Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet. Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet. Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005"

Transkript

1 Indsamlingsetiske retningslinier for Red Barnet Udarbejdet af Red Barnet Juni 2005

2 RED BARNETS INDSAMLINGSETISKE RETNINGSLINIER Retningslinjer for frivillige indsamlere Alder Information Synlighed Optræden Forsikring Optælling Uafleverede indsamlingsbøsser Retningslinier for børn og indsamlinger Alder Frivillighed Ansvarlighed Kollektiv Retningslinier for ansættelse af børn Retningslinier for eksterne Face to Face fundraisere og samarbejde med andre virksomheder angående salg og indsamling Retningslinier for eksterne Face to Face fundraisere Identifikation Aflønning Professionel optræden Retningslinier for samarbejder med andre virksomheder angående salg og indsamling Identifikation Aftale Professionel optræden Sponsorsamarbejder Værdier Konventioner og retningslinier Børnearbejde Tvangsarbejde Diskrimination ILO s Konventioner Miljø Screeningsprocedure Samarbejdspartnere omfattet af screeningsproceduren Virksomheder, brancher og produktgrupper udelukket fra økonomisk samarbejde ( No Go ) Brancher og produktgrupper med skærpet opmærksomhed Ophør af samarbejde Forventning om åbenhed og gennemsigtighed

3 2. OFFENTLIGHED OG ÅBENHED OM FORMÅL, LEDELSE OG ØKONOMI DEN ÅBNE DØRS PRINCIP Red Barnets målsætning Anvendelse af indsamlede midler Organisationsdiagram Red Barnets bestyrelse De frivilliges rettigheder og forpligtelser Arbejdsforhold Politik omkring arbejdsforhold Arbejdsgange Miljøpolitik Det rummelige arbejdsmarked Krav til samarbejdspartnere og underleverandører Børnearbejde Tvangsarbejde Diskrimination ILO s Konventioner Miljø Red Barnets mission og omdømme Screeningsprocedure Informationspolitik FN s Børnekonvention TROVÆRDIGHED VEDRØRENDE FORMÅL, INDSAMLING OG BRUG AF INDSAMLEDE MIDLER DEN REDELIGE KOMMUNIKATION Administrationsudgifter Lokaler m.m Personalepolitik Lønpolitik Personalepolitik Formue Egenkapital Likviditet Driftsresultat Administrationsprocent

4 RED BARNETS INDSAMLINGSETISKE RETNINGSLINIER Formålet med Red Barnets indsamlinger skal altid være kendt for indsamlere og bidragsydere. Derudover har Red Barnet opstillet følgende retningslinier for indsamling af private midler for at sikre bidragsydernes integritet og handlefrihed Retningslinjer for frivillige indsamlere Red Barnet følger lov nr. 623 af og bekendtgørelse nr. 523 om offentlige indsamlinger. Red Barnet benytter bl.a. frivillige indsamlere ved landsdækkende valgindsamlinger. Red Barnet har opstillet følgende retningsliner for brug af frivillige indsamlere: Alder Børn under 13 år må ikke fungere som indsamlere, men må gerne ledsage voksne indsamlere. Børn mellem 13 og 18 år må kun være indsamlere for Red Barnet, når de samler ind sammen to og to eller i selskab med en voksen Information Red Barnet udleverer indsamlingsvejledning til indsamleren med informationer om Red Barnets arbejde og beskrivelse af, hvad det vil sige at være indsamler for Red Barnet, og til hvilket formål der samles ind. I vejledningen er Red Barnets indsamlingstilladelse samt telefonnumre til kontaktpersoner på indsamlingsdagen. Resultatet af indsamlingen vil blive offentliggjort på Red Barnets hjemmeside, når det foreligger. Derudover vil indsamlingens resultat blive offentliggjort i henhold til gældende indsamlingslovgivning Synlighed Indsamleren bærer synligt navneskilt med Red Barnet logo Optræden Red Barnets indsamlere skal fremtræde korrekt, høfligt og på ingen måde anmassende. Ved f.eks. valgindsamlinger må indsamleren ikke rette personlig henvendelse til folk. I stedet kan indsamleren stilfærdigt, venligt og smilende fange folks blikke og på anden måde henlede deres opmærksomhed på indsamlingen. Indsamleren må naturligvis tale med dem, der henvender sig. Hvis nogen afslår at give et bidrag, skal dette selvfølgelig omgående accepteres med et smil Forsikring Red Barnet tegner ulykkesforsikring for alle indsamlere på indsamlingsdagen. 4

5 Optælling Optælling af de indsamlede midler foretages af Red Barnets medarbejdere eller frivillige i Red Barnets lokalkomiteer. Tømning og optælling af indsamlingsbøsserne foregår altid i nærvær af mindst to personer Uafleverede indsamlingsbøsser Afleverer indsamlere ikke indsamlingsbøssen, eller er der mistanke om misbrug af denne, vil relevante myndigheder blive informeret omgående Retningslinier for børn og indsamlinger Børn kan deltage i Red Barnets kampagner, hvor det er relevant, at børn hjælper børn. Følgende retningslinier skal altid overholdes, når børn inddrages i indsamlinger eller kampagner: Alder Børn under 13 år må ikke fungere som indsamlere, men må gerne ledsage voksne indsamlere. Børn mellem 13 og 18 år må kun være indsamlere for Red Barnet, når de samler ind sammen to og to eller i selskab med en voksen Frivillighed Børnene deltager på frivillig basis og modtager ikke løn, men kan samle penge ind til egne aktiviteter, f.eks. til skoleprojekter eller lign Ansvarlighed Børn har aldrig økonomisk ansvar i forbindelse med kampagner for Red Barnet Kollektiv Børn deltager altid i Red Barnet kampagner som et kollektiv med et fælles mål Retningslinier for ansættelse af børn Vedrørende ansættelse af børn henholder Red Barnet sig til gældende lovgivning Retningslinier for eksterne Face to Face fundraisere og samarbejde med andre virksomheder angående salg og indsamling Retningslinier for eksterne Face to Face fundraisere Når Red Barnet samarbejder med eksterne udbydere angående Face to Face rekruttering, telefon fundraising eller andre fundraising metoder, gælder følgende retningslinier: 5

6 Identifikation De eksterne fundraisere må ikke præsentere sig som værende fra Red Barnet. Det skal altid være klart for personen, der bliver kontaktet, hvilket firma fundraiserne kommer fra, og at de henvender sig på vegne af Red Barnet. Derfor skal de bære ID-kort med samarbejdspartnerens logo. For at synliggøre, at fundraiserne repræsenterer Red Barnet, kan de bære anden identifikation såsom t-shirts, jakker, tasker o.l. med Red Barnets logo Aflønning De eksterne fundraisere er ansat i henhold til funktionærloven, og aflønning kan være resultatafhængig. Der skal være åbenhed omkring aflønningen. Spørgsmål om fundraiserens aflønning skal derfor besvares med, at Fundraiseren får løn af Face to Face firmaet, og at denne udgift er en del af Red Barnets fundraisingudgifter Professionel optræden De eksterne fundraisere skal optræde professionelt og sikre, at deres handlinger hverken skader Red Barnet eller vores samarbejdspartner. De skal handle ærligt, så personen, der bliver kontaktet, ikke vildledes. De skal ikke presse enkeltpersoner til at tilmelde sig eller opfordre til, at de pågældende personer framelder sig andre humanitære organisationer. Bliver en ekstern fundraiser grebet i bedrageri, skal vedkommende straks opsiges, og tilfældet kan evt. resultere i politianmeldelse Retningslinier for samarbejder med andre virksomheder angående salg og indsamling Red Barnet ønsker at samarbejde med virksomheder med stærke brands og med værdier og holdninger, der er i overensstemmelse med Red Barnets værdier og holdninger. Formålet med samarbejdet er, at virksomheden gennem salg af varer eller indsamlinger yder økonomisk støtte til Red Barnets kamp for børns rettigheder. Udover de i punkt nævnte betingelser, henvises til punkt Identifikation Eksterne virksomheder må ikke præsentere sig som værende fra Red Barnet og må ikke give anledning til tvivl om dette hos den person, der kontaktes. Navnet på virksomheden og formålet med henvendelse skal klart fremgå. Samarbejdets karakter samt Red Barnets udbytte af dette skal altid være klart og synligt Aftale Forud for eventuelt salg eller indsamling på Red Barnets vegne foreligger en klar skriftlig aftale. Denne beskriver klart, hvilke rettigheder virksomheden har, samt i hvilket omfang, Red Barnets navn og logo kan anvendes i salgssituationen. Aftalen beskriver ligeledes samarbejdspartnerens forpligtelser overfor Red Barnet. Red Barnets partnere forpligter sig til ikke at engagere sig i aktiviteter, som på nogen måde kan skade Red Barnets omdømme eller er i modstrid med Red 6

7 Barnets værdier, jf. punkt Overtrædes aftalen er Red Barnet berettiget til at opsige denne uden yderligere varsel Professionel optræden De eksterne virksomheder skal optræde professionelt og sikre, at deres handlinger hverken skader Red Barnet eller vores samarbejdspartnere. De skal handle ærligt, så personen, der bliver kontaktet, ikke vildledes. De må ikke presse enkeltpersoner eller på anden måde opføre sig stødende, vildledende, aggressivt eller anmassende Sponsorsamarbejder Red Barnet ønsker at samarbejde med virksomheder med stærke brands og/eller værdier og holdninger, der er i overensstemmelse med Red Barnets værdier og holdninger. Formålet med samarbejdet er, at virksomheden yder økonomisk støtte til Red Barnets kamp for børns rettigheder, og at parterne gensidigt styrker og støtter hinandens image. I det følgende er retningslinerne for sponsoraftaler med private virksomheder beskrevet, efterfulgt af en kort gennemgang af Red Barnets procedure med henblik på at sikre, at vore samarbejdspartnere lever op til disse retningslinier Værdier Profilen på Red Barnets sponsorer er virksomheder, der har samme værdier som Red Barnet, således at der kan skabes synergi i markedsføringen. Red Barnets mandat og værdigrundlag er FN s Børnekonvention. Med udgangspunkt i konventionen om børns rettigheder, kæmper Red Barnet for: en verden, der respekterer børn en verden, der lytter til børn og lærer en verden, hvor alle børn har håb og muligheder Red Barnets værdier kan sammenfattes i følgende punkter: Omsorg Professionalisme Socialt ansvar Troværdighed Respekt for børns rettigheder Konventioner og retningslinier Red Barnet indgår kun erhvervssamarbejder med virksomheder, som følger FN s børnekonvention og ILO s retningslinier, og som har et godt omdømme og en fornuftig økonomi. For produktsponsorater er det derudover et krav, at virksomheder følger ISOBRO s indsamlingsetiske retningslinier. 7

8 Børnearbejde Virksomheden må ikke tillade skadelige former for børnearbejde. Med skadelige former for børnearbejde menes arbejde, som indskrænker børns ret til liv, uddannelse og sundhed, eller som hindrer børns fysiske, psykiske og sociale udvikling Tvangsarbejde Virksomheden må på ingen måde tillade tvangsarbejde Diskrimination Virksomheden må ikke diskriminere på grund af køn, race eller religion. Virksomheden må ikke diskriminere ansatte, som ønsker at deltage i en officielt anerkendt fagforening ILO s Konventioner Virksomheden må ikke tillade arbejdsforhold, der strider mod ILO s Konvention om sundhed og sikkerhed, ILO s Konvention om minimumsløn samt ILO s Konvention om arbejdstider Miljø Virksomheden må ikke modarbejde centrale internationale overenskomster på miljøområdet Screeningsprocedure Red Barnet fastlægger igennem sin screening af virksomheder de retningslinier og krav, som Red Barnet lægger vægt på over for hovedsponsorer, partnere, produktsamarbejdspartnere herunder leverandører til videresalg samt eventsponsorer (herefter benævnt samarbejdspartnere). Screeningsproceduren anvendes i forbindelse med nyindgåelse af samarbejder, sponsorater og partnerskaber. Med tiden vil screeningen blive udvidet til at omfatte eksisterende samarbejdsaftaler, når de skal fornyes eller ændres Samarbejdspartnere omfattet af screeningsproceduren Red Barnet arbejder med følgende typer og kategorier af samarbejdspartnere: Samarbejdspartnere, der er omfattet af screening, er partnere, hvor der er tale om en modydelse. Herunder retten til i kortere eller længere perioder at anvende Red Barnets logo. Hovedsponsorer: Støtter Red Barnet med langsigtede programmer. Red Barnet og hovedsponsorerne deler en række værdier og udvikler sammen kampagner, der markedsfører samarbejdet. Partnere: Støtter Red Barnet med større beløb og indgår aftale om fælles markedsføringskampagner Produktsamarbejder: Støtter Red Barnet med et specifikt produkt eller en særlig kompetence, som er til gavn for Red Barnets arbejde, herunder produkter til videresalg 8

9 Eventsponsorer: Støtter Red Barnets arbejde i forbindelse med enkeltstående arrangementer og begivenheder, som har velgørende og humanitære formål, og som samler penge ind til Red Barnets arbejde. Samarbejdspartnere, der IKKE er omfattet af screening: Venner: Virksomheder, der støtter Red Barnet med enkeltdonationer i form af større og mindre bidrag. Bidragydere: Privatpersoner, som støtter Red Barnets arbejde som enkeltmedlemmer eller virksomheder og organisationer, der bidrager med enkeltbidrag til f.eks. nødhjælpsindsatser og humanitære katastrofer. Organisatorisk gælder følgende hovedregler: Virksomheder er ansvarlige for deres leverandører i første led Moderselskaber er ansvarlige for deres majoritetsejede datterselskaber Datterselskaber er ikke ansvarlige for hændelser, som kan henføres til virksomheder højere oppe i organisationen Joint ventures behandles på lige fod med leverandører Virksomheder er ansvarlige for andre virksomheder, der har licens til deres varemærke. Samarbejdspartnere, der indgår sponsorat eller samarbejde med Red Barnet, skal dokumentere: Opfyldelse af dansk lovgivning, herunder at Virksomheden overholder forbrugermarkedslovgivningen samt konkurrencelovgivningen. Opfyldelse af menneskerettighederne og internationale miljøaftaler, herunder at: Produkter og tjenesteydelser er produceret på basis af lovlige aktiviteter samt opfylder krav om sikre, ikke-diskriminerende og sunde arbejdsvilkår. Virksomheder arbejder og agerer i overensstemmelse med FN s Global Compact s 11 principper på områderne: menneskerettigheder, arbejde, miljø og anti-korruption Virksomheden overholder forpligtelser indenfor internationale miljøaftaler Samarbejdspartnere skal stå inde for, at deres respektive organisation og virksomhed, datterselskaber eller associerede selskaber (leverandører, licenstagere mv.) IKKE: Tillader skadelige former for børnearbejde. Med skadelige former for børnearbejde menes arbejde som indskrænker børns ret til liv, uddannelse og sundhed eller som forhindrer børns fysiske, psykiske og sociale udvikling (FN s børnekonvention, 1989) Tillader tvangsarbejde (ILO convention 29; Forced Labour Convention) Bevidst diskriminerer på grund af køn, race eller religion Bevidst diskriminerer ansatte, som ønsker at deltage i en officielt anerkendt fagforening Tillader arbejdsforhold, der strider mod ILO s konvention om sundhed og sikkerhed, ILO s konvention om minimumsløn, samt ILO s konvention om arbejdstider Bevidst overtræder centrale internationale overenskomster og krav på miljøområdet 9

10 Virksomheder, brancher og produktgrupper udelukket fra økonomisk samarbejde ( No Go ) Red Barnet indgår ikke økonomisk samarbejde med virksomheder, brancher og produktgrupper, som vurderes at være uforenelige med Red Barnets mission og værdier. Dette omfatter: Tobak (drift af tobaksplantager, produktion af cigaretter, cigarer, pibetobak, snustobak og andre tobaksprodukter) Våben (ethvert produkt med formålet at dræbe, såre eller ødelægge inklusive produkter og teknologier som anvendes som platform for og er specialfremstillet til våbenproduktion eller våbenbrug herunder komponenter til våben og våbenteknologier såsom styresystemer og anden elektronisk udstyr) Pornografi (fremstilling, formidling og distribution af trykte medier, såvel som onlinetjenester, video og film, der portrætterer mænd, kvinder og børn på seksuelt eksplicit og nedværdigende måde og tænker i kommerciel udnyttelse) Virksomheder, der i deres markedsføring og salg af produkter samt portrættering og anvendelse af børn og unge i reklamer og medier, tænker i bevidst skade og kommerciel udnyttelse af og spekulation i børn og unge. En samarbejdspartners branchetilhørsforhold bestemmes af virksomhedens kerneaktivitet, således at Red Barnet samarbejder med virksomheder, hvis omsætning på ovenstående produktområder ikke overstiger 3 % af virksomhedens samlede omsætning. Aktivt engagement og korrektiv handling Red Barnet kan i nogle tilfælde vælge at samarbejde under særlige former og engagere sig aktivt med virksomheder og brancher, som er udelukket fra almindelige økonomiske samarbejder. I disse tilfælde, hvor virksomheden hører til gruppen af No Go brancher og produkter, eller hvor der i forbindelse med screeningen er konstateret kontroversielle forhold, vil samarbejdet være begrænset til nærmere definerede områder for sikring af børns rettigheder og forbedring af børns vilkår i tilknytning til produktions- og arbejdsmiljø. Og samarbejdet vil medvirke til at styrke virksomhedens opfyldelse af centrale etiske, miljømæssige og sociale retningslinier med grundlag i en handlingsplan Brancher og produktgrupper med skærpet opmærksomhed Følgende brancher og produktgrupper er omfattet af Red Barnets liste over brancher og produktgrupper med skærpet opmærksomhed på basis af deres potentielt skadelige virkninger for børn og deres familiers levevilkår og sundhed samt skade på miljø samt på basis af tidligere erfaringer med arbejdsmæssig og kommerciel anvendelse og udnyttelse af børn: Udvinding af olie, metaller og mineraler Produktion af kemikalier og kemiske produkter, der indeholder farlige stoffer Alkohol- og alkoholprodukter, hvor alkoholprocent er over 2,25 pct. af den totale volumen (produktion af alkoholiske drikke inklusive ølproduktion, destillation, fremstilling af vin såvel som blanding og tapning af alkoholiske drikke) 10

11 Træ- og møbelprodukter Tekstil, beklædning og fodtøj (herunder produktion af bomuld, tæpper, sportstøj samt produktion af fodbolde) Desuden er der krav til samarbejdspartnere om fuldstændig information og åbenhed om alle forhold i virksomheden. Virksomheden skal kunne fremlægge politikker og handlingsplaner, der adresserer de anførte ILO konventioner. Politikker, øvrige dokumenter og information fra forskningspartnere eller andre organisationer skal kunne anvise rutiner for auditering og overholdelse i forhold til virksomhedens politikker. Hvis virksomheden ikke kan fremlægge sådan dokumentation, er det nødvendigt med forudgående godkendelse af virksomhedens politik og praksis af Red Barnet, før samarbejde kan indgås Ophør af samarbejde En virksomhed kan blive ekskluderet fra samarbejde, hvis: Virksomheden nyligt (indenfor sidste 5 år) ved dom er blevet idømt en straf eller bod for overtrædelser af national og international lovgivning samt overtrædelse af eller manglende håndhævelse af forpligtelser over for Red Barnet indeholdt i samarbejdsaftalen, og dette ikke har resulteret i, at virksomheden har taget seriøse skridt til at ændre påviste overtrædelser Red Barnet har grund til at mistænke virksomheden for systematiske eller grove overtrædelser og eller der verserer en aktuel sag hos statslige eller internationale myndigheder Virksomheden over for Red Barnet indrømmer overtrædelser Virksomheden bevidst skjuler vigtig relevant information Virksomheden på anden måde handler kompromitterende for Red Barnets mission og omdømme Forventning om åbenhed og gennemsigtighed Red Barnet forventer at samarbejdspartnere vil være samarbejdsvillige og bidrage med aktivt at stille information til rådighed omkring dets produktion og produkter og muliggøre, at spørgsmål vedr. virksomhedens efterlevelse af samarbejdsaftalen løbende kan undersøges og afklares. I tilfælde, hvor virksomheden ikke opfylder Red Barnets krav og retningslinier, men hvor Red Barnet er overbevist om virksomhedens reelle intention og aktive tiltag til at opfylde retningslinierne, vil Red Barnet fra sag til sag efter forudgående screening kunne afgøre om et samarbejde er muligt og ønskeligt. Hvis der er usikkerhed mht. om samarbejdspartnere i brancher og produktgrupper med skærpet opmærksomhed overholder Red Barnets retningslinier eller hvis screeningsrapporten udtrykker kritiske forhold, så træffes beslutning om indgåelse af samarbejde af Generalsekretæren efter behandling i Red Barnets ledergruppe og efter indstilling fra Fundraisingchefen. Indgåelse af samarbejder om hovedsponsorater besluttes af Generalsekretæren efter indstilling fra Fundraisingchefen og behandling i Ledergruppen. Kontakten til samarbejdspartnere Kontakten til samarbejdspartnere varetages af Red Barnets Fundraisingafdeling. Dog skal Red Barnets CSR-rådgiver inddrages i tilfælde af samarbejder, der involverer korrektiv handling. 11

12 2. OFFENTLIGHED OG ÅBENHED OM FORMÅL, LEDELSE OG ØKONOMI DEN ÅBNE DØRS PRINCIP 2.1. Red Barnets målsætning Red Barnet er en del af International Save the Children Alliance Internationalt Red Barnet Red Barnet arbejder for: - En verden, der respekterer børn - En verden, der lytter til børn - En verden, hvor alle børn har håb og muligheder Red Barnet yder konkret støtte til udsatte børn i Danmark, i Europa og i verdens u-lande. Red Barnet tilrettelægger enhver indsats ud fra et børnerettighedsperspektiv. Red Barnet baserer sin hjælp på støtte til lokale partnere. Red Barnet lægger vægt på i samarbejde med lokale partnere og andre organisationer at bruge de praktiske erfaringer fra arbejdet med børn til at påvirke politikere og andre beslutningstagere til at gennemføre love og nye strukturer til fordel for børn og deres rettigheder Anvendelse af indsamlede midler Red Barnet arbejder i alle sine aktiviteter ud fra kriterierne: sparsommelighed, effektivitet og produktivitet. Det betyder, at Red Barnet indenfor alle aktiviteter søger de mest økonomiske og meste hensigtsmæssige aftaler for organisationen Organisationsdiagram Red Barnets organisationsdiagram er som en del af Red Barnets informationspolitik tilgængelig på Red Barnets bestyrelse På Red Barnets hjemmeside findes oplysninger om Red Barnets bestyrelse og udvalg. På hjemmesiden fremgår det, at politisk arbejde i Red Barnet er ulønnet De frivilliges rettigheder og forpligtelser De frivilliges rettigheder og forpligtelser er indeholdt i Red Barnets strategi for folkelig forankring, som er under fortsat udvikling. 12

13 2.6. Arbejdsforhold Politik omkring arbejdsforhold I bestræbelserne på at der i Red Barnet hersker ordnede forhold, er alle medarbejdere omfattet af overenskomst. Herudover er der i organisationen et samarbejdsudvalg og et sikkerhedsudvalg. Gode arbejdsforhold for Red Barnet er ønsket om at skabe en god arbejdsplads med en moderne, motiverende og tidssvarende ledelsesform, der kan tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere inden for organisationens virkeområde. Det er ønsket at skabe en arbejdsplads, hvor nøgleordene er: tryghed, gensidig respekt mellem medarbejderne og ledelsen faglig og personlig udvikling godt samarbejde med kvalificerede kolleger indflydelse på vigtige beslutninger både vedrørende udvikling af Red Barnets virke og eget arbejde Red Barnet tilstræber en høj grad af fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse og gennemførelse. Red Barnet ønsker at være i front med initiativer, som fremmer samspillet mellem familieliv og arbejde, når det gælder personalepolitik for børnefamilier såvel som for singler og seniorer. Som et led i Red Barnets ønske om Den børnesikre organisation skal alle medarbejdere, frivillige samt medarbejdere i andre ansættelsesforhold aflevere en straffeattest, som ledelsen vurderer ikke er i konflikt med deres opgaveløsning Arbejdsgange Ledelsen og medarbejdere indgår i en ærlig og åben dialog, hvor der lyttes og tages menneskelige hensyn, ligesom der gives støtte og motivation til rationalisering, videreudvikling og omstilling til nye krav. Det sikres, at der er gennemskuelige og synlige informations-, kommunikations- og beslutningsstrukturer i de enkelte afdelinger og i Red Barnet som helhed Miljøpolitik Af hensyn til miljø og økonomien heri, tilstræbes ansvarlighed i brugen af materialer og andre ressourcer i det daglige arbejde. Alle medarbejdere har en genbrugskasse til genbrugspapir, ligesom toner fra kopimaskiner, batterier m.v. indsamles og returneres til leverandøren Det rummelige arbejdsmarked Red Barnet er en arbejdsplads med trivsel og velvære, hvor der ved medarbejderes sygdom og lignende sikres fastholdelse ved inddragelse af sikkerhedsudvalg, tillidsrepræsentanter samt ledelse for at medvirke til at: 13

14 forebygge længerevarende sygefravær forebygge korte perioder med gentaget sygefravær reagere hurtigt og effektivt, når en medarbejder bliver syg eller kommer til skade sikre, at en syg medarbejders opgaver løses i forbindelse med fraværet Fastholdelse af medarbejdere skal tilstræbes, og derfor skal diverse offentlige ordninger såsom skånejob, fleksjob m.v. anvendes i den udstrækning, medarbejderen ønsker dette Krav til samarbejdspartnere og underleverandører Red Barnet har opstillet en række krav til samarbejdspartnere og underleverandører. Bliver kravene ikke opfyldt, forbeholder Red Barnet sig ret til at ophæve aftalerne. Red Barnet kræver, at samarbejdspartnere og underleverandører indestår for nedenstående krav i relationer til deres respektive organisation og virksomhed, datterselskaber eller associerede selskaber (leverandører mv.): Børnearbejde Virksomheden må ikke tillade skadelige former for børnearbejde. Med skadelige former for børnearbejde menes arbejde, som indskrænker børns ret til liv, uddannelse og sundhed, eller som hindrer børns fysiske, psykiske og sociale udvikling Tvangsarbejde Virksomheden må på ingen måde tillade tvangsarbejde Diskrimination Virksomheden må ikke bevidst diskriminere på grund af køn, race eller religion. Virksomheden må ikke diskriminere ansatte, som ønsker at deltage i en officielt anerkendt fagforening ILO s Konventioner Virksomheden må ikke tillade arbejdsforhold, der strider mod ILO s Konvention om sundhed og sikkerhed, ILO s Konvention om minimumsløn samt ILO s Konvention om arbejdstider Miljø Virksomheden må ikke bevidst modarbejde centrale internationale overenskomster på miljøområdet Red Barnets mission og omdømme Virksomheden må ikke bryde ovenstående punkter eller på anden måde handle kompromitterende for Red Barnets mission og omdømme. 14

15 Screeningsprocedure Jævnfør punkt Informationspolitik På Red Barnets hjemmeside kan interesserede altid finde oplysninger om eksterne evalueringer af Red Barnets aktiviteter, seneste årsberetning og revideret årsregnskab med revisorpåtegning samt Red Barnets vedtægter FN s Børnekonvention Red Barnet/Save the Children Alliance arbejder aktivt for en anerkendelse og respektfuld realisering af børns konventionssikrede rettigheder, som de er beskrevet i FN Konventionen om Barnets Rettigheder (1989). Red Barnet arbejder i denne gerning med alle relevante aktører: myndigheder, forældre, børn m.fl. og leverer serviceydelser til nødstedte børn samt udøver fortaler- og informationsvirksomhed, analyse, træning, kapacitetsopbygning m.m. Det være sig i Danmark eller i udlandet Red Barnet baserer i størst mulige omfang sine aktiviteter på internationalt anerkendte standarder såsom SPHERE-standarder, Code of Conduct mv. Endvidere har Red Barnet/Save the Children Alliance udviklet en række mere konkrete oversættelser af, hvordan de internationale normer, fastsat i konventioner, kan operationaliseres i diverse kontekster og dermed fremme respekten for menneskerettighederne på globalt plan. 15

16 3. TROVÆRDIGHED VEDRØRENDE FORMÅL, INDSAMLING OG BRUG AF INDSAMLEDE MIDLER DEN REDELIGE KOMMUNIKATION 3.1. Administrationsudgifter Der er udarbejdet klare retningslinier for beregning af administrationsudgifter, som bygger på begreberne: effektivitet, produktivitet og sparsommelighed. Administrationsudgifter er klart defineret og afgrænset i forhold til kerneområdet og må maksimalt udgøre 7 9 % af de samlede udgifter. Red Barnet anvender de samme retningslinier for udgifter til kørsels- og rejseaktiviteter, som til enhver tid er gældende i Staten og Danida. Red Barnets anvendelse af betalingskort er klart defineret, og medarbejderne får udleveret retningslinierne ved modtagelsen af betalingskort og underskriver samtidig erklæring om, at de gældende retningslinier følges Lokaler m.m. Red Barnet skal som alle virksomheder opfylde arbejdsmiljølovgivningen. Indretningen af arbejdspladser sker i samarbejde med ekstern konsulent i tæt samarbejde med sikkerhedsudvalget. Red Barnets administration står for til enhver tid at have optimale samarbejdsaftaler med leverandører, der enten sponserer inventar, udstyr eller rabataftaler Personalepolitik Lønpolitik Alle medarbejdere i Red Barnet er omfattet af overenskomst indgået i Overenskomsten forebygger vilkårligheder og uigennemsigtigheder, ligesom det klart fremgår, hvorledes medarbejdere indplaceres Personalepolitik Red Barnet er kendetegnet ved, at de krav og rammer, som strategier og handlingsplaner stiller til medarbejderne og ledelsen, anskueliggøres, således at det er klart, hvilken retning organisationen skal udvikle sig i og hvilke mål, der skal nås. Det er Red Barnets mål at tiltrække og fastholde de bedst fagligt og personligt kvalificerede personer. Red Barnet følger lov om ligestilling mellem mænd og kvinder og lov om etnisk ligestilling med henblik på ikke at diskriminere mod politisk og religiøst tilhørsforhold samt at være opmærksom på handicappedes særlige muligheder. 16

17 3.4. Formue Red Barnets økonomiske strategi omfatter i hovedpunkter: Egenkapital Likviditet Driftsresultat Administrationsprocent Egenkapital Det er Red Barnets målsætning, at 15 mio. kr. af egenkapitalen skal opdeles, som følger: 10 mio. kr. er bunden egenkapital, som den absolutte nedre grænse 5 mio. kr. er at betragte som arbejdskapital, som kan anvendes til at igangsætte nye projekter og investeringer Likviditet Det er Red Barnets målsætning at opretholde en sund likviditet, hvor en kassekredit på 5 mio. kr. opretholdes. Kassekreditten skal sikre, at Red Barnet får det optimale renteafkast, hvorved overskydende likviditet placeres i danske kreditforeningsobligationer. Udover en mindre bankaktiebeholdning, er det Red Barnets målsætning udelukkende at investere overskydende likviditet i danske kreditforeningsobligationer, aftaleindlån, statsgældsbeviser e.l. med samme lave risiko Driftsresultat Det er Red Barnets målsætning, at den fremtidige drift skal udvise et nulresultat eller et mindre overskud på den ordinære drift. Det er samtidigt målsætningen, at såfremt Red Barnet får overskud på den ordinære drift, skal disse midler fremadrettet anvendes til programarbejde. Dette er også gældende for de indsamlede midler i lokalkomitéerne Administrationsprocent Det er Red Barnets klare målsætning, at der fortsat skal være en stram økonomisk styring på omkostningssiden. Målsætningen er, at administrationsprocenten ikke må overstige 9 % ud fra de gældende retningslinier om beregning af administrationsprocenten. 17

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B)

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger

Læs mere

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for.

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Side 1 af 3 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Det vil være

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.,

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af. Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af. Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) Hvordan KFS lever op til ISOBRO s Indsamlingsetiske Retningslinier ISOBRO s retningslinier

Læs mere

Indsamlingsetiske Retningslinier del B 1

Indsamlingsetiske Retningslinier del B 1 1 Indsamlingsetiske Retningslinier del B 1 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lignende,

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Indsamlingsetiske retningslinier (del B) for Danske Sømands- og Udlandskirker, vedtaget af bestyrelsen 15. april 2009

Indsamlingsetiske retningslinier (del B) for Danske Sømands- og Udlandskirker, vedtaget af bestyrelsen 15. april 2009 Side 1 af 5 Del A er fælles for alle ISOBRO-organisationer, og kan findes både på ISOBROs og på DSUKs hjemmesider.. DEL B: Emner, som medlemmerne af ISOBRO selv forpligter sig til at opstille retningslinier

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) De Indsamlingsetiske Retningslinier består af 2 dele jævnfør stiftelsesdokumentet

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks)

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Vedtaget af Lifs medlemmer den 10. december 2009 Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Formål 1 Lægemiddelvirksomheder er i løbende dialog og forhandling

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 Indhold Medarbejderinddragelse 3 Hvem skal være omfattet af ordningen? 3 Kriterier for tildeling 4 Individuel eller kollektiv bonus 4 Ansættelseskontrakt 4 Ændringer af bonusaftalen

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice?

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? Rengøringsservice Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? 30. september 2013 2 Agenda 1. Kort om rammeaftalens opbygning 2. Krav til leverandører (prækvalifikation) 3. Kundens

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune INDLEDNING Med ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget lov nr. 490 om kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC 1 Foreningens navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Muslimsk Kultur Center - Vestegnen (herefter benævnt MKC) Stk. 2. MKC er en almenvelgørende forening og

Læs mere