Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet. Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet. Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005"

Transkript

1 Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005

2 RED BARNETS INDSAMLINGSETISKE RETNINGSLINIER Retningslinjer for frivillige indsamlere Alder Information Synlighed Optræden Forsikring Optælling Uafleverede indsamlingsbøsser Retningslinier for børn og indsamlinger Alder Frivillighed Ansvarlighed Kollektiv Retningslinier for ansættelse af børn Retningslinier for eksterne Face to Face fundraisere og samarbejde med andre virksomheder angående salg og indsamling Retningslinier for eksterne Face to Face fundraisere Identifikation Aflønning Professionel optræden Retningslinier for samarbejder med andre virksomheder angående salg og indsamling Identifikation Aftale Professionel optræden Sponsorsamarbejder Værdier Konventioner og retningslinier Børnearbejde Tvangsarbejde Diskrimination ILO s Konventioner Miljø Screeningsprocedure Samarbejdspartnere omfattet af screeningsproceduren Virksomheder, brancher og produktgrupper udelukket fra økonomisk samarbejde ( No Go ) Brancher og produktgrupper med skærpet opmærksomhed Ophør af samarbejde Forventning om åbenhed og gennemsigtighed

3 2. OFFENTLIGHED OG ÅBENHED OM FORMÅL, LEDELSE OG ØKONOMI DEN ÅBNE DØRS PRINCIP Red Barnets målsætning Anvendelse af indsamlede midler Organisationsdiagram Red Barnets bestyrelse De frivilliges rettigheder og forpligtelser Arbejdsforhold Politik omkring arbejdsforhold Arbejdsgange Miljøpolitik Det rummelige arbejdsmarked Krav til samarbejdspartnere og underleverandører Børnearbejde Tvangsarbejde Diskrimination ILO s Konventioner Miljø Red Barnets mission og omdømme Screeningsprocedure Informationspolitik FN s Børnekonvention TROVÆRDIGHED VEDRØRENDE FORMÅL, INDSAMLING OG BRUG AF INDSAMLEDE MIDLER DEN REDELIGE KOMMUNIKATION Administrationsudgifter Lokaler m.m Personalepolitik Lønpolitik Personalepolitik Formue Egenkapital Likviditet Driftsresultat Administrationsprocent

4 RED BARNETS INDSAMLINGSETISKE RETNINGSLINIER Formålet med Red Barnets indsamlinger skal altid være kendt for indsamlere og bidragsydere. Derudover har Red Barnet opstillet følgende retningslinier for indsamling af private midler for at sikre bidragsydernes integritet og handlefrihed Retningslinjer for frivillige indsamlere Red Barnet følger lov nr. 623 af og bekendtgørelse nr. 523 om offentlige indsamlinger. Red Barnet benytter bl.a. frivillige indsamlere ved landsdækkende valgindsamlinger. Red Barnet har opstillet følgende retningsliner for brug af frivillige indsamlere: Alder Børn under 13 år må ikke fungere som indsamlere, men må gerne ledsage voksne indsamlere. Børn mellem 13 og 18 år må kun være indsamlere for Red Barnet, når de samler ind sammen to og to eller i selskab med en voksen Information Red Barnet udleverer indsamlingsvejledning til indsamleren med informationer om Red Barnets arbejde og beskrivelse af, hvad det vil sige at være indsamler for Red Barnet, og til hvilket formål der samles ind. I vejledningen er Red Barnets indsamlingstilladelse samt telefonnumre til kontaktpersoner på indsamlingsdagen. Resultatet af indsamlingen vil blive offentliggjort på Red Barnets hjemmeside, når det foreligger. Derudover vil indsamlingens resultat blive offentliggjort i henhold til gældende indsamlingslovgivning Synlighed Indsamleren bærer synligt navneskilt med Red Barnet logo Optræden Red Barnets indsamlere skal fremtræde korrekt, høfligt og på ingen måde anmassende. Ved f.eks. valgindsamlinger må indsamleren ikke rette personlig henvendelse til folk. I stedet kan indsamleren stilfærdigt, venligt og smilende fange folks blikke og på anden måde henlede deres opmærksomhed på indsamlingen. Indsamleren må naturligvis tale med dem, der henvender sig. Hvis nogen afslår at give et bidrag, skal dette selvfølgelig omgående accepteres med et smil Forsikring Red Barnet tegner ulykkesforsikring for alle indsamlere på indsamlingsdagen. 4

5 Optælling Optælling af de indsamlede midler foretages af Red Barnets medarbejdere eller frivillige i Red Barnets lokalkomiteer. Tømning og optælling af indsamlingsbøsserne foregår altid i nærvær af mindst to personer Uafleverede indsamlingsbøsser Afleverer indsamlere ikke indsamlingsbøssen, eller er der mistanke om misbrug af denne, vil relevante myndigheder blive informeret omgående Retningslinier for børn og indsamlinger Børn kan deltage i Red Barnets kampagner, hvor det er relevant, at børn hjælper børn. Følgende retningslinier skal altid overholdes, når børn inddrages i indsamlinger eller kampagner: Alder Børn under 13 år må ikke fungere som indsamlere, men må gerne ledsage voksne indsamlere. Børn mellem 13 og 18 år må kun være indsamlere for Red Barnet, når de samler ind sammen to og to eller i selskab med en voksen Frivillighed Børnene deltager på frivillig basis og modtager ikke løn, men kan samle penge ind til egne aktiviteter, f.eks. til skoleprojekter eller lign Ansvarlighed Børn har aldrig økonomisk ansvar i forbindelse med kampagner for Red Barnet Kollektiv Børn deltager altid i Red Barnet kampagner som et kollektiv med et fælles mål Retningslinier for ansættelse af børn Vedrørende ansættelse af børn henholder Red Barnet sig til gældende lovgivning Retningslinier for eksterne Face to Face fundraisere og samarbejde med andre virksomheder angående salg og indsamling Retningslinier for eksterne Face to Face fundraisere Når Red Barnet samarbejder med eksterne udbydere angående Face to Face rekruttering, telefon fundraising eller andre fundraising metoder, gælder følgende retningslinier: 5

6 Identifikation De eksterne fundraisere må ikke præsentere sig som værende fra Red Barnet. Det skal altid være klart for personen, der bliver kontaktet, hvilket firma fundraiserne kommer fra, og at de henvender sig på vegne af Red Barnet. Derfor skal de bære ID-kort med samarbejdspartnerens logo. For at synliggøre, at fundraiserne repræsenterer Red Barnet, kan de bære anden identifikation såsom t-shirts, jakker, tasker o.l. med Red Barnets logo Aflønning De eksterne fundraisere er ansat i henhold til funktionærloven, og aflønning kan være resultatafhængig. Der skal være åbenhed omkring aflønningen. Spørgsmål om fundraiserens aflønning skal derfor besvares med, at Fundraiseren får løn af Face to Face firmaet, og at denne udgift er en del af Red Barnets fundraisingudgifter Professionel optræden De eksterne fundraisere skal optræde professionelt og sikre, at deres handlinger hverken skader Red Barnet eller vores samarbejdspartner. De skal handle ærligt, så personen, der bliver kontaktet, ikke vildledes. De skal ikke presse enkeltpersoner til at tilmelde sig eller opfordre til, at de pågældende personer framelder sig andre humanitære organisationer. Bliver en ekstern fundraiser grebet i bedrageri, skal vedkommende straks opsiges, og tilfældet kan evt. resultere i politianmeldelse Retningslinier for samarbejder med andre virksomheder angående salg og indsamling Red Barnet ønsker at samarbejde med virksomheder med stærke brands og med værdier og holdninger, der er i overensstemmelse med Red Barnets værdier og holdninger. Formålet med samarbejdet er, at virksomheden gennem salg af varer eller indsamlinger yder økonomisk støtte til Red Barnets kamp for børns rettigheder. Udover de i punkt nævnte betingelser, henvises til punkt Identifikation Eksterne virksomheder må ikke præsentere sig som værende fra Red Barnet og må ikke give anledning til tvivl om dette hos den person, der kontaktes. Navnet på virksomheden og formålet med henvendelse skal klart fremgå. Samarbejdets karakter samt Red Barnets udbytte af dette skal altid være klart og synligt Aftale Forud for eventuelt salg eller indsamling på Red Barnets vegne foreligger en klar skriftlig aftale. Denne beskriver klart, hvilke rettigheder virksomheden har, samt i hvilket omfang, Red Barnets navn og logo kan anvendes i salgssituationen. Aftalen beskriver ligeledes samarbejdspartnerens forpligtelser overfor Red Barnet. Red Barnets partnere forpligter sig til ikke at engagere sig i aktiviteter, som på nogen måde kan skade Red Barnets omdømme eller er i modstrid med Red 6

7 Barnets værdier, jf. punkt Overtrædes aftalen er Red Barnet berettiget til at opsige denne uden yderligere varsel Professionel optræden De eksterne virksomheder skal optræde professionelt og sikre, at deres handlinger hverken skader Red Barnet eller vores samarbejdspartnere. De skal handle ærligt, så personen, der bliver kontaktet, ikke vildledes. De må ikke presse enkeltpersoner eller på anden måde opføre sig stødende, vildledende, aggressivt eller anmassende Sponsorsamarbejder Red Barnet ønsker at samarbejde med virksomheder med stærke brands og/eller værdier og holdninger, der er i overensstemmelse med Red Barnets værdier og holdninger. Formålet med samarbejdet er, at virksomheden yder økonomisk støtte til Red Barnets kamp for børns rettigheder, og at parterne gensidigt styrker og støtter hinandens image. I det følgende er retningslinerne for sponsoraftaler med private virksomheder beskrevet, efterfulgt af en kort gennemgang af Red Barnets procedure med henblik på at sikre, at vore samarbejdspartnere lever op til disse retningslinier Værdier Profilen på Red Barnets sponsorer er virksomheder, der har samme værdier som Red Barnet, således at der kan skabes synergi i markedsføringen. Red Barnets mandat og værdigrundlag er FN s Børnekonvention. Med udgangspunkt i konventionen om børns rettigheder, kæmper Red Barnet for: en verden, der respekterer børn en verden, der lytter til børn og lærer en verden, hvor alle børn har håb og muligheder Red Barnets værdier kan sammenfattes i følgende punkter: Omsorg Professionalisme Socialt ansvar Troværdighed Respekt for børns rettigheder Konventioner og retningslinier Red Barnet indgår kun erhvervssamarbejder med virksomheder, som følger FN s børnekonvention og ILO s retningslinier, og som har et godt omdømme og en fornuftig økonomi. For produktsponsorater er det derudover et krav, at virksomheder følger ISOBRO s indsamlingsetiske retningslinier. 7

8 Børnearbejde Virksomheden må ikke tillade skadelige former for børnearbejde. Med skadelige former for børnearbejde menes arbejde, som indskrænker børns ret til liv, uddannelse og sundhed, eller som hindrer børns fysiske, psykiske og sociale udvikling Tvangsarbejde Virksomheden må på ingen måde tillade tvangsarbejde Diskrimination Virksomheden må ikke diskriminere på grund af køn, race eller religion. Virksomheden må ikke diskriminere ansatte, som ønsker at deltage i en officielt anerkendt fagforening ILO s Konventioner Virksomheden må ikke tillade arbejdsforhold, der strider mod ILO s Konvention om sundhed og sikkerhed, ILO s Konvention om minimumsløn samt ILO s Konvention om arbejdstider Miljø Virksomheden må ikke modarbejde centrale internationale overenskomster på miljøområdet Screeningsprocedure Red Barnet fastlægger igennem sin screening af virksomheder de retningslinier og krav, som Red Barnet lægger vægt på over for hovedsponsorer, partnere, produktsamarbejdspartnere herunder leverandører til videresalg samt eventsponsorer (herefter benævnt samarbejdspartnere). Screeningsproceduren anvendes i forbindelse med nyindgåelse af samarbejder, sponsorater og partnerskaber. Med tiden vil screeningen blive udvidet til at omfatte eksisterende samarbejdsaftaler, når de skal fornyes eller ændres Samarbejdspartnere omfattet af screeningsproceduren Red Barnet arbejder med følgende typer og kategorier af samarbejdspartnere: Samarbejdspartnere, der er omfattet af screening, er partnere, hvor der er tale om en modydelse. Herunder retten til i kortere eller længere perioder at anvende Red Barnets logo. Hovedsponsorer: Støtter Red Barnet med langsigtede programmer. Red Barnet og hovedsponsorerne deler en række værdier og udvikler sammen kampagner, der markedsfører samarbejdet. Partnere: Støtter Red Barnet med større beløb og indgår aftale om fælles markedsføringskampagner Produktsamarbejder: Støtter Red Barnet med et specifikt produkt eller en særlig kompetence, som er til gavn for Red Barnets arbejde, herunder produkter til videresalg 8

9 Eventsponsorer: Støtter Red Barnets arbejde i forbindelse med enkeltstående arrangementer og begivenheder, som har velgørende og humanitære formål, og som samler penge ind til Red Barnets arbejde. Samarbejdspartnere, der IKKE er omfattet af screening: Venner: Virksomheder, der støtter Red Barnet med enkeltdonationer i form af større og mindre bidrag. Bidragydere: Privatpersoner, som støtter Red Barnets arbejde som enkeltmedlemmer eller virksomheder og organisationer, der bidrager med enkeltbidrag til f.eks. nødhjælpsindsatser og humanitære katastrofer. Organisatorisk gælder følgende hovedregler: Virksomheder er ansvarlige for deres leverandører i første led Moderselskaber er ansvarlige for deres majoritetsejede datterselskaber Datterselskaber er ikke ansvarlige for hændelser, som kan henføres til virksomheder højere oppe i organisationen Joint ventures behandles på lige fod med leverandører Virksomheder er ansvarlige for andre virksomheder, der har licens til deres varemærke. Samarbejdspartnere, der indgår sponsorat eller samarbejde med Red Barnet, skal dokumentere: Opfyldelse af dansk lovgivning, herunder at Virksomheden overholder forbrugermarkedslovgivningen samt konkurrencelovgivningen. Opfyldelse af menneskerettighederne og internationale miljøaftaler, herunder at: Produkter og tjenesteydelser er produceret på basis af lovlige aktiviteter samt opfylder krav om sikre, ikke-diskriminerende og sunde arbejdsvilkår. Virksomheder arbejder og agerer i overensstemmelse med FN s Global Compact s 11 principper på områderne: menneskerettigheder, arbejde, miljø og anti-korruption Virksomheden overholder forpligtelser indenfor internationale miljøaftaler Samarbejdspartnere skal stå inde for, at deres respektive organisation og virksomhed, datterselskaber eller associerede selskaber (leverandører, licenstagere mv.) IKKE: Tillader skadelige former for børnearbejde. Med skadelige former for børnearbejde menes arbejde som indskrænker børns ret til liv, uddannelse og sundhed eller som forhindrer børns fysiske, psykiske og sociale udvikling (FN s børnekonvention, 1989) Tillader tvangsarbejde (ILO convention 29; Forced Labour Convention) Bevidst diskriminerer på grund af køn, race eller religion Bevidst diskriminerer ansatte, som ønsker at deltage i en officielt anerkendt fagforening Tillader arbejdsforhold, der strider mod ILO s konvention om sundhed og sikkerhed, ILO s konvention om minimumsløn, samt ILO s konvention om arbejdstider Bevidst overtræder centrale internationale overenskomster og krav på miljøområdet 9

10 Virksomheder, brancher og produktgrupper udelukket fra økonomisk samarbejde ( No Go ) Red Barnet indgår ikke økonomisk samarbejde med virksomheder, brancher og produktgrupper, som vurderes at være uforenelige med Red Barnets mission og værdier. Dette omfatter: Tobak (drift af tobaksplantager, produktion af cigaretter, cigarer, pibetobak, snustobak og andre tobaksprodukter) Våben (ethvert produkt med formålet at dræbe, såre eller ødelægge inklusive produkter og teknologier som anvendes som platform for og er specialfremstillet til våbenproduktion eller våbenbrug herunder komponenter til våben og våbenteknologier såsom styresystemer og anden elektronisk udstyr) Pornografi (fremstilling, formidling og distribution af trykte medier, såvel som onlinetjenester, video og film, der portrætterer mænd, kvinder og børn på seksuelt eksplicit og nedværdigende måde og tænker i kommerciel udnyttelse) Virksomheder, der i deres markedsføring og salg af produkter samt portrættering og anvendelse af børn og unge i reklamer og medier, tænker i bevidst skade og kommerciel udnyttelse af og spekulation i børn og unge. En samarbejdspartners branchetilhørsforhold bestemmes af virksomhedens kerneaktivitet, således at Red Barnet samarbejder med virksomheder, hvis omsætning på ovenstående produktområder ikke overstiger 3 % af virksomhedens samlede omsætning. Aktivt engagement og korrektiv handling Red Barnet kan i nogle tilfælde vælge at samarbejde under særlige former og engagere sig aktivt med virksomheder og brancher, som er udelukket fra almindelige økonomiske samarbejder. I disse tilfælde, hvor virksomheden hører til gruppen af No Go brancher og produkter, eller hvor der i forbindelse med screeningen er konstateret kontroversielle forhold, vil samarbejdet være begrænset til nærmere definerede områder for sikring af børns rettigheder og forbedring af børns vilkår i tilknytning til produktions- og arbejdsmiljø. Og samarbejdet vil medvirke til at styrke virksomhedens opfyldelse af centrale etiske, miljømæssige og sociale retningslinier med grundlag i en handlingsplan Brancher og produktgrupper med skærpet opmærksomhed Følgende brancher og produktgrupper er omfattet af Red Barnets liste over brancher og produktgrupper med skærpet opmærksomhed på basis af deres potentielt skadelige virkninger for børn og deres familiers levevilkår og sundhed samt skade på miljø samt på basis af tidligere erfaringer med arbejdsmæssig og kommerciel anvendelse og udnyttelse af børn: Udvinding af olie, metaller og mineraler Produktion af kemikalier og kemiske produkter, der indeholder farlige stoffer Alkohol- og alkoholprodukter, hvor alkoholprocent er over 2,25 pct. af den totale volumen (produktion af alkoholiske drikke inklusive ølproduktion, destillation, fremstilling af vin såvel som blanding og tapning af alkoholiske drikke) 10

11 Træ- og møbelprodukter Tekstil, beklædning og fodtøj (herunder produktion af bomuld, tæpper, sportstøj samt produktion af fodbolde) Desuden er der krav til samarbejdspartnere om fuldstændig information og åbenhed om alle forhold i virksomheden. Virksomheden skal kunne fremlægge politikker og handlingsplaner, der adresserer de anførte ILO konventioner. Politikker, øvrige dokumenter og information fra forskningspartnere eller andre organisationer skal kunne anvise rutiner for auditering og overholdelse i forhold til virksomhedens politikker. Hvis virksomheden ikke kan fremlægge sådan dokumentation, er det nødvendigt med forudgående godkendelse af virksomhedens politik og praksis af Red Barnet, før samarbejde kan indgås Ophør af samarbejde En virksomhed kan blive ekskluderet fra samarbejde, hvis: Virksomheden nyligt (indenfor sidste 5 år) ved dom er blevet idømt en straf eller bod for overtrædelser af national og international lovgivning samt overtrædelse af eller manglende håndhævelse af forpligtelser over for Red Barnet indeholdt i samarbejdsaftalen, og dette ikke har resulteret i, at virksomheden har taget seriøse skridt til at ændre påviste overtrædelser Red Barnet har grund til at mistænke virksomheden for systematiske eller grove overtrædelser og eller der verserer en aktuel sag hos statslige eller internationale myndigheder Virksomheden over for Red Barnet indrømmer overtrædelser Virksomheden bevidst skjuler vigtig relevant information Virksomheden på anden måde handler kompromitterende for Red Barnets mission og omdømme Forventning om åbenhed og gennemsigtighed Red Barnet forventer at samarbejdspartnere vil være samarbejdsvillige og bidrage med aktivt at stille information til rådighed omkring dets produktion og produkter og muliggøre, at spørgsmål vedr. virksomhedens efterlevelse af samarbejdsaftalen løbende kan undersøges og afklares. I tilfælde, hvor virksomheden ikke opfylder Red Barnets krav og retningslinier, men hvor Red Barnet er overbevist om virksomhedens reelle intention og aktive tiltag til at opfylde retningslinierne, vil Red Barnet fra sag til sag efter forudgående screening kunne afgøre om et samarbejde er muligt og ønskeligt. Hvis der er usikkerhed mht. om samarbejdspartnere i brancher og produktgrupper med skærpet opmærksomhed overholder Red Barnets retningslinier eller hvis screeningsrapporten udtrykker kritiske forhold, så træffes beslutning om indgåelse af samarbejde af Generalsekretæren efter behandling i Red Barnets ledergruppe og efter indstilling fra Fundraisingchefen. Indgåelse af samarbejder om hovedsponsorater besluttes af Generalsekretæren efter indstilling fra Fundraisingchefen og behandling i Ledergruppen. Kontakten til samarbejdspartnere Kontakten til samarbejdspartnere varetages af Red Barnets Fundraisingafdeling. Dog skal Red Barnets CSR-rådgiver inddrages i tilfælde af samarbejder, der involverer korrektiv handling. 11

12 2. OFFENTLIGHED OG ÅBENHED OM FORMÅL, LEDELSE OG ØKONOMI DEN ÅBNE DØRS PRINCIP 2.1. Red Barnets målsætning Red Barnet er en del af International Save the Children Alliance Internationalt Red Barnet Red Barnet arbejder for: - En verden, der respekterer børn - En verden, der lytter til børn - En verden, hvor alle børn har håb og muligheder Red Barnet yder konkret støtte til udsatte børn i Danmark, i Europa og i verdens u-lande. Red Barnet tilrettelægger enhver indsats ud fra et børnerettighedsperspektiv. Red Barnet baserer sin hjælp på støtte til lokale partnere. Red Barnet lægger vægt på i samarbejde med lokale partnere og andre organisationer at bruge de praktiske erfaringer fra arbejdet med børn til at påvirke politikere og andre beslutningstagere til at gennemføre love og nye strukturer til fordel for børn og deres rettigheder Anvendelse af indsamlede midler Red Barnet arbejder i alle sine aktiviteter ud fra kriterierne: sparsommelighed, effektivitet og produktivitet. Det betyder, at Red Barnet indenfor alle aktiviteter søger de mest økonomiske og meste hensigtsmæssige aftaler for organisationen Organisationsdiagram Red Barnets organisationsdiagram er som en del af Red Barnets informationspolitik tilgængelig på Red Barnets bestyrelse På Red Barnets hjemmeside findes oplysninger om Red Barnets bestyrelse og udvalg. På hjemmesiden fremgår det, at politisk arbejde i Red Barnet er ulønnet De frivilliges rettigheder og forpligtelser De frivilliges rettigheder og forpligtelser er indeholdt i Red Barnets strategi for folkelig forankring, som er under fortsat udvikling. 12

13 2.6. Arbejdsforhold Politik omkring arbejdsforhold I bestræbelserne på at der i Red Barnet hersker ordnede forhold, er alle medarbejdere omfattet af overenskomst. Herudover er der i organisationen et samarbejdsudvalg og et sikkerhedsudvalg. Gode arbejdsforhold for Red Barnet er ønsket om at skabe en god arbejdsplads med en moderne, motiverende og tidssvarende ledelsesform, der kan tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere inden for organisationens virkeområde. Det er ønsket at skabe en arbejdsplads, hvor nøgleordene er: tryghed, gensidig respekt mellem medarbejderne og ledelsen faglig og personlig udvikling godt samarbejde med kvalificerede kolleger indflydelse på vigtige beslutninger både vedrørende udvikling af Red Barnets virke og eget arbejde Red Barnet tilstræber en høj grad af fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse og gennemførelse. Red Barnet ønsker at være i front med initiativer, som fremmer samspillet mellem familieliv og arbejde, når det gælder personalepolitik for børnefamilier såvel som for singler og seniorer. Som et led i Red Barnets ønske om Den børnesikre organisation skal alle medarbejdere, frivillige samt medarbejdere i andre ansættelsesforhold aflevere en straffeattest, som ledelsen vurderer ikke er i konflikt med deres opgaveløsning Arbejdsgange Ledelsen og medarbejdere indgår i en ærlig og åben dialog, hvor der lyttes og tages menneskelige hensyn, ligesom der gives støtte og motivation til rationalisering, videreudvikling og omstilling til nye krav. Det sikres, at der er gennemskuelige og synlige informations-, kommunikations- og beslutningsstrukturer i de enkelte afdelinger og i Red Barnet som helhed Miljøpolitik Af hensyn til miljø og økonomien heri, tilstræbes ansvarlighed i brugen af materialer og andre ressourcer i det daglige arbejde. Alle medarbejdere har en genbrugskasse til genbrugspapir, ligesom toner fra kopimaskiner, batterier m.v. indsamles og returneres til leverandøren Det rummelige arbejdsmarked Red Barnet er en arbejdsplads med trivsel og velvære, hvor der ved medarbejderes sygdom og lignende sikres fastholdelse ved inddragelse af sikkerhedsudvalg, tillidsrepræsentanter samt ledelse for at medvirke til at: 13

14 forebygge længerevarende sygefravær forebygge korte perioder med gentaget sygefravær reagere hurtigt og effektivt, når en medarbejder bliver syg eller kommer til skade sikre, at en syg medarbejders opgaver løses i forbindelse med fraværet Fastholdelse af medarbejdere skal tilstræbes, og derfor skal diverse offentlige ordninger såsom skånejob, fleksjob m.v. anvendes i den udstrækning, medarbejderen ønsker dette Krav til samarbejdspartnere og underleverandører Red Barnet har opstillet en række krav til samarbejdspartnere og underleverandører. Bliver kravene ikke opfyldt, forbeholder Red Barnet sig ret til at ophæve aftalerne. Red Barnet kræver, at samarbejdspartnere og underleverandører indestår for nedenstående krav i relationer til deres respektive organisation og virksomhed, datterselskaber eller associerede selskaber (leverandører mv.): Børnearbejde Virksomheden må ikke tillade skadelige former for børnearbejde. Med skadelige former for børnearbejde menes arbejde, som indskrænker børns ret til liv, uddannelse og sundhed, eller som hindrer børns fysiske, psykiske og sociale udvikling Tvangsarbejde Virksomheden må på ingen måde tillade tvangsarbejde Diskrimination Virksomheden må ikke bevidst diskriminere på grund af køn, race eller religion. Virksomheden må ikke diskriminere ansatte, som ønsker at deltage i en officielt anerkendt fagforening ILO s Konventioner Virksomheden må ikke tillade arbejdsforhold, der strider mod ILO s Konvention om sundhed og sikkerhed, ILO s Konvention om minimumsløn samt ILO s Konvention om arbejdstider Miljø Virksomheden må ikke bevidst modarbejde centrale internationale overenskomster på miljøområdet Red Barnets mission og omdømme Virksomheden må ikke bryde ovenstående punkter eller på anden måde handle kompromitterende for Red Barnets mission og omdømme. 14

15 Screeningsprocedure Jævnfør punkt Informationspolitik På Red Barnets hjemmeside kan interesserede altid finde oplysninger om eksterne evalueringer af Red Barnets aktiviteter, seneste årsberetning og revideret årsregnskab med revisorpåtegning samt Red Barnets vedtægter FN s Børnekonvention Red Barnet/Save the Children Alliance arbejder aktivt for en anerkendelse og respektfuld realisering af børns konventionssikrede rettigheder, som de er beskrevet i FN Konventionen om Barnets Rettigheder (1989). Red Barnet arbejder i denne gerning med alle relevante aktører: myndigheder, forældre, børn m.fl. og leverer serviceydelser til nødstedte børn samt udøver fortaler- og informationsvirksomhed, analyse, træning, kapacitetsopbygning m.m. Det være sig i Danmark eller i udlandet Red Barnet baserer i størst mulige omfang sine aktiviteter på internationalt anerkendte standarder såsom SPHERE-standarder, Code of Conduct mv. Endvidere har Red Barnet/Save the Children Alliance udviklet en række mere konkrete oversættelser af, hvordan de internationale normer, fastsat i konventioner, kan operationaliseres i diverse kontekster og dermed fremme respekten for menneskerettighederne på globalt plan. 15

16 3. TROVÆRDIGHED VEDRØRENDE FORMÅL, INDSAMLING OG BRUG AF INDSAMLEDE MIDLER DEN REDELIGE KOMMUNIKATION 3.1. Administrationsudgifter Der er udarbejdet klare retningslinier for beregning af administrationsudgifter, som bygger på begreberne: effektivitet, produktivitet og sparsommelighed. Administrationsudgifter er klart defineret og afgrænset i forhold til kerneområdet og må maksimalt udgøre 7 9 % af de samlede udgifter. Red Barnet anvender de samme retningslinier for udgifter til kørsels- og rejseaktiviteter, som til enhver tid er gældende i Staten og Danida. Red Barnets anvendelse af betalingskort er klart defineret, og medarbejderne får udleveret retningslinierne ved modtagelsen af betalingskort og underskriver samtidig erklæring om, at de gældende retningslinier følges Lokaler m.m. Red Barnet skal som alle virksomheder opfylde arbejdsmiljølovgivningen. Indretningen af arbejdspladser sker i samarbejde med ekstern konsulent i tæt samarbejde med sikkerhedsudvalget. Red Barnets administration står for til enhver tid at have optimale samarbejdsaftaler med leverandører, der enten sponserer inventar, udstyr eller rabataftaler Personalepolitik Lønpolitik Alle medarbejdere i Red Barnet er omfattet af overenskomst indgået i Overenskomsten forebygger vilkårligheder og uigennemsigtigheder, ligesom det klart fremgår, hvorledes medarbejdere indplaceres Personalepolitik Red Barnet er kendetegnet ved, at de krav og rammer, som strategier og handlingsplaner stiller til medarbejderne og ledelsen, anskueliggøres, således at det er klart, hvilken retning organisationen skal udvikle sig i og hvilke mål, der skal nås. Det er Red Barnets mål at tiltrække og fastholde de bedst fagligt og personligt kvalificerede personer. Red Barnet følger lov om ligestilling mellem mænd og kvinder og lov om etnisk ligestilling med henblik på ikke at diskriminere mod politisk og religiøst tilhørsforhold samt at være opmærksom på handicappedes særlige muligheder. 16

17 3.4. Formue Red Barnets økonomiske strategi omfatter i hovedpunkter: Egenkapital Likviditet Driftsresultat Administrationsprocent Egenkapital Det er Red Barnets målsætning, at 15 mio. kr. af egenkapitalen skal opdeles, som følger: 10 mio. kr. er bunden egenkapital, som den absolutte nedre grænse 5 mio. kr. er at betragte som arbejdskapital, som kan anvendes til at igangsætte nye projekter og investeringer Likviditet Det er Red Barnets målsætning at opretholde en sund likviditet, hvor en kassekredit på 5 mio. kr. opretholdes. Kassekreditten skal sikre, at Red Barnet får det optimale renteafkast, hvorved overskydende likviditet placeres i danske kreditforeningsobligationer. Udover en mindre bankaktiebeholdning, er det Red Barnets målsætning udelukkende at investere overskydende likviditet i danske kreditforeningsobligationer, aftaleindlån, statsgældsbeviser e.l. med samme lave risiko Driftsresultat Det er Red Barnets målsætning, at den fremtidige drift skal udvise et nulresultat eller et mindre overskud på den ordinære drift. Det er samtidigt målsætningen, at såfremt Red Barnet får overskud på den ordinære drift, skal disse midler fremadrettet anvendes til programarbejde. Dette er også gældende for de indsamlede midler i lokalkomitéerne Administrationsprocent Det er Red Barnets klare målsætning, at der fortsat skal være en stram økonomisk styring på omkostningssiden. Målsætningen er, at administrationsprocenten ikke må overstige 9 % ud fra de gældende retningslinier om beregning af administrationsprocenten. 17

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for.

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Side 1 af 3 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Det vil være

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Indsamlingsetiske retningslinier (del B) for Danske Sømands- og Udlandskirker, vedtaget af bestyrelsen 15. april 2009

Indsamlingsetiske retningslinier (del B) for Danske Sømands- og Udlandskirker, vedtaget af bestyrelsen 15. april 2009 Side 1 af 5 Del A er fælles for alle ISOBRO-organisationer, og kan findes både på ISOBROs og på DSUKs hjemmesider.. DEL B: Emner, som medlemmerne af ISOBRO selv forpligter sig til at opstille retningslinier

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) De Indsamlingsetiske Retningslinier består af 2 dele jævnfør stiftelsesdokumentet

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere