GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET"

Transkript

1 Jens Kristiansen GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Grundlæggende arbejdsret

3 Jens Kristiansen Grundlæggende arbejdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

4 Jens Kristiansen Grundlæggende arbejdsret 3. udgave, 1. oplag 2014 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Printed in Denmark 2014 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Forord Forord Forord Siden anden udgave af Grundlæggende arbejdsret udkom i foråret 2009 er der gennemført en del ny lovgivning og afsagt en række væsentlige domme af både danske domstole og EU-Domstolen. Hovedsigtet med den foreliggende tredje udgave er at indarbejde denne nye lovgivning og retspraksis i fremstillingen. Der er ikke foretaget større ændringer i bogens struktur, dog er de hidtidige kapitler 13 og 14 lagt sammen til ét fælles kapitel om arbejdsmiljø. Sammenlægningen skulle gerne gøre denne del af det arbejdsretlige stof nemmere tilgængeligt. Det er fortsat et hovedsigte med bogen at fungere som dels lærebogsgrundlag for studerende ved universiteter og andre læreanstalter, dels oversigtsværk for praktikere med behov for en koncentreret og overskuelig indgang til det arbejdsretlige univers. Jeg takker for de mange værdifulde kommentarer fra undervisere, studerende og praktikere til 2. udgaven. Alle kommentarer og forslag til forbedringer er som hidtil velkomne på København, december 2013 Jens Kristiansen 5

6

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 5 DEL 1. Det arbejdsretlige systems grundstruktur Kapitel 1. Det arbejdsretlige system Arbejdsrettens særlige karakteristika Det lønnede arbejdsforhold Lønmodtager- og arbejdsgiverbegrebet Det arbejdsretlige regelgrundlag De kollektive aftalerelationer Den overordnede lovramme Hovedaftalernes særlige rolle Løn- og arbejdsvilkår Den ansættelsesretlige lovgivning Overenskomstens regulerende funktioner Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Det arbejdsretlige processystem Arbejdsretten og de faglige voldgiftsretter Arbejdsretten Faglige voldgiftsretter De almindelige domstole Ansættelsesretlige tvister Arbejdsmiljøtvister Administrative tvistnævn Arbejdsret som juridisk disciplin Arbejdsrettens forskellige deldiscipliner Arbejdsrettens samspil med andre retsområder Oversigt over bogens indhold

8 Kapitel 2. Arbejdsret på det offentlige arbejdsmarked Det offentlige arbejdsmarkeds særpræg Det offentliges arbejdsgiverpligter Det almindelige arbejdsretssystem Overenskomstansættelsens stigende udbredelse Arbejdsretlige reglers anvendelse Det særlige tjenestemandssystem Tjenestemandslovgivning Kollektive tjenestemandsaftaler Det tjenestemandsretlige processystem Det offentliges myndighedspligter Sagligheds- og lighedskrav Sagsbehandlingskrav Afgørelsessager De formelle kravs betydning Sanktionering af formfejl Processuelle spørgsmål Den processuelle kompetencedragning Folketingets Ombudsmand Organisationernes forligspraksis Offentlighed i forvaltningen Aktindsigt i personalesager Offentligt ansattes ytringsfrihed Kapitel 3. Arbejdsrettens internationale aspekter Arbejdsret i internationalt perspektiv Arbejdsrettens nationale forankring og særpræg Den tiltagende internationalisering af arbejdsretten Den Europæiske Union EU-rettens særlige karakter Fri bevægelighed i EU s indre marked Arbejdskraftens fri bevægelighed Fri etableringsret for virksomheder Fri udveksling af serviceydelser Harmonisering af løn- og arbejdsvilkår Grundlæggende rettigheder Direktiver Europæiske aftaler Koordinering af de nationale beskæftigelsespolitikker Europarådet

9 3.1. Den europæiske menneskerettighedskonvention Den europæiske socialpagt Den Internationale Arbejdsorganisation ILO-systemet ILO s grundlæggende konventioner DEL 2. Grundregler for overenskomstforholdet Kapitel 4. Det kollektive overenskomstforhold Det kollektive overenskomstbegreb Overenskomstens parter Overenskomstens indhold og form Arbejdsgiver- og lønmodtagerrelationer Etablering af overenskomstforhold Generelt om overenskomstsystemet Organisationsoverenskomster Hovedaftaler Overenskomster Virksomhedsoverenskomster Overenskomstens forpligtende virkninger Den særlige pligt- og rettighedskonstruktion Overenskomstpligter ved virksomhedsoverdragelse Overenskomstens anvendelsesområde Overenskomsters ophør Kapitel 5. Arbejdsgiverens ledelsesret og samarbejdspligt Arbejdsgivers ledelsesret Ledelsesrettens indhold Personalemæssige dispositioner Arbejdets udførelse og arbejdstidens placering Reglementer Kontrolforanstaltninger Samarbejdsudvalg og medarbejderindflydelse Samarbejdsudvalg Almen informations- og høringspligt i forhold til medarbejderne Medarbejderrepræsentation i selskabsbestyrelser Tillidsrepræsentanter og lokalaftaler

10 3.1. Tillidsrepræsentanter Lokalaftaler Kapitel 6. Konfliktret og fredspligt Konfliktret og fredspligt som grundprincipper Konfliktret ved overenskomstforhandlinger Arbejdskonflikters lovlige formål Lovligt fagligt formål Konkurrerende overenskomstkrav Lovlige kampformer De grundlæggende kampmidler Sympatikonflikter Faglige aktiviteter i tilknytning til konflikten Formkrav til arbejdskonflikter Arbejdskonflikters retsvirkninger for de involverede Mægling og lovindgreb i arbejdskonflikter Statens Forligsinstitution Forligsinstitutionens kompetence og beføjelser Mæglingsforslag og afstemningsregler Sammenkædning af mæglingsforslag Lovindgreb i arbejdskonflikter Fredspligt i overenskomstperioden Fredspligt som generel norm Organisationernes og medlemmernes fredspligt Den forpligtede kreds Lønmodtagernes fredspligt Arbejdsgiveres fredspligtbrud Undtagelser fra fredspligten Overenskomstmæssige forudsætninger Sympatikonflikt og strejkearbejde Arbejdsvægring ved betalingsstandsning og farligt arbejde Retsvirkninger af fredspligtbrud Kapitel 7. Det fagretlige processystem Organisationernes egen konfliktløsning Organisationernes forhandlingspligt Organisationernes råderet Arbejdsretten Hovedsagstyper

11 2.2. Procesparter Dommersammensætning Procesform Faglige voldgiftsretter Retsgrundlag og sagsområde Sammensætning og procesform Voldgiftslignende nævn Enkeltmedlemmers subsidiære søgsmålsret ved domstolene Bodsansvar ved overenskomstbrud Betingelser for bodsansvar Organisationsansvar for medlemsbrud Udmåling af bod DEL 3. Det individuelle ansættelsesforhold Kapitel 8. Ansættelesforholdets retsgrundlag Den individuelle aftale Den kollektive overenskomst Generelt om overenskomstens betydning for ansættelsesforholdet Både arbejdsgiver og lønmodtager er overenskomstforpligtet Overenskomstens karakter af mindsteregler Overenskomststridige arbejdsvilkårs ugyldighed Overenskomstforpligtede arbejdsgivere og udenforstående lønmodtagere Arbejdsgivere uden overenskomst Love for særlige lønmodtagergrupper Generelt om særlovene og deres betydning for ansættelsesforholdet Funktionærer Funktionærbegrebet Lovens karakter af ufravigelige mindsteregler Procesforum Aftalebestemt funktionærstatus Landbrugsmedhjælpere og sømænd Landbrugsmedhjælpere Sømænd Elever

12 4. Love for alle lønmodtagere Love om enkeltstående arbejdsvilkår Udviklingstendenser i lovgivningen Debatten om en almen lønmodtagerlovgivning Lovenes overvejende subsidiære karakter Dagpengelove for lønmodtagere Kapitel 9. Generelle principper for ansættelsesretlige relationer Ledelsesretten i ansættelsesforholdet Organisationsfrihed Retten til at være medlem af en organisation Overenskomstmæssigt forbud mod organisationsfjendtlig adfærd Beskyttelse i medfør af andet retsgrundlag Retten til at stå uden for en fagforening Alment om retten til at stå uden for en organisation Beskyttelsen i medfør af foreningsfrihedsloven Diskriminationsforbud Kønsdiskrimination Generelt om kønsdiskrimination Diskriminationsbegrebet Bevisbyrde, sanktioner og kontrolorganer Aktiv ligestillingspolitik og særforanstaltninger Racediskrimination m.v Generelt om de forbudte kriterier Diskriminationsbegrebet Bevisbyrde og sanktioner Undtagelser fra diskriminationsforbuddet Aldersdiskrimination Forbud mod aldersmæssig forskelsbehandling Brug af aldersgrænser Handicapdiskrimination Handicapbegrebet Tilpasningsforpligtelsen Bevisbedømmelse og sanktionering Integritetsbeskyttelse Persondataloven Helbredsoplysningsloven

13 Kapitel 10. Ansættelse og ansættelsesformer Ansættelse af medarbejdere Valget mellem flere jobansøgere Indsamling af informationer om jobansøgere Valg af ansættelsesform Valget mellem forskellige ansættelsesformer Deltidsansættelse Adgangen til at benytte deltidsarbejde Ligebehandling af deltidsansatte Tidsbegrænset ansættelse Tidsbegrænset ansættelse som ansættelsesform Misbrug af tidsbegrænset ansættelse Ligebehandling af tidsbegrænset ansatte Vikarbureauarbejde Vikarforholdets særegne karakter Vikarens status i forhold til vikarbureauet Vikarens stilling i forhold til brugervirksomheden Løntilskudsjob Skriftligt ansættelsesbevis Oplysningspligten Mangelfulde ansættelsesbeviser Kapitel 11. Løn, arbejdstid og arbejdsfravær Løn Mindsteløn Lønformer Det private arbejdsmarked Det offentlige arbejdsmarked Arbejdstid De ydre lovmæssige rammer for arbejdstiden De overenskomstmæssige arbejdstidsregler Sygdom Generelt om kompensation ved sygefravær Den almene dagpengeret ved sygefravær Løn under sygefravær Graviditet og barsel Den almene dagpengeret Lønkompensation Børnepasning Ferie

14 Kapitel 12. Ændringer i og ophør af ansættelsesforholdet Ændringer i ansættelsesforholdet Generelt om vilkårsændringer Ændringer som led i overenskomstmæssige ændringer Fornyelse af overenskomster Bortfald af overenskomster Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde Lønmodtagers pligter og rettigheder over for erhverver Opsigelse af ansættelsesforholdet Varsling af opsigelser Individuelle opsigelsesvarsler Varsling ved masseafskedigelser Fratrædelsesgodtgørelse Urimelige opsigelser Generelt om rimelighedsstandarden Medarbejderens forhold Arbejdsgiverens forhold Sanktionering af urimelige opsigelser Særligt beskyttede lønmodtagergrupper Gravide og barslende Tillidsrepræsentanter og andre medarbejdervalgte repræsentanter Ophævelse af ansættelsesforholdet Grov misligholdelse af ansættelsesforholdet Erstatning for tab i forbindelse med misligholdelsen Parternes stilling efter ansættelsesforholdets ophør Parternes gensidige loyalitetspligt Kunde- og konkurrenceklausuler Jobklausuler aftalt mellem erhvervsdrivende Lønmodtageres dagpengeret ved ledighed DEL 4. Arbejdsmiljø og arbejdsskader Kapitel 13. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Arbejdsmiljøforhold Den retlige ramme

15 2.1. Den EU-retlige ramme Arbejdsmiljøloven Administrative forskrifter Formaliseret trepartssamarbejde Kollektive arbejdsmiljøaftaler De centrale arbejdsmiljøpligter Kredsen af forpligtede Arbejdsgivere Virksomhedsledere, arbejdsledere og medarbejdere Arbejdspladsvurdering Arbejdets udførelse Generelt om arbejdets udførelse Særligt om det psykiske arbejdsmiljø Arbejdsstedets indretning Tekniske hjælpemidler Stoffer og materialer Daglig hviletid og ugentligt fridøgn Børn og unges arbejde Det lokale samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdsmiljøorganisation Arbejdsmiljørepræsentanter Arbejdsmiljøudvalg Fravigelse ved kollektiv overenskomst Tilsyn med arbejdsmiljøet Det offentlige tilsyn Organisationernes overtagelse af tilsynet De ansattes arbejdsvægring Sanktioner ved arbejdsmiljøbrud Arbejdsgiver Virksomheds- og arbejdsledere Medarbejdere Kapitel 14. Arbejdsskader og erhvervssygdomme Økonomisk kompensation ved arbejdsskader Arbejdsskadesystemet Arbejdsskadebegrebet Generelle betingelser Ulykker Erhvervssygdomme Økonomisk kompensation

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Oktober 2012 UDVALGET OM MODVIRKNING AF SOCIAL DUMPING 27. oktober 2012 Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95 67

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sundhedsret Helle Bødker Madsen Sundhedsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Helle Bødker Madsen Sundhedsret 3. udgave,

Læs mere

Den Danske Model. Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch

Den Danske Model. Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch Den Danske Model Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch Juridisk Institut Peder J. Pedersen Institut for økonomi Aarhus Universitet

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Udredning nr. 7 Institut for Menneskerettigheder 2009 Nationale kontrolorganer 2 Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Læs mere

Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel

Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel Av t a lt s p i l l 314 Jesper Due og Jørgen Steen Madsen Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel Strøget i København 1994. Foto: Erik Sagflaat/Arbark. I en sammenligning med både

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere