HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013"

Transkript

1 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR

2

3 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Her kan du læse om de vilkår, du er ansat efter, som pædagog herunder om din løn, pension, barsel, ferie mv. Forord... 4 Indledning... 5 Ansættelse og opsigelse... 6 Løn... 7 Pension og ATP... 9 Arbejdstid og tillæg Ferie Sygdom Barsel og barns sygedag Kompetenceudvikling Seniorfridage og seniorpolitik Tillidsrepræsentanter Kontrolforanstaltninger Trivsel og sundhed Personale DEL 2 Her kan du læse selve overenskomstens tekst. Du kan samtidig læse om de vilkår, der gælder for særlige områder, herunder bl.a. for ikke-pædagog uddannede, for pædagogstuderende m.fl. Du fi nder også her bilag til overenskomsten. OVERENSKOMSTEN PROTOKOLLATER BILAG HENVISNINGER HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN

4 KÆRE MEDLEM Ved overenskomstforhandlingerne i 2011 fornyede BUPL og Kommunernes Landsforening (KL) overenskomsten for pædagoger i kommunerne. Overenskomsten er fornyet to år frem til 31. marts På trods af en smal økonomisk ramme har vi formået at få lidt ekstra til pædagogerne. Pædagogerne fi k 19 millioner kroner ekstra, og det ser jeg som et signal om, at pædagogernes lønproblem er blevet anerkendt. Pædagoger får lønstigninger på 2,65 procent. Derudover er der pensionsforbedringer til alle. Overenskomsten gælder fra 1. april 2011, men lønstigninger og pensionsforbedringer træder dog først i kraft til januar De pædagogstuderende får et lille lønløft på 0,60 procent ud over de generelle lønstigninger. Denne overenskomstpjece fortæller om de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for dig, som er ansat i en daginstitution, i et fritidshjem, i en klub, i en skolefritidsordning / skole eller andre steder. Jeg ønsker dig rigtig god læselyst. HENNING PEDERSEN Formand 4 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN

5 INDLEDNING Pjecen er for dig, der er pædagog i en daginstitution, i et fritidshjem, i en klub, i en skolefritidsordning / skole mv. Du skal se pjecen som et opslagsværk, hvor de regler, der gælder for pædagogerne, beskrives, samtidig med at selve overenskomsten i sin fulde ordlyd bringes. Du har dermed mulighed for at slå op i overenskomsten, hvor det er relevant. Overenskomsten omfatter de måneds- og timelønnede pædagoger og klubfolk, som er ansat i kommunerne og ved selvejende institutioner. Er du leder, gælder en særlig overenskomst. PJECEN BESTÅR AF TO DELE: På siderne 6-17 kan du læse en kortfattet beskrivelse om nogle af de vigtigste elementer i pædagogers lønog ansættelsesmæssige vilkår. de mange fælles aftaler om ferie, lønninger, tillidsrepræsentanter mv. I stedet vil du på bupl.dk kunne fi nde en kortfattet beskrivelse af de enkelte aftaler. Beskrivelsen fi ndes i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår. En række overenskomster og aftaler omtales ikke i pjecen. Det drejer sig om aftale om arbejdstid, aftale om koloniophold og aftaler om vilkår for reglementsansatte og tjenestemandsansatte pædagoger. Disse aftaler kan du også fi nde på bupl.dk. Er du ansat på en privat skole eller i en privat institution, gælder særlige overenskomster. Dem fi nder du på bupl. dk/slok. På siderne fi nder du selve overenskomsten. Som en del af overenskomsten fi nder du en række aftaler om de særlige vilkår, der gælder for pædagogstuderende, for ikke-uddannede klubmedarbejdere og for pædagoger ansat på særlige områder de såkaldte protokollater. Bilag til overenskomsten fi nder du også her. Ud over overenskomsten er du som pædagog omfattet af en lang række andre aftaler, der beskriver de generelle ansættelsesvilkår. Disse vilkår er fælles for alle kommunalt ansatte. Det er ikke muligt at optrykke alle HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN

6 DET INDEHOLDER OVERENSKOMSTEN ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE Pædagoger er almindeligvis fastansat og på månedsløn. Men du kan blive ansat på timeløn, hvis du skal være på arbejdspladsen mindre end en måned eller mindre end otte timer i gennemsnit pr. uge. Du kan også blive ansat tidsbegrænset med ophør til et fastsat tidspunkt eller en klar og entydig fastsat begivenhed for eksempel en anden pædagogs tilbagevenden fra barsel. Før du ansættes tidsbegrænset, skal grunden til tidsbegrænsningen være beskrevet. Bliver din ansættelse forlænget gentagne gange i samme job, er det en forudsætning, at der er objektive begrundelser for det. Man må med andre ord ikke bare forlænge en tidsbegrænset ansættelse igen og igen. Er du ansat som støttepædagog, gælder der særlige regler for tidsbegrænset ansættelse. Det er aftalt, at de vilkår der gælder efter funktionærloven også gælder for dig som overenskomstansat pædagog. Du har blandt andet ret til løn under sygdom og fratrædelsesgodtgørelse ved arbejdsgivers opsigelse efter henholdsvis 12, 15 og 18 års anciennitet på lige fod med andre funktionærer. Er du månedslønnet pædagog, kan du sige din stilling op med en måneds varsel til en måneds udgang. Er du omfattet af prøvetid, har du ikke noget opsigelsesvarsel i prøvetiden. Din prøvetid må maksimalt være på tre måneder. Når du er ansat som månedslønnet pædagog, kan din arbejdsgiver sige dig op med et varsel, der afhænger af ansættelsesperiodens længde: VARSEL SKAL GIVES INDEN UDLØBET AF: 1 måned 5. måned 3 måneder 2 år og 9. måned 4 måneder 5 år og 8. måned 5 måneder 8 år og 7. måned 6 måneder Efter 8 år og 7 måneders ansættelse Opsigelse skal ske til en måneds udgang. Er der aftalt prøvetid, kan din arbejdsgiver sige dig op med kun 14 dages varsel og kan gøre det til et vilkårligt tidspunkt. 6 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN

7 De nærmere regler om fremgangsmåden ved afskedigelser er beskrevet i overenskomsten. Det fremgår blandt andet, at BUPL altid skal inddrages, når en arbejdsgiver ønsker at afskedige en pædagog. På den måde har BUPL mulighed for at hjælpe dig. LØN Når du bliver ansat som pædagog i en daginstitution, skolefritidsordning eller klub mv., skal du have løn efter pædagogoverenskomsten. Det er vigtigt, at du altid undersøger, hvilken løn du har krav på, når du får nyt job. GRUNDLØN Når du tiltræder en stilling som pædagog, er det stillingsbetegnelsen, der bestemmer din grundløn. Grundlønnen er udgangspunktet for din løn og dækker funktioner, som du kan varetage, når du er nyuddannet. Oveni grundlønnen kan der aftales både funktions- og kvalifi kationsløn samt resultatløn. Fælles for funktions-, kvalifi kations- og resultatløn er, at den aftales lokalt. De enkelte løndele beskrives nedenfor. Du kan også kontakte din fagforening eller din tillidsrepræsentant, hvis du vil vide mere om de enkelte løndele. GRUNDLØNNINGER Stillingsbetegnelse Løntrin pr. 1/ Ikke-pædagog-uddannet Løntrin 17 Pædagog og støttepædagog Løntrin 26 Stedfortræder Løntrin 29 Souschef Løntrin 30 Afdelingsleder Løntrin 30 FUNKTIONSLØN Du kan få funktionsløn for ansvar og funktioner, der rækker ud over det, som grundlønnen forudsætter. Eksempelvis for støtte til børn med et særligt behov, modtagelse af nye børn, børns institutionsskift, udvidet samarbejde med forældre, vejledning af studerende i praktik mv. Der kan aftales mange former for funktionsløn. Er du vejleder for en pædagogstuderende i praktik eller løser du ledelsesopgaver, skal du have løn for disse funktioner. Herudover peger overenskomsten på, at der blandt andet bør tages stilling til løn for følgende funktioner: Når du har opgaver i forhold til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet særligt behov for støtte. Når du yder bistand ved undervisning i børnehaveklasser eller i den samordnede indskoling. Når du yder sprogstøtte til tosprogede børn, som ikke har nået skolealderen. Når du har opgaver med uddannelse og vejledning af elever, studerende m.fl. HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN

8 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN Når du har opgaver med ledelsesindhold, herunder når du løser ledelsesopgaver i institutioner med kollektiv ledelse. Når du arbejder med at udvikle den pædagogiske opgave. Når du varetager specialiserede opgaver. Når du varetager formidlingsopgaver. KVALIFIKATIONSLØN Kvalifi kationsløn kan du få, hvis du har særlige kvalifi kationer: Efter- og videreuddannelse, erfaring med at løse bestemte funktioner eller opgaver, udvikling af faglige kompetencer mv. Kvalifi kationsløn får du oven i grundløn og eventuel funktionsløn. Har du gennemført en pædagogisk diplomuddannelse, skal du have løn for denne kvalifi kation. Herudover peger overenskomsten på, at der lokalt bør tages stilling til kvalifi kationsløn for anden relevant videreuddannelse. Sidst i denne pjece fi nder du bilag B til overenskomsten. I dette bilag gives der et bud på en række kriterier, der kan anvendes i forbindelse med aftaler om funktionsog kvalifi kationsløn. RESULTATLØN Resultatløn er en afl ønningsform, der kan knytte sig til det at løse en afgrænset eller konkret opgave. For eksempel kan der forhandles resultatløn, hvis du har gennemført et konkret udviklingsprojekt, eller hvis du har beskrevet og gennemført en aktivitetsplan eller lignende. GARANTILØN Garantiløn er en sikringsordning for dig som pædagog, der ikke er ansat som stedfortræder, souschef eller afdelingsleder. Hvis lokale aftaler om funktions- og kvalifi kationsløn ikke har sikret dig en lønfremgang ud over grundlønnen efter henholdsvis 6 og 10 års beskæftigelse, træder garantilønnen i kraft. Garantilønnen sikrer, at du kommer på løntrin 30 efter 6 års beskæftigelse og løntrin 35 efter 10 år. Garantilønnen til dig, som er ikke-pædagoguddannet, gives efter tre år og er på løntrin 19. Mange lokale lønaftaler er udformet således, at funktions- og kvalifi kationsløn ydes oven i garantilønnen. GENERELLE LØNSTIGNINGER Der er ikke aftalt generelle lønstigninger i For alle kommunalt ansatte vil der i 2012 være generelle lønstigninger på i alt 2,65 procent, der kommer til udbetaling den 1. januar 2012 med 1,81 procent og pr. 1. oktober 2012 med 0,84 procent. Ved indgåelsen af overenskomsten blev det skønnet, at de aftalte lønstigninger alene vil sikre købekraften i Din løn skal udvikle sig parallelt med lønnen for ansatte i den private sektor. Det sørger den såkaldte reguleringsordning for. Den bidrager med en vis procent af de samlede generelle lønstigninger. 8 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN

9 GENERELLE LØNSTIGNINGER I PROCENT I OVERENSKOMSTPERIODEN Tidspunkt Generelle lønstigninger 1,10 0,20 Reguleringsordningen (skøn) 0,71 0,64 Generelle lønstigninger i alt 1,81 0,84 Når din løn reguleres, vil der blive offentliggjort en lønoversigt i fagbladet Børn&Unge samt på bupl.dk. FØLGENDE GRUND- OG GARANTILØNNINGER GÆLDER: Stillingsgruppe 1/ / Pædagog / støttepædagog 26, 30, 35 Ikke-pædagog uddannet 17, 19 Souschef 30 Afdelingsleder 30 Stedfortræder 29 LOKAL LØNDANNELSE Råderummet for den lokale løn vil bestå af de midler, der løbende har været afsat siden indførelsen af lokal løn i Der er ikke afsat nye midler til lokal løndannelse i overenskomstperioden. Kommunerne skal derfor selv via budgettet fi nde midlerne til den lokale løn, hvis de vil udvide det samlede råderum til lokal løndannelse. Forhandlinger om lokale aftaler kan foregå på kommunalt niveau, på forvaltningsniveau eller ude i din institution. Det er meget forskelligt, hvordan de lokale forhandlinger organiseres. Der vil i udgangspunktet blive forhandlet en gang om året. Der kan samtidig løbende forhandles løn i forbindelse med oprettelse af nye stillinger, ved nyansættelser og i forbindelse med væsentlige stillingsændringer. Der er formelt ikke nogen rammer for, hvor meget der kan forhandles om lokalt. Det lokale, økonomiske råderum til lokale lønforhandlinger påvirkes af mange andre forhold end de midler, der afsættes i budgettet. Hvis der for eksempel står stillinger ledige, sparer kommunen penge, som kan og bør genanvendes til løn. PENSION OG ATP PENSIONSBIDRAG Når du er ansat efter pædagogoverenskomsten, får du følgende pensionsbidrag: - souschefer, afdelingsledere og stedfortrædere 13,50 procent - pædagoger, støttepædagoger mfl. 13,40 procent Pr. 1. januar 2012 stiger pensionsbidraget for alle grupper til 13,77 procent. Herefter er pensionsbidraget minimum 13,77 procent uanset hvilken stilling, du er ansat i efter pædagogoverenskomsten. Ændringen betyder konkret, at pensionsbidraget for souschefer, afdelingsledere og stedfortrædere forhøjes med 0,27 procent og med 0,37 procent for pædagoger og støttepædagoger. Hvis du har en pensionsprocent, HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN

10 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN der er højere end henholdsvis 13,50 procent eller 13,40 procent, forhøjes den aktuelle pensionsprocent med henholdsvis 0,27 eller 0,37. Det er din arbejdsgiver, der sørger for, at dit bidrag bliver sendt til pensionskassen PBU. Du kan se på din lønseddel, hvor meget der bliver indbetalt til PBU. For dig, som er ansat som ikke-pædagoguddannet, gælder, at du skal have haft et års forudgående beskæftigelse, inden der bliver indbetalt pensionsbidrag til PBU. Med virkning fra 1. januar 2012 får du ret til at forhøje den løbende pensionsindbetaling mod samtidig at få din løn sat tilsvarende ned. Forhøjelsen af pensionsindbetalingen kan ske enten som en forhøjelse af pensionsbidragsprocenten eller som en forhøjelse i form af et fast kronebeløb. Arbejdsgiveren har pligt til at imødekomme et sådant ønske. PÆDAGOG MED ATP Som pædagog er du også omfattet af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). ATP ordningen bidrager til at sikre dig en yderligere økonomisk tryghed efter dit arbejdsliv. Læs mere om ordningen på atp.dk. Til ATP ordningen indbetales der et beløb, der er afhængig af, hvor mange timer du er ansat. Du indbetaler selv en tredjedel af det samlede ATP bidrag hver måned. Bidraget til ATP forhøjes 1. januar 2012 fra sats E til sats F. ARBEJDSTID OG TILLÆG Du er som pædagog omfattet af en arbejdstidsaftale, som er fælles for pædagoger og pædagogmedhjælpere. Aftalen fastlægger reglerne for blandt andet normperiodens længde, overarbejde, tilrettelæggelse af arbejdstiden og ydelse af tillæg. På bupl.dk kan du altid under menupunktet løn & vilkår se det aktuelle pensionsbidrag, som du har krav på. Du kan også fi nde oplysninger om pensionsbidrag i den lønoversigt, der løbende udsendes med fagbladet Børn&Unge. Du kan søge yderligere oplysninger hos din pensionskasse PBU, der kan oplyse, hvilken pension du kan forvente at få udbetalt for dit pensionsbidrag. Se mere på pbu.dk. Det er muligt at indgå arbejdstidsaftaler lokalt eller på den enkelte institution. I aftalen om arbejdstid bliver der gjort opmærksom på, at planlægningen af arbejdet med fordel kan drøftes på arbejdspladsen. Dermed kan du være med til at drøfte de overordnede principper for arbejdstilrettelæggelse og hvilke forhold, der har betydning for at løse den pædagogiske opgave bedst muligt. 10 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN

11 ARBEJDSBESTEMTE TILLÆG Du har ret til følgende tillæg: tillæg for delt tjeneste tillæg for omlagt tjeneste tillæg for arbejde efter kl. 17 tillæg for arbejde i weekender og på helligdage tillæg efter koloniaftalen Tillæg for delt tjeneste Når den daglige tjeneste er delt i to dele, så du for eksempel arbejder nogle timer om morgenen og nogle timer om eftermiddagen, får du et tillæg på 33,61 kr. pr. dag (angivet i grundbeløb 31. marts 2000-niveau 1 ). Tillæg for omlagt arbejde Hvis du får ændret din tjeneste med et varsel, der er mindre end 4 døgn, får du et tillæg på 30,68 kr. pr. omlagte time (angivet i grundbeløb 31. marts 2000-niveau). En omlagt time er en time, der i følge tjenesteplanen er frihed, men som efter ændringen er normal tjeneste. Tillæg for arbejde efter kl. 17 Hvis du arbejder i en daginstitution, skolefritidsordning eller i en klub, der fast har åbent efter kl. 17, får du et årligt tillæg. Tillæggets størrelse afhænger af, hvor mange timer du arbejder efter kl. 17. Kronetillægget er angivet i årligt grundbeløb 31. marts 2000-niveau. Disse tillæg skal omregnes til et nutidsbeløb med samme faktor, som lønningerne løbende reguleres med. Arbejder du mindre end 100 timer om året efter kl. 17 på hverdage, får du almindelig løn uden tillæg for disse timer. De timer, du arbejder efter kl. 17, indgår selvfølgelig i arbejdstidsopgørelsen. Du kan vælge at konvertere op til 40 procent af det årlige tillæg til frihed i stedet for at få tillægget udbetalt. TILLÆGGETS STØRRELSE: Timer om året efter kl. 17 Frem til 31. december januar 2012 Mellem 100 og 199 timer Kr Kr Mellem 200 og 299 timer Kr Kr Mellem 300 og 399 timer Kr Kr eller fl ere timer Kr Kr Betyder at beløbet er angivet i 2000 priser. Beløbet skal opreguleres med en faktor til nutidspriser. HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN

12 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN Tillæg for arbejde i weekender og på helligdage Hvis du arbejder i weekenden (lørdag kl til mandag kl ) og på helligdage, får du et ulempetillæg (weekendtillæg) på 40,69 kr. pr. time (angivet i grundbeløb 31. marts 2000-niveau). Tillægget gives for alle de timer, du arbejder disse dage. DEN 6. FERIEUGE GENERELT Du skal så tidligt som muligt give din leder besked om, hvornår du vil holde den 6. ferieuge. Din leder kan ikke bestemme, hvornår den 6. ferieuge holdes, men kan afvise at imødekomme tidspunktet under henvisning til, at arbejdets udførelse er en hindring. Tillæg efter koloniaftalen Hvis du deltager i koloni, får du et ulempetillæg på 264,79 kr. for hverdage og 529,59 kr. for søn- og helligdage. Tillæggene er angivet i grundbeløb 31. marts 2000-niveau og skal omregnes til nutidskroner med samme faktor, som lønningerne reguleres med. FERIE Hvis du ikke ønsker at holde den 6. ferieuge eller dele af den, har du ret til at få dagene udbetalt, dog først når ferieåret er afsluttet. Særregel om den 6. ferieuge Hvis din arbejdsgiver af budget- og planlægningsmæssige hensyn generelt har bedt de ansatte om inden ferieårets start (som er den 1. maj) at tilkendegive, om de ønsker at få den 6. ferieuge udbetalt, gælder der nogle særlige regler: Du har ret til at holde seks ugers ferie med løn eller feriegodtgørelse. Optjeningen af ferie med løn sker løbende. Når du har været ansat et helt kalenderår, har du optjent ret til ferie med løn i seks uger i det ferieår, der begynder 1. maj året efter. Du har ret til at holde mindst tre ugers sommerferie i perioden fra 1. maj til 30. september. Du skal fortælle, hvornår du ønsker at holde ferie, men det er din arbejdsgiver eller i praksis din leder, der i sidste ende fastlægger, hvornår fem af de seks ugers ferie holdes. Du kan aftale med din leder, at optjent ferie ud over fi re uger overføres til næste ferieår. En sådan aftale skal være skriftlig. Hvis du vil have udbetaling: Hvis du ønsker at få den 6. ferieuge udbetalt, skal du således give din arbejdsgiver besked om det inden den 1. oktober. Men altså kun hvis din arbejdsgiver inden 1. maj har benyttet sig af muligheden for at bede alle om at oplyse, hvis de vil have den 6. ferieuge udbetalt. Hvis du vil holde din 6. ferieuge: Hvis du ønsker at holde den 6. ferieuge, skal du give din arbejdsgiver besked så tidligt som muligt om tidspunktet for afviklingen. Hvis din arbejdsgiver ikke vil lade dig holde den 6. ferieuge, når du ønsker det, begrundet i at arbejdets udførelse hindrer det, skal ugen udbetales. 12 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN

13 Hvis ugen ikke er holdt: Hvis du undlader at holde den 6. ferieuge, vil den automatisk blive overført til det næste ferieår. Du kan så tilkendegive over for din leder, hvornår ferien holdes i det nye ferieår. Hvis du ikke gør det, kan din leder varsle ferien holdt efter de almindelige regler. DEN SÆRLIGE FERIEGODTGØRELSE Den særlige feriegodtgørelse, du får samtidig med lønnen i april måned, er på 1,95 procent af din ferieberettigede løn det foregående kalenderår. FERIEGODTGØRELSE I STEDET FOR FERIE MED LØN Du kan vælge at få udbetalt feriegodtgørelse i stedet for at holde ferie med løn. Før et optjeningsår begynder, kan du kræve at få feriegodtgørelse med 12,45 procent af lønnen, i stedet for at få din sædvanlige løn, når du holder ferie. Hvis du vælger at få feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn, skal du give din arbejdsgiver besked om det i god tid, nemlig inden udgangen af december måned året før et optjeningsår. Dit valg får så virkning for det optjeningsår, der løber fra 1. januar til 31. december. Og udbetalingen af de 12,45 procent feriegodtgørelse vil gælde for den ferie, der holdes i det efterfølgende ferieår fra 1. maj. Hvid du fremsætter dit ønske for eksempel den 20. december 2011, vil du få et feriekort for ferieåret, der begynder den 1. maj Du får ikke samtidig udbetalt den særlige feriegodtgørelse på 1,95 procent, hvis du vælger feriegodtgørelsen på 12,45 procent. Feriegodtgørelse og studerende i lønnet praktik Hvis du er pædagogstuderende i lønnet praktik, får du ikke ferie med løn. I stedet får du feriegodtgørelse med 12,95 procent af lønnen i optjeningsåret og en kontant godtgørelse på 2,50 procent for den 6. ferieuge. SYGDOM Hvis du er ansat på månedsløn og bliver syg, har du ret til din sædvanlige løn, mens du er syg. Som månedslønnet pædagog er du omfattet af funktionærlovens regler, der indebærer, at sygdom betragtes som lovligt forfald, der giver ret til løn, så længe sygdommen varer. Hvis du er timelønnet og bliver syg, har du ikke ret til løn. Du er i stedet omfattet af sygedagpengeloven og vil i givet fald kunne få sygedagpenge, hvis du opfylder de regler, der gælder. Hvis du som timelønnet er ansat til højst en måneds arbejde, vil ansættelsesforholdet blive ophævet, hvis du bliver syg. Hvis du er længerevarende syg, kan du med fordel læse pjecen Sygemeldt hva så?. Se den på bupl.dk. HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN

14 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN BARSEL OG BARNS SYGEDAG BARSELS- OG ADOPTIONSORLOV Er du pædagog og bliver mor, har du ret til 14 ugers barselsorlov med løn. Du har ret til at gå på barselsorlov 8 uger før forventet fødsel med løn. Er du pædagog og bliver far, har du ret til 2 ugers fædreorlov med løn i forbindelse med dit barns fødsel. Efter de første 14 uger har begge forældre ret til forældreorlov i 32 uger. Der er imidlertid kun økonomisk dækning af 1 X 32 ugers orlov i alt i form af barselsdagpenge, som bopælskommunen betaler. De 32 ugers barselsdagpenge skal dække al den forældreorlov, der holdes efter den 14. uge efter fødslen. Nogle af de 32 ugers barselsdagpenge er med løn. Der er i alt mulighed for løndækning i maksimalt 18 af de 32 ugers orlov. Når en arbejdsgiver yder løn under barsels- eller adoptionsorlov, skal arbejdsgiveren have barselsdagpengene. BARNS SYGEDAG Hvis dit barn bliver syg, har du mulighed for at få hel eller delvis fri med løn på barnets første og anden sygedag. Betingelserne er, at dit barn er under 18 år, at dit barn opholder sig hos dig, at fraværet er nødvendigt af hensyn til dit barn, og at det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. KOMPETENCEUDVIKLING Du har som pædagog ret til en årlig medarbejderudviklingssamtale og ret til en udviklingsplan. Efter den 14. uge efter fødslen har du: som mor ret til løn i seks uger som far ret til løn i seks uger ret til yderligere seks uger til deling mellem mor eller far. De seks uger til mor og de seks uger til far er øremærket, så mor kan ikke overtage fars seks uger med løn eller omvendt. De resterende seks uger med løn kan mor og far aftale, hvordan de fordeler. Du og din leder har en fælles forpligtelse til at sørge for: at samtalerne holdes, at de aktiviteter om kompetenceudvikling, I aftaler, bliver gennemført. Der er mulighed for at holde medarbejderudviklingssamtalen alene med din leder eller sammen med kolleger, som gruppesamtaler eller teamsamtaler. De samme regler gælder, hvis du adopterer et barn. 14 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN

15 SENIORFRIDAGE OG SENIORPOLITIK Fra du fylder 58 år, har du ret til fem seniorfridage om året med din almindelige løn. Du har ret til seniorfridagene, uanset hvornår du er ansat, og uanset hvornår på året du fylder år. Dine fem seniordage kan du vælge at holde som hele fridage eller som halve fridage. Du skal så tidligt som muligt give din leder besked om, hvornår du vil holde en seniorfridag. SENIORPOLITIK Din arbejdsgiver er forpligtet til at tilbyde ældre medarbejdere en seniorsamtale. TILLIDSREPRÆSENTANTER På hver institution har du og dine kolleger ret til at vælge en tillidsrepræsentant, når I er mindst fem ansatte pædagoger. Hvis ledelsen er indforstået, er det også muligt at vælge mere end en tillidsrepræsentant pr. institution. Der er særlig grund til at overveje valg af fl ere tillidsrepræsentanter, når institutioner bliver lagt sammen. KONVERTERING TIL BONUS ELLER PENSION I stedet for at holde fem seniorfridage kan du konvertere dagene til en kontant bonus. En seniorfridag er lig med 0,47 procent af din pensionsgivende løn i kalenderåret. Bonussen udbetales, når året er gået, det vil sige med lønnen i januar måned. Du kan også vælge at konvertere dine seniorfridage til et ekstra pensionsbidrag. Det betyder en forhøjelse af din pensionsindbetaling med 0,4 procentpoint pr. seniordag. Din arbejdsgiver skal have besked om dit ønske om konvertering til enten bonus eller pension inden den 1. oktober året før. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at ændre dit valg, kan du på eget initiativ meddele din arbejdsgiver dette. Ændringen kan gennemføres pr. 1. januar. Meddelelse om ændringen skal gives senest den 1. oktober året forinden. Tillidsrepræsentantens opgave er at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Herudover består opgaven i at være talsmand for kollegerne og forhandle lokale spørgsmål om for eksempel løn. Til opgaven skal tillidsrepræsentanten have den nødvendige og tilstrækkelige tid. Vilkårene for tillidsrepræsentanten forhandles lokalt mellem BUPL og kommunen, hvor blandt andet spørgsmålet om tid til opgaven klarlægges. En tillidsrepræsentant har ret til funktionsløn for opgaven. Lønniveauet aftales lokalt. Herudover har tillidsrepræsentanter bedre opsigelsesvarsler end almindelige pædagoger. En opsigelse skal ske med sædvanligt varsel plus tre måneder. I praksis betyder det, at en tillidsrepræsentants opsigelsesvarsel vil være på mellem seks og ni måneder. Der er ret til at vælge en fællestillidsrepræsentant blandt allerede valgte tillidsrepræsentanter. HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN

16 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN Varetagelsen af funktionen som arbejdsmiljørepræsentant kan give funktionsløn. Arbejdsgiverne indbetaler et beløb til uddannelse af tillidsrepræsentanter. Beløbet kan også bruges til BUPL s uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter. KONTROLFORANSTALTNINGER Arbejdsgivere bruger i stigende grad forskellige kontrolforanstaltninger især i form af videoovervågning og lagring af oplysninger i elektronisk form. Anvendelse af forskelligt teknisk udstyr er ikke overvågning af dig som medarbejder, men en sikring mod tyveri eller hærværk. Ofte vil udstyret dog også kunne bruges til overvågning af dig og dine kolleger. Hvis din arbejdsgiver begynder en overvågning, skal du og dine kolleger informeres om det seks uger forinden. Det gælder uanset hvilket middel, der bruges til overvågning. Overvågning må kun fi nde sted, når det forfølger et sagligt formål, og når der er et rimeligt forhold mellem mål og midler. BUPL forventer dog, at arbejdsgiveres ønske om at lave kontrolforanstaltninger på det pædagogiske område vil være yderst begrænset. TRIVSEL OG SUNDHED Der gælder en aftale om trivsel og sundhed på de kommunale arbejdspladser. Aftalen skal skabe et bedre grundlag for at udvikle trivsel og sundhed på dit arbejde. TRIVSELSMÅLINGER Din arbejdsgiver skal mindst hvert tredje år foretage målinger af medarbejdernes trivsel og tilfredshed. SUNDHEDSFREMME Der skal laves retningslinjer i kommunens øverste medindfl ydelses-/medbestemmelsesudvalg vedrørende sundhed. Retningslinjerne skal indeholde konkrete sundhedsfremmende initiativer, der skal forebygge i forhold til din sundhed og dit arbejdsmiljø. SYGEFRAVÆRSSAMTALER OG SYGEFRAVÆRSSTATISTIKKER Du har ret til en sygefraværssamtale med din nærmeste leder, hvis du har været syg i mere end fi re uger. Din leder vil tage initiativ til samtalen. Du kan godt få tilbud om sygefraværssamtale før fjerde uge. Tilbuddet om en sygefraværssamtale skal sikre, at du kan komme hurtigere tilbage i dit job, og at du kan blive i dit job på trods af en eventuel længerevarende sygeperiode. Hvis både du og din leder er enige om, at du i en periode eller varigt ikke kan vende tilbage på normale vilkår, kan I aftale en handleplan for det videre forløb. Handleplanen kan for eksempel indeholde mulighed for delvis tilbagevending, en tilpasning af dine jobfunktioner eller en omplacering. 16 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN

17 Der fremlægges en gang årligt en sygefraværsstatistik. Den skal også forelægges det lokale medbestemmelsesudvalg eller samarbejdsudvalg. Hvis ikke disse udvalg fi ndes, skal alle de ansatte på institutionen have udleveret statistikken. REDEGØRELSE OM SAMMENHÆNG MELLEM RESSOURCER OG ARBEJDSMÆNGDE Når kommunens budget er til behandling, skal ledelsen i det øverste medindfl ydelsesorgan redegøre for budgettets konsekvenser. Det gælder for både arbejdsforholdene og for personaleforholdene. VOLD OG MOBNING Der skal aftales retningslinjer for din arbejdsplads samlede indsats for at identifi cere, forebygge og håndtere problemer i forbindelse med vold, mobning og chikane på arbejdet. PERSONALEGODER Det er muligt at indgå aftaler om nedgang i lønnen til gengæld for at modtage et personalegode. Udgangspunktet er altid en aftale mellem fagforeningen og den enkelte kommune. Der kan laves aftaler om multimedier, sundhedsordninger, befordring og andre forhold. HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN

18 OVERENSKOMST FOR PÆDAGOGER VED DAGINSTITUTIONER, SKOLEFRITIDSORDNINGER, KLUBBER MV. KAPITEL 1. PERSONAFGRÆNSNING 1. HVEM ER OMFATTET Overenskomsten omfatter pædagoger, der ansættes ved de i 2 nævnte institutioner mv. Som pædagog anses, efter denne overenskomst, personer der har gennemført uddannelsen til pædagog, jf. lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. I bilag A er nærmere angivet hvilke uddannelser, herunder tidligere uddannelser, der i denne overenskomst anses for ligestillede med uddannelsen til pædagog. Udgangspunktet er, at det er den ansættende myndighed, der foretager vurderingen af nordiske uddannelser. Stk. 4 Personer med uddannelser fra lande uden for Norden, der af Styrelsen for International Uddannelse (tidligere CIRIUS) vurderes niveaumæssigt at svare til uddannelsen til pædagog, kan omfattes af overenskomsten, såfremt den ansættende myndighed fi nder, at den pågældendes personlige kompetencer i øvrigt (fx sprogbeherskelse) er tilstrækkelige. Stk. 5 Såfremt overenskomstens parter er enige herom, kan andre end de i stk. 2 4 nævnte uddannelser godkendes som ligestillede med uddannelsen til pædagog. Stk. 3 Som pædagog anses endvidere personer med nordiske uddannelser svarende til stk. 2 og til de i bilag A angivne uddannelser. Stk. 6 Efter aftale mellem kommunalbestyrelsen og BUPL s lokale fagforening kan der i det konkrete ansættelsesforhold dispenseres fra uddannelseskravene. 18 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN

19 Stk. 7 For så vidt angår ansættelse af ikke-pædagoguddannede i klubber og skolefritidsordninger, hvor der ikke føres kontrol med børnenes fremmøde, kan kommunalbestyrelsen efter forudgående forhandling med BUPL s lokale fagforening give dispensation fra uddannelseskravene for det konkrete ansættelsesforhold. Der er hidtil normalt givet dispensation, såfremt vedkommende klubmedarbejder er i besiddelse af en håndværksmæssig eller teoretisk uddannelse eller har erfaring, der i særlig grad har betydning for klubarbejdet. I den konkrete vurdering har det været af betydning, at de kvalifikationer, der danner baggrund for en dispensationsansøgning, benyttes i den overvejende del af ansættelsesforholdet. Stk. 8 Overenskomsten omfatter tillige det i protokollat I nævnte ikke-pædagoguddannede personale. Stk. 9 Vilkår for pædagogstuderende i lønnet praktik fremgår af protokollat V. Pædagogstuderende i lønnet praktik er omfattet af overenskomstens bestemmelser i det omfang det fremgår af protokollat V. 2. HVOR KAN MAN ANSÆTTES Overenskomsten gælder for pædagoger i KL s forhandlingsområde og ved følgende institutioner, jf. dog stk. 2: A. Daginstitutioner og fritidshjem mv. Kommunale daginstitutioner oprettet efter dagtilbudslovens 19, stk. 2. Selvejende daginstitutioner oprettet efter dagtilbudslovens 19, stk. 3. Kommunale fritidshjem oprettet efter dagtilbudslovens 52, stk. 2. Selvejende fritidshjem oprettet efter dagtilbudslovens 52, stk. 3. Kommunale og selvejende dagtilbud oprettet efter servicelovens 32. B. Klubber Kommunale klubtilbud oprettet efter dagtilbudslovens 66, stk. 2. Selvejende klubtilbud oprettet efter dagtilbudslovens 66, stk. 3. Kommunale og selvejende klubtilbud oprettet efter servicelovens 36. Kommunale ungdomsskoleklubber oprettet efter lov om ungdomsskoler 3, stk. 3. I de nævnte klubtilbud kan de indskrevne medlemmer frit komme og gå, og institutionens aktiviteter gives som tilbud. HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN

20 OVERENSKOMSTEN C. Skolefritidsordninger og skoler Pædagoger kan ansættes: 1. Ved skolefritidsordninger oprettet i henhold til folkeskolelovens 3, stk Til varetagelse af visse pædagogiske arbejdsopgaver i folkeskolen ( skoleassistenter ). Personalet vil eksempelvis kunne anvendes til følgende opgaver: Beskæftigelse af elever umiddelbart før og efter skoletid, af elever i fri- og mellemtimer og frikvarterer. Medvirken ved tilrettelæggelse og afvikling af fælles arrangementer for elever (fx skoleudflugter, -fester, -komedier, lejrskoler, klasseture, ekskursioner og featuredage/uger). Andre pædagogiske arbejdsopgaver efter skolens nærmere anvisning (fx ledsagelse af syge eller tilskadekomne elever og hjælp og støtte til elever i elevrådsarbejde o.l.). 3. Til at bistå med varetagelsen af undervisning i børnehaveklasser og/eller den samordnede indskoling ( børnehaveklasseassistenter ). 4. Til varetagelse af pædagogiske arbejdsopgaver uden for den egentlige undervisning ( socialpædagoger ) ved: - Observationsklinikker o.l. i folkeskolen. - Folkeskoler med specialklasser (specialskoleafsnit). - Selvstændige specialskoler, bortset fra kostskoler. - Heldagsskoler. - Undervisningscentre for svært handicappede elever. Der henvises til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 855 af 7. juli Til varetagelse af pædagogiske støtteforanstaltninger og andre særlige hjælpefunktioner i folkeskolen over for elever ( støttepædagoger ). Opmærksomheden henledes på, at der til praktiske hjælpeforanstaltninger kan ansættes støttemedhjælpere, jf. pædagogmedhjælperoverenskomsten. 6. Til varetagelse af specialpædagogisk bistand til småbørn, herunder bistand til småbørn med sprog- eller talevanskeligheder ( specialpædagoger ). Der henvises til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 356 af 24. april og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 885 af 7. juli Til varetagelse af andre pædagogiske arbejdsopgaver i folkeskolen end de under punkterne 1-6 nævnte. Bestemmelserne i 1, stk. 5 og stk. 6 fi nder ikke anvendelse. Bestemmelsen omfatter ikke pædagoger ansat som børnehaveklasseledere. 20 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Hvad siger. overenskomsten? Guide i pædagogers løn- og ansættelsesvilkår

Hvad siger. overenskomsten? Guide i pædagogers løn- og ansættelsesvilkår Hvad siger overenskomsten? 2015-2018 Guide i pædagogers løn- og ansættelsesvilkår Pjecen består af tre dele Del 1 Her kan du læse om de vilkår du er ansat efter som pædagog, herunder om din løn, pension,

Læs mere

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk 60.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Side 1 Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL- Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PHARMADANMARK AFTALE vedrørende sygehus-/hospitalsapotekere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...3

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

KL Dato: Arbejdsgiverpolitisk Center. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: / København S Sagsbehandler: lrh/beb

KL Dato: Arbejdsgiverpolitisk Center. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: / København S Sagsbehandler: lrh/beb KL Dato: 12-12-2017 Arbejdsgiverpolitisk Center Deres ref.: Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: 22-2018/20005 2300 København S Sagsbehandler: lrh/beb Løn og Vilkår Sendt pr. mail til: O.18@kl.dk

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1 Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner KL 62.05 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 62.05 Side

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer KL Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Juni 2014 Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Pr. 1. august 2014 er der nye regler for lærere ved sprogcentre, som har en gennemsnitlig arbejdstid på

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

51.02 O.11 47/2011 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.11 47/2011 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik. 05.21 O.11 35/2011 Side 1

Rammeaftale om seniorpolitik. 05.21 O.11 35/2011 Side 1 Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte 05.21 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.21 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.08 29/2010 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.08 29/2010 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner KL Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Hvor kan man

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet 08.21 47/2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.21 47/2011 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger 33.04 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen, IDA Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) 5.60.01 Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

42.05 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for befarent dækspersonale ansat ved kommunale lejrskoleskibe

42.05 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for befarent dækspersonale ansat ved kommunale lejrskoleskibe Side 1 Overenskomst for befarent dækspersonale ansat ved kommunale lejrskoleskibe KL 3F Sømændene Indholdsfortegnelse Side 42.05 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning...

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2015 på Danske Regioners

Læs mere

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører AMTSRÅDSFORENINGEN 33.13.1 Side 1 DANSKE SKOV- OG LANDSKABS- INGENIØRER O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

5.60.01 O.15 8/2016 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.15 8/2016 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde. KL FOA Fag og Arbejde SAG-2014-00642 Tid: Den 12. marts 2015, kl. 05.10 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

64.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner KL Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Hvor kan man

Læs mere

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN LØN Lønstigninger, Generelle lønstigninger og regulering Forkortet gennemløbstid Til erfarne fysioterapeuter Til fysioterapeuter med kortere erfaring Lokal løn, forlodsfinanciering 1.2. 2009: Foreslå kolleger

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG

REGIONERNES LØNNINGS- OG Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/KOMMUNAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Aftale for ledere og souschefer ved forsorgshjem, krisecentre m.v., der i regionerne drives

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Indholds fortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning 3 5 1. Hvem

Læs mere

Punkt 4: Overenskomst 2008

Punkt 4: Overenskomst 2008 HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Generalforsamling 5. maj 2008 Punkt 4: Overenskomst 2008 HK/Kommunal Klubben klubmateriale Gladsaxe Rådhus om OK08 og skoler, generalforsamling 5. maj 2008 2 Hovedresultaterne

Læs mere

Mtale for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbaneme (bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale)

Mtale for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbaneme (bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale) XX/2015 Side 1 Mtale for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbaneme (bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale) KL Dansk Jernbaneforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens omradc... "... "... 3

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere. 51.01 O.11 47/2011 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere. 51.01 O.11 47/2011 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskoleledere KL 51.01 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013 LØNNINGER pr. 1. oktober 2013 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens område... 3 1.

Læs mere

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.7 Side 1 AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl.

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. Side 1 Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.30 Side 2 Kapitel 1 Område, definition og formål... 3 1. Aftalens område...3 2.

Læs mere

Center for HR FORHÅNDSAFTALE FOR LÆRERE, BØRNEHAVEKLASSELEDERE M.FL.

Center for HR FORHÅNDSAFTALE FOR LÆRERE, BØRNEHAVEKLASSELEDERE M.FL. Center for HR FORHÅNDSAFTALE FOR LÆRERE, BØRNEHAVEKLASSELEDERE M.FL. INDGÅET AF DLF v/ ODSHERRED LÆRERKREDS OG ODSHERRED KOMMUNE GÆLDENDE FRA 1. APRIL 2016 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale omfatter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014 LØNNINGER pr. 1. oktober 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere