (de personlige motiver, holdningen, engagementet, empatien, farven m.v.) og det professionelle (viden, det bearbejdede, det kontrollerede, det kompetente m.v.) går hånd i hånd. Dette forhold peger samtidig frem mod tvetydighederne i den professionsdebat, der brød ud mere end 25 år senere. Her trængte spørgsmålet om pædagogers professionsstatus og professionalisme sig på både indefra og udefra, på baggrund af at der op igennem 1990 erne både nationalt og internationalt (OECD, EU) var kommet et nyt fokus på kvaliteten af velfærdsstatens ydelser generelt og herunder på førskoleinstitutionernes og i tilknytning hertil på pædagogers kompetencer, som vi så i kapitel 1 og 3. Kvalitet blev i politisk sammenhæng oversat som eksterne krav til institutionernes ydelser og pædagogernes arbejde (øget bruger-serviceorientering, forventninger om synlige, målrettede og målbare aktiviteter, der kan dokumenteres m.v.), og kvalitetsudvikling krævede større professionalisme et krav, der bl.a. blev omsat og udmøntet i uddannelsesreformer med øget vægt på kompetenceudvikling og forskningsbasering af pædagoguddannelsen. Et af resultaterne var pædagoguddannelsens opgradering til en professionsbacheloruddannelse i 2001, der skal ses i sammenhæng med daginstitutionernes og førskoleområdets generelle skole- og uddannelsespolitiske betydningsopskrivning fra midten af 1990 erne og frem (jf. kapitel 1). Det en pædagog er ikke en funktionær Kapitel _paedagogprof_bd1_r2.indd :38:09

5 var således ikke nogen tilfældighed, at BUPL i kølvandet på kravet om kvalitetsudviklingen af velfærdsstatens institutioner og professioner påtog sig eller så sig tvunget til at påtage sig den opgave strategisk at profilere pædagoger som en profession bl.a. som et led i kampen om at bestemme kvaliteten i institutionerne og i det pædagogiske arbejde. Talen om pædagoger som profession I 2004 beslutter BUPL s kongres, at BUPL skal arbejde med strategier for professionsudvikling, som skal have til formål at skabe et fælles anerkendende billede af en profession, som varetager en vigtig og samfundsnødvendig opgave. Professionsstrategierne skal skabe en platform for BUPL og pædagogerne, som beskriver, hvad der kendetegner deres profession, arbejde, kompetencer og vidensgrundlag, samt beskrive nogle retningslinjer og principper som udgangspunkt for de træf og forhandlinger, pædagoger indgår i med hinanden og eksterne parter (BUPL 2004) BUPL udgiver i den forbindelse bl.a. en række hæfter under overskriften Viden om pædagoger hver for sig skrevet af henholdsvis BUPL s egne konsulenter og en række forskere hentet fra det pædagogiske felt. 282 Det første hæfte har titlen Strategier for professionsudvikling. Heri hedder det, at det at ville gå fra betegnelsen pædagogfaget til pædagogprofessionen handler blandt andet om, at BUPL ønsker at signalere, at pædagogers arbejde er et professionelt arbejde, der udføres efter klientorienterede standarder, dvs. et arbejde, der sikrer børn og unge de bedste betingelser og udfordringer for et godt børne- og ungdomsliv (BUPL 2006a: 5). I hæftet tages der afstand fra betegnelsen semi-profession, som underordner pædagoger som erhvervsgruppe i forhold til de klassiske professioner, og som ikke har reelt indhold. Med professionsstrategien vil BUPL arbejde for at tilkæmpe sig status, prestige og anerkendelse i forhold til arbejdsgivere, brugere og offentligheden og i forhold til andre professioner og for at ruste de enkelte pædagoger og fagforeningen til forsat at kunne være centrale agenter, når den pædagogiske opgave med børn og unge forhandles og afgøres (ibid. 7-8). Konkret udformer BUPL professionaliseringsstrategien via offentliggørelsen af en række publikationer bl.a. om viden og vilje i pædagogers arbejde, om pædagogers etiske grundlag og via etableringen af en forsknings- og udviklingspulje Jan Kampmann, Katrin Hjort, Ulf Brinkkjær, Martin Bayer På BUPL s kongres i 2006 blev det besluttet at afsætte 20 mio. kr. til etableringen af en forskningspulje. Beløbet blev afsat over 2 år med det formål at støtte forskning inden for pædagogprofessionen og formidlingen heraf. I 2008 blev puljen gjort permanent, og midlerne til puljen udgør nu 2 3 % af kontingentindtægterne. 252 PÆDAGOGPROFESSIONENS HISTORIE OG AKTUALITET _paedagogprof_bd1_5k.indd :03:52

Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger

Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger Afhandling Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Danmarks Pædagogiske Universitet Modul 2: Pædagogiske praksisser og institutioner Trine Mindegaard,

Læs mere

En profession i tilblivelse

En profession i tilblivelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Foråret 2011 Århus Universitet Pædagogisk Antropologi En profession i tilblivelse - En undersøgelse af de islandske pædagogers kamp for højere status i samfundet

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid

Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid UdviklingsForum I/S og LFS, BUPL København, PMF København Juni 2002 Fritidspædagogik fortid nutid - fremtid UdviklingsForum I/S og LFS, BUPL København og PMF København.

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet?

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? forskningsprogrammet organisation og læring institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? En dokumentationsanalyse af baggrunden for indførelsen af

Læs mere

Professionsstrategi og -udvikling. Et sekretariatsnotat

Professionsstrategi og -udvikling. Et sekretariatsnotat Professionsstrategi og -udvikling Et sekretariatsnotat december 2005 Indhold FORORD...3 PROFESSIONSBEGREBET...4 HVAD SKAL DER TIL FOR, AT EN ERHVERVSGRUPPE KARAKTERISERES SOM PROFESSION?...4 PROFESSIONERNE

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det Arbejdspapir Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner Mathilde Hjerrild Carlsen og

Læs mere

Læreprocesser i tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer

Læreprocesser i tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer Læreprocesser i tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer Trine Schreiber, lektor ved Danmarks Biblioteksskole, og Herdis Toft, lektor ved Syddansk Universitet Indledning I de seneste

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Kommunikation og resultat Allan Baumann

Kommunikation og resultat Allan Baumann Kommunikation og resultat Allan Baumann EKSAMENSOPGAVE I INFORMATIONSJOURNALISTIKKENS STRATEGISKE GRUNDLAG, UPDATE MAJ 2010 OBLIGATORISK MODUL I DIPLOMUDDANNELSERNE I JOURNAISTISKE ARBEJDE VEJLEDER HELLE

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Hvordan uddannes pædagoger?

Hvordan uddannes pædagoger? Hvordan uddannes pædagoger? Perspektiver fra et forskningsprojekt Redigeret af Jan Jaap Rothuizen og Line Togsverd Titel: Hvordan uddannes Pædagoger. Perspektiver fra et forskningsprojekt Redaktion: Jan

Læs mere

Om institutionsledelse IV Daginstitutionsledelse profession og ledelse

Om institutionsledelse IV Daginstitutionsledelse profession og ledelse 14/09/2010 09.40»nyheder for offentlige beslutningstagere«om institutionsledelse IV Daginstitutionsledelse profession og ledelse ANMELDELSE: 'En typisk lederbemærkning til læreplanernes fremkomst var da

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier

Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier Dines Andersen Anne-Dorthe Hestbæk Socialforskningsinstituttet 99:22 Ansvar og værdier Hvilke værdier lægger nutidens forældre vægt på i deres børneopdragelse?

Læs mere