Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg"

Transkript

1 Colorbox Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen De uberørte åbne kyster er en af de væsentligste landskabelige attraktioner i dansk turisme. Det er en national planlægningsopgave at bevare de danske kyster, så de fortsat kan udgøre landskabelige helheder, hvor natur- og landskabsværdier har høj prioritet, samtidig med at områderne kan bruges til velbegrundede, ofte rekreative formål. Friholdelse af de åbne kyster er af væsentlig betydning for tiltrækning af turister. Planlægning for ferie- og fritidsanlæg er en integreret del af kommuneplanlægningen. Nye turistanlæg kan have en markant indflydelse på kystlandskabet. Det kræver derfor en særlig begrundelse for lokalisering af ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen, herunder at lokaliseringen finder sted på grundlag af sammenhængende turistpolitiske overvejelser og at nogle landskabsmæssige principper for lokalisering af nye anlæg følges, for at de åbne kyster fortsat kan udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource. Eksempler muligheder og begrænsninger Planloven rummer en række særlige krav til planlægningen i kystnærhedszonen. Ud over disse krav til planlægningen er kystområderne omfattet af en række beskyttelsesinteresser, der har til formål at beskytte de åbne kyster og kystområdernes dyre- og planteliv, f.eks. strandbeskyttelse og klitfredning efter naturbeskyttelsesloven, Natura 2000-områder, landskaber og kulturmiljø mv. Lovgivning, der sikrer disse Dialogforum finder, at planloven rummer mulighed for at understøtte turismeudviklingen, men også krav til placering og proces. Dialogforum om turismeplanlægning 41

2 beskyttelsesinteresser administreres som hovedregel restriktivt og kan have forbudslignende karakter, en virkning, der ikke gør afvejning mulig. Derfor kan de hindre et projekts gennemførelse, selv om der kan skabes plangrundlag for projektet efter planloven. Tilsvarende kan andre regler, såsom sommerhusloven og campingreglementet, der regulerer konkrete bygge- og anvendelsesønsker, og som har til formål at regulere presset på arealanvendelsen, hindre realiseringen af et projekt. Med fokus på planlægningen inden for kystnærhedszonen har Dialogforum ønsket at gennemgå den fysiske planlægning for en række konkrete anlæg, herunder skitsere de muligheder, som planlægningen rummer, og de begrænsninger, som kan forsinke eller bremse etableringen af konkrete anlæg. Det gælder både ved nyanlæg og ved udvidelser af eksisterende ferie- og fritidsanlæg. Valget af eksempler på ferie- og fritidsanlæg er koncentreret om planlægning for ferie- og fritidsanlæg, og de ændringer af ferie- og fritidsanlæg der opleves størst interesse for i forbindelse med turismeudvikling. Eksemplerne skitserer de principielle muligheder og begrænsninger for planlægning for ferie- og fritidsanlæg, forudsat at planlægningen er i overensstemmelse med plangrundlaget og planprocessen, som skitseret ovenfor. Herud over kan gennemførelsen forudsætte udarbejdelse af VVM og lokalplan, tilladelse efter anden lovgivning f.eks. naturbeskyttelsesloven, sommerhusloven, campingreglementet og miljøbeskyttelsesloven mv. Planlægning for nye feriehoteller Der kan i princippet planlægges for nye feriehoteller i kystnærhedszonen, forudsat at planlægningen er i overensstemmelse med den overordnede planlæg- Eksemplerne nedenfor er koncentreret om planloven - de planlægningsmæssige muligheder og begrænsninger for planlægning for forskellige ferie- og fritidsanlæg inden for kystnærhedszonen. Ud over planlægningen for nye ferie- og fritidsanlæg regulerer planloven også anvendelsen af sommerhusområder, som derfor indgår i eksemplerne. Derimod indgår anden lovgivning, som f.eks. naturbeskyttelseslovens og sommerhuslovens bestemmelser og campingreglementets tilladelseskrav ikke, da der er tale om konkrete afgørelser. Dialogforum har sat fokus på en række centrale problemstillinger i forbindelse med planlægning for sommerhusområder, campingpladser og ferie- og fritidsanlæg. Gennemgangen rummer dels en gennemgang af et forenklet planlægningsforløb med en række forudsætninger, dels en gennemgang af typiske emner: 1. planlægning for nye feriehoteller, 2. planlægning for udvidelse af eksisterende feriehoteller, 3. planlægning for konvertering af eksisterende feriehoteller til andre ferieformål, 4. planlægning i eksisterende sommerhusområder, 5. omdannelse af eksisterende helårsboliger i byzone til fritidsboliger, 6. planlægning for nye og udvidelse af eksisterende campingpladser 7. indretning af ferieboliger landbrugets ejendomme. Planlægningsforløb for turismeanlæg inden for kystnærhedszonen Regionen har vedtaget en strategi for udviklingen af turismen i regionen (RUP en). Kommunen har vedtaget en kommuneplan, der ikke er i strid med RUP en. Kommuneplanen indeholder sammenhængende turistpolitiske overvejelser over udviklingen af turismen inden for kystnærhedszonen og retningslinjer og konkrete udlæg af arealer i kommuneplanen. Med udgangspunkt i den regionale udviklingsplan, kommuneplanen og de sammenhængende turistpolitiske overvejelser skal kommunalbestyrelsen sikre, at planlægningen er sket ud fra reglerne i planloven, herunder regler om inddragelse af offentlighed, at planlovens krav til placering af ferie- og fritidsanlæg er opfyldt, herunder at der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse eller med virkning fra den 1. september 2011 en plantilladelse fra miljøministeren (for 29 kommuner og ikkebrofaste øer), at ferie- og fritidsanlæggene placeres * ved eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser, * bagved i tilknytning til disse * indpasses i landskabet at der ikke udlægges nye sommerhusområder inden for kystnærhedszonen, at eksisterende sommerhusområder fastholdes til ferieformål, at offentlighedens adgang til kysten sikres og udbygges. Endvidere bør kommunen på forhånd have sikret, at alle relevante beskyttelsesinteresser i området f.eks. strandbeskyttelse og klitfredning, Natura 2000, generelt beskyttede naturtyper ( 3 i naturbeskyttelsesloven) fredninger m.m. varetages, at reglerne og kravene efter praksis i sommerhusloven og campingreglementet kan overholdes. Kommunalbestyrelsen kan herefter behandle konkrete projekter om nye ferieog fritidsanlæg, om forbedring og modernisering af eksisterende sommerhusområder eller om udvidelse af campingpladser ud fra de strategiske mål, som er fastsat i kommuneplanen og i de sammenhængende turistpolitiske overvejelser. Det er gennem behandlingen af de konkrete projekter, at kommunerne kan realisere de turistpolitiske visioner, som er udarbejdet på baggrund af RUP en og i samarbejde med turismeerhvervet, borgerne og andre interesserede aktører. 42 Dialogforum om turismeplanlægning

3 ning, og planlægningsforløbet følger ovennævnte procedure. I forbindelse med den nærmere planlægning lokalplan er der krav om visualisering, dvs. oplysning om den visuelle påvirkning af kystlandskabet, begrundelse for en eventuel større bygningshøjde end 8,5 m og eventuelt andre forhold af væsentlig interesse for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser. Feriehoteller kan anvendes til udlejning hele året. Der kan ikke planlægges for feriehoteller som enkeltanlæg, der opsplitter de åbne ubebyggede kyststrækninger. I forbindelse med planlægningen for ferie- og fritidsanlæg skal befolkningens adgang til kysten sikres og udbygges. Feriehotellets driftsform, udformning og den fysiske placering af feriehotellets bygninger kan stille krav om tilladelse efter sommerhusloven og naturbe skyttelsesloven samt anden relevant lovgivning. Spørgsmålet om nødvendige tilladelser bør være afklaret, inden plangrundlaget vedtages endeligt. Planlægning for udvidelse af eksisterende feriehoteller Der kan i princippet planlægges for større udvidelser af eksisterende feriehoteller i kystnærhedszonen, forudsat planlægningen er i overensstemmelse med den overordnede planlægning og planlægningsforløbet følger ovennævnte procedure. I forbindelse med den nærmere planlægning lokalplan er der krav om visualisering, dvs. oplysning om den visuelle påvirkning af kystlandskabet, begrundelse for en eventuel større bygningshøjde end 8,5 m og eventuelt andre forhold af væsentlig interesse for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser. Den udvidede del af feriehotellet kan ligesom den eksisterende anvendes til udlejning hele året. I forbindelse med planlægningen for større udvidelser af eksisterende ferie- og fritidsanlæg skal befolkningens adgang til kysten fortsat sikres og udbygges. Feriehotellets udformning og den fysiske placering af feriehotellets bygninger kan stille krav om tilladelse efter sommerhusloven og naturbeskyttelsesloven samt anden relevant lovgivning. Spørgsmålet om nødvendige tilladelser bør være afklaret, inden plangrundlaget vedtages endeligt. Planlægning for konvertering af eksisterende feriehoteller Der kan i kystområdernes eksisterende byzone og sommerhusområder i princippet, med en planlægningsmæssig begrundelse, planlægges for konvertering af et eksisterende feriehotel til individuelt ejede helårsboliger og ferieboliger i kystområdernes byzone og til ferieboliger i sommerhusområder. Både helårsboliger og ferieboliger i byzone kan anvendes hele året, mens ferieboliger i sommerhusområde ligesom sommerhuse kan anvendes i sommerhalvåret og derud over kun kan anvendes til kortvarige ferie- og weekendophold (med afbrydelser) i vinterhalvåret. Såfremt et feriehotel konverteres til helårsboliger skal boligerne opfylde de bygningsmæssige krav herfor. Et eksisterende feriehotel i et sommerhusområde kan ikke konverteres til boliger til helårsformål, da området skal fastholdes til ferieformål. Individuelt ejede ferieboliger i sommerhusområder kan kun bebos i sommerhalvåret og derud over kun anvendes til kortvarige weekend- og ferieophold (med afbrydelser) i vinterhalvåret. Eventuel udlejning er omfattet af sommerhuslovens regler. Et eksisterende feriehotel i landzone inden for kystnærhedszonen kan ikke konverteres til individuelt ejede ferieboliger i landzone. En sådan konvertering betragtes som omgåelse af forbuddet mod planlægning for udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Planlægning for sommerhusområder Sommerhusområder, såvel bebyggede som ubebyggede, skal fastholdes til ferieformål. I eksisterende større sammenhængende sommerhusområder skal kommunerne i forbindelse med kommuneplanlægningen vurdere mulighederne for at forbedre områderne, så områderne fortsat kan fungere som tidssvarende og attraktive ferie- og fritidsområder til gavn for både turisme og friluftsliv. Baggrunden er, at det er vigtigt at fastholde og udvikle den ressource, der ligger i sommerhusområderne. Dialogforum om turismeplanlægning 43

4 Eksisterende ubebyggede sommerhusområder eller større ubebyggede grunde kan udnyttes til andre ferie- og fritidsformål, når det er foreneligt med områdets karakter af ferie- og fritidsområde og medvirker til forbedring af offentlighedens adgangsmuligheder til kysten. Sommerhusområder er udlagt til rekreativ anvendelse. En stor del af de eksisterende sommerhusområder ligger ved gode badestrande, hvor der er mulighed for at udleje sommerhuse i sommerhalvåret og i begrænset omfang i vinterhalvåret. Der kan ikke planlægges for udlæg af nye sommerhusområder bortset fra de 8.000, der blev givet mulighed for med lovændringen i Et sommerhus i et sommerhusområde må bortset fra kortvarige ferie- og weekendophold ikke anvendes til overnatning i perioden fra 1. oktober til 31. marts men kan benyttes til kortvarige ferieophold af maks. 3-4 ugers varighed med afbrydelser formentlig af mindst 1 uges varighed. Sommerhuset kan lovligt anvendes i sammenlagt højst mellem 7-8 og 13 uger i vinterhalvåret. Anvendelsen skal dog have karakter af en undtagelse til planlovens generelle forbud om overnatning i vinterhalvåret. Campingpladser Der kan i princippet planlægges for nye campingpladser og udvidelse af eksisterende campingpladser i kystnærhedszonen, forudsat at det sker ved et planlægningsforløb, som følger ovennævnte forløb. Drift af campingpladser kræver desuden udlejningstilladelse efter campingreglementet. Uudnyttede områder inden for reservationer til campingpladser kan i princippet konverteres til andre overnatningsanlæg, f.eks. feriehotel. Dette kan ske på baggrund af en særlig planlægningsmæssig begrundelse og på baggrund af sammenhængende turistpolitiske overvejelser og forudsat at anvendelsesområderne opdeles til de forskellige formål. På campingpladser kan der planlægges for op til 20 % hytter af det tilladte antal campingenheder, dog maksimalt 60 campinghytter. Hytternes maksimale højde må være 4 m og den maksimale størrelse op til 35 / 30 m 2 afhængigt af placeringen i forhold til strandbeskyttelseslinjen samt natur- og landskabsforhold. Campinghytterne skal placeres samlet, evt. i klynger på campingpladsen. Der gives kun under ganske særlige omstændigheder udlejningstilladelse efter campingreglementet til små campingpladser og/eller campingpladser med en begrænset brugerkreds. Det kan eksempelvis ske, hvis der er planlagt herfor i kommuneplanen. En del eksisterende campingpladser ligger historisk inden for strandbeskyttelseslinjen eller i følsom kystnatur, hvilket kan vanskeliggøre udvidelse. Omdannelse af eksisterende helårsboliger i byzone til fritidsboliger I kystområdernes byer (byzone) kan eksisterende helårsboliger overgå til ferieboliger, såfremt planlægningen for området ikke hindrer det. Dermed har kommunen specielt i yderområderne, hvor efterspørgslen efter helårsboliger er lille, mulighed for at bremse udviklingen mod et stigende antal tomme boliger og give mulighed for deltidsbosætning og udlejning. Det er kommunens beslutning, hvorvidt helårsboliger skal kunne overgå til ferieboliger. Beslutningen bør hvile på sammenhængende turistpolitiske og planlægningsmæssige overvejelser. For at imødekomme helårsbeboeres ønske om liv i området kan det være formålstjenligt ved hjælp af lokalplanlægning at afgrænse områder til henholdsvis helårs- og deltidsbosætning. Ferieboliger i disse områder er ikke, som sommerhuse i sommerhusområder, omfattet af helårsforbuddet og kan således anvendes hele året. Eventuel udlejning er omfattet af sommerhuslovens regler. Attraktive kystnære byer rummer som udgangspunkt attraktive boliger, som bør bevares til helårsbeboelse. Kommunerne kan i lokalplaner bestemme, at boliger skal anvendes til helårsbeboelse. Det indebærer, at boligerne ikke kan handles eller udlejes som ferie- og fritidsboliger. Landbrugets ejendomme til ferieformål Der kan indrettes op til 10 ferieboliger til erhvervsmæssig udlejning i overflødiggjorte stuehuse og driftsbygninger på en nuværende eller tidligere landbrugsejendom (praksis forventes lempet op til 15 ferieboliger). Ferielejlighederne kan udlejes erhvervs- 44 Dialogforum om turismeplanlægning

5 mæssigt, men det kræver en tilladelse efter sommerhusloven. : Anden eller mere omfattende udlejning til ferieformål kræver tilladelse efter sommerhusloven, hvor praksis er restriktiv. Størrelsen på den enkelte feriebolig må ikke overstige 100 m 2. Samlet vurdering af muligheder og begrænsninger Det er Dialogforums opfattelse, at der i kystnærhedszonen er mulighed for at planlægge for nye ferieog fritidsanlæg og udvidelse af eksisterende anlæg, forudsat at kommunen følger ovennævnte planlægningsforløb. Derud over er der i de gældende kommuneplaner ikke udnyttede reservationer og rammer til en række ferie- og fritidsanlæg, som kommunerne i forbindelse med den seneste kommuneplanlægning har vurderet fortsat er aktuelle. Disse reservationer vil kunne anvendes af en investor. Der er potentiale for turismeudvikling i modernisering, kvalitetsforbedring og udvidelse af eksisterende ferie- og fritidsanlæg. Der kan ikke planlægges for udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Men i de eksisterende sommerhusområder er der fortsat en restrummelighed, ligesom der er potentiale i modernisering og kvalitetsforbedring af sommerhusområderne, så de kan blive mere attraktive for turisme. Dialogforum har også ønsket at sætte fokus på, at kommunerne ved planlægning for nyanlæg og større udvidelser af ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen skal opfylde en række krav til planlægningen og lokaliseringen af anlæggene og anlæggenes størrelse i forhold til den omgivende bebyggelse. Kravene skal sikre, at de åbne ubebyggede kyster med deres naturgrundlag bevares til gavn for både lokalbefolkningen og turismen. for planlægning for nye ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen jf. planloven Nye ferie- og fritidsanlæg kan planlægges lokaliseret i kystnærhedszonen. Eksisterende udlagte uudnyttede arealreservationer/rammer i kommuneplanerne kan udnyttes. Eksisterende ferie- og fritidsanlæg kan moderniseres og udbygges. Eksisterende sommerhusområder kan kvalitetsforbedres og moderniseres. Uudnyttede sommerhusområder kan anvendes til andre ferie- og fritidsformål, der er forenelige med områdets anvendelse til ferieformål. Forudsat at nedenstående krav til planlægningen er opfyldt: At der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse. At kommuneplanen indeholder sammenhængende turistpolitiske overvejelser af relevans for planlægningen for ferie- og fritidsanlæg. At nye ferie- og fritidsanlæg lokaliseres ved eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. At nye ferie- og fritidsanlæg størrelsesmæssigt afpasses i forhold til eksisterende bysamfund / ferie- og fritidsområdet. At ferie- og fritidsanlægget lokaliseres bagved / i tilknytning til eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. At ferie- og fritidsanlægget indpasses i landskabet og i forhold til naturbeskyttelsesinteresserne. Eksisterende helårsboliger i byzone kan omdannes til ferieboliger og anvendes hele året, såfremt der ikke er krav om helårsbeboelse i lokalplanen eller boligreguleringslovens bestemmelser forhindrer det. Der kan indrettes op til 10 fritidsboliger i overflødiggjorte landbrugsbygninger på baggrund af en landzonetilladelse (forventes lempet til 15). Herud over skal anden lovgivning overholdes (naturbeskyttelsesloven, sommerhusloven mv.) / barrierer ved planlægning for nye ferie- og fritidsanlæg inden for kystnærhedszonen Ferie- og fritidsanlæg kan ikke lokaliseres på de åbne ubebyggede kyststrækninger. Der kan ikke udlægges nye sommerhusområder. Feriehoteller med fritliggende huse og hytter skal have tilladelse til udlejning efter sommerhusloven. Sommerhuse i sommerhusområder kan kun i begrænset omfang benyttes i vinterhalvåret. Ferie- og fritidsanlæg kan ikke lokaliseres, så offentlighedens adgang til kysten afskæres eller forringes. Campingpladser må maksimalt have 20% hytter på op til 30/35 m 2 og 4 m høje og maksimalt 60 hytter. Dialogforum om turismeplanlægning 45

6 Hytter på campingpladser skal opstilles samlet eller i klynger efter forudgående tilladelse efter campingreglementet. Andre udfordringer ved planlægning for ferieog fritidsanlæg Ved planlægning for ferie- og fritidsanlæg skal bestemmelser i anden relevant lovgivning inddrages f.eks. kan nye ferie- og fritidsanlæg ikke lokaliseres inden for strandbeskyttelses- eller klitfredningslinjen. Der gælder også særlige regler for beskyttede naturtyper i henhold til naturbeskyttelsesloven: Natura 2000, generelt beskyttede naturtyper ( 3 i naturbeskyttelsesloven) og fredninger. Nye ferie- og fritidsanlæg kan ikke lokaliseres i områder med væsentlige fastlagte landskabs- og naturbeskyttelsesinteresser. Endvidere må man ved planlægning for turisme være opmærksom på, at sommerhuse og andre boliger ikke uden tilladelse efter sommerhusloven må udlejes til ferie- og fritidsformål, hvis udlejningen er erhvervsmæssig eller længerevarende, Praksis er restriktiv. 46 Dialogforum om turismeplanlægning

Kommunernes planlægning for turisme

Kommunernes planlægning for turisme Jane Kragh Andersen Kommunernes planlægning for turisme Landets kommuner har en central rolle i planlægningen for turismen. Dialogforum har drøftet den konkrete planlægning i kommunerne og har ønsket at

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Baggrund Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

NY REGULERING AF KYSTOMRÅDER OG ÆNDRINGER I NATURBESKYTTELSESLOVEN. Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll 4. april 2017

NY REGULERING AF KYSTOMRÅDER OG ÆNDRINGER I NATURBESKYTTELSESLOVEN. Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll 4. april 2017 NY REGULERING AF KYSTOMRÅDER OG ÆNDRINGER I NATURBESKYTTELSESLOVEN Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll 4. april 2017 KYSTOMRÅDER HVAD SKER DER? side 2 Erhvervsministerens fremsættelsestale, 25. januar 2017

Læs mere

Baggrundsrapport om klimaændringer og fysisk planlægning

Baggrundsrapport om klimaændringer og fysisk planlægning Baggrundsrapport om klimaændringer og fysisk planlægning Skov- og Naturstyrelsen Landsplanområdet 20. januar 2006 Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet 10. januar 2006 SOE Baggrundsrapport om klimaændringer

Læs mere

Nye muligheder i landzonen

Nye muligheder i landzonen Nye muligheder i landzonen Advokat, Mark Christian Walters 53 Kort om zoneinddelingen Planlovens 34, stk. 1: Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. De overordnede retningslinjer

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling Vejledning om udviklingsområder Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen. Planlægning og byudvikling Indledning Med moderniseringen

Læs mere

Bilag 4 - Rettelsesblad

Bilag 4 - Rettelsesblad Bilag 4 - Rettelsesblad I første kolonne fremgår den eksisterende tekst (bestemmelse eller redegørelse) fra henholdsvis kommuneplantillæg og lokalplan, og i den anden kolonne de konkrette ændringer eller

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

Den nye planlov. muligheder og udfordringer i de kystnære sommerhusområder. Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen

Den nye planlov. muligheder og udfordringer i de kystnære sommerhusområder. Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Den nye planlov muligheder og udfordringer i de kystnære sommerhusområder Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Lovforslag om modernisering af planloven Lovforslag om modernisering

Læs mere

Feriehotel på Vadumvej

Feriehotel på Vadumvej Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 Feriehotel på Vadumvej Viborg Amtsråd Juni 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-2-03 Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet af Miljø og

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

SwanVika. Bornholms Regionskommune

SwanVika. Bornholms Regionskommune Kommunal høring d. 3. 10. september 2015 SwanVika Bornholms Regionskommune Ansøgningens oplysninger Bornholms Regionskommune ansøger om at etablere 17 flex-boliger i byzone, på et areal der tidligere var

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 12 for campingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand

Kommuneplantillæg nr. 12 for campingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand Kommuneplantillæg nr. 12 for campingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplanens hovedformål er at regulere

Læs mere

Planloven og L128 (kyst- og

Planloven og L128 (kyst- og Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 L 128 Bilag 13 Offentligt Planloven og L128 (kyst- og landzone) Helle Tegner Anker Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE), KU hta@life.ku.dk Planloven hovedelementer

Læs mere

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær Danmark i balance Ved kontorchef Sanne Kjær Baggrund for lovændringen Kort gennemgang af L424 Nye muligheder for yderområderne Revision af detailhandelsbestemmelserne Fjernelse af tilslutningspligt til

Læs mere

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen Planloven i praksis, Kolding, 3. december 2008 Vilhelm Michelsen Rollefordeling Kommuneplanen og det åbne land Forholdet til statslige og regionale opgaver

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje NOTAT J.nr. NST-609-00014 Ref. Den 5. september 2014 Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje Sommerhuslovens regler gælder al udlejning af hus eller husrum til ferie- og fritidsformål, uanset om

Læs mere

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 Roller i det åbne lands planlægning: Kommunen: emner efter planlovens 11a (11b stk.2) Regionen: Regional råstofplan Regional udviklingsplan Staten:

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 FOR CAMPINGPLADS OG FRITIDSOMRÅDE VED LØGISMOSE STRAND

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 FOR CAMPINGPLADS OG FRITIDSOMRÅDE VED LØGISMOSE STRAND KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 FOR CAMPINGPLADS OG FRITIDSOMRÅDE VED LØGISMOSE STRAND Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for campingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Notat. 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Notat. 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Notat Landsplanområdet J.nr. SNS-145-00140/ SNS- 145-00139 Ref. JKA/TAH Den 6. juni 2007 3. fase om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Folketinget vedtog i 2004 en ændring af planloven, der

Læs mere

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening.

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening. Haderslev Kommune Plan Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 15 abog@haderslev.dk 29. februar 2016 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie Offentlig høring af planforslag for

Læs mere

Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig?

Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig? Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig? Hvad siger Kommuneplan 2009 21, Hovedstruktur og retningslinjer? 7.2 Kystnærhedszonen (s. 51, KP09, bind 1) Mål (s 51, KP09, bind 1) Kysternes benyttelse

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 11. april 2005 J.nr.: 03-31/800-0121 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Opstilling af husstandsmøller. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Opstilling af husstandsmøller. i Ringkøbing-Skjern Kommune Opstilling af husstandsmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune 1. Bevaringsværdige landskaber Natur- og Miljøklagenævnet: Natur- og Miljøklagenævnets praksis for hustandsvindmøller indenfor Bevaringsværdige

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

UDKAST 4.september 2014. Forslag. til. Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse og byggeloven

UDKAST 4.september 2014. Forslag. til. Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse og byggeloven UDKAST 4.september 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse og byggeloven (Forsøgsordning for kyst- og naturturisme, ophævelse af muligheden for at planlægge for

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

Planlægning i kystnærhedszonen

Planlægning i kystnærhedszonen LANDSPLANAFDELINGEN Delbetænkning fra Udvalget om forenkling og udvikling af regionplanlægningen Planlægning i kystnærhedszonen Planlægning i kystnærhedszonen Delbetænkning fra Udvalget om forenkling og

Læs mere

Strandbeskyttelseslinjen og udviklingen af en vandkantskommune som Lolland

Strandbeskyttelseslinjen og udviklingen af en vandkantskommune som Lolland Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 202 Offentligt Strandbeskyttelseslinjen og udviklingen af en vandkantskommune som Lolland v/trine Kristoffersen, Teamleder Planer og Kort Den 14. januar

Læs mere

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 Varde Kommune Juni 2008 Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske

Læs mere

Dato: 14. oktober 2016

Dato: 14. oktober 2016 Dato: 14. oktober 2016 Til: Styrelsen for vand- og naturforvaltning (SVANA@svana.dk), journalnummer SVANA-400-00019 og Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), journalnummer 16/02555 Masnedøgade 20 2100 København

Læs mere

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Peer Frank - Niras planlægning Den reviderede planlov: Omfattende revision af planloven Vedrører Detailhandel Kystzonen Landzonen Grønt Danmarkskort

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

Notat om Lov om ændring af lov om planlægning landzonetilladelser. Byg,Plan og Erhverv

Notat om Lov om ændring af lov om planlægning landzonetilladelser. Byg,Plan og Erhverv Notat om Lov om ændring af lov om planlægning landzonetilladelser. Byg,Plan og Erhverv MOC. 13/25713 Indledning Notatet er udarbejdet af Byg, Plan og Erhverv, som en redegørelse for de fremtidige muligheder

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Vejledning om campingreglementet

Vejledning om campingreglementet VEJ nr 62 af 30/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. BLS-100-00133 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. udgave november 2002. Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

1. udgave november 2002. Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser 1. udgave november 2002 Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser - 2-1. Indledning Den 31. maj 2002 vedtog Folketinget en række ændrede planlovsbestemmelser. Det indebærer,

Læs mere

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 5 Indledning... 7 1. Lokalplanens område... 7 2. Lokalplanens formål... 8 3. Lokalplanens indhold... 8 4. Lokalplanens

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

I høringsperioden har der ikke kunnet opnås enighed på alle punkter mellem Varde Kommune, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

I høringsperioden har der ikke kunnet opnås enighed på alle punkter mellem Varde Kommune, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Varde Kommune Plan og Byudvikling sendt som elektronisk post til: vardekommune@varde.dk 31. marts 2017 Sag 2017-985 /evamar og camnor Indsigelse mod forslag til kommuneplan 2017 Varde Kommune har sendt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v. og lov om planlægning

Forslag. Lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v. og lov om planlægning Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v. og lov om planlægning (Regler

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

Nye gunstige regler for sommerhusejer

Nye gunstige regler for sommerhusejer - 1 Nye gunstige regler for sommerhusejer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen indgik sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti i juni 2016 en aftale

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele

Læs mere

Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse)

Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse) Punkt 6. Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse) 2017-028176 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 33 Bilag 1 Offentligt Notat Landsplan J.nr. BLS 100-00123 Ref. FTH Dato: 13. august 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse

Læs mere

Notat vedr. Planlovs-aftale, juni 2016

Notat vedr. Planlovs-aftale, juni 2016 Returadresse: Køge Kommune, Planafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Notat vedr. Planlovs-aftale, juni 2016 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Planafdelingen Hovedelementerne i aftalen om tilpasning af Planloven:

Læs mere

8.3 Overnatningsanlæg

8.3 Overnatningsanlæg 8.3 Overnatningsanlæg Retningslinjer 8.3.1 Feriecentre, hoteller, kroer og lign. Nye feriecentre, kroer, hoteller og lignende, der ønskes placeret i kystnærhedszonen skal lokaliseres i turismeområder.

Læs mere

DEBAT TILLÆG 20 Projektet og dets baggrund

DEBAT TILLÆG 20 Projektet og dets baggrund DEBAT R e g i o n p l a n 2001-2012 TILLÆG 20 Udvidelse af golfbane mellem Tårnborg- parken og Høneklint i Korsør Kommune Projektet og dets baggrund Korsør Kommune og Korsør Golfklub ønsker golfbanen i

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer

Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Sag: 04.18.10-P15-1-14 Henriette Rantzau Almtorp Plan og kultur

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

DEN NYE PLANLOV - SET FRA LANDZONEN. Vestjysk Landboforening

DEN NYE PLANLOV - SET FRA LANDZONEN. Vestjysk Landboforening DEN NYE PLANLOV - SET FRA LANDZONEN Vestjysk Landboforening 09.05.2017 AGENDA Baggrunden for moderniseringen af planloven Planlovens nye formålsbestemmelse Planlægning af byvækst Nye udviklingsmuligheder

Læs mere

Landzonetilladelse. Yoram Roshu Støvlebækvej 14 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Yoram Roshu Støvlebækvej 14 4200 Slagelse Yoram Roshu Støvlebækvej 14 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune giver

Læs mere

UDKAST 26. februar 2010. By- og Landskabsstyrelsens vejledning om campingreglementet

UDKAST 26. februar 2010. By- og Landskabsstyrelsens vejledning om campingreglementet UDKAST 26. februar 2010 By- og Landskabsstyrelsens vejledning om campingreglementet 1. Indledning 2. Campingreglementets anvendelsesområde 3. Campering, der er undtaget fra reglementets bestemmelser 4.

Læs mere

VEJLEDNING. Oprydning af ferie- og fritidsreservationer Teknisk vejledning

VEJLEDNING. Oprydning af ferie- og fritidsreservationer Teknisk vejledning VEJLEDNING 15. marts 2017 Sag nr.: 2017-1434 Oprydning af ferie- og fritidsreservationer Teknisk vejledning Vejledningen præciserer baggrunden for opgaven og skitserer de enkelte elementer i forløbet for

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Danmark i bedre balance Bedre rammer for kommuner,

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Danmark i bedre balance Bedre rammer for kommuner, Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Danmark i bedre balance Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet Juni 2016 2 Aftale

Læs mere

Faktaark: Planloven - Modernisering af planloven

Faktaark: Planloven - Modernisering af planloven Faktaark: Planloven - Modernisering af planloven Regeringen (V), S, KF og DF har d. 9. juni 2016 indgået aftale om modernisering af planloven mv. Aftalen følger op på regeringsudspillet Vækst og udvikling

Læs mere

Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager

Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager Landzonetilladelse til at indrette ferielejligheder på ejendommen matr.nr. 16 Skelde, Broager, der ligger på Skeldebro 11, 6310 Broager Sønderborg Kommune

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Holger Bisgaard, Planlægning og Byudvikling, maj 2017 Status Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016.

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Godkendt 27.08.2012 side 1 1. Zonemyndighed Kommunen træffer afgørelser efter planlovens 35-38. Ansøgningen skal sendes i naboorientering,

Læs mere

Nye udviklingsmuligheder ved kysterne. Sigmund Lubanski Underdirektør Erhvervsstyrelsen

Nye udviklingsmuligheder ved kysterne. Sigmund Lubanski Underdirektør Erhvervsstyrelsen Nye udviklingsmuligheder ved kysterne Sigmund Lubanski Underdirektør Erhvervsstyrelsen KONFERENCE TEKNIK & MILJØ 17 April 2017 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning Aftale mellem regeringen,

Læs mere

Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Foreløbigt vejledningsmateriale Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Planlægning og byudvikling Kolofon Titel: Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Læs mere

Brian Svane Christensen Kløverlykke Sydals

Brian Svane Christensen Kløverlykke Sydals Brian Svane Christensen Kløverlykke 65 6470 Sydals Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra garage til bolig på ejendommen matr.nr. 19 Dynt, Broager, der ligger på Krammarksvej 14, 6310 Broager Sønderborg

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen

Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Generelt Lovændringen har til formål at modernisere planloven med henblik på at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Søgård Byg Flensborg Landevej Aabenraa

Søgård Byg Flensborg Landevej Aabenraa Søgård Byg Flensborg Landevej 22 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at udnytte tagetagen på ejendommen matr.nr. 5 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Amtsvejen 43, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

Afslag på landzoneansøgning

Afslag på landzoneansøgning Jacob Højstrup Laursen Blegkilde alle 44 st. lejl. 6 9000 Ålborg Mail 'jakoblaursen1@hotmail.com' Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Dialogforum om turismeplanlægning

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Dialogforum om turismeplanlægning Miljøministeriet Naturstyrelsen Dialogforum om turismeplanlægning Kolofon Titel: Afrapportering fra Dialogforum om turismeplanlægning. Emneord: Planlægning, koncentrerede turistområder, sammenhængende

Læs mere

Friluftsrådets høringssvar til udkast til lovforslag om modernisering af planloven, Sag nr

Friluftsrådets høringssvar til udkast til lovforslag om modernisering af planloven, Sag nr Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt per mail til hoeringplan@erst.dk 17. oktober 2016 Friluftsrådets høringssvar til udkast til lovforslag om modernisering

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling

Læs mere

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Den lovgivning, der primært regulerer hytter/mobilehomes på campingpladser er: Sommerhusloven 1 Campingreglementet 2 Eksempler på øvrig lovgivning, der

Læs mere

Landzonetilladelse. Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør

Landzonetilladelse. Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør Matti Funch Dybkær 10 4230 Skælskør Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Retningslinier for administration af Planlovens bestemmelser vedrørende ansøgninger om landzonetilladelse

Retningslinier for administration af Planlovens bestemmelser vedrørende ansøgninger om landzonetilladelse Retningslinier for administration af Planlovens bestemmelser vedrørende ansøgninger om landzonetilladelse 9. marts 2006 Rev. 28. januar 2007 Rev. 19. maj 2010 Rev. 20. september 2010 Godkendt af UTM 2.

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. juni 2004 J.nr.: 03-132/800-0008 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

Lokalplanlægning hvad siger loven. Ved kontorchef Sanne Kjær

Lokalplanlægning hvad siger loven. Ved kontorchef Sanne Kjær Lokalplanlægning hvad siger loven Ved kontorchef Sanne Kjær Tværgående Planlægning planlovsadministration generelt kommune-/lokalplanlægning Fingerplanen og Hovedstaden bypolitiske projekter erhvervslokalisering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Udkast af 15. maj 2009. Udkast til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v. (Sommerhusloven) og lov om planlægning

Udkast af 15. maj 2009. Udkast til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v. (Sommerhusloven) og lov om planlægning Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 611 Offentligt Udkast af 15. maj 2009 Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v. (Sommerhusloven) og lov om planlægning

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerland Kommunes lokalplan nr. 122 og kommuneplantillæg nr. 57 for udvidelse af Hvalpsund Campingplads

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerland Kommunes lokalplan nr. 122 og kommuneplantillæg nr. 57 for udvidelse af Hvalpsund Campingplads NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. april 2008 J.nr.: NKN-261-00031 ssc/tutbi Afgørelse i sagen

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016

Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016 Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016 Udviklingen i antal overnatninger fordelt på turismeformer. Index, 2008=100 190 170 150 130 110 90 Kyst- og naturturisme Storbyturisme

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

16. november 2012 UDKAST

16. november 2012 UDKAST 16. november 2012 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Nye muligheder i landdistrikterne, ændring af regler om planlægning i kystområder og til butiksformål, ophævelse af tilslutningspligt

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere