NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK"

Transkript

1 NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts

2 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk 0. Indledning Dette udbudsmateriale er annonceret på Vallensbæk Kommunes hjemmeside og i h.h.t. Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, nr af 07/12/2007. Udbudsmaterialet rummer de krav, Vallensbæk Kommune har til et kommende CMS (Content Management System) og til samarbejdet med leverandør. Vallensbæk Kommune ønsker at erstatte den eksisterende hjemmeside vallensbaek.dk og dertilhørende subsites med en ny hjemmeside primo september Vallensbæk Kommune ønsker at basere sit fremtidige websystem på OS2web 1.0 eller nyere version (se og https://github.com/os2web), der er udviklet på platformen Drupal. Derudover ønsker vi at arbejde med responsivt webdesign som det bærende designelement, da hjemmesideløsningen skal kunne tilgås fra både mobiltelefoner og tablets og være tilpasset disse enheder. Den nye hjemmeside skal styrke informationerne til og kommunikation med borgere, erhvervsliv og andre interessenter, så kommunens hjemmeside bliver den centrale indgang til kommunen. Det skal bl.a. ske ved mere målgruppeorienteret information, nem adgang til den digitale borgerservice og en højere grad af interaktionsmuligheder med brugerne. Vallensbæk Kommune har valgt en annonceringsmodel, hvor første del består af en prækvalificering, og anden del af tilbudsgivning, hvor de prækvalificerede indbydes til at afgive tilbud og give en præsentation af deres løsning hos Vallenbæk Kommune. 1. Om vallensbaek.dk Den eksisterende hjemmeside vallensbaek.dk blev designet i 2008 (CMS: DynamicWeb). Frem til i dag er siden kun blevet vedligeholdt, men ikke videreudviklet, hvilket betyder, at siden ikke længere er tidssvarende i struktur og design. Politiske målsætninger om øget digitalisering, selvbetjening, personalisering og målgruppernes krav om vedkommende information og funktionalitet, taler for at den nye hjemmeside får et endnu stærkere fokus på målgruppernes individuelle behov og mulighed for selvbetjening. Det gælder også hjemmesidens tilgængelighed på mobile enheder, som flere og flere borgere foretrækker at anvende i deres informationssøgning. Hvis vallensbaek.dk skal leve op til de nye krav vurderer vi, at der er behov for en helt ny hjemmeside med nyt mobiltilpasset design, ny informationsarkitektur (IA) og vurderer, at vi med OS2web 1.0 eller nyere version får den rette platform til at løfte opgaven. Udviklingen inden for webområdet betyder også, at Vallensbæk Kommunes webplatform skal være fleksibel og let at bygge om, og at indholdselementer fra eksterne systemer let kan hentes ind og integreres med webplatformen. 2

3 Vallensbæk Kommunes nuværende hjemmeside indeholder en stor del information, dokumentfiler og links. Rundt regnet ca. 400 sider. Der er en del billeder og enkelte videoer. Hjemmesiden består af hovedsite Vallensbaek.dk og et antal subsites, dog ikke daginstitutioner og skoler. I øjeblikket er der to administratorer og ca. 20 webredaktører på systemet. 2. Målsætning Visionen for vallensbaek.dk er at skabe en lettilgængelig digital indgang til Vallensbæk Kommune, der sætter borgerens behov i centrum. Den ønskede effekt: Borgerne finder det, de har brug for, på siden og oplever kommunen som imødekommende og nem at finde rundt i. Borgerne benytter sig af selvbetjeningsmulighederne i stedet for personlig eller telefonisk betjening og oplever selvbetjening som lig med god service. Vallensbaek.dk skal: Være Vallensbæk-borgernes digitale indgang til Vallensbæk Kommune og til det offentlige. Kunne tilgås fra flere forskellige platforme (responsiv). Give private og professionelle brugere adgang til nemme og attraktive selvbetjeningsmuligheder. Give borgerne overblik over Vallensbæk Kommunes arbejdsområder. Understøtte Vallensbæk Kommunes vision om at sætte borgeren i centrum. Tilbyde borgerne god funktionalitet samt en intuitiv navigation og søgning. Understøtte Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. Vallensbæk Kommune ønsker at gå i luften med en ny hjemmeside primo september Formalia og tidsplan Vallensbæk Kommune er ikke ansvarlig for omkostninger, som tilbudsgiver måtte have i forbindelse med udarbejdelsen af svarmateriale til prækvalificering, tilbudsmateriale eller demonstrationer. Ved at afgive svar accepterer tilbudsgiver at medvirke ved en leverandørpræsentation og dialog. Vallensbæk Kommune forbeholder sig retten til at gå videre med dele af de foreslåede løsninger, med mindre det modsatte er stipuleret i tilbudsmaterialet. 3.1 Konsortium Såfremt flere leverandører byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til Vallensbæk Kommune. Det skal af tilbuddet fremgå med hvilken leverandør Vallensbæk Kommune kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for den/de øvrige leverandører(er). Ved sammenslutninger af leverandører (konsortium) skal oplysningerne under annonceringsmaterialets afsnit 6.1 og afsnit 6.2 gives for hver deltager i konsortiet. 3.2 Formkrav - prækvalificering 3

4 Besvarelse til prækvalificering sendes på mail til projektleder Mette Damm Sørensen Alle punkter i udbudsmaterialets afsnit 6.1 og 6.2 skal besvares og bilag 1 og 2 skal udfyldes. Ved omgåelse af dette, vil besvarelsen til prækvalificering blive betragtet som ikke-konditionsmæssigt og ikke komme i betragtning til det videre forløb. 3.3 Formkrav tilbudsgivning (kun relevant for de prækvalificerede) Tilbudsmaterialet skal fremsendes som elektronisk materiale på USB, CD eller DVD. Tilbudsmaterialet skal leve op til kravene i udbudsmaterialet, og der accepteres ikke alternative tilbud eller forbehold for udbudsmaterialet. Det er vigtigt, at alle punkter i udbudsmaterialets afsnit 7 besvares, og at bilag 3 udfyldes korrekt, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af disse oplysninger. 3.4 Sprog Svarmateriale til prækvalificering samt tilbud og kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter må være på dansk, svensk, norsk og engelsk. Ved bilagsmateriale af generel karakter forstås produktblade, regnskaber mv. Såfremt Vallensbæk Kommune anmoder om det, skal tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for tilbudsgivers regning. 3.4 Ejendomsret Svarmateriale til prækvalificering samt tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Vallensbæk Kommunes ejendom, og vil ikke blive returneret eller udleveret. 3.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål til udbudsmaterialet kan fremsendes til Mette Damm Sørensen løbende, dog senest d. 10. april 2013 kl. 12:00. Anonymiserede spørgsmål og svar vil løbende blive publiceret på Vallensbæk Kommunes hjemmeside: dog senest d. 11. april 2013 kl. 15:00. Vallensbæk Kommune er ikke ansvarlig for, at tilbudsgiver ikke modtager spørgsmål og svar, og tilbudsgiver opfordres således til jævnligt at tjekke hvor alle spørgsmål og svar løbende uploades. 3.6 Tidsfrister Tidsfrist for prækvalificering jf. afsnit 6.1 og 6.2 Svarmateriale til prækvalificering skal være projektleder Mette Damm Sørensen i hænde senest 15. marts Tidsfrist for tilbudsmateriale (kun relevant for de prækvalificerede) Tilbuddet skal være ordregiver i hænde senest den 03. april 2013 kl på følgende adresse: Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Att.: Projektleder Mette Damm Sørensen 4

5 Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af tilbudsfristen vil tilbuddet ikke komme i betragtning. Den detaljerede tidsplan er beskrevet i afsnit Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være gældende til 1. oktober Aflysning Indtil udbuddet er afsluttet med indgåelse af kontrakt, vil Vallensbæk Kommune kunne aflyse udbuddet eller dele heraf hvis Vallensbæk Kommune har saglig grund hertil. 3.9 Projektets overordnede tidsplan År Uge Dato Kl. Aktivitet marts Annoncering marts Deadline for aflevering af svarmateriale til prækvalificering marts Svar på prækvalificering. De prækvalificerede udarbejder tilbud april Deadline for spørgsmål til materiale april Deadline for publicering af spørgsmål og svar april Deadline for aflevering af tilbudsmateriale , 17. og 18. april Demonstration af løsningen/ tilbudspræsentation. (ca. 1,5 timer pr. leverandør) april Valg af leverandør april Indgåelse af kontrakt april Opstart af projektet 2013 Primo september Ny hjemmeside går luften. 6. Prækvalificering Svarmaterialet til prækvalificering skal opfylde mindstekravene afsnit 6.1. og 6.2 Krav om skriftlig redegørelse for tilbudsgiver jf. afsnit 3.2. Derudover skal bilag 1 og 2 udfyldes og vedlægges svarmaterialet 6.1. Mindstekrav Erklæring om forfalden gæld til det offentlige og Udbudsdirektivets artikel 45: Tilbudsgiver skal udfylde og underskrive Erklæring om forfalden gæld til det offentlige og artikel 45. Det er et ufravigeligt krav, og manglende udfyldelse og underskrift vil medføre, at tilbudsgiver fravælges. Samarbejde med andre leverandører: Tilbudsgiver skal, hvis Vallensbæk Kommune beslutter det, kunne acceptere at samarbejde med andre leverandører på projektet. 5

6 Agil projektform: Tilbudsgiver skal kunne arbejde agilt og dele samarbejdsværktøjer og taskhåndteringssystem med Vallensbæk Kommune og eventuelt andre leverandører. Support: Tilbudsgiver skal kunne yde support i løbet af få timer i krisesituationer. Udviklingskompetencer: Tilbudsgiver skal have egne udviklere ansat, som har adgang og kompetencer til at ændre i løsningens kildekode. Faste kontaktpersoner: Tilbudsgiver skal kunne udpege faste kontaktpersoner for Vallensbæk Kommune, som kan indgå i et tæt samarbejde med Vallensbæk Kommunes projektleder om implementeringen af løsningen. CMS: Løsningen skal være baseret på OS2web 1.0 eller nyere version Rettigheder: Hvis der udføres tilpasninger og udvidelser, opnår Vallensbæk Kommune fulde rettigheder over kildekoder, og der opnås endvidere fulde rettigheder til udvikling af disse. Projektledelse: Vallensbæk Kommune vil være projektleder på projektet og vil træffe de endelige valg om udvikling af CMS-funktionalitet. Skabeloner: Tilbudsgiver skal redegøre for, hvordan Vallensbæk Kommune efterfølgende selv kan implementere skabeloner på nye sites. Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation for hvordan skabeloner opbygges gerne i videoformat eller ved henvisning til andre referencer. 6.2 Skriftlig redegørelse for tilbudsgiver Tilbudsgiver skal være en implementeringspartner for Vallensbæk Kommune. Tilbudsgiver skal vedhæfte regnskab for de seneste 3 år og kunne dokumentere udbredelse i markedet ved at fremsende referencer. Derudover skal den skriftlige redegørelse indeholde følgende: Kort redegørelse for tilbudsgivers historie, herunder baggrund, antal ansatte, udviklingskompetencer etc. Hvis der er en underleverandør eller samarbejdspartner, så ønskes også en kort redegørelse for dennes historie, herunder baggrund, antal ansatte etc. Hvilke versioner af Drupal arbejder tilbudsgiver med og hvilke moduler? Hvilke typer service- og supportaftaler tilbyder tilbudsgiver? Referencer til andre institutioner eller virksomheder, som tilbudsgiver, og eventuelle samarbejdspartnere, har leveret en løsning til. Evt. med en kort beskrivelse. Oplysninger om tilbudsgivers samarbejdsværktøjer og produktdokumentationsform. Oplysninger om tilbudsgivers forretningskoncept. Oplysning om evt. fast samarbejde med øvrige leverandører af Drupalkompetencer. Oplysninger om jeres koncept for kvalitetssikring af det færdige produkt. Svarmateriale til prækvalificering som ikke lever op til mindstekravene i afsnit 6.1 og 6.2 vil ikke komme i betragtning. Blandt de prækvalifikationsansøgere som opfylder ovenstående dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag minimum 3 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud på den pågældende delaftale. 7. Tilbudsgivning (kan kun afgives af de prækvalificerede) 6

7 Projektet består af følgende dele, som i det efterfølgende beskrives nærmere: 7.1 Teknisk arkitektur og standarder 7.2 Design, informationsarkitektur og responsivt web-design 7.3 Prototype og wireframes 7.4 Hosting 7.5 Teknisk implementering 7.6 Integrationer fx til ESDH., borger.dk, KMD kontaktcenter 7.7 Kvalitetssikring, idriftsættelse og optimering 7.8 Kurser: ca. 20 medarbejdere på redaktørkursus og ca. 4 medarbejdere på administratorkursus. 7.9 Dokumentation: Udarbejdelse af dokumentation/manual for brug og udvikling af løsningen Support og vedligehold Tilbudsgiver skal levere en beskrivelse af, hvordan hver af de ovenstående dele løses samt overslag over antal timer og omkostninger. Pris for hver del udfyldes i bilag Teknisk arkitektur og standarder Vallensbæk Kommune er medlem af det offentlige hjemmesidefællesskab OS2 og ønsker at anvende OS2web 1.0 eller nyere version som platform for en ny hjemmeside og videreudvikle på denne platform i det omfang det er relevant ift. opbygning af ny IA og tilpasning af hjemmesiden ift. Responsivt webdesign. Løsningen skal være så åben og tilgængelig, så det bliver muligt at udvikle øvrige af Vallensbæk Kommunes webløsninger i OS2web 1.0 eller nyere version. Løsningen skal have en åben it-arkitektur, der sikrer, at komponenter fra løsningen kan genbruges i andre af kommunens webløsninger: Code of Conduct: og samtidig gøre det muligt at videregive komponenter til de øvrige kommuner i OS2-fællesskabet: https://docs.google.com/document/d/10aupwyoxnxh6ozmhkgfxtpbxcq1bi5ozblw8vbibgm/edit?pli=1 Løsningen skal så vidt muligt understøtte de it-arkitekturprincipper- og standarder, der er defineret af IT- og Telestyrelsen. Integrationer til 3. parts produkter skal foregå med afsæt i åbne standarder og ske med understøttelse af åbne OIO standarder. Det skal være let at implementere nye integrationer i løsningen, og det skal sikres, at det sker på baggrund af fællesoffentlige standarder Specialudviklet kode Der skal i projektet afsættes tid til test og gennemgang af specialudviklet kode, iht. til Code Guidelines og OS2s CoC, med OS2 Core Team. Prisen for test og gennemgang af specialudviklet kode skal fremgå af bilag Tilgængelighed Vallensbæk Kommunes hjemmeside skal som minimum leve op til de obligatoriske standarder for tilgængelighed for offentlige hjemmesider. Det vil sige, at hjemmesiden skal: Leve op til WCAG 2.0 på niveau AA se Bedst på nettets screeningsgrundlag til vurdering af offentlige hjemmesider skal opfyldes. 7

8 Være fuldt funktionsdygtig i alle almindeligt anvendte browsere, samt på andre platforme såsom ipads og smartphones og skal overholde de W3Canbefalede standarder Have mulighed for oplæsning af tekst og billeder samt forstørrelse af skrift Have mulighed for at bruge video Tilbudsgiver skal udarbejde en beskrivelse af CSS klassemodel til brug for leverancer fra tredjepart 7.2 Design, informationsarkitektur og responsivt web-design Vallensbæk Kommune skal have et nyt design til hjemmesiden. Tilbudsgiver skal inkludere følgende i sit tilbud: Beskrive proces for udvikling og implementering af design og IA, samt dokumentere deres erfaring med design via referencer og tidligere projekter. Beskrivelse af hvordan en modtagerorienteret informationsarkitektur kan udarbejdes i samarbejde med Vallensbæk Kommune og vores målgrupper. Løsningen skal have mulighed for fleksibel brug af iframing (fx KMD selvbetjeningsløsninger) og integration af xml fra 3. part. Designet skal være responsivt Tilbudsgivers oplæg til design, IA og responsivt webdesign bliver en væsentlig del af vurderingen af tilbuddet og ses som et udtryk for tilbudsgivers generelle forståelse for Vallensbæk Kommunes strategi og mål. Det er et krav, at tilbudsgiver laver konkrete visuelle oplæg til forside inkl. navigationsstruktur Selvbetjening Borgerne skal nemt og hurtigt kunne betjene sig selv via kommunens hjemmeside. Det er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi at flytte borgernes henvendelse til kommunen fra de analoge kanaler over på de digitale. Derfor skal den tilbudte løsning indeholde en tydelig og samlet indgang for alle kommunens selvbetjeningsløsninger på forsiden. Løsningen skal være intuitiv og enkel at anvende Udvikling af kampagnesites og subsites Det skal være let at udvikle nye kampagnesites af både midlertidig og mere blivende karakter i løsningen. Disse sites kan have anderledes design, indhold, funktionalitet og domæne end selve vallensbaek.dk og skal nemt kunne tilgås af redaktører af vallensbaek.dk Nye portaler eller subsites skal kunne tilføjes moduler med funktionaliteter efter behov. Det kunne være et ungdomssite eller kulturudviklingssite med fokus på et community som en integreret del af den samlede webløsning. Her skal man kunne kommentere nyheder, oprette arrangementer og lign. Kampagnesites og subsites skal kunne udvikles på egen hånd ud fra 3-4 forudviklede grafiske designs, som nemt kan tilpasses med billeder og farvevalg Kommunikationskanaler Vallensbæk Kommune forventer i stigende grad at arbejde med lyd, billeder, video, digitale dialogværktøjer og elektroniske abonnementsordninger. Det er derfor vigtigt, at den tilbudte løsning er fleksibel og som minimum indeholder følgende: 8

9 Billedkarussel, nyhedsbrev (skabelon) og kalenderfunktion med mulighed for at tilmelde sig arrangementer Sprog Relevante sider skal være oversat til engelsk af hensyn til de udenlandske brugere, der søger oplysninger om kommunen og egnen på hjemmesiden. Der skal være mulighed for sprogversionering Personalisering På dette område ønsker Vallensbæk Kommune at læne sig op ad borger.dk. På den nationale Min side på borger.dk vil borgerne frem mod 2015 i stigende omfang kunne finde oplysninger, der er relevante for den enkelte borger. Det skal dog være muligt at oprette lukkede fora på kommunens hjemmeside efter behov. NemId skal kunne bruges på hjemmesiden til diverse fora Taksonomi: Vallensbæk Kommune ønsker at gøre brug af automatisk opmærkning med OS2kle via Taxon, som ligger i OS2web Måling og opfølgning Der skal være adgang til en besøgsstatistik enten via OS2web 1.0 eller nyere version eller tredjepartsprodukt, som tilbudsgiver implementerer Intelligent søgefunktion Hovedparten af de besøgende på kommunens hjemmeside kommer ind via Google og er vant til at kunne bruge søgefunktionen til at finde det, de leder efter. Det betyder, at søgefunktionen på hjemmesiden skal være optimeret og gerne intelligent Det kunne fx være mente du funktion som kommer op, hvis søgeresultatet på det søgte er 0. Tilbudsgiver skal angive, hvilken søgemaskine, der anvendes i løsningen og pris på eventuel licens for at benytte denne Brugervenlighed Det skal være let for alle brugergrupper at anvende kommunens hjemmeside. Siden skal opbygges efter princippet fra borgeren-og-ind, så brugerne kan finde den ønskede information på en let og intuitiv måde. Dette opnås blandt andet ved at sikre, at der er flere indgange til indholdet på siden, og ved at sørge for, at information, selvbetjeningsløsninger og dialogmuligheder præsenteres i samme kontekst (layout og design). Alle oplysninger på hjemmesiden skal kunne findes via de væsentligste søgemaskiner og kunne tilgås fra andre platforme som smartphones og tablets. Vallensbæk Kommune vil afholde brugertests og evt. inddrage eksterne konsulenter for at få andre øjne på opbygning af navigation og søgning. Det er et krav, at der skal afholdes workshops om navigation og tilgængelighed hos Vallensbæk Kommune med tilbudsgivers deltagelse. Omkostningerne til afholdelse af workshops skal tydeligt fremgå at tilbudsmaterialet og bilag Prototype og wireframes 9

10 Tilbudsgiver skal kunne udarbejde prototyper med klikbare wireframes til brug for intern demo og brugertests. 7.4 Hosting Hjemmesiden skal være tilgængelig 24/ Dette skal overvåges af tilbudsgivers overvågningssystem, og SLA omkring fejlretningstider, oppetider m.m. skal beskrives. Underliggende operativsystem, databaseserver mm. skal løbende patches med sidste nye sikkerhedsopdateringer. Server skal placeres bag firewall, hvor kun nødvendige porte er åbnet mod server for at minimere sårbarhed, gerne med Intrusion Detection og Stateful Packet Inspection. Der skal dagligt tages backup af hjemmeside og underliggende systemer. Generelt skal god skik omkring sikkerhed følges. Skulle Vallensbæk Kommune ønske at skifte til anden hosting partner, skal tilbudsgiver være behjælpelig og sørge for, at vi kan få adgang til data. 7.5 Teknisk implementering Tilbudsgiver skal afgive tilbud på den tekniske implementering af løsningen samt tidsplan for gennemførelse. 7.6 Integrationer Det skal være let at implementere nye integrationer, og det skal sikres, at det sker på baggrund af fællesoffentlige standarder. Data skal i videst muligt omfang opdateres og vedligeholdes ved kilden. Vallensbæk kommune ønsker at gøre brug af de integrationer som allerede ligger i OS2web 1.0 eller nyere version til borger.dk. og ESDH, hvilket p.t., vil sige Acadre MM og CM. Når der indlejres tekst f.eks. fra borger.dk skal der anvendes den samme formatering af tekst osv., som på den øvrige del af hjemmesiden. Teksten skal være søgbar. Vallensbæk Kommune har fået udviklet enkelte webportaler, der ikke er udviklet i det nuværende CMS. Det er et ønske, at der ved fremtidige behov for webportaler tages udgangspunkt i OS2web 1.0 eller nyere version og de funktioner dette indeholder Integration: Stedfæstelse af data Al kortintegration skal foregå mod Vallensbæk Kommunes Webgis-system SpatialSuite fra Grontmij, der kan integreres på forskellige måder, bl.a. ved brug af det tilhørende API. Tilbudsgiver skal beskrive moduler, funktionalitet m.m. hvor stedfæstelse af data inddrages i den tilbudte løsning. Der skal være integration til Vallensbæk Kommunes Webgis-system SpatialSuite Integration: Sociale medier Vallensbæk kommune forventer i stigende grad at anvende de sociale medier i sin kommunikation med borgerne. Derfor skal løsningen indeholde integration til Facebook, Twitter og YouTube og give mulighed for at understøtte fremtidige digitale medier 7.7 Kvalitetssikring, idriftsættelse og optimering Tilbudsgiver skal beskrive deres procedure for kvalitetssikring og optimering og følge retningslinjerne for kvalitetssikring i open source 10

11 https://docs.google.com/document/d/10aupwyoxnxh6ozmhkgfxtpbxcq1bi5ozblw8vbibgm/edit?pli=1 Det er vigtigt for valg af løsning, at driftsomkostningerne er så lave som muligt Sikkerhed I de tilfælde, hvor der er afgrænsning af adgang til følsomme oplysninger på hjemmesiden, skal dette styres ved hjælp af den fællesoffentlige certifikatløsning, NemID. Sikkerheden skal være tænkt ind i forhold til brugerfelter på eksempelvis formularer. 7.8 Kurser Tilbuddet skal indeholde kurser til uddannelse af administratorer og redaktører i brugen af systemet, herunder opsætning af rettigheder. Der skal påregnes undervisning af ca. 20 medarbejdere på redaktørkursus og ca. 4 medarbejdere på administratorkursus. Det skal fremgå tydeligt af tilbudsmaterialet og bilag 3, hvor mange timer der er afsat til undervisning samt pris. 7.9 Dokumentation Af tilbudsmaterialet skal det fremgå, at der udarbejdes af dokumentation/manual for brug og udvikling af løsningen samt pris for dokumentation/manual Support og vedligehold Tilbuddet skal indeholde en detaljeret oversigt over den tekniske support samt vedligehold inkl. pris, som tilbudsgiver kan tilbyde over en 4 årig periode. Se i øvrigt punkt Prisinformation Tilbudsgiver skal i tilbudsmaterialet svare på alle krav i afsnit 7 Projektets omfang inklusiv pris samt udfylde alle felter med pris i bilag 3. Hvis ikke alle felter er udfyldt med pris i bilag 3 vil tilbuddet blive anset for ikke-konditionsmæssigt og ikke komme i betragtning. 9. Kontrakt Den udvalgte leverandør udarbejder oplæg til kontrakt, som efterfølgende gennemgås af Vallensbæk Kommune. Oplæg til kontrakt vedlægges tilbuddet. 10. Tilbudsafgivning og tildeling Tilbudsmaterialet skal bestå af: En løsningsbeskrivelse som lever op til kravene i afsnit 7 Prisinformation som beskrevet i afsnit 8 Oplæg til kontrakt som beskrevet i afsnit 9. Bilag 3 Projektets omfang inkl. pris (udfyldes) Tilbuddet skal afleveres senest den 12. april kl Præsentation og demonstration af foreslået løsning er den 16., 17. og 18. april 2013 Vallensbæk Kommune vælger leverandør baseret på det samlet set økonomisk mest fordelagtige tilbud. I vores udvælgelse af leverandør lægger vi vægt på følgende parametre (i prioriteret rækkefølge): 11

12 Funktionalitet og kvaliteten af løsningsforslag til kravene i afsnit 7 Pris Design Oplæg til navigation og mock ups Generel kvalitet af besvarelsen og forståelse for målet med Vallensbæk Kommunes nye hjemmeside. Vallensbæk Kommune indgår kun aftale med en leverandør for løsning af det samlede projekt. Besked om valg af leverandør udsendes via mail til den/de kontaktpersoner, der er angivet i tilbudsmaterialet senest den 19. april

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Annoncering af opgave: Ny hjemmeside til Bygningsstyrelsen. 10. oktober 2012. ww.bygst.dk

Annoncering af opgave: Ny hjemmeside til Bygningsstyrelsen. 10. oktober 2012. ww.bygst.dk ww.bygst.dk Annoncering af opgave: Ny hjemmeside til Bygningsstyrelsen 10. oktober 2012 1. Introduktion Bygningsstyrelsen ønsker nyt grafisk design og IA til bygst.dk. Samtidig ønsker vi at anskaffe og

Læs mere

Udbud. Nyt intranet i Roskilde Kommune

Udbud. Nyt intranet i Roskilde Kommune Udbud Nyt intranet i Roskilde Kommune 1 Roskilde Kommune ønsker at anskaffe et nyt intranet. Intranettet skal understøtte kommunens ambition om at være førende inden for IT og fastholde Roskilde Kommunes

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

HJEMMESIDEN TIL BRANCHEOG INTERESSEORGANISATIONER, VIDENCENTRE OG TÆNKETANKE.

HJEMMESIDEN TIL BRANCHEOG INTERESSEORGANISATIONER, VIDENCENTRE OG TÆNKETANKE. HJEMMESIDEN TIL BRANCHEOG INTERESSEORGANISATIONER, VIDENCENTRE OG TÆNKETANKE. operate it jesper brochmands gade 10 2200 københavn n tlf 38 16 80 90 Info@operateit.dk www.operateit.dk MÅLRETTET MINDRE ORGANISATIONER

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015

Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015 Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015 Udarbejdet af: Projektgruppen for InSlag 2015 Gældende fra: 1. april 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formålet med kravsbeskrivelsen... 3 2 Baggrund...

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Aftale om levering, udrulning vedligeholdelse og drift af en XBRL-løsning

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus.

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. 1. Kravspecifikationen: Funktionalitet 1.1 Bedst mulig brugerfunktionalitet for online kunder 6 Ø Systemet skal kunne

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

1. Introduktion. Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet. Regionens strategi for hjemmesider og intranet har som formål at

1. Introduktion. Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet. Regionens strategi for hjemmesider og intranet har som formål at Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 KoncernKommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet

Læs mere

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5 Den sociale intranet fear factor Vi forsøger at aflive myterne om det sociale intranet. SIDE 8 Usability og intranet Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt?

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Tilgængelighed på Internettet

Tilgængelighed på Internettet Tilgængelighed på Internettet Af Niels Gamborg Hovedopgave Maj 2008 - Statsbiblioteket Vejleder: Niels Müller Nielsen Multimediedesigneruddannelsen - Århus Købmandsskole Rapporten må gerne offentliggøres.

Læs mere