2015 LANDSMØDE APRIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015 LANDSMØDE 24. 25. APRIL"

Transkript

1 2015 LANDSMØDE APRIL PROGRAM SKRIFTLIG BERETNING REGNSKAB M.M. Den Kommunale Landsbrancheklub Fagligt Fælles Forbund Landsbrancheklubben for 3F s kommunale og regionale specialarbejdere LANDSMØDE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Program for afholdelse af kommunale/regionale specialarbejderes landsmøde Smålandshavet, Alleén 44, 4736 Karrebæksminde 3 Vel mødt til Landsmøde Forretningsorden 4 Ledelse Landsbrancheklubben valgt Beretning om Klubbens arbejde bestyrelse og repræsentantskab 6 Skriftlig beretning v/ David Gibson 6 Beretning repræsentantskabet 7 Skriftlig beretning v/dorthea Jensen 7 Regnskab for Den Kommunale Landsbrancheklub Forslag til budget OK-15 - Forlig Kommuner 10 Særligt for specialarbejdere - KL pr. 1. april Særligt for specialarbejdere Kbh./Frb. - KL pr. 1. april OK 15 Forlig Regionerne 10 Særligt for specialarbejdere regioner pr. 1. april Funktionærlovens 2 a Fratrædelsesgodtgørelse 11 Lønudvikling Lønudvikling kroner 12 Lønudvikling - % 13 Udvikling ansatte Specialarbejdere/Akademikere 14 Branchekurser BRANCHEUGEN kommuner og regioner 16 Udbud og forandringer i den offentlige sektor 16 TR s rolle som lokal aftalepartner, rammer og muligheder 17 Vej og Park/materielgården - selskabsdannelse 17 Når jeg ser et rødt flag smælde 18 Danmark for folket 19 Bilag referat Landsmødet 25. og 26. april 2014 på Langsøhus LANDSMØDE 2015

3 PROGRAM for afholdelse af kommunale/regionale special arbejderes landsmøde Smålandshavet, Alleén 44, 4736 Karrebæksminde Fredag den 24. april: Åbning af landsmødet v/david Gibson Carsten Leth-KEF: Hvad ser vi bliver udfordringerne for entreprenørafdelingerne de næste 3-5 år? Hvilken vigtig rolle mener KEF at de tillidsvalgte spiller i forhold til disse udfordringer Vigtigheden af at A og B-side arbejder sammen om det vigtigste: Kerneopgaven Frokost Landsmødets konstituering Valg af dirigenter Godkendelse af forretningsorden Godkendelse af dagsorden Valg af stemmeudvalg Valg af redaktionsudvalg Indlæg i plenum Ellen Lykkegaard: Rekruttering/aktivering og integration hvordan f.. får vi plads til alle? Carsten Olesen: Vinter/sommertid kan man lave noget fornuftigt lokalt? Dialog med den politiske ledelse. Hvordan får vi den politiske debat tilbage på arbejdspladsen? Formændenes beretning Repræsentantskabsformand Dorthea Jensen aflægger mundtlig beretning Bestyrelsesformand David Gibson aflægger mundtlig beretning Debat om informationsdelen og formændenes beretninger Middag og efterfølgende kammeratligt samvær Lørdag den 25. april: Morgenmad Fortsat beretningsdrøftelse og replicering Afstemning om beretninger Regnskab og budget v/klubbens kasserer Carsten Olesen Indkomne forslag og valg Forslag til udtalelser Forslag til vedtægtsændringer og redigering Valg ifølge vedtægter Mødet afsluttes senest kl Frisksmurte sandwichs og vand til hjemturen Frederiksberg Vej og Park LANDSMØDE

4 VEL MØDT TIL LANDSMØDE 2015 I år sætter vi fokus på OK-15, som har givet nogle store udfordringer for 3F-Den Offentlige gruppe, og dermed også for kommunale og regionale specialarbejdere. Derudover vil der på dette årsmøde være 4 plenumoplæg, som skal få os til at se på de udfordringer og muligheder, der kan udvikle vores arbejdspladser og jobs. Carsten Leth KEF, kommer og fortæller om de udfordringer vi står overfor, samt hvordan og hvor vigtigt det er, at tillidsrepræsentanterne også spiller en rolle. Gruppeformand Ellen Lykkegaard vil prøve at give sit bud på, hvordan vi får plads til de kolleger, som kommer ind på forskellige tilskudsordninger. Med det store antal ekstraordinære ansatte kommunerne løbende skal sikre plads på et kommunale arbejdsmarked, er der brug for, at vi får en fælles faglig-politisk platform, og et samlet overblik, som gør det muligt at være på forkant. Carsten fra klubben kommer med oplæg om, det er muligt at lave fornuftige lokale arbejdstidsaftaler, når vi enten har vinter eller sommer. Vi har brug for, at få den politiske debat tilbage på arbejdspladsen. Vores arbejdsgiver er jo politisk valgt, og vi bliver nødt til, at komme i dialog med den politiske ledelse, så vores synspunkter bliver hørt. David Gibson giver sit bud på hvordan vi kan få det til at ske. Der fremlægges hermed også den 11. beretning for Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere. Den skriftlige beretning bliver fulgt op af korte supplerende mundtlige beretninger, for at give plads til flere plenum-oplæg og debat om disse. FORRETNINGSORDEN Landsmødet vælger to dirigenter. Dirigenterne meddeler talerne ordet i den rækkefølge som begæring herom er fremsat. Begæring om ordet skal ske skriftligt med angivelse af navn og afdeling. Man kan højest få ordet 2 gange til samme sag. Dirigenterne kan stille forslag om en debats afslutning med de indtegnede talere. Dirigenterne kan stille forslag om begrænset taletid. 4 LANDSMØDE 2015

5 LEDELSE LANDSBRANCHEKLUBBEN VALGT 2014 Repræsentantskabet fungerer i samklang med 3F s regionale struktur. David Gibson Bestyrelsesformand Forhandlingssekretær 3F Ole Steen Jensen Repræsentantskabsnæstformand Region Midtjylland Afgået ved døden Michael Lau Bestyrelsesmedlem Region Hovedstaden Brian Bendtsen Repræsentantskabsmedlem Region Midtjylland Claus Pedersen Repræsentantskabsmedlem Region Nordjylland Henrik Gadegaard Repræsentantskabsmedlem Region Hovedstaden Steen Boye Jensen Bilagskontrollant Lydia Callesen Bestyrelsesnæstformand Djursland Carsten Olesen Kasserer Region Sjælland Hans P. Eriksen Bestyrelsesmedlem Region Syddanmark Ole Andersen Repræsentantskabsmedlem Region Midtjylland Erik Vangsgaard Repræsentantskabsmedlem Region Hovedstaden Johnny Møller Jensen Repræsentantskabsmedlem Region Syddanmark Hans Gehlert Bilagskontrollant suppleant Dorthea Jensen Repræsentantskabsformand Region Nordjylland Torben Bekke Bestyrelsesmedlem Region Sjælland Ophørt i perioden Bo Holmquist Jonsson Repræsentantskabsmedlem Region Sjælland Ole Ranum Repræsentantskabsmedlem Region Nordjylland Bo Ejgskov Jensen Repræsentantskabsmedlem Region Syddanmark Henning Jørgensen Billagskontrollant Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf formand og næstformand udpeges af forbundet, 3 af medlemmerne er de til Repræsentantskabet valgte formand, næstformand og kasserer. Der udover vælges to medlemmer efter indstilling fra de regioner, som ikke er repræsenteret ved de førstnævnte medlemmer. LANDSMØDE

6 BERETNING OM KLUBBENS ARBEJDE BESTYRELSE OG REPRÆSENTANTSKAB Skriftlig beretning v/ David Gibson Formandens skriftlige beretning for 2014 Den skriftlige beretning i år vil være af en anderledes indholdsmæssig karakter end hidtil. De langtrukne forhandlinger omkring overenskomstfornyelsen 2015 har medført, at dette doku ment bliver til i allersidste øjeblik. Vi kan dog konstatere, at bestyrelsen og repræsentantska bet har afholdt det antal møder, man er forpligtet til jfr. klubbens vedtægter. Vores fælles regionsmøde blev afholdt i Fredericia. Her var vi vidne til en meget livlig debat, hvor deltagerne skulle tage stilling til flere dilemmaer. Disse dilemmaer afspejlede aktuelle udfordringer for tillids- og afdelingsrepræsentanter inden for specialarbejderområdet. Tilbage meldinger fra mødet har understreget, at det var et godt valg, at arbejde med dilemmaerne. Det er klubbens ledelse meget tilfreds med, da disse dilemmaer er et udtryk for de temaer, vi har drøftet på ledelsesmøder. Som det fremgår af landsmødets program har vi forsøgt at vi derebringe temaer/dilemmaer til landsmødet. Her håber vi, at landsmødets delegerede vil deltage aktivt i debatterne og diskussionerne. I beretningsperioden har vi løbende arbejdet med klubbens hjemmeside. Vi har ryddet op i gam melt materiale/links og sat nye links på. I takt med at vi modtager referater fra ledelsesog regionsmøder, lægger vi dem ud på hjemmesiden. Det er afgørende for processen, at regio nerne er obs. på at sende information videre til den ansvarlige for klubbens hjemmeside. Dette gøres fremover via Den Offentlige Gruppes indbakke som så vil videreformidle materialet til rette vedkommende. Vi modtager meget gerne materiale, som kan være relevant for alle klubbens medlemmer fra jer alle. Vi skal dog være opmærksomme på, at al den information vi modtager og lægger ud på nettet er offentligt tilgængeligt. Det kræ ver, at vi tænker os om, da for bombastiske og opildnende udmeldinger kan pådrage forbundet et ansvar. Det er ikke klubbens ønske at indføre censur, men vi skal være meget bevidste om ansvarspådragelse, og derfor vil alt materiale blive set igennem, inden det evt. lægges på klub bens hjemmeside. Ligeledes er det en god ide, at I, hvis I indsender aftaler, tjekker med modparten, at det er ok, at det ligger på vores hjemmeside. Hjemmesiden er det kommunikationsmiddel der er allerbedst egnet, til at udbrede klubbens virke. En rigtig sørgelig begivenhed i beretningsperioden har været den alt for tidlige afsked med klubbens næstformand og ildsjæl Ole Steen Jensen. Ole var et fantastik aktiv for klubben, og klubben fyldte en stor del i Oles liv og omvendt! Oles død berørte os alle dybt, og han vil være stærkt savnet. Æret være hans minde! På klubbens vegne David Gibson Vej og Park Nordfyn Kommune årets arbejdsplads 2013 bliver hyldet på 3F s kongres 6 LANDSMØDE 2015

7 BERETNING REPRÆSENTANTSKABET Skriftlig beretning v/dorthea Jensen Vi kan ikke komme udenom, at politik er en del af den hverdag for alle. Lokalt på vores arbejdspladser, da vores arbejdsgivere jo er politisk valgt til kommunalbestyrelser og regionsråd, nationalt og internationalt fordi folketinget og EU, også vedtager lovgivning, der på mange måder griber ind i vores hverdag. Det seneste år har budt på noget af det vigtigste, der er sket, og som har indflydelse på alle vore medlemmers hverdag. Der blev vedtaget en rød finanslov. Loftet over fradrag for fagforeningskontingent hæves til 6000 kr. Der indføres en kontantydelse for ledige, der har opbrugt retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse. Ydelsen udgør 60% af det maksimale dagpengeniveau for ikke forsørgere og 80% for forsørgere. Kontantydelsen sikrer, at personer der opbruger retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse i 2015 vil være sikret offentlig forsørgelse i op til 3 år. Der afsættes 120 mio. kr. til en styrket indsats mod social dumping, og udbredelsen af arbejdsklausuler i kommunerne skal styrkes. Der afsættes knap 200 mio. kr. til bedre arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsskader, nedslidning- arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Dette er bedre end det vi forventede, men der er lang vej endnu, før det er godt nok! Og vi skal ikke være bange for at forlange, at det skal være bedre. Der er sket noget godt, efter vi fik en Socialdemokratisk ledet regering. Men der er også sket noget knapt så godt. Dagpengereformen som ikke kunne ændres, har betydet mange ulykkelige skæbner i vores rækker. Vi ved godt at vi ikke fik alt igennem fra Fair løsning, men alternativet med Lars Løkke er absolut ikke noget af stræbe efter. Lad os derfor kæmpe for en ren rød regering. Et andet område som vi til hverdag står lige midt i, og som burde have større bevågenhed er: Tilskudsjobs/støttet arbejde Politikerne ser ud til at mene, at hovedparten af al støttet arbejde, samt den beskæftigelsesmæssige indsats der ligger i forlængelse heraf, skal ske indenfor vores 3F s arbejds- og overenskomstområder, og i særdeleshed indenfor det Kommunale og Regionale område. Vi har nu 14 forskellige kategorier af ekstraordinære ansættelser/ ordninger og det er en kæmpe udfordring på arbejdspladserne, for kollegerne og tillidsrepræsentanter. Vi ser jo nogle af de ekstraordinært ansatte, er tidligere kollegaer der er blevet fyret pga. besparelser og rationaliseringer. Så vi har den opgave, at holde øje med at der ikke sker en fortrængning af ordinært ansatte. Derudover opfordres i til at lave lokalaftaler om alle de ting, der kan lade sig gøre i forbindelse med ovennævnte, så der er et fornuftigt forhold mellem ordinære og ekstraordinære ansættelser. Oven i har vi stadig kampen om/ med udlicitering - OPP OPS -osv. Offentlige udliciteringer, som de foregår i dag, har fanden skabt. Mange kommuner er kun interesseret i bevidstløse besparelser, man pisker medarbejderne til at løbe hurtigere og hurtigere, men der er ikke nogen belønning de fleste steder (lokal løn), da den er også sparet væk. Det store spørgsmål er, om der virkelig er sparet penge, når man ser på samfundsøkonomiske regnskab. Vi har stadig mange udfordringer, der kommer nye til og dog er det stadig vore kollegaer, vi i bund og grund kæmper for. Vi mistede en af vore meget aktive TR i årets løb, repræsentantskabsnæstformand Ole Steen Jensen. Æret være hans minde. Rep.formand Dorthea Jensen. LANDSMØDE

8 REGNSKAB FOR DEN KOMMUNALE LANDSBRANCHEKLUB 2014 Regnskab for perioden Indtægter: Kontingent ,00 Renter 814,94 Indtægter i alt ,94 Udgifter: Bestyrelsesmøder m.m ,44 Udvalgsarbejde ,44 Landsmøde 5096,00 Administration ,69 Andre møder ,52 Gaver og repræsentation 6.736,95 Faglig studietur ,00 Udgifter i alt ,04 Resultat ,90 Balance Passiver Aktiver Beholdning Bank ,39 Kasse incl. frimærker 211,50 Egenkapital primo ,99 Beholdning frimærker Årets resultat ,90 Balance , ,89 Note: Egenkapital primo bankindestående pr plus kasse og frimærker Regnskabet er underskrevet af kasserer og revisorer Kasserer: Carsten Olesen Revideret: Henning Jørgensen Sten Boye Nielsen 8 LANDSMØDE 2015

9 FORSLAG TIL BUDGET 2015 Indtægter: Kontingent for 6000 medlemmer a` kr Diverse indtægter 0 Renter 500 Indtægter i alt Udgifter: Bestyrelsesmøder Udvalgsarbejde Landsmødet Administration Regionerne inkl. Fællesmødet Gaver og repræsentation Udgifter i alt Årets resultat LANDSMØDE

10 OK-15 - FORLIG KOMMUNER Pr. 1. april 2015 stiger lønnen med 0,96 % Pr. 1. oktober 2015 stiger lønnen med 0,64 % Pr. 1. januar 2016 stiger lønnen med 0,5 % Pr. 1. oktober 2016 stiger lønnen med 1,0 % Pr. 1. april 2017 stiger lønnen med 1,2 % Pr. 1. oktober 2017 stiger lønnen med 1,12 % Uddannelsesløft fra ufaglært til faglært Der anvendes 20 mio. kr. årligt til supplerende finansiering af et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Uddannelsesløftet er målrettet ikke uddannede/kort uddannede. Udvidelse af øremærket forældreorlov med løn til faderen Faderens nuværende ret til 6 ugers forældreorlov udvides med én uge, så faderen får ret til 7 ugers øremærket forældreorlov med løn. Børns hospitalsindlæggelse Retten til frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse udvides med 5 dage således, til 10 arbejdsdage pr. år ved barnets hospitalsindlæggelse. Videreførelse af tryghedspuljen Vejledning ved afskedigelse Ansatte, som opsiges af årsager, som er begrundet i virksomhedens forhold, fx besparelser eller omstruktureringer, har ret til frihed med løn i op til to timer til at søge vejledning i vedkommendes a-kasse/fagforening. Særligt for specialarbejdere - KL pr. 1. april 2016 Grundlønstillæg hæves med 660 kr. (2000 niveau) = 862 kr. Pensionsbidrag hæves fra 14,55% til 14,66% Pensionsbidrag elever hæves fra 13,00% til 14,66% Pensionskarens nedsættes fra 9 mdr. til 8 mdr. Yderligere midler til kompetencefonden Drøfte evt. optagelse følgende uddannelser i overenskomsten: Faglært renovationsarbejder, greenkeeper, Groundsman m.fl. Særligt for specialarbejdere Kbh./Frb. - KL pr. 1. april 2016 Grundlønstillæg hæves med 700 kr. (2000 niveau) = 914 kr. Frit valg Ansatte med en pensionsindbetaling over 15,69% kan vælge at en del der overstiger 15,48% udbetales som kontant beløb Yderligere midler til kompetencefonden OK 15 FORLIG REGIONERNE Pr. 1. april 2015 stiger lønnen med 0,96 % Pr. 1. oktober 2015 stiger lønnen med 0,59 % Pr. 1. januar 2016 stiger lønnen med 0,50 % Pr. 1. oktober 2016 stiger lønnen med 1,00 % Pr. 1. januar 2017 stiger lønnen med 1,20 % Pr. 1. oktober 2017 stiger lønnen med 1,1 Uddannelsesløft fra ufaglært til faglært Der anvendes 6 mio. kr. årligt til supplerende finansiering af et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Uddannelsesløftet er målrettet ikke-uddannede/kort uddannede. Udvidelse af øremærket forældreorlov med løn til faderen Faderens nuværende ret til 6 ugers forældreorlov udvides med én uge, så faderen får ret til 7 ugers øremærket forældreorlov med løn. Børns hospitalsindlæggelse Retten til frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse udvides med 5 dage således, til 10 arbejdsdage pr. år ved barnets hospitalsindlæggelse. Vejledning ved afskedigelse Ansatte, som opsiges af årsager, som er begrundet i virksomhedens forhold, fx besparelser eller omstruktureringer, har ret til frihed med løn i op til to timer til at søge vejledning i vedkommendes a-kasse/fagforening. Særligt for specialarbejdere regioner pr. 1. april 2016 Grundlønstillæg hæves med 570 kr. (2000 niveau) = 744 kr. Pensionsbidrag hæves fra 14,55% til 14,60% Pensionskarens nedsættes fra 9 mdr. til 6 mdr. Yderligere midler til nyoprettet kompetencefond 10 LANDSMØDE 2015

11 FUNKTIONÆRLOVENS 2 A FRATRÆDELSESGODTGØRELSE Folketinget har den 22. januar 2015 vedtaget en ændring af funktionærlovens 2 a om fratrædelsesgodtgørelse. Lovændringen kommer i kølvandet på EU-domstolens afgørelse i Ole Andersen-sagen som betød, at du som medarbejder ikke var berettiget til fratrædelsesgodtgørelse, hvis du gik på efterløn, pension m.v.. Loven trådte i kraft den 1. februar 2015 Det er opsigelsestidspunktet og ikke fratrædelsestidspunktet, der er afgørende for om den gamle eller den nye regel finder anvendelse. Hvis et funktionær medlem er opsagt før 1. februar 2015, men først fratræder efter 1. februar 2015, er det den gamle bestemmelse, der finder anvendelse. Godtgørelse efter 12/17 års ansættelse Ændringen betyder, at en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 eller 17 år, er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse på henholdsvis 1 og 3 måneders løn. Muligheden for at få 2 måneders godtgørelse efter 15 års ansættelse fjernes, til gengæld opnås retten til 3 måneders godtgørelse fremover efter 17 år, modsat det hidtidige krav om 18 års anciennitet. Godtgørelsen ydes ubetinget Den helt afgørende ændring er, at godtgørelsen ydes ubetinget. Godtgørelsen ydes uanset om man overgår til efterløn, pension m.v. Godtgørelsen får derved karakter af en godtgørelse for lang og tro tjeneste. Funktionærlovens 2 a før 1. februar 2015 Funktionærlovens 2 a pr. 1. februar a. Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære folkepension. Stk. 3. Hvis funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære en alderspension fra arbejdsgiveren, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år, bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen. 2 a. Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 eller 17 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1 og 3 måneders løn. Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget LANDSMØDE

12 LØNUDVIKLING Lønudvikling kroner Lønudvikling Specialarbejdere mv., kommuner Specialarbejdere mv., Regioner Alle ans. Kommuner Alle ans. Regioner Tabellen og grafen viser lønudviklingen i kroner i perioden , og den gennem snitlige løn for henholdsvis specialarbejdere og alle ansatte i kommuner og regio ner. Der er fortsat mange elever i regionerne ca. 10% på specialarbejderområdet, hvilket påvirker den gennemsnitlige løn i regionerne en del. Den højere gennemsnitsløn i regionerne i forhold til kommunerne, skyldes at der er en høj andel af højtlønnende(f.eks. læger) i regionerne 12 LANDSMØDE 2015

13 Lønudvikling - % Index: 2007 = Specialarbejdere mv., kommuner ,38 109,56 112,69 112,93 116,10 117,06 117,73 Specialarbejdere mv., Regioner ,93 110,01 109,01 109,90 111,57 110,81 112,47 Alle ans. Kommuner ,90 110,85 113,83 114,14 117,57 118,48 119,78 Alle ans. Regioner ,24 110,59 112,43 113,55 113,10 116,52 120,09 Tabellen og grafen viser den %-vise lønudvikling for specialarbejdere og alle ansatte i kommuner og regioner. Grunden til at specialarbejderne i regionen halter bagefter i lønudvikling, er bl.a. den relative store andel af elever på 10% på specialarbejderområdet, som påvirker lønudviklingen. LANDSMØDE

14 Udvikling ansatte Specialarbejdere/Akademikere Specialarbejdere/gartn. - Kommuner Specialarbejdere/gartn. Akademikere 14 LANDSMØDE 2015

15 Udvikling % - specialarbejdere/akademikere 2007=indeks Specialarbejdere/gartn. Akademikere Graferne viser, at der er sket en markant stigning i antallet af akademikere i kommunerne svarende til + 36%, mens antallet af specialarbejdere er faldet svarende til 32%. LANDSMØDE

16 BRANCHEKURSER 2015 Den Offentlige Gruppe udbyder hvert år en række kurser med fokus på de opgaver og udfordringer tillidsvalgte og fagligt aktive har. Nedenfor kan du se, hvilke kurser der er på det kommunale/regionale område i Husk det er din afdeling som skal sørge for at du bliver korrekt tilmeldt. BRANCHEUGEN kommuner og regioner Brancheugen er en anderledes kursusuge både for den erfarne og den lidt mindre erfarne tillidsog arbejdsmiljørepræsentant. Her mødes faglige aktive fra de kommunale og regionale arbejdspladser. Du vil få indsigt i aktuelle emner, der berør dig som ansat i det offentlige. Der vil også være plads til, at du kan beskæftige dig med emner fra netop din branche. Du vil få lejlighed til at møde ledelsen fra den offentlige gruppe og drøfte, hvordan vi kan tackle de fremtidige faglige udfordringer inden for den offentlige sektor. Ugen sammensættes ud fra et overordnet tema med: Fælles oplæg Workshops Undervisning inden for eget overenskomstområde. Debat Alt sammen med udgangspunkt i aktuelle problemer/udfordringer indenfor dit fag og din overenskomst. Målgruppe: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på det kommunale/regionale område. Tilmeldingsfrist: Uge Dato FIU.nr. Sted Smålandshavet Udbud og forandringer i den offentlige sektor Kurset tager udgangspunkt i de udfordringer der er med mange udbud af 3F-opgaver i det offentlige. Det er vigtigt at kende spillereglerne i en udbudsproces både før, under og efter et udbud. Vi gennemgår alle faserne i en udbudsproces. Vi arbejder med mulighed for politisk indflydelse inden beslutningen træffes, gode råd til udbudsmaterialet og mulighed for indflydelse, kontrolbud og virksomhedsoverdragelsesloven. Målgruppe: Kurset er både for tillidsrepræsentanter og afdelingsansatte/valgt indenfor kommuner, regioner og staten. Tilmeldingsfrist: Uge Dato FIU.nr. Sted Smålandshavet 16 LANDSMØDE 2015

17 TR s rolle som lokal aftalepartner, rammer og muligheder Vi arbejder med tillidsrepræsentantens rolle som lokal aftalepartner. Hvad kan man, hvad må man, hvornår er der tavshedspligt og hvor skal man som tillidsrepræsentant passe på? Vi arbejder også med rollen som bisidder for kollega ved bl.a. sygesamtaler, tjenestelige samtaler, aktindsigt m.m.. Målgruppen: Tillidsrepræsentanter på det offentlige område. Tilmeldingsfrist: Uge Dato FIU.nr. Sted Rørvigcentret Vej og Park/materielgården - selskabsdannelse Bliver der rumlet med planer om at omlægge jeres arbejdsplads? Så vil dette kursus give dig redskaber til at håndtere de opgaver der kan være, når arbejdspladsen skifter evt. den kommunale overenskomst ud med andre aftaler. Kan vi forbygge en udlicitering? Hvad er det man skal tage højde for når kommunen etablerer større driftscentre, eller udliciterer dele af materialegårdens arbejde? Vi vil arbejde med virksomhedsoverdragelsesloven, den politiske proces frem mod beslutningen i byrådet. Hvordan man får en god forhandling til at lykkes. Målgruppen: Tillidsrepræsentanter der arbejder på kommunale arbejdspladser som specialarbejdere og gartnere Tilmeldingsfrist: Uge Dato FIU.nr. Sted Langsøhus LANDSMØDE

18 NÅR JEG SER ET RØDT FLAG SMÆLDE Tekst af Oskar Hansen Musik af Johs. Madsen Når jeg ser et rødt flag smælde på en blank og vårfrisk dag, kan jeg høre det sælsomt fortælle om min verden, mit folk og min sag. Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen, mens det kogler af kraft i mit mod, thi det flag, der nu smældende når himlen, er jo rødt som mit brusende blod Jeg har set min fader ranke ryggen op i flagets brus. Jeg har lyttet og hørt hjertet banke i dets stolte, befriende sus. Jeg har elsket dets farve fra lille, da min mor tog mig op på sit skød og fortalte mig manende og stille om en fane så knitrende rød. Jeg har anet slægters striden imod fremtids fjerne mål. Jeg har set trælletoget i tiden blive mænd bag ved kampfanens bål. Jeg har set den i blafrende storme,- jeg har elsket dens flammer i strid, og bag den så jeg arbejdshænder forme verden om til en lysere tid. Det er sliddets slægters fane over fronten vid og bred. Den skal ungdommen ildne og mane, den skal knuse hvert grænsernes led. Den var forrest i fredelig færden, den var forrest i stormklokkens klemt den er fanen, der favner hele verden - i dens folder er fremtiden gemt 18 LANDSMØDE 2015

19 DANMARK FOR FOLKET Tekst af Oskar Hansen Musik af Oskar Gyldmark Danmark for folket, det klinger og gror, det er de stærke, de sejrende ord. Hver den, der virker med evne og ånd, og hver og en, der skaber med den barkede hånd, hver den, der ærligt i arbejdets flid vil bygge op den nye dag, den nye folkets tid. Plads for dem alle, plads for alle, der vil Danmark for folket. Danmark for folket - fra hytte og hus, stærkt skal det stige som vårvindens sus, nynne sin sang, hvor maskinerne står, og nynne ud, hvor muldens mænd langs agrene går, synge ved disk og ved pult på kontor og storme ud til havets mænd langs skibes kølvandsspor. Plads for dem alle, plads for alle, der vil Danmark for folket. Danmark for folket - det klinger fra nord, plads for os alle ved samfundets bord. Kamp imod dem, der vil storme og slå de friheds lyse skanser, som vort folk bygger på. Plads for hver tanke, der levende gror, det er vor stærke tone i det store verdenskor. Plads for dem alle, plads for alle, der vil Danmark for folket. I 1934 fremsatte Socialdemokratiet programmet: Danmark for folket, og Oskar Hansen skrev hertil sin sang. LANDSMØDE

20 BILAG REFERAT LANDSMØDET 25. OG 26. APRIL 2014 PÅ LANGSØHUS. Fredag kl Sang Velkomst ved David Gibson og Carsten Ulsøe, formand for 3F Silkeborg. 2 sange. Carsten Ulsøe, formand 3F Silkeborg: Medlems nedgang. Social skæv kommune, borgerligt flertal, udbudsrunder, begreber som fællesskab skal genindføres, medarbejderindflydelse vigtig, Entreprenørgården, Solidaritet. David åbner landsmødets dagsorden Valg af to dirigenter Forslag: Claus Pedersen og Carsten Olesen - Valgt. Konstatering af Landsmødets lovlighed: Beretning, program, regnskab (2 uger) og forslag (en uge) lagt på hjemmesiden. Cirkulære nr udsendt d. 20. februar 2014 (30 dage). Lovligt indvarslet. Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse af forretningsorden: l. Landsmødet vælger to dirigenter. 2. Dirigenterne meddeler talerne ordet i den rækkefølge som begæring herom er fremsat. Begæring om ordet skal ske skriftligt med angivelse af navn og afdeling. Man kan højest få ordet 2 gange til samme sag. 3. Dirigenterne kan stille forslag om en debats afslutning med de indtegnede talere. 4. Dirigenterne kan stille forslag om begrænset taletid. Forretningsorden godkendt. Nedsættelse af redaktionsudvalg: Region Hovedstaden: Ole Søborg, Formand. Region Sjælland: Michael Strømgren Region Nordjylland: Erling Kristensen Region Midtjylland: Leif Kolding Region Syddanmark: Kaj Erik Rasmussen Redaktionsudvalgt godkendt, valgt. Nedsættelse af stemmeudvalg: Region Hovedstaden: Henning Jørgensen Region Sjælland: Inger Pedersen, Formand. Region Nordjylland: Palle Andreasen Region Midtjylland: Bjarne Kehlet Region Syddanmark: Bent E. Petersen Stemmeudvalg godkendt, valgt Frokost MF Christian Juhl fra Enhedslisten holder indlæg om nyttejob og politiske processer før og efter lovgivning. Bred orientering af lovgivningsarbejdet omkring nyttejob. Tillidsmanden skal inddrages, skriftlig tilkendegivelse og rimelighedskravet skal overholdes. Minus merbeskæftigelseskrav. Arbejdsmarkedsydelse max. 20 timer pr uge. Bistandsløn 37 timer pr uge. LBR skal være varsomme på, om der dispenseres fra rimelighedskravet Ålborg-model er kun pensionist-hjælp til havearbejde. Mangel på sanktions-midler over for kommuner der ikke overholder loven. LBR laver fejl i op til 42% af sagerne om bevilling af nyttejob. Seniorjob ordningen skal søges bevaret i nuværende ordning pause Dorthe Juhl Jensen fra Pension Danmark holder indlæg om ordninger som vier omfattet af. Gennemgang af pension, supplerende førtidspension, visse kritiske sygdomme (gentagende udbetalinger ved nye kritiske sygdomme). Dødsfaldssum. Telefonrådgivning, gives også til efterladte efter dødsfald. Misbrugsrådgivning, opfordring til at bruge denne, også som tillidsmand. Send hellere et brev for meget ved kritisk sygdom og lad Pension Danmark vurdere. Gennemgang af hjemmesiden Kaffepause. 20 LANDSMØDE 2015

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Århus Repræsentantskabsmøde mandag d. 31. marts 2014 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 Nr. 2 - juni 2014 Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 I dette nummer: Fællesskabet står øverst s. 5 Husk din digitale postkasse s. 6 OK-14, hvordan stemte vi? s. 16 #JoinUs - med overenskomst

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Velkomst og sang ved Inge-Lise Christensen, konstitueret formand LO Randers 1. Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen godkendt.

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

FOA 2009. Statusrapport. Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E

FOA 2009. Statusrapport. Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E FOA 2009 F O A F A G O G A R B E J D E Statusrapport Teknik- og Servicesektoren Omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Hejdi Lundsgaard Layout og indhold: Tenik- og Servicesektoren Oplag: 200 expl. Tryk: FOAs

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

Monica vendte tilbage som pædagogmedhjælper Side 22-23. Aktiviteterne er nu midt i bladet

Monica vendte tilbage som pædagogmedhjælper Side 22-23. Aktiviteterne er nu midt i bladet FOA Aalborg Nyt - Lokalt medlemsblad for FOA - Fag og Arbejde, Aalborg - 30. september 2010. Nr. 5. 14. årgang Monica vendte tilbage som pædagogmedhjælper Side 22-23 Aalborg NYT Aktiviteterne er nu midt

Læs mere

FRA HELVEDE TIL PARADIS

FRA HELVEDE TIL PARADIS FRA HELVEDE TIL PARADIS NÆSTEN DA magasinet for os der arbejder grønt APRIL 2015 NR. 3 LÆS MERE SIDE 8-9 MARKANT JA TIL OVERENSKOMSTER LÆS MERE SIDE 3 MØD GLS-A S NYE FORMAND LÆS SIDE 7 SLUT MED FROSNE

Læs mere

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand Dansk Fængselsforbund Referat fra Dansk Fængselsforbunds 4. ordinære kongres 25. 26. maj 2009 På Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Punkt 1: mødets åbning... 4 Forbundsformandens åbningstale... 4

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

Velfærd, solidaritet og fællesskab

Velfærd, solidaritet og fællesskab Velfærd, solidaritet og fællesskab Landsbrancheklubben 3F kommunale/regionale specialarbejdere 1951-2011 Af Anne Brædder, Arne Hansen og Peter Jonassen Klubbens kontaktoplysninger Landsbrancheklubben for

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere