DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008"

Transkript

1 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse 1 Aftalen Hvem kan tegne forsikringen? Kvalifikationsperiode Overførsel af kvalifikationsperiode Ufrivillig ledighed Udbetaling af forsikringsydelser Ufrivillig ledighed Selvrisikoperiode Forsikringsydelser Flere ledighedsperioder ved kortvarig beskæftigelse eller ved uarbejdsdygtighed Supplerende dagpenge Hvad dækker forsikringen ikke? Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringspræmie Tilbagebetaling af præmie ved opsigelse af forsikring Udbetaling af forsikringsydelse Forsikringens dækningsmaksimum Anmeldelse af ledighed Hvornår ophører forsikringen? Automatisk ophør af forsikringen Hvis forsikrede opsiger forsikringen Hvis Alka opsiger forsikringen Ændring af forsikringsbetingelser Klagenævn Fortrydelsesret Behandling af oplysninger Information fra Alka Ordforklaring

3 1 Aftalen Forsikringen tegnes i Forsikrings-Aktieselskabet Alka, herefter kaldet Alka. Ved tegning af forsikringen aftales forsikringsydelsens størrelse og udbetalingsperioden pr. ledighedsperiode. Det aftalte fremgår af policen. For forsikringen gælder endvidere dansk lovgivning, såfremt denne ikke er fraveget i forsikringsbetingelserne. 2 Hvem kan tegne forsikringen? Ved forsikringens ikrafttræden skal den forsikrede opfylde følgende betingelser: er medlem af Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet og Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse, er fyldt 18 år men ikke 60 år, har et dansk cpr-nr., er beskæftiget som lønmodtager i Danmark (Færøerne og Grønland er ikke omfattet), er afl ønnet for minimum 16 timer pr. uge, og er indforstået med, at kommende ledighed, som den forsikrede har, eller burde have kendskab til på forsikringens tegningstidspunkt og som senere anmeldes ikke er dækket. Hvis den forsikrede ved tegningen har, eller burde have kendskab til kommende ledighed, som senere måtte give anledning til anmeldelse af ufrivillig ledighed, er den forsikrede ikke berettiget til forsikringsdækning, som direkte eller indirekte relaterer sig til den ledighed, som den forsikrede havde, eller burde have kendskab til på ethvert tidspunkt før forsikringens tegning. 3 Kvalifikationsperiode Kvalifi kationsperioden på denne forsikring er 180 dage. Perioden beregnes fra forsikringens ikrafttrædelsestidspunkt. Den forsikrede er ikke berettiget til dækning fra forsikringen ved ledighed, der enten indtræder i kvalifikationsperioden, eller indtræder senere, som følge af opsigelse modtaget indenfor kvalifikationsperioden. 3.1 Overførsel af kvalifikationsperiode Hvis forsikrede er overflyttet fra en anden fagforening og/eller a-kasse og i direkte overgang til medlemskab af Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet og Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse tegner forsikringen, kan kvalifikationsperioden bortfalde eller reduceres udfra følgende betingelser: Forsikrede har indtil tidspunktet for overgang til medlemskab af Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet og Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse haft en i Alka tegnet ikraftværende ledighedsforsikring via den tidligere a-kasse og/eller fagforening. Kvalifi kationsperioden reduceres med det antal dage, som den tidligere forsikring har været i kraft. Ved 180 dage bortfalder kvalifi kationsperioden helt for denne forsikring. Reduktion eller bortfald af kvalifikationsperioden gælder dog maksimalt for en forsikringsydelse af samme størrelse og en udbetalingsperiode af samme længde som på den tidligere forsikring. Hvis ydelse og/eller udbetalingsperiode på denne forsikring overstiger betingelserne på den tidligere forsikring, gælder der en kvalifikationsperiode på 180 dage for den overskydende del. 2

4 4 Ufrivillig ledighed 4.1 Udbetaling af forsikringsydelser Forsikringsdækningen gælder alene, hvis den ufrivillige ledighed indtræder i forsikringens løbetid og under forudsætning af, at forsikrede har været beskæftiget som lønmodtager (afl ønnet for min. 16 timer pr. uge) i en sammenhængende periode på mindst 1 år umiddelbart før indtræden af første ledighedsperiode, som berettiger til udbetaling af forsikringsydelser. Ledighedsperioder á 14 dage eller mindre betragtes ikke som afbrydelse af beskæftigelsesperioden. Udbetaling af forsikringsydelser er betinget af, at forsikrede: er ufrivilligt ledig, er tilmeldt Jobcentret, står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked, er berettiget til dagpenge fra Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse, og ikke har fået karantæne. 4.3 Selvrisikoperiode De første 60 hele dage efter at den ufrivillige ledighed er indtrådt, er en selvrisikoperiode. Først når den ufrivillige ledighed har varet i 60 sammenhængende hele dage, har forsikrede altså ret til ydelser fra forsikringen. 4.4 Forsikringsydelser Efter udløbet af selvrisikoperioden på 60 sammenhængende hele dage, udbetales første forsikringsydelse. For hver yderligere periode på 30 sammenhængende hele dages ledighed, efter selvrisikoperiodens udløb, betales én forsikringsydelse. Der udbetales i op til den aftalte periode på 3, 6 eller 12 forsikringsydelser pr. ledighedsperiode, eller i alt op til 36 forsikringsydelser ved flere adskilte ledighedsperioder. Når forsikringsydelsen har været udbetalt i op til det aftalte antal forsikringsydelser indenfor én ledighedsperiode stopper udbetalingen. Den forsikrede skal herefter have været beskæftiget som lønmodtager i en sammenhængende periode på mindst 6 kalendermåneder for igen at kunne blive berettiget til udbetaling ved ufrivillig ledighed. 4.2 Ufrivillig ledighed Ufrivillig ledighed betyder, at forsikredes ansættelse ufrivilligt er ophørt efter udløbet af gældende opsigelsesperiode. Det er en betingelse, at dette dokumenteres i form af en skriftlig opsigelse fra arbejdsgiveren eller anden dokumentation, som af Alka sidestilles hermed. Ledighed, der skyldes, at forsikrede selv har opsagt sit job, uanset årsag, eller skyldes berettiget bortvisning, er således ikke omfattet af begrebet ufrivillig ledighed. Ledighed, der skyldes, at den forsikrede ophæver ansættelsesforholdet som følge af gyldighedsgrunde, som beskrevet i Lov om Arbejdsløshedsforsikring (eksempelvis ændrede vilkår m.v.), betragtes ikke som ufrivillig ledighed i denne forsikring. Ufrivillig ledighed regner Alka for indtrådt den første dag efter udløbet af opsigelsesperioden, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor den forsikrede er tilmeldt Jobcentret. Det er i denne forbindelse uden betydning, om forsikrede reelt har været på arbejde, på ferie, fritstillet eller lignende i opsigelsesperioden. Ved konkurs hos arbejdsgiveren, indtræder den ufrivillige ledighed for lønmodtagere ved konkursens indtræden, og Alka ser derved bort fra den normale opsigelsesperiode. Udbetales der ydelser fra Lønmodtagernes Garantifond eller fra konkursboet, regnes ledigheden dog først som indtrådt fra tidspunktet, hvor disse ydelser ophører. 4.5 Flere ledighedsperioder ved kortvarig beskæftigelse eller ved uarbejdsdygtighed Hvis to ledighedsperioder er adskilt af 3 kalendermåneder eller mindre på grund af arbejde eller uarbejdsdygtighed, behandles de to perioder som én periode. Der udbetales dog ikke forsikringsydelser for den periode, hvor forsikrede er i arbejde eller er uarbejdsdygtig. Hvis to ledighedsperioder er adskilt af mere end 3 kalendermåneder, skal den forsikrede igen have været beskæftiget som lønmodtager i en sammenhængende periode på mindst 6 kalendermåneder for at være berettiget til en ny udbetaling af forsikringsydelse. Der gælder en ny selvrisikoperiode ved en senere ny ledighedsperiode. Hvis der udbetales forsikringsydelser på grund af ufrivillig ledighed og hvis forsikrede ønsker at påbegynde et midlertidigt arbejde i en periode på mindre end 6 kalendermåneder, skal forsikrede henvende sig skriftligt til Alka med detaljerne herfor, før forsikrede påbegynder det midlertidige arbejde. Alka udbetaler ikke forsikringsydelser for den periode, hvor forsikrede er i arbejde. Imidlertid kan det aftales, at forsikringsydelserne på grund af ufrivillig ledighed kan fortsætte efter afslutningen af det midlertidige arbejde. Der udbetales i op til den aftalte periode på 3, 6 eller 12 forsikringsydelser i alt, hvori udbetalinger før og efter arbejdsperioderne bliver medregnet. Der udbetales alene forsikringsydelser for hele sammenhængende ledighedsperioder á 30 dage. Ledighedsdage før en arbejdsperiode og/eller uarbejdsdygtighed medregnes således ikke i den/de efterfølgende ledighedsperiode(r). 3

5 4.6 Supplerende dagpenge Hvis forsikrede arbejder på nedsat tid, og er berettiget til udbetaling af supplerende dagpenge, kan der udbetales forsikringsydelser, såfremt forsikrede er ufrivilligt ledig efter det tidligere ansættelsesforhold og har påbegyndt arbejdet på nedsat tid hos en anden arbejdsgiver end den tidligere. Forsikrede skal skriftligt meddele Alka detaljerne herfor, før arbejdet på nedsat tid påbegyndes. 5 Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke, hvis: Forsikrede på tidspunktet for forsikringens etablering havde kendskab til eller burde have haft kendskab til kommende ledighed. Den forsikrede i kvalifikationsperioden på de første 180 dage efter at forsikringen er trådt i kraft, bliver - opsagt, skriftligt eller mundtligt, eller - ledig. Den forsikrede ikke har været beskæftiget som lønmodtager (aflønnet for min. 16 timer pr. uge) i en sammenhængende periode på mindst 1 år umiddelbart før indtræden af første ledighedsperiode, som berettiger til udbetaling af forsikringsydelser. Ledighedsperioder á 14 dage eller mindre betragtes ikke som afbrydelse af beskæftigelsesperioden. Forsikrede selv har opsagt sin stilling, uanset årsag, eller forsikrede berettiget er blevet bortvist af arbejdsgiveren. Forsikrede har arbejdet i en tidsbegrænset periode, herunder alle former for vikararbejde, eller på et specifi kt projekt/arbejdsperiode, som udløber. Dette ses der bort fra, hvis forsikrede har været beskæftiget hos den samme arbejdsgiver i en sammenhængende periode på mindst 2 år, og kontrakten er blevet fornyet mindst to gange, og forsikrede ikke har haft grund til at tro, at kontrakten ikke ville blive fornyet igen. Ledigheden opstår som følge af en ulovlig eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Ledigheden indtræder, mens forsikrede er beskæftiget i udlandet, med mindre: - forsikrede er udsendt af en dansk arbejdsgiver til et andet land på uændrede vilkår for en periode, der forventes at vare højst 12 kalendermåneder, eller - forsikredes arbejdssted er fl yttet til et andet EØS-land efter forsikringens etablering, og forsikrede i forbindelse med en anmeldelse om ufrivillig ledighed står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked. Ledigheden indtræder direkte eller indirekte som følge af frihedsberøvelse. Ledigheden indtræder direkte eller indirekte som følge af krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder eller nuklear påvirkning. 4

6 6 Hvornår træder forsikringen i kraft? 7 Forsikringspræmie Forsikringen træder i kraft efter ansøgningen med troog loveerklæringen er modtaget hos Alka, eller hos Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet på vegne af Alka som bekræftelse på, at etableringskriterierne i punkt 2 er opfyldt, medmindre senere ikrafttrædelsestidspunkt er aftalt med Alka. Har forsikrede ved forsikringens etablering eller senere givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for forsikringen, er forsikringsaftalen ikke bindende for Alka, og dækningen kan i henhold til Forsikringsaftaleloven reduceres eller helt bortfalde. Hvis forsikrede senere forhøjer forsikringsydelsen og/ eller forlænger udbetalingsperioden pr. forsikringsbegivenhed, vil der for udvidelsen blive beregnet en ny kvalifi kationsperiode og selvrisikoperiode. Forsikringsdækningen kan træde i kraft på et senere tidspunkt. Se under punktet Ufrivillig ledighed. Forsikringsdækningen gælder for én kalendermåned ad gangen og fornys automatisk hver kalendermåned med mindre forsikringen ophører af en af de grunde, som er nævnt under punktet Hvornår ophører forsikringen? Hvis en forsikring under disse forsikringsbetingelser, der har løbet i mindst 6 kalendermåneder ophører, og forsikrede inden 14 dage herefter etablerer en ny tilsvarende forsikring i Alka som medlem af Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet og Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse, vil forsikringsdækningen på den ny forsikring træde i kraft umiddelbart efter en ny tro- og loveerklæring er modtaget hos Alka, eller hos Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet på vegne af Alka, uanset hvad der i øvrigt fremgår af disse forsikringsbetingelser. Præmien kan ændres af Alka med 60 dages varsel, således at den ændrede præmie gælder fra den 1. i måneden efter udløbet af de 60 dage. Rettidig betaling af forsikringspræmie er en forudsætning for forsikringsdækning. Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med første præmie. Første præmie forfalder til betaling, når forsikringsdækningen træder i kraft. Senere præmier forfalder kvartalsvis forud. Betales præmien ikke sender Alka en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen indeholder oplysninger om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt indenfor den angivne frist. Hvis Alka har udsendt en sådan påmindelse, er Alka berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr. Den forsikrede skal også betale præmien i perioder, hvor Alka udbetaler ydelser fra forsikringen. 7.1 Tilbagebetaling af præmie ved opsigelse af forsikring Hvis forsikrede opsiger forsikringen indenfor fortrydelsesfristen på 14 dage fra modtagelsen af forsikringsbetingelserne, får forsikrede hele den indbetalte præmie tilbage. 5

7 8 Udbetaling af forsikringsydelse 10 Anmeldelse af ledighed Alle udbetalinger af forsikringsydelser sker til forsikringstager og indbetales på den anviste konto i et dansk pengeinstitut. Forsikringsydelserne udbetales månedsvis. Udbetalingerne kan aldrig fortsætte længere end til medlemsskabet af Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet og Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse ophører. 9 Forsikringens dækningsmaksimum Den løbende udbetaling af forsikringsydelser ved ufrivillig ledighed, kan aldrig overstige det beløb pr. måned, den forsikrede har valgt og som fremgår af policen. Uanset hvilken ydelse den forsikrede har valgt ved etablering af forsikringen, kan udbetalinger af forsikringsydelser, sammen med udbetalinger fra tidligere eller nyt ansættelsesforhold, indtægter fra bibeskæftigelse og/eller selvstændig virksomhed, samt alle former for dagpenge fra a-kassen, sygedagpenge og pensions- og forsikringsbeløb, der udbetales som følge af ledighed, ikke overstige 80% af den hidtidige arbejdsindkomst. Forsikrede skal hurtigst muligt anmelde enhver ufrivillig ledighed til Alka. Anmeldelsesblanketten fås hos Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse, som samtidig skal påtegne anmeldelsen. Efterfølgende skal den forsikrede selv indsende anmeldelsen direkte til Alka. Krav om udbetaling af forsikringsydelsen skal fremsættes inden 3 år efter det tidspunkt, hvor den forsikrede får kundskab om de omstændigheder (modtager opsigelsen), der begrunder kravet. Udbetaling af forsikringsydelser forudsætter, at Alka modtager de oplysninger der er nødvendige for, at Alka kan behandle anmeldelsen, eksempelvis: korrekt udfyldt anmeldelse, kopi af opsigelse fra arbejdsgiver og erklæring fra Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse og andre oplysninger som af Alka skønnes nødvendige for at kunne tage stilling til anmeldelsen. Forsikrede skal selv betale de direkte omkostninger til fremskaffelse af nødvendige oplysninger i forbindelse med anmeldelse af en forsikringshændelse. Hvis forsikrede har anmeldt ufrivillig ledighed, og Alka har godkendt anmeldelsen, skal forsikrede hver måned, og så længe forsikrede mener at have krav på udbetaling af forsikringsydelser, indsende en fornyet anmeldelse til Alka. Hvis Alka udbetaler forsikringsydelser på grund af ufrivillig ledighed, og forsikrede bliver midlertidigt uarbejdsdygtig, skal forsikrede hurtigst muligt give Alka skriftlig meddelelse herom. 6

8 11 Hvornår ophører forsikringen? 12 Ændring af forsikringsbetingelser 11.1 Automatisk ophør af forsikringen Forsikringsdækningen ophører: samtidig med forsikredes medlemskab af Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet og Funktionærernes og/eller Servicefagenes A-kasse ophører. når forsikrede ikke har indbetalt den løbende præmie senest ved udløbet af fristen i opsigelsen. Opsigelsen indeholder oplysning om at forsikringen ophører, hvis præmien ikke er betalt inden den i opsigelsen angivne frist. Opsigelsen indeholder desuden oplysninger om at forsikrede kan genindtræde i forsikringsdækningen hvis der er særligt undskyldende omstændigheder. Denne fornyede dækning træder i kraft dagen efter betaling af den forfaldne præmie, tillagt renter og andre omkostninger. samtidig med at forsikrede går på pension, førtidspension eller efterløn. Forsikrede er forpligtet til omgående at orientere Alka herom. ved udgangen af det kalenderår, hvori forsikrede fylder 60 år, dog senest ved evt. overgang til efterløn. ved forsikredes død. når der er udbetalt i alt 36 forsikringsydelser Hvis forsikrede opsiger forsikringen Forsikrede kan når som helst opsige forsikringen skriftligt, med 30 dages varsel. Opsigelsen gælder fra den 1. i måneden efter udløbet af de 30 dage Hvis Alka opsiger forsikringen Alka kan skriftligt opsige forsikringen: med 60 dages varsel, således at opsigelsen gælder fra den 1. i måneden efter udløbet af de 60 dage. uden varsel hvis forsikrede ved forsikringens etablering eller ved en forsikringshændelse svigagtigt har givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger om eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for Alka. Uanset årsagen til ophør, vil forsikringen ikke have opnået nogen form for værdi ved udtræden af forsikringsforholdet. Alka er berettiget til at foretage ændringer i forsikringsbetingelserne med 60 dages skriftlig varsel således at ændringen gælder fra den 1. i måneden efter udløbet af de 60 dage. 13 Klagenævn Fællesnævn Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet, Alka og Alka s genforsikringsselskab Genworth Financial har oprettet et fællesnævn til afgørelse af uoverensstemmelser mellem forsikrede og selskabet om forsikringen. Klager til Fællesnævnet indsendes til: Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet Fællesnævnet Upsalagade København Ø. Ankenævn Indbringelse af klage til Fællesnævnet udelukker ikke forsikrede fra senere at indbringe klagen til Ankenævnet for Forsikring. Klager til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på særligt klageskema, der rekvireres hos: Alka forsikring Forbrugerrådet Forsikringsoplysningen Ankenævnets sekretariat Ved klagens indlevering betales et af Ankenævnet for Forsikring fastsat gebyr, som betales tilbage hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Ankenævnets adresse er: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, tlf mellem kl og

9 14 Fortrydelsesret De (forsikringstager) kan fortryde den indgående aftale efter forbrugeraftalelovens 17. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har indgået aftalen, f.eks. skrevet under på kontrakten eller afgivet bestillingen. De har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før De har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller ). Hvis De f.eks. afgiver Deres bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har De frist til og med mandag den 15. til at fortryde bestillingen. Har De først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har De frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan De vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder man Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De underrette Alka om, at De har fortrudt aftalen. Hvis De vil give denne underretning skriftligt - f.eks. pr. brev eller - skal De blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at De har fortrudt aftalen, skal gives til: 15 Behandling af oplysninger I forbindelse med etablering af forsikringen har den forsikrede udtrykkeligt givet samtykke til, at de afgivne oplysninger må benyttes af Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet og Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse, Forsikrings-Aktieselskabet Alka og andre selskaber i Alka-koncernen samt Alka s genforsikringsselskab Genworth Financial og andre selskaber i Genworth Financial koncernen, til administration af denne forsikring samt i forbindelse med indberetning til Told & Skat. Behandlingen af oplysninger sker til enhver tid i overensstemmelse med reglerne i lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer). Forsikrede kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvilke oplysninger Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet og Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse, Alka-koncernen og Alka s genforsikringsselskab har registreret om forsikrede samt at få oplyst formålet med registreringen af oplysningerne, hvorfra oplysningerne stammer, og til hvem oplysningerne eventuelt er videregivet. Forsikrede kan endvidere til enhver tid anmode om, at bestemte registrerede oplysninger om forsikrede ikke længere gøres til genstand for behandling. Hvis indsigelsen findes at være berettiget, vil behandlingen af oplysninger straks ophøre. 16 Information fra Alka Ønsker forsikrede ikke information fra Alka om eventuelle tilbud, nyheder og fordele, skal dette meddeles direkte til Alka. Alka forsikring, Engelholm Allé 1, 2630 Taastrup, eller til Alka via Dansk Funtionærforbund. 8

10 17 Ordforklaring I disse forsikringsbetingelser har nedenstående ord følgende betydning: Medlemskab af Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet Med medlemskab af Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet menes, at den forsikrede er medlem af både Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet og Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse. Forsikringstager Forsikringstager er det forsikrede medlem af Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet og Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse, der har tegnet forsikringen i Alka. Forsikrede Forsikrede er den person, som i kraft af sit medlemskab af Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet og Funktionærernes og Service-fagenes A-kasse har tegnet forsikringen i Alka. Det er den forsikrede, som er dækket af forsikringen. Den forsikrede vil fremgå på policen. Forsikringens løbetid Forsikringens løbetid betyder den periode, hvor forsikringen er i kraft (fra ikrafttrædelsestidspunkt til tidspunktet for forsikringens ophør). Forsikrede kan på policen se, hvornår forsikringen er trådt i kraft. Af forsikringsbetingelserne punkt 11 fremgår, hvornår forsikringen ophører. Fuld rådighed Fuld rådighed betyder, at den forsikrede til enhver tid lever op til de af a-kassen på forsikredes fagområde fastsatte rådighedsregler, der gælder for det almindelige arbejdsmarked. Hidtidig arbejdsindkomst Hidtidig arbejdsindkomst betyder ved ledighed den indkomst, som a-kassen beregner som grundlag for udbetaling af ledighedsdagpenge i henhold til gældende lovgivning og bekendtgø-relser. Forsikrings-Aktieselskabet Alka, Engelholm Alle 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, CVR-nr Dage Dage forstås som kalenderdage, således at en uge svarer til 7 dage, og et år til 365 (ved skudår 366) dage. Måneder Hvor ordet måned/er er nævnt i disse forsikringsbetingelser forstås dette altid som værende perioder á 30 sammenhængende dage. Lønmodtager Lønmodtager betyder aflønnet for mindst 16 timers arbejde pr. uge, beregnet som et gennemsnit for de seneste 12 uger. Hvis forsikrede er ansat som lønmodtager i et anpartsselskab, aktieselskab eller kommanditselskab, og forsikrede, dennes nærmeste pårørende eller andre nært beslægtede udøver afgørende indflydelse på selskabet, er medlemmet ikke lønmodtager i relation til denne forsikring. 9

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Nr. 1000-073B Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank 6000-008 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring. Forsikringen er

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere