Der er forudsat mest mulig hjemtagning af EU-midler ved hjælp af landdistriktsprogrammet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er forudsat mest mulig hjemtagning af EU-midler ved hjælp af landdistriktsprogrammet."

Transkript

1 Bilag 2: Økonomi for vådområder og ådale Bilaget indeholder en gennemgang af 1) de økonomiske forudsætninger for Grøn Vækst for vådområder/ådale 2) oversigt over midler som overgår til kommunerne i en model, hvor kommunerne overtager det operative ansvar for implementering af vådområder/ådale og 3) likviditet. 1. De økonomiske forudsætninger i kommunemodellen I Grøn Vækst er der afsat en bevilling på 288 mio. kr. årligt i samt 100 mio. kr. årligt i til implementering af vådområder. Derudover er der afsat 13,7 mio. kr. årligt i til implementering af ådale. I de økonomiske rammer for vådområder/ådale er der afsat midler til selve projektomkostningerne og administration. Den samlede økonomiske ramme for perioden fremgår af tabel 1. De projektrelaterede og administrative omkostningerne blev fastlagt i forbindelse med etableringen af den statslige model for vådområder/ådale. Der er forudsat mest mulig hjemtagning af EU-midler ved hjælp af landdistriktsprogrammet. Et vådområdeprojekt består af en række procestrin. I processen anvendes to former for jordopkøb, som fremgår af nedenstående faktaboks. Begge former for jordopkøb foretages på foranledning af projektejeren (kommunen). (FødevareErhverv), står for alle transaktionerer ifm. jordopkøb, idet FødevareErhverv har den ejendomsøkonomiske ekspertise. Faktaboks Der anvendes to former for jordopkøb henholdsvis vådområdeprojektjord samt puljejord til jordfordeling. Vådområdeprojektjord betegner den jord, som opkøbes med henblik på at etablere et vådområde. Dvs. jordværdien bliver forringet, da der ikke fremover kan dyrkes afgrøder på jorden. Dette jordopkøb forventes støtteberettiget til EU-medfinansiering. Det er værditabet på denne jord, der er afsat bevilling til, jf. trin 5 i tabel 1. Puljejord med henblik på jordfordeling betegner de jorder, som staten opkøber med henblik på at sælge igen til de involverede lodsejere i vådområdeprojektet. Jorden opkøbes på markedsvilkår og sælges igen på markedsvilkår, så snart FødevareErhverv vurderer det muligt at sælge jorden. Erfaringer fra tidligere projekter har vist (VMPII), at landmændene ønsker at få tilbudt mulighed for køb af ny landbrugsjord (puljejord) inden de er villige til at sælge en del af deres jord som vådområdeprojektjord. Instrumentet er specielt vigtigt, når implementeringen er baseret på frivillighed. Køb og salg af puljejord er ikke støtteberettiget til EU-medfinansiering. Det er nødvendigt at føre separate regnskaber for de to typer jord, da der kan opnås EUmedfinansiering til vådområdeprojektjord og ikke til puljejord med henblik på jordfordeling. Der skal kunne forevises et separat regnskab for køb/salg af vådområdeprojektjord til EU. Processen tager udgangspunkt i udkast til de statslige vandplaner, som danner det overordnede grundlag for den videre projektidentifikation. Processen er ikke nødvendigvis kronologisk, idet de enkelte processer ofte vil foregå forskudt. 1. Opsøgende og faciliterende indsats: Projektejer (kommunen) opsøger lodsejere i de oplande, hvor vandplanerne identificerer et indsatsbehov, identificerer projektområdet og indleder dialog med lodsejere for at høre om, de er interesseret. Derudover vil projektlederen stå for kontakten

2 med relevante myndigheder. På baggrund af denne overordnede screening af vandoplandenes relevante projektområder kan de umiddelbart potentielle projekter skitseres. 2.a. Tekniske forundersøgelser: Kommunen bestiller privat landinspektør, konsulentfirma eller lignende foretager de tekniske forundersøgelser, som danner basis for gennemførelse af et vådområde/ådalsprojekt. F.eks. skal projektets vurderede reduktionspotentiale af kvælstof og fosfor fastslås. 2.b. Ejendomsmæssige forundersøgelser: Kommunen undersøger, om der er ejendomsmæssige forhold, servitutter eller lignende, som gør, at vådområdet kan placeres på det pågældende område. Kommunen rekvirerer den statslige jordkøbsmyndighed i FødevareErhverv, når kommunerne har gennemført forundersøgelser og fået tilsagn til anlægsinvesteringer. FødevareErhverv forhandler som ene part med lodsejer om køb og salg af den af kommunen udpegede jord samt jordfordeling. FødevareErhverv har mandat til jordkøb inden for det givne tilsagn. 3.a. Erhvervelse af puljejord: Landbrugsarealer (puljejord) i lokalområdet kan eventuelt opkøbes med henblik på, at jorden senere kan indgå i en jordfordeling. 4 (a, b, ). Køb og videresalg af projektjord: Offentlig landinspektør (FVM) erhverver projektjorden efter aftale med projektejeren. Der hjemtages EU-refusion, idet EU betaler 75 pct. og staten betaler 25 pct. af købssummen. Der sker en tinglysning af jorden, da den ikke længere er landbrugsjord i omdrift. Når anlægget er gennemført sælges jorden ved offentligt udbud. Staten modtager 25 pct. og EU modtager 75 pct. af salgssummen, 5. Anlægsinvestering: Kommunen (eller den aktør kommunen vælger at benytte) foretager den fysiske anlæggelse af projektet. Kommunen har mulighed for at få midlerne i tilsagnet udbetalt i rater 50 pct. midtvejs i projektet og 50 pct., når projektet er endeligt afsluttet, men der kan udelukkende betales efter regning årige MVJ-tilskud: Til de mindre projekter videreføres modellen med 20-årige MVJ tilskud og tilskud til anlæg (VMPIII) modellen. Såfremt kommunen ønsker det i dialog med lodsejeren kan der, ligeledes tilbydes 20 årige MVJ-tilskud til lodsejeren i et vådområdeprojekt i stedet for køb/salg af jord. Såfremt det i det yderste tilfælde ikke er muligt at opnå tilslutning ved frivillighed hos lodsejerne, hverken ved procestrin 4 eller 6 er der afsat en andel af bevillingen til en eventuel ekspropriation (procestrin 7). 7. Ekspropriation: Der er afsat midler til i sjældne tilfælde at kunne anvende ekspropriation i samme omfang som i vådområdeprojekterne under VMP II. Ekspropriation kan kun anvendes i særlige tilfælde, hvor enkelte lodsejere i det samlede projekt, er til hinder for gennemførsel af et større sammenhængende projekt. I tabel 1 er de økonomiske forudsætninger oplistet ift. de enkelte procestrin. I venstre kolonne ses de enkelte procestrin, kolonnen til højre angiver, hvorvidt det er forudsat LDP finansiering. I økonomiskemaet er angivet, hvor meget der er afsat dels til projektøkonomien, dels til de administrative omkostninger, og en i alt kolonne. 2

3 Tabel 1: Økonomiske forudsætninger for vådområder/ådale LDP støtte Tilskudselement Proces-trin GRØN VÆKST samlet budget ( mio. kr. /år) Finansieringsmodel for vådområder/ådale (mio. kr.) Omkostninger til vådområder/ådale Projekt omk. (mio. kr.) Adm. omk. (mio. kr.) Omk. i alt (mio. kr.) Bevillingsplacering FVM/MIM 1 nej Opsøgende og faciliterende indsats - 9,5 9,5 MIM 2a ja Tekniske forundersøgelser 14,7 7,4 22,1 MIM 2b ja Ejendomsmæssige forundersøgelser 13,6 7,2 20,8 MIM 3 nej Erhvervelse af puljejord 2,3 3,0 5,3 FVM 3a nej Erhvervelse af puljejord, Transaktionsomkostninger 9,7 0,3 10,0 FVM 4 ja Køb og videresalg af projektjord ved jordfordeling, 563,0-563,0 MIM 4a ja Køb og videresalg af projektjord ved jordfordeling, administration, løn - 32,5 32,5 MIM 4b ja Køb og videresalg af projektjord ved jordfordeling, Transaktionsomkostninger 41,3 24,4 65,7 MIM 5 ja Anlægsinvestering 166,7 8,5 175,3 MIM 6 ja 20-årige MVJ tilskud til accept og fastholdelse (VMPIII ordning) 88,0 4,4 92,4 FVM 7 nej Ekspropriationer (7,5 pct) 46,7 3,7 50,4 MIM 8 nej Administration af projektportefølje MIM - 11,3 11,3 MIM SUM 946,0 112, ,2 Vådområdeindsatsen i Grøn Vækst er forudsat at reducere udledningen af kvælstof med 1130 t. N., mens ådalsindsatsen er forudsat at skulle reducere fosforudledningen med 30 t. P. Vådområdeindsatsen er forudsat at skulle gennemføres via to modeller 1) kommunal model som skal stå for langt størstedelen af N-reduktionen 2) en model baseret på erfaringerne fra VMPIII, hvor private lodsejere kan gennemføre mindre vådområdeprojekter. I Grøn Vækst er der regnet med en N reduktion på 113 kg. N/ha 1, hvilket betyder, at en reduktion på 1130 tons N kræver ha. vådområder. Reduktionen på 113 kg. N pr. ha. er baseret på erfaringerne fra VMPIII projekterne, og indgik i forudsætningerne for Virkemiddeludvalg I og II, jf. DMU rapport I og II. Erfaringerne fra de statslige naturforvaltningsprojekter er, at der ved en målrettet placering af vådområderne kan opnås en højere N-effektivitet som gennemsnitlig er på ca. 177 kg N pr. ha. Under pkt. 4. er det beregnet, at der med den samme bevilling kan gennemføres ha. vådområder med en N-effektivitet på ca. 177 kg. N pr. ha., dvs. med en højere N-effektivitet end beregnet i Grøn Vækst. I implementeringsmodellen baseret på erfaringerne fra VMPIII er der forudsat en N reduktion på 113 kg. N. pr. ha. Det er forudsat, at der årligt gennemføres 400 ha. vådområder baseret på, at private lodsejere gennemfører vådområdeprojekter. Det er forudsat, at private lodsejere gennemfører ha. vådområder i årene svarende til en samlet reduktion på ca. 180 t. N. 1 N reduktionen på 113 kg. N/ha. er baseret på erfaringerne fra VMPIII vådområdeprojekterne. 3

4 Forudsætningen er således, at indsatsbehovet kan indfries ved implementering af et forventet minimum svarende i alt ha. vådområder. I forhold til opfyldelse af EU's vandrammedirektiv er det N-reduktionen, som Danmark skal efterleve. Forudsætningerne for tabel 1 er nedenstående: 1 og 2a og 2b: Forudsætningerne er baseret på erfaringerne fra de statslige naturforvaltningsprojekter under den særlige vand- og naturindsats. Der er i gennemsnit afsat en bevilling på 0,24 mio. kr. pr. projekt til disse omkostninger. Tallet er et gennemsnitstal for vådområder og ådale. I praksis vil langt hovedparten af udgifterne gå til vådområder. Kommunen rekvirerer den statslige jordkøbsmyndighed i FødevareErhverv, når kommunerne har gennemført forundersøgelser og fået tilsagn til anlægsinvesteringer. FødevareErhverv forhandler som ene part med lodsejer om køb og salg af den af kommunen udpegede jord samt jordfordeling. FødevareErhverv har mandat til jordkøb inden for det givne tilsagn. 3 og 3a: Udgifterne afspejler kun de administrative omkostninger ved erhvervelse og salg af puljejord. Selve puljejordsbehovet er opgjort til ha. Køb og salg af puljejord skal finansieres via statslig jordpulje. Jordpuljen fremgår ikke af ovenstående skema. 4: Forudsætningen er baseret på erfaringerne fra de statslige naturforvaltningsprojekter. Bevillingen er udregnet som en nettobevilling, dvs. efter køb/salg af jord. Likviditeten falder des flere projekter, som er igangsat sideløbende. Der er beregnet et tab på 0,093 mio. kr. pr. ha. vådområde og 0,02 mio. kr. pr. ha. ådal. 5: Udgifterne til anlægsinvestering er baseret på erfaringerne fra de statslige naturforvaltningsprojekter og ud fra vådområdeprojekterne i vandmiljøplan III. Til projekter hvor private lodsejere kan søge er der afsat 40 mio. kr. svarende kr. ha., da det er forudsat, at private lodsejere vil anlægge vådområdeprojekter svarende til ha. fra Forudsætningerne er baseret på erfaringerne fra VMPIII. Der er i gennemsnit afsat 0,08 mio. kr. pr. projekt til anlægsinvesteringer baseret på 67 vådområde og 150 ådalsprojekter. Ofte vil der ikke skulle ske anlægsinvesteringer i Å-dalsprojekter. 6: Forudsat at private lodsejere vil anlægge ha. fra Tilskuddet er beregnet til kr./ha udbetalt over 20 år. Såfremt der er flere lodsejere end forudsat, som vil have løbende MVJ-tilskud frem for at benytte modellen vedr. køb/salg af jord skal midlerne omkonventeres fra trin 4 køb og salg af jord. 7. Andelen af midler til ekspropriation svarer til erfaringerne ifm. VMPII, og var forudsat benyttet i de statslige projekter. 8. Administrationen af projektporteføljen i MIM herunder tilskudsadministration. Kommunale udgifter For hvert af de 23 vandoplande fastlægger Miljøministeriet den økonomiske ramme svarende til målet for kvælstofreduktion på kg. kvælstof i udkastet til de statslige vandplaner. Udgangspunktet for tildeling af midler til kommunerne er, at kommunerne indsender projektansøgning til staten inden for det enkelte vandopland. Ansøgningerne skal betragtes, som en form for svar på et udbud, som sikrer, at de mest omkostningseffektive vådområde/ådals projekter fremmes i de enkelte vandoplande. Ansøgningsproceduren skal være så enkel som mulig, så administrationen i kommunerne og staten holdes på et minimum. Kriterierne for udvælgelse af projekter er følgende: Projekterne udvælges ud fra deres omkostningseffektivitet, dvs. pris pr. kg. kvælstof eller kg. fosfor. 4

5 Vådområder skal målrettes reduktion af kg. N i V1 og V2 oplande. Ådale skal målrettes reduktion af kg. P i oplande til søer med indsatsbehov. Store projekter med en høj grad af kvælstof- eller fosforreduktion har forrang frem for mindre projekter Ved store projekter forstås den absolutte kvælstof og fosfor tilbageholdelse. Særlige forhold kan dog afvige fra ovenstående. I særlige tilfælde kan store projekter blive prioriteret selvom, der er mindre projekter, som har en bedre omkostningseffektivitet. Samlet skal projektets absolutte kvælstof og fosfor tilbageholdelse ses i sammenhæng med reduktionsbehovet for hele vandoplandet. Prioriteres projekter som ikke er omkostningseffektive, skal dette afrapporteres til den nationale styregruppe. Ovenstående kriterier vil fremgå af vandplanerne. I forhold til Landdistriktsprogrammet vil FVM udstede tilsagnsbekendtgørelse. Ved en kommunal model vurderes det på baggrund heraf bevillingsmæssigt alene at være nedenstående udgifter, som kommunerne kan afholde og søge at få dækket indenfor den økonomiske afsatte ramme. Tabel 2: Kommunale udgifter Udgifter som kommunerne kan søge støtte til for vådområder/ådale Projekt omk. Adm. omk. (mio. Omk. i alt Procestrin Tilskudselement (mio. kr.) kr.) (mio. kr.) 1 Opsøgende og faciliterende indsats - 9,5 9,5 2a Tekniske forundersøgelser 14,7 7,4 22,1 2b Ejendomsmæssige forundersøgelser 13,6 7,2 20,8 5 Anlægsinvestering* 126,7 8,5 135,2 7 Ekspropriationer (ca. 7,5 pct. 46,7 3,7 50,4 I alt 201,7 36,3 238,0 * Til anlægsinvesteringer i kommunale projekter er der afsat 126,7 mio. kr., da de resterende 40 mio. kr. vedr. VMPIII projekter dvs. lodsejerprojekter. Af tabellen fremgår, at kommunernes projektrelaterede midler kan henføres til procestrin 1, 2a, 2b, 5 og 7. Nedenstående redegøres for, hvordan kommunerne får fordelt midlerne. En grundlæggende præmis for de LDP-finansierede midler er, at kommunerne ansøger om at afholde udgifterne. Såfremt staten godkender ansøgningen, vil der blive givet et tilsagn. Når tilsagnet er givet og udgifterne er afholdt indsendes regning til staten (FERV), som derefter udbetaler midlerne. Dvs. kommunerne lægger ud og får refusion efter regning. Det er en præmis, at det er én kommune, der har bevillingsansvaret, idet udbetaling af EU-tilskud fordrer, at det er en juridisk myndighed, der modtager EU-støtten. Når en kommune modtager EUstøtte så er denne også ansvarlig for, at ansøgning og forvaltning af EU-midler lever op til kravene. Et projekt kan ifølge EU-reglerne vedrørende udbetaling af tilskud blive revideret fem år efter afslutningen, og derfor skal kommunen kunne fremvise den tilstrækkelige dokumentation. Såfremt et vådområdeprojekt krydser flere kommunegrænser, er det nødvendigt, at en enkelt kommune tager det bevillingsmæssige ansvar for hele projektet, da bevillingen ikke kan fordeles mellem flere kommuner. Der skal udarbejdes separate projektansøgninger, såfremt et projekt og 5

6 bevillingen skal fordeles mellem flere kommuner, og da vil det enkelte projekt være at betragte som et selvstændigt projekt. I den kommunale model er der som beregningsforudsætning regnet med 67 vådområdeprojekter og 150 ådalsprojekter. Fordelingen af midlerne for de enkelte procestrin i den kommunale model er skitseret nedenstående: 1. Opsøgende og faciliterende indsats. Det er forudsat i den statslige model, at denne post LDP-finansieres, men ikke i den kommunale model. Dette begrundet i, at der i den statslige model var tale om et antal specificerede projektledere ansat i staten. I den kommunale model er det vurderingen, at man ikke kan hjemtages LDP støtte grundet en decentraliser indsats fordelt på mange aktører. 2. Tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser (LDP-finansiering): I et projektforløb vil en kommune skulle søge om midler til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser (procestrin 2). 5. Anlægsinvestering: Kommunerne skal indgive separat ansøgning til anlægsinvesteringer. Kommunen (eller den aktør kommunen vælger at benytte) foretager den fysiske anlæggelse af projektet. Kommunen har mulighed for at få midlerne i tilsagnet udbetalt i rater 50 pct. midtvejs i projektet og 50 pct., når projektet er endeligt afsluttet, men der kan udelukkende betales efter regning. 7. Ekspropriation (nationale midler): Såfremt kommunerne ønsker at gennemføre ekspropriation, skal dette ske via ansøgning i MIM. Såfremt en kommune ønsker midler til ekspropriation, vil dens tidligere tilsagn til køb af jord blive nedjusteret. Dvs. får en kommune f.eks. tilsagn om, at der skal købes 100 ha. jord via landdistriktsprogrammet, og det efterfølgende viser sig, at kun de 90 ha. kan erhverves - idet en enkelt lodsejer ikke ønsker at deltage og der derfor foretages ekspropriation på 10 ha - vil kommunens tilsagn blive nedskrevet fra køb af 100 til 90 ha. Når et tilsagn om gennemførelse af et projekt er meddelt fra Miljøministeriet, så gælder at kommunerne som projektejer bærer det fulde projektansvar, herunder ansvar for overholdelse af den samlede projektøkonomi inden for de tildelte tilsagn. Såfremt projektforudsætningerne ændrer sig pga. jordpriser eller andet kan projektejer revurdere projektet i dialog med bevillingsmyndighed. Dette kan medføre et tilskåret projekt, en fornyet ansøgning eller at projektet opgives. Likviditet Når kommunerne har fået gennemført en forundersøgelse, som viser, at projektet er omkostningseffektivt søger kommunen staten om tilsagn til gennemførelse af projektet. FVM giver tilsagn til anlæg inkl. projekteringsudgifter, og meddeler samtidig kommunen, at der er reserveret midler til køb af projektjord svarende til det budgetterede beløb, at der er reserveret udgifter til jordfordeling svarende til det i projektansøgningen anførte behov, at der er reserveret midler til 20- årige MVJ tilskud i det omfang, der i det aktuelle projekt er efterspurgt denne erstatningsform. FVM står for købet af projektjorden og for jordfordelingen, og FVM sørger for, at projektjorden udbydes til salg så snart som muligt. Det kan ske, når al jorden i projektområdet er erhvervet eller er sikret for projektgennemførelse. Jorden sælges med deklaration om arealernes permanente vådområdetilstand. Det er i udgangspunktet frivilligt, om lodsejeren ønsker at afstå sin jord. Når der først er givet et tilsagn til projektet binder det midlerne til jordkøb. Der kan derfor i løbet af implementeringsperioden opstå et likviditetsproblem, såfremt enkelte projekter efter, at der er givet tilsagn ikke bliver 6

7 gennemført som planlagt eller gennemføres i en langsommere takt end forudsat. Der er derfor behov for en indgående likviditetsstyring, der regulerer hvor mange tilsagn, der kan være ude og hvor meget forsinkelse der kan accepteres i en projektgennemførelse. 7

KL Miljøministeriet 27. november 2009

KL Miljøministeriet 27. november 2009 KL Miljøministeriet 27. november 2009 Aftale om styringsmodeller for udmøntningen af vådområde- og ådalsindsatsen og om den øvrige indsats på vand- og naturområdet På baggrund af drøftelser mellem Miljøministeriet

Læs mere

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilaget gennemgår de overordnede principper for den nærmere organisering af indsatsen for virkemidlerne vådområder og P-ådale under

Læs mere

Aftale om vand- og naturindsatsen mellem regeringen og KL

Aftale om vand- og naturindsatsen mellem regeringen og KL Aftale om vand- og naturindsatsen mellem regeringen og KL Ved direktør Torben Kjærgaard, KL Konference om vand- og naturplanerne den 14. januar 2010 Disposition Aftalen om Grøn Vækst Styringsmodel for

Læs mere

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Til alle kommuner Tilskud J.nr. NST-4202-00023 Den 18. marts 2016 Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet har i februar 2016 indgået en aftale for

Læs mere

Kommunale erfaringer med etablering af vådområder og vandoplandssamarbejde

Kommunale erfaringer med etablering af vådområder og vandoplandssamarbejde Kommunale erfaringer med etablering af vådområder og vandoplandssamarbejde - erfaringer fra Vejle Kommune, Natur & Miljø Konference om vand- og naturplaner Vingsted d. 14. januar 2010 v/ Karsten Wandall,

Læs mere

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fiskbæk Å Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Mål, virkemidler og finansiering for den kommunale vandplanindsats

Mål, virkemidler og finansiering for den kommunale vandplanindsats Mål, virkemidler og finansiering for den kommunale vandplanindsats 2012-2015 KL s temadag om politisk styring af vand- og naturindsatsen 13. April 2012 i Vejle Ved Anni Kær Pedersen, akp@kl.dk, tlf. 3370-3241

Læs mere

Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet

Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB/ DC E 15. Januar 2014 Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet Berit Hasler, Seniorforsker I samarbejde

Læs mere

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Rekvirent Norddjurs Kommune Teknik & Miljø Kirkestien 1 8961 Allingåbro Rådgiver Orbicon A/S Jens

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø

Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Tilføjelser til Regionplan 200 side 4 Redegørelse side 5 Det

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Anmodning om igangsætning af VVM-procedure ved gennemførelse af vådområdeprojekt i Alling Ådal mellem Robdrup og Vester Alling.

Anmodning om igangsætning af VVM-procedure ved gennemførelse af vådområdeprojekt i Alling Ådal mellem Robdrup og Vester Alling. Til Randers kommune Favrskov kommune Syddjurs kommune Norddjurs kommune Fussingø Statsskovdistrikt J.nr. SNS-434-00109 Ref. kjelj Den 20. marts 2007 Anmodning om igangsætning af VVM-procedure ved gennemførelse

Læs mere

KL s høringsvar: Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter

KL s høringsvar: Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter Fødevareministeriet FødevareErhverv KL s høringsvar: Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter Forslag til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter skal udmønte Grøn Vækst-aftalen

Læs mere

Indhold: Kortbilag: Ejendomsplan Arealanvendelsesplan Erstatningsønskeplan. Ejendomsmæssig forundersøgelse for VMP II-projektet Bølling Bæk.

Indhold: Kortbilag: Ejendomsplan Arealanvendelsesplan Erstatningsønskeplan. Ejendomsmæssig forundersøgelse for VMP II-projektet Bølling Bæk. Ejendomsmæssig forundersøgelse for VMP II-projektet Bølling Bæk. Indhold: Indledning... 2 Beskrivelse af området... 2 Erstatningsønsker... 3 Puljejord... 4 Realisering... 5 Prisvurdering... 6 Erstatningsberegning...

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Odder Å / Rævs Å. Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Odder Å / Rævs Å. Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Odder Å / Rævs Å Vådområdeprojekt 1 Odder Å / Rævs Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Odder Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand & Naturressource afdelingen

Læs mere

AGWAPLAN Samarbejdsprojekter der integrerer produktions- og miljøhensyn - erfaringer fra Danmark

AGWAPLAN Samarbejdsprojekter der integrerer produktions- og miljøhensyn - erfaringer fra Danmark Samarbejdsprojekter der integrerer produktions- og miljøhensyn - erfaringer fra Danmark Af. Irene Wiborg og Hans Roust Thysen Dansk Landbrugsrådgivning Indledning Fra generel til målrettet regulering?

Læs mere

Statusrapport for VMP III med reference til midtvejsevalueringen

Statusrapport for VMP III med reference til midtvejsevalueringen Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 97 Offentligt Statusrapport for VMP III med reference til midtvejsevalueringen Af Projektchef Torben Moth Iversen Danmarks

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter BEK nr 951 af 30/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-112 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Svendborg Kommune. Vådområdeprojekt i Bøllemosen EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE

Svendborg Kommune. Vådområdeprojekt i Bøllemosen EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Svendborg Kommune Vådområdeprojekt i Bøllemosen EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Svendborg Kommune

Læs mere

Tre læringspunkter til kommende projektejer

Tre læringspunkter til kommende projektejer N-Vådområdeprojekt ved Odder Med kommunen som projektejer v/ Christian Petersen, Atkins/Odder Kommune P-vådområdeprojekt ved Silkeborg Fra en rådgivers vinkel v/ Rasmus Bang, Atkins Tre læringspunkter

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 773 Offentligt Notat J.nr. DEP-0400-00034 2. september 2009 Talepinde til brug ved møderne med Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og Finansudvalget

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Vådområdeprojekt Juni 2011

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Vådområdeprojekt Juni 2011 Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Vådområdeprojekt Juni 2011 1 Karstoft Å SUPPLERING AF EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Ikast Brande Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand og Naturressource

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Virkeliggørelse af Natura 2000-planerne kommunernes opgaver og værktøjer

Virkeliggørelse af Natura 2000-planerne kommunernes opgaver og værktøjer Virkeliggørelse af Natura 2000-planerne kommunernes opgaver og værktøjer Ved chefkonsulent Troels Garde Rasmussen, KL trr@kl.dk, tlf. 3370-3803 Plantekongres 13. januar 2011 i Herning Baggrund: EU-direktiver

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse. Vejlerne v. Tude Å. Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri FødevareErhverv Miljøkontoret

Ejendomsmæssig forundersøgelse. Vejlerne v. Tude Å. Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri FødevareErhverv Miljøkontoret Ejendomsmæssig forundersøgelse Vejlerne v. Tude Å Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri FødevareErhverv Miljøkontoret Ejendomsmæssig forundersøgelse af Vådområdeprojekt under Grøn Vækst Vejlerne

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen REALISERING Ansøgning om tilskud til kommunalt Vådområdeprojekt Oktober 2013 jf. Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Promilleafgiftsfonden for landbrug Promilleafgiftsfonden for landbrug Januar 2017 Konsulentordning om facilitering af kollektive miljøvirkemidler Oplandsproces Særpulje for 2017 og 2018 1. Baggrunden for konsulentordningen I Fødevare- og

Læs mere

22. december Aftale om vådområdeindsatsen gældende for

22. december Aftale om vådområdeindsatsen gældende for 22. december 2016 Aftale om vådområdeindsatsen gældende for 2017-2021 I 2016 indgik Miljø- og Fødevareministeriet et tillæg til aftale med KL om kvælstofog fosforvådområdeindsatsen, som forlængede aftalen

Læs mere

Midtmarksrende. Skitseforslag til vådområdeprojekt på Ærø. Det Sydfynske Øhav

Midtmarksrende. Skitseforslag til vådområdeprojekt på Ærø. Det Sydfynske Øhav Midtmarksrende Skitseforslag til vådområdeprojekt på Ærø Det Sydfynske Øhav Juni 2016 Projektnavn Formål Placering/ lokalitet Vådområdeprojekt Midtmarksrende Projektets formål er at reducere kvælstofudledningen

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Fly Enge. Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Fly Enge. Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Fly Enge Vådområdeprojekt 1 Fly Enge EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Viborg Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand- og Naturressourcer i Århus om at gennemføre

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale vådområdeprojekter BEK nr 109 af 30/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

REFERAT. Tilskud og projekter J.nr. NST Ref. AMM Den 9. januar 2016

REFERAT. Tilskud og projekter J.nr. NST Ref. AMM Den 9. januar 2016 REFERAT Tilskud og projekter J.nr. NST-4203-00008 Ref. AMM Den 9. januar 2016 Referat af møde i Den Nationale Styregruppe tilknyttet vådområdeindsatsen den 9. oktober 2015 I mødet deltog: Direktør Hanne

Læs mere

Hjermind Sø - Vådområdeprojekt. Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen

Hjermind Sø - Vådområdeprojekt. Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen Hjermind Sø - Vådområdeprojekt Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen Hjermind Sø - Lodsejermøde Indlæg: Hvad er et vådområde Hvordan foregår kvælstoffjernelsen Hvilke muligheder

Læs mere

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen Bradstrup Sø Kort sammendrag af forundersøgelsen Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres vådområdeindsatsen

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Salmosen Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Salmosen Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Salmosen Vådområdeprojekt 1/7 Salmosen EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Roskilde Kommune har anmodet Orbicon A/S, Natur og Plan Roskilde, om at gennemføre

Læs mere

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Vand- og naturplaner Status forår 2010 Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Udkast til planerne Forhøring 14. januar - 11 marts 2010 Planerne kan hentes på Miljøministeriets hjemmeside: http://www2.blst.dk/publikationer/vandplanforslag/1_15_

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Vejledningsmateriale 8. december 2015 3 Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Indhold Pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

Landbrugspakken det var hårde forhandlinger

Landbrugspakken det var hårde forhandlinger Tilbage til fremtiden hvad skete der i 2016? Årsmøde - Planterådgivning, den 24. november 2016 Beretning v. Hans Chr. Holst og Allan Olesen Landbrugspakken det var hårde forhandlinger 1 Ny organisering

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Dagsordenpunkt. Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser

Dagsordenpunkt. Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser Dagsordenpunkt Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser Åben - 2009/00313 Beslutning Godkender indstillingen. Indstilling Direktøren for Teknisk Område indstiller, at sagen tages

Læs mere

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Vand- og naturplaner Status forår 2010 Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Udkast til planerne Planerne kan hentes på Miljøministeriets hjemmeside : http://www2.blst.dk/publikationer/vandplanforslag/1_15_

Læs mere

Beregningsmetoder på oplandsskala og sårbarhedsvurdering. Specialkonsulent Flemming Gertz

Beregningsmetoder på oplandsskala og sårbarhedsvurdering. Specialkonsulent Flemming Gertz Beregningsmetoder på oplandsskala og sårbarhedsvurdering Specialkonsulent Flemming Gertz Grøn Vækst og Vandplaner hvor er vi nu? Grøn Vækst beslutning om 19.000 ton N 9.000 ton - model VMP IV Randzoner

Læs mere

Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt

Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J 87 38 61 66 info@orbicon.dk www.orbicon.dk CVR nr: 21 26 55 43 Nordea: 2783-0566110733

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Nye penge til skovrejsning

Nye penge til skovrejsning Nye penge til skovrejsning S-SF-R regeringen og støttepartiet Enhedslisten er enige om, at der skal rejses mere skov, herunder bynær skov, og at EU's landdistriktsmidler i højere grad skal målrettes mod

Læs mere

Genopretning af vådområder

Genopretning af vådområder Genopretning af vådområder Tillæg nr 33 til Regionplan 1997-2009 Viborg Amtsråd august 1999 /.nr. 8-50-11-2-6-98 Regionplantillæg nr. 33 til Regionplan 1997-2009 er udarbejdet af Miljø og Teknik Skottenborg

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Samlet vejledningsmateriale 3. september 2014 1 Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Indhold Pulje til supercykelstier

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Økonomisk slutevaluering af Vandmiljøplan II

Økonomisk slutevaluering af Vandmiljøplan II Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 169 Økonomisk slutevaluering af Vandmiljøplan II Final Economic Evaluation of the Action Plan for the Aquatic Environment II Brian H. Jacobsen København 2004 2 Økonomisk

Læs mere

Status for VMP i Limfjordens opland

Status for VMP i Limfjordens opland Status for VMP i Limfjordens opland MVJ ordninger Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 MILJØVENLIGE JORDBRUGSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Sørestaurering. Vejledning om tilskud til kommunale projekter til restaurering af søer under vandområdeplanerne , November 2016.

Sørestaurering. Vejledning om tilskud til kommunale projekter til restaurering af søer under vandområdeplanerne , November 2016. Løgsø(Løjesø), Rudersdal Kommune Sørestaurering Vejledning om tilskud til kommunale projekter til restaurering af søer under vandområdeplanerne 2015-2021, November 2016. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Skjern Hovedgaard. Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Skjern Hovedgaard. Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Skjern Hovedgaard Vådområdeprojekt 1 Skjern Hovedgaard EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Viborg Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand- og Naturressourcer i

Læs mere

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol v. Anders Vestergaard, LMO Disposition Hvilke tilskudsmuligheder er der, og for hvilke typer bedrifter vil det være

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 107 af 02/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8150-000024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Disposition Oversigt over det reelle reduktionsbehov I udvaskningen fra landbruget derfor

Læs mere

Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Udsigt over det meget store, flade og åbne område i Gørup enge Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Afkobling af støtten til stivelseskartofler.

Afkobling af støtten til stivelseskartofler. Side 1 af 5 Notat Til KMC og AKV/Langholt Fra Ole Klintgaard Larsen Dato 11. marts 2010 Afkobling af støtten til stivelseskartofler. I. Indledning. I forbindelse med sundhedstjekket af EU s landbrugspolitik

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Indhold Introduktion Kvote baseret på tilførsel Kvote baseret på overskud

Læs mere

Regler og økonomiske rammevilkår for jordfordeling og statens jordfordelinger

Regler og økonomiske rammevilkår for jordfordeling og statens jordfordelinger Regler og økonomiske rammevilkår for jordfordeling og statens jordfordelinger DDL kursus i jordfordeling. Vejle 31.marts 2016 Teamleder i Natur og Jordfordeling Lars Grumstrup Dagsorden Regler Proces Rammevilkår

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Dato 14. marts 2016 Kontor i departementet KKT Udgangspunktet er, at bredbåndspuljen skal være efterspørgselsdrevet og teknologineutral. Tildelingen

Læs mere

Såfremt skoven skal videreudvikles skal der indgås en fornyet samarbejdsaftale om Gulddysse Skov.

Såfremt skoven skal videreudvikles skal der indgås en fornyet samarbejdsaftale om Gulddysse Skov. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 73490 Brevid. 2055563 Ref. JEST Dir. tlf. 46 31 3404 jensst@roskilde.dk 19. marts 2015 NOTAT: Gulddysse Skov: status og fornyet samarbejdsaftale Status Gundsø Kommune, Naturstyrelsen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen Elkjær Enge Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres - herunder 415 tons til Limfjorden. Skive Kommune

Læs mere

NOTAT. Tilskud og projekter J.nr. NST-4200-00039 Ref. AMM Den 10. april 2015

NOTAT. Tilskud og projekter J.nr. NST-4200-00039 Ref. AMM Den 10. april 2015 NOTAT Tilskud og projekter J.nr. NST-4200-00039 Ref. AMM Den 10. april 2015 Notat om bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om kriterier m.v. for naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder Indledende

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Bevillingen er afsat til økologi under Den Økologiske Have.

Bevillingen er afsat til økologi under Den Økologiske Have. Fødevareministeriet Den økologiske have Kort beskrivelse af tilskud til den Økologiske Have Til brug for Økonomistyrelsen analyse af statslige tilskudsordninger Baggrund Den Økologiske Have (Fond) har

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Nye vandløbsindsatser forventet set-up. Vådområdeindsats og kommende vandløbsindsats SIDE 1

Nye vandløbsindsatser forventet set-up. Vådområdeindsats og kommende vandløbsindsats SIDE 1 Nye vandløbsindsatser forventet set-up Vådområdeindsats og kommende vandløbsindsats SIDE 1 To ordninger En ordning vedrørende vandløbsrestaurering, spærringer og rørlagte strækninger (start sommeren 2012)

Læs mere

Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet

Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet i Grøn Vækst Bilag 11 Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer version 5.0 Notat om baseline 2015 uddybning af retningslinjer

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse af. vådområdeprojekt langs Hørup Å i delområde Syd og Nord, Svendborg Kommune

Ejendomsmæssig forundersøgelse af. vådområdeprojekt langs Hørup Å i delområde Syd og Nord, Svendborg Kommune Ejendomsmæssig forundersøgelse af vådområdeprojekt langs Hørup Å i delområde Syd og Nord, Svendborg Kommune December 2012 Ejendomsmæssig forundersøgelse af vådområdeprojekt langs Hørup Å i delområde Syd

Læs mere

Entreprenørens guide til Landbrugsstyrelsens krav til minivådområder

Entreprenørens guide til Landbrugsstyrelsens krav til minivådområder Entreprenørens guide til Landbrugsstyrelsens krav til minivådområder 13. december 2017 Julie Rose Bang, EU & Erhverv Agnete Suhr, Kunder & Kommunikation Landbrugsstyrelsens guide til entreprenører Om minivådområdeordningen

Læs mere

Mål, virkemidler og finansiering for den kommunale naturindsats

Mål, virkemidler og finansiering for den kommunale naturindsats Mål, virkemidler og finansiering for den kommunale naturindsats 2012-2015 Ved chefkonsulent Troels Garde Rasmussen, KL trr@kl.dk, tlf. 3370-3803 Politisk temadag 13. april 2012 i Vejle Proces - tidsplan

Læs mere

Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Jacobsen, Brian H.

Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere