NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK"

Transkript

1 NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts

2 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk 0. Indledning Dette udbudsmateriale er annonceret på Vallensbæk Kommunes hjemmeside og i h.h.t. Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, nr af 07/12/2007. Udbudsmaterialet rummer de krav, Vallensbæk Kommune har til et kommende CMS (Content Management System) og til samarbejdet med leverandør. Vallensbæk Kommune ønsker at erstatte den eksisterende hjemmeside vallensbaek.dk og dertilhørende subsites med en ny hjemmeside primo september Vallensbæk Kommune ønsker at basere sit fremtidige websystem på OS2web 1.0 eller nyere version (se og https://github.com/os2web), der er udviklet på platformen Drupal. Derudover ønsker vi at arbejde med responsivt webdesign som det bærende designelement, da hjemmesideløsningen skal kunne tilgås fra både mobiltelefoner og tablets og være tilpasset disse enheder. Den nye hjemmeside skal styrke informationerne til og kommunikation med borgere, erhvervsliv og andre interessenter, så kommunens hjemmeside bliver den centrale indgang til kommunen. Det skal bl.a. ske ved mere målgruppeorienteret information, nem adgang til den digitale borgerservice og en højere grad af interaktionsmuligheder med brugerne. Vallensbæk Kommune har valgt en annonceringsmodel, hvor første del består af en prækvalificering, og anden del af tilbudsgivning, hvor de prækvalificerede indbydes til at afgive tilbud og give en præsentation af deres løsning hos Vallenbæk Kommune. 1. Om vallensbaek.dk Den eksisterende hjemmeside vallensbaek.dk blev designet i 2008 (CMS: DynamicWeb). Frem til i dag er siden kun blevet vedligeholdt, men ikke videreudviklet, hvilket betyder, at siden ikke længere er tidssvarende i struktur og design. Politiske målsætninger om øget digitalisering, selvbetjening, personalisering og målgruppernes krav om vedkommende information og funktionalitet, taler for at den nye hjemmeside får et endnu stærkere fokus på målgruppernes individuelle behov og mulighed for selvbetjening. Det gælder også hjemmesidens tilgængelighed på mobile enheder, som flere og flere borgere foretrækker at anvende i deres informationssøgning. Hvis vallensbaek.dk skal leve op til de nye krav vurderer vi, at der er behov for en helt ny hjemmeside med nyt mobiltilpasset design, ny informationsarkitektur (IA) og vurderer, at vi med OS2web 1.0 eller nyere version får den rette platform til at løfte opgaven. Udviklingen inden for webområdet betyder også, at Vallensbæk Kommunes webplatform skal være fleksibel og let at bygge om, og at indholdselementer fra eksterne systemer let kan hentes ind og integreres med webplatformen. 2

3 Vallensbæk Kommunes nuværende hjemmeside indeholder en stor del information, dokumentfiler og links. Rundt regnet ca. 400 sider. Der er en del billeder og enkelte videoer. Hjemmesiden består af hovedsite Vallensbaek.dk og et antal subsites, dog ikke daginstitutioner og skoler. I øjeblikket er der to administratorer og ca. 20 webredaktører på systemet. 2. Målsætning Visionen for vallensbaek.dk er at skabe en lettilgængelig digital indgang til Vallensbæk Kommune, der sætter borgerens behov i centrum. Den ønskede effekt: Borgerne finder det, de har brug for, på siden og oplever kommunen som imødekommende og nem at finde rundt i. Borgerne benytter sig af selvbetjeningsmulighederne i stedet for personlig eller telefonisk betjening og oplever selvbetjening som lig med god service. Vallensbaek.dk skal: Være Vallensbæk-borgernes digitale indgang til Vallensbæk Kommune og til det offentlige. Kunne tilgås fra flere forskellige platforme (responsiv). Give private og professionelle brugere adgang til nemme og attraktive selvbetjeningsmuligheder. Give borgerne overblik over Vallensbæk Kommunes arbejdsområder. Understøtte Vallensbæk Kommunes vision om at sætte borgeren i centrum. Tilbyde borgerne god funktionalitet samt en intuitiv navigation og søgning. Understøtte Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. Vallensbæk Kommune ønsker at gå i luften med en ny hjemmeside primo september Formalia og tidsplan Vallensbæk Kommune er ikke ansvarlig for omkostninger, som tilbudsgiver måtte have i forbindelse med udarbejdelsen af svarmateriale til prækvalificering, tilbudsmateriale eller demonstrationer. Ved at afgive svar accepterer tilbudsgiver at medvirke ved en leverandørpræsentation og dialog. Vallensbæk Kommune forbeholder sig retten til at gå videre med dele af de foreslåede løsninger, med mindre det modsatte er stipuleret i tilbudsmaterialet. 3.1 Konsortium Såfremt flere leverandører byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til Vallensbæk Kommune. Det skal af tilbuddet fremgå med hvilken leverandør Vallensbæk Kommune kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for den/de øvrige leverandører(er). Ved sammenslutninger af leverandører (konsortium) skal oplysningerne under annonceringsmaterialets afsnit 6.1 og afsnit 6.2 gives for hver deltager i konsortiet. 3.2 Formkrav - prækvalificering 3

4 Besvarelse til prækvalificering sendes på mail til projektleder Mette Damm Sørensen Alle punkter i udbudsmaterialets afsnit 6.1 og 6.2 skal besvares og bilag 1 og 2 skal udfyldes. Ved omgåelse af dette, vil besvarelsen til prækvalificering blive betragtet som ikke-konditionsmæssigt og ikke komme i betragtning til det videre forløb. 3.3 Formkrav tilbudsgivning (kun relevant for de prækvalificerede) Tilbudsmaterialet skal fremsendes som elektronisk materiale på USB, CD eller DVD. Tilbudsmaterialet skal leve op til kravene i udbudsmaterialet, og der accepteres ikke alternative tilbud eller forbehold for udbudsmaterialet. Det er vigtigt, at alle punkter i udbudsmaterialets afsnit 7 besvares, og at bilag 3 udfyldes korrekt, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af disse oplysninger. 3.4 Sprog Svarmateriale til prækvalificering samt tilbud og kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter må være på dansk, svensk, norsk og engelsk. Ved bilagsmateriale af generel karakter forstås produktblade, regnskaber mv. Såfremt Vallensbæk Kommune anmoder om det, skal tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for tilbudsgivers regning. 3.4 Ejendomsret Svarmateriale til prækvalificering samt tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Vallensbæk Kommunes ejendom, og vil ikke blive returneret eller udleveret. 3.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål til udbudsmaterialet kan fremsendes til Mette Damm Sørensen løbende, dog senest d. 10. april 2013 kl. 12:00. Anonymiserede spørgsmål og svar vil løbende blive publiceret på Vallensbæk Kommunes hjemmeside: dog senest d. 11. april 2013 kl. 15:00. Vallensbæk Kommune er ikke ansvarlig for, at tilbudsgiver ikke modtager spørgsmål og svar, og tilbudsgiver opfordres således til jævnligt at tjekke hvor alle spørgsmål og svar løbende uploades. 3.6 Tidsfrister Tidsfrist for prækvalificering jf. afsnit 6.1 og 6.2 Svarmateriale til prækvalificering skal være projektleder Mette Damm Sørensen i hænde senest 15. marts Tidsfrist for tilbudsmateriale (kun relevant for de prækvalificerede) Tilbuddet skal være ordregiver i hænde senest den 03. april 2013 kl på følgende adresse: Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Att.: Projektleder Mette Damm Sørensen 4

5 Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af tilbudsfristen vil tilbuddet ikke komme i betragtning. Den detaljerede tidsplan er beskrevet i afsnit Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være gældende til 1. oktober Aflysning Indtil udbuddet er afsluttet med indgåelse af kontrakt, vil Vallensbæk Kommune kunne aflyse udbuddet eller dele heraf hvis Vallensbæk Kommune har saglig grund hertil. 3.9 Projektets overordnede tidsplan År Uge Dato Kl. Aktivitet marts Annoncering marts Deadline for aflevering af svarmateriale til prækvalificering marts Svar på prækvalificering. De prækvalificerede udarbejder tilbud april Deadline for spørgsmål til materiale april Deadline for publicering af spørgsmål og svar april Deadline for aflevering af tilbudsmateriale , 17. og 18. april Demonstration af løsningen/ tilbudspræsentation. (ca. 1,5 timer pr. leverandør) april Valg af leverandør april Indgåelse af kontrakt april Opstart af projektet 2013 Primo september Ny hjemmeside går luften. 6. Prækvalificering Svarmaterialet til prækvalificering skal opfylde mindstekravene afsnit 6.1. og 6.2 Krav om skriftlig redegørelse for tilbudsgiver jf. afsnit 3.2. Derudover skal bilag 1 og 2 udfyldes og vedlægges svarmaterialet 6.1. Mindstekrav Erklæring om forfalden gæld til det offentlige og Udbudsdirektivets artikel 45: Tilbudsgiver skal udfylde og underskrive Erklæring om forfalden gæld til det offentlige og artikel 45. Det er et ufravigeligt krav, og manglende udfyldelse og underskrift vil medføre, at tilbudsgiver fravælges. Samarbejde med andre leverandører: Tilbudsgiver skal, hvis Vallensbæk Kommune beslutter det, kunne acceptere at samarbejde med andre leverandører på projektet. 5

6 Agil projektform: Tilbudsgiver skal kunne arbejde agilt og dele samarbejdsværktøjer og taskhåndteringssystem med Vallensbæk Kommune og eventuelt andre leverandører. Support: Tilbudsgiver skal kunne yde support i løbet af få timer i krisesituationer. Udviklingskompetencer: Tilbudsgiver skal have egne udviklere ansat, som har adgang og kompetencer til at ændre i løsningens kildekode. Faste kontaktpersoner: Tilbudsgiver skal kunne udpege faste kontaktpersoner for Vallensbæk Kommune, som kan indgå i et tæt samarbejde med Vallensbæk Kommunes projektleder om implementeringen af løsningen. CMS: Løsningen skal være baseret på OS2web 1.0 eller nyere version Rettigheder: Hvis der udføres tilpasninger og udvidelser, opnår Vallensbæk Kommune fulde rettigheder over kildekoder, og der opnås endvidere fulde rettigheder til udvikling af disse. Projektledelse: Vallensbæk Kommune vil være projektleder på projektet og vil træffe de endelige valg om udvikling af CMS-funktionalitet. Skabeloner: Tilbudsgiver skal redegøre for, hvordan Vallensbæk Kommune efterfølgende selv kan implementere skabeloner på nye sites. Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation for hvordan skabeloner opbygges gerne i videoformat eller ved henvisning til andre referencer. 6.2 Skriftlig redegørelse for tilbudsgiver Tilbudsgiver skal være en implementeringspartner for Vallensbæk Kommune. Tilbudsgiver skal vedhæfte regnskab for de seneste 3 år og kunne dokumentere udbredelse i markedet ved at fremsende referencer. Derudover skal den skriftlige redegørelse indeholde følgende: Kort redegørelse for tilbudsgivers historie, herunder baggrund, antal ansatte, udviklingskompetencer etc. Hvis der er en underleverandør eller samarbejdspartner, så ønskes også en kort redegørelse for dennes historie, herunder baggrund, antal ansatte etc. Hvilke versioner af Drupal arbejder tilbudsgiver med og hvilke moduler? Hvilke typer service- og supportaftaler tilbyder tilbudsgiver? Referencer til andre institutioner eller virksomheder, som tilbudsgiver, og eventuelle samarbejdspartnere, har leveret en løsning til. Evt. med en kort beskrivelse. Oplysninger om tilbudsgivers samarbejdsværktøjer og produktdokumentationsform. Oplysninger om tilbudsgivers forretningskoncept. Oplysning om evt. fast samarbejde med øvrige leverandører af Drupalkompetencer. Oplysninger om jeres koncept for kvalitetssikring af det færdige produkt. Svarmateriale til prækvalificering som ikke lever op til mindstekravene i afsnit 6.1 og 6.2 vil ikke komme i betragtning. Blandt de prækvalifikationsansøgere som opfylder ovenstående dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag minimum 3 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud på den pågældende delaftale. 7. Tilbudsgivning (kan kun afgives af de prækvalificerede) 6

7 Projektet består af følgende dele, som i det efterfølgende beskrives nærmere: 7.1 Teknisk arkitektur og standarder 7.2 Design, informationsarkitektur og responsivt web-design 7.3 Prototype og wireframes 7.4 Hosting 7.5 Teknisk implementering 7.6 Integrationer fx til ESDH., borger.dk, KMD kontaktcenter 7.7 Kvalitetssikring, idriftsættelse og optimering 7.8 Kurser: ca. 20 medarbejdere på redaktørkursus og ca. 4 medarbejdere på administratorkursus. 7.9 Dokumentation: Udarbejdelse af dokumentation/manual for brug og udvikling af løsningen Support og vedligehold Tilbudsgiver skal levere en beskrivelse af, hvordan hver af de ovenstående dele løses samt overslag over antal timer og omkostninger. Pris for hver del udfyldes i bilag Teknisk arkitektur og standarder Vallensbæk Kommune er medlem af det offentlige hjemmesidefællesskab OS2 og ønsker at anvende OS2web 1.0 eller nyere version som platform for en ny hjemmeside og videreudvikle på denne platform i det omfang det er relevant ift. opbygning af ny IA og tilpasning af hjemmesiden ift. Responsivt webdesign. Løsningen skal være så åben og tilgængelig, så det bliver muligt at udvikle øvrige af Vallensbæk Kommunes webløsninger i OS2web 1.0 eller nyere version. Løsningen skal have en åben it-arkitektur, der sikrer, at komponenter fra løsningen kan genbruges i andre af kommunens webløsninger: Code of Conduct: og samtidig gøre det muligt at videregive komponenter til de øvrige kommuner i OS2-fællesskabet: https://docs.google.com/document/d/10aupwyoxnxh6ozmhkgfxtpbxcq1bi5ozblw8vbibgm/edit?pli=1 Løsningen skal så vidt muligt understøtte de it-arkitekturprincipper- og standarder, der er defineret af IT- og Telestyrelsen. Integrationer til 3. parts produkter skal foregå med afsæt i åbne standarder og ske med understøttelse af åbne OIO standarder. Det skal være let at implementere nye integrationer i løsningen, og det skal sikres, at det sker på baggrund af fællesoffentlige standarder Specialudviklet kode Der skal i projektet afsættes tid til test og gennemgang af specialudviklet kode, iht. til Code Guidelines og OS2s CoC, med OS2 Core Team. Prisen for test og gennemgang af specialudviklet kode skal fremgå af bilag Tilgængelighed Vallensbæk Kommunes hjemmeside skal som minimum leve op til de obligatoriske standarder for tilgængelighed for offentlige hjemmesider. Det vil sige, at hjemmesiden skal: Leve op til WCAG 2.0 på niveau AA se Bedst på nettets screeningsgrundlag til vurdering af offentlige hjemmesider skal opfyldes. 7

8 Være fuldt funktionsdygtig i alle almindeligt anvendte browsere, samt på andre platforme såsom ipads og smartphones og skal overholde de W3Canbefalede standarder Have mulighed for oplæsning af tekst og billeder samt forstørrelse af skrift Have mulighed for at bruge video Tilbudsgiver skal udarbejde en beskrivelse af CSS klassemodel til brug for leverancer fra tredjepart 7.2 Design, informationsarkitektur og responsivt web-design Vallensbæk Kommune skal have et nyt design til hjemmesiden. Tilbudsgiver skal inkludere følgende i sit tilbud: Beskrive proces for udvikling og implementering af design og IA, samt dokumentere deres erfaring med design via referencer og tidligere projekter. Beskrivelse af hvordan en modtagerorienteret informationsarkitektur kan udarbejdes i samarbejde med Vallensbæk Kommune og vores målgrupper. Løsningen skal have mulighed for fleksibel brug af iframing (fx KMD selvbetjeningsløsninger) og integration af xml fra 3. part. Designet skal være responsivt Tilbudsgivers oplæg til design, IA og responsivt webdesign bliver en væsentlig del af vurderingen af tilbuddet og ses som et udtryk for tilbudsgivers generelle forståelse for Vallensbæk Kommunes strategi og mål. Det er et krav, at tilbudsgiver laver konkrete visuelle oplæg til forside inkl. navigationsstruktur Selvbetjening Borgerne skal nemt og hurtigt kunne betjene sig selv via kommunens hjemmeside. Det er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi at flytte borgernes henvendelse til kommunen fra de analoge kanaler over på de digitale. Derfor skal den tilbudte løsning indeholde en tydelig og samlet indgang for alle kommunens selvbetjeningsløsninger på forsiden. Løsningen skal være intuitiv og enkel at anvende Udvikling af kampagnesites og subsites Det skal være let at udvikle nye kampagnesites af både midlertidig og mere blivende karakter i løsningen. Disse sites kan have anderledes design, indhold, funktionalitet og domæne end selve vallensbaek.dk og skal nemt kunne tilgås af redaktører af vallensbaek.dk Nye portaler eller subsites skal kunne tilføjes moduler med funktionaliteter efter behov. Det kunne være et ungdomssite eller kulturudviklingssite med fokus på et community som en integreret del af den samlede webløsning. Her skal man kunne kommentere nyheder, oprette arrangementer og lign. Kampagnesites og subsites skal kunne udvikles på egen hånd ud fra 3-4 forudviklede grafiske designs, som nemt kan tilpasses med billeder og farvevalg Kommunikationskanaler Vallensbæk Kommune forventer i stigende grad at arbejde med lyd, billeder, video, digitale dialogværktøjer og elektroniske abonnementsordninger. Det er derfor vigtigt, at den tilbudte løsning er fleksibel og som minimum indeholder følgende: 8

9 Billedkarussel, nyhedsbrev (skabelon) og kalenderfunktion med mulighed for at tilmelde sig arrangementer Sprog Relevante sider skal være oversat til engelsk af hensyn til de udenlandske brugere, der søger oplysninger om kommunen og egnen på hjemmesiden. Der skal være mulighed for sprogversionering Personalisering På dette område ønsker Vallensbæk Kommune at læne sig op ad borger.dk. På den nationale Min side på borger.dk vil borgerne frem mod 2015 i stigende omfang kunne finde oplysninger, der er relevante for den enkelte borger. Det skal dog være muligt at oprette lukkede fora på kommunens hjemmeside efter behov. NemId skal kunne bruges på hjemmesiden til diverse fora Taksonomi: Vallensbæk Kommune ønsker at gøre brug af automatisk opmærkning med OS2kle via Taxon, som ligger i OS2web Måling og opfølgning Der skal være adgang til en besøgsstatistik enten via OS2web 1.0 eller nyere version eller tredjepartsprodukt, som tilbudsgiver implementerer Intelligent søgefunktion Hovedparten af de besøgende på kommunens hjemmeside kommer ind via Google og er vant til at kunne bruge søgefunktionen til at finde det, de leder efter. Det betyder, at søgefunktionen på hjemmesiden skal være optimeret og gerne intelligent Det kunne fx være mente du funktion som kommer op, hvis søgeresultatet på det søgte er 0. Tilbudsgiver skal angive, hvilken søgemaskine, der anvendes i løsningen og pris på eventuel licens for at benytte denne Brugervenlighed Det skal være let for alle brugergrupper at anvende kommunens hjemmeside. Siden skal opbygges efter princippet fra borgeren-og-ind, så brugerne kan finde den ønskede information på en let og intuitiv måde. Dette opnås blandt andet ved at sikre, at der er flere indgange til indholdet på siden, og ved at sørge for, at information, selvbetjeningsløsninger og dialogmuligheder præsenteres i samme kontekst (layout og design). Alle oplysninger på hjemmesiden skal kunne findes via de væsentligste søgemaskiner og kunne tilgås fra andre platforme som smartphones og tablets. Vallensbæk Kommune vil afholde brugertests og evt. inddrage eksterne konsulenter for at få andre øjne på opbygning af navigation og søgning. Det er et krav, at der skal afholdes workshops om navigation og tilgængelighed hos Vallensbæk Kommune med tilbudsgivers deltagelse. Omkostningerne til afholdelse af workshops skal tydeligt fremgå at tilbudsmaterialet og bilag Prototype og wireframes 9

10 Tilbudsgiver skal kunne udarbejde prototyper med klikbare wireframes til brug for intern demo og brugertests. 7.4 Hosting Hjemmesiden skal være tilgængelig 24/ Dette skal overvåges af tilbudsgivers overvågningssystem, og SLA omkring fejlretningstider, oppetider m.m. skal beskrives. Underliggende operativsystem, databaseserver mm. skal løbende patches med sidste nye sikkerhedsopdateringer. Server skal placeres bag firewall, hvor kun nødvendige porte er åbnet mod server for at minimere sårbarhed, gerne med Intrusion Detection og Stateful Packet Inspection. Der skal dagligt tages backup af hjemmeside og underliggende systemer. Generelt skal god skik omkring sikkerhed følges. Skulle Vallensbæk Kommune ønske at skifte til anden hosting partner, skal tilbudsgiver være behjælpelig og sørge for, at vi kan få adgang til data. 7.5 Teknisk implementering Tilbudsgiver skal afgive tilbud på den tekniske implementering af løsningen samt tidsplan for gennemførelse. 7.6 Integrationer Det skal være let at implementere nye integrationer, og det skal sikres, at det sker på baggrund af fællesoffentlige standarder. Data skal i videst muligt omfang opdateres og vedligeholdes ved kilden. Vallensbæk kommune ønsker at gøre brug af de integrationer som allerede ligger i OS2web 1.0 eller nyere version til borger.dk. og ESDH, hvilket p.t., vil sige Acadre MM og CM. Når der indlejres tekst f.eks. fra borger.dk skal der anvendes den samme formatering af tekst osv., som på den øvrige del af hjemmesiden. Teksten skal være søgbar. Vallensbæk Kommune har fået udviklet enkelte webportaler, der ikke er udviklet i det nuværende CMS. Det er et ønske, at der ved fremtidige behov for webportaler tages udgangspunkt i OS2web 1.0 eller nyere version og de funktioner dette indeholder Integration: Stedfæstelse af data Al kortintegration skal foregå mod Vallensbæk Kommunes Webgis-system SpatialSuite fra Grontmij, der kan integreres på forskellige måder, bl.a. ved brug af det tilhørende API. Tilbudsgiver skal beskrive moduler, funktionalitet m.m. hvor stedfæstelse af data inddrages i den tilbudte løsning. Der skal være integration til Vallensbæk Kommunes Webgis-system SpatialSuite Integration: Sociale medier Vallensbæk kommune forventer i stigende grad at anvende de sociale medier i sin kommunikation med borgerne. Derfor skal løsningen indeholde integration til Facebook, Twitter og YouTube og give mulighed for at understøtte fremtidige digitale medier 7.7 Kvalitetssikring, idriftsættelse og optimering Tilbudsgiver skal beskrive deres procedure for kvalitetssikring og optimering og følge retningslinjerne for kvalitetssikring i open source 10

11 https://docs.google.com/document/d/10aupwyoxnxh6ozmhkgfxtpbxcq1bi5ozblw8vbibgm/edit?pli=1 Det er vigtigt for valg af løsning, at driftsomkostningerne er så lave som muligt Sikkerhed I de tilfælde, hvor der er afgrænsning af adgang til følsomme oplysninger på hjemmesiden, skal dette styres ved hjælp af den fællesoffentlige certifikatløsning, NemID. Sikkerheden skal være tænkt ind i forhold til brugerfelter på eksempelvis formularer. 7.8 Kurser Tilbuddet skal indeholde kurser til uddannelse af administratorer og redaktører i brugen af systemet, herunder opsætning af rettigheder. Der skal påregnes undervisning af ca. 20 medarbejdere på redaktørkursus og ca. 4 medarbejdere på administratorkursus. Det skal fremgå tydeligt af tilbudsmaterialet og bilag 3, hvor mange timer der er afsat til undervisning samt pris. 7.9 Dokumentation Af tilbudsmaterialet skal det fremgå, at der udarbejdes af dokumentation/manual for brug og udvikling af løsningen samt pris for dokumentation/manual Support og vedligehold Tilbuddet skal indeholde en detaljeret oversigt over den tekniske support samt vedligehold inkl. pris, som tilbudsgiver kan tilbyde over en 4 årig periode. Se i øvrigt punkt Prisinformation Tilbudsgiver skal i tilbudsmaterialet svare på alle krav i afsnit 7 Projektets omfang inklusiv pris samt udfylde alle felter med pris i bilag 3. Hvis ikke alle felter er udfyldt med pris i bilag 3 vil tilbuddet blive anset for ikke-konditionsmæssigt og ikke komme i betragtning. 9. Kontrakt Den udvalgte leverandør udarbejder oplæg til kontrakt, som efterfølgende gennemgås af Vallensbæk Kommune. Oplæg til kontrakt vedlægges tilbuddet. 10. Tilbudsafgivning og tildeling Tilbudsmaterialet skal bestå af: En løsningsbeskrivelse som lever op til kravene i afsnit 7 Prisinformation som beskrevet i afsnit 8 Oplæg til kontrakt som beskrevet i afsnit 9. Bilag 3 Projektets omfang inkl. pris (udfyldes) Tilbuddet skal afleveres senest den 12. april kl Præsentation og demonstration af foreslået løsning er den 16., 17. og 18. april 2013 Vallensbæk Kommune vælger leverandør baseret på det samlet set økonomisk mest fordelagtige tilbud. I vores udvælgelse af leverandør lægger vi vægt på følgende parametre (i prioriteret rækkefølge): 11

12 Funktionalitet og kvaliteten af løsningsforslag til kravene i afsnit 7 Pris Design Oplæg til navigation og mock ups Generel kvalitet af besvarelsen og forståelse for målet med Vallensbæk Kommunes nye hjemmeside. Vallensbæk Kommune indgår kun aftale med en leverandør for løsning af det samlede projekt. Besked om valg af leverandør udsendes via mail til den/de kontaktpersoner, der er angivet i tilbudsmaterialet senest den 19. april

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside i hht. Bekendtgørelse af lov om indhentning af

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs og Norddjurs Kommunes hjemmesider samt www.udbud.dk,

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE EU-UDBUD på levering af Samarbejdsportal og ESDH til Frederikshavn Kommune Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 193-341218 Oktober 2014, rev. 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Prækvalifikation...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Annonceret udbud Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Oktober 2013 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december om indhentning

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt Til: Potentielle ansøgere Koncern Økonomi Indkøb Opgang Blok C Afsnit 1.sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48205592 Fax +45 48 20 55 98 Mail indkoeb@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Der er til dags dato modtaget og besvaret følgende

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Nye visuelle identiteter og websites. Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Nye visuelle identiteter og websites. Den Nationale Videnskabsetiske Komité Nye visuelle identiteter og websites til Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Indhold Introduktion... 3 Om Det Etiske Råd... 3 Om Den Nationale Videnskabsetiske Komité... 4 Beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører 1. Indledning Frem mod genudbuddet af NemRefusion er der i vanlig stil afholdt tekniske dialogmøder med interesserede

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Quick Guide. til. DRs udbudsportal

Quick Guide. til. DRs udbudsportal Quick Guide til DRs udbudsportal Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 Oprettelse som bruger i systemet:... 4 1.2 Find annoncering/udbud... 5 1.3 Vælg udbud... 6 2. Afgivelse af anmodning

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Gravemaskine, november 2014 Side 1/6 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovebekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

KulturvækstBornholm Udbud af IKT-platform

KulturvækstBornholm Udbud af IKT-platform KulturvækstBornholm Udbud af IKT-platform Bornholms Museum Bornholms Kunstmuseum Musikhuzet Bornholm Bornholms Teater Bornholms Middelaldercenter Bornholms Biblioteker Svanekegaarden Grønbechs Gård Oluf

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Nordsjællands Landskabsservice

Nordsjællands Landskabsservice Nordsjællands Landskabsservice Bekræftelse på udvikling af Typo3 hjemmeside med Ekstranet Dato: 22. Januar 2009 Udarbejdet af Bo Nørgaard, Projektleder Scan Designs A/S Esromgade 15 2200 Kbh. N CVR-nr.:

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

Offentligt udbud annoncering af indkøb af Entrepriseforsikring til Entrepriseforsikring KUA 3 Vidensbydel Søndre Campus

Offentligt udbud annoncering af indkøb af Entrepriseforsikring til Entrepriseforsikring KUA 3 Vidensbydel Søndre Campus Til interesserede Opfordringsbrev 10. juli 2014 Jura maral Offentligt udbud annoncering af indkøb af Entrepriseforsikring til Entrepriseforsikring KUA 3 Vidensbydel Søndre Campus Bygningsstyrelsen takker

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen. Udbud af sundhedsordning til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune.

Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen. Udbud af sundhedsordning til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og Ledelsesudvikling Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen Udbud af sundhedsordning til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune.

Læs mere

Udbud. Nyt intranet i Roskilde Kommune

Udbud. Nyt intranet i Roskilde Kommune Udbud Nyt intranet i Roskilde Kommune 1 Roskilde Kommune ønsker at anskaffe et nyt intranet. Intranettet skal understøtte kommunens ambition om at være førende inden for IT og fastholde Roskilde Kommunes

Læs mere

Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation

Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation Indholdsfortegnelse Indhold Vejledning... 2 CMS... 3 Indholdsproduktion og kvalitetsstyring... 6 Søgning... 10 Søgemaskineoptimering... 12 Nyhedsformidling og brugerinddragelse...

Læs mere