GLS-A GARTNERI-, LAND- OG SKOVBRUGETS ARBEJDSGIVERE. - en stærk rådgiver for arbejdsgivere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLS-A GARTNERI-, LAND- OG SKOVBRUGETS ARBEJDSGIVERE. - en stærk rådgiver for arbejdsgivere"

Transkript

1 GLS-A GARTNERI-, LAND- OG SKOVBRUGETS ARBEJDSGIVERE - en stærk rådgiver for arbejdsgivere juni 2015

2 2

3 VISION Det er GLS-A s vision at være det naturlige kompetencecenter inden for arbejdsmarkedspolitik, overenskomstforhold, arbejdsmiljø og uddannelse. FORMÅL GLS-A (Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere) har som formål at fremme og styrke arbejdsgivernes organisering og kollegiale sammenhold. Dette søges bl.a. opfyldt ved følgende: Varetage fælles interesse i spørgsmål om alle arbejdsforhold. Fælles forhandlingsorgan over for fagforeninger, myndigheder Medvirke til, at eventuelle uoverensstemmelser mellem arbejdsgivere og medarbejdere undgås eller søges afgjort på fredelig vis. Skabe ensartede arbejdsforhold indenfor foreningens områder. Yde de enkelte medlemmer bistand i tilfælde af uoverensstemmelse med medarbejderne eller fagforeninger. MEDLEMSOMRÅDER I foreningen optages virksomheder inden for følgende og beslægtede områder: Land- og skovbrug, golfbaner m.v. Maskinstationer Gartnerier og planteskoler Beslægtede virksomheder indenfor landbrugs- og gartneriområdet samt industrier med produktion eller forarbejdning af gartneriske, animalske eller vegetabilske produkter. 3

4 Endvidere rådgivnings-, forsynings-, salgs- og servicevirksomhed bredt set. OVERENSKOMSTER GLS-A indgår en række overenskomster med forskellige fagforeninger for at skabe rimelige løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne, samt bidrage til at skabe rolige forhold på arbejdspladsen. Ved indmeldelse i foreningen bliver man automatisk omfattet af overenskomsterne og er forpligtet til at følge disse. Det vil altid være en fordel overfor arbejderne at henvise til overenskomsten, der er indgået mellem arbejdsgivernes og arbejdernes egen organisation. Her ud over er man fri for selv at forhandle løn- og arbejdsvilkår med arbejderne eller fagforening. Man kan dermed undgå de ubehageligheder, dette kan føre med sig. Foreningen har indgået følgende overenskomster: Med Fagligt Fælles Forbund (3F): Overenskomst for jordbrug, der dækker arbejde indenfor følgende områder: Landbrug Blomsterløgsproduktion Frugtplantager Maskinstationer Minkfarme Markeds- og eksportstalde Fjerkræproduktion Dambrug, havbrug og akvakultur Golfbaner 4

5 Agro-industrielle overenskomst, der omfatter arbejde inden for: Rugerier Grovvarehandler Gulerodspakkerier Kartoffelmelsfabrikker Kartoffelsortercentraler Lucerne- og græstørrerier Minkfodercentraler Øvrige agroindustrielle områder Overenskomst for skovbrug. Overenskomst for fiskeopdræt, fiskeslagterier og fiskeforædling. Overenskomst for gartnerier og planteskoler, der dækker arbejde indenfor gartneri- og planteskoleområdet. Overenskomst for golfbaner. Overenskomst for GASA-transport, der gælder for transportområdet indenfor salgsforeninger m.fl. Overenskomst for sortering og pakning på salgsforeninger. Med Dansk Metalarbejderforbund er der indgået følgende overenskomster. Arbejde på kartoffelmelsfabrikker For øvrige virksomheder er overenskomsterne med 3 F også gældende for medlemmer af Dansk Metalarbejderforbund. 5

6 Overenskomst indgået med Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund der vedrører kontorarbejde, salg, regnskab og butiksarbejde m.v. FERIEORDNINGEN Medlemmer af GLS-A kan tilslutte sig foreningens ferieordning. Dette betyder, at medlemmerne ikke skal indbetale feriepenge til FerieKonto, men i stedet udbetaler feriepengene direkte til medarbejderne, når ferien holdes. Denne ordning giver både en rente- og likviditetsmæssig fordel. F.eks. vil en årlig lønsum på 1 mill. kr. og en forrentning på 8% give en rentegevinst på 5.850,00 kr. i sammenligning med FerieKonto. Skattetrækket af feriepengene foretages månedsvis. Ved en forrentning på 4,0% opvejer rentegevinsten og kontingent til arbejdsgiverforeningen hinanden. ARBEJDSMARKEDSPENSION Som en del af de overenskomstmæssige aftaler er ansatte hos GLS-A s medlemmer omfattet af en arbejdsmarkedspension. Foreningen har indgået en aftale om, at PensionDanmark administrerer pensionsordningen for den gruppe af medarbejdere, der er ansat under en overenskomst indgået med 3F eller Dansk Metalarbejderforbund. For ansatte under HK-overenskomsten er der mulighed for at vælge mellem AP Pension, Pension for Funktionærer, PFA-Pension, Danica, PensionDanmark eller Nordea Liv og Pension. 6

7 De ansatte skal med i ordningen, hvis de er fyldt 18 år og i mindst 3 måneder har arbejdet under en af GLS-A s overenskomster, eller fra et tidligere ansættelsesforhold har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning. GLS-A ANBEFALER AP PENSION GLS-A har med AP Pension indgået en attraktiv aftale om pension for funktionærer under HK s overenskomst samt for funktionærer med ledelsesansvar. GLS-A anbefaler at man benytter denne mulighed. Mere om aftalen kan læses på vor hjemmeside hvorfra man henvises til særskilt link om ordningen. ARBEJDSRETLIG BISTAND Ved uoverensstemmelser med medarbejderne eller fagforeninger yder GLS-A bistand, som bl.a. består i, at foreningen fører arbejdsretlige sager på medlemmernes vegne. Denne bistand ydes uden omkostninger for det enkelte medlem. RÅD OG VEJLEDNING På foreningens sekretariat i Skejby, er der ansat en række sagsbehandlere og konsulenter, som medlemmerne dagligt kan kontakte for at få bistand og vejledning i alle spørgsmål om arbejdsmarkedsforhold, arbejdsmiljø og uddannelser indenfor foreningens medlemsområde m.v. 7

8 Især gør vi meget ud af at fortælle om nye regler. Den daglige bistand omfatter bl.a. Rådgivning om arbejdsmarkedslovgivning. Vejledning i overenskomstforhold. Forslag til tilrettelæggelse af arbejdstid. Udarbejdelse af skriftlige ansættelseskontrakter. Vejledning om uddannelsesforhold indenfor erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser samt arbejdsleder- og teknikeruddannelse. Råd og vejledning i forbindelse med påbud fra f.eks. arbejdstilsynet. Henvendelser til offentlige myndigheder. Bistand i forbindelse med anke af sager. Generel personalepolitisk bistand. Bistand vedr. udenlandsk arbejdskraft. INFORMATION Til medlemmerne udsendes der jævnligt informationsmaterialer om aktuelle arbejdsmarkedsforhold enten i form af nyhedsmails, eller ved nyheder man selv kan hente på Ud over den generelle information kan medlemmerne dagligt ringe til sekretariatet og få alle spørgsmål besvaret indenfor lovgivningen på arbejdsmarkedet, herunder ansættelsesforhold, lønforhold, arbejdsmiljø og uddannelser m.v. 8

9 MEDLEMSKURSER Hvert år gennemfører GLS-A en række ledelsesorienterede kurser for medlemmerne og arbejdsledere ansat hos disse. Kurserne finansieres via brugerbetalinger. Herudover ydes der delvis lønrefusion og rejsegodtgørelse til medarbejderne. Endvidere afholdes éndagskurser om ansættelsesretlige og overenskomstmæssige forhold, bl.a.: - Ansættelsesret - Udlændingeforhold - Funktionærloven - Løn- og ansættelsesforhold - Arbejdsmiljøloven - Ferieloven. ARBEJDSSKADEFORSIKRING Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Topdanmark har indgået en aftale, der giver medlemmer der driver landbrugsvirksomhed, skovbrugsvirksomhed, frilandsgartneri eller anden gartnerivirksomhed, en betydelig besparelse på den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Præmien for 2015 udgør følgende beløb pr. helårsansat: Administrativt personale Markarbejde Skovarbejde Staldarbejde Gartnerimedarbejdere 419,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 9

10 Planteskolemedarbejdere Restaurant/servicepersonale Mindstepris Maskinstationer Ejeren selv Ægtefælle 5.224,00 kr ,00 kr. 980,00 kr ,00 kr. Forsikringen tegnes ved henvendelse til sekretariatet. GLS-A-BARSELUDLIGNING Præmien er afhængig af virksomhedstype 60% på ovennævnte præmie afhængig af virksomhedstype Der er i Folketinget vedtaget en lov, der pålægger alle arbejdsgivere at indbetale til en barseludligningsordning. Loven åbner mulighed for at etablere en privat barseludligningsordning, som er aftalt af parterne på arbejdsmarkedet. I GLS-A har vi valgt den løsning, fordi det er det bedste og billigste for vore medlemmer. Formålet med ordningen er at udligne virksomhedernes udgifter til løn under barselsorlov. Det betyder, at en virksomhed kan få udbetalt hel eller delvis refusion, hvis der udbetales løn til en medarbejder på barselsorlov. Det er virksomheden og ikke medarbejderen der får udbetalt refusion. GLS-A-Barseludligning er obligatorisk for GLS-A s medlemsvirksomheder og omfatter alle ansatte fra ungarbejder til og med direktør. 10

11 Virksomhederne skal betale et årligt bidrag til GLS-A- Barseludligning. Beløbet udgør min. 0,13 pct. af lønsummen for det foregående kalenderår eller 485,00 kr. pr. fuldtidsmedarbejder. Hvornår har man ret til refusion Følgende krav skal være opfyldt, for at virksomheden har ret til refusion for afholdte udgifter til løn under barsel: Virksomheden må ikke være i restance hverken med kontingent til arbejdsgiverforeningen eller med bidrag til barseludligningen Medarbejderen skal opfylde overenskomstbetingelserne for ret til fuld løn under barsel Virksomheden skal være berettiget til dagpengerefusion fra det offentlige for den pågældende medarbejder Hvor meget får man i refusion Som omfattet af GLS-A-Barseludligning kan virksomhederne få hel eller delvis refusion for medarbejdere, der er på barsel. En virksomhed kan få refunderet forskellen mellem den maksimale offentlige refusion og den udbetalte løn under barsel. Hvis den udbetalte løn under barsel er højere end 180,00 kr. pr. time inklusive arbejdsgiverens pensionsbidrag, feriepenge og søgnehelligdagsbetaling refunderes kun op til dette beløb. Det max. refusionsbeløb fastsættes én gang årligt. I 2015 udgør den maksimale refusion fra det offentlige 111,76 kr. pr. time. 11

12 Der er ret til refusion op til maksimale 31 uger pr. barsel, fordelt i henhold til overenskomstens bestemmelser, f.eks. som følgende: 4 uger før forventet fødsel (graviditetsorlov) kun moderen 14 uger efter fødslen (barselsorlov) kun moderen 2 uger efter fødslen (fædreorlov) kun faderen 11 ugers forældreorlov (4 uger reserveret faderen, 4 uger reserveret moderen og 3 uger til deling) På GLS-A s hjemmeside har medlemmerne adgang til elektroniske udgaver af overenskomster, lønoversigter, medlemscirkulærer, ansættelseskontrakter og andre blanketter til brug for personaleadministrationen samt et leksikon med oplysninger om en lang række ansættelsesretlige emner som f.eks. ansættelser, afskedigelser, sygdom, ferie m.v. KONTINGENT Kontingentet til GLS-A udgør 1,90 promille af lønsummen op til 5 millioner kroner. Af lønsummen fra og med 5 millioner kroner og op til 25 millioner kroner beregnes 1,50 promille og af lønsummen over 25 millioner kroner og op til 50 millioner kroner beregnes 1,30 promille. Af al lønsum over 50 millioner kroner er kontingentsatsen 1,10 promille. Dog er der fastsat et minimumskontingent på 2.750,00 kroner. 12

13 BESTYRELSE - SEKRETARIAT Foreningens øverste valgte ledelse er: Formand, direktør Jørgen Bæk, Andelskartoffelmelsfabrikkerne Midtjylland, Herningvej 38, 7330 Brande Næstformand, Gartneriejer Flemming Petersen, DK Plant ApS, Gartnerivej 5, 5450 Otterup Næstformand, direktør Jens Rødbro Schrøder, HedeDanmark A/S, Klostermarken 12, 8800 Viborg Yderligere oplysninger om Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere kan fås ved henvendelse til foreningens sekretariat, Agro Food Park 13, Skejby, 8200 Århus N. telefon Direktør Johnny Ulff Larsen Tlf Mail: Underdirektør Jens Poulsen Tlf Mail: Afdelingschef Anne Marie Hagelskjær Tlf.: Mail: Advokat Charlotte Strøm Petersen Tlf.: Mail: Kommunikationskonsulent Stephan V. Petersen Tlf.: Mail: Jurist Lene Holm Wittrup Lokvig Tlf.: Mail:

14 14

15 15

16 GLS-A Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere Agro Food Park 13, Skejby, 8200 Aarhus N. Telefon Telefax

Overenskomst for metal

Overenskomst for metal 2013-2015 Overenskomst for metal mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Dansk Metal 1. marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Arbejdstid... 4 2

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat)

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 2008-2011 HK Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 1. marts 2008 EFTERTRYK FORBUDT Gartneri-, Land-

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU 30. april 2012 Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU Udarbejdet af Ketty Søgaard, Allan Møller og Pia Søgaard Efteråret 2011 På vegne af MiD-udvalget Behandlet og anbefalet af MiD den 2.febr

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014 Overenskomst mellem Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund Perioden 2012-2014 Indholdsfortegnelse: Arbejdstidsbestemmelser Side 1 Arbejdstid 3 2 Ansættelsesbeviser 4 3 Overtidsbetaling og skiftehold

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 GASA Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) - angående løn- og arbejdsforhold for beskæftigede på gartnernes salgsforeninger,

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Kasinooverenskomst. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014

Kasinooverenskomst. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014 Kasinooverenskomst For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2012 2014 KASINOOVERENSKOMST 2012 2014 2012 2014 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

BRUG DIN FORENING. Kære medlem

BRUG DIN FORENING. Kære medlem BRUG DIN FORENING 2014 Kære medlem Uanset om du er nyt eller eksisterende medlem af Danske Anlægsgartnere, vil vi meget gerne have at du kender til de muligheder medlemskabet giver. Sådan sikrer vi os

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere