file:///s /lsc/web-sites/uvm/hhx-erhvervscase/aarstiderne_ /web/case_materiale/personalehaandbog2.html [ :59:46]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "file:///s /lsc/web-sites/uvm/hhx-erhvervscase/aarstiderne_12493-1/web/case_materiale/personalehaandbog2.html [08-03-2002 12:59:46]"

Transkript

1 Idegrundlag - Mission - Vision - Værdier Personalepolitik Anbefaling Ansættelse Arbejdsskade Arbejdstid Barns første sygedag Fagforening Ferie og fridage Fratrædelse Internt personaleblad Introduktion Løn Medarbejder Udviklings Samtale(MUS) Mærkedage Orlov Overarbejde Overenskomst Pension Personaleforening Personalekøb Rejse- og befordringsgodtgørelse Rådgivning i personlige spørgsmål Sikkerhedsorganisation Socialt ansvar Stillingsbeskrivelser Sygdom Telefonkultur Terminalbriller Timeregistrering Uddannelse file:///s /lsc/web-sites/uvm/hhx-erhvervscase/aarstiderne_ /web/case_materiale/personalehaandbog2.html [ :59:46]

2 Idegrundlag 23. juli 2001 Idegrundlag Mission Vision - Værdier Idegrundlag Aarstiderne leverer økologiske fødevarer direkte til køkkendøren hos kunder, der værdsætter kvalitet, mangfoldighed og smagsoplevelser og skaber derigennem økonomisk frihed til udvikling af virksomhed og medarbejdere. Mission Aarstiderne genskaber den tætte forbindelse mellem dyrkningen af jorden og glæden ved maaltider, fulde af gode raavarer, sundhed, smagsoplevelser og nærvær. Vision I AARSTIDERNE er Omtanke Kvalitet Kreativitet Udvikling Vækst Gennemsigtighed Økologi HVERDAGSKOST. Vi har på et weekendseminar primo januar 2001 arbejdet med ovennævnte, samt formuleret det værdisæt, som vi ønsker at bygge virksomheden på Værdier Medarbejderne vil udvikle Aarstiderne gennem økologisk bevidsthed, positiv tænkning, Ansvarsfølelse åben dialog, engageret indsats, godt arbejdsmiljø, kreativitet og personlig udvikling. Aarstidernes personalehåndbog Side 1 af 1

3 Personalepolitik 2. maj 2001 Personalepolitik Aarstidernes personalepolitik tager udgangspunkt i idegrundlag, mission og vision, og beskriver de overordnede krav og forventninger, medarbejdere og ledelse stiller til hinanden. Det er vigtigt med fælles holdninger til centrale spørgsmål om personaleforhold. Arbejdsvilkår, ønsker og behov kan være forskellige, og det kan være både nødvendigt og hensigtsmæssigt at kunne tage individuelle hensyn. Personalepolitikken bidrager til, at Aarstidernes produktivitet og lønsomhed såvel som medarbejdernes arbejdstilfredshed og tryghed til stadighed styrkes. Personalepolitikken er ramme og grundlag for udformning af regler og beslutninger om spørgsmål, der ikke er lovfastsatte regler for. I ledelsen såvel som i den daglige omgang mellem de enkelte medarbejdere er respekt for mennesker og for menneskers forskelligheder et grundlæggende krav. Aarstidernes personalehåndbog Side 1 af 1

4 Anbefaling 2. maj 2001 Anbefaling Ifølge Funktionærloven har Aarstiderne pligt til hvis medarbejderen anmoder om det at give en skriftlig dokumentation, der fastslår ansættelsestidens længde og arbejdets art. Tjenesteattesten udarbejdes af Personaleadministrationen efter anmodning fra medarbejderen. Aarstiderne er imidlertid til enhver tid indstillet på at give en skriftlig udtalelse, hvis det ønskes. Udtalelser med vurdering af faglige og/eller personlige kvalifikationer udarbejdes af den nærmeste leder eventuelt med bistand fra personaleadministrationen. Personaleadministrationen skal altid modtage en kopi af udtalelser/anbefalinger. Aarstidernes personalehåndbog Side 1 af 1

5 Ansættelse 2. maj 2001 Rekruttering og Ansættelse Aarstiderne ønsker at rekruttere nye medarbejdere på en sådan måde, at denne er goodwill-skabende for virksomheden. Til brug for udarbejdelse af jobannonce udarbejdes en stillingsbeskrivelse. (Se bilag 0001.) Personaleadministrationen hjælper gerne med udfyldelsen. Endelig godkendelse gives af funktionschefen, dog direktøren, hvis ansættelsen medfører en udvidelse af medarbejderstaben. Jobannonce På baggrund af stillingsbeskrivelsen udarbejder Personaleadministrationen udkast til jobannoncen (se bilag 0002), der godkendes endeligt af funktionschefen. Alle ledige stillinger hænges op på opslagstavlen, og udsendes med personalebladet. Ansøgninger Alle ansøgninger stiles til Personaleadministrationen, som sørger for at bekræfte modtagelsen, foretage registrering samt en eventuel grovsortering. Personaleadministrationen videresender ansøgningerne til funktionschefen. Når ansøgningsfristen er udløbet gennemgår Personaleadministrationen og funktionschefen de udvalgte ansøgninger. Personaleadministrationen indkalder de udvalgte kandidater til samtale. Det er funktionschefen, der foretager jobsamtalerne. Personaleadministrationen deltager i det omfang funktionschefen skønner det nødvendigt. Udvælgelse På baggrund af de afholdte jobsamtaler samt eventuelt indhentede referencer udvælges den ønskede kandidat. Hvor egne medarbejdere og udefra kommende ansøgere står lige med hensyn til de krævede kvalifikationer, foretrækkes egne medarbejdere. Der hvor andet ikke er aftalt, er det Funktionschefen, der kontakter den udvalgte kandidat. Når endelig beslutning er truffet, udfyldes og godkendes Meddelelse til Personaleadministration (se bilag 0003). Personaleadministrationen sørger for udsendelse af ansættelsesaftalen (bilag 0004, 0005 og 0006), samt de øvrige introduktionsaktiviteter. Aarstidernes personalehåndbog Side 1 af 2

6 Ansættelse 2. maj 2001 Funktionschefen udfylder tillige checklisten (bilag 0017). Afslag Det er Personaleadministrationen, der sørger for udsendelse af afslag. Uopfordrede ansøgninger Personaleadministrationen modtager alle uopfordrede ansøgninger, og sikrer, at ansøgeren modtager svar. Aarstidernes personalehåndbog Side 2 af 2

7 Arbejdsskade 2. maj 2001 Arbejdsskade Arbejdsskader pådraget på arbejdet bliver i forbindelse med anmeldelse opdelt i to grupper: 1. Arbejdsulykker 2. Arbejdsbetingede lidelser Anmeldelse af arbejdsulykker Arbejdsulykker, der har medført fravær i mindst 1 dag udover tilskadekomstdagen skal ifølge arbejdsmiljøloven anmeldes til Arbejdstilsynet. Arbejdsulykker skal anmeldes hurtigst muligt og senest 9 dage efter første fraværsdag. Det er muligt at anmelde arbejdsulykker, der ikke har medført fravær. Anmeldelse af arbejdsskader skal ske på en særlig blanket, som fås hos Personaleadministrationen, der herefter sørger for anmeldelsen. (Se bilag 007). Hvis det skønnes, at en skade kan give anledning til uarbejdsdygtighed, varigt mén og behandlingsudgifter m.v., bliver skaden indberettet til Aarstidernes forsikringsselskab, med mindre den tilskadekomne ikke ønsker det. Anmeldelse skal ske senest 9 dage efter tilskadekomstdagen. Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser Alle formodede og konstaterede arbejdsbetingede lidelser skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Læger og tandlæger har pligt til og tager ofte initiativ til at anmelde arbejdsbetingede lidelser. Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser skal ligeledes ske på en særlig blanket, som kan rekvireres hos Personaleadministrationen eller hos egen læge/tandlæge. Aarstidernes personalehåndbog Side 1 af 2

8 Arbejdsskade 2. maj 2001 Aarstidernes personalehåndbog Side 2 af 2

9 Arbejdstid 23. maj 2001 Arbejdstid Arbejdstiden kan være forskellig afhængig af, hvilket job man bestrider. Den enkelte medarbejders arbejdstid fremgår af ansættelsesbrev eller tillæg hertil. For medarbejderne i Kundeservice, vil arbejdstiden altid fremgå af den til enhver tid gældende vagtplan. Ændring af arbejdstid Hvis gode grunde taler herfor, er det muligt at aftale en individuel arbejdstid, der ikke må være til gene for virksomhedens daglige drift. En eventuel ændring aftales med funktionschefen, og der udarbejdes et skriftligt tillæg til ansættelsesaftalen. Aarstidernes personalehåndbog Side 1 af 1

10 Barns første sygedag 23. juli 2001 Barns første sygedag Generelt En forudsætning er, at barnet er hjemmeboende og under 14 år. Frihed gives kun til den ene forælder, og kan højst omfatte barnets første sygedag, og kun indtil anden pasningsmulighed kan etableres. Gældende for timelønnede Medarbejdere skal ikke betale for fravær i forbindelse med børns første sygedag. Der er en begrænsning på max. 3 dage om året. Gældende for funktionærer Medarbejdere indrømmes frihed med løn, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge barn/børn. Aarstidernes personalehåndbog Side 1 af 1

11 Fagforening 2. maj 2001 Fagforening Aarstiderne vil hverken ved ansættelsen eller senere undersøge eventuelle tilhørsforhold til faglige organisationer. Alle medarbejdere stilles frit med hensyn til medlemskab af en fagforening. Aarstidernes personalehåndbog Side 1 af 1

12 Ferie og fridage 23. maj 2001 Fastsat ferie Uge 52 er beordret ferie. Dog er der enkelte opgaver, der skal varetages. Ferie fridage Generelt Ferie fridagene afvikles og placeres under hensyntagen til virksomhedens tarv, og så vidt muligt efter den enkelte lønmodtagers ønske. Ferie fridagene skal afholdes senest et år efter optjening. Der optjenes 1 ferie fridag pr. kvartal. Timelønnede 4 ferie fridage. Fridagene opnås ved 3 mdr. anciennitet. (Feriegiro benyttes). Funktionærer 4 ferie fridage. Fridagene opnås ved 3 mdr. anciennitet. Frihed med løn Gældende for alle: Der kan opnås frihed med løn, på selve dagen, efter aftale med nærmeste foresatte ved:! Eget bryllup! Eget sølvbryllup! Begravelse (Nærmeste familie)! Egen flytning! Barn under 14 år 1. sygedag! Eksamen i forbindelse med uddannelse, der er godkendt/betalt af Aarstiderne. Gældende for funktionærer Iflg. overenskomsten mellem HK/Industri og Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere/Gartneribrugets Arbejdsgiverforening kan funktionærerne, der er omfattet af overenskomsten, opnå frihed med løn på følgende dage:! 1. maj er ½ fridag fra kl ! Fredag efter Kristi Himmelfartsdag er en hel fridag. Aarstidernes personalehåndbog Side 1 af 2

13 Ferie og fridage 23. maj 2001! Grundlovsdag er en hel fridag.! Juleaften er en hel fridag.! Nytårsaften er en hel fridag. Gældende for timelønnede Iflg. overenskomsten mellem SID/Agroindustri og Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere/ Gartneribrugets Arbejdsgiverforening er følgende gældende:! 1. maj er ½ fridag fra kl uden løn.! Fredag efter Kristi Himmelfartsdag er en normal arbejdsdag.! Grundlovsdag er ½ fridag fra kl uden løn.! Juleaften er en hel fridag - uden løn. Fra 2002 er Juleaften en hel fridag med løn.! Nytårsaften er en hel fridag uden løn. Lægebesøg Frihed med løn til læge- og tandlægebesøg i forbindelse med akutte lidelser kan opnås ifølge aftale med nærmeste leder. Generelle læge- og tandlægebesøg, bedes så vidt muligt aftales udenfor arbejdstid. Aarstidernes personalehåndbog Side 2 af 2

14 Fratrædelse 23. maj 2001 Fratrædelse Medarbejderen opsiger sit job Alle opsigelser fra medarbejdere skal ske skriftligt. Nærmeste leder sikrer, at Personaleadministrationen øjeblikkeligt får besked om fratrædelsen. Aarstiderne opsiger medarbejderen Ved afskedigelser, hvor årsagen skal findes i medarbejderens forhold, bør der gives en skriftlig advarsel og grundig vejledning/opfølgning inden den endelige afgørelse træffes. Dette for at sikre, at medarbejderen får mulighed for at ændre på forholdet, således at en eventuel opsigelse ikke kommer bag på medarbejderen. Personaleadministrationen udfærdiger den skriftlige advarsel i samarbejde med nærmeste leder. Afskedigelse som følge af bortfald af arbejdsopgaver m.v. søges løst i naturlig afgang eller tilbud til pågældende medarbejder om alternativ beskæftigelse. Som oftest vil det være den nærmeste leder, i samarbejde med direktøren og Personale-administrationen, der træffer afgørelse om afskedigelse. Almindeligvis er det nærmeste leder, der meddeler afgørelsen mundtligt og gennemgår den skriftlige opsigelse. Personaleadministrationen udfærdiger opsigelsen skriftligt med angivelser af aktuelt varsel efter gældende regler. Praktiske forhold Ved fratrædelsen er der en række forhold, som skal bringes i orden: Ferie, fridage og afspadsering Det skal aftales om evt. tilgodehavende ferie, fridage og afspadsering skal afholdes inden fratrædelsen. Afregning vedr. personalekøb Fra 1. september 2001 foregår al betaling af personalekøb via et løntræk. Indtil da, er det nærmeste leder der sikrer, at der ikke ligger ubetalte regninger vedr. personalekøb. Pensionsordning Personaleadministrationen sørger for at give besked til pensionsselskabet, at medarbejderen er fratrådt, og at indbetalingerne dermed stopper. Øvrigt Aarstidernes personalehåndbog Side 1 af 2

15 Fratrædelse 23. maj 2001 Nøgler og materiale af enhver art, tilhørende Aarstiderne, skal afleveres til Personaleadministrationen eller nærmeste foresatte i forbindelse med fratrædelsen. Meddelelse til Personaleadministrationen Nærmeste leder udfylder bilaget Meddelelse til Personaleadministrationen i forbindelse med en medarbejders fratrædelse. (Se bilag 0003) Fratrædelsessamtale Ved ufrivillig fratrædelse kan både medarbejder og Personaleadministation tage initiativ til en samtale for yderligere at klarlægge årsagerne. Personaleadministrationen tager altid kontakt til medarbejderen mellem 3 og 8 dage efter afskedigelsen for at tilbyde en samtale til afklaring af, hvorledes Personaleadministrationen kan være behjælpelig. Ved frivillig fratrædelse beder Personaleadministrationen om en samtale for at få belyst årsagen til, at medarbejderen ønsker at fratræde. Aarstidernes personalehåndbog Side 2 af 2

16 Intern personaleblad 24. april 2001 Intern personaleblad Det er planen, at Aarstiderne vil udsende et internt personaleblad hver måned. Personalebladet sendes hjem til hver enkelt medarbejder og bestyrelsen for Aarstiderne. Personalebladet indeholder store og små nyheder om Aarstiderne, produkter, medarbejdere og andre aktuelle ting. Input til personalebladet fra medarbejderne kan optages efter aftale med Personaleadministrationen. Det interne personaleblad redigeres af Personaleadministrationen. Aarstidernes personalehåndbog Side 1 af 1

17 Introduktion 23. juli 2001 Inden start Inden start modtager en ny medarbejder:! Velkomstbrev (bilag 0008)! Introduktionsplan (bilag 0009)! Ansættelsesaftale (billag 0004, 0005, 0006)! Brochure om pensionsordning (Bilag 0010, 0011)! Brochure om Aarstiderne og Barritskov (bilag 0012) Funktionschefen udfylder checklisten, bilag 0017, for at sikre at arbejdspladsen er klar til den nye medarbejder. Samtidig udpeges en Buddy til den nye medarbejder. En Buddy er en kollega, der er ansvarlig for at integrere den nye medarbejder i det sociale liv på arbejdspladsen. Første dag Alle nye medarbejdere får en kasse med Aarstidernes frugt eller grønt, sammen med en fleece trøje den første dag. En ny medarbejder møder kl eller efter aftale. Nærmeste leder tager imod og byder velkommen. Der spises fælles morgenbrød på tirsdagmøderne for funktionærernes vedkommende og på torsdagsmøderne for medarbejderne i pakkeriet. Nærmeste leder sørger herefter for rundvisning på Aarstiderne og på Barritskov. Herefter er der introduktion i egen afdeling og arbejdsområde. Aarstidernes personalehåndbog Side 1 af 2

18 Introduktion 23. juli 2001 Statussamtale Hvis en medarbejder er ansat med 3 måneders prøvetid, skal der efter 1½ og 2½ måneders ansættelse, afholdes en statussamtale mellem medarbejder og leder, hvor ansættelsesforholdet vurderes. En eventuel opsigelse skal ske med 14 dages varsel. Uanset om en ny medarbejder er ansat med prøvetid eller ej, opfordres til at der afholdes en statusssamtale. Formålet med en statussamtale er at få en gensidig dialog om ansættelsesforholdet. Følgende kan drøftes: " Hvordan har introduktionen og tilpasningen til Aarstiderne forløbet? " Hvordan udføres arbejdet - resultater og kvalitet? " Hvordan er behovet for kurser/træning? " Hvilke nye opgaver skal løses fremover? " Hvordan har den generelle information og den information, der skal bruges for at udføre de daglige opgaver været? " Hvordan fungerer samarbejdet med kollegerne? " Hvordan fungerer samarbejdet med lederen? Aarstidernes personalehåndbog Side 2 af 2

19 Løn 23. juli 2001 Løn Timelønnede Aarstiderne følger gældende overenskomst. Timelønnen er pt. rundet op til 95 kr. Det er tillige besluttet, at timelønnede medarbejder efter 12 mdr. anciennitet modtager anciennitetstillæg, pt. 2 kr. Funktionærer Aarstiderne betragter den enkelte medarbejders lønforhold som et personligt anliggende. Aarstiderne bestræber sig på at aflønne den enkelte medarbejder i overensstemmelse med stillingens krav, medarbejdernes kvalifikationer og præstationer. Endvidere vil lønniveauet for sammenlignelige stillinger danne baggrund. Lønvurderinger og eventuelle reguleringer finder normalt sted hvert år pr. 1. november. Funktionschefen indstiller lønregulering til hver enkelt medarbejder til direktionen, der efterfølgende vurderer indstillingen. Funktionschefen afholder herefter samtale med medarbejderen. Opstår der imidlertid uoverensstemmelser medarbejder og funktionschef i mellem, skal medarbejderen udarbejde skriftlige argumenter, der redegør for uoverensstemmelsen. Dette brev sendes til Personaleadministrationen, der i samråd med direktionen og funktionschefen finder en afgørelse. Efterfølgende mødes medarbejderen, funktionschefen og personaleadministrationen, for endelig at komme til en afklaring. Efter færdigbehandling udfærdiger Personaleadministrationen lønbreve. KR. Aarstidernes personalehåndbog Side 1 af 1

20 Medarbejderudviklingssamtale 23. juli 2001 MedarbejderUdviklingsSamtale (MUS) Aarstiderne afholder årlige medarbejderudviklingssamtaler med hver enkelt medarbejder i den måned, hvor medarbejderen har fødselsdag. Personaleadministrationen udarbejder en månedlig oversigt til hver funktionschef, og udleverer samtidig en vejledning og et forberedelsesskema til brug for hver medarbejder (bilag 0013). Det er funktionschefens ansvar, at invitere medarbejderne til MUS, og at disse bliver afholdt. Hvad er en MUS? En MUS er en fortrolig, systematisk og forberedt samtale mellem medarbejder og nærmeste leder, hvor begge indgår som ligeværdige parter. Samtalen sigter mod gensidig information, udvikling og planlægning så vær opmærksom på, at samtalen ikke bruges til at få klaret dagligdagens opgaver. Formålet med MUS At leder og medarbejder kan få talt om nuværende arbejdsvilkår og om fremtidige muligheder i jobbet. At klarlægge medarbejderens og lederens forventninger til fremtiden og hinanden. At give medarbejderen mulighed for arbejdsmæssig og personlig udvikling. Herudover vil alene forberedelsen til samtalen give medarbejderen mulighed for at gøre status over egen arbejdssituation. Funktionschefen kan dermed sikre sig opdateret viden om personlige ønsker og synspunkter for måske ad denne vej at kunne tilrettelægge den bedst mulige opgavefordeling. Forberedelsesskema Skemaet er et hjælpemiddel dels til forberedelse af samtalen og dels under selve samtalen. Skemaet er til personligt brug, og kan frit bruges til egne stikord og notater. Lad dog ikke skemaets udformning styre, hvad I ønsker at tale om. Aarstidernes personalehåndbog Side 1 af 2

21 Medarbejderudviklingssamtale 23. juli 2001 Tilbagemelding til Personaleadministrationen Ved afslutning af MUS en konkluderes og nedfældes i fællesskab, hvad der er aftalt. Til brug for dette anvendes tilbagemeldingsskemaet, der er udleveret sammen med forberedelsesskemaet. Medarbejderen og funktionschefen tager en kopi af tilbagemeldingsskemaet, og originalen sendes til Personaleadministrationen. Det er funktionschefens ansvar, at Personaleadministrationen modtager tilbagemeldingsskemaet. Tilbagemeldingsskemaet er Personaleadministrationens måde, dels at følge op på om MUS ene bliver afholdt, dels at skaffe sig et overblik over, hvad der rører sig m.h.t. uddannelsesønsker, der evt. kan koordineres. Generelt Personaleadministrationen er til enhver tid behjælpelig med at yde bistand til forberedelse af MUS. Aarstidernes personalehåndbog Side 2 af 2

22 Mærkedage 23. juli 2001 Mærkedage Hver måned udarbejder personaleadministrationen en mærkedagsliste, indeholdende medarbejderens navn, afdeling, nærmeste foresatte og mærkedag. Chefgruppen får et eksemplar af mærkedagslisten, og samtidig hænges et eksemplar op på opslagstavlen i frokoststuen/kontor og pakkeri. Når en medarbejder har fødselsdag, modtager man en gave i form af en flaske rødvin, og der placeres et flag ved medarbejderens arbejdsplads. Ungarbejdere modtager ikke vin, men en gave af samme værdi. Specielle mærkedage markeres som følger: Anledning Gaveværdi Markering Konfirmation (ungarbejdere) 250 kr. Ingen Bryllup 500 kr. + 1 fridag Ingen Sølvbryllup 500 kr. + 1 fridag Ingen 30 års fødselsdag 500 kr. Fælles morgenmad 40 års fødselsdag 500 kr. Fælles morgenmad 50 års fødselsdag 500 kr. Fælles morgenmad 60 års fødselsdag 500 kr. Fælles morgenmad 10 års jubilæum 500 kr. Fælles morgenmad Barsel 500 kr. Ingen Udnævnelse 1 buket blomster Ingen Afslutning af uddannelse 500 kr. Fælles morgenmad Fratrædelse ved efterløn/pension ½ md. gage ved min. 5 års ans. Fælles morgenmad Der overrækkes altid en buket blomster til 100 kr. i anledning af de specielle mærkedage. Aarstidernes personalehåndbog Side 1 af 2

23 Mærkedage 23. juli 2001 Såfremt en medarbejder frabeder sig opmærksomhed på sin specielle mærkedag respekteres dette, og vedkommende kan da, efter aftale med nærmeste leder, holde fri på selve dagen. Det er medarbejderens eget ansvar, at informere nærmeste leder og Personaleadministrationen, hvis en speciel mærkedag ønskes forbigået i stilhed. Aarstidernes personalehåndbog Side 2 af 2

24 Orlov 2. maj 2001 Orlov i forbindelse med graviditet og barsel Moderens orlovsret Moderen har ret til graviditetsorlov fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt. Efter fødslen har moderen ret til i alt 24 ugers orlov, hvoraf de sidste 10 uger eventuelt kan deles med faderen. Moderen skal i god tid underrette Aarstiderne om, hvornår graviditetsorloven forventes at begynde. Senest 8 uger efter fødslen skal Aarstiderne underrettes om, hvor moderen ønsker at genoptage arbejdet. Under hele graviditets- og barselorloven kan moderen få dagpenge fra kommunen. Dagpengene svarer til sygedagpenge. Faderens orlovsret Uafhængigt af moderens orlovsret har faderen ret til 2 ugers fædreorlov efter modtagelsen af barnet i hjemmet eller efter aftale med Aarstiderne inden for de første 14 uger efter fødslen samt ret til yderligere 2 ugers orlov fra uge efter fødslen. Fædreorlov skal varsles 4 uger i forvejen. Herudover har faderen mulighed for i stedet for moderen at holde orlov fra 15. til 24. uge efter fødslen. Forældrene kan ikke samtidig holde orlov i denne periode, men må aftale en indbyrdes fordeling. Aarstiderne skal underrettes senest 8 uger efter fødslen, såfremt faderen ønsker orlov. Faderen kan få dagpenge fra kommunen under både fædreorlov og under orlov fra uge efter fødslen. Aarstiderne har dog besluttet, at faderen kan opnå fuld løn for de 2 ugers orlov efter modtagelsen i hjemmet, og for de to ugers orlov i uge 25 og 26. Nedenstående skema viser en oversigt over retten til orlovsperioder: Fædreorlov Fædreorlov Graviditetsorlov Barselsorlov Forældreorlov 4 uger før fødsel Fødsel 14 uger 24 uger 26 uger Moderen alene Moderen samt faderen i 2 uger Enten faderen eller moderen Faderen alene Aarstidernes personalehåndbog Side 1 af 4

25 Orlov 2. maj 2001 Funktionærer Funktionærer skal senest 3 måneder før forventet fødsel underrette Aarstiderne om, hvornår hun forventer at begynde sin barselsorlov. Funktionærer, omfattet af HK s overenskomst Funktionærer har ret til halv løn fra barselsorlovens start til 14 uger efter. Hvis funktionæren bliver uarbejdsdygtig på grund af graviditet, har funktionæren ret til fuld løn. Funktionærer, der har været ansat i mindst 9 måneder, har ret til fuld løn i sammenlagt 19 uger. Fuld løn ydes fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt. Timelønnede Kvinder med mindst 9 måneders ansættelse indenfor de sidste 24 måneder har ret til løn under barsel/adoption i indtil 14 uger. Fædre har under tilsvarende betingelser ret til løn under 2 ugers fædreorlov. Lønnen svarer til den normale løn, dog max. 110 kr. pr. time. Aarstidernes personalehåndbog Side 2 af 4

26 Orlov 2. maj 2001 Anden orlov Børnepasningsorlov (populært kaldt forældreorlov) Hvis barnet er under 1 år, har man ret til 26 ugers orlov. Er barnet i alderen 1 og 8 år, har man ret til 13 ugers orlov, dog kan der træffes aftale om 52 ugers orlov. Hver ansøgning om orlov vil blive behandlet individuelt. Man skal varsle orlov senest 4 uger før orloven starter. Uddannelsesorlov Enhver, der er fyldt 25 år, kan søge om uddannelsesorlov. Orlov til uddannelse kan gives fra én uge op til ét år. Alle ansøgninger vil blive behandlet individuelt. Generelt Aarstidernes personalehåndbog Side 3 af 4

27 Orlov 2. maj 2001 Der udarbejdes altid en skriftlig aftale mellem medarbejder og Aarstiderne. Aarstidernes personalehåndbog Side 4 af 4

28 Overarbejde 28. maj 2001 Overarbejde I perioder med stor arbejdsmængde forventes det, at alle deltager aktivt i at få løst opgaverne, og dermed er villige til at påtage sig overarbejde. Under normale omstændigheder honoreres overarbejde ikke med kroner og ører. Primært afspadseres ekstratimerne. Dette sker altid efter aftale med nærmeste leder, og i alle tilfælde på tidspunkter, hvor det er belejligt for arbejdets udførelse i øvrigt. Afspadsering Her gælder det, at der kun optjenes timer til afspadsering, dersom funktionschefen har pålagt medarbejdere overarbejde. Aarstidernes personalehåndbog Side 1 af 1

29 Overenskomst 2. maj 2001 Overenskomst Aarstiderne er medlem af Land- og Skovbrugets Arbejdsgiverforening, og er derigennem omfattet af følgende overenskomster: Timelønnede: Overenskomsten indgået mellem Specialarbejderforbundet i Danmark og Land- og Skovbrugets Arbejdsgiverforening, omfattende: Funktionærer: Gulerodspakkerier og aspargescentraler Overenskomsten indgået mellem HK og Land- og Skovbrugets Arbejdsgiverforening. Øvrige: På de arbejdsområder, hvor Land- og Skovbrugets Arbejdsgiverforening ikke har overenskomst er funktionærloven gældende. Aarstidernes personalehåndbog Side 1 af 1

30 Pension 23. juli 2001 Pension For at blive optaget i pensionsordningerne, gælder det, at medarbejderen skal være fyldt 21 år og have været ansat i 6 måneder. Anciennitetskravet bortfalder for lønmodtagere, der ved ansættelsen er omfattet af nærværende pensionsordning fra tidligere ansættelse inden for overenskomstens område eller fra sit tidligere ansættelsesforhold er omfattet af en anden arbejdsmarkedspensionsordning. Elever, der er fyldt 21 år, optages straks i pensionsordningen efter endt læretid. Timelønnede Ifølge SID s overenskomst, er pensionsordningen obligatorisk, og der indbetales til PKS pension. (Se bilag 0011). Funktionærer Der er indført obligatorisk pensionsordning for øvrige medarbejdere gennem TRYG- Baltica. (Se bilag 0010). Generelt Personaleadministrationen er til enhver tid behjælpelig med at besvare spørgsmål vedr. pensionsordningerne. Aarstidernes personalehåndbog Side 1 af 1

31 Personaleforening 2. maj 2001 Personaleforening Såfremt medarbejderne har lyst til at starte en personaleforening, hilser Aarstidernes ledelse initiativet velkommen. Aarstiderne er indstillet på at sikre, at medarbejderne kan få den fornødne tid stillet til rådighed for arbejdet i personaleforeningen, dog skal mødeaktiviteter o.lign. altid planlægges og aftales med nærmeste leder. Aarstidernes personalehåndbog Side 1 af 1

32 Personalekøb 23. juli 2001 Personalekøb Aarstidernes produkter Det er muligt for Aarstidernes medarbejdere at købe produkter med følgende rabatordninger: Grøntsager - 25 pct. Frugt - 25 pct. Specialvarer - 10 pct. Brød, fisk og kød - 10 pct. Hvis en medarbejder ønsker at købe produkter, henvender man sig til en af medarbejderne i kundeservice eller bogholderiet, der sørger for, at man bliver oprettet som medarbejder kunde, således man kan opnå de nævnte rabatter. Man kan købe lige nøjagtig de ting man ønsker. Varerne man køber, skal man selv registrere på indkøbslisten, der findes i en mappe på speciallageret. Se bilag Det er vigtigt at notere det 8-cifrede varenummer på indkøbslisten. Hver den første i måneden får man en faktura med giroindbetalingskort. Fra den 1. september 2001 sker betaling via et løntræk. Aarstidernes personalehåndbog Side 1 af 2

33 Personalekøb 23. juli 2001 Personalekøbsordninger hos andre forretninger/butikker Brændstof Aarstiderne har indgået aftale med Hydro Texaco. Medarbejdere kan få lavet et benzinkort ved henvendelse til bogholderiet. Rabatten er 25 øre pr. liter benzin og 95 øre pr. liter diesel på listeprisen. Der er 25 pct. rabat på vask 450 kr. på 1000 liter fyringsolie. Købet fratrækkes den næste løn. Øvrige Vi har aftale med følgende: " Fitnees, Tobaksgaarden, Horsens Rabatordning i forbindelse med køb af træningskort. Henvendelse: Personaleadministrationen " ABC Biograferne, Strandkærvej, Horsens Henvendelse: Bogholderiet Aarstidernes personalehåndbog Side 2 af 2

34 Rejse- og befordringsgodtgørelse 23. juli 2001 Rejse- og befordringsgodtgørelse I forbindelse med medarbejderes udgifter til enten rejse og/eller befordring udfyldes bilag Bilaget udfyldes af medarbejderen og afleveres til nærmeste chef senest den 15. i hver måned. Nærmeste chef godkender og fremsender bilaget til lønningsbogholderiet senest den 20. i hver måned. Rejsegodtgørelse Diæter udløses ved rejser med overnatning, og som varer mere end 24 timer, og kun når der ikke rejses efter regning. Ved rejse med overnatning kan der til! fortæring og småfornødenheder udbetales 363 kr. pr. døgn, og 15 kr. pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag.! logi udbetales 156 kr. pr. døgn. Hvis der rejses efter regning, skal alle udgifter dokumenteres, og vedhæftes bilag Der anvendes altid den billigste rejsemåde, der hvor det er praktisk muligt. Der findes et 10 turs togkort (Vejle Høje Tåstrup) hos sekretæren. Det undersøges pt. om det er muligt at opnå rabatter i forbindelse med overnatning på hotel. Befordringsgodtgørelse Hvis en medarbejder selv stiller bil til rådighed i forbindelse med udførelsen af arbejdet hos Aarstiderne, afregnes der efter statens takster, der pt. udgør 2,76 kr. pr. km indtil km, og 1,58 kr. pr. km over km. Medarbejderen påtager selv risikoen og forsikringsansvar over bilen. Aarstidernes personalehåndbog Side 1 af 2

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra SAMU 11. februar 2016 tilrettet på SAMU den 13. april. Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra Barn syg Fravær ved barns 1. og 2. sygedag Efter anmodning til nærmeste leder kan den ansætte

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra SAMU 11. februar 2016 Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra Barn syg Fravær ved barns 1. og 2. sygedag Efter anmodning til nærmeste leder kan den ansætte få helt eller delvist tjenestefri

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 1. Overenskomstens dækningsområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på fastansatte medarbejdere ved Mediehus Århus, der

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER Februar 2010 AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Adresse: Hedelykken 10, 2640 Hedehusene

Læs mere

Militærnægteradministrationen Januar 2012

Militærnægteradministrationen Januar 2012 Militærnægteradministrationen Januar 2012 AFTALE Militærnægteradministrationen og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Postadresse Jonstrupvej 240 2750

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR

GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR GUIDE TIL ARBEJDSVILKÅR PÅ DET KOMMUNALE OG REGIONALE ARBEJDSMARKED DANSKE REGIONER, KL OG FORHANDLINGSFÆLLESSKABET SEPTEMBER 2016 INDHOLD KEND DINE RETTIGHEDER OG PLIGTER....3 DEN DANSKE MODEL....4 DIN

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle.

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle. Human Consulting. Kongensstræde 58 7000 Fredericia. Tlf. +45 22 789 112 Fredericia-Odense-Kolding-Vejle Tlf. +45 30 209 272 Mail: info@human-consulting.info PERSONALE HÅNDBOGEN Velkommen hos Human Consulting!

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2013 2015 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og AC-organisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og AC-organisationerne

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere