KREATIVE IDEER TIL ANDERLEDES OVERNATNINGSFORMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREATIVE IDEER TIL ANDERLEDES OVERNATNINGSFORMER"

Transkript

1 KREATIVE IDEER TIL ANDERLEDES OVERNATNINGSFORMER NOTAT 2: UDDYBNING AF UDVALGTE IDEER 19. december Kuben Management Advance/1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Læsevejledning... 2 Metode... 3 Marketing... 4 Mobile telte... 7 Overnatning i cementrør Stjernekiggeri - Astro Bed & Breakfast Retro-camping Campinghytter Kæledyr på ferie... 36

3 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 1 Indledning Toppen af Danmark har et bredt udbud af overnatningsmuligheder, som man ønsker bevaret, videreudviklet og udnyttet bedre. Hermed understreges det vigtige i, at der er et varieret udbud for at kunne tilfredsstille både de nuværende målgrupper og de ønskede målgrupper for fremtiden. Børnefamilierne og seniorerne har en særlig høj prioritet. Samtidig er det et mål for Toppen af Danmark, at der skal være åbenhed over for nye overnatningsformer for at appellere til helt nye markeder og nye målgrupper. I dette Notat 2 præsenteres en uddybning af seks udvalgte kreative ideer til nye og anderledes overnatningsformer for turister, der besøger Toppen af Danmark. Der foreligger også et Notat 1, hvori der beskrives 24 ideer i en mere skitsemæssig form. Det er kendetegnende for forslagene i notatet, at de ikke er stedspecifikke; de kan med andre ord placeres forskellige steder i Toppen af Danmark. For flere af forslagene gælder det desuden, at de ikke forudsættes etableret som permanente overnatningssteder, men som mobile enheder, der kan flyttes rundt i (og uden for) regionen alt efter behov. Endelig er der lagt vægt på at vise forslag, der bygger på regionens styrkepositioner (lyset, naturen, havet m.v.), og som kan koble sig til eksisterende faciliteter og aktivitetstilbud, samtidig med at der introduceres nye oplevelsesprodukter. Med kataloget tages der et skridt i retning af, at overnatningen ikke blot skal være en nødvendig omstændighed ved en ferie, men centralt for oplevelsen. Notatet retter sig bl.a. til nuværende og potentielle turismeoperatører i og uden for Toppen af Danmark. Det omfatter private investorer og virksomheder. Kommuner i området er også en målgruppe for kataloget, idet en kommunal medvirken er en forudsætning for realisering. Endelig rummer notatet forhåbentlig inspiration til organisationer af forskellig art. Notatet er udarbejdet efteråret / vinteren 2011 med støtte fra:

4 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 2 Læsevejledning Notatet er bygget op på den måde, at der i næste kapitel gøres rede for metoden, der ligger til grund for udarbejdelsen af materialet. Herefter gives der en beskrivelse af udviklingstendenser i markedsføringen af turistdestinationer og turistprodukter. På baggrund af disse generelle betragtninger om markedsføring vil der på de efterfølgende sider præsenteres seks forskellige forslag til nye, anderledes overnatningsformer. For hvert forslag gøres der rede for konceptet, mulige konkrete markedsføringstiltag, eventuelle væsentlige planlægningsmæssige forhold, som der skal tages højde for. Endvidere gennemgås organisation og samarbejdsmuligheder, og der præsenteres kalkulationer af anlægsudgifter og drift. I forhold til økonomien vil der for hvert forslag i videst muligt omfang udarbejdes etableringsbudgetter, der rummer elementer såsom bygge- og anlægsudgifter med vurderinger af finansieringsomkostninger og afskrivninger. Endvidere opstilles skønsmæssige driftsbudgetter for overnatningsformen. Det skal bemærkes, at alle økonomiberegninger er skøn og estimater, som vil skulle justeres i forbindelse med lokalisering og konkretisering.

5 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 3 Metode Arbejdet med at finde frem til seks forskellige forslag til nye og anderledes former for overnatning for turister i Toppen af Danmark har bestået af to hovedaktiviteter: en desk research og en interviewrunde med relevante informanter med lokalt kendskab. Formålet med desk researchen var på en systematisk måde at identificere og beskrive nytænkende og kreative overnatningsformer fra både ind- og udland. I desk researchen er der bl.a. gjort brug af kilder fra internettet, forskellige trendstudier, prospekter samt den viden, turismeforskningen har bidraget med gennem rapporter, artikler m.v. Et væsentligt produkt af desk researchen er et bruttokatalog over 24 mulige overnatningsformer, som kunne være af interesse for regionen. Kataloget er udformet som en scrap-bog med konceptbeskrivelser, fotos, stikordsmæssige karakteristika m.v. Derudover er der foretaget en vurdering af hver overnatningsform ud fra, i hvor høj grad forslaget opfylder en række relevante hensyn såsom helårsturisme, nye kundegrupper og økonomisk volumen. Bruttolisten er tilgængelig via Toppen af Danmarks hjemmeside: På baggrund af desk researchen er der gennemført en interviewrunde med relevante interessenter på området, herunder kommunale planlæggere samt lokale virksomheder og turismeoperatører. Interviewpersonerne blev udpeget i samarbejde med Toppen af Danmark, og suppleret med yderligere interviewpersoner efter behov. Interviewene blev gennemført som personlige interview og telefoninterview. På grundlag af desk researchen og interviewrunden blev der foretaget en efterfølgende udvælgelses- og prioriteringsproces, hvor rådgiverteamet i samarbejde med Toppen af Danmark identificerede seks forslag til nye overnatningsformer, som der er arbejdet videre med i forhold til koncept, markedsføring samt drifts- og anlægsøkonomi. Resultatet af dette arbejde er præsenteret i dette katalog. I udvælgelsesprocessen er der lagt særlig vægt på overnatningsformernes innovative side, mulighederne for sæsonforlængelse, synergipotentialer, markedsappel og realiserbarhed. Forslagene er udarbejdet som foreløbige business cases eller såkaldte mini feasibility studies, hvor der er opstillet potentielle muligheder og udfordringer for konceptidéen. For at kunne foretage en mere præcis vurdering af koncepternes gennemførlighed er det nødvendigt at foretage egentlige feasibility studies, hvor der gås i dybden med beskrivelsen af koncept og marked samt de tekniske og finansielle aspekter af de enkelte forslag i en konkret kontekst.

6 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 4 Marketing I disse år finder der en rivende udvikling sted i markedsføringen af turistdestinationer og turistprodukter. Selvom der er et fundament af samarbejder på de fleste turistdestinationer, så står aktørerne over for at skulle anvende nye fremgangsmåder i markedsføringen. Traditionelt er der godt samarbejde mellem destinationerne og udbyderne af overnatningsfaciliteter, og det er vigtigt at bygge videre på. I dette katalog går vi dybere ind i bæredygtigheden af seks forskellige nye overnatningsformer, som alle kan få en fremtid i Toppen af Danmark. Det er meget forskellige overnatningsformer, og det står klart, markedsføringen af dem ikke kan bygges op på et og samme koncept. De henvender sig til forskellige målgrupper. Under de enkelte afsnit er der derfor beskrevet mulige konkrete markedsføringstiltag. I dette afsnit skitseres nogle mere overordnede tendenser inden for turismemarkedsføring, som rækker på tværs af de forskellige overnatningsformer og de oplevelser, som ligger i dem. Trend 1: Fra destinationshjemmesider til indholdsdeling Som det er nu, søger destinationerne at gøre deres hjemmesider så appellerende som muligt, således at de fremstår som den bedst mulige adgangsvej for turisterne til at finde de informationer, som de har brug for. Og således at der er nemme måder at booke på. Samtidig viser undersøgelser, at turister kun i moderat omfang bruger destinationernes hjemmesider. De søger information alle mulige andre steder. En vigtig trend er, at destinationerne skifter fokus fra at fylde stof på egen hjemmeside til at få stoffet ud på andres hjemmesider, hvor der er større trafik. Det kan bl.a. ske ved at dele indhold (content sharing). Eksempelvis kan hotelkæder bruge destinationens historier, hvorved man kan få placeret spændende destinationsinformation på attraktionernes egne platforme og vice versa. Copyrightfri alliance med medierne og med bloggere kan ligeledes sprede informationerne fra destinationer bredere ud. Trend 2: Markedsføring bliver mobil og interaktiv Papirbårne medier har længe været på vej ud til fordel for de elektroniske medier. Nu er tendensen, at informationssøgningen sker på mobilen, mens turisterne er undervejs og i bevægelse. Turister kan finde attraktioner, booke billetter og hoteller mere spontant, og efterspørgslen vil manifestere sig senere og mere flydende. Både destinationer og overnatningsformerne skal være til stede og synlige i geo-space. Foursquare QR og augmented reality kan øge tilstedeværelsen af attraktioner i landskabet og synligheden for brugerne. Udbredelsen af trådløst internet i offentlige

7 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 5 rum er med til at fremme denne tendens og hjælpe turisterne i den flydende informationssøgning og kommunikation med andre turister i området. Trend 3: Levende billeder Youtube og andre videomedier er en meget stor succes. De levende billeder har stor magt. De giver mulighed for at se steder fra mange vinkler og gennem mange perspektiver. Samtidig er det ikke de professionelle videoer fra hoteller og destinationer, som ses mest. Det er turisternes egne, ofte lidt skæve oplevelser på stedet, som trækker høje seertal og mange kommentarer. Markedsføring med Youtube består ikke bare i at producere film, men også at reversionere andres produktioner, kommentere, tagge og videreformidle. Trend 4: Brugerdrevne markedspladser Disse markedspladser er der allerede: Tripadvisor, Lonely Planet osv. giver turister en meget stærkere stemme i markedsføringen. Brugere tillægger i reglen andre turisters udsagn større vægt end udbydernes. Facebook, Twitter og andre sociale medier er afgørende for spredning af budskaber, men brugere ønsker ikke at bidrage til at sprede information, medmindre der er noget i det for dem. Markedsføringseksperter ser sammensmeltning af sociale medier og som en meget væsentlig kommende platform for markedsføring. Trend 5: Søgemaskineoptimering er uomgængelig Ferieinspiration hentes på Internettet. Men man googler ikke nødvendigvis destinationens navn, men snarere en interesse eller noget man er optaget af. Malerferie skulle gerne bringe Skagen højt op på listen af søgeresultater. Træningsophold Hirtshals eller Løkken. Men det kommer ikke af sig selv. Ejere af websites skal sikre, at relevante søgetermer findes på hjemmesiden, eventuelt selv opfinde termer, så deres egne sider bliver autoritativ, dvs. ofte søgte. Man kan arbejde med betalte links, eller man kan få sig positioneret ved at brugere søger bestemte typer af hjemmesider. Søgemaskineoptimering er både et redskab for destinationer og virksomheder, og som kræver en professionel indsats både at markedsføre og følge op på. Trend 6: Strategiske marketingalliancer Ansvarlighed styrker en destination eller virksomheds image. Ansvarlighed kan komme til udtryk på mange måder: Bidrag til miljøpris, inddragelse af underprivilegerede grupper (social entrepreneurship), synliggørelse af naturværdier osv. Markedsføringsalliancer kan også omfatte foreninger og interesseorganisationer, og hvor medlemmerne måske kan bliver brugere af turismeproduktet. Strategiske markedsføringsalliancer indbefatter måske også lokalbefolkningen, som kan agere som ambassadører, hvis de er velinformerede og villige formidlere af gode historier, som er værd at fortælle videre.

8 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 6 Trend 7: Co-branding og product placement Lokale produkter såsom fødevarer og brugskunst skal have en egen kvalitet, men de har også en indbygget mulighed for at markedsføre et område. Etikker og andet informationsmateriale kan berette om området og dets attraktioner og placere produktet som en naturlig ingrediens heri. Foursquares på etikken af ølflasken kan give (potentielle) besøgende ekstra informationer, mens de drikker øllen. Co-branding er primært en mulighed for produkter, hvis målgruppe er almindelige forbrugere. Cobranding omfatter også destinationsmarkedsføring i forbindelse med film og tvserier, boglanceringer, musik osv., hvor også producenter kan få en større synlighed. Trend 8: De gode historier Det er ikke produktet i sig selv, men historierne omkring produktet, som spreder sig som ringe i vandet. Historierne bør indeholde de dramatiske elementer som konflikter og konfliktløsning, og der kan være persongallerier med skurke og helte. En attraktion er af stor værdi, når den står der, men processen frem mod etableringen kan rumme mange historier med et dramatisk potentiale.

9 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 7 Mobile telte Konceptbeskrivelse Virksomheder konkurrerer i stigende grad på oplevelser. Det er ikke altid længere nok at levere et godt basisprodukt eller en god serviceydelse. Det er en grundantagelse i førende oplevelsesøkonomiske fremstillinger, at alle produkter og tjenester kan få tilført oplevelsesmæssig merværdi. Koncerter og festivaler er eksempler på oplevelsesvirksomhed. Til stadighed søger arrangørerne at gøre totaloplevelsen endnu bedre for kunderne. F.eks. har Skanderborg Festival i samarbejde med ølproducenten Royal Unibrew udviklet Can Sleep dåsen, som er en særlig overnatningsoplevelse oven i alle de andre oplevelser på festivalen. Da Can Sleep så dagens lys i 2005, blev dåserne revet væk på 40 sekunder! Can Sleep er et godt eksempel på, hvordan virksomheder på en sjov og innovativ måde kan nå sine kunder uden at være fysisk bundet til et bestemt sted. Virksomheder i Toppen af Danmark kan i samarbejde med etablerede eller nye operatører på tilsvarende vis skabe et brand og en alternativ boform, der er nem at transportere og opbevare, uden at der gås på kompromis med komforten. Mobile overnatningsenheder såsom telte, udført i Lysets Land-design, kan placeres enkelvis eller i sammenhæng i forbindelse med større eller mindre arrangementer i og uden for regionen.

10 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 8 Erfaringer med mobile telte Skanderborg Festival har som sagt haft stor succes med "Can Sleep" som en alternativ boform. Dåserne er dog ikke særlig mobile, og er derfor både omkostningstunge at opbevare og transportere. I forlængelse af successen med øldåserne ønskede festivalen en ny boform som var mere mobil, og som samtidig var et mere luksuriøst alternativ til at bo i telte. Arkitektfirmaet SMAK architects har for Skanderborg Festival udviklet og designet et sammenklappeligt telt med et stativ, som bl.a. gør det muligt at stable og opbevare enhederne uden for festivalperioden. Boenhederne indeholder et podie med en seng samt plads til opbevaring af baggage og mulighed for at aflåse sine værdier. Lyset fra natlamperne sender lys over teltpladsen gennem en perforeret stålplade, som standses med forskellige motiver. Den unikke trapezform gør det muligt at organisere boenhederne på mange forskellige måder, så boenhederne kan være med til at skabe et mere alsidigt teltområde med spændende "gadeforløb". Skanderborg Festival har selv arbejdet videre konceptuelt med alternative boformer og har udviklet Tent House, som er inspireret af telte, der kan sættes på taget af firhjulstrækkere såsom Land Rover, de såkaldte roof top tents. Marked og målgruppe Målgruppen for denne overnatningsform er bred og afhænger af kvaliteten af boformen og konteksten. Målgruppen kan f.eks. være familier, der ønsker overnatning i forbindelse med sportsstævner (Dana Cup Hjørring, Skaw Cup m.v.). Målgruppen kan også være årige i forbindelse med musikfestivaler, koncerter og andre større kulturelle begivenheder. Målgruppen kunne endvidere være gæster til større (udendørs)arrangementer i sommermånederne (firmafester, bryllupper, fødselsdage m.v.), hvor der ikke er mulighed for overnatning på stedet eller i nærområdet. Organisering og samarbejde Virksomheder i Toppen af Danmark kan i samarbejde med etablerede eller nye operatører i stil med Can Sleep og Tent House skabe et brand og en alternativ boform, der er nem at transportere og opbevare, uden at der gås på kompromis med komforten. Operatører kunne f.eks. indgå samarbejde med (lokale) virksomheder i udviklingen af en mobil teltby med lyset som gennemgående tema, f.eks. Tent City eller City of Light. Der kan identificeres flere mulige forretningsmodeller for en sådan teltby: Festivalorganisationer, som i forvejen ejer teltenheder. Enhederne kan eventuelt udlejes, når det ikke anvendes, således som Roskilde og Skanderborg festivalerne gør det med sit materiel.

11 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 9 Specialiserede teltudlejere, f.eks. sådanne, som har markeds- og festtelte, og som har telte som et led i deres produktprogram. En ny virksomhed eller organisation, der har som forretningsgrundlag at operere med at udleje, opstille og udvikle teltkoncepter, og som arbejder sammen med regionale eventorganisationer, men selv har et driftsansvar. Samarbejde mellem flere eksisterende campingpladser, som tilbyder at opstille en teltlejr i forskellige sammenhænge. Når teltenhederne ikke bruges til dette formål, kan de tilbydes på de eksisterende campingpladser, hvor gæster kan booke overnatning. Potentielle investorer/operatører skal sandsynligvis findes blandt eksisterende aktører på markedet (specialiserede teltudlejere) eller på tilstødende markeder, eksempelvis større kulturelle arrangementer (f.eks. arrangører af festivaler og koncerter). Marketing Mobile teltenheder er en potentiel overnatningsform i mange forskellige sammenhænge. Ovenfor opstilles en bred målgruppe, som kunne være potentielle efterspørgere af produktet, herunder arrangører af sports- og musikbegivenheder, festivaloperatører og private virksomheder. Dette forhold aktualiserer i sagens natur en lang række forskellige markedsføringstiltag. Teltkonceptet vil næppe kunne markedsføres uafhængigt og som en selvstændig overnatningsform. Samarbejder/partnerskaber med (lokale) arrangører af sportsturneringer, festivaler, messer, koncerter og øvrige events af en vis omsætningsmæssig volumen, f.eks. Dana Cup, Nibe Festival og Hjallerup Marked, er et af de væsentligste omdrejningspunkter omkring markedsføringen af teltkonceptet. En anden potentiel, lokal samarbejdspartner er eventbureauet Nordic Event, som afvikler firmafester, teambuilding kurser, konferencer, kick-off arrangementer m.v., og hvis kunder er både store internationale koncerner og mindre firmaer. Teltkonceptet skal ses som et led i andre organisationers markedsføring, og teltene giver en ekstra oplevelsesværdi. Der kan endvidere være muligheder for co-branding, hvor der indgås et samarbejde med en eller flere (lokale) virksomheder om udvikling og design af mobile teltenheder. Mobile telte repræsenterer en måde, hvorpå det er muligt for virksomheder at differentiere deres produkter eller serviceydelser og skabe en unik værdi og oplevelse for forbrugerne, og hvor de skaber sig gratis omtale i medierne. Lys kan være et omdrejningspunkt for Toppen af Danmark. Arkitektfirmaet SMAK architects har som nævnt tidligere arbejdet med mobile

12 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 10 teltenheder, hvor en perforeret stålplade sender lys udover teltpladsen via lys fra natlamper inden i teltene. Dette kunne være et relevant koncept for lokale virksomheder, engageret i branchen for lysdesign, eksempelvis Roblon eller Martin i Frederikshavn. Anlæg og drift I det nedenstående er der foretaget skøn over økonomien i etablering af mobile telte som overnatningsform. Det forudsættes, at der investeres i 100 nye teltenheder, som designmæssigt svarer til Tent House (se ovenfor). Teltdimensionerne er 160 cm (bredde), 210 cm (længde), 200 cm (højde). Teltet er med fast bund og hævet over jorden og indeholder 135 x 200 cm madras og aflåselig safetyboks. Teltet har plads til to personer og bagage. Anskaffelsesprisen for teltenhederne er vurderet på baggrund af dialog med en operatør på området. Udlejningsmulighederne for mobile telte er vanskelig at estimere og forudsætter godt kendskab til markedet for denne særlige form for teltudlejning. I det nedenstående er der taget udgangspunkt i, at teltflåden (eller dele heraf) kan udlejes i forbindelse med afvikling af 30 arrangementer i løbet af en campingsæson. Lejeindtægterne beror på en skønsmæssig vurdering med afsæt i priser for leje af hytter på campingpladser i Nordjylland. Anlægsinvesteringer Anlægsudgifter er opgjort kr. ekskl. moms. 100 teltenheder (kr pr. enhed) Driftsbudget Indtægter og udgifter er opgjort pr. år. Indtægter Lejeindtægter, 100 teltenheder (30 udlejninger á kr pr. enhed) 1 Udgifter Personaleudgifter Salgs- og markedsføringsudgifter Lokaleomkostninger til opbevaring af telte, når de ikke udlejes (250 m 2 á kr. 393 pr. m 2 ) 2 Andre eksterne udgifter (transportudgifter, vedligeholdelse m.v.) Afskrivning, teltenheder (lineær afskrivning over 10 år) I alt Driftsresultat

13 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side udlejninger svarer til én udlejning pr. uge i løbet af campingsæsonen (april-september). 2 Antal m 2 opbevaringsplads er opgjort erfaringsmæssigt, og årlig leje pr. m 2 er baseret på priser for 44 ledige lejemål i region Nordjylland pr. december 2011 (kilde: Nybolig Erhverv). Mulige barrierer Som det fremgår af kalkulationerne ovenfor, er der forholdsvis store etableringsomkostninger forbundet med anskaffelsen af mobile teltenheder, hvilket bl.a. hænger sammen med en høj grad af komfort. Derudover er der væsentlige omkostninger forbundet med såvel opbevaring som transport af teltenhederne. Overordnet set er der tale om et forslag, der indebærer forholdsvis store anlægs- og driftsudgifter, hvilket kan virke demotiverende for potentielle investorer. Der kan dog formentlig være stordriftsfordele for specialiserede operatører.

14 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 12 Overnatning i cementrør Konceptbeskrivelse Minimalisme er kendetegnet for denne overnatningsform. Overnatning foregår i et cementrør (2 m i diameter og 2,5 m i længde), indrettet med en dobbeltseng, tæpper og soveposer samt udstyret med elektricitet og lamper. Hvert rør har ovenlysvindue, og af sikkerhedsmæssige hensyn har alle "værelserne" døre med digital adgangskode (modtages efter bestilling over internet). Sæsonen er forår til efterår (april-september). Alternativt kan rørene udføres (eller anskaffes udført) i letvægtsmaterialer og stables ovenpå hinanden, forbundet med trapper eller stiger. Overnatningssæsonen vil desuden kunne forlænges ved at efterisolere ydervægge. Erfaringer med overnatning i cementrør Overnatning i cementrør kendes fra hotellet dasparkhotel. dasparkhotel ligger i Østrig (Ottensheim) og Tyskland (Bernepark). De er designet af Andreas Strauss. Konceptet bygger på, at der skal være nem adgang til billig overnatning for dem, der har små rejsebudgetter. Værelserne, "rørene", er udstyret med en væg-til-væg madras, sengetøj og elektricitet. Toiletfaciliteter er fælles, og restaurant og andre faciliteter (bad, minibar m.v.) er at finde på hotelområdet. Det helt specielle ved netop de østrigske og tyske eksempler er, at gæster betaler, hvad de selv synes, overnatningen er værd. Hotellet har åbent fra maj til oktober. Idéen med overnatning i cementrør kendes allerede fra forskellige dele af verden, f.eks. Østrig, Tyskland og Mexico. Marked og målgruppe Ansvarlighed og bæredygtighed er i dag en af de drivende værdier i vores forbrug og samfund. Begreberne er afledt af et nyt forbrugshierarki, hvor det immaterielle

15 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 13 forbrug har overtaget førertrøjen fra det materialistiske. Vi ønsker at støtte den gode sag gennem et ansvarligt og selvopofrende forbrug. Overnatning i cementrør passer godt ind i denne tendens, idet der er tale om genanvendelse af eksisterende materialer, et begrænset energiforbrug m.v. At optræde ansvarlig over for sig selv og andre er en måde at leve på og ikke noget, man kaster af sig blot fordi, man tager på ferie. Her kommer begrebet selviscenesættelse desuden ind i billedet. Iscenesættelse handler om, hvordan turisterne bevidst og ubevidst søger at fremstå på en bestemt måde. De synliggør herigennem de værdier, de tror på, og som er med til at definere, hvem de er. I dag er iscenesættelse især knyttet til vores forbrug. Men vi har flyttet os fra stilmæssig (materiel) til værdimæssig (immateriel) iscenesættelse. Markedsføringsmæssigt handler det om at tænke i, hvordan man kan hjælpe turisterne med at iscenesætte sig selv på bestemte måder. Altså, hvilke historier af værdi en turist kan fortælle (ofte passivt) omverdenen om sig selv efter overnatning i cementrør. Målgruppen for denne overnatningsform er formentligt smallere, end tilfældet er med mobile telte. Det afhænger dog af graden af komfort og service. Konceptet appellerer primært til turister, som søger et alternativ til camping eller ønsker at prøve en meget anderledes overnatningsform. Organisering og samarbejde I Toppen af Danmark kan cementrørene enten placeres i umiddelbar forbindelse med etablerede og mere konventionelle overnatningssteder såsom hotel og Bed & Breakfast (B&B). Hermed kan der bl.a. gøres brug af eksisterende toilet- og badefaciliteter. Eller som selvstændige fysiske enheder, evt. organisatorisk knyttet til et eksisterende overnatningssted såsom en idrætshal, en campingplads og et shelter-område med sanitet og øvrige faciliteter. F.eks. kan et hotel eller en B&B tilbyde en overnatning eller to i cementrørene i forbindelse med gæsters vandreture/cykelture i den omkringliggende natur eller kano-/kajakture. Cementrørene kunne også opstilles på andre lokaliteter, f.eks. parkerings- og rastepladser, på havneområder m.v., hvor de naturligt udgør en del af et æstetisk set råt miljø. Etablering af overnatning af cementrør kan med fordel ske i samarbejde med dasparkhotel, som har stor erfaring med denne overnatningstype og vist stor interesse for at etablere en afdeling i Danmark.

16 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 14 Marketing I forhold til overnatning i cementrør kan der peges på følgende markedsføringstiltag: Samarbejde med idræts- og fritidsforeninger i forhold til kombination af fysisk aktivitet og overnatning tæt på naturen, f.eks. kano-/kajakforeninger. Det vurderes, at familier med større børn og voksne par, som nyder at dyrke deres interesser i naturen, i særlig grad vil finde overnatning i cementrør interessant. Der bør desuden føres målrettet markedsføring i medlems- og fagblade samt på relevante organisationer og foreningers hjemmesider. Der kan søges om medlemskab af Aktiv Danmark. Aktiv Danmark er en forening og kvalitetsmærkning, som arbejder for at styrke og markedsføre oplevelser til danske og udenlandske turister inden for en række forskellige ferietemaer, herunder cykelferie og vandreferie. For at være medlem af Aktiv Danmark skal virksomheder opfylde kriterierne i foreningens kvalitetsmærkning. Etablering af samarbejde/partnerskab med eksisterende overnatningssteder m.v., f.eks. hotel eller vandrerhjem, om kombination af konventionel og alternativ overnatning. Flere vandrerhjem, som er blevet interviewet i forbindelse med tilvejebringelsen af nærværende katalog, har udtrykt stor interesse for en sådan kombinationsmodel. Reservation af overnatningsformen kan med fordel foregå via internettet (jf. dasparkhotel), ligesom der bør satses på en tilstedeværelse og omtale på brugerdrevne markedspladser og sociale medier såsom Tripadvisor, Facebook og Twitter. Overnatning i cementrør vurderes at appellere til et særligt segment af befolkningen, som i høj grad gør brug af sociale medier Anlæg og drift Nedenfor er der opstillet økonomi for etablering af overnatning i cementrør. Overnatningsformen forudsættes etableret i tilknytning til eksisterende overnatningssted uden nødvendighed for grundkøb. Der er derfor ikke afsat midler til etablering af toilet-/badefaciliteter, udenomsarealer og grundkøb. Anlægsinvesteringer Kalkulationer af anlægsinvesteringer er baseret på dialog med dasparkhotel, som driver et lignende overnatningssted. Alle beløb er angivet i kr. ekskl. moms. Cementrør (5 cementrør á kr pr. styk) Inventar og udstyr, 5 cementrør I alt

17 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 15 1 Cementrørene kan leveres af lokalt firma og evt. sponsoreres (tilfældet i dasparkhotel). 2 Inventar og udstyr omfatter låse-/dørsystem, interiør, specielle hygiejnemadrasser, sengelinned, tekniske installationer, vindue og opkobling til web-system. Driftsbudget Driftsindtægter og -udgifter er opgjort pr. cementrør pr. år. Evt. afledte effekter af overnatning i cementrørene er ikke kapitaliseret i kalkulationerne nedenfor. Eksempelvis kunne man forestille sig, at overnattende gæster ville gøre brug af det eksisterende overnatningssteds faciliteter og ydelser. Indtægter Lejeindtægter, cementrør (belagt 75 pct. i perioden aprilseptember á kr. 300 pr. overnatning) Udgifter Salgs- og markedsføringsudgifter Andre eksterne udgifter (rengøring, vedligeholdelse, administration, personale m.v.) Afskrivning, cementrør (lineær afskrivning over 15 år) I alt Driftsresultat for 1 cementrør Driftsresultat for 5 cementrør Lejeindtægter baserer sig på et skøn over, hvad overnatning i cementrør kan indbringe, da der ikke foreligger gode referencetal for denne overnatningstype. Hos dasparkhotel er konceptet, at man betaler, så meget man ønsker, eller hvad man synes, overnatningen er værd. Denne betalingsform er ikke antaget her. 2 Dialog med dasparkhotel viser, at der er meget begrænsede vedligeholdelsesomkostninger forbundet med denne overnatningsform. dasparkhotel oplyser, at p.t. er 80 pct. af interiøret originalt (7. driftsår). Personaleomkostninger er ligeledes begrænsede, da reservation/booking af cementrørene foregår online. Mulige barrierer I henhold til campinghytteloven defineres en campinghytte som en mindre beboelsesenhed, som anvendes til udlejning eller udlån til ferieformål på en campingplads, og som ikke udgør en selvstændig ejendom. Begrebet campinghytte omfatter således både den campinghytte, der i den rent bygningsmæssige form kan minde om et lille moderne sommerhus, og små og mere primitive ferieboliger uden bade- og køkkenfaciliteter, f.eks. shelters. Udlejning af hytter, opstillet uden for campingpladser, er ikke omfattet af campingreglementet, og forudsætter i henhold til sommerhusloven en tilladelse fra By- og Landskabsstyrelsen. Efter fast praksis meddeler styrelsen som altovervejende hovedregel ikke udlejningstilladelse til hytter uden for campingpladser, medmindre der er tale om hytter i tilknytning til hotel eller kursusvirksomhed eller lignende.

18 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 16 Der er ikke en praksis for tolkning af cementrørs-overnatning i Danmark. Såfremt de opfattes som en hytteenhed på campingpladser, er der kun mindre sandsynlighed for, at pladserne ønsker at etablere disse, idet det økonomiske afkast af egentlige hytter med flere faciliteter formentlig vil være større. Der er en øvre grænse for, hvor mange hytter en campingplads kan etablere. Det vil formentlig ikke være muligt at opnå tilladelse til at opstille cementrør i det åbne land. Men der kan indledes drøftelser med myndighederne om etablering af cementrør på arealer, hvor sårbarheden er mindre, f.eks. i byzone og i forbindelse med og integreret med andre former for bebyggelse. Links Virksomhed: Virksomhed: Designer (mobile teltenheder): Operatør (overnatning i cementrør): Vejledning: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132484

19 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 17 Stjernekiggeri - Astro Bed & Breakfast Konceptbeskrivelse Turister har talrige og de mest forskellige interesser, og mange er nysgerrige for at sætte sig ind i og prøve noget nyt under deres ferie. Stjernekiggeri optager mange, men det er de færreste steder, hvor der er gode muligheder for det. Astronomi og astrologi kan ses som beslægtede felter, om end der appelleres til forskellige grupper. Astronomi er et naturvidenskabeligt emne, og det tiltrækker grupper, som gerne vil iagttage og forstå himmellegemernes positioner og bevægelser. De finder det spændende at se på og fotografere himlen, især naturligvis når det er klart og mørkt. Stjernekiggeri finder bedst sted ude på landet, langt fra byområder. Det er en aktivitet, som også kun lader sig dyrke uden for hovedsæsonen, dvs. oktober-april. Lyset og mørket er modpoler, men på samme tid supplerende temaer, og solen er også genstand for astronomernes interesse. Sol- og måneformørkelser er store begivenheder. Astrologi har også afsæt i sol, måne, planeter og stjerner, men tankegangen er her, at disses indbyrdes placering kan bruges til at forklare og fortælle noget om menneskers liv. Videnskabeligheden i astrologi er meget omdiskuteret, men det er uomtvisteligt, at den påkalder sig en stor interesse. Astrologien spiller en stor rolle ved begivenheder som helsemesse og mystikmesser, som trækker et betydeligt publikum. Der afholdes kurser i astrologi, og private firmaer tilbyder at lægge personlige horoskoper. Man ser også, at firmaer får lagt horoskop. Der er en yderligere spin-off industri med bøger, smykker, amuletter, boligindretning osv. Astrologi og andre okkulte temaer har en fascinationskraft måske netop, fordi de bevæger sig i på kanten af det rationelle. I forhold til turismeoplevelser er dette en vigtig faktor. Samlet set er astrologi og astronomi temaer med en ret bred appel. Lokaliseringskravene af et astrologisted er følgende. Det skal være så mørkt som muligt. Det skal være uden for steder med gadebelysning og ikke i nærheden af større byer. Der findes områder i området nordøst for Hjørring og i forbindelse med Tolne Bakker, som kan være egnede ud fra dette kriterium. Sommerhusområder er normalt ikke forsynet med gadebelysning, og der kan være egnede lokaliteter mellem Tornby og Skallerup.

20 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 18 I nærheden af andre ferieattraktioner, herunder især strand, naturområder og byer. Det skyldes, at gæsterne formentlig også ønske andre oplevelser, og B&B skal kunne servicere gæster uden interesse for astronomi og astrologi. I et område, hvor det planlægningsmæssigt er mulighed for at få tilladelse til at opføre og indrette B&B-faciliteter for eksempel i nedlagte landbrugsbygninger, og hvor det er muligt at opføre et tårn, evt. ombygge en silo hertil. Oplevelser og aktiviteter Hvis B&B en skal etablere et klart image som et astronomisted, skal det have et observatorium, som forsynes med en kikkert, der er tilstrækkeligt avanceret til at tiltrække amatørastronomer og eventuelt semi-professionelle. Hvis stedet skal være udkigspost, f.eks. i forhold til fugle- og dyreliv, skal det også være forsynet med andre former for kikkerter, og der skal være opslagsbøger og materialer, som kan hjælpe amatører i tolkninger af, hvad de ser. Der skal være muligheder for at vise videoer og billeder på store skærme. Observationer er en social aktivitet. Der skal være gode siddepladser og mulighed for at skabe læringsoplevelser i forbindelse med observatoriet. Lokalet skal således være fleksibelt og tilgængeligt, velindrettet og ligge i forbindelse med lokaler med bekvemmeligheder, og der kan være faciliteter for interessegrupper, foreninger m.v. Observatoriet bør være en showcase for hele B&B, og dermed et centralt og appellerende element, uanset om gæsterne bruger det eller ej. Det skal tænkes ind i bygningen på samme måde som kobbertankene i et mikrobryggeri. Astronomi/astrologi B&B kan både opføres som nybyggeri og etableres i eksisterende byggeri.

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Nøgletal omkring autocamperturismen.

Nøgletal omkring autocamperturismen. Nøgletal omkring autocamperturismen. 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam og Dansk Autocamper Forening. Autocamperrådets

Læs mere

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Til rekvirenter af udbudsmateriale vedrørende forpagtning af Vejers Strand Camping Præsentation af Vejers Strand Camping. De fysiske rammer Vejers Strand Camping

Læs mere

AUTOCAMPERE - EN UDVIKLING AF FORRETNINGEN!

AUTOCAMPERE - EN UDVIKLING AF FORRETNINGEN! AUTOCAMPERE - EN UDVIKLING AF FORRETNINGEN! Ifølge de nye regler i Campingreglementet, som trådte i kraft sidste år, er der nu åbnet op for muligheden for at etablere campingpladser med færre end 100 enheder

Læs mere

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE 4b. SPECIAL INTEREST TURISTER Norge Case eksempel: Mennesker med interesse for events, sport og kultur Special interest turister Eksempel: Mennesker med interesse

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år

på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år Segmentanalyse maj 2011 på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år Beregningen baseres på følgende kilder: Overnatningsstatistik, Danmarks

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

LYSTFISKERNE/TYSKLAND

LYSTFISKERNE/TYSKLAND LYSTFISKERNE/TYSKLAND LYSTFISKERNE Tyskland Lystfiskerne Alder: 30 59 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 6.000.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Natur Kultur Sol og strand Hvad får

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND 4a. SPECIAL INTEREST TURISTER Tyskland Case eksempel: Mennesker med interesse for events, sport og kultur Special interest turister Eksempel: Mennesker med

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

Tal omkring autocamperturismen.

Tal omkring autocamperturismen. Tal omkring autocamperturismen. 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam og Dansk Autocamper Forening. Andre foreninger,

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

DET GODE LIV/TYSKLAND

DET GODE LIV/TYSKLAND DET GODE LIV/TYSKLAND DET GODE LIV Tyskland Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 23.900.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Besøge familie og

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

TYSKLAND: DET GODE LIV

TYSKLAND: DET GODE LIV TYSKLAND: DET GODE LIV Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 23.900.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Strandhoteller

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Syddansk Camping analyse

Syddansk Camping analyse Område: Regional Udvikling Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding Journal nr.: 14/13320 Dato: 3. juni 2014 Udarbejdet af: Malene Nordestgaard Laursen E-mail: mnl@rsyd.dk Telefon: 76631747 Udbudsbeskrivelse

Læs mere

Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser

Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser Analysen er foretaget på Caravan Salon Düsseldorf i august 2. De 118 deltagende er tilfældigt udvalgt blandt gæsterne på Caravan Salon

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn Brugerundersøgelse november 2013 Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn 1 Brugerundersøgelse november 2013

Læs mere

CAMPISTERNE/TYSKLAND

CAMPISTERNE/TYSKLAND CAMPISTERNE/TYSKLAND CAMPISTERNE Tyskland Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Ferietype: Campingferie i nærheden af vandet med sport og aktiviteter Planlægning Volumen: 3.800.000

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

TYSKLAND:CAMPISTERNE

TYSKLAND:CAMPISTERNE TYSKLAND:CAMPISTERNE Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Volumen: 3.800.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Højsæson(generelt): Tyskland camping Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug:

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Anbefalinger til campingpladser - i Ringkøbing-Skjern Kommune 2016

Anbefalinger til campingpladser - i Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 til campingpladser - i Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 1 FORORD Turen rundt til de seks tilmeldte campingpladser, gav et klarsyn over den mangfoldighed af oplevelser de respektive camping -pladser og området

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Indledning Dette dokument udgør DDS' strategi for den langsigtede udvikling af ejendomsporteføljen. Formålet med dokumentet er at sikre gode langsigtede dispositioner,

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

LYSTFISKERNE/TYSKLAND

LYSTFISKERNE/TYSKLAND LYSTFISKERNE/TYSKLAND Lystfiskerne Alder: 30 59 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 6.000.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Natur Kultur Sol og strand Hvad får målgruppen til at komme

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

JAGT & GAMEFAIR. Jagt - fiskeri - hunde - heste - outdoor

JAGT & GAMEFAIR. Jagt - fiskeri - hunde - heste - outdoor JAGT & GAMEFAIR Jagt - fiskeri - hunde - heste - outdoor 20. & 2 aug. 2 1. 016 kl. 10-17 Målrettet strategi på at øge besøgstal med 40% og forventer op mod 7.000 besøgende. Enestående og imponerende trofæudstilling.

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Tyskland Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Ferietype: Ferie med fokus på surfing Planlægning Volumen:

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

TYSKLAND: GULDHORNENE

TYSKLAND: GULDHORNENE TYSKLAND: GULDHORNENE Guldhornene Alder: 45 70 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 10.400.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Aktiv

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Fremtidens campinggæst. Informationsmøde om Haven ved havet den 31. januar 2013 Tornøes Hotel, Kerteminde

Fremtidens campinggæst. Informationsmøde om Haven ved havet den 31. januar 2013 Tornøes Hotel, Kerteminde Fremtidens campinggæst Informationsmøde om Haven ved havet den 31. januar 2013 Tornøes Hotel, Kerteminde Fremtidens campinggæst Camping i Danmark har gennemgået en markant forandringsproces i de sidste

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Notat. Overnatningsfaclilteter for autocampere 22. juni 2011. : Autocamperrådet. : Kim Lyster Hansen & Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Overnatningsfaclilteter for autocampere 22. juni 2011. : Autocamperrådet. : Kim Lyster Hansen & Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Overnatningsfaclilteter for autocampere 22. juni 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND 2. HYGGERNE Tyskland Hyggerne Voksne par med og uden børn Alder: 40 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 15.400.000 Hjemland: Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Strandhoteller og feriecentre med wellness

Strandhoteller og feriecentre med wellness DET GODE LIV/NORGE DET GODE LIV Norge Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 240.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge familie og venner Kultur Hvad

Læs mere

Ferie med fokus på madoplevelser. Juli (Generelt for nordmænd som rejser til Danmark)

Ferie med fokus på madoplevelser. Juli (Generelt for nordmænd som rejser til Danmark) FOODIES/NORGE FOODIES Norge Foodies Alder: 45+ år Husstandsstørrelse: 1-2 Volumen: 530.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Kultur Natur Sol og strand Hvad får målgruppen til at komme tilbage

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Il II 01 II 1. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. 9797c271-2e41-49b1-bad7-5940b2966781. Dato 10-07-2015 19:43:40 Blanket ID F0907_766 KLE

Il II 01 II 1. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. 9797c271-2e41-49b1-bad7-5940b2966781. Dato 10-07-2015 19:43:40 Blanket ID F0907_766 KLE Ansøgningsskema til udviklingspuljen 1 II I II 01 II Il III 1 1 I Il Il II 1 1 Il 1 1 11111 II 1 9797c271-2e41-49b1-bad7-5940b2966781 Il II 01 Dato 10-07-2015 19:43:40 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01

Læs mere