Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet. Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet. Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005"

Transkript

1 Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005

2 RED BARNETS INDSAMLINGSETISKE RETNINGSLINIER Retningslinjer for frivillige indsamlere Alder Information Synlighed Optræden Forsikring Optælling Uafleverede indsamlingsbøsser Retningslinier for børn og indsamlinger Alder Frivillighed Ansvarlighed Kollektiv Retningslinier for ansættelse af børn Retningslinier for eksterne Face to Face fundraisere og samarbejde med andre virksomheder angående salg og indsamling Retningslinier for eksterne Face to Face fundraisere Identifikation Aflønning Professionel optræden Retningslinier for samarbejder med andre virksomheder angående salg og indsamling Identifikation Aftale Professionel optræden Sponsorsamarbejder Værdier Konventioner og retningslinier Børnearbejde Tvangsarbejde Diskrimination ILO s Konventioner Miljø Screeningsprocedure Samarbejdspartnere omfattet af screeningsproceduren Virksomheder, brancher og produktgrupper udelukket fra økonomisk samarbejde ( No Go ) Brancher og produktgrupper med skærpet opmærksomhed Ophør af samarbejde Forventning om åbenhed og gennemsigtighed

3 2. OFFENTLIGHED OG ÅBENHED OM FORMÅL, LEDELSE OG ØKONOMI DEN ÅBNE DØRS PRINCIP Red Barnets målsætning Anvendelse af indsamlede midler Organisationsdiagram Red Barnets bestyrelse De frivilliges rettigheder og forpligtelser Arbejdsforhold Politik omkring arbejdsforhold Arbejdsgange Miljøpolitik Det rummelige arbejdsmarked Krav til samarbejdspartnere og underleverandører Børnearbejde Tvangsarbejde Diskrimination ILO s Konventioner Miljø Red Barnets mission og omdømme Screeningsprocedure Informationspolitik FN s Børnekonvention TROVÆRDIGHED VEDRØRENDE FORMÅL, INDSAMLING OG BRUG AF INDSAMLEDE MIDLER DEN REDELIGE KOMMUNIKATION Administrationsudgifter Lokaler m.m Personalepolitik Lønpolitik Personalepolitik Formue Egenkapital Likviditet Driftsresultat Administrationsprocent

4 RED BARNETS INDSAMLINGSETISKE RETNINGSLINIER Formålet med Red Barnets indsamlinger skal altid være kendt for indsamlere og bidragsydere. Derudover har Red Barnet opstillet følgende retningslinier for indsamling af private midler for at sikre bidragsydernes integritet og handlefrihed Retningslinjer for frivillige indsamlere Red Barnet følger lov nr. 623 af og bekendtgørelse nr. 523 om offentlige indsamlinger. Red Barnet benytter bl.a. frivillige indsamlere ved landsdækkende valgindsamlinger. Red Barnet har opstillet følgende retningsliner for brug af frivillige indsamlere: Alder Børn under 13 år må ikke fungere som indsamlere, men må gerne ledsage voksne indsamlere. Børn mellem 13 og 18 år må kun være indsamlere for Red Barnet, når de samler ind sammen to og to eller i selskab med en voksen Information Red Barnet udleverer indsamlingsvejledning til indsamleren med informationer om Red Barnets arbejde og beskrivelse af, hvad det vil sige at være indsamler for Red Barnet, og til hvilket formål der samles ind. I vejledningen er Red Barnets indsamlingstilladelse samt telefonnumre til kontaktpersoner på indsamlingsdagen. Resultatet af indsamlingen vil blive offentliggjort på Red Barnets hjemmeside, når det foreligger. Derudover vil indsamlingens resultat blive offentliggjort i henhold til gældende indsamlingslovgivning Synlighed Indsamleren bærer synligt navneskilt med Red Barnet logo Optræden Red Barnets indsamlere skal fremtræde korrekt, høfligt og på ingen måde anmassende. Ved f.eks. valgindsamlinger må indsamleren ikke rette personlig henvendelse til folk. I stedet kan indsamleren stilfærdigt, venligt og smilende fange folks blikke og på anden måde henlede deres opmærksomhed på indsamlingen. Indsamleren må naturligvis tale med dem, der henvender sig. Hvis nogen afslår at give et bidrag, skal dette selvfølgelig omgående accepteres med et smil Forsikring Red Barnet tegner ulykkesforsikring for alle indsamlere på indsamlingsdagen. 4

5 Optælling Optælling af de indsamlede midler foretages af Red Barnets medarbejdere eller frivillige i Red Barnets lokalkomiteer. Tømning og optælling af indsamlingsbøsserne foregår altid i nærvær af mindst to personer Uafleverede indsamlingsbøsser Afleverer indsamlere ikke indsamlingsbøssen, eller er der mistanke om misbrug af denne, vil relevante myndigheder blive informeret omgående Retningslinier for børn og indsamlinger Børn kan deltage i Red Barnets kampagner, hvor det er relevant, at børn hjælper børn. Følgende retningslinier skal altid overholdes, når børn inddrages i indsamlinger eller kampagner: Alder Børn under 13 år må ikke fungere som indsamlere, men må gerne ledsage voksne indsamlere. Børn mellem 13 og 18 år må kun være indsamlere for Red Barnet, når de samler ind sammen to og to eller i selskab med en voksen Frivillighed Børnene deltager på frivillig basis og modtager ikke løn, men kan samle penge ind til egne aktiviteter, f.eks. til skoleprojekter eller lign Ansvarlighed Børn har aldrig økonomisk ansvar i forbindelse med kampagner for Red Barnet Kollektiv Børn deltager altid i Red Barnet kampagner som et kollektiv med et fælles mål Retningslinier for ansættelse af børn Vedrørende ansættelse af børn henholder Red Barnet sig til gældende lovgivning Retningslinier for eksterne Face to Face fundraisere og samarbejde med andre virksomheder angående salg og indsamling Retningslinier for eksterne Face to Face fundraisere Når Red Barnet samarbejder med eksterne udbydere angående Face to Face rekruttering, telefon fundraising eller andre fundraising metoder, gælder følgende retningslinier: 5

6 Identifikation De eksterne fundraisere må ikke præsentere sig som værende fra Red Barnet. Det skal altid være klart for personen, der bliver kontaktet, hvilket firma fundraiserne kommer fra, og at de henvender sig på vegne af Red Barnet. Derfor skal de bære ID-kort med samarbejdspartnerens logo. For at synliggøre, at fundraiserne repræsenterer Red Barnet, kan de bære anden identifikation såsom t-shirts, jakker, tasker o.l. med Red Barnets logo Aflønning De eksterne fundraisere er ansat i henhold til funktionærloven, og aflønning kan være resultatafhængig. Der skal være åbenhed omkring aflønningen. Spørgsmål om fundraiserens aflønning skal derfor besvares med, at Fundraiseren får løn af Face to Face firmaet, og at denne udgift er en del af Red Barnets fundraisingudgifter Professionel optræden De eksterne fundraisere skal optræde professionelt og sikre, at deres handlinger hverken skader Red Barnet eller vores samarbejdspartner. De skal handle ærligt, så personen, der bliver kontaktet, ikke vildledes. De skal ikke presse enkeltpersoner til at tilmelde sig eller opfordre til, at de pågældende personer framelder sig andre humanitære organisationer. Bliver en ekstern fundraiser grebet i bedrageri, skal vedkommende straks opsiges, og tilfældet kan evt. resultere i politianmeldelse Retningslinier for samarbejder med andre virksomheder angående salg og indsamling Red Barnet ønsker at samarbejde med virksomheder med stærke brands og med værdier og holdninger, der er i overensstemmelse med Red Barnets værdier og holdninger. Formålet med samarbejdet er, at virksomheden gennem salg af varer eller indsamlinger yder økonomisk støtte til Red Barnets kamp for børns rettigheder. Udover de i punkt nævnte betingelser, henvises til punkt Identifikation Eksterne virksomheder må ikke præsentere sig som værende fra Red Barnet og må ikke give anledning til tvivl om dette hos den person, der kontaktes. Navnet på virksomheden og formålet med henvendelse skal klart fremgå. Samarbejdets karakter samt Red Barnets udbytte af dette skal altid være klart og synligt Aftale Forud for eventuelt salg eller indsamling på Red Barnets vegne foreligger en klar skriftlig aftale. Denne beskriver klart, hvilke rettigheder virksomheden har, samt i hvilket omfang, Red Barnets navn og logo kan anvendes i salgssituationen. Aftalen beskriver ligeledes samarbejdspartnerens forpligtelser overfor Red Barnet. Red Barnets partnere forpligter sig til ikke at engagere sig i aktiviteter, som på nogen måde kan skade Red Barnets omdømme eller er i modstrid med Red 6

7 Barnets værdier, jf. punkt Overtrædes aftalen er Red Barnet berettiget til at opsige denne uden yderligere varsel Professionel optræden De eksterne virksomheder skal optræde professionelt og sikre, at deres handlinger hverken skader Red Barnet eller vores samarbejdspartnere. De skal handle ærligt, så personen, der bliver kontaktet, ikke vildledes. De må ikke presse enkeltpersoner eller på anden måde opføre sig stødende, vildledende, aggressivt eller anmassende Sponsorsamarbejder Red Barnet ønsker at samarbejde med virksomheder med stærke brands og/eller værdier og holdninger, der er i overensstemmelse med Red Barnets værdier og holdninger. Formålet med samarbejdet er, at virksomheden yder økonomisk støtte til Red Barnets kamp for børns rettigheder, og at parterne gensidigt styrker og støtter hinandens image. I det følgende er retningslinerne for sponsoraftaler med private virksomheder beskrevet, efterfulgt af en kort gennemgang af Red Barnets procedure med henblik på at sikre, at vore samarbejdspartnere lever op til disse retningslinier Værdier Profilen på Red Barnets sponsorer er virksomheder, der har samme værdier som Red Barnet, således at der kan skabes synergi i markedsføringen. Red Barnets mandat og værdigrundlag er FN s Børnekonvention. Med udgangspunkt i konventionen om børns rettigheder, kæmper Red Barnet for: en verden, der respekterer børn en verden, der lytter til børn og lærer en verden, hvor alle børn har håb og muligheder Red Barnets værdier kan sammenfattes i følgende punkter: Omsorg Professionalisme Socialt ansvar Troværdighed Respekt for børns rettigheder Konventioner og retningslinier Red Barnet indgår kun erhvervssamarbejder med virksomheder, som følger FN s børnekonvention og ILO s retningslinier, og som har et godt omdømme og en fornuftig økonomi. For produktsponsorater er det derudover et krav, at virksomheder følger ISOBRO s indsamlingsetiske retningslinier. 7

8 Børnearbejde Virksomheden må ikke tillade skadelige former for børnearbejde. Med skadelige former for børnearbejde menes arbejde, som indskrænker børns ret til liv, uddannelse og sundhed, eller som hindrer børns fysiske, psykiske og sociale udvikling Tvangsarbejde Virksomheden må på ingen måde tillade tvangsarbejde Diskrimination Virksomheden må ikke diskriminere på grund af køn, race eller religion. Virksomheden må ikke diskriminere ansatte, som ønsker at deltage i en officielt anerkendt fagforening ILO s Konventioner Virksomheden må ikke tillade arbejdsforhold, der strider mod ILO s Konvention om sundhed og sikkerhed, ILO s Konvention om minimumsløn samt ILO s Konvention om arbejdstider Miljø Virksomheden må ikke modarbejde centrale internationale overenskomster på miljøområdet Screeningsprocedure Red Barnet fastlægger igennem sin screening af virksomheder de retningslinier og krav, som Red Barnet lægger vægt på over for hovedsponsorer, partnere, produktsamarbejdspartnere herunder leverandører til videresalg samt eventsponsorer (herefter benævnt samarbejdspartnere). Screeningsproceduren anvendes i forbindelse med nyindgåelse af samarbejder, sponsorater og partnerskaber. Med tiden vil screeningen blive udvidet til at omfatte eksisterende samarbejdsaftaler, når de skal fornyes eller ændres Samarbejdspartnere omfattet af screeningsproceduren Red Barnet arbejder med følgende typer og kategorier af samarbejdspartnere: Samarbejdspartnere, der er omfattet af screening, er partnere, hvor der er tale om en modydelse. Herunder retten til i kortere eller længere perioder at anvende Red Barnets logo. Hovedsponsorer: Støtter Red Barnet med langsigtede programmer. Red Barnet og hovedsponsorerne deler en række værdier og udvikler sammen kampagner, der markedsfører samarbejdet. Partnere: Støtter Red Barnet med større beløb og indgår aftale om fælles markedsføringskampagner Produktsamarbejder: Støtter Red Barnet med et specifikt produkt eller en særlig kompetence, som er til gavn for Red Barnets arbejde, herunder produkter til videresalg 8

9 Eventsponsorer: Støtter Red Barnets arbejde i forbindelse med enkeltstående arrangementer og begivenheder, som har velgørende og humanitære formål, og som samler penge ind til Red Barnets arbejde. Samarbejdspartnere, der IKKE er omfattet af screening: Venner: Virksomheder, der støtter Red Barnet med enkeltdonationer i form af større og mindre bidrag. Bidragydere: Privatpersoner, som støtter Red Barnets arbejde som enkeltmedlemmer eller virksomheder og organisationer, der bidrager med enkeltbidrag til f.eks. nødhjælpsindsatser og humanitære katastrofer. Organisatorisk gælder følgende hovedregler: Virksomheder er ansvarlige for deres leverandører i første led Moderselskaber er ansvarlige for deres majoritetsejede datterselskaber Datterselskaber er ikke ansvarlige for hændelser, som kan henføres til virksomheder højere oppe i organisationen Joint ventures behandles på lige fod med leverandører Virksomheder er ansvarlige for andre virksomheder, der har licens til deres varemærke. Samarbejdspartnere, der indgår sponsorat eller samarbejde med Red Barnet, skal dokumentere: Opfyldelse af dansk lovgivning, herunder at Virksomheden overholder forbrugermarkedslovgivningen samt konkurrencelovgivningen. Opfyldelse af menneskerettighederne og internationale miljøaftaler, herunder at: Produkter og tjenesteydelser er produceret på basis af lovlige aktiviteter samt opfylder krav om sikre, ikke-diskriminerende og sunde arbejdsvilkår. Virksomheder arbejder og agerer i overensstemmelse med FN s Global Compact s 11 principper på områderne: menneskerettigheder, arbejde, miljø og anti-korruption Virksomheden overholder forpligtelser indenfor internationale miljøaftaler Samarbejdspartnere skal stå inde for, at deres respektive organisation og virksomhed, datterselskaber eller associerede selskaber (leverandører, licenstagere mv.) IKKE: Tillader skadelige former for børnearbejde. Med skadelige former for børnearbejde menes arbejde som indskrænker børns ret til liv, uddannelse og sundhed eller som forhindrer børns fysiske, psykiske og sociale udvikling (FN s børnekonvention, 1989) Tillader tvangsarbejde (ILO convention 29; Forced Labour Convention) Bevidst diskriminerer på grund af køn, race eller religion Bevidst diskriminerer ansatte, som ønsker at deltage i en officielt anerkendt fagforening Tillader arbejdsforhold, der strider mod ILO s konvention om sundhed og sikkerhed, ILO s konvention om minimumsløn, samt ILO s konvention om arbejdstider Bevidst overtræder centrale internationale overenskomster og krav på miljøområdet 9

10 Virksomheder, brancher og produktgrupper udelukket fra økonomisk samarbejde ( No Go ) Red Barnet indgår ikke økonomisk samarbejde med virksomheder, brancher og produktgrupper, som vurderes at være uforenelige med Red Barnets mission og værdier. Dette omfatter: Tobak (drift af tobaksplantager, produktion af cigaretter, cigarer, pibetobak, snustobak og andre tobaksprodukter) Våben (ethvert produkt med formålet at dræbe, såre eller ødelægge inklusive produkter og teknologier som anvendes som platform for og er specialfremstillet til våbenproduktion eller våbenbrug herunder komponenter til våben og våbenteknologier såsom styresystemer og anden elektronisk udstyr) Pornografi (fremstilling, formidling og distribution af trykte medier, såvel som onlinetjenester, video og film, der portrætterer mænd, kvinder og børn på seksuelt eksplicit og nedværdigende måde og tænker i kommerciel udnyttelse) Virksomheder, der i deres markedsføring og salg af produkter samt portrættering og anvendelse af børn og unge i reklamer og medier, tænker i bevidst skade og kommerciel udnyttelse af og spekulation i børn og unge. En samarbejdspartners branchetilhørsforhold bestemmes af virksomhedens kerneaktivitet, således at Red Barnet samarbejder med virksomheder, hvis omsætning på ovenstående produktområder ikke overstiger 3 % af virksomhedens samlede omsætning. Aktivt engagement og korrektiv handling Red Barnet kan i nogle tilfælde vælge at samarbejde under særlige former og engagere sig aktivt med virksomheder og brancher, som er udelukket fra almindelige økonomiske samarbejder. I disse tilfælde, hvor virksomheden hører til gruppen af No Go brancher og produkter, eller hvor der i forbindelse med screeningen er konstateret kontroversielle forhold, vil samarbejdet være begrænset til nærmere definerede områder for sikring af børns rettigheder og forbedring af børns vilkår i tilknytning til produktions- og arbejdsmiljø. Og samarbejdet vil medvirke til at styrke virksomhedens opfyldelse af centrale etiske, miljømæssige og sociale retningslinier med grundlag i en handlingsplan Brancher og produktgrupper med skærpet opmærksomhed Følgende brancher og produktgrupper er omfattet af Red Barnets liste over brancher og produktgrupper med skærpet opmærksomhed på basis af deres potentielt skadelige virkninger for børn og deres familiers levevilkår og sundhed samt skade på miljø samt på basis af tidligere erfaringer med arbejdsmæssig og kommerciel anvendelse og udnyttelse af børn: Udvinding af olie, metaller og mineraler Produktion af kemikalier og kemiske produkter, der indeholder farlige stoffer Alkohol- og alkoholprodukter, hvor alkoholprocent er over 2,25 pct. af den totale volumen (produktion af alkoholiske drikke inklusive ølproduktion, destillation, fremstilling af vin såvel som blanding og tapning af alkoholiske drikke) 10

11 Træ- og møbelprodukter Tekstil, beklædning og fodtøj (herunder produktion af bomuld, tæpper, sportstøj samt produktion af fodbolde) Desuden er der krav til samarbejdspartnere om fuldstændig information og åbenhed om alle forhold i virksomheden. Virksomheden skal kunne fremlægge politikker og handlingsplaner, der adresserer de anførte ILO konventioner. Politikker, øvrige dokumenter og information fra forskningspartnere eller andre organisationer skal kunne anvise rutiner for auditering og overholdelse i forhold til virksomhedens politikker. Hvis virksomheden ikke kan fremlægge sådan dokumentation, er det nødvendigt med forudgående godkendelse af virksomhedens politik og praksis af Red Barnet, før samarbejde kan indgås Ophør af samarbejde En virksomhed kan blive ekskluderet fra samarbejde, hvis: Virksomheden nyligt (indenfor sidste 5 år) ved dom er blevet idømt en straf eller bod for overtrædelser af national og international lovgivning samt overtrædelse af eller manglende håndhævelse af forpligtelser over for Red Barnet indeholdt i samarbejdsaftalen, og dette ikke har resulteret i, at virksomheden har taget seriøse skridt til at ændre påviste overtrædelser Red Barnet har grund til at mistænke virksomheden for systematiske eller grove overtrædelser og eller der verserer en aktuel sag hos statslige eller internationale myndigheder Virksomheden over for Red Barnet indrømmer overtrædelser Virksomheden bevidst skjuler vigtig relevant information Virksomheden på anden måde handler kompromitterende for Red Barnets mission og omdømme Forventning om åbenhed og gennemsigtighed Red Barnet forventer at samarbejdspartnere vil være samarbejdsvillige og bidrage med aktivt at stille information til rådighed omkring dets produktion og produkter og muliggøre, at spørgsmål vedr. virksomhedens efterlevelse af samarbejdsaftalen løbende kan undersøges og afklares. I tilfælde, hvor virksomheden ikke opfylder Red Barnets krav og retningslinier, men hvor Red Barnet er overbevist om virksomhedens reelle intention og aktive tiltag til at opfylde retningslinierne, vil Red Barnet fra sag til sag efter forudgående screening kunne afgøre om et samarbejde er muligt og ønskeligt. Hvis der er usikkerhed mht. om samarbejdspartnere i brancher og produktgrupper med skærpet opmærksomhed overholder Red Barnets retningslinier eller hvis screeningsrapporten udtrykker kritiske forhold, så træffes beslutning om indgåelse af samarbejde af Generalsekretæren efter behandling i Red Barnets ledergruppe og efter indstilling fra Fundraisingchefen. Indgåelse af samarbejder om hovedsponsorater besluttes af Generalsekretæren efter indstilling fra Fundraisingchefen og behandling i Ledergruppen. Kontakten til samarbejdspartnere Kontakten til samarbejdspartnere varetages af Red Barnets Fundraisingafdeling. Dog skal Red Barnets CSR-rådgiver inddrages i tilfælde af samarbejder, der involverer korrektiv handling. 11

12 2. OFFENTLIGHED OG ÅBENHED OM FORMÅL, LEDELSE OG ØKONOMI DEN ÅBNE DØRS PRINCIP 2.1. Red Barnets målsætning Red Barnet er en del af International Save the Children Alliance Internationalt Red Barnet Red Barnet arbejder for: - En verden, der respekterer børn - En verden, der lytter til børn - En verden, hvor alle børn har håb og muligheder Red Barnet yder konkret støtte til udsatte børn i Danmark, i Europa og i verdens u-lande. Red Barnet tilrettelægger enhver indsats ud fra et børnerettighedsperspektiv. Red Barnet baserer sin hjælp på støtte til lokale partnere. Red Barnet lægger vægt på i samarbejde med lokale partnere og andre organisationer at bruge de praktiske erfaringer fra arbejdet med børn til at påvirke politikere og andre beslutningstagere til at gennemføre love og nye strukturer til fordel for børn og deres rettigheder Anvendelse af indsamlede midler Red Barnet arbejder i alle sine aktiviteter ud fra kriterierne: sparsommelighed, effektivitet og produktivitet. Det betyder, at Red Barnet indenfor alle aktiviteter søger de mest økonomiske og meste hensigtsmæssige aftaler for organisationen Organisationsdiagram Red Barnets organisationsdiagram er som en del af Red Barnets informationspolitik tilgængelig på Red Barnets bestyrelse På Red Barnets hjemmeside findes oplysninger om Red Barnets bestyrelse og udvalg. På hjemmesiden fremgår det, at politisk arbejde i Red Barnet er ulønnet De frivilliges rettigheder og forpligtelser De frivilliges rettigheder og forpligtelser er indeholdt i Red Barnets strategi for folkelig forankring, som er under fortsat udvikling. 12

13 2.6. Arbejdsforhold Politik omkring arbejdsforhold I bestræbelserne på at der i Red Barnet hersker ordnede forhold, er alle medarbejdere omfattet af overenskomst. Herudover er der i organisationen et samarbejdsudvalg og et sikkerhedsudvalg. Gode arbejdsforhold for Red Barnet er ønsket om at skabe en god arbejdsplads med en moderne, motiverende og tidssvarende ledelsesform, der kan tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere inden for organisationens virkeområde. Det er ønsket at skabe en arbejdsplads, hvor nøgleordene er: tryghed, gensidig respekt mellem medarbejderne og ledelsen faglig og personlig udvikling godt samarbejde med kvalificerede kolleger indflydelse på vigtige beslutninger både vedrørende udvikling af Red Barnets virke og eget arbejde Red Barnet tilstræber en høj grad af fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse og gennemførelse. Red Barnet ønsker at være i front med initiativer, som fremmer samspillet mellem familieliv og arbejde, når det gælder personalepolitik for børnefamilier såvel som for singler og seniorer. Som et led i Red Barnets ønske om Den børnesikre organisation skal alle medarbejdere, frivillige samt medarbejdere i andre ansættelsesforhold aflevere en straffeattest, som ledelsen vurderer ikke er i konflikt med deres opgaveløsning Arbejdsgange Ledelsen og medarbejdere indgår i en ærlig og åben dialog, hvor der lyttes og tages menneskelige hensyn, ligesom der gives støtte og motivation til rationalisering, videreudvikling og omstilling til nye krav. Det sikres, at der er gennemskuelige og synlige informations-, kommunikations- og beslutningsstrukturer i de enkelte afdelinger og i Red Barnet som helhed Miljøpolitik Af hensyn til miljø og økonomien heri, tilstræbes ansvarlighed i brugen af materialer og andre ressourcer i det daglige arbejde. Alle medarbejdere har en genbrugskasse til genbrugspapir, ligesom toner fra kopimaskiner, batterier m.v. indsamles og returneres til leverandøren Det rummelige arbejdsmarked Red Barnet er en arbejdsplads med trivsel og velvære, hvor der ved medarbejderes sygdom og lignende sikres fastholdelse ved inddragelse af sikkerhedsudvalg, tillidsrepræsentanter samt ledelse for at medvirke til at: 13

14 forebygge længerevarende sygefravær forebygge korte perioder med gentaget sygefravær reagere hurtigt og effektivt, når en medarbejder bliver syg eller kommer til skade sikre, at en syg medarbejders opgaver løses i forbindelse med fraværet Fastholdelse af medarbejdere skal tilstræbes, og derfor skal diverse offentlige ordninger såsom skånejob, fleksjob m.v. anvendes i den udstrækning, medarbejderen ønsker dette Krav til samarbejdspartnere og underleverandører Red Barnet har opstillet en række krav til samarbejdspartnere og underleverandører. Bliver kravene ikke opfyldt, forbeholder Red Barnet sig ret til at ophæve aftalerne. Red Barnet kræver, at samarbejdspartnere og underleverandører indestår for nedenstående krav i relationer til deres respektive organisation og virksomhed, datterselskaber eller associerede selskaber (leverandører mv.): Børnearbejde Virksomheden må ikke tillade skadelige former for børnearbejde. Med skadelige former for børnearbejde menes arbejde, som indskrænker børns ret til liv, uddannelse og sundhed, eller som hindrer børns fysiske, psykiske og sociale udvikling Tvangsarbejde Virksomheden må på ingen måde tillade tvangsarbejde Diskrimination Virksomheden må ikke bevidst diskriminere på grund af køn, race eller religion. Virksomheden må ikke diskriminere ansatte, som ønsker at deltage i en officielt anerkendt fagforening ILO s Konventioner Virksomheden må ikke tillade arbejdsforhold, der strider mod ILO s Konvention om sundhed og sikkerhed, ILO s Konvention om minimumsløn samt ILO s Konvention om arbejdstider Miljø Virksomheden må ikke bevidst modarbejde centrale internationale overenskomster på miljøområdet Red Barnets mission og omdømme Virksomheden må ikke bryde ovenstående punkter eller på anden måde handle kompromitterende for Red Barnets mission og omdømme. 14

15 Screeningsprocedure Jævnfør punkt Informationspolitik På Red Barnets hjemmeside kan interesserede altid finde oplysninger om eksterne evalueringer af Red Barnets aktiviteter, seneste årsberetning og revideret årsregnskab med revisorpåtegning samt Red Barnets vedtægter FN s Børnekonvention Red Barnet/Save the Children Alliance arbejder aktivt for en anerkendelse og respektfuld realisering af børns konventionssikrede rettigheder, som de er beskrevet i FN Konventionen om Barnets Rettigheder (1989). Red Barnet arbejder i denne gerning med alle relevante aktører: myndigheder, forældre, børn m.fl. og leverer serviceydelser til nødstedte børn samt udøver fortaler- og informationsvirksomhed, analyse, træning, kapacitetsopbygning m.m. Det være sig i Danmark eller i udlandet Red Barnet baserer i størst mulige omfang sine aktiviteter på internationalt anerkendte standarder såsom SPHERE-standarder, Code of Conduct mv. Endvidere har Red Barnet/Save the Children Alliance udviklet en række mere konkrete oversættelser af, hvordan de internationale normer, fastsat i konventioner, kan operationaliseres i diverse kontekster og dermed fremme respekten for menneskerettighederne på globalt plan. 15

16 3. TROVÆRDIGHED VEDRØRENDE FORMÅL, INDSAMLING OG BRUG AF INDSAMLEDE MIDLER DEN REDELIGE KOMMUNIKATION 3.1. Administrationsudgifter Der er udarbejdet klare retningslinier for beregning af administrationsudgifter, som bygger på begreberne: effektivitet, produktivitet og sparsommelighed. Administrationsudgifter er klart defineret og afgrænset i forhold til kerneområdet og må maksimalt udgøre 7 9 % af de samlede udgifter. Red Barnet anvender de samme retningslinier for udgifter til kørsels- og rejseaktiviteter, som til enhver tid er gældende i Staten og Danida. Red Barnets anvendelse af betalingskort er klart defineret, og medarbejderne får udleveret retningslinierne ved modtagelsen af betalingskort og underskriver samtidig erklæring om, at de gældende retningslinier følges Lokaler m.m. Red Barnet skal som alle virksomheder opfylde arbejdsmiljølovgivningen. Indretningen af arbejdspladser sker i samarbejde med ekstern konsulent i tæt samarbejde med sikkerhedsudvalget. Red Barnets administration står for til enhver tid at have optimale samarbejdsaftaler med leverandører, der enten sponserer inventar, udstyr eller rabataftaler Personalepolitik Lønpolitik Alle medarbejdere i Red Barnet er omfattet af overenskomst indgået i Overenskomsten forebygger vilkårligheder og uigennemsigtigheder, ligesom det klart fremgår, hvorledes medarbejdere indplaceres Personalepolitik Red Barnet er kendetegnet ved, at de krav og rammer, som strategier og handlingsplaner stiller til medarbejderne og ledelsen, anskueliggøres, således at det er klart, hvilken retning organisationen skal udvikle sig i og hvilke mål, der skal nås. Det er Red Barnets mål at tiltrække og fastholde de bedst fagligt og personligt kvalificerede personer. Red Barnet følger lov om ligestilling mellem mænd og kvinder og lov om etnisk ligestilling med henblik på ikke at diskriminere mod politisk og religiøst tilhørsforhold samt at være opmærksom på handicappedes særlige muligheder. 16

17 3.4. Formue Red Barnets økonomiske strategi omfatter i hovedpunkter: Egenkapital Likviditet Driftsresultat Administrationsprocent Egenkapital Det er Red Barnets målsætning, at 15 mio. kr. af egenkapitalen skal opdeles, som følger: 10 mio. kr. er bunden egenkapital, som den absolutte nedre grænse 5 mio. kr. er at betragte som arbejdskapital, som kan anvendes til at igangsætte nye projekter og investeringer Likviditet Det er Red Barnets målsætning at opretholde en sund likviditet, hvor en kassekredit på 5 mio. kr. opretholdes. Kassekreditten skal sikre, at Red Barnet får det optimale renteafkast, hvorved overskydende likviditet placeres i danske kreditforeningsobligationer. Udover en mindre bankaktiebeholdning, er det Red Barnets målsætning udelukkende at investere overskydende likviditet i danske kreditforeningsobligationer, aftaleindlån, statsgældsbeviser e.l. med samme lave risiko Driftsresultat Det er Red Barnets målsætning, at den fremtidige drift skal udvise et nulresultat eller et mindre overskud på den ordinære drift. Det er samtidigt målsætningen, at såfremt Red Barnet får overskud på den ordinære drift, skal disse midler fremadrettet anvendes til programarbejde. Dette er også gældende for de indsamlede midler i lokalkomitéerne Administrationsprocent Det er Red Barnets klare målsætning, at der fortsat skal være en stram økonomisk styring på omkostningssiden. Målsætningen er, at administrationsprocenten ikke må overstige 9 % ud fra de gældende retningslinier om beregning af administrationsprocenten. 17

Aktion Børnehjælps stillingtagen til de indsamlingsetiske retningslinjer, del B. Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier

Aktion Børnehjælps stillingtagen til de indsamlingsetiske retningslinjer, del B. Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier 20.03.2012 Aktion Børnehjælps stillingtagen til de indsamlingsetiske retningslinjer, del B (markeret med rødt) Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B)

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for.

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Side 1 af 3 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Det vil være

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Alzheimerforeningens aktiviteter finansieres af bidrag fra private og offentlige

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.,

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

AIDS-Fondet lægger vægt på, at vores frivillige optræder sagligt, troværdigt og kompetent, de er vores ansigt udadtil.

AIDS-Fondet lægger vægt på, at vores frivillige optræder sagligt, troværdigt og kompetent, de er vores ansigt udadtil. Del B 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign., skal formulere retningslinier for vejledning/oplæring/brug af indsamlere. AIDS-Fondet lægger vægt på, at vores

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af. Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af. Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) Hvordan KFS lever op til ISOBRO s Indsamlingsetiske Retningslinier ISOBRO s retningslinier

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Indsamlingsetiske Retningslinier del B 1

Indsamlingsetiske Retningslinier del B 1 1 Indsamlingsetiske Retningslinier del B 1 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lignende,

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Indsamlingsetiske retningslinier for KFUM og KFUK i Danmark

Indsamlingsetiske retningslinier for KFUM og KFUK i Danmark Indsamlingsetiske retningslinier for KFUM og KFUK i Danmark 1. Respekt for bidragyderes integritet og handlefrihed den glade giver 1.1 Frivillige indsamlere Frivillige indsamlere og indsamlingsprojekter

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Indsamlingsetiske retningslinier (del B) for Danske Sømands- og Udlandskirker, vedtaget af bestyrelsen 15. april 2009

Indsamlingsetiske retningslinier (del B) for Danske Sømands- og Udlandskirker, vedtaget af bestyrelsen 15. april 2009 Side 1 af 5 Del A er fælles for alle ISOBRO-organisationer, og kan findes både på ISOBROs og på DSUKs hjemmesider.. DEL B: Emner, som medlemmerne af ISOBRO selv forpligter sig til at opstille retningslinier

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed

1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for AIDS-Fondet De Indsamlingsetiske Retningslinier består af 2 dele jævnfør stiftelsesdokumentet af 25. april 2001: Første del (A): Retningslinier gældende

Læs mere

Del A Indsamlingsetiske retningslinjer

Del A Indsamlingsetiske retningslinjer Del A Indsamlingsetiske retningslinjer De indsamlingsetiske retningslinjer, del A, beskriver de indsamlingsetiske grundprincipper, som er gældende for alle former for indsamlingsaktiviteter, der udføres

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Politik for håndtering af mobning og chikane Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning.

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning. Code of conduct 1 Introduktion Vi anvender vores Code of Conduct som minimumstandard i vores bestræbelser på at nå vores mål med hensyn til løbende forbedringer af vores produktionsmiljø og arbejdsforhold

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) De Indsamlingsetiske Retningslinier består af 2 dele jævnfør stiftelsesdokumentet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere