Graviditet og arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Graviditet og arbejdsmiljø"

Transkript

1 Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik

2 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd i Viborg og Arbejdsmedicinsk Kliniks Udviklingskonto Redigering: Socialrådgiver Hugo Knudsen Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive Resenvej Skive Pjecen kan rekvireres på: tlf. nr fax. nr Layout: Informationsafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Illustrator: Bjerne Johansen, Mundelstrup Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a-s Maj 2008 Internetudgave: - Publikationer og pjecer

3 GRAVIDITET At vente barn er en begivenhed i livet, som forbindes med stor glæde og forventning. De fleste gravide kvinder vil gerne fortsætte med at arbejde så længe som muligt under graviditeten. Graviditet er en betydelig fysisk belastning for din krop, og det er nødvendigt med visse hensyn. De forandringer, der sker i din krop, kræver ekstra energi. Du får brug for mere hvile og at undgå stress og jag. Hormonerne ændrer sig, og du kan som gravid blive mere træt og undertiden få kvalme. Specielt i graviditetens sidste måneder kan der forekomme ledsmerter. Det er alt sammen naturlige forandringer, der må tages hensyn til både hjemme og på arbejde. GRAVIDITET OG ARBEJDSMILJØ Et foster er mere følsomt end en voksen person, og der stilles derfor større krav til gravides arbejdsmiljø, end det ellers er tilfældet. Du kan derfor have behov for specielle hensyn, så du kan undgå, at dine arbejdsmiljøforhold kan medføre risiko for fosteret eller graviditetens videre forløb. Der kan bl.a. være tale om: tunge løft kemiske påvirkninger biologiske påvirkninger Alligevel kan der under din graviditet opstå situationer, hvor: du bliver syg af andre grunde end din graviditet, f.eks. et brækket ben eller influenza, du bliver syg som følge af graviditeten, f.eks. blødning, underlivssmerter eller alvorlige ledsmerter, dit arbejdsmiljø medfører risiko for fosteret, f.eks. tungt løftearbejde, lange arbejdsdage eller udsættelse for fosterskadende stoffer. 3

4 SYGDOM Hvis du bliver syg under din graviditet, må du kontakte din praktiserende læge, der tager stilling til behandlingsmuligheder, og om du har behov for hel eller delvis sygemelding, sygemeldingsperiode m.m. ARBEJDSMILJØ Hvis du har mistanke om, at dit arbejdsmiljø kan være til risiko for fosteret eller for graviditeten, bør du henvende dig til din sikkerhedsrepræsentant og din afdelingsleder eller din arbejdsgiver. Du kan drøfte dine skånebehov under graviditeten med dem, så det kan blive undersøgt, om der kan findes en løsningsmulighed på din arbejdsplads. Når du har fortalt din arbejdsgiver, at du er gravid, er det arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at dit arbejdsmiljø ikke er til fare for din graviditet. På nogle arbejdspladser er der vedtaget en såkaldt Gravidpolitik. Det er en aftale om, hvilke arbejdsfunktioner på arbejdspladsen, du kan varetage som gravid. Hvis der ikke på forhånd er vedtaget en gravidpolitik på arbejdspladsen, kan det undersøges, om du kan blive omplaceret til et arbejde, du kan varetage, uden at arbejdsmiljøet er til fare for graviditeten. Lykkes det ikke umiddelbart at finde frem til en løsning på arbejdspladsen, må du kontakte din læge. Lægen tager stilling til, om du skal fraværsmeldes. Lægen tager også stilling til, om du skal henvises til Arbejdsmedicinsk Klinik. Efter en henvisning vil du hurtigt blive indkaldt til en undersøgelse og vurdering af dit arbejdsmiljø. Herefter kan du og din arbejdsgiver få rådgivning om eventuelle arbejdsmiljøforbedringer, der skal opfyldes, før du kan genoptage dit arbejde. 4

5 ANSVARSFORDELING Her kan du se, hvem der har ansvaret for de forskellige opgaver i forbindelse med graviditet og arbejdsmiljøproblemer. Hvem har ansvaret for hvad? Den gravide har ansvaret for: I egen interesse hurtigst muligt at orientere arbejdsgiveren om graviditeten At orientere arbejdsgiver ved sygemelding eller fraværsmelding fra læge At orientere arbejdsgiver om graviditeten og tidspunktet for forventet fødsel senest 3 måneder før fødselstidspunktet At orientere arbejdsgiver om længden af fraværet/tidspunkt for start på arbejde, evt. forældreorlov, senest 8 uger efter fødslen Arbejdsgiveren har ansvaret for: At vurdere, om den ansatte har arbejdsfunktioner, hvor hun er udsat for påvirkninger, der kan indebære en fare for graviditeten eller amningen. Sådanne arbejdsfunktioner kan være beskrevet i en APV for gravide At vurdere, om den gravide kan omplaceres til andet arbejde, eller at sørge for, at påpegede arbejdsmiljøproblemer bliver løst, så den fraværsmeldte gravide kan genindtræde i arbejde At hjemsende den gravide, hvis arbejdsmiljøproblemerne ikke kan løses, og den gravide ikke kan omplaceres til andet arbejde At tage initiativ til, at der bliver lavet en gravidpolitik Den praktiserende læge har ansvaret for: At beslutte sygemelding ved sygdom i forbindelse med graviditet At beslutte fraværsmelding ved risiko for fosterskade i arbejdsmiljøet At henvise den gravide til Arbejdsmedicinsk Klinik ved behov At udfylde lægeattest om sygdom i forbindelse med graviditet eller risiko for fosterskade, når den gravide har fået attesten fra kommunen 5

6 Arbejdsmedicinsk Klinik har ansvaret for: At undersøge og vurdere den henviste gravides arbejdsmiljø At rådgive den gravide om arbejdsmiljøforbedringer, der skal opfyldes, før hun kan genoptage sit arbejde At rådgive arbejdsgiveren efter aftale med den gravide At give tilbagemelding til henvisende læge At bidrage med løsningsmuligheder, hvis der opstår problemer med at finde en løsning på arbejdspladsen Kommunens sygedagpengeafdeling har ansvaret for: At modtage anmodning om dagpenge fra arbejdsgiver/den gravide Eventuelt at henvise den gravide til Arbejdsmedicinsk Klinik ved behov At anmode den gravide om at få udfyldt attest vedrørende sygdom eller risiko for fosterskade hos sin læge At vurdere berettigelse til udbetaling af barselsdagpenge til den gravide eller refusion til arbejdsgiver At iværksætte udbetaling til den gravide eller refusion til arbejdsgiver Fagforening/ Arbejdsgiverforening: Benyttes til konfliktløsning ved uenighed: om berettigelse til løn eller barselsdagpenge under sygemelding og fraværsmelding om begrundelse for afskedigelse af en gravid SYGEDAGPENGE ELLER BARSELSDAGPENGE Her kan du se i hvilke situationer, du som gravid har ret til sygedagpenge eller barselsdagpenge fra din kommune i forbindelse med fravær. Barselsdagpenge giver dig den samme udbetaling som sygedagpenge, men for arbejdsgiveren medfører det en økonomisk forskel, fordi der ikke er nogen arbejdsgiverperiode i forbindelse med barselsdagpenge. 6

7 Den gravides fravær fra arbejdet og berettigelse til sygedagpenge eller barselsdagpenge Sygedagpenge ved fravær som følge af: Forebyggende graviditetsundersøgelser Sygdom uden forbindelse med graviditet Graviditet udenfor livmoderen Barselsdagpenge ved fravær som følge af: Særligt begrundede undersøgelser Abort At anden sygdom forværres af graviditeten Sygdom i forbindelse med graviditet Offentligt fastsatte bestemmelser for ansatte i skibsfart og luftfart Arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret eller graviditeten 7

8 DAGPENGE ELLER LØN Om du har ret til løn under sygemelding og fraværsmelding i stedet for dagpenge afhænger af dit ansættelsesforhold, om du er funktionæransat eller timelønsansat, og hvad der står i din overenskomst. Der er nu gennemført en ligestilling, således at hvis du har ret til løn under almindelig sygdom, så har du også ret til løn i stedet for dagpenge ved sygefravær som følge af din graviditet og ved fravær i den periode, hvor din arbejdsgiver har hjemsendt dig på grund af arbejdsmiljøet. Hvis du får løn under dit fravær, så får din arbejdsgiver de dagpenge, du ellers skulle have haft fra din kommune. Arbejdsgiveren får på den måde en delvis dækning af lønudgiften. FUNKTIONÆRER For funktionæransatte er situationen enkel. Funktionærloven giver dem ret til løn under sygemelding og fraværsmelding uanset, om fraværet skyldes almindeligt sygefravær, sygdom i forbindelse med graviditet eller fravær på grund af arbejdsmiljøet. 8

9 TIMELØNNEDE Hvis du er overenskomstdækket. For timelønsansatte er situationen mere kompliceret, fordi der ikke er nogen lov for timelønnede. Her kan du finde dine rettigheder i din overenskomst, og der kan være forskel mellem forskellige overenskomster. Der kan i overenskomsten for eksempel være regler om, at du er berettiget til løn under sygdom i de første 5 uger, hvis du har været ansat på virksomheden i mindst 9 måneder. Hvis du opfylder dette krav, er du berettiget til løn i de første 5 ugers sygdom, uanset om sygdommen skyldes almindeligt sygefravær eller sygdom i forbindelse med graviditeten, og hvis arbejdsgiveren har hjemsendt dig på grund af arbejdsmiljøet, har du ret til fuld løn i den periode, hvor du er hjemsendt. Hvis der opstår tvivl om, hvad du har ret til, må du rette henvendelse til din faglige organisation for at få hjælp. Hvis du ikke er overenskomstdækket Hvis du ikke er overenskomstdækket eller hvis du ikke opfylder overenskomstens forudsætninger for ret til løn under sygefravær, har du alene ret til dagpenge fra din kommune. 9

10 Almindeligt sygefravær. Timelønsansatte Løn eller sygedagpenge/barselsdagpenge Graviditetsbetinget sygdom. Arbejdets særlige karakter. Sygedagpengelovens 7,1. Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Afgørelsen af, om en person anses for uarbejdsdygtig, sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne. Løn under sygemelding i den periode, der fremgår af overenskomsten, derefter sygedagpenge. (Gældende overenskomst) Barselslovens 6, stk.2, nr. 1 En gravid kvinde er berettiget til fravær inden 4-ugers-perioden før fødslen, hvis det efter en lægelig bedømmelse skønnes, at graviditeten har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvindens helbred eller fosteret. Løn under sygemelding i den periode, der fremgår af overenskomsten, derefter barselsdagpenge. (Faglig voldgift ) Barselslovens 6, stk. 2, nr. 2 En gravid kvinde er berettiget til fravær inden 4-ugers-perioden før fødslen, hvis arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret eller graviditeten på grund af offentligt fastsatte bestemmelser forhindrer hende i at varetage sit arbejde og arbejdsgiveren ikke kan tilbyde hende anden passende beskæftigelse. Løn eller barselsdagpenge under midlertidig fraværsmelding og i hele fraværsperioden indtil barselsorlov, hvis arbejdsgiveren har hjemsendt den gravide. (Faglig voldgift ) 10

11 Sagsgang i forbindelse med fraværsmelding på grund af arbejdsmiljøet Hvis du efter en undersøgelse på Arbejdsmedicinsk Klinik bliver midlertidigt fraværsmeldt på grund af dit arbejdsmiljø, bliver der en sagsgang omkring fraværsmeldingen, som du kan se i nedenstående skema. Sagsgang i forbindelse med fraværsmelding pga. arbejdsmiljøet Vurdering og beskrivelse af aktuelt grundlag for fraværsmelding Fraværsmelding til arbejdsgiver Ret til løn eller til barselsdagpenge under fraværsmelding Løn fra arbejdsgiver Arbejdsmedicinsk Klinik beskriver: 1. hvilke arbejdsmiljøforhold, der er problematiske 2. hvilke forholdsregler, der skal tages for at den gravide kan fortsætte i sit arbejde 3. anbefaling af delvis eller fuld midlertidig fraværsmelding Beskrivelsen sendes til den gravide, til den praktiserende læge og til arbejdsgiveren, hvis den gravide ønsker det. Den gravide kontakter arbejdsgiveren og orienterer om, at Arbejdsmedicinsk Klinik har tilrådet 1. omplacering til andet arbejde 2. midlertidig fraværsmelding indtil der er fundet en løsning Barselsdagpenge fra kommunen Arbejdsmedicinsk Klinik beskriver: 1. hvilke arbejdsmiljøforhold, der er problematiske 2. hvilke forholdsregler, der skal tages for at den gravide kan fortsætte i sit arbejde 3. anbefaling af delvis eller fuld midlertidig fraværsmelding Beskrivelsen sendes til den gravide, til den praktiserende læge og til arbejdsgiveren, hvis den gravide ønsker det. Den gravide kontakter arbejdsgiveren og orienterer om, at Arbejdsmedicinsk Klinik har tilrådet 1. omplacering til andet arbejde 2. midlertidig fraværsmelding indtil der er fundet en løsning 11

12 Vurdering af mulighed for at løse de påpegede arbejdsmiljøproblemer Anmeldelse af fraværsmelding til kommunen Anmodning om refusion Anmodning om helbredsoplysninger Arbejdsgiveren har pligt til at vurdere, om arbejdsmiljøproblemerne kan løses, eller om den gravide kan tilbydes anden passende beskæftigele. Hvis der ikke kan findes en løsning, så bliver fraværsmeldingen varig, og arbejdsgiveren må så hjemsende den gravide med fuld løn. Arbejdsgiveren sender anmeldelse til kommunen (blanket DP 401) Arbejdsgiveren sender anmodning om refusion til kommunen (blanket DP 402) Kommunen sender brev til den gravide med anmodning om, at hun henvender sig til sin praktiserende læge og får udfyldt den vedlagte attest vedr. sygdom i forbindelse med graviditet eller risiko for fosterskade (LÆ 235). Attesten sendes til kommunen. Arbejdsgiveren har pligt til at vurdere, om arbejdsmiljøproblemerne kan løses, eller om den gravide kan tilbydes anden passende beskæftigele. Hvis der ikke kan findes en løsning, så bliver fraværsmeldingen varig, og arbejdsgiveren må så hjemsende den gravide, der herefter får barselsdagpenge fra kommunen. Arbejdsgiveren sender anmeldelse til kommunen (blanket 400 A) Kommunen sender brev til den gravide med anmodning om, at hun henvender sig til sin praktiserende læge og får udfyldt den vedlagte attest vedr. sygdom i forbindelse med graviditet eller risiko for fosterskade (LÆ 235). Attesten sendes til kommunen. 12

13 GRAVIDPOLITIK Det er ikke sikkert, at du er den eneste, der er gravid på din arbejdsplads, og der kommer nok flere efter dig. Derfor kan det være en god ide, hvis arbejdspladsen har en Gravidpolitik. Det er en forhåndsaftale om, hvilket arbejde gravide kan varetage på arbejdspladsen. Når gravidpolitikken er lavet, kan den gravide undgå den ængstelse og usikkerhed, der kan blive om arbejdsmiljøet i forbindelse med graviditeten. Din sikkerhedsrepræsentant eller din arbejdsgiver kan få inspiration til, hvordan en gravidpolitik kan gennemføres på arbejdspladsen på branchemiljørådenes hjemmeside 13

14 HVOR KAN DU LÆSE MERE: Branchemiljørådenes hjemmeside om graviditet og arbejde, Om arbejdets udførelse. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 17/06/2004 Internetudgave på Justitsministeriets lovdatabase, Gravides og ammendes arbejdsmiljø. At-vejledning A.1.8, Februar 2002 Internetudgave på Arbejdstilsynets hjemmeside, Barselsloven Lov nr. 566 af 09/06/2006, Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Internetudgave på Justitsministeriets lovdatabase, Sygedagpengeloven Lov nr. 563 af 09/06/2006, Lov om sygedagpenge Internetudgave på Justitsministeriets lovdatabase, 14

15 15

16 Resenvej Skive tlf

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og tjenestemand er du tjenestemand og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver må overveje

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Den søfarendes rettigheder og pligter er først og fremmest fastsat i sømandsloven.

Den søfarendes rettigheder og pligter er først og fremmest fastsat i sømandsloven. Den søfarendes ret og pligt December 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Søfartsbog... 3 Sundhedsbevis... 3 Pas... 3 Ansættelsesaftale... 4 Rederens oplysningspligt... 4 Tjenesten

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere