HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:"

Transkript

1 HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4. Opmærksomhedspunkter og udfordringer 5. Opgaver og ansvar 6. Baggrund og bagage Ansættelsen 7. Ansøgerens vurdering af arbejdspladsen 8. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne 9. Tidsplan for ansættelsen 10. Efter ansættelsen

2 Vilkårene 1. Stillingen Stilling som faglig chef i HK MidtVest opslåes ledig til besættelse som følge af, at den hidtidige stillingsindehaver har fået anden beskæftigelse. Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest 1. april Ansættelsesvilkår Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår. I overensstemmelse med overenskomsten er den aktuelle løn fastsat på skalatrin 52 svarende til kr ,00 mdl. (1. januar 2012-niveau) plus et tillæg på 6,88 % af bruttolønnen svarende til kr ,17 mdl. til en fritvalgskonto, der efter eget valg kan anvendes til: Lønforbedring (tillæg) Forbedret særligt ferietillæg Forbedret pensionsordning Herudover tillægges særlig feriegodtgørelse på 5 % og en pensionsordning på 18,5 %. I.h.t overenskomsten gives 6 ugers ferie. 3. HK MidtVest HK/Danmark, tidligere Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund er et af Danmarks største fagforbund med ca medlemmer. HK hører under LO, og organiserer funktionærer i butikker og på kontorer i private virksomheder, i centraladministrationen, regioner og kommuner. Laboranter, lægesekretærer, klinikassistenter, handelskonsulenter, IT-ansatte, advokatsekretærer, merkonomer og den grafiske branche hører sammen med kontorpersonalet også til i HK s medlemskreds. Ca. ¾ del af medlemmerne er kvinder. HK/Danmark er organiseret i 7 lokalafdelinger: HK Hovedstaden, HK Midt, HK MidtVest, HK Nordjylland, HK Sjælland, HK Sydjylland og HK Østjylland. side 2

3 Alle 7 lokalafdelinger er opdelt i sektorerne HK Privat, HK Handel, HK Kommunal og HK Stat, der samtidig hænger sammen med landsdækkende sektorforbund indenfor samme områder. Lokalt har hver sektor en sektorbestyrelse. Lokalafdelingen HK MidtVest har ca medlemmer, og er en af de største fagforeninger i det midt og vestjyske område. HK MidtVest har som dækningsområde: Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Struer, Skive, Morsø og Viborg Kommuner. Lokalafdelingen har pr. 1. januar 2012 ca. 60 ansatte fordelt med ca. halvdelen i sekretariat, service, medlemsadministration og job og vejledning, og de øvrige ca. 30 ansatte indgår i sektorteamene, der servicerer medlemmerne i dagligdagen. En aktuelt opdateret organisationsplan er vedlagt job- og personprofilen. Heraf fremgår placeringen af og referenceforholdene for den kommende faglige chef. Visionen for det politiske arbejde i HK Midtvest: Vi er: Lokalområdets mest indflydelsesrige fagforening Arbejdspladsernes naturlige valg En fagforening med plads til forskellighed Det politiske værdigrundlag bygger på: Troværdighed Solidaritet Nytænkning - i en professionel tilgang til hverdagen. Forventningerne 4. Opmærksomhedspunkter og udfordringer Både de offentlige og private arbejdspladser er i disse år præget af meget store forandringer affødt af de globale og nationale økonomiske kriser, og udflagning af danske arbejdspladser til områder i verden med billigere arbejdskraft. Også den reformiver, der gennem de seneste 10 år har præget udviklingen i det offentlige Danmark, spiller en rolle. side 3

4 Dette har i høj grad haft betydning for udviklingen på det danske arbejdsmarked, hvor der i disse år opleves høj arbejdsløshed og usikkerhed i ansættelsesforholdet for den enkelte ansatte. Helt naturligt smitter en sådan udvikling af på indsatsen i de faglige organisationer og således også i HK MidtVest. De politisk valgte og de ansatte er enige om, at den aktuelle udvikling vil have betydning for den kommende faglige chefs indsats. I forbindelse med de gennemførte interviews til det aktuelle ansættelsesforløb er der udtrykt holdninger, ideer og synspunkter fra engagerede politikere og ansatte. En del af disse er omsat i efterfølgende opmærksomhedspunkter, som vil være relevante udfordringer for HK MidtVest i de kommende år. Faldende medlemstal Begrundet i den demografiske udvikling, hvor flere forlader arbejdsmarkedet, end der kommer ind, udflagningen af større danske virksomheder til udlandet, sparerunder, bedre uddannelse til HK-medlemmer, der optages i andre fagforeninger, andre faglige organisationers aggressive markedsføring o.s.v. falder medlemstallet også i HK, som det også er tilfældet i store dele af den øvrige fagbevægelse. Der er enighed om, at dette fald skal søges stoppet, idet en fortsat medlemsnedgang i løbet af ganske få år vil have en direkte indflydelse på antallet af ansatte i HK MidtVest, og den service man er i stand til at yde medlemmerne. Specielt på det private område er der et stort udviklingspotentiale i forhold til rekruttering af nye medlemmer, idet dækningsgraden her er på blot %. Udviklingen på det private område skal dog også ses i sammenhæng med den historiske særlige 50 % s ordning i forhold til indgåelse af overenskomster. Et forhold, der inddrages i de aktuelle overenskomstforhandlinger. De unge Det er bekymrende, at mange unge fravælger medlemskabet af en faglig organisation, - også set i lyset af den stigende arbejdsløshed. side 4

5 I HK MidtVest er man meget opmærksom på forholdet, og vil sætte fokus på nye og andre kommunikationssystemer og informationskampagner, der skal bevidstgøre den enkelte unge om de mange fordele ved et medlemskab af HK Midtvest som alternativ både til intet medlemskab og manglende økonomisk sikkerhedsnet, men også i forhold til de private A-kasser, der har billigere tilbud. Opsøgende virksomhed Aktuelt er flere sektorer i HK Midtvest i gang med en omstillingsproces, hvor virksomheder og medlemmerne opsøges direkte og uopfordret - både for at øge antallet af medlemmer, men også for at øge bevidstheden om HK s tilbud og tilsvarende medvirke til at understøtte udviklingen af arbejdsmiljøer og sikre velfungerende tillidsrepræsentanter på de enkelte arbejdspladser. De opsøgende besøg skal ses som supplement til afvikling af mere traditionelle kurser og aktiviteter for medlemskredsen. De hidtidige erfaringer har vist, at både arbejdsgivere og ansatte er glade for de opsøgende besøg, som samtidig er med til at profilere HK MidtVest som en dynamisk og seriøs fagforening, der også kan understøtte en positiv udvikling på den enkelte virksomhed. Nye elektroniske muligheder Der er bred enighed om, at det aktuelle IT niveau skal styrkes, og at der både internt som arbejdsredskab i HK MidtVest og i forhold til kommunikationen med medlemmerne skal ske en optimering af indsatserne på dette område. Internt bør den interne undervisning i brugen af nye IT systemer styrkes og afvikles kontinuerligt, således alle er i stand til at bruge nye digitale løsninger optimalt. I forhold til medlemmerne bør brugen af f.eks. de sociale medier og brugen af SMS vurderes m.h.p. at understøtte en mere effektiv og moderne kommunikation med specielt de unge medlemmer. Tværsektorielle fagforeningshuse Både set i forhold til optimering af den interne organisation, - herunder fælles brug af kantine, mødelokaler, pedel, IT o.s.v., og ligeledes også for at skabe fornyende og udviklende faglige miljøer, overvejes det aktuelt at etablere fagforeningshuse sammen med andre faglige organisationer. side 5

6 Den lagte strategi om at etablere et hovedkontor i Herning for HK MidtVest i et dynamisk fællesskab med andre faglige organisationer og mindre kontorer, og evt. blot enkelte lokaliteter med åbent enkeltdage i ugen, i øvrige byer bør fastholdes. Samtidig bør der skabes fornyende kommunikationsformer via de nye digitale muligheder i forhold til medlemskredsen. Tilsvarende kan overvejes mobile former, - f.eks. en HK Bus der samtidig synliggør HK i alle og også mindre byer, og som i øvrigt også vil kunne bruges i den styrkede opsøgende indsats overfor virksomhederne. Information og markedsføring HK MidtVest er i tidens udvikling nødt til at erkende, at nye medlemmer ikke længere kommer af sig selv. I dagens Danmark har alle nok at bruge indtægten til, og unge føler sig ikke specielt solidariske og prioriterer i høj grad en ekstra 100 kr. seddel til eget forbrug end et tilhørsforhold til en bestemt fagforening. HK Midtvest vil fremadrettet fortsat skulle overveje, hvordan man skaber bedre og mere synlig information om den faglige indsats og de mange muligheder, som et HK medlemskab giver. Samtidig skal der arbejdes med synligt være tilstede der, hvor medlemmerne kommer f.eks. i cafeen, på uddannelsesinstitutioner og i biografen. På baggrund af den lagte markedsføringsstrategi og viden om medlemmernes fritidsaktiviteter arbejdes også med synlighed i lokal ungdomssport. Forannævnte opmærksomhedspunkter og udfordringer er blot et uddrag af mange udtrykte forslag og ideer, som en kommende faglig chef selvsagt også vil skulle have fokus på i den fremadrettede indsats. 5. Opgaver og ansvar Overordnet har den faglige chef, med direkte reference til kontorchefen, som er nærmeste overordnede, det økonomiske og personalemæssige driftsansvar for den del af HK Midtvest, der er målrettet serviceringen af medlemmerne i Team Kommunal med medlemmer Team Stat med medlemmer Team Privat med medlemmer Team Handel med medlemmer Den faglige chef bistår de 4 fuldtidsansatte sektorformænd i faglige sammenhænge, således både internt i HK MidtVest og i forhold til udmøntning af tiltag i de vedtagne faglige side 6

7 handlingsplaner. Tilsvarende understøtter den faglige chef sektorformændenes indsats i forbundsmæssige sammenhænge. Den faglige chef forbereder møderne i sektorbestyrelserne sammen med sektorformændene, og bidrager til udarbejdelse af oplæg til politisk beslutning om faglige strategier og mål. Den faglige chef skal herudover sikre, at sektorbestyrelserne holdes løbende orienteret om aktuelle og relevante faglige forhold. Hvor sektorformændene har ansvaret for den enkelte sektors budget, sikrer den faglige chef den løbende økonomistyring, og er samtidig ansvarlig for evt. midler tildelt fra forbundssektorerne til faglige kampagner og lokale projekter. Den faglige chef har det daglige ledelsesmæssige ansvar for i alt 27 medarbejdere i de 4 teams omfattende faglige konsulenter, sagsbehandlere, opsøgende medarbejdere og tværfaglige medarbejdere, - herunder en ungdomskonsulent. I forbindelse hermed udmønter den faglige chef afdelingens løn - og personalepolitikker, og forestår som daglig personaleansvarlig gennemførelsen af: Bemandingsplaner APV Medarbejderudvikling Disciplinærsamtaler Indstillinger til kontorchefen om ansættelse og afskedigelse af ansatte i det faglige område Herudover er den faglige chef ansvarlig for: Udmøntning af centralt besluttede arbejdsgange og kvalitets- og serviceniveauer for de faglige ydelser Understøttelse af den sagsbehandlende indsats gennem information, koordination og faglige sparring i forhold til overenskomster, aftaler, nye love og bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Udvikling og drift af medlemskontaktcentret Faglig medlemskommunikation (bl.a. nyhedsbreve og hjemmesider) side 7

8 Håndtering af medlemsklager over sagsbehandlingen på det faglige område At de centralt besluttede systemer og IT -værktøjer anvendes lokalt i det faglige område Der henvises i øvrigt til notat om Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest omfattende afdelingsformand, næstformand, sektorformændene, kontorchefen og den faglige chef, der vedlægges som bilag til job - og personprofilen. 6. Baggrund og bagage Erfaring og baggrund Potentielle ansøgere har et solidt ledelsesmæssigt erfaringsgrundlag, gerne fra en politisk styret organisation, eksempelvis en faglig organisation, en offentlig virksomhed i stat, på regionalt niveau eller kommunalt regi, men også ansøgere fra uddannelsesinstitutioner eller private virksomheder, der er vant til at servicere bestyrelser, kan komme i betragtning. Den nye faglige chef skal kunne evne at agere i en politisk styret organisation, og loyalt udmønte de politiske beslutninger, der er truffet enten centralt i HK, i sektorforbundene eller lokalt i afdelingsbestyrelsen. Men der er samtidig brug for en faglig chef med holdninger, og som kan, tør og vil sparre både med sektorformændene i den politiske idéudvikling og som også kan vise handlekraft og træffe synlige beslutninger, der respekteres og efterleves af de ansatte. Der stilles som udgangspunkt ikke specifikke krav til den uddannelsesmæssige baggrund, men seriøse ansøgere har løbende sikret sig den fornødne efter- og videreuddannelse i ledelse, økonomistyring og evner at kunne sparre med de faglige konsulenter og sagsbehandlerne i fortolkningen af overenskomster og kan nuancere vurderingerne, når de ansatte spørger til råds i konkrete sager - uden dermed at overtage sagsbehandlingen. Det forudsættes, at potentielle ansøgere har en positiv tilgang til det at arbejde i en faglig organisation og ser en mission i forhold til at medvirke til en fortsat positiv udvikling af området i fagforeningens og medlemmernes interesse. Personprofil Ideelt set søges en ansøger, der evner at bevæge sig til et spændende udviklingsfelt mellem de politisk valgte sektorformænd og de ansatte i de 4 sektorområder. En ansøger der kan knytte de politiske og administrative funktioner sammen i et fællesskab, hvor alle oplever indflydelse, forståelse og respekt. side 8

9 Samtidig eftersøges en struktureret og synlig arbejds- og ledelsesstil. En person med gode analytiske evner, der har orden i sine ting, - såvel arbejdsmæssigt som privat. De færreste ansøgere kan næppe det hele ved ansættelsen, og ansættelsesudvalget vil da også prioritere ansøgere, der hviler godt i sig selv, og som er i fortsat udvikling og har lysten til at lære og tilegne sig nyt stof, uanset om det er i det ledelsesmæssige felt eller på de faglige områder i relation til ny lovgivning, overenskomster m.v. Ansættelsesudvalget vil især kigge efter ansøgere; som har visioner og er idérige, og evner at begejstre. Ser muligheder og kan skabe fremadrettede løsninger der har et positivt livssyn og ser både politikere og ansatte og medlemmer af HK MidtVest som ressourcer, der skal være med til at tegne fremtiden der har lysten til at skabe resultater sammen med andre, og gør det i en åben og ærlig i dialog i samarbejdet der har kompetencer til at gennemføre udviklende processer, men samtidig også kan drage de svære konklusioner, stå fast og træffe kontante beslutninger, der anerkendes og respekteres - også når det gør ondt, og hvor ikke alle kan være enige som både politikere og ansatte har tillid til, og som er i stand til at kunne lytte, reflektere og give kvalificerede input og tilbagemeldinger der evner at stå på ølkassen og kommunikere klart og tydeligt, og som har lyst til at tale med alle som er et helt og socialt engageret menneske med udpræget humoristisk sans, og som også kan tale om andet end arbejde Ansættelsen Udarbejdelse af job- og personprofilen er sket på baggrund af samtaler med repræsentanter for bestyrelse, ledelse og medarbejdere. Formålet hermed har været at afstemme de forventninger, der er til kommende ansøgere, og samtidig også synliggøre en profil for stillingen, som kan benyttes af potentielle ansøgere. side 9

10 7. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til: Kontorchef Karsten Christiansen, HK MidtVest Tlf og eller Chefkonsulent Jens Kaptain, Lundgaard Konsulenterne Tlf og Under de 2 samtalerunder, der indgår i ansættelsesproceduren, vil der som udgangspunkt ikke være anledning for ansøgerne til at stille spørgsmål. De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres i stedet til at aftale et møde med Kontorchef Karsten Christiansen for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af arbejdspladsen og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste runde. På kan findes yderligere relevante oplysninger om HK MidtVest. 8. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Ansættelsesudvalget er sammensat af: Afdelingsformand/fællesformand Karin Østerby Sektorformand HK Kommunal Marianne Køpke Kontorchef Karsten Christiansen Tillidsrepræsentant Ole Gamskjær Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og senere 2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet i job- og personprofilen. Afdelingsformand og kontorchef træffer beslutning om ansættelse efter indstilling fra ansættelsesudvalget. side 10

11 Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste ca. 2-3 ansøgere: Den skriftlige ansøgning Det personlige indtryk fra 1. samtalerunde Et skriftligt resumé af en dialogtest hos en anden af Lundgaard Konsulenterne, i dette tilfælde Chefkonsulent Jørgen Norup. Resuméet udarbejdes på baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. (Resuméet sendes også til ansøgeren, der får lejlighed til at kommentere det ved 2. samtalerunde) Et skriftligt resumé af ca. 3 referencer, som konsulenten indhenter telefonisk fra ansøgerens leder, kollega og medarbejder. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren og under hensyn til, at ansøgerne skal kunne vende tilbage til arbejdspladsen uden at have fået den nye stilling. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde Du kan læse mere om bl.a. dialogtesten og vores etik i ansættelsessager på 9. Tidsplan for ansættelsen Hos Lundgaard Konsulenternes sekretariat i Ribe er sekretær Marianne Jessing tovholder på ansættelsen. Marianne Jessing kan træffes på tlf Stillingen søges via det elektroniske stillingsmodul på Ansøgningen skal være fremme senest den 6. februar 2012 kl Lundgaard Konsulenternes sekretariat sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, ansøgningen er sendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og sekretariat i resten af ansættelsesprocessen. Den 10. februar 2012 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag. 1.samtalerunde afvikles med op til 6 ansøgere den 17. februar 2012 kl side 11

12 Dialogtesten for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, afvikles af Chefkonsulent Jørgen Norup den 20. februar samtalerunde afvikles med op til 3 ansøgere den 23. februar Efter ansættelsen For den ansøger, der udvælges til stillingen, tilbyder konsulenten en opfølgende samtale inden tiltrædelse. I samtalen vil der bl.a. blive lejlighed til sparring omkring, hvordan den nye faglige chef kommer godt i gang med jobbet. 3-4 måneder efter den nye faglige chef er tiltrådt vender konsulenten tilbage og holder opfølgende samtaler med kontorchefen og den faglige chef for at evaluere, hvordan samspillet er kommet fra start. Januar 2012 Jens Kaptain Chefkonsulent på ansættelsessagen side 12

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Høringssvar personalepolitik

Høringssvar personalepolitik Høringssvar personalepolitik Overord net tema Rekrutteri ng Bemærkninger Behandling af ansøgere ordentligt giver indtryk af at det også kunne ske på en uordentlig måde, og det er ingen vel interesserede

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere