RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04"

Transkript

1 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne på deres møde den 8. oktober 2003 drøftede arbejdsløshedskassernes (a-kassernes) administration af dagpenge. I den forbindelse oplyste jeg, at Rigsrevisionen over sommeren 2004 ville igangsætte en forundersøgelse om Arbejdsdirektoratets tilsyn med a-kassernes administration af dagpengeområdet. A-kassernes udbetaling af dagpenge udgør i mia. kr. Derudover har der været en del omtale i medierne af den nyoprettede tværfaglige a-kasse Danske Lønmodtageres a-kasse (DL-a), fordi landsformanden for DL-a, som også er landsformand for 2 fagforeninger, er blevet anklaget for misbrug af fagforeningsmedlemmernes penge. Arbejdsdirektoratets tilsyn med DL-a har ikke afdækket misbrug i perioden Formålet med Rigsrevisionens forundersøgelse har været at vurdere, om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kassers administration af dagpengeområdet har været tilfredsstillende i perioden september medio Formålet har mere specifikt været at vurdere følgende: Er Arbejdsdirektoratets lovpligtige tilsyn med de tværfaglige a-kasser tilfredsstillende?

2 - 2 - Har Beskæftigelsesministeriet sikret, at DL-a levede op til kravene, da ministeriet anerkendte a-kassen? Har Arbejdsdirektoratets konkrete tilsyn med DL-a været tilfredsstillende? 3. Forundersøgelsen er gennemført ved dokumentgennemgang, interviews og brevveksling med Arbejdsdirektoratet samt stikprøver af direktoratets tilsyn for 4 tværfaglige a-kasser. Rigsrevisionen har gennemgået det relevante lovgrundlag, direktoratets kontorkontrakter og status på disse, officielle rapporter, mødereferater og notater fra direktoratet om deres tilsynsvirksomhed og benchmarkingrapporter. 4. På baggrund af gennemgangen af direktoratets tilsyn er det min vurdering, at direktoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser er tilfredsstillende, idet direktoratet i overensstemmelse med arbejdsløshedsforsikringsloven gennemfører et omfattende og grundigt tilsyn. Således kontrollerer direktoratet alle positive rådighedsvurderinger fra a-kasserne samt vurderer og fører kontrol med a-kassernes øvrige administration af reglerne om rådighed ved at foretage stikprøver blandt alle a-kassernes rådighedsvurderinger. Endvidere fører direktoratet tilsyn med a-kassernes økonomi, dagpengeadministration og it-sikkerhed. Eftersom reglerne om a-kassernes dagpengeadministration er et komplekst og omfangsrigt lovområde, kan der dog gå en årrække mellem undersøgelserne af a-kassernes administration af forskellige områder. I betragtning af dette mener jeg, at direktoratet i den rullende planlægning af tilsynet, med udgangspunkt i lovkravene og en samlet vurdering af risiko og væsentlighed, bør sikre, at tilsynet over en årrække dækker alle a-kassernes lovpligtige opgaver vedrørende dagpengeadministration. 5. Med hensyn til Beskæftigelsesministeriets anerkendelse af DL-a mener jeg, at anerkendelsen af DL-a er sket på et usikkert grundlag i forhold til lovens krav om medlemmer ved anerkendelsen, idet gennemgangen har vist, at DL-a hverken havde registrerede medlemmer ved anerkendelsen eller ved udgangen af regnskabsåret I betragtning af at medlemstallet blev opnået primo 2003, og at tallet allerede ultimo 2003 havde nået ca medlemmer, er jeg dog enig i direktoratets beslutning om ikke at foretage sig yderligere i sagen.

3 - 3 - Jeg vil anbefale ministeriet at sørge for, at det af regelgrundlaget fremgår, hvordan medlemmer skal defineres. Jeg har desuden anbefalet ministeriet at afklare eksplicit, hvordan lovkravet om medlemmer ved anerkendelsen af a-kassen kan overholdes. Fx kunne ministeriet stille krav om, at a-kassen inden for 3 måneder efter anerkendelsen skal have registreret medlemmer. Direktoratet har i høringsfasen tilkendegivet, at direktoratet ikke finder, at anerkendelsen er sket på et usikkert grundlag, da der på anerkendelsestidspunktet forelå dokumentation for, at personer skriftligt og utvetydigt havde meldt sig ind i den ikke-anerkendte a-kasse. Direktoratet vil imidlertid på baggrund af Rigsrevisionens notat drøfte med Beskæftigelsesministeriets departement, om det vil være hensigtsmæssigt at skærpe reglerne, fx med krav om at en anerkendt a-kasse inden for 3 måneder efter anerkendelsen skal have registreret medlemmer. Jeg mener dog fortsat, at anerkendelsen er sket på et usikkert grundlag af ovennævnte grunde. Jeg synes derfor, at det er positivt, at direktoratet vil drøfte med Beskæftigelsesministeriets departement, om det vil være hensigtsmæssigt at skærpe reglerne. 6. Med hensyn til direktoratets konkrete tilsyn med DL-a er det min vurdering, at tilsynet har været tilfredsstillende, idet direktoratet har reageret i tilstrækkeligt omfang på problemer under hensyn til, at der er tale om en ny a-kasse og den offentlige interesse for a-kassen og dens landsformand. Jeg mener, at direktoratet fortsat bør være meget opmærksomt i sit tilsyn med DL-a i lyset af de problemer, som direktoratet har registreret vedrørende håndteringen af reglerne i forbindelse med dagpengeudbetalinger. Problemerne er bl.a., at der er sket fejludbetalinger, og at blanketmaterialet ikke er blevet anvendt korrekt. Direktoratet er i gang med at undersøge, om problemerne skyldes manglende rutine i sagsbehandlingen. 7. Det er min vurdering, at resultatet af forundersøgelsen ikke giver anledning til at iværksætte en større undersøgelse af området på nuværende tidspunkt. Jeg har derfor valgt at orientere statsrevisorerne om resultatet af den foretagne forundersøgelse i et udvidet notat.

4 - 4 - II. Indledning, metode og afgræsning 8. Statsrevisorerne drøftede på deres møde den 8. oktober 2003 arbejdsløshedskassernes (a-kassernes) administration af dagpenge. I den forbindelse oplyste jeg, at Rigsrevisionen over sommeren 2004 ville igangsætte en forundersøgelse om Arbejdsdirektoratets tilsyn med a-kassernes administration af dagpengeområdet. A-kassernes udbetaling af dagpenge udgør i mia. kr. Derudover har der været en del omtale i medierne af den nyoprettede tværfaglige a-kasse Danske Lønmodtageres a-kasse (DL-a), fordi landsformanden for DL-a, som også er landsformand for 2 fagforeninger, er blevet anklaget for misbrug af fagforeningsmedlemmernes penge. Arbejdsdirektoratets tilsyn med DL-a har ikke afdækket misbrug i perioden Formålet med Rigsrevisionens forundersøgelse har været at vurdere, om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kassers administration af dagpengeområdet har været tilfredsstillende i perioden september medio Formålet har mere specifikt været at vurdere følgende: Er Arbejdsdirektoratets lovpligtige tilsyn med de tværfaglige a-kasser tilfredsstillende? Har Beskæftigelsesministeriet sikret, at DL-a levede op til kravene, da ministeriet anerkendte a-kassen? Har Arbejdsdirektoratets konkrete tilsyn med DL-a været tilfredsstillende? 10. Det er min vurdering, at resultatet af forundersøgelsen ikke giver anledning til at iværksætte en større undersøgelse af området på nuværende tidspunkt. Jeg har derfor valgt at orientere statsrevisorerne om resultatet af den foretagne forundersøgelse i et udvidet notat. 11. Forundersøgelsen har fokuseret på direktoratets lovpligtige tilsyn med de tværfaglige a-kasser, herunder tilsynet med a-kassernes regnskaber og revision, dagpengeadministration, it-sikkerhed samt rådighedsvurderinger. Forundersøgelsen inddrager således ikke direktoratets tilsyn med a-kassernes administration af de øvrige for-

5 - 5 - sikringsordninger som fx efterløn og overgangsydelser. Forundersøgelsen inddrager heller ikke direktoratets tilsyn med medlemmernes oplysninger over for a-kasserne. Direktoratet har oplyst, at tilsynet med de faglige og tværfaglige a-kasser er ens, hvorfor der ikke er særlige regler eller hensyn i forhold til direktoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser. Rigsrevisionen har ved vurderingen af tilsynet gennemgået sager vedrørende de tværfaglige a-kasser. 12. Forundersøgelsen er gennemført ved dokumentgennemgang, interviews og brevveksling med Arbejdsdirektoratet samt stikprøver af direktoratets tilsyn. Rigsrevisionen har gennemgået det relevante lovgrundlag, direktoratets kontorkontrakter og status på disse, officielle rapporter, mødereferater og notater fra direktoratet om deres tilsynsvirksomhed og benchmarkingrapporter. 13. Rigsrevisionen har foretaget stikprøver af direktoratets tilsyn med de tværfaglige a-kassers administration af dagpengeområdet. Der er i alt 33 a-kasser, hvoraf 8 er tværfaglige a-kasser, som ultimo 2003 dækkede knap 0,5 mio. medlemmer, svarende til godt 19 %, ud af i alt 2,4 mio. medlemmer. Figur 1. Oversigt over fordelingen mellem faglige og tværfaglige a-kasser Alle a-kasser, 33 stk. Fagligt afgrænsede a-kasser, 25 stk. Tværfaglige a-kasser, 8 stk. Lønmodtagere, 12 stk. Lønmodtagere og selvstændige, 13 stk. Lønmodtagere og selvstændige, 4 stk. Lønmodtagere, 3 stk. Selvstændige, 1 stk. 14. Figur 1 viser fordelingen mellem faglige og tværfaglige a-kasser. Stikprøven har omfattet 4 1 ) af de 8 tværfaglige a-kasser, der ultimo 2003 dækkede knap 15 % af det 1) A-kassen for Journalistik, kommunikation og sprog, Danske Lønmodtageres a-kasse, Kristelig a-kasse og A-kassen for Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE).

6 - 6 - samlede antal a-kassemedlemmer, jf. den fremhævede kasse i figur 1. De 4 a-kasser blev udvalgt, fordi de fra 2002 udvidede deres medlemsgruppe til at dække både lønmodtagere og selvstændige. Dette bevirkede, at de som noget nyt skulle håndtere regelsæt for begge disse grupper. Rigsrevisionen har gennemgået sager vedrørende direktoratets tilsyn med de 4 udvalgte a-kassers økonomi og regnskab, rådighedsvurderinger, administration af dagpengeområdet samt it-sikkerhed. Der er i alt gennemgået 118 sager. 15. For at belyse Beskæftigelsesministeriets anerkendelse af DL-a samt direktoratets konkrete tilsyn med DL-a har Rigsrevisionen gennemgået den statsautoriserede revisors tiltrædelsesprotokollat vedrørende DL-a, revisionsprotokollater for regnskabsårene 2002 og 2003 samt øvrigt relevant materiale, herunder ansøgningsmateriale fra Beskæftigelsesministeriet. DL-a havde knap medlemmer ved udgangen af 2003, svarende til godt 0,8 % af det samlede antal a-kassemedlemmer. 16. Notatet har i udkast været forelagt Arbejdsdirektoratet og Beskæftigelsesministeriet, hvis bemærkninger i vidt omfang er indarbejdet i notatet. Beskæftigelsesministeriet har henholdt sig til Arbejdsdirektoratet bemærkninger. III. Baggrund A. A-kasserne 17. A-kasserne er private organisationer, hvis aktiviteter finansieres med både offentlige og private midler. A-kassernes udgifter til dagpenge, efterløn mv. til medlemmer refunderes fuldt ud af offentlige midler. Beskæftigelsesministeren har i sit svar til et 20-spørgsmål af 15. november 2002 oplyst, at refusionen ikke kan overstige summen af dagpengebeløbene til medlemmerne. A-kasserne har ikke på noget tidspunkt rådighed over refusionsbeløbet, da ydelserne udbetales direkte fra Nationalbanken til de enkelte medlemmers konti i deres pengeinstitutter. De private midler er medlemskontingenter til a-kasserne, som er sammensat på følgende måde:

7 - 7 - Medlemsbidrag 2), ATP samt eventuelt efterlønsbidrag (beløb fastsat af myndighederne og betales til direktoratet én gang om måneden) Administrationsbidrag (beløb fastsat af de enkelte a-kasser til dækning af løn, lokaler, it mv.). 18. Det er a-kassernes opgave at varetage administrationen af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., herunder gennemføre rådighedsvurdering, udbetale dagpenge, feriedagpenge, efterløn og overgangsydelser samt yde vejledning og rådgivning til medlemmerne. 19. En a-kasse kan indgå en administrationsaftale med en tilknyttet faglig organisation om hel eller delvis varetagelse af a-kassens administrative opgaver, hvilket 29 ud af 33 a-kasser har benyttet sig af. Aftalen skal indeholde en beskrivelse af arten og omfanget af de opgaver, som er omfattet af aftalen, samt et budget for de forventede fællesudgifter og fordelingsnøgler. Der er fastsat en række krav til, hvordan fællesudgifter skal opgøres, beregnes, fordeles og afregnes, ligesom der er klare regler for, hvad aftalerne skal indeholde. De faglige organisationer er ikke underlagt noget offentligt tilsyn, og da der er tale om medlemsforeninger, er det alene op til medlemmerne af foreningen at reagere på utilfredsstillende forhold, herunder fx mistanke om svig. A-kasser, som helt eller delvist administreres af eller sammen med en faglig organisation, kan komme i en vanskelig situation, hvis den faglige organisation bliver udsat for økonomisk sammenbrud og derfor ikke kan opfylde sin del af administrationsaftalen. Beskæftigelsesministeren har i sit svar til et 20-spørgsmål af 15. november 2002 oplyst, at der ikke er hjemmel til at fratage en anerkendt a-kasse ret til at indgå administrationsaftale med en faglig organisation. 20. Siden september 2002 har det været muligt at oprette tværfaglige a-kasser for lønmodtagere og/eller selvstændige erhvervsdrivende samt fagligt afgrænsede a-kasser, hvis område dækker både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Indtil 2) En a-kasse skal for hvert medlem indbetale et medlemsbidrag til staten, som dækker en del af de udbetalte forsikringsydelser.

8 - 8 - lovændringen trådte i kraft den 1. september 2002, skulle alle a-kasser være fagligt afgrænsede og enten omfatte lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende. En enkelt a-kasse for lønmodtagere Kristelig a-kasse var dog tværfaglig i kraft af særlig lovhjemmel. Formålet med lovændringen var at fremme fleksibiliteten på arbejdsmarkedet, øge medlemmernes valgmuligheder, forbedre mulighederne for at give ledige medlemmer tilbud, der rækker uden for deres hidtidige fagområde, samt øge konkurrencen mellem a-kasserne med henblik på at opnå bedre medlemsservice og lavere administrationsomkostninger. B. Arbejdsdirektoratet 21. Arbejdsdirektoratet er en enhed under Beskæftigelsesministeriet, der fører tilsyn med a-kassernes administration af reglerne om arbejdsløshedsforsikring. Der er oprettet en særlig tilsynsafdeling med 3 tilsynskontorer under direktoratet, som skal sikre, at a-kasserne administrerer arbejdsløshedsforsikringslovens regler korrekt samt afdække og forebygge misbrug af dagpengesystemet. Det er lovbestemt, at alle a- kasser skal revideres af en statsautoriseret revisor. 22. Under ministeriet er der nedsat et tilsynsråd for arbejdsløshedsforsikringen (Tilsynsrådet), hvis hovedopgave er at rådgive ministeren i spørgsmål om direktoratets tilsynsvirksomhed og tilse, at direktoratets tilsyn med a-kasserne forløber tilfredsstillende. Direktoratet aflægger halvårlige tilsynsrapporter til Tilsynsrådet og orienterer Tilsynsrådet om tilsynsafdelingens arbejde ved møder ca. 4 gange om året. IV. Er Arbejdsdirektoratets lovpligtige tilsyn med de tværfaglige a-kasser tilfredsstillende? 23. Rigsrevisionen har undersøgt direktoratets tilsyn med udgangspunkt i regelgrundlaget for tilsynet og via stikprøver vurderet, om direktoratet har foretaget det lovpligtige tilsyn, samt om direktoratet har reageret på eventuelle problemer, som direktoratet har registreret i forbindelse med tilsynet med administrationen af dagpengeområdet.

9 - 9 - A. Direktoratets regelgrundlag og tilsynsopgaver 24. Arbejdsdirektoratets tilsyn udspringer af arbejdsløshedsforsikringslovens kap. 14, som angiver de overordnede rammer for direktoratets tilsyn. Arbejdsløshedsforsikringsloven er udmøntet i 102 bekendtgørelser, der indeholder de konkrete regler, som direktoratet vurderer a-kassernes administration op imod. Ifølge direktoratet er det dog primært de bekendtgørelser, der konkret og indholdsmæssigt beskriver medlemmernes rettigheder og pligter, som er genstand for tilsynet med a-kasser. Direktoratet har med udgangspunkt heri udarbejdet en arbejdsgangbeskrivelse af 23. juni 2004 for de 3 tilsynskontorers gennemgang af a-kassernes revisionsprotokollater. Endelig har direktoratet udarbejdet en række tjekskemaer, som skal danne grundlag for tilsynet, fx ved gennemgang af årsregnskaber, administrationsaftaler og behandling af sager i rådighedstilsynet. 25. Rigsrevisionen har bedt direktoratet redegøre for direktoratets overordnede planlægning eller strategi for tilrettelæggelsen af tilsynet med a-kasserne. Af direktoratets strategipapir fremgår det, at direktoratet gennemfører et rullende og målrettet tilsyn, der planlægges ud fra kriterier om væsentlighed og risiko. Direktoratet har herudover oplyst, at tilsynet består af relativt faste opgaver, der enten udføres løbende, eller som er årligt tilbagevendende. Herudover gennemfører direktoratet hvert år forskellige projekter, der ligger ud over de faste opgaver. De faste opgaver er beskrevet i loven/bekendtgørelserne og/eller fremgår af direktoratets resultat-/kontorkontrakter. Af faste opgaver kan nævnes rådighedstilsynet, regnskabstilsynet, gennemgang af revisionsprotokollater i forhold til økonomi, administration og it-sikkerhed samt administrationsundersøgelser. De forskellige projekter fastsættes hvert år i forbindelse med indgåelse af både resultat- og kontorkontrakterne. Som eksempel på et projekt i 2004 er en undersøgelse af nye administrationsområder i 4 a-kasser. Mere specifikke valg fx hvilke a-kasser der skal gennemgås særligt grundigt eller fokusområder i de årlige administrationsundersøgelser baseres typisk på de enkelte tilsynskontorers erfaringer og viden om de konkrete områder.

10 B. Tilsyn med a-kassernes regnskab og revision 26. Rigsrevisionen undersøger årligt direktoratets tilsyn med a-kasserne i forbindelse med den finansielle revision. Således har Rigsrevisionen foretaget en udvidet gennemgang af direktoratets årsrapport for 2003 samt en revision af tilskud til arbejdsløshedsdagpenge, efterløn og overgangsydelser mv. i 2003 og i 2004 gennemgået direktoratets tilsyn med a-kassernes årsregnskaber. Konklusionerne er, at området samlet set fungerer tilfredsstillende. 27. Rigsrevisionen har i denne forundersøgelse vurderet, om direktoratets tilsyn med de tværfaglige a-kassers årsregnskaber og revision er tilfredsstillende. Gennemgangen har vist, at direktoratet løbende modtager og gennemgår a-kassernes regnskaber mv. samt sender eventuelle opklarende spørgsmål og kritikpunkter til høring i a-kasserne. Direktoratet foretager, efter regnskabsanalysen er afsluttet, en risikovurdering af den enkelte a-kasse til det efterfølgende års revision. Ud fra en risiko- og væsentlighedsbedømmelse foretages der enten en mindre eller en normal revision. Direktoratet har oplyst, at der højest kan foretages en mindre revision 2 år i træk på en a-kasse. Sondringen mellem en mindre og en normal revision blev, bl.a. på Rigsrevisionens opfordring, indført i 2000 med det formål at fremskynde afslutningen af regnskabsgennemgangen uden at skulle bruge ekstra ressourcer. 28. Gennemgangen har desuden vist, at direktoratet har gennemgået a-kassernes administrationsaftaler med de faglige organisationer og via brevveksling med a-kasserne sikret, at administrationsaftalerne blev bragt i overensstemmelse med kravene til aftalerne. A-kasserne skal årligt indsende administrationsaftaler til orientering, og den egentlige sagsbehandling sker i forbindelse med gennemgangen af årsregnskaberne. Direktoratets kontrol og tilsyn med administrationsaftalerne gennemføres med udgangspunkt i et tjekskema. 29. Gennemgangen har endelig vist, at direktoratet udfører en række kontrolopgaver i forlængelse af regnskabstilsynets arbejde, herunder kontrol af uretmæssig udbetalt refusionsbeløb og inddrivelse af tilbagebetalingskrav. Direktoratet har siden 1999 foretaget systematiske og sammenlignende undersøgelser af kvaliteten af a-kassernes afgørelser i tilbagebetalingssager. Undersøgelserne er forelagt Tilsynsrådet.

11 På baggrund af ovennævnte gennemgang og interviews med direktoratet er det min vurdering, at direktoratets tilsyn med a-kassernes økonomi er tilfredsstillende. C. Tilsyn med a-kassernes dagpengeadministration 31. Direktoratet skal ifølge loven foretage administrationsundersøgelser via tilsynsbesøg i a-kasserne. Ved tilsynsbesøgene undersøger direktoratet forretningsgangene og administrationen af reglerne om arbejdsløshedsdagpenge og efterløn mv. Det gælder bl.a. regler vedrørende beregning af dagpengesats, supplerende dagpenge, arbejdsophør og beskæftigelseskrav, herunder krav om at medlemmer skal stå til rådighed og være aktivt arbejdssøgende. Direktoratet udvælger som nævnt administrationsundersøgelserne ud fra kontorernes erfaringer og viden med de konkrete områder. Rigsrevisionens gennemgang har vist, at direktoratet har foretaget årlige administrationsundersøgelser af forskellige emner, og at der er fulgt op på disse med hørings- og afslutningsskrivelser. I 2003 undersøgte direktoratet a-kassernes administration af reglerne om G-dage, overskydende timer, supplerende dagpenge og arbejdsophør, mens direktoratet i 2004 undersøgte a-kassernes afgørelser om svig og a-kassernes administration af fleksibel efterløn. Eftersom reglerne om a-kassernes dagpengeadministration er et komplekst og omfangsrigt lovområde, kan der gå en årrække mellem undersøgelser af a-kassernes administration af forskellige områder. 32. Derudover gennemgår direktoratet årligt samtlige a-kassers revisionsprotokollater og følger op på revisors eventuelle kritiske bemærkninger om administrationen. Rigsrevisionens gennemgang har vist, at direktoratet har gennemgået a-kassernes revisionsprotokollater i forbindelse med dagpengeadministration og fulgt op på eventuelle kritiske bemærkninger fra revisor. 33. Endelig foretager direktoratet årlige projektundersøgelser. Fx foretog direktoratet i 2004 en undersøgelse af nye administrationsområder i 4 a-kasser (2 fagligt afgrænsede og 2 tværfaglige), som efter lovændringen i september 2002 har optaget nye medlemsgrupper (lønmodtagere og/eller selvstændige). DL-a var udvalgt som én af de 4, da den var en nyetableret tværfaglig a-kasse. Direktoratet konstaterede, at der i de 2 tværfaglige a-kasser var en del fejl i forhold til administrationen af dagpenge-

12 området. Direktoratet vurderede, at fejlene skyldtes, at a-kasserne som noget nyt skulle administrere regler for både lønmodtagere og selvstændige. Direktoratet er i færd med at følge op over for a-kasserne. Derudover gennemfører direktoratet årligt benchmarking af a-kasserne, hvor alle a-kassers administration på udvalgte områder sammenlignes. Formålet med sammenligningerne er at skabe større gennemsigtighed i a-kassesystemet og anspore a-kasserne til at kvalitetsudvikle sig. 34. Jeg mener, på baggrund af ovennævnte gennemgang samt interviews, at direktoratet følger op på væsentlige bemærkninger, og at direktoratets tilsyn med a-kassernes dagpengeadministration er tilfredsstillende. I betragtning af reglernes omfang og kompleksitet mener jeg dog, at direktoratet i den rullende planlægning af tilsynet, med udgangspunkt i lovkravene og en samlet vurdering af risiko og væsentlighed, bør sikre, at tilsynet dækker alle a-kassernes lovpligtige opgaver vedrørende dagpengeadministration over en årrække. D. Tilsyn med a-kassernes it-sikkerhed 35. Direktoratet foretager en årlig standardgennemgang af samtlige a-kassers revisionsprotokollater vedrørende it-sikkerhed. Rigsrevisionens gennemgang har vist, at direktoratet gennemgår og vurderer revisors udtalelse om administrationen af a-kassernes it, og at direktoratet følger op på væsentlige bemærkninger. Direktoratet udarbejdede i 2003 en oversigt over deres gennemgang af a-kassernes revisionsprotokollater i forhold til a-kassernes it-sikkerhed, hvoraf det bl.a. fremgår, om gennemgangen har givet eventuelle bemærkninger, som direktoratet skal følge op på det efterfølgende år. Direktoratet har oplyst, at direktoratet vil fortsætte med at udarbejde årlige oversigter over deres protokollatgennemgang. 36. Ud fra ovenstående gennemgang og interviews mener jeg, at direktoratets tilsyn med de tværfaglige a-kassers it-sikkerhed er tilfredsstillende.

13 E. Rådighedstilsynet 37. Direktoratets rådighedstilsyn blev etableret i Formålet er at kontrollere og vurdere a-kassernes afgørelser i rådighedsspørgsmål, der opstår som følge af indberetninger fra Arbejdsformidlingen (AF). AF sender en elektronisk indberetning til a- kassen, hvis et medlem ikke er dukket op til et kursus, arbejde mv. A-kassen stopper herefter udbetaling af dagpenge og undersøger, om medlemmet er til rådighed for arbejdsmarkedet. Direktoratet har oplyst, at rådighedstilsynet fra 1. juli 2003 er udvidet fra at omfatte ca sager til at omfatte ca sager årligt. 38. Direktoratet skelner mellem 3 former for rådighedsvurderinger: 1. Positive rådighedsvurderinger er sager, hvor medlemmet generelt set er til rådighed for arbejdsmarkedet. Ved positive rådighedsvurderinger sker der således som udgangspunkt ikke indgreb i medlemmets dagpenge. Medlemmet vil dog kunne blive tildelt en sanktion i form af en effektiv karantæne på 3 uger, hvis der ikke har været en gyldig grund til afslaget/ophøret. For at sætte ekstra fokus på a-kassernes administration af rådighedsreglerne har direktoratet siden juli 2003 skullet kontrollere alle rådighedsvurderinger i sager, der kan udløse en sanktion, men hvor denne ikke er givet. 2. Negative rådighedsvurderinger er sager, hvor medlemmet ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet i en periode, fx på grund af børnepasningsproblemer eller sygdom. Medlemmet vil blive udelukket, til den pågældende igen er til rådighed. Herudover vil medlemmet som ved de positive rådighedsvurderinger kunne blive tildelt en sanktion i form af en effektiv karantæne på 3 uger. Direktoratet kontrollerer også her alle rådighedsvurderinger i sager, der kan udløse en sanktion, men hvor denne ikke er givet. Direktoratet skal føre tilsyn med de øvrige negative hændelser ved stikprøver. 3. Irrelevante rådighedsvurderinger er sager, hvor medlemmet ikke har pligt til at stå til rådighed, fx fordi medlemmet er kommet i varigt/midlertidigt arbejde. Medlemmet er dermed ikke berettiget til dagpenge på hændelsestidspunktet. Direktoratet skal føre tilsyn med disse sager ved stikprøver.

14 Gennemgangen har vist, at direktoratet kontrollerer alle positive rådighedsvurderinger fra a-kasserne. Direktoratet har oplyst, at det er et krav, at a-kasserne skal indsende alle positive rådighedsvurderinger senest 1 måned efter, at a-kassen har registreret hændelsen i AMANDA. Direktoratet fører hvert kvartal kontrol med, at direktoratet modtager alle sager ved at sammenkøre oplysninger indsendt fra den enkelte a-kasse med oplysninger i AMANDA s Datawarehouse. Direktoratet har endvidere oplyst, at der pr. 1. oktober 2004 fortsat mangler indberetning fra a-kasserne for ca. 20 sager vedrørende 4. kvartal Gennemgangen har vist, at direktoratet følger op over for de pågældende a-kasser. 40. Gennemgangen har desuden vist, at direktoratet vurderer og fører kontrol med a-kassernes øvrige administration af reglerne om rådighed ved at foretage stikprøver blandt alle 3 former for rådighedsvurderinger. Hvert år foretager direktoratet tilsyn med, hvor mange procent af a-kassernes afgørelser der er forkerte den såkaldte fejlprocent. En forkert afgørelse er ifølge direktoratet en afgørelse, der som følge af direktoratets tilsyn er endt med en anden afgørelse end den, som a-kassen oprindeligt har truffet. De typiske fejl er enten, at a-kassen har foretaget en forkert vurdering af medlemmets rådighed på hændelsestidspunktet eller udbetaling af uretmæssige dagpenge. A-kassernes forkerte afgørelser kan både være til ugunst og gunst for medlemmerne. Ifølge direktoratets undersøgelser er kvaliteten af a-kassernes rådighedsafgørelser blevet markant forbedret siden I 1995 havde a-kasserne en fejlprocent på omkring 30 %, mens fejlprocenten i 2003 var på 4,4 %. Direktoratets målsætning for 2002 og 2003, som fremgår af resultatkontrakterne med Beskæftigelsesministeriet, har været fastsat til en fejlprocent på maks. 3,3 %. Direktoratet opnåede ikke dette mål hverken i 2002 og Direktoratet har oplyst, at der er tale om en retningsangivelse for, hvor mange fejl a-kasserne samlet bør have, da direktoratet ikke har en direkte indflydelse på, om målet opfyldes. Direktoratets målsætning for 2004 er fortsat en fejlprocent på maks. 3,3 %, men direktoratet har oplyst, at direktoratet er i gang med at overveje nye principper for målfastsættelsen. Direktoratets mål for a-kassernes fejlprocent i rådighedstilsynet tog udgangspunkt i resultatet for det foregående år. Konkret har det været fejlprocenten i de 5 bedste a-kasser (med over 20 sager), der har været bestemmende for det følgen-

15 de års målsætning. Dette princip blev formuleret i slutningen af 1990 erne, hvor der fortsat var problemer med de høje fejlprocenter. I 2003 viste direktoratets rådighedsundersøgelse, at fejlprocenten i de 5 bedste a-kasser var tæt på nul, men det er ifølge direktoratet hverken hensigtsmæssigt eller realistisk at stille krav om en generel fejlprocent tæt på nul. Direktoratets rådighedsundersøgelse i 2003 har således vist, at der var i alt 20 forkerte afgørelser ud af 453 sager. Ud af de 20 forkerte afgørelser var de 9 forekommet i a-kasser, som hver kun havde én forkert afgørelse. Det vil sige, at en a-kasse, der fx havde én fejl i 23 sager, havde en fejlprocent på 4,3 %. Derfor er direktoratet i gang med at formulere nye principper for målfastsættelsen af fejlprocenten, der afspejler et mere realistisk krav til a-kasserne, og som kan medvirke til, at direktoratets resultatmål kan opfyldes. 41. På baggrund af ovenstående gennemgang mener jeg, at direktoratets rådighedstilsyn er tilfredsstillende. 42. Gennemgangen af direktoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser har samlet vist, at direktoratet i overensstemmelse med arbejdsløshedsforsikringsloven gennemfører et omfattende og grundigt tilsyn. På baggrund heraf er det min vurdering, at direktoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser er tilfredsstillende. V. Har Beskæftigelsesministeriet sikret, at DL-a levede op til kravene, da ministeriet anerkendte a-kassen? 43. DL-a blev oprettet af fagforeningen Danmark og fagforeningerne Funktionærkartellet/Teknikersammenslutningen og blev anerkendt som tværfaglig a-kasse i september Landsformanden for både a-kassen og begge fagforeninger har været genstand for meget presseomtale, dels fordi han i 1998 fik en dom for dagpengesvig, dels fordi han er blevet beskyldt for at anvende fagforeningernes midler til private formål. 44. Rigsrevisionen har vurderet, om a-kassen levede op til lovkravene, da den blev anerkendt. Det er Beskæftigelsesministeriet, der i samarbejde med Arbejdsdirektoratet forestår anerkendelsen af a-kasser. Ifølge lov om arbejdsløshedsforsikring mv. er der 3 overordnede krav, der skal opfyldes ved anerkendelsen af en ny a-kasse. For

16 det første kan en a-kasse anerkendes, hvis den er fagligt eller tværfagligt afgrænset og dækker lønmodtagere og/eller selvstændige. For det andet skal a-kassens vedtægt være i overensstemmelse med en standardvedtægt, som bl.a. vedrører a-kassens ledelse, regnskab og revision samt vedtægtsændringer og formuens anvendelse ved anerkendelsens bortfald. For det tredje skal a-kassen have mindst medlemmer, som opfylder en række betingelser vedrørende bopæl, alder og beskæftigelse. 45. Med hensyn til lovkravene om a-kasseafgrænsning har gennemgangen vist, at DL-a ved anerkendelsen opfyldte de krav til afgrænsning, der er opstillet i loven, idet DL-a er en tværfaglig a-kasse for lønmodtagere og selvstændige. 46. Med hensyn til lovkravene om vedtægter har gennemgangen vist, at direktoratet har gennemgået DL-a s vedtægter og via brevveksling med a-kassen sikret, at disse blev bragt i overensstemmelse med standardvedtægterne. I forbindelse med gennemgangen af DL-a s vedtægter påpegede direktoratet bl.a., at der i udstrakt grad var personsammenfald mellem forretningsudvalget, hovedbestyrelsen og delegeretmøderne. Personsammenfaldet bestod i, at landsformanden samt de 2 næstformænd for a-kassen var repræsenteret og havde stemmeret i hovedbestyrelsen, forretningsudvalget og delegeretmøderne. Problemet var ifølge direktoratet især, at hovedbestyrelsen var repræsenteret og havde stemmeret på delegeretmøderne. Direktoratet bemærkede over for DL-a, at der i a-kasser med tilsvarende konstruktioner er en udtrykkelig begrænsning i hovedbestyrelsens stemmeret ved delegeretmøderne. Direktoratet godkendte dog vedtægterne med henvisning til, at medlemmerne havde indirekte adgang til møderne via deres repræsentanter fra afdelingerne, og at spørgsmålet om hovedbestyrelsens stemmeret ved delegeretmøderne var et foreningsretligt spørgsmål, der i sidste instans var et domstolsanliggende. DL-a gennemførte efterfølgende ikke begrænsninger i hovedbestyrelsens stemmeret på delegeretmøderne med henvisning til, at hovedbestyrelsens andel af det samlede stemmetal er så lav, at habilitetsproblemet fortoner sig. 47. Med hensyn til medlemskravene har gennemgangen vist, at Beskæftigelsesministeriet anerkendte DL-a den 30. september 2002 med henvisning til en attestation fra

17 DL-a s statsautoriserede revisor. Af attestationen fremgår det, at der på ansøgningstidspunktet var mindst medlemmer af den (ikke-anerkendte) a-kasse, der opfyldte betingelserne for optagelse i (den anerkendte) a-kassen. Direktoratet har efterfølgende oplyst til Rigsrevisionen, at direktoratet ved medlemmer forstår personer, som skriftligt og utvetydigt har meldt sig ind i en ikke-statsanerkendte a-kasse, fx ved underskrift på en indmeldelsesblanket. Direktoratet har endvidere over for Rigsrevisionen påpeget, at det ikke er muligt for a-kasserne at registrere medlemmer, før a-kassen er anerkendt, og at det i praksis må anses for usandsynligt, at en helt ny a-kasse kan registrere medlemmer i perioden umiddelbart efter anerkendelsen. Jeg kan dermed konstatere, at ministeriets anerkendelse ikke bygger på registrerede medlemmer, men på tilsagn via indmeldelsesblanketter. Jeg mener i lyset heraf, at ministeriet bør sørge for, at det af regelgrundlaget fremgår, hvordan medlemmer skal defineres. 48. I et 20-spørgsmål fra januar 2003 til beskæftigelsesministeren blev ministeren spurgt, om han var sikker på, at DL-a havde medlemmer eller derover, da den blev anerkendt. Ministeren svarede, at han var sikker og henviste til ovennævnte attestation fra DL-a s statsautoriserede revisor. Samtidig anførte ministeren, at a-kassen skulle have mindst medlemmer ved regnskabsårets udgang. Ministeren henviste til lovens 37, ifølge hvilken anerkendelsen af en a-kasse bortfalder ved udgangen af vedkommende regnskabsår, hvis a-kassen ikke opfylder betingelserne for at blive anerkendt. DL-a opfyldte betingelserne, da DL-a havde meddelt direktoratet, at man den 31. december 2002 havde medlemmer. Jeg kan således konstatere, at ministeren tolker loven således, at det reelle antal registrerede medlemmer af a-kassen først skal opgøres ved regnskabsårets afslutning. 49. Rigsrevisionens gennemgang har vist, at DL-a ifølge de statslige medlemsbidrag, som a-kassen indbetaler til direktoratet, havde medlemmer den 1. november, den 1. december og medlemmer den 31. december I begyndelsen af 2003 blev direktoratet i forbindelse med en samtale med landsformanden opmærksom på, at DL-a s afregning for medlemsbidrag ikke skete efter direktoratets retningslinjer. Direktoratet bad derfor a-kassens revisor om at gennem-

18 gå medlemsoplysningerne og konstatere, om a-kassen havde det fornødne antal betalende medlemmer pr. 1. januar I marts 2003 erklærede revisor, at antallet af medlemmer pr. 1. januar 2003 udgjorde 9.330, men at medlemstallet for februar 2003 nu var oppe på Direktoratet meddelte på baggrund heraf DL-a, at direktoratet ikke ville foretage sig yderligere. 50. Gennemgangen har vist, at DL-a blev anerkendt på baggrund af tilsagn via indmeldelsesblanketter i september 2002, og at DL-a herefter påbegyndte registreringen af medlemmerne. Ved regnskabsårets udgang vurderede direktoratet på baggrund af et tilsynsbesøg, hvor direktoratet gennemgik tilsagn via indmeldelsesblanketter, at DL-a ville nå registrerede medlemmer ved årets udgang. Efterfølgende viste det sig imidlertid, at DL-a s afregning for medlemsbidrag ikke var korrekt, og at DL-a s reelle medlemstal ved regnskabsårets udgang kun havde udgjort DL-a nåede først korrekt registrerede medlemmer i februar Jeg mener, at anerkendelsen af DL-a er sket på et usikkert grundlag i forhold til lovens krav om medlemmer ved anerkendelsen, idet gennemgangen har vist, at DL-a hverken havde registrerede medlemmer ved anerkendelsen eller ved udgangen af regnskabsåret I betragtning af at medlemstallet blev opnået primo 2003, og at tallet allerede ultimo 2003 havde nået ca medlemmer, er jeg dog enig i direktoratets beslutning om ikke at foretage sig yderligere i sagen. Jeg vil anbefale ministeriet at sørge for, at det af regelgrundlaget fremgår, hvordan medlemmer skal defineres. Jeg har desuden anbefalet ministeriet at afklare eksplicit, hvordan lovkravet om medlemmer ved anerkendelsen af a-kassen kan overholdes. Fx kunne ministeriet stille krav om, at a-kassen inden for 3 måneder efter anerkendelsen skal have registreret medlemmer. 52. Direktoratet har i høringsfasen tilkendegivet, at direktoratet ikke finder, at anerkendelsen er sket på et usikkert grundlag, da der på anerkendelsestidspunktet forelå dokumentation for, at personer skriftligt og utvetydigt havde meldt sig ind i den ikke-anerkendte a-kasse. Direktoratet vil imidlertid på baggrund af Rigsrevisionens notat drøfte med Beskæftigelsesministeriets departement, om det vil være hen-

19 sigtsmæssigt at skærpe reglerne, fx med krav om at en anerkendt a-kasse inden for 3 måneder efter anerkendelsen skal have registreret medlemmer. 53. Jeg mener dog fortsat, at anerkendelsen er sket på et usikkert grundlag af ovennævnte grunde. Jeg synes derfor, at det er positivt, at direktoratet vil drøfte med Beskæftigelsesministeriets departement, om det vil være hensigtsmæssigt at skærpe reglerne. VI. Har Arbejdsdirektoratets konkrete tilsyn med DL-a været tilfredsstillende? 54. Som tidligere nævnt består direktoratets tilsyn af gennemgang af a-kassernes årsregnskaber, revisionsprotokollater og administrationsaftaler, gennemførelse af administrationsundersøgelser, herunder tilsynsbesøg, samt benchmarking af alle a-kasser på udvalgte områder. Rigsrevisionen har vurderet, om direktoratet har gennemført ovenstående tilsyn med DL-a, samt om direktoratet har reageret i tilstrækkeligt omfang på eventuelle problemer under hensyn til, at der er tale om en ny a-kasse og den offentlige interesse for a-kassen og landsformanden. 55. Gennemgangen har vist, at direktoratet i oktober 2002 har tilbudt a-kassen assistance og vejledningsforløb. Desuden har direktoratet foretaget et tilsynsbesøg i december 2002 for at få overblik over, hvor langt a-kassen var nået i etableringen af sin administration. Det var direktoratets vurdering, at det var et problem, at a-kassen manglede medarbejdere med erfaring i overordnet ledelse, planlægning og organisering. Direktoratet informerede derfor Beskæftigelsesministeriet i et notat af 11. december 2002 om, at direktoratet ville følge a-kassen tæt i etableringsfasen såvel i forhold til opbygningen af a-kassens administration som i forhold til håndteringen af regelsættet. 56. Gennemgangen har endvidere vist, at direktoratet har modtaget og gennemgået administrationsaftalerne, årsregnskaberne og revisionsprotokollaterne i forhold til regnskab og økonomi, dagpengeadministration og it-sikkerhed samt reageret tilfredsstillende i forhold hertil. Desuden har direktoratet anmodet om og modtaget halvårs-

20 regnskab for 2004, fordi direktoratet ønsker at følge a-kassens økonomiske situation tæt i etableringsfasen. 57. Direktoratet har foretaget 9 tilsynsbesøg i DL-a siden a-kassens oprettelse og fulgt op på de konstaterede problemer i forbindelse med DL-a s administration af dagpengeområdet. Direktoratet har ved et møde med Rigsrevisionen oplyst, at deres tilsynsbesøg i juni 2004 havde vist, at der var problemer i forhold til håndtering af reglerne af dagpengeudbetalinger i praksis. Problemerne er bl.a., at der er sket fejludbetalinger, og at blanketmaterialet ikke er blevet anvendt korrekt. Direktoratet er i gang med at undersøge, om problemerne skyldes manglende rutine i sagsbehandlingen. DL-a er først nu for alvor begyndt at administrere dagpengeudbetalinger, da det kun er beskæftigede medlemmer, som kan optages/overflyttes til a-kassen. Direktoratet har derfor fulgt op med besøg i afdelingerne i Århus, Ålborg og Odense i efteråret Resultaterne af tilsynsbesøgene foreligger ikke på nuværende tidspunkt. 58. Rigsrevisionen har gennemgået direktoratets rådighedsvurdering af DL-a. Gennemgangen viste, at direktoratet siden a-kassens oprettelse og indtil 13. oktober 2004 i alt har gennemgået 34 sager i relation til rådighedstilsynet. De 27 sager indgik i direktoratets undersøgelse af a-kassens fejlprocent for 1. og 2. kvartal De 7 resterende sager indgik i direktoratets udvidede rådighedstilsyn. Tilsynet viste, at der ikke var forkerte afgørelser i a-kassens sager. Én sag er dog fortsat under behandling. 59. I 2003 indgik DL-a endvidere i direktoratets tilbagebetalingsundersøgelse. Direktoratet har oplyst og dokumenteret, at DL-a fra september 2002 til oktober 2004 i alt har tilbagebetalt kr. til dækning af fejludbetalte ydelser. Beløbet dækker fejludbetalinger vedrørende 163 personer. Direktoratet har oplyst, at DL-a dermed har en lavere fejludbetalingsrate end andre a-kasser, som har det samme udbetalingsniveau for dagpenge.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om løntilskudsordningen (beretning nr. 12/04) 3. august 2007 RN A103/07 1. I mit notat af 28. juni 2005 tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville følge

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2008 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser.

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægter Ledernes Arbejdsløshedskasse Forord Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægten beskriver i hovedtræk medlemmernes

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om tilskud til frie skoler (beretning nr. 7/99) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Vedtægter for A-kassen LH

Vedtægter for A-kassen LH Vedtægter for A-kassen LH Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1 A-kassen LH har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Konkurrencen mellem a-kasserne skærpes løbende. Alle a-kasser har fokus på pris og kvalitet.

Konkurrencen mellem a-kasserne skærpes løbende. Alle a-kasser har fokus på pris og kvalitet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Samlet regnskabsoversigt (t.kr.)... 4 Ledelsens påtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæring... 5 Regnskabsoplysninger... 7 Refusionsregnskab

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 1. halvår 2008 ISBN

Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 1. halvår 2008 ISBN Status fra Arbejdsdirektoratets Tilsynsafdeling 1. halvår 2008 ISBN 978-87-91674-17-4 Arbejdsdirektoratet September 2008 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENFATNING... 2 KAPITEL 2 BENCHMARKING

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om AF s inddragelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser BEK nr 1142 af 30/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 10-22-0015 Senere ændringer til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

Kristelig A-kasse - Vedtægt

Kristelig A-kasse - Vedtægt Kristelig A-kasse - Vedtægt 1 Formål og hjemsted Kristelig A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet Juni 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs anvendelse af bagatel-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om utilsigtet brug af AMU (beretning nr. 3/2012) 18. januar 2016 RN

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (beretning nr. 9/2014)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter Fødevareforbundet NNF A-kassens vedtægter 2016-2020 AFSNIT 1 - FORMÅL OG HJEMSTED Formål og hjemsted 1 Fødevareforbundet NNF s Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008 Marts 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om revisionen af statsregnskabet for

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om udbetaling af uhævede feriepenge

Læs mere

VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE

VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE 1 2 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Det Faglige Hus - A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent Vedtægter for Danske A-kasser 1 Formål og hjemsted Stk. 1. Danske A-kasser er brancheorganisationen for de statsanerkendte arbejdsløshedskasser i Danmark. Stk. 2. Danske A-kassers formål er: at styrke

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

FOAS A-KASSE DELEGERETMØDE Regnskab FOAs A-kasse delegeretregnskab

FOAS A-KASSE DELEGERETMØDE Regnskab FOAs A-kasse delegeretregnskab FOAS A-KASSE DELEGERETMØDE 2016 Regnskab 2013-2015 FOAs A-kasse delegeretregnskab Indhold Indledning 3 Samlet regnskabsoversigt (t.kr.) 4 Ledelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring til Hovedbestyrelsen

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rundskrivelse nr. 26/08

Rundskrivelse nr. 26/08 Rundskrivelse nr. 26/08 19. juni 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Udlægning af kompetence til a-kasserne til at træffe afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration

Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration BEK nr 370 af 28/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 10-22-0024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere