Risikoen for grænsekonflikter. Notat om den ny a-kasselovs betydning for fagbevægelsens strukturudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikoen for grænsekonflikter. Notat om den ny a-kasselovs betydning for fagbevægelsens strukturudvikling"

Transkript

1 Risikoen for grænsekonflikter Notat om den ny a-kasselovs betydning for fagbevægelsens strukturudvikling af Steen Scheuer Professor, dr. merc. December 2002

2 Disposition Side 1. Generelle overvejelser om græns ekonflikter Grænsestridigheder: Betydningen af lovgivningen hidtil Scenarier for konsekvenserne af den ny lovgivning...7 a. Ny a-kasser vil melde sig på banen...8 b. A-kasser kan erklære sig tværfaglig...9 c. Udvidelse af faglige områder Betydningen for fagbevægelsens strukturudvikling og medlemsgrad Konsekvenserne for LO s rolle...12 Note Dette notat et blevet til efter anmodning fra LO. Det er baseret på den eksisterende teoretiske og empiriske viden inden for feltet, set ud fra organisationsteoretiske og sociologiske vinkler. Der er ikke foretaget ny empiriske analyser eller indsamlet data i forbindelse med udarbejdelsen af notatet. 2

3 1. Generelle overvejelser om grænsekonflikter Selve begrebet grænsekonflikter har grundlæggende set tre betydninger, når det gælder forhold inden for arbejdsmarkedet og dets organisationer. Grænsekonflikter eller konflikter om faggræ nser kan betyde konflikter om: ƒ reglerne for, hvilke faggrupper, der på en arbejdsplads har lov til at udføre bestemte arbejdsfunktioner (typisk medlemmer af hvilke fagforbund), ƒ reglerne for, hvilke fagforbund der har lov til at indgå kollektive overenskomster og dermed til at iværksætte konflikt for at opnå overenskomst for bestemte grupper af lønmodtagere, samt ƒ reglerne for, hvilke fagforbund, der har lov til at optage lønmodtagere med bestemte faglige uddannelser, bestemte arbejdsfunktioner, ansat i bestemte brancher eller af et bestemt køn (dvs. tilhørende bestemte faglige områder ). 1 Reglerne omkring det første punkt følger ofte af faggrænser fastlagt i kollektive overenskomster, omkring det andet punkt er de i høj grad reguleret af aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, mens regler omkring det tredje og sidste punkt er udviklet dels på baggrund af historisk praksis, dels på baggrund af aftaler mellem fagforbundene, både internt i LO og mellem LO og hovedorganisationerne udenfor LO. Dette notat omhandler kun den tredje og sidste type af grænsekonflikter, altså konflikter om optagelse af medlemmer, dvs. konflikter hvor flere fagforbund gør krav på at optage medlemmer fra det samme faglige område. Når det generelt gælder disse regler for fastlæggelse af faglige omr å- der og altså medlemsoptagelse, så gælder det helt generelt, at faggrænserne mellem forbundene repræsenterer en form for fastfrysning af de mønstre mht. beskæftigelse, teknologi, formel uddannelse osv., der er gældende på det bestemte tidspunkt, hvor faggrænserne bliver skabt, eller rettere, der er tale om en historisk proces, hvor serier af her-og-nu afgørelser efterhånden fastfryser bestemte mønstre for de faglige områder, som kan være mere eller mindre adækvate på forskellige områder, men som i hvert fald tilstræber, at organisationerne så nogenlunde kan holde fred med hinanden. Når forbundene ikke bare kan kaste sig ud i vild og uhæmmet indbyrdes rivalisering om medlemmerne i fri konkurrence, som i det private erhvervsliv, jf. fx 1 Kriteriet køn som definerende et fagligt område er nok under udfasning, men da det stadig er et kriterium, der har betydning og som giver anledning til stridigheder, tages det med. 3

4 konkurrencen mellem finansinstitutioner eller mellem supermarkedskæder, så skyldes det meget kort sagt, at fagforbundene i højere grad end fx banker, også er afhængige af at kunne arbejde sammen, især i forhold til arbejdsgivermodparten i forbindelse med overenskomstfornyelserne. Stærkt ko n- kurrerende fagforbund, der levede af at hugge hinandens medlemmer ville dels antagelig være præget af systematisk overbudspolitik, og dermed ikke blive ansvarlige parter i overenskomstfornyelserne, dels ville de antagelig aggregeret set på sigt tabe medlemmer. Derfor har forbundene en fælles interesse i borgfred, men denne fælles interesse overskygger dog langtfra fuldstændig, at forbundene også konkurrerer om medlemmer: Hvis Forbund A vinder medlemmer på bekostning af Forbund B, så er det jo lige så godt for Forbund A som hvis de har rekrutteret uorganiserede. Dette kan nemt indses med følgende stærkt forenklede eksempel: Forbundene A og B er medlemmer af LO. Forbund A, som har medlemmer, optager medlemmer, en medlemsfremgang og en fremgang i kontingentkronerne på 1,5%. En mærkbar fremgang. Hvis de ny medlemmer kommer fra de uorganiserede, har LO også en medlemsfremgang herfra på (i forhold til 1,5 mio.), svarende til 0,1% (1 promille). En marginal fremgang, nærmest betydningsløs. Hvis medlemmerne til ge n- gæld er hugget fra Forbund B, er LO s medlemsfre m- gang naturligvis nul, evt. negativ, hvis man taber nogen undervejs. Forbund A må således afveje en egen mær k- bar medlemsfremgang på 1,5% i forhold til en helt marginal difference i LO s medlemstal på 0,1%. Det er indlysende, at rent økonomisk (dvs. kontingentøkonomisk) er det mest rationelt for Forbund A at give pokker i, hvor de ny medlemmer kommer fra. Sagt på en anden måde, så er forbundenes incitamenter til at rivalisere om medlemmerne desværre bet ydelig. 2 Da det er medlemstallet, der er afgørende for det enkelte forbunds økonomiske levekraft, er der med andre ord et noget komplekst forhold mellem på den ene side samarbejde og på den anden rivalisering/konkurrence mellem LO-forbundene. I lande med stærke fagforbund (høj faglig organisering 2 Spilteoretisk kan det beskrives som en særlig version af fangedilemmaet, men dette skal ikke uddybes yderligere i denne sammenhæng. 4

5 og stærk indflydelse for fagforbundene) som det danske, vil sådanne ko n- flikter på det aggregerede niveau være både politisk og samfundsøkonomisk særdeles ubehagelige, da de vil fremme et mere polariseret og ikke mindst mere uroligt arbejdsmarked. Desuden er det sådan, at den teknologiske, uddannelsesmæssige, b e- skæftigelsesmæssige, politiske osv. udvikling hele tiden udfordrer faggræ n- serne, så selv om fagbevægelsen på et givet tidspunkt har nogenlunde klare aftaler, så opstår der konstant ny faglige områder, eksisterende grænser undermineres, ny grænser opstår, således at det er umuligt for forbundene at aftale sig ud af spørgsmålet én gang for alle. Indtil i dag er dette vel lykkedes så nogenlunde. Der har været grænsekonflikter, der er kørt hele vejen op i LO, og der har også været nogle, som er blevet løst lokalt eller blot ignor e- ret eller undertrykt. Hvorfor er det trods alt gået så rimeligt godt indtil nu? Dette spørgsmål ses der på i næste afsnit. 2. Grænsestridigheder: Betydningen af lovgivningen hidtil Et af de væsentlige lovinitiativer fra VK-regeringen i dens første år har v æ - ret ændringerne i lovgivningen om arbejdsløshedskasserne. Den del af disse ændringer, der her især skal tages op til behandling, er den, der omhandler a-kassernes eksterne struktur, dvs. den afgrænsning af a -kassernes revirer ( faglige områder ), som har været en følge af hidtidig lovgivning, og som nu er betydeligt ændret med den ny lovgivning. A -kasserne er med denne placeret i en strategisk og konkurrencemæssig helt ny situation, der både indeholde væsentlige udfordringer og trusler, men også helt ny muligheder. Begreber som omverdensanalyse, konkurrentanalyse, kompetitive fordele m.v. har fået en helt anden aktualitet for a-kasserne, som indtil for nylig har befundet sig i en langt mere tryg og stabil verden, i det store og hele uden at de var udsat for seriøs konkurrence, 3 til en ny situation, hvor konkurrencen for det første kan gå hen og blive langt skarpere end den har været, men hvor den enkelte a-kasse (især når det gælder de store a -kasser) må være klar over, at deres egne handlinger kan medføre handlinger hos de andre a-kasser, hvis aggregerede resultat kan vise sig uønskede. Nu skal a-kassernes problemer og overvejelser ikke specifikt tematiseres her, det skal derimod de afledte konsekvenser heraf for fagforbundene, specielt med henblik på grænse konflikter og løsningen af disse, samt de videre konsekvenser for LO s rolle som formidler eller konfliktløser i fo r- hold til disse konflikter. 3 Dette er naturligvis ikke helt rigtigt, emnet behandles lidt mere indgående længere ned i dette afsnit. 5

6 Grænsekonflikter mellem fagforbundene, specielt når disse konflikter forekommer mellem fagforbund internt i LO-familien, er velegnede til at give både LO og LO-forbundene en dårlig presse. På den anden side må det erkendes, at grænsekonflikter ikke kan undgås, og det kan også frygtes, at den ny lovgivning vil indebære, at der kommer mere konkurrence om me d- lemmerne mellem a-kasserne, og dermed også flere grænsekonflikter, måske endda betydeligt flere græ nsekonflikter mellem LO-forbundene. I lyset af de ny lovændringer kan det nu ses, at den hidtidige lovgivning på mange måder har indvirket restriktivt på a-kassernes, og dermed forbundenes, muligheder for offensivt at gå i konkurrence med hinanden om medlemmerne. Ifølge lovgivningen hidtil kunne en a-kasse kun optage, eller rettere tilbyde offentligt støttet arbejdsløshedsforsikring til lønmodtagere inden for et bestemt fagligt område eller inden for flere bestemte afgræns e- de faglige områder. I den ny lovgivning er formuleringen inden for kassens faglige område udgået et utal af steder, hvilke udtrykker, at en a-kasse (for at sige det lidt populært) ikke længere behøver være kristelig for ikke at være fagligt afgrænset! Nu kan enhver a -kasse erklære sig tværfaglig. Under det gamle system kunne der også forekommer grænsekonflikter, og det er bestemt ikke rigtigt at sige, at grænsekonflikter var udelukket. Ikke desto mindre medførte reguleringen betydelige begrænsninger på a -kasserne og dermed på forbundene. De gamle bestemmelser indebar nemlig som nævnt, at optagelse af medlemmer med en bestemt faglig baggrund var b e- tinget af, at Arbejdsdirektoratet kunne godkende de pågældende som hje m- mehørende under den enkelte a-kasses revir. Dette indebar, at der nok kunne være visse gråzoner mellem fx SiD s og HK s a -kasser eller mellem Metal og TL, men det var samtidig udelukket, at Metals a-kasse bredt kunne tilbyde alle medlemmer af TL s a-kasse medlemskab. Sagt på en anden måde: LO s a -kasser kunne strides om medlemmerne i grænseregionerne eller i de aller yderste udkanter af hinandens revirer, men de kunne ikke strides om større grupper af hinandens medlemmer. Det ny er, at det kan de nu. Både fordi de kan erklære sig tværfaglige, men også fordi, de nu har bedre muligheder for selv at definere deres faglige felt, og dermed udvide det unilateralt, dvs. uden gensidige aftaler. Dette er i sig selv en udvikling der kan vække til en vis bekymring. I LO-fagbevægelsen har man altid valgt at anskue medlemskab af fa g- forening og af a-kasse som to dele af et integreret hele, også selv om dette har givet anledning til utallige konflikter mellem Arbejdsdirektoratet og i hvert fald visse af LO-forbundene. Konsekvensen af denne opfattelse har været, at den demarkation af revirer, som har måttet praktiseres i forhold til a-kasserne, i praksis ikke kun har begrænset antallet af grænsekonflikter mellem a-kasserne, men i høj grad også har begrænset grænsekonflikterne mellem forbundene. 6

7 Man kan populært sagt sige det sådan, at direktøren for Arbejdsdirekt o- ratet har været den person, hvis afgørelser autoritativt i de fleste tilfælde har forhindret forbundene i at komme op at toppes om medlemmerne. For når først det lå klart, at forbund B s a-kasse ikke må forsikre lønmodtager A n- dersen imod ledighed, det må kun forbund A s a-kasse, så var der ikke læ n- gere basis for, at lønmodtager Andersen kunne optages i forbundet B. Kan Andersen ikke optages i forbundets a-kasse, kan han heller ikke optages i forbundet. Således har staten, ved direktøren for Arbejdsdirektoratet, i al diskretion reelt set været den konkrete, autoritative opmand eller tvungne voldgift s- mand i grænse spørgsmål mellem forbundene, og LO og medlemsforbundene har kunnet undgå de alt for pinlige indbyrdes slagsmål om medlemmerne qua dette. For fagligt afgrænsede a -kasser gælder dette i princippet stadigvæk, og hvis en streng implementering af musketér-eden LO-forbundenes a-kasser imellem kan gennemføres, kunne man måske tænke sig, at statens rolle i forhold til forbundenes medlemsrevirer kunne opretholdes. Der er imidlertid adskillige grunde til at tro, at dette ikke kan lægges til grund. Denne beskrivelse gælder dog ikke for hele arbejdsmarkedet, idet nogle forbund og a-kasser allerede længe har befundet sig i en konkurrencesituat i- on om medlemmerne, i hvert fald på visse af deres faglige områder. Dette gælder især for HK -A, som konkurrerer åbent med en lang række a -kasser uden for LO-området, såsom CA, Erhvervssproglige, Firmafunktionærerne, FTF-A, Prosa, Sælgerne m.fl. I disse tilfælde er der tale om, at et bestemt fag, fx IT eller erhvervssprog, er blevet godkendt som fagligt område for mere end én a-kasse. På trods ad, at man kunne have frygtet, at de mindre og mere specialiserede a-kasser generelt ville have mere held med at tiltrække den specielle gruppe af fx IT-folk, så synes HK-A generelt at have klaret sig godt i denne konkurrence. 4 Derfor kan de øvrige forbund i LO nok lære lidt af HK s erfaringer på et mere kompetitivt a -kassefelt. Desuden er det nok værd at skrive sig bag øret, at det næppe er for meget sagt, at HK-forbundets relationer til de nævnte konkurrerende forbund udenfor LO er temmelig anstrengte. I næste afsnit skal der ses nærmere på, hvordan grænsekonflikterne mellem LO-forbundene kan gå hen og udvikle sig, hvis de faggrænser, der har været opretholdt af bestemmelserne i a-kasselovgiv ningen, ikke længere har denne institutionelt-juridiske støtte. 4 En nærmere analyse af dette problemfelt ligger uden for dette notats tema. 7

8 3. Scenarier for konsekvenserne af den ny lovgivning Udviklingen blandt a-kasserne som følge af, at det nu bliver muligt at konkurrere mere offensivt (eller aggressivt) om medlemmerne, er naturligvis vanskelig at forudsige. Der må nok forudses en vis udtynding og betydelige strukturændringer, det har man i hvert fald set på andre felter, hvor man har dereguleret et tidligere stærkt reguleret marked eller sektor, fx finansse k- toren. Det er så heller ikke opgaven her at bedømme mulighederne og truslerne og opgaverne for LO-forbundenes a-kasser, selv om det var interessant nok. Det er dog nødvendigt at skitsere nogle af de mulige og sandsynlige handlingsmønstre, for at herefter bedømme konsekvenserne for forbundene og for forekomsten af grænsekonflikter. 3.a. Ny a-kasser vil melde sig på banen Nogle har lidt frækt sagt, at i det øjeblik, der er mulighed for tværfaglige a-kasser, vil det primært gå ud over Danmarks hidtil eneste tværfaglige a- kasse, Kristelig A-kasse. Det er den optimistiske version, lidt for optimistisk, måske. En enkelt ny a-kasse har allerede meldt sig på banen, Danske Lønmodtagere, som er stiftet af Tekni ker-sammenslutningen, Funktionær- Kartellet, Fagforeningen Danmark, alle tre under samme ledelse. Det er endnu for tidligt at sige, om denne a-kasse skal betragtes som seriøs. Desuden er a-kassen Frie Lønmodtagere en omdøbt ver sion af en gammel kending, nemlig FFA, Firma-Funktionærernes A-kasse, og ASE har beslu t- tet sig for at optage lønmodtagere, og har været ude i en offensiv mark e- tingkampagne. Det er muligt at den kristelige a-kasse vil tabe på et bredere udbud af tværfaglige a -kasser, men det skal jo først vise sig, og i de sidste ti til 15 år har denne a-kasse haft mulighed for at gøre betydelige indhug i skaren af arbejdsløshedsforsikrede. I dag har Kristelig A-kasse medlemmer (6,7% af alle arbejdsløshedsforsikrede) og er Danmarks femte største a- kasse, kun overgået af a-kasserne for HK ( ), SiD ( ), FTF ( ) og FOA ( ). Disse oplysninger tjener til at understrege, at udfordringer fra ny, tvæ r- faglige a-kasser ikke bør ignoreres. Disse kan det nok antages vil medføre visse medlemstab for alle de etablerede a-kasser, herunder for LOforbundenes a-kasser. Det er naturligvis ikke nemt at skønne om disse medlemstab, men selv hvis medlemstabene begrænser sig til at ligge o m- kring 5-10%, vil en sådan tilbagegang være ikke blot mærkbar, men ubeh a- geligt mærkbar. For forbundene indebærer dette primært to ting: 8

9 ƒ For det første at det medlemstab, a-kassen oplever, vil forbundene med meget stor sandsynlighed også selv mærke. Man må nok antage, at mange af dem, der skifter a-kasse, også skifter forbund, eller vælge at skifte til at stå uorganiseret. Den i verdensklasse højeste faglige organisationsgrad (omkring 85% af alle lønmodtagere er medlemmer af en fagforening), som man har i Sverige og i Danmark, har uden tvivl en del af sin forklaring i sammenkoblingen og arbejdsløshedsforsikring og faglig organisering (den såkaldte Ghent-model), og selv om de forskellige eksperter ikke er enige om, hvor mange procentpoint, der giver oveni med a-kasserne, så vil en total adskillelse af fagforening og a-kasse nok betyde et fald på mindst procentpoint. Så drastiske er ændringerne i loven dog ikke, men forbundene kommer uden tvivl til at mærke me d- lemstilbagegangen i takt med a-kasserne. ƒ For det andet, at denne udvikling i a-kasserne skaber en stærk ti l- skyndelse til mere aggressivt at skaffe sig ny medlemmer til erstatning for de tabte, og a-kasserne vil derfor tendere stærkere end ti d- ligere til at optage lønmodtagere fra faglige områder, man ikke tidligere har optaget. Nu kan a-kasserne næppe gøre dette helt uden forbundenes accept, men forbundene har jo som oftest også personaleansvar for de ansatte i a-kassen og forbundene svækkes også af medlemstabet. Det at man taber medlemmer på baggrund af andres aggressive medlemshvervning vil gøre det i stigende grad vanskeligt ikke selv at optræde mere aggressivt overfor andre a-kasser i medlemshvervningen. Man kan ikke fortsat være kla s- sens pæne dreng, når alle andre opfører sig som opportunister. Når a-kasserne medlemsmæssigt tvinges i defensiven, kan de ikke blot sidde med hænderne i skødet. Da man ikke kan hente (mange) ny medlemmer netop fra de ny a-kasser, vil et eventuelt øget medlemsrov uvægerligt måtte ske fra andre allerede eksisterende a-kasser, herunder LO-forbundenes a-kasser. Forbundene vil altså mærke en medlemstilbagegang, og de vil mærke et pres fra a-kassen i retning af en mere aggressiv medlemsrekruttering. Dette kan tage forskellige former, men uanset hvilken øger det klart risikoen for grænsekonfli kter, inklusiv grænsekonflikter mellem LO-forbundene. 3.b. A-kasser kan erklære sig tværfaglige LO s borgfredsaftale af 11. januar 2002 i forbindelse med lovændringerne indebærer, at a -kasserne på LO-området indtil videre vil undlade at benytte sig for muligheden for at blive tværfaglige. For den enkelte a -kasse er det 9

10 også en beslutning omgærdet med betydelige vanskeligheder. For det første indebærer den, at man ikke kan afvise nogen lønmodtager, der søger opt a- gelse, uanset fra hvilket fag, den pågældende kommer, og dette kan mindske de fordele, a-kassen har ved at kunne specialisere sig om et eller nogle enkelte faglige områder. I tilfælde af medlemstilbage gang kan disse anfægte l- ser dog blive undertrykt. For det andet fordi beslutningen især hvis det er en relativt stor a-kasse, der beslutter sig kan og meget sandsynligt vil udløse tilsvarende beslutninger hos de andre større a-kasser. Hermed risikerer den a-kasse, der først besluttede sig, alligevel at tabe. Det er et spilteoretisk dilemma, som a-kasserne givetvis allerede nu øver sig på at gennemspille. Indtil nu har kun STA besluttet sig for at blive tværfaglig. Reaktionerne herpå viser i alt væsentligt to ting: 1. At meget små og perifere a-kassers beslutninger ikke rører de store så meget. 2. Men også at for a-kasser i en tilstrækkeligt desperat situation kan fristelsen til at bryde troskabseden overfor de andre forbunds a-kasser i LO også blive for stor. Hvis flere af LO-forbundenes a-kasser erklærer sig tværfaglige, er bor g- fredsaftalen naturligvis brudt, og implikationen bliver helt uden tvivl øget pres på de nuværende faggrænser mellem forbundene. 3.c. Udvidelse af a-kassernes faglige områder En af konsekvenserne af den ny lov er, at det er blevet lettere for a-kasserne at få en udvidelse af deres faglige område godkendt. I sig selv kunne forbundene og a-kasserne vælge blot at fastholde de nuværende revirer (faglige områder), i hvert fald overfor hinanden internt i LO-familien. Imidlertid er det indlysende, at dette næppe vil kunne fastholdes af alle, især efterhånden som nogle af LO-forbundenes a-kasser begynder at miste medlemmer. Forpligtende grænseaftaler, der virkelig holder, forudsætter reelt set enten et meget lille antal aktører eller en meget stærk hovedorganisation, med magt til at tvinge sine afgørelser igennem overfor medlemmerne. Der vil derfor antagelig opstå en øget konkurrence mellem a-kasserne, og nogle medlemsoverflytninger og optagelser vil udløse et mere konkurrencebetonet og dermed mere anstrengt forhold forbundene imellem. Hvad er sandsynligheden og hvor store er konsekvenserne af hhv. tværfaglige a-kasser og af udvidede optageområder? Man kan sige, at når nogle af de store a-kasser erklærer sig tværfaglige, så er løbet kørt, og da handlingen af de øvrige uden tvivl vil blive anset for dybt skadelig, vil de holde sig tilbage. Når det gælder udvidelsen af optageområder kan denne foregå betydeligt mere i det skjulte, og den enkelte a-kasse er derfor slet ikke underkastet 10

11 samme normative krav fra fællesskabet om tilbageholdenhed. Man må ant a- ge, at en række a -kasser i løbet af kort tid vil komme til at mærke kons e- kvenserne af sådanne stilfærdige udvidelser, de mærkes formentlig sine st e- der allerede. 4. Betydningen for fagbevægelsens strukturudvikling og medlemsgrad Der melder sig især to punkter, når konsekvenserne af de ovenfor beskrevne mulige tendenser skal vurderes. ƒ ƒ For det første konsekvenserne for den samlede faglige organisationsgrad For det andet konsekvenserne for den overordnede (eksterne) faglige struktur Når det gælder den samlede faglige organisationsgrad (på LO-området), består der en mulighed for, at den ny lovgivning indebærer, at den tætte sammenknytning mellem faglig organisering og a-kasse svækkes. Der består jo en mulighed for, at personer, der forlader en a-kasse under et LO-forbund til fordel for en anden (evt. en udenfor LO), vælger at blive stående i samme fagforbund som hidtil, fx fordi dette forbund har overenskomsten for den pågældendes nuværende arbejde. Der består dog også den måske lidt mere oplagte mulighed, at mange vil benytte lejligheden til også at forlade det fagforbund, der hidtil at været medlemmer af, enten for at melde sig ind i et andet forbund eller for at blive uorganiseret. Det kan antagelig næppe un d- gås, at den aggregerede organisationsgrad kommer til at falde, og spørgsmålet er, om det kan undgås, at der vil komme en vis forskydning af medlemmerne fra LO-forbundene til forbund uden for LO. Hvor galt det går, afhænger dog i høj grad af LO-forbundenes egne handlinger, og hermed er vi ved det andet af de to ovennævnte punkter. A-kasserne er ikke selvstændige organisatoriske enheder, men tæt knyttet til forbundene, så hvordan a-kasserne end agerer, kan det kun ske i tæt samspil med forbundene. På et mere kompetitivt marked ville en der e- gulering som den, der har fundet sted på dette felt, antagelig indebære b e- tydelige strukturændringer i form af (mere eller mindre frivillige) fusioner, i høj grad motiveret af, at de mindre effektive økonomiske enheder, som hidtil har overlevet i kraft af beskyttende lovgivning, nu eksponeres i langt højere grad for konsekvenserne af dårlig økonomisk styring eller dårlig service. Men dette sker ikke af sig selv. Hvis konkurrencen og rivaliseringen om medlemmerne øges, uden at der sker organisatoriske tilpasninger (fusioner), vil forbundenes gensidige relationer komme under pres, og samarbejdsforholdene vil blive betydeligt vanskeliggjort. Hvis forbundene offensivt be- 11

12 gynder at slås om medlemmerne, og især hvis det giver anledning til egen t- lig uro på arbejdsmarkedet, kan dette skabe stærk modvilje hos store me d- lemsgrupper, for hvem det vil forekommer dybt irrationelt. Der vil derfor antagelig ske betydelige forandringer i den organisatoriske struktur, men spørgsmålet er, hvor smertefuld og konfliktbetonet vejen til disse forandringer bliver. 5. Konsekvenserne for LO s rolle I LO har der været mange forsøg på at designe sig ud af problemerne med den faglige struktur og grænsekonflikterne, og selv om overvejelserne i mange af udvalgsarbejderne givetvis har været nyttige og har haft gavnlige effekter på det nære plan, så har de mere grandiose designforslag til ny struktur for LO aldrig haft nogen særlig fremgang. Strukturændringer vil derfor altid måtte indtænke de eksisterende aktører, som dem der skal indgå i alliancer eller fusioner. Man må, så at sige, flytte med de brikker, der all e- rede er. Tavlen kan ikke viskes ren. Hvis rivaliseringen mellem LO-forbundene øges, hvis forbundene ikke selv kan løse dem, og hvis LO ikke har de fornødne redskaber til at løse disse, vil dette indebære, at LO-samarbejdet generelt kommer på en betyd e- lig prøve. Konsekvensen heraf vil være en klar svækkelse af LO og af LOforbundene som seriøs part både i overenskomstfornyelserne og som politisk aftalepart i forhold til Regering og Folketing. Hvis dette er kombineret med faldende faglig organisering, kommer dette til på sige at skade fagbevægelsen ganske betydeligt. Som sagt vil det være umuligt at aftale sig ud af alle disse mulige ko n- flikter på forhånd. Dels fordi arbejdsmarkedets dynamiske udvikling gør det umuligt at forudsige udviklingen, dels fordi der er andre end LOforbundenes a-kasser på banen, og disse a-kasser kan også skabe situationer, der fremtvinger handlinger i LO-forbundenes a-kasser, der kan opfattes som værende i modsætning til fællesskabets interesser. Derfor vil det være nødvendigt at skabe et regelværk, der har en ti l- strækkelig legitimitet til at have alle betydende parters opbakning, og som er stærkere end det, der findes i dag. Udfordringerne til fagbevægelsen på dette område i de kommende år bliver i hvert fald betydelige. 12

LO-dokumentation. Nr. 1 / 2010. Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model

LO-dokumentation. Nr. 1 / 2010. Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model LO-dokumentation Nr. 1 / 2010 Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model LO-dokumentation Nr. 1/2010 Oktober 2010 LO-dokumentation nr. 1/2010 ISSN: 1600-3411 ISBN:

Læs mere

LO-dokumentation 2002

LO-dokumentation 2002 LO-dokumentation 2002 December 2002 LO-dokumentation 2002 ISSN: 1600-3411 ISBN: 87-7735-581-4 Varenr: 2128 Udgivet af: Landsorganisationen i Danmark, december 2002 Redaktion: LO. Redaktionen er afsluttet

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

LO-dokumentation Nr. 3 / 2011. Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser

LO-dokumentation Nr. 3 / 2011. Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser LO-dokumentation Nr. 3 / 2011 Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser LO-dokumentation Nr. 3/2011 November 2011 Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med Indhold Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Metode... 6 Hermeneutik... 6 Den hermeneutiske cirkel... 7 Kvalitativ eller kvantitativ empiri.... 8 Udvælgelse af interviewpersoner.... 9 Fremgangsmåde... 10

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Hvor melder de sig ind?

Hvor melder de sig ind? 123 Hvor melder de sig ind? Analyse af lønmodtageres tilbøjelighed til at vælge gule frem for LO-organisationer Christian Lyhne Ibsen Februar 2012 ISBN 978-87-91833-69-4 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

AMP og fremtidens pensionssystem

AMP og fremtidens pensionssystem 144 AMP og fremtidens pensionssystem Det solide grundlag, der truer med at skride i det kommende tiår Jesper Due og Jørgen Steen Madsen April 2015 ISBN 978-87-93320-01-7 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Rapport nr. 6 Report no. 6 Maj/May 2000 Anders Henten Ret & Råd organisatorisk innovation Service development, Internationalisation and Competences

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf

DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf Syddansk Universitet Funktionær eller ej? Scheuer, Steen DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf Publication date: 2009 Document Version Forfatters

Læs mere

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle.

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. Fra undersøgelsen om de nye Europæisk arbejdsmarkedsforhold (New European Industrial Relations - NEIRE) Lourdes Munduate Martin

Læs mere

Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel

Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel Av t a lt s p i l l 314 Jesper Due og Jørgen Steen Madsen Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel Strøget i København 1994. Foto: Erik Sagflaat/Arbark. I en sammenligning med både

Læs mere

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Af Bjarne Ibsen, Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup CASA Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere