2015 LANDSMØDE APRIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015 LANDSMØDE 24. 25. APRIL"

Transkript

1 2015 LANDSMØDE APRIL PROGRAM SKRIFTLIG BERETNING REGNSKAB M.M. Den Kommunale Landsbrancheklub Fagligt Fælles Forbund Landsbrancheklubben for 3F s kommunale og regionale specialarbejdere LANDSMØDE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Program for afholdelse af kommunale/regionale specialarbejderes landsmøde Smålandshavet, Alleén 44, 4736 Karrebæksminde 3 Vel mødt til Landsmøde Forretningsorden 4 Ledelse Landsbrancheklubben valgt Beretning om Klubbens arbejde bestyrelse og repræsentantskab 6 Skriftlig beretning v/ David Gibson 6 Beretning repræsentantskabet 7 Skriftlig beretning v/dorthea Jensen 7 Regnskab for Den Kommunale Landsbrancheklub Forslag til budget OK-15 - Forlig Kommuner 10 Særligt for specialarbejdere - KL pr. 1. april Særligt for specialarbejdere Kbh./Frb. - KL pr. 1. april OK 15 Forlig Regionerne 10 Særligt for specialarbejdere regioner pr. 1. april Funktionærlovens 2 a Fratrædelsesgodtgørelse 11 Lønudvikling Lønudvikling kroner 12 Lønudvikling - % 13 Udvikling ansatte Specialarbejdere/Akademikere 14 Branchekurser BRANCHEUGEN kommuner og regioner 16 Udbud og forandringer i den offentlige sektor 16 TR s rolle som lokal aftalepartner, rammer og muligheder 17 Vej og Park/materielgården - selskabsdannelse 17 Når jeg ser et rødt flag smælde 18 Danmark for folket 19 Bilag referat Landsmødet 25. og 26. april 2014 på Langsøhus LANDSMØDE 2015

3 PROGRAM for afholdelse af kommunale/regionale special arbejderes landsmøde Smålandshavet, Alleén 44, 4736 Karrebæksminde Fredag den 24. april: Åbning af landsmødet v/david Gibson Carsten Leth-KEF: Hvad ser vi bliver udfordringerne for entreprenørafdelingerne de næste 3-5 år? Hvilken vigtig rolle mener KEF at de tillidsvalgte spiller i forhold til disse udfordringer Vigtigheden af at A og B-side arbejder sammen om det vigtigste: Kerneopgaven Frokost Landsmødets konstituering Valg af dirigenter Godkendelse af forretningsorden Godkendelse af dagsorden Valg af stemmeudvalg Valg af redaktionsudvalg Indlæg i plenum Ellen Lykkegaard: Rekruttering/aktivering og integration hvordan f.. får vi plads til alle? Carsten Olesen: Vinter/sommertid kan man lave noget fornuftigt lokalt? Dialog med den politiske ledelse. Hvordan får vi den politiske debat tilbage på arbejdspladsen? Formændenes beretning Repræsentantskabsformand Dorthea Jensen aflægger mundtlig beretning Bestyrelsesformand David Gibson aflægger mundtlig beretning Debat om informationsdelen og formændenes beretninger Middag og efterfølgende kammeratligt samvær Lørdag den 25. april: Morgenmad Fortsat beretningsdrøftelse og replicering Afstemning om beretninger Regnskab og budget v/klubbens kasserer Carsten Olesen Indkomne forslag og valg Forslag til udtalelser Forslag til vedtægtsændringer og redigering Valg ifølge vedtægter Mødet afsluttes senest kl Frisksmurte sandwichs og vand til hjemturen Frederiksberg Vej og Park LANDSMØDE

4 VEL MØDT TIL LANDSMØDE 2015 I år sætter vi fokus på OK-15, som har givet nogle store udfordringer for 3F-Den Offentlige gruppe, og dermed også for kommunale og regionale specialarbejdere. Derudover vil der på dette årsmøde være 4 plenumoplæg, som skal få os til at se på de udfordringer og muligheder, der kan udvikle vores arbejdspladser og jobs. Carsten Leth KEF, kommer og fortæller om de udfordringer vi står overfor, samt hvordan og hvor vigtigt det er, at tillidsrepræsentanterne også spiller en rolle. Gruppeformand Ellen Lykkegaard vil prøve at give sit bud på, hvordan vi får plads til de kolleger, som kommer ind på forskellige tilskudsordninger. Med det store antal ekstraordinære ansatte kommunerne løbende skal sikre plads på et kommunale arbejdsmarked, er der brug for, at vi får en fælles faglig-politisk platform, og et samlet overblik, som gør det muligt at være på forkant. Carsten fra klubben kommer med oplæg om, det er muligt at lave fornuftige lokale arbejdstidsaftaler, når vi enten har vinter eller sommer. Vi har brug for, at få den politiske debat tilbage på arbejdspladsen. Vores arbejdsgiver er jo politisk valgt, og vi bliver nødt til, at komme i dialog med den politiske ledelse, så vores synspunkter bliver hørt. David Gibson giver sit bud på hvordan vi kan få det til at ske. Der fremlægges hermed også den 11. beretning for Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere. Den skriftlige beretning bliver fulgt op af korte supplerende mundtlige beretninger, for at give plads til flere plenum-oplæg og debat om disse. FORRETNINGSORDEN Landsmødet vælger to dirigenter. Dirigenterne meddeler talerne ordet i den rækkefølge som begæring herom er fremsat. Begæring om ordet skal ske skriftligt med angivelse af navn og afdeling. Man kan højest få ordet 2 gange til samme sag. Dirigenterne kan stille forslag om en debats afslutning med de indtegnede talere. Dirigenterne kan stille forslag om begrænset taletid. 4 LANDSMØDE 2015

5 LEDELSE LANDSBRANCHEKLUBBEN VALGT 2014 Repræsentantskabet fungerer i samklang med 3F s regionale struktur. David Gibson Bestyrelsesformand Forhandlingssekretær 3F Ole Steen Jensen Repræsentantskabsnæstformand Region Midtjylland Afgået ved døden Michael Lau Bestyrelsesmedlem Region Hovedstaden Brian Bendtsen Repræsentantskabsmedlem Region Midtjylland Claus Pedersen Repræsentantskabsmedlem Region Nordjylland Henrik Gadegaard Repræsentantskabsmedlem Region Hovedstaden Steen Boye Jensen Bilagskontrollant Lydia Callesen Bestyrelsesnæstformand Djursland Carsten Olesen Kasserer Region Sjælland Hans P. Eriksen Bestyrelsesmedlem Region Syddanmark Ole Andersen Repræsentantskabsmedlem Region Midtjylland Erik Vangsgaard Repræsentantskabsmedlem Region Hovedstaden Johnny Møller Jensen Repræsentantskabsmedlem Region Syddanmark Hans Gehlert Bilagskontrollant suppleant Dorthea Jensen Repræsentantskabsformand Region Nordjylland Torben Bekke Bestyrelsesmedlem Region Sjælland Ophørt i perioden Bo Holmquist Jonsson Repræsentantskabsmedlem Region Sjælland Ole Ranum Repræsentantskabsmedlem Region Nordjylland Bo Ejgskov Jensen Repræsentantskabsmedlem Region Syddanmark Henning Jørgensen Billagskontrollant Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf formand og næstformand udpeges af forbundet, 3 af medlemmerne er de til Repræsentantskabet valgte formand, næstformand og kasserer. Der udover vælges to medlemmer efter indstilling fra de regioner, som ikke er repræsenteret ved de førstnævnte medlemmer. LANDSMØDE

6 BERETNING OM KLUBBENS ARBEJDE BESTYRELSE OG REPRÆSENTANTSKAB Skriftlig beretning v/ David Gibson Formandens skriftlige beretning for 2014 Den skriftlige beretning i år vil være af en anderledes indholdsmæssig karakter end hidtil. De langtrukne forhandlinger omkring overenskomstfornyelsen 2015 har medført, at dette doku ment bliver til i allersidste øjeblik. Vi kan dog konstatere, at bestyrelsen og repræsentantska bet har afholdt det antal møder, man er forpligtet til jfr. klubbens vedtægter. Vores fælles regionsmøde blev afholdt i Fredericia. Her var vi vidne til en meget livlig debat, hvor deltagerne skulle tage stilling til flere dilemmaer. Disse dilemmaer afspejlede aktuelle udfordringer for tillids- og afdelingsrepræsentanter inden for specialarbejderområdet. Tilbage meldinger fra mødet har understreget, at det var et godt valg, at arbejde med dilemmaerne. Det er klubbens ledelse meget tilfreds med, da disse dilemmaer er et udtryk for de temaer, vi har drøftet på ledelsesmøder. Som det fremgår af landsmødets program har vi forsøgt at vi derebringe temaer/dilemmaer til landsmødet. Her håber vi, at landsmødets delegerede vil deltage aktivt i debatterne og diskussionerne. I beretningsperioden har vi løbende arbejdet med klubbens hjemmeside. Vi har ryddet op i gam melt materiale/links og sat nye links på. I takt med at vi modtager referater fra ledelsesog regionsmøder, lægger vi dem ud på hjemmesiden. Det er afgørende for processen, at regio nerne er obs. på at sende information videre til den ansvarlige for klubbens hjemmeside. Dette gøres fremover via Den Offentlige Gruppes indbakke som så vil videreformidle materialet til rette vedkommende. Vi modtager meget gerne materiale, som kan være relevant for alle klubbens medlemmer fra jer alle. Vi skal dog være opmærksomme på, at al den information vi modtager og lægger ud på nettet er offentligt tilgængeligt. Det kræ ver, at vi tænker os om, da for bombastiske og opildnende udmeldinger kan pådrage forbundet et ansvar. Det er ikke klubbens ønske at indføre censur, men vi skal være meget bevidste om ansvarspådragelse, og derfor vil alt materiale blive set igennem, inden det evt. lægges på klub bens hjemmeside. Ligeledes er det en god ide, at I, hvis I indsender aftaler, tjekker med modparten, at det er ok, at det ligger på vores hjemmeside. Hjemmesiden er det kommunikationsmiddel der er allerbedst egnet, til at udbrede klubbens virke. En rigtig sørgelig begivenhed i beretningsperioden har været den alt for tidlige afsked med klubbens næstformand og ildsjæl Ole Steen Jensen. Ole var et fantastik aktiv for klubben, og klubben fyldte en stor del i Oles liv og omvendt! Oles død berørte os alle dybt, og han vil være stærkt savnet. Æret være hans minde! På klubbens vegne David Gibson Vej og Park Nordfyn Kommune årets arbejdsplads 2013 bliver hyldet på 3F s kongres 6 LANDSMØDE 2015

7 BERETNING REPRÆSENTANTSKABET Skriftlig beretning v/dorthea Jensen Vi kan ikke komme udenom, at politik er en del af den hverdag for alle. Lokalt på vores arbejdspladser, da vores arbejdsgivere jo er politisk valgt til kommunalbestyrelser og regionsråd, nationalt og internationalt fordi folketinget og EU, også vedtager lovgivning, der på mange måder griber ind i vores hverdag. Det seneste år har budt på noget af det vigtigste, der er sket, og som har indflydelse på alle vore medlemmers hverdag. Der blev vedtaget en rød finanslov. Loftet over fradrag for fagforeningskontingent hæves til 6000 kr. Der indføres en kontantydelse for ledige, der har opbrugt retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse. Ydelsen udgør 60% af det maksimale dagpengeniveau for ikke forsørgere og 80% for forsørgere. Kontantydelsen sikrer, at personer der opbruger retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse i 2015 vil være sikret offentlig forsørgelse i op til 3 år. Der afsættes 120 mio. kr. til en styrket indsats mod social dumping, og udbredelsen af arbejdsklausuler i kommunerne skal styrkes. Der afsættes knap 200 mio. kr. til bedre arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsskader, nedslidning- arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Dette er bedre end det vi forventede, men der er lang vej endnu, før det er godt nok! Og vi skal ikke være bange for at forlange, at det skal være bedre. Der er sket noget godt, efter vi fik en Socialdemokratisk ledet regering. Men der er også sket noget knapt så godt. Dagpengereformen som ikke kunne ændres, har betydet mange ulykkelige skæbner i vores rækker. Vi ved godt at vi ikke fik alt igennem fra Fair løsning, men alternativet med Lars Løkke er absolut ikke noget af stræbe efter. Lad os derfor kæmpe for en ren rød regering. Et andet område som vi til hverdag står lige midt i, og som burde have større bevågenhed er: Tilskudsjobs/støttet arbejde Politikerne ser ud til at mene, at hovedparten af al støttet arbejde, samt den beskæftigelsesmæssige indsats der ligger i forlængelse heraf, skal ske indenfor vores 3F s arbejds- og overenskomstområder, og i særdeleshed indenfor det Kommunale og Regionale område. Vi har nu 14 forskellige kategorier af ekstraordinære ansættelser/ ordninger og det er en kæmpe udfordring på arbejdspladserne, for kollegerne og tillidsrepræsentanter. Vi ser jo nogle af de ekstraordinært ansatte, er tidligere kollegaer der er blevet fyret pga. besparelser og rationaliseringer. Så vi har den opgave, at holde øje med at der ikke sker en fortrængning af ordinært ansatte. Derudover opfordres i til at lave lokalaftaler om alle de ting, der kan lade sig gøre i forbindelse med ovennævnte, så der er et fornuftigt forhold mellem ordinære og ekstraordinære ansættelser. Oven i har vi stadig kampen om/ med udlicitering - OPP OPS -osv. Offentlige udliciteringer, som de foregår i dag, har fanden skabt. Mange kommuner er kun interesseret i bevidstløse besparelser, man pisker medarbejderne til at løbe hurtigere og hurtigere, men der er ikke nogen belønning de fleste steder (lokal løn), da den er også sparet væk. Det store spørgsmål er, om der virkelig er sparet penge, når man ser på samfundsøkonomiske regnskab. Vi har stadig mange udfordringer, der kommer nye til og dog er det stadig vore kollegaer, vi i bund og grund kæmper for. Vi mistede en af vore meget aktive TR i årets løb, repræsentantskabsnæstformand Ole Steen Jensen. Æret være hans minde. Rep.formand Dorthea Jensen. LANDSMØDE

8 REGNSKAB FOR DEN KOMMUNALE LANDSBRANCHEKLUB 2014 Regnskab for perioden Indtægter: Kontingent ,00 Renter 814,94 Indtægter i alt ,94 Udgifter: Bestyrelsesmøder m.m ,44 Udvalgsarbejde ,44 Landsmøde 5096,00 Administration ,69 Andre møder ,52 Gaver og repræsentation 6.736,95 Faglig studietur ,00 Udgifter i alt ,04 Resultat ,90 Balance Passiver Aktiver Beholdning Bank ,39 Kasse incl. frimærker 211,50 Egenkapital primo ,99 Beholdning frimærker Årets resultat ,90 Balance , ,89 Note: Egenkapital primo bankindestående pr plus kasse og frimærker Regnskabet er underskrevet af kasserer og revisorer Kasserer: Carsten Olesen Revideret: Henning Jørgensen Sten Boye Nielsen 8 LANDSMØDE 2015

9 FORSLAG TIL BUDGET 2015 Indtægter: Kontingent for 6000 medlemmer a` kr Diverse indtægter 0 Renter 500 Indtægter i alt Udgifter: Bestyrelsesmøder Udvalgsarbejde Landsmødet Administration Regionerne inkl. Fællesmødet Gaver og repræsentation Udgifter i alt Årets resultat LANDSMØDE

10 OK-15 - FORLIG KOMMUNER Pr. 1. april 2015 stiger lønnen med 0,96 % Pr. 1. oktober 2015 stiger lønnen med 0,64 % Pr. 1. januar 2016 stiger lønnen med 0,5 % Pr. 1. oktober 2016 stiger lønnen med 1,0 % Pr. 1. april 2017 stiger lønnen med 1,2 % Pr. 1. oktober 2017 stiger lønnen med 1,12 % Uddannelsesløft fra ufaglært til faglært Der anvendes 20 mio. kr. årligt til supplerende finansiering af et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Uddannelsesløftet er målrettet ikke uddannede/kort uddannede. Udvidelse af øremærket forældreorlov med løn til faderen Faderens nuværende ret til 6 ugers forældreorlov udvides med én uge, så faderen får ret til 7 ugers øremærket forældreorlov med løn. Børns hospitalsindlæggelse Retten til frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse udvides med 5 dage således, til 10 arbejdsdage pr. år ved barnets hospitalsindlæggelse. Videreførelse af tryghedspuljen Vejledning ved afskedigelse Ansatte, som opsiges af årsager, som er begrundet i virksomhedens forhold, fx besparelser eller omstruktureringer, har ret til frihed med løn i op til to timer til at søge vejledning i vedkommendes a-kasse/fagforening. Særligt for specialarbejdere - KL pr. 1. april 2016 Grundlønstillæg hæves med 660 kr. (2000 niveau) = 862 kr. Pensionsbidrag hæves fra 14,55% til 14,66% Pensionsbidrag elever hæves fra 13,00% til 14,66% Pensionskarens nedsættes fra 9 mdr. til 8 mdr. Yderligere midler til kompetencefonden Drøfte evt. optagelse følgende uddannelser i overenskomsten: Faglært renovationsarbejder, greenkeeper, Groundsman m.fl. Særligt for specialarbejdere Kbh./Frb. - KL pr. 1. april 2016 Grundlønstillæg hæves med 700 kr. (2000 niveau) = 914 kr. Frit valg Ansatte med en pensionsindbetaling over 15,69% kan vælge at en del der overstiger 15,48% udbetales som kontant beløb Yderligere midler til kompetencefonden OK 15 FORLIG REGIONERNE Pr. 1. april 2015 stiger lønnen med 0,96 % Pr. 1. oktober 2015 stiger lønnen med 0,59 % Pr. 1. januar 2016 stiger lønnen med 0,50 % Pr. 1. oktober 2016 stiger lønnen med 1,00 % Pr. 1. januar 2017 stiger lønnen med 1,20 % Pr. 1. oktober 2017 stiger lønnen med 1,1 Uddannelsesløft fra ufaglært til faglært Der anvendes 6 mio. kr. årligt til supplerende finansiering af et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Uddannelsesløftet er målrettet ikke-uddannede/kort uddannede. Udvidelse af øremærket forældreorlov med løn til faderen Faderens nuværende ret til 6 ugers forældreorlov udvides med én uge, så faderen får ret til 7 ugers øremærket forældreorlov med løn. Børns hospitalsindlæggelse Retten til frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse udvides med 5 dage således, til 10 arbejdsdage pr. år ved barnets hospitalsindlæggelse. Vejledning ved afskedigelse Ansatte, som opsiges af årsager, som er begrundet i virksomhedens forhold, fx besparelser eller omstruktureringer, har ret til frihed med løn i op til to timer til at søge vejledning i vedkommendes a-kasse/fagforening. Særligt for specialarbejdere regioner pr. 1. april 2016 Grundlønstillæg hæves med 570 kr. (2000 niveau) = 744 kr. Pensionsbidrag hæves fra 14,55% til 14,60% Pensionskarens nedsættes fra 9 mdr. til 6 mdr. Yderligere midler til nyoprettet kompetencefond 10 LANDSMØDE 2015

11 FUNKTIONÆRLOVENS 2 A FRATRÆDELSESGODTGØRELSE Folketinget har den 22. januar 2015 vedtaget en ændring af funktionærlovens 2 a om fratrædelsesgodtgørelse. Lovændringen kommer i kølvandet på EU-domstolens afgørelse i Ole Andersen-sagen som betød, at du som medarbejder ikke var berettiget til fratrædelsesgodtgørelse, hvis du gik på efterløn, pension m.v.. Loven trådte i kraft den 1. februar 2015 Det er opsigelsestidspunktet og ikke fratrædelsestidspunktet, der er afgørende for om den gamle eller den nye regel finder anvendelse. Hvis et funktionær medlem er opsagt før 1. februar 2015, men først fratræder efter 1. februar 2015, er det den gamle bestemmelse, der finder anvendelse. Godtgørelse efter 12/17 års ansættelse Ændringen betyder, at en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 eller 17 år, er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse på henholdsvis 1 og 3 måneders løn. Muligheden for at få 2 måneders godtgørelse efter 15 års ansættelse fjernes, til gengæld opnås retten til 3 måneders godtgørelse fremover efter 17 år, modsat det hidtidige krav om 18 års anciennitet. Godtgørelsen ydes ubetinget Den helt afgørende ændring er, at godtgørelsen ydes ubetinget. Godtgørelsen ydes uanset om man overgår til efterløn, pension m.v. Godtgørelsen får derved karakter af en godtgørelse for lang og tro tjeneste. Funktionærlovens 2 a før 1. februar 2015 Funktionærlovens 2 a pr. 1. februar a. Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære folkepension. Stk. 3. Hvis funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære en alderspension fra arbejdsgiveren, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år, bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen. 2 a. Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 eller 17 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1 og 3 måneders løn. Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget LANDSMØDE

12 LØNUDVIKLING Lønudvikling kroner Lønudvikling Specialarbejdere mv., kommuner Specialarbejdere mv., Regioner Alle ans. Kommuner Alle ans. Regioner Tabellen og grafen viser lønudviklingen i kroner i perioden , og den gennem snitlige løn for henholdsvis specialarbejdere og alle ansatte i kommuner og regio ner. Der er fortsat mange elever i regionerne ca. 10% på specialarbejderområdet, hvilket påvirker den gennemsnitlige løn i regionerne en del. Den højere gennemsnitsløn i regionerne i forhold til kommunerne, skyldes at der er en høj andel af højtlønnende(f.eks. læger) i regionerne 12 LANDSMØDE 2015

13 Lønudvikling - % Index: 2007 = Specialarbejdere mv., kommuner ,38 109,56 112,69 112,93 116,10 117,06 117,73 Specialarbejdere mv., Regioner ,93 110,01 109,01 109,90 111,57 110,81 112,47 Alle ans. Kommuner ,90 110,85 113,83 114,14 117,57 118,48 119,78 Alle ans. Regioner ,24 110,59 112,43 113,55 113,10 116,52 120,09 Tabellen og grafen viser den %-vise lønudvikling for specialarbejdere og alle ansatte i kommuner og regioner. Grunden til at specialarbejderne i regionen halter bagefter i lønudvikling, er bl.a. den relative store andel af elever på 10% på specialarbejderområdet, som påvirker lønudviklingen. LANDSMØDE

14 Udvikling ansatte Specialarbejdere/Akademikere Specialarbejdere/gartn. - Kommuner Specialarbejdere/gartn. Akademikere 14 LANDSMØDE 2015

15 Udvikling % - specialarbejdere/akademikere 2007=indeks Specialarbejdere/gartn. Akademikere Graferne viser, at der er sket en markant stigning i antallet af akademikere i kommunerne svarende til + 36%, mens antallet af specialarbejdere er faldet svarende til 32%. LANDSMØDE

16 BRANCHEKURSER 2015 Den Offentlige Gruppe udbyder hvert år en række kurser med fokus på de opgaver og udfordringer tillidsvalgte og fagligt aktive har. Nedenfor kan du se, hvilke kurser der er på det kommunale/regionale område i Husk det er din afdeling som skal sørge for at du bliver korrekt tilmeldt. BRANCHEUGEN kommuner og regioner Brancheugen er en anderledes kursusuge både for den erfarne og den lidt mindre erfarne tillidsog arbejdsmiljørepræsentant. Her mødes faglige aktive fra de kommunale og regionale arbejdspladser. Du vil få indsigt i aktuelle emner, der berør dig som ansat i det offentlige. Der vil også være plads til, at du kan beskæftige dig med emner fra netop din branche. Du vil få lejlighed til at møde ledelsen fra den offentlige gruppe og drøfte, hvordan vi kan tackle de fremtidige faglige udfordringer inden for den offentlige sektor. Ugen sammensættes ud fra et overordnet tema med: Fælles oplæg Workshops Undervisning inden for eget overenskomstområde. Debat Alt sammen med udgangspunkt i aktuelle problemer/udfordringer indenfor dit fag og din overenskomst. Målgruppe: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på det kommunale/regionale område. Tilmeldingsfrist: Uge Dato FIU.nr. Sted Smålandshavet Udbud og forandringer i den offentlige sektor Kurset tager udgangspunkt i de udfordringer der er med mange udbud af 3F-opgaver i det offentlige. Det er vigtigt at kende spillereglerne i en udbudsproces både før, under og efter et udbud. Vi gennemgår alle faserne i en udbudsproces. Vi arbejder med mulighed for politisk indflydelse inden beslutningen træffes, gode råd til udbudsmaterialet og mulighed for indflydelse, kontrolbud og virksomhedsoverdragelsesloven. Målgruppe: Kurset er både for tillidsrepræsentanter og afdelingsansatte/valgt indenfor kommuner, regioner og staten. Tilmeldingsfrist: Uge Dato FIU.nr. Sted Smålandshavet 16 LANDSMØDE 2015

17 TR s rolle som lokal aftalepartner, rammer og muligheder Vi arbejder med tillidsrepræsentantens rolle som lokal aftalepartner. Hvad kan man, hvad må man, hvornår er der tavshedspligt og hvor skal man som tillidsrepræsentant passe på? Vi arbejder også med rollen som bisidder for kollega ved bl.a. sygesamtaler, tjenestelige samtaler, aktindsigt m.m.. Målgruppen: Tillidsrepræsentanter på det offentlige område. Tilmeldingsfrist: Uge Dato FIU.nr. Sted Rørvigcentret Vej og Park/materielgården - selskabsdannelse Bliver der rumlet med planer om at omlægge jeres arbejdsplads? Så vil dette kursus give dig redskaber til at håndtere de opgaver der kan være, når arbejdspladsen skifter evt. den kommunale overenskomst ud med andre aftaler. Kan vi forbygge en udlicitering? Hvad er det man skal tage højde for når kommunen etablerer større driftscentre, eller udliciterer dele af materialegårdens arbejde? Vi vil arbejde med virksomhedsoverdragelsesloven, den politiske proces frem mod beslutningen i byrådet. Hvordan man får en god forhandling til at lykkes. Målgruppen: Tillidsrepræsentanter der arbejder på kommunale arbejdspladser som specialarbejdere og gartnere Tilmeldingsfrist: Uge Dato FIU.nr. Sted Langsøhus LANDSMØDE

18 NÅR JEG SER ET RØDT FLAG SMÆLDE Tekst af Oskar Hansen Musik af Johs. Madsen Når jeg ser et rødt flag smælde på en blank og vårfrisk dag, kan jeg høre det sælsomt fortælle om min verden, mit folk og min sag. Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen, mens det kogler af kraft i mit mod, thi det flag, der nu smældende når himlen, er jo rødt som mit brusende blod Jeg har set min fader ranke ryggen op i flagets brus. Jeg har lyttet og hørt hjertet banke i dets stolte, befriende sus. Jeg har elsket dets farve fra lille, da min mor tog mig op på sit skød og fortalte mig manende og stille om en fane så knitrende rød. Jeg har anet slægters striden imod fremtids fjerne mål. Jeg har set trælletoget i tiden blive mænd bag ved kampfanens bål. Jeg har set den i blafrende storme,- jeg har elsket dens flammer i strid, og bag den så jeg arbejdshænder forme verden om til en lysere tid. Det er sliddets slægters fane over fronten vid og bred. Den skal ungdommen ildne og mane, den skal knuse hvert grænsernes led. Den var forrest i fredelig færden, den var forrest i stormklokkens klemt den er fanen, der favner hele verden - i dens folder er fremtiden gemt 18 LANDSMØDE 2015

19 DANMARK FOR FOLKET Tekst af Oskar Hansen Musik af Oskar Gyldmark Danmark for folket, det klinger og gror, det er de stærke, de sejrende ord. Hver den, der virker med evne og ånd, og hver og en, der skaber med den barkede hånd, hver den, der ærligt i arbejdets flid vil bygge op den nye dag, den nye folkets tid. Plads for dem alle, plads for alle, der vil Danmark for folket. Danmark for folket - fra hytte og hus, stærkt skal det stige som vårvindens sus, nynne sin sang, hvor maskinerne står, og nynne ud, hvor muldens mænd langs agrene går, synge ved disk og ved pult på kontor og storme ud til havets mænd langs skibes kølvandsspor. Plads for dem alle, plads for alle, der vil Danmark for folket. Danmark for folket - det klinger fra nord, plads for os alle ved samfundets bord. Kamp imod dem, der vil storme og slå de friheds lyse skanser, som vort folk bygger på. Plads for hver tanke, der levende gror, det er vor stærke tone i det store verdenskor. Plads for dem alle, plads for alle, der vil Danmark for folket. I 1934 fremsatte Socialdemokratiet programmet: Danmark for folket, og Oskar Hansen skrev hertil sin sang. LANDSMØDE

20 BILAG REFERAT LANDSMØDET 25. OG 26. APRIL 2014 PÅ LANGSØHUS. Fredag kl Sang Velkomst ved David Gibson og Carsten Ulsøe, formand for 3F Silkeborg. 2 sange. Carsten Ulsøe, formand 3F Silkeborg: Medlems nedgang. Social skæv kommune, borgerligt flertal, udbudsrunder, begreber som fællesskab skal genindføres, medarbejderindflydelse vigtig, Entreprenørgården, Solidaritet. David åbner landsmødets dagsorden Valg af to dirigenter Forslag: Claus Pedersen og Carsten Olesen - Valgt. Konstatering af Landsmødets lovlighed: Beretning, program, regnskab (2 uger) og forslag (en uge) lagt på hjemmesiden. Cirkulære nr udsendt d. 20. februar 2014 (30 dage). Lovligt indvarslet. Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse af forretningsorden: l. Landsmødet vælger to dirigenter. 2. Dirigenterne meddeler talerne ordet i den rækkefølge som begæring herom er fremsat. Begæring om ordet skal ske skriftligt med angivelse af navn og afdeling. Man kan højest få ordet 2 gange til samme sag. 3. Dirigenterne kan stille forslag om en debats afslutning med de indtegnede talere. 4. Dirigenterne kan stille forslag om begrænset taletid. Forretningsorden godkendt. Nedsættelse af redaktionsudvalg: Region Hovedstaden: Ole Søborg, Formand. Region Sjælland: Michael Strømgren Region Nordjylland: Erling Kristensen Region Midtjylland: Leif Kolding Region Syddanmark: Kaj Erik Rasmussen Redaktionsudvalgt godkendt, valgt. Nedsættelse af stemmeudvalg: Region Hovedstaden: Henning Jørgensen Region Sjælland: Inger Pedersen, Formand. Region Nordjylland: Palle Andreasen Region Midtjylland: Bjarne Kehlet Region Syddanmark: Bent E. Petersen Stemmeudvalg godkendt, valgt Frokost MF Christian Juhl fra Enhedslisten holder indlæg om nyttejob og politiske processer før og efter lovgivning. Bred orientering af lovgivningsarbejdet omkring nyttejob. Tillidsmanden skal inddrages, skriftlig tilkendegivelse og rimelighedskravet skal overholdes. Minus merbeskæftigelseskrav. Arbejdsmarkedsydelse max. 20 timer pr uge. Bistandsløn 37 timer pr uge. LBR skal være varsomme på, om der dispenseres fra rimelighedskravet Ålborg-model er kun pensionist-hjælp til havearbejde. Mangel på sanktions-midler over for kommuner der ikke overholder loven. LBR laver fejl i op til 42% af sagerne om bevilling af nyttejob. Seniorjob ordningen skal søges bevaret i nuværende ordning pause Dorthe Juhl Jensen fra Pension Danmark holder indlæg om ordninger som vier omfattet af. Gennemgang af pension, supplerende førtidspension, visse kritiske sygdomme (gentagende udbetalinger ved nye kritiske sygdomme). Dødsfaldssum. Telefonrådgivning, gives også til efterladte efter dødsfald. Misbrugsrådgivning, opfordring til at bruge denne, også som tillidsmand. Send hellere et brev for meget ved kritisk sygdom og lad Pension Danmark vurdere. Gennemgang af hjemmesiden Kaffepause. 20 LANDSMØDE 2015

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

REJS JER, FORDØMTE HER PÅ JORDEN

REJS JER, FORDØMTE HER PÅ JORDEN SANGHÆFTE REJS JER, FORDØMTE HER PÅ JORDEN Tekst: Hans Laursen. Melodi: Adolphe de Geyter Rejs jer, fordømte her på jorden, rejs dig, du sultens slavehær! I rettens krater buldrer torden, nu er det sidste

Læs mere

Den Kommunale Landsbranceklub. Region Hovedstaden. Møde i Frederikssund. 28. februar 2011. Referat.

Den Kommunale Landsbranceklub. Region Hovedstaden. Møde i Frederikssund. 28. februar 2011. Referat. Den Kommunale Landsbranceklub. Region Hovedstaden. Møde i Frederikssund. 28. februar 2011. Referat. Til stede: Henrik Gadegaard, Kim Hansen, Kurt Jensen, Jimmy Eversen, Thommas Nielsen, Susanne Knudsen,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland

Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland Referat af regionsmøde den 26. juni i 3F Midtsjællands lokaler i Stenlille. Deltagere: Torben Bekke, Greve Kommune, Jan Rasmussen,

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015 Forlig med KL Den 16. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5, 42 % incl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i overenskomstperioden

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling Referat fra generalforsamling den 25. oktober 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsordenen 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg A) 1 stationsuafhængig

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015 Forlig med RLTN Den 20. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 4,81 %. Hertil kommer en skønnet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,58 %.

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere