KREATIVE IDEER TIL ANDERLEDES OVERNATNINGSFORMER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREATIVE IDEER TIL ANDERLEDES OVERNATNINGSFORMER"

Transkript

1 KREATIVE IDEER TIL ANDERLEDES OVERNATNINGSFORMER NOTAT 2: UDDYBNING AF UDVALGTE IDEER 19. december Kuben Management Advance/1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Læsevejledning... 2 Metode... 3 Marketing... 4 Mobile telte... 7 Overnatning i cementrør Stjernekiggeri - Astro Bed & Breakfast Retro-camping Campinghytter Kæledyr på ferie... 36

3 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 1 Indledning Toppen af Danmark har et bredt udbud af overnatningsmuligheder, som man ønsker bevaret, videreudviklet og udnyttet bedre. Hermed understreges det vigtige i, at der er et varieret udbud for at kunne tilfredsstille både de nuværende målgrupper og de ønskede målgrupper for fremtiden. Børnefamilierne og seniorerne har en særlig høj prioritet. Samtidig er det et mål for Toppen af Danmark, at der skal være åbenhed over for nye overnatningsformer for at appellere til helt nye markeder og nye målgrupper. I dette Notat 2 præsenteres en uddybning af seks udvalgte kreative ideer til nye og anderledes overnatningsformer for turister, der besøger Toppen af Danmark. Der foreligger også et Notat 1, hvori der beskrives 24 ideer i en mere skitsemæssig form. Det er kendetegnende for forslagene i notatet, at de ikke er stedspecifikke; de kan med andre ord placeres forskellige steder i Toppen af Danmark. For flere af forslagene gælder det desuden, at de ikke forudsættes etableret som permanente overnatningssteder, men som mobile enheder, der kan flyttes rundt i (og uden for) regionen alt efter behov. Endelig er der lagt vægt på at vise forslag, der bygger på regionens styrkepositioner (lyset, naturen, havet m.v.), og som kan koble sig til eksisterende faciliteter og aktivitetstilbud, samtidig med at der introduceres nye oplevelsesprodukter. Med kataloget tages der et skridt i retning af, at overnatningen ikke blot skal være en nødvendig omstændighed ved en ferie, men centralt for oplevelsen. Notatet retter sig bl.a. til nuværende og potentielle turismeoperatører i og uden for Toppen af Danmark. Det omfatter private investorer og virksomheder. Kommuner i området er også en målgruppe for kataloget, idet en kommunal medvirken er en forudsætning for realisering. Endelig rummer notatet forhåbentlig inspiration til organisationer af forskellig art. Notatet er udarbejdet efteråret / vinteren 2011 med støtte fra:

4 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 2 Læsevejledning Notatet er bygget op på den måde, at der i næste kapitel gøres rede for metoden, der ligger til grund for udarbejdelsen af materialet. Herefter gives der en beskrivelse af udviklingstendenser i markedsføringen af turistdestinationer og turistprodukter. På baggrund af disse generelle betragtninger om markedsføring vil der på de efterfølgende sider præsenteres seks forskellige forslag til nye, anderledes overnatningsformer. For hvert forslag gøres der rede for konceptet, mulige konkrete markedsføringstiltag, eventuelle væsentlige planlægningsmæssige forhold, som der skal tages højde for. Endvidere gennemgås organisation og samarbejdsmuligheder, og der præsenteres kalkulationer af anlægsudgifter og drift. I forhold til økonomien vil der for hvert forslag i videst muligt omfang udarbejdes etableringsbudgetter, der rummer elementer såsom bygge- og anlægsudgifter med vurderinger af finansieringsomkostninger og afskrivninger. Endvidere opstilles skønsmæssige driftsbudgetter for overnatningsformen. Det skal bemærkes, at alle økonomiberegninger er skøn og estimater, som vil skulle justeres i forbindelse med lokalisering og konkretisering.

5 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 3 Metode Arbejdet med at finde frem til seks forskellige forslag til nye og anderledes former for overnatning for turister i Toppen af Danmark har bestået af to hovedaktiviteter: en desk research og en interviewrunde med relevante informanter med lokalt kendskab. Formålet med desk researchen var på en systematisk måde at identificere og beskrive nytænkende og kreative overnatningsformer fra både ind- og udland. I desk researchen er der bl.a. gjort brug af kilder fra internettet, forskellige trendstudier, prospekter samt den viden, turismeforskningen har bidraget med gennem rapporter, artikler m.v. Et væsentligt produkt af desk researchen er et bruttokatalog over 24 mulige overnatningsformer, som kunne være af interesse for regionen. Kataloget er udformet som en scrap-bog med konceptbeskrivelser, fotos, stikordsmæssige karakteristika m.v. Derudover er der foretaget en vurdering af hver overnatningsform ud fra, i hvor høj grad forslaget opfylder en række relevante hensyn såsom helårsturisme, nye kundegrupper og økonomisk volumen. Bruttolisten er tilgængelig via Toppen af Danmarks hjemmeside: På baggrund af desk researchen er der gennemført en interviewrunde med relevante interessenter på området, herunder kommunale planlæggere samt lokale virksomheder og turismeoperatører. Interviewpersonerne blev udpeget i samarbejde med Toppen af Danmark, og suppleret med yderligere interviewpersoner efter behov. Interviewene blev gennemført som personlige interview og telefoninterview. På grundlag af desk researchen og interviewrunden blev der foretaget en efterfølgende udvælgelses- og prioriteringsproces, hvor rådgiverteamet i samarbejde med Toppen af Danmark identificerede seks forslag til nye overnatningsformer, som der er arbejdet videre med i forhold til koncept, markedsføring samt drifts- og anlægsøkonomi. Resultatet af dette arbejde er præsenteret i dette katalog. I udvælgelsesprocessen er der lagt særlig vægt på overnatningsformernes innovative side, mulighederne for sæsonforlængelse, synergipotentialer, markedsappel og realiserbarhed. Forslagene er udarbejdet som foreløbige business cases eller såkaldte mini feasibility studies, hvor der er opstillet potentielle muligheder og udfordringer for konceptidéen. For at kunne foretage en mere præcis vurdering af koncepternes gennemførlighed er det nødvendigt at foretage egentlige feasibility studies, hvor der gås i dybden med beskrivelsen af koncept og marked samt de tekniske og finansielle aspekter af de enkelte forslag i en konkret kontekst.

6 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 4 Marketing I disse år finder der en rivende udvikling sted i markedsføringen af turistdestinationer og turistprodukter. Selvom der er et fundament af samarbejder på de fleste turistdestinationer, så står aktørerne over for at skulle anvende nye fremgangsmåder i markedsføringen. Traditionelt er der godt samarbejde mellem destinationerne og udbyderne af overnatningsfaciliteter, og det er vigtigt at bygge videre på. I dette katalog går vi dybere ind i bæredygtigheden af seks forskellige nye overnatningsformer, som alle kan få en fremtid i Toppen af Danmark. Det er meget forskellige overnatningsformer, og det står klart, markedsføringen af dem ikke kan bygges op på et og samme koncept. De henvender sig til forskellige målgrupper. Under de enkelte afsnit er der derfor beskrevet mulige konkrete markedsføringstiltag. I dette afsnit skitseres nogle mere overordnede tendenser inden for turismemarkedsføring, som rækker på tværs af de forskellige overnatningsformer og de oplevelser, som ligger i dem. Trend 1: Fra destinationshjemmesider til indholdsdeling Som det er nu, søger destinationerne at gøre deres hjemmesider så appellerende som muligt, således at de fremstår som den bedst mulige adgangsvej for turisterne til at finde de informationer, som de har brug for. Og således at der er nemme måder at booke på. Samtidig viser undersøgelser, at turister kun i moderat omfang bruger destinationernes hjemmesider. De søger information alle mulige andre steder. En vigtig trend er, at destinationerne skifter fokus fra at fylde stof på egen hjemmeside til at få stoffet ud på andres hjemmesider, hvor der er større trafik. Det kan bl.a. ske ved at dele indhold (content sharing). Eksempelvis kan hotelkæder bruge destinationens historier, hvorved man kan få placeret spændende destinationsinformation på attraktionernes egne platforme og vice versa. Copyrightfri alliance med medierne og med bloggere kan ligeledes sprede informationerne fra destinationer bredere ud. Trend 2: Markedsføring bliver mobil og interaktiv Papirbårne medier har længe været på vej ud til fordel for de elektroniske medier. Nu er tendensen, at informationssøgningen sker på mobilen, mens turisterne er undervejs og i bevægelse. Turister kan finde attraktioner, booke billetter og hoteller mere spontant, og efterspørgslen vil manifestere sig senere og mere flydende. Både destinationer og overnatningsformerne skal være til stede og synlige i geo-space. Foursquare QR og augmented reality kan øge tilstedeværelsen af attraktioner i landskabet og synligheden for brugerne. Udbredelsen af trådløst internet i offentlige

7 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 5 rum er med til at fremme denne tendens og hjælpe turisterne i den flydende informationssøgning og kommunikation med andre turister i området. Trend 3: Levende billeder Youtube og andre videomedier er en meget stor succes. De levende billeder har stor magt. De giver mulighed for at se steder fra mange vinkler og gennem mange perspektiver. Samtidig er det ikke de professionelle videoer fra hoteller og destinationer, som ses mest. Det er turisternes egne, ofte lidt skæve oplevelser på stedet, som trækker høje seertal og mange kommentarer. Markedsføring med Youtube består ikke bare i at producere film, men også at reversionere andres produktioner, kommentere, tagge og videreformidle. Trend 4: Brugerdrevne markedspladser Disse markedspladser er der allerede: Tripadvisor, Lonely Planet osv. giver turister en meget stærkere stemme i markedsføringen. Brugere tillægger i reglen andre turisters udsagn større vægt end udbydernes. Facebook, Twitter og andre sociale medier er afgørende for spredning af budskaber, men brugere ønsker ikke at bidrage til at sprede information, medmindre der er noget i det for dem. Markedsføringseksperter ser sammensmeltning af sociale medier og som en meget væsentlig kommende platform for markedsføring. Trend 5: Søgemaskineoptimering er uomgængelig Ferieinspiration hentes på Internettet. Men man googler ikke nødvendigvis destinationens navn, men snarere en interesse eller noget man er optaget af. Malerferie skulle gerne bringe Skagen højt op på listen af søgeresultater. Træningsophold Hirtshals eller Løkken. Men det kommer ikke af sig selv. Ejere af websites skal sikre, at relevante søgetermer findes på hjemmesiden, eventuelt selv opfinde termer, så deres egne sider bliver autoritativ, dvs. ofte søgte. Man kan arbejde med betalte links, eller man kan få sig positioneret ved at brugere søger bestemte typer af hjemmesider. Søgemaskineoptimering er både et redskab for destinationer og virksomheder, og som kræver en professionel indsats både at markedsføre og følge op på. Trend 6: Strategiske marketingalliancer Ansvarlighed styrker en destination eller virksomheds image. Ansvarlighed kan komme til udtryk på mange måder: Bidrag til miljøpris, inddragelse af underprivilegerede grupper (social entrepreneurship), synliggørelse af naturværdier osv. Markedsføringsalliancer kan også omfatte foreninger og interesseorganisationer, og hvor medlemmerne måske kan bliver brugere af turismeproduktet. Strategiske markedsføringsalliancer indbefatter måske også lokalbefolkningen, som kan agere som ambassadører, hvis de er velinformerede og villige formidlere af gode historier, som er værd at fortælle videre.

8 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 6 Trend 7: Co-branding og product placement Lokale produkter såsom fødevarer og brugskunst skal have en egen kvalitet, men de har også en indbygget mulighed for at markedsføre et område. Etikker og andet informationsmateriale kan berette om området og dets attraktioner og placere produktet som en naturlig ingrediens heri. Foursquares på etikken af ølflasken kan give (potentielle) besøgende ekstra informationer, mens de drikker øllen. Co-branding er primært en mulighed for produkter, hvis målgruppe er almindelige forbrugere. Cobranding omfatter også destinationsmarkedsføring i forbindelse med film og tvserier, boglanceringer, musik osv., hvor også producenter kan få en større synlighed. Trend 8: De gode historier Det er ikke produktet i sig selv, men historierne omkring produktet, som spreder sig som ringe i vandet. Historierne bør indeholde de dramatiske elementer som konflikter og konfliktløsning, og der kan være persongallerier med skurke og helte. En attraktion er af stor værdi, når den står der, men processen frem mod etableringen kan rumme mange historier med et dramatisk potentiale.

9 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 7 Mobile telte Konceptbeskrivelse Virksomheder konkurrerer i stigende grad på oplevelser. Det er ikke altid længere nok at levere et godt basisprodukt eller en god serviceydelse. Det er en grundantagelse i førende oplevelsesøkonomiske fremstillinger, at alle produkter og tjenester kan få tilført oplevelsesmæssig merværdi. Koncerter og festivaler er eksempler på oplevelsesvirksomhed. Til stadighed søger arrangørerne at gøre totaloplevelsen endnu bedre for kunderne. F.eks. har Skanderborg Festival i samarbejde med ølproducenten Royal Unibrew udviklet Can Sleep dåsen, som er en særlig overnatningsoplevelse oven i alle de andre oplevelser på festivalen. Da Can Sleep så dagens lys i 2005, blev dåserne revet væk på 40 sekunder! Can Sleep er et godt eksempel på, hvordan virksomheder på en sjov og innovativ måde kan nå sine kunder uden at være fysisk bundet til et bestemt sted. Virksomheder i Toppen af Danmark kan i samarbejde med etablerede eller nye operatører på tilsvarende vis skabe et brand og en alternativ boform, der er nem at transportere og opbevare, uden at der gås på kompromis med komforten. Mobile overnatningsenheder såsom telte, udført i Lysets Land-design, kan placeres enkelvis eller i sammenhæng i forbindelse med større eller mindre arrangementer i og uden for regionen.

10 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 8 Erfaringer med mobile telte Skanderborg Festival har som sagt haft stor succes med "Can Sleep" som en alternativ boform. Dåserne er dog ikke særlig mobile, og er derfor både omkostningstunge at opbevare og transportere. I forlængelse af successen med øldåserne ønskede festivalen en ny boform som var mere mobil, og som samtidig var et mere luksuriøst alternativ til at bo i telte. Arkitektfirmaet SMAK architects har for Skanderborg Festival udviklet og designet et sammenklappeligt telt med et stativ, som bl.a. gør det muligt at stable og opbevare enhederne uden for festivalperioden. Boenhederne indeholder et podie med en seng samt plads til opbevaring af baggage og mulighed for at aflåse sine værdier. Lyset fra natlamperne sender lys over teltpladsen gennem en perforeret stålplade, som standses med forskellige motiver. Den unikke trapezform gør det muligt at organisere boenhederne på mange forskellige måder, så boenhederne kan være med til at skabe et mere alsidigt teltområde med spændende "gadeforløb". Skanderborg Festival har selv arbejdet videre konceptuelt med alternative boformer og har udviklet Tent House, som er inspireret af telte, der kan sættes på taget af firhjulstrækkere såsom Land Rover, de såkaldte roof top tents. Marked og målgruppe Målgruppen for denne overnatningsform er bred og afhænger af kvaliteten af boformen og konteksten. Målgruppen kan f.eks. være familier, der ønsker overnatning i forbindelse med sportsstævner (Dana Cup Hjørring, Skaw Cup m.v.). Målgruppen kan også være årige i forbindelse med musikfestivaler, koncerter og andre større kulturelle begivenheder. Målgruppen kunne endvidere være gæster til større (udendørs)arrangementer i sommermånederne (firmafester, bryllupper, fødselsdage m.v.), hvor der ikke er mulighed for overnatning på stedet eller i nærområdet. Organisering og samarbejde Virksomheder i Toppen af Danmark kan i samarbejde med etablerede eller nye operatører i stil med Can Sleep og Tent House skabe et brand og en alternativ boform, der er nem at transportere og opbevare, uden at der gås på kompromis med komforten. Operatører kunne f.eks. indgå samarbejde med (lokale) virksomheder i udviklingen af en mobil teltby med lyset som gennemgående tema, f.eks. Tent City eller City of Light. Der kan identificeres flere mulige forretningsmodeller for en sådan teltby: Festivalorganisationer, som i forvejen ejer teltenheder. Enhederne kan eventuelt udlejes, når det ikke anvendes, således som Roskilde og Skanderborg festivalerne gør det med sit materiel.

11 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 9 Specialiserede teltudlejere, f.eks. sådanne, som har markeds- og festtelte, og som har telte som et led i deres produktprogram. En ny virksomhed eller organisation, der har som forretningsgrundlag at operere med at udleje, opstille og udvikle teltkoncepter, og som arbejder sammen med regionale eventorganisationer, men selv har et driftsansvar. Samarbejde mellem flere eksisterende campingpladser, som tilbyder at opstille en teltlejr i forskellige sammenhænge. Når teltenhederne ikke bruges til dette formål, kan de tilbydes på de eksisterende campingpladser, hvor gæster kan booke overnatning. Potentielle investorer/operatører skal sandsynligvis findes blandt eksisterende aktører på markedet (specialiserede teltudlejere) eller på tilstødende markeder, eksempelvis større kulturelle arrangementer (f.eks. arrangører af festivaler og koncerter). Marketing Mobile teltenheder er en potentiel overnatningsform i mange forskellige sammenhænge. Ovenfor opstilles en bred målgruppe, som kunne være potentielle efterspørgere af produktet, herunder arrangører af sports- og musikbegivenheder, festivaloperatører og private virksomheder. Dette forhold aktualiserer i sagens natur en lang række forskellige markedsføringstiltag. Teltkonceptet vil næppe kunne markedsføres uafhængigt og som en selvstændig overnatningsform. Samarbejder/partnerskaber med (lokale) arrangører af sportsturneringer, festivaler, messer, koncerter og øvrige events af en vis omsætningsmæssig volumen, f.eks. Dana Cup, Nibe Festival og Hjallerup Marked, er et af de væsentligste omdrejningspunkter omkring markedsføringen af teltkonceptet. En anden potentiel, lokal samarbejdspartner er eventbureauet Nordic Event, som afvikler firmafester, teambuilding kurser, konferencer, kick-off arrangementer m.v., og hvis kunder er både store internationale koncerner og mindre firmaer. Teltkonceptet skal ses som et led i andre organisationers markedsføring, og teltene giver en ekstra oplevelsesværdi. Der kan endvidere være muligheder for co-branding, hvor der indgås et samarbejde med en eller flere (lokale) virksomheder om udvikling og design af mobile teltenheder. Mobile telte repræsenterer en måde, hvorpå det er muligt for virksomheder at differentiere deres produkter eller serviceydelser og skabe en unik værdi og oplevelse for forbrugerne, og hvor de skaber sig gratis omtale i medierne. Lys kan være et omdrejningspunkt for Toppen af Danmark. Arkitektfirmaet SMAK architects har som nævnt tidligere arbejdet med mobile

12 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 10 teltenheder, hvor en perforeret stålplade sender lys udover teltpladsen via lys fra natlamper inden i teltene. Dette kunne være et relevant koncept for lokale virksomheder, engageret i branchen for lysdesign, eksempelvis Roblon eller Martin i Frederikshavn. Anlæg og drift I det nedenstående er der foretaget skøn over økonomien i etablering af mobile telte som overnatningsform. Det forudsættes, at der investeres i 100 nye teltenheder, som designmæssigt svarer til Tent House (se ovenfor). Teltdimensionerne er 160 cm (bredde), 210 cm (længde), 200 cm (højde). Teltet er med fast bund og hævet over jorden og indeholder 135 x 200 cm madras og aflåselig safetyboks. Teltet har plads til to personer og bagage. Anskaffelsesprisen for teltenhederne er vurderet på baggrund af dialog med en operatør på området. Udlejningsmulighederne for mobile telte er vanskelig at estimere og forudsætter godt kendskab til markedet for denne særlige form for teltudlejning. I det nedenstående er der taget udgangspunkt i, at teltflåden (eller dele heraf) kan udlejes i forbindelse med afvikling af 30 arrangementer i løbet af en campingsæson. Lejeindtægterne beror på en skønsmæssig vurdering med afsæt i priser for leje af hytter på campingpladser i Nordjylland. Anlægsinvesteringer Anlægsudgifter er opgjort kr. ekskl. moms. 100 teltenheder (kr pr. enhed) Driftsbudget Indtægter og udgifter er opgjort pr. år. Indtægter Lejeindtægter, 100 teltenheder (30 udlejninger á kr pr. enhed) 1 Udgifter Personaleudgifter Salgs- og markedsføringsudgifter Lokaleomkostninger til opbevaring af telte, når de ikke udlejes (250 m 2 á kr. 393 pr. m 2 ) 2 Andre eksterne udgifter (transportudgifter, vedligeholdelse m.v.) Afskrivning, teltenheder (lineær afskrivning over 10 år) I alt Driftsresultat

13 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side udlejninger svarer til én udlejning pr. uge i løbet af campingsæsonen (april-september). 2 Antal m 2 opbevaringsplads er opgjort erfaringsmæssigt, og årlig leje pr. m 2 er baseret på priser for 44 ledige lejemål i region Nordjylland pr. december 2011 (kilde: Nybolig Erhverv). Mulige barrierer Som det fremgår af kalkulationerne ovenfor, er der forholdsvis store etableringsomkostninger forbundet med anskaffelsen af mobile teltenheder, hvilket bl.a. hænger sammen med en høj grad af komfort. Derudover er der væsentlige omkostninger forbundet med såvel opbevaring som transport af teltenhederne. Overordnet set er der tale om et forslag, der indebærer forholdsvis store anlægs- og driftsudgifter, hvilket kan virke demotiverende for potentielle investorer. Der kan dog formentlig være stordriftsfordele for specialiserede operatører.

14 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 12 Overnatning i cementrør Konceptbeskrivelse Minimalisme er kendetegnet for denne overnatningsform. Overnatning foregår i et cementrør (2 m i diameter og 2,5 m i længde), indrettet med en dobbeltseng, tæpper og soveposer samt udstyret med elektricitet og lamper. Hvert rør har ovenlysvindue, og af sikkerhedsmæssige hensyn har alle "værelserne" døre med digital adgangskode (modtages efter bestilling over internet). Sæsonen er forår til efterår (april-september). Alternativt kan rørene udføres (eller anskaffes udført) i letvægtsmaterialer og stables ovenpå hinanden, forbundet med trapper eller stiger. Overnatningssæsonen vil desuden kunne forlænges ved at efterisolere ydervægge. Erfaringer med overnatning i cementrør Overnatning i cementrør kendes fra hotellet dasparkhotel. dasparkhotel ligger i Østrig (Ottensheim) og Tyskland (Bernepark). De er designet af Andreas Strauss. Konceptet bygger på, at der skal være nem adgang til billig overnatning for dem, der har små rejsebudgetter. Værelserne, "rørene", er udstyret med en væg-til-væg madras, sengetøj og elektricitet. Toiletfaciliteter er fælles, og restaurant og andre faciliteter (bad, minibar m.v.) er at finde på hotelområdet. Det helt specielle ved netop de østrigske og tyske eksempler er, at gæster betaler, hvad de selv synes, overnatningen er værd. Hotellet har åbent fra maj til oktober. Idéen med overnatning i cementrør kendes allerede fra forskellige dele af verden, f.eks. Østrig, Tyskland og Mexico. Marked og målgruppe Ansvarlighed og bæredygtighed er i dag en af de drivende værdier i vores forbrug og samfund. Begreberne er afledt af et nyt forbrugshierarki, hvor det immaterielle

15 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 13 forbrug har overtaget førertrøjen fra det materialistiske. Vi ønsker at støtte den gode sag gennem et ansvarligt og selvopofrende forbrug. Overnatning i cementrør passer godt ind i denne tendens, idet der er tale om genanvendelse af eksisterende materialer, et begrænset energiforbrug m.v. At optræde ansvarlig over for sig selv og andre er en måde at leve på og ikke noget, man kaster af sig blot fordi, man tager på ferie. Her kommer begrebet selviscenesættelse desuden ind i billedet. Iscenesættelse handler om, hvordan turisterne bevidst og ubevidst søger at fremstå på en bestemt måde. De synliggør herigennem de værdier, de tror på, og som er med til at definere, hvem de er. I dag er iscenesættelse især knyttet til vores forbrug. Men vi har flyttet os fra stilmæssig (materiel) til værdimæssig (immateriel) iscenesættelse. Markedsføringsmæssigt handler det om at tænke i, hvordan man kan hjælpe turisterne med at iscenesætte sig selv på bestemte måder. Altså, hvilke historier af værdi en turist kan fortælle (ofte passivt) omverdenen om sig selv efter overnatning i cementrør. Målgruppen for denne overnatningsform er formentligt smallere, end tilfældet er med mobile telte. Det afhænger dog af graden af komfort og service. Konceptet appellerer primært til turister, som søger et alternativ til camping eller ønsker at prøve en meget anderledes overnatningsform. Organisering og samarbejde I Toppen af Danmark kan cementrørene enten placeres i umiddelbar forbindelse med etablerede og mere konventionelle overnatningssteder såsom hotel og Bed & Breakfast (B&B). Hermed kan der bl.a. gøres brug af eksisterende toilet- og badefaciliteter. Eller som selvstændige fysiske enheder, evt. organisatorisk knyttet til et eksisterende overnatningssted såsom en idrætshal, en campingplads og et shelter-område med sanitet og øvrige faciliteter. F.eks. kan et hotel eller en B&B tilbyde en overnatning eller to i cementrørene i forbindelse med gæsters vandreture/cykelture i den omkringliggende natur eller kano-/kajakture. Cementrørene kunne også opstilles på andre lokaliteter, f.eks. parkerings- og rastepladser, på havneområder m.v., hvor de naturligt udgør en del af et æstetisk set råt miljø. Etablering af overnatning af cementrør kan med fordel ske i samarbejde med dasparkhotel, som har stor erfaring med denne overnatningstype og vist stor interesse for at etablere en afdeling i Danmark.

16 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 14 Marketing I forhold til overnatning i cementrør kan der peges på følgende markedsføringstiltag: Samarbejde med idræts- og fritidsforeninger i forhold til kombination af fysisk aktivitet og overnatning tæt på naturen, f.eks. kano-/kajakforeninger. Det vurderes, at familier med større børn og voksne par, som nyder at dyrke deres interesser i naturen, i særlig grad vil finde overnatning i cementrør interessant. Der bør desuden føres målrettet markedsføring i medlems- og fagblade samt på relevante organisationer og foreningers hjemmesider. Der kan søges om medlemskab af Aktiv Danmark. Aktiv Danmark er en forening og kvalitetsmærkning, som arbejder for at styrke og markedsføre oplevelser til danske og udenlandske turister inden for en række forskellige ferietemaer, herunder cykelferie og vandreferie. For at være medlem af Aktiv Danmark skal virksomheder opfylde kriterierne i foreningens kvalitetsmærkning. Etablering af samarbejde/partnerskab med eksisterende overnatningssteder m.v., f.eks. hotel eller vandrerhjem, om kombination af konventionel og alternativ overnatning. Flere vandrerhjem, som er blevet interviewet i forbindelse med tilvejebringelsen af nærværende katalog, har udtrykt stor interesse for en sådan kombinationsmodel. Reservation af overnatningsformen kan med fordel foregå via internettet (jf. dasparkhotel), ligesom der bør satses på en tilstedeværelse og omtale på brugerdrevne markedspladser og sociale medier såsom Tripadvisor, Facebook og Twitter. Overnatning i cementrør vurderes at appellere til et særligt segment af befolkningen, som i høj grad gør brug af sociale medier Anlæg og drift Nedenfor er der opstillet økonomi for etablering af overnatning i cementrør. Overnatningsformen forudsættes etableret i tilknytning til eksisterende overnatningssted uden nødvendighed for grundkøb. Der er derfor ikke afsat midler til etablering af toilet-/badefaciliteter, udenomsarealer og grundkøb. Anlægsinvesteringer Kalkulationer af anlægsinvesteringer er baseret på dialog med dasparkhotel, som driver et lignende overnatningssted. Alle beløb er angivet i kr. ekskl. moms. Cementrør (5 cementrør á kr pr. styk) Inventar og udstyr, 5 cementrør I alt

17 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 15 1 Cementrørene kan leveres af lokalt firma og evt. sponsoreres (tilfældet i dasparkhotel). 2 Inventar og udstyr omfatter låse-/dørsystem, interiør, specielle hygiejnemadrasser, sengelinned, tekniske installationer, vindue og opkobling til web-system. Driftsbudget Driftsindtægter og -udgifter er opgjort pr. cementrør pr. år. Evt. afledte effekter af overnatning i cementrørene er ikke kapitaliseret i kalkulationerne nedenfor. Eksempelvis kunne man forestille sig, at overnattende gæster ville gøre brug af det eksisterende overnatningssteds faciliteter og ydelser. Indtægter Lejeindtægter, cementrør (belagt 75 pct. i perioden aprilseptember á kr. 300 pr. overnatning) Udgifter Salgs- og markedsføringsudgifter Andre eksterne udgifter (rengøring, vedligeholdelse, administration, personale m.v.) Afskrivning, cementrør (lineær afskrivning over 15 år) I alt Driftsresultat for 1 cementrør Driftsresultat for 5 cementrør Lejeindtægter baserer sig på et skøn over, hvad overnatning i cementrør kan indbringe, da der ikke foreligger gode referencetal for denne overnatningstype. Hos dasparkhotel er konceptet, at man betaler, så meget man ønsker, eller hvad man synes, overnatningen er værd. Denne betalingsform er ikke antaget her. 2 Dialog med dasparkhotel viser, at der er meget begrænsede vedligeholdelsesomkostninger forbundet med denne overnatningsform. dasparkhotel oplyser, at p.t. er 80 pct. af interiøret originalt (7. driftsår). Personaleomkostninger er ligeledes begrænsede, da reservation/booking af cementrørene foregår online. Mulige barrierer I henhold til campinghytteloven defineres en campinghytte som en mindre beboelsesenhed, som anvendes til udlejning eller udlån til ferieformål på en campingplads, og som ikke udgør en selvstændig ejendom. Begrebet campinghytte omfatter således både den campinghytte, der i den rent bygningsmæssige form kan minde om et lille moderne sommerhus, og små og mere primitive ferieboliger uden bade- og køkkenfaciliteter, f.eks. shelters. Udlejning af hytter, opstillet uden for campingpladser, er ikke omfattet af campingreglementet, og forudsætter i henhold til sommerhusloven en tilladelse fra By- og Landskabsstyrelsen. Efter fast praksis meddeler styrelsen som altovervejende hovedregel ikke udlejningstilladelse til hytter uden for campingpladser, medmindre der er tale om hytter i tilknytning til hotel eller kursusvirksomhed eller lignende.

18 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 16 Der er ikke en praksis for tolkning af cementrørs-overnatning i Danmark. Såfremt de opfattes som en hytteenhed på campingpladser, er der kun mindre sandsynlighed for, at pladserne ønsker at etablere disse, idet det økonomiske afkast af egentlige hytter med flere faciliteter formentlig vil være større. Der er en øvre grænse for, hvor mange hytter en campingplads kan etablere. Det vil formentlig ikke være muligt at opnå tilladelse til at opstille cementrør i det åbne land. Men der kan indledes drøftelser med myndighederne om etablering af cementrør på arealer, hvor sårbarheden er mindre, f.eks. i byzone og i forbindelse med og integreret med andre former for bebyggelse. Links Virksomhed: Virksomhed: Designer (mobile teltenheder): Operatør (overnatning i cementrør): Vejledning: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132484

19 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 17 Stjernekiggeri - Astro Bed & Breakfast Konceptbeskrivelse Turister har talrige og de mest forskellige interesser, og mange er nysgerrige for at sætte sig ind i og prøve noget nyt under deres ferie. Stjernekiggeri optager mange, men det er de færreste steder, hvor der er gode muligheder for det. Astronomi og astrologi kan ses som beslægtede felter, om end der appelleres til forskellige grupper. Astronomi er et naturvidenskabeligt emne, og det tiltrækker grupper, som gerne vil iagttage og forstå himmellegemernes positioner og bevægelser. De finder det spændende at se på og fotografere himlen, især naturligvis når det er klart og mørkt. Stjernekiggeri finder bedst sted ude på landet, langt fra byområder. Det er en aktivitet, som også kun lader sig dyrke uden for hovedsæsonen, dvs. oktober-april. Lyset og mørket er modpoler, men på samme tid supplerende temaer, og solen er også genstand for astronomernes interesse. Sol- og måneformørkelser er store begivenheder. Astrologi har også afsæt i sol, måne, planeter og stjerner, men tankegangen er her, at disses indbyrdes placering kan bruges til at forklare og fortælle noget om menneskers liv. Videnskabeligheden i astrologi er meget omdiskuteret, men det er uomtvisteligt, at den påkalder sig en stor interesse. Astrologien spiller en stor rolle ved begivenheder som helsemesse og mystikmesser, som trækker et betydeligt publikum. Der afholdes kurser i astrologi, og private firmaer tilbyder at lægge personlige horoskoper. Man ser også, at firmaer får lagt horoskop. Der er en yderligere spin-off industri med bøger, smykker, amuletter, boligindretning osv. Astrologi og andre okkulte temaer har en fascinationskraft måske netop, fordi de bevæger sig i på kanten af det rationelle. I forhold til turismeoplevelser er dette en vigtig faktor. Samlet set er astrologi og astronomi temaer med en ret bred appel. Lokaliseringskravene af et astrologisted er følgende. Det skal være så mørkt som muligt. Det skal være uden for steder med gadebelysning og ikke i nærheden af større byer. Der findes områder i området nordøst for Hjørring og i forbindelse med Tolne Bakker, som kan være egnede ud fra dette kriterium. Sommerhusområder er normalt ikke forsynet med gadebelysning, og der kan være egnede lokaliteter mellem Tornby og Skallerup.

20 Katalog over kreative ideer til alternative overnatningsformer Side 18 I nærheden af andre ferieattraktioner, herunder især strand, naturområder og byer. Det skyldes, at gæsterne formentlig også ønske andre oplevelser, og B&B skal kunne servicere gæster uden interesse for astronomi og astrologi. I et område, hvor det planlægningsmæssigt er mulighed for at få tilladelse til at opføre og indrette B&B-faciliteter for eksempel i nedlagte landbrugsbygninger, og hvor det er muligt at opføre et tårn, evt. ombygge en silo hertil. Oplevelser og aktiviteter Hvis B&B en skal etablere et klart image som et astronomisted, skal det have et observatorium, som forsynes med en kikkert, der er tilstrækkeligt avanceret til at tiltrække amatørastronomer og eventuelt semi-professionelle. Hvis stedet skal være udkigspost, f.eks. i forhold til fugle- og dyreliv, skal det også være forsynet med andre former for kikkerter, og der skal være opslagsbøger og materialer, som kan hjælpe amatører i tolkninger af, hvad de ser. Der skal være muligheder for at vise videoer og billeder på store skærme. Observationer er en social aktivitet. Der skal være gode siddepladser og mulighed for at skabe læringsoplevelser i forbindelse med observatoriet. Lokalet skal således være fleksibelt og tilgængeligt, velindrettet og ligge i forbindelse med lokaler med bekvemmeligheder, og der kan være faciliteter for interessegrupper, foreninger m.v. Observatoriet bør være en showcase for hele B&B, og dermed et centralt og appellerende element, uanset om gæsterne bruger det eller ej. Det skal tænkes ind i bygningen på samme måde som kobbertankene i et mikrobryggeri. Astronomi/astrologi B&B kan både opføres som nybyggeri og etableres i eksisterende byggeri.

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Gæster ved turistservice og deres behov Rapport til Dansk Turismefremme

Gæster ved turistservice og deres behov Rapport til Dansk Turismefremme Gæster ved turistservice og deres behov Rapport til Dansk Turismefremme Anne-Mette Hjalager Advance/1 Incuba Science Park Åbogade 15 DK-8200 Aarhus C hjalager@advance1.dk www.advance1.dk 8734 5555 8734

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

Læs mere på www.midtjyskturisme.com

Læs mere på www.midtjyskturisme.com CONTENT MARKETING Udgivet af: Midtjysk Turisme Midtjysk Turisme er det regionale turismeudviklingsselskab i Region Midtjylland. Vores overordnede idé og målsætning er væsentligst at stimulere turisterhvervets

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

VÆKST I TURISTERHVERVET

VÆKST I TURISTERHVERVET Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 344 Offentligt Turisterhvervets Samarbejdsforum VÆKST I TURISTERHVERVET 18. JULI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 18. juli 2008 Kontakt: Claus Frelle-Petersen, Martin

Læs mere

Designmanual til online kommunikationsplatform

Designmanual til online kommunikationsplatform Designmanual til online kommunikationsplatform Udarbejdet af Kidvertising Agency Januar 2012 1 Indhold 1. Baggrund... 3 1.1 Opgavebeskrivelse... 3 2. Research og metode... 3 2.1 Designmanual... 3 2.2.

Læs mere

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Projektet er medfinansieret af EU s Socialfond Indledning... 3 Målgruppe A... 4 Generelt om målgruppen... 4 Volumen...

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Fuld tid i egen bolig

Fuld tid i egen bolig Fuld tid i egen bolig Attraktive seniorbofællesskaber med sigte på længst mulig tid i egen bolig Oktober 2011 Karl Vogt-Nielsen, Claus Syberg-Henriksen og Marianne Malmgren CASA Fuld tid i egen bolig Attraktive

Læs mere

Forretningsplan for salg af cykelferier i Toppen af Danmark

Forretningsplan for salg af cykelferier i Toppen af Danmark Forretningsplan for salg af cykelferier i Toppen af Danmark Cyklistforbundet Februar 2012 1 Materialet er udarbejdet med støtte fra: Indhold Sammenfatning... 3 Indledning... 4 Opgaven... 4 Om cykelturisme...

Læs mere

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet Peter Hagedorn-Rasmussen Anders Henten Rikke Bygballe Møller Juni 2005 1. Introduktion RobinHus er en relativt ny ejendomsmæglerkæde,

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

Produktkatalog fra. Online Medier Version 1.0

Produktkatalog fra. Online Medier Version 1.0 Produktkatalog fra Online Medier Version 1.0 Online Mediers produktkatalog Indholdsfortegnelse Side Indledning 1 Portalen - Generelt 2 Portalen - Interne funktioner (features) 3 Portalen - Designmanual

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

It s rolle i oplevelsesøkonomien

It s rolle i oplevelsesøkonomien Rambøll Management Udarbejdet for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Dansk Handel & Service, Dansk Industri/ITEK og IT-Brancheforeningen It s rolle i oplevelsesøkonomien Maj 2005 It s rolle

Læs mere

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV produkt/udstilling OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J dav! hejsa! produkt/udstilling produkt/udstilling 1 1 Titel: Omdannelse af boliger til erhverv - et dialogværktøj Udgave

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER Rapporten er del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Problembeskrivelse:... 3 Problemafgræsning:... 4 Mål... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Foranalyse undersøgelse:... 8 SWOT... 8 Interessentanalyse...11 Målgruppeanalyse...

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere