Har nye arbejdsorganisationer og aflønningsformer fundet plads i danske virksomheder?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har nye arbejdsorganisationer og aflønningsformer fundet plads i danske virksomheder?"

Transkript

1 Har nye arbejdsorganisationer og aflønningsformer fundet plads i danske virksomheder? Tor Eriksson, Christoffer Ø. Poulsen og Niels Westergård-Nielsen Rapport Marts 2000

2 Published by Centre for Labour Market and Social Research Universitetsparken, Building Aarhus C, Denmark Editor: Peder J. Pedersen Copyrights: Tor Eriksson, Christoffer Ø. Poulsen og Niels Westergård-Nielsen ISSN

3 HAR NYE ARBEJDSORGANISATIONER OG AFLØNNINGSFORMER FUNDET PLADS I DANSKE VIRKSOMHEDER? Tor Eriksson Christoffer Ø. Poulsen Niels Westergård-Nielsen Center for Labour Market and Social Research Handelshøjskolen i Århus og Aarhus Universitet

4 1 INDLEDNING I de sidste år har der været en voksende interesse for forandringer i arbejdslivet: såvel for nye former at organisere arbejdet på som for nye aflønningsformer. Således ser man flere og flere artikler i medier og fagpresse, der enten beskriver eller foreskriver det nye fleksible arbejdsmarked, som man mener fører til højere produktivitet, større profitter og mere tilfredse medarbejdere. Transformationsprocesserne på arbejdsmarkedet ses af mange som en nødvendig og naturlig konsekvens af forandringerne i erhvervslivet: internationaliseringen, den hurtige teknologiske udvikling og det voksende behov for hurtigere at tilpasse produktionen til ændringerne i efterspørgselsstrukturen. Disse udviklingstræk stiller krav om et mere fleksibelt arbejdsmarked inden for virksomheder og organisationer, ligesom der stilles krav om, at man på de virksomhedsinterne arbejdsmarkeder afvikler de tidligere tayloristiske arbejdsorganisationer, som er bygget op omkring en typisk stiv og hierarisk struktur samt snævert definierede arbejdsopgaver. Dette indebærer på sin side ændringer i, hvordan jobbene designes i retning mod bl.a. øget kompleksitet, et højere kvalifikationsniveau, mere anvendelse af teamwork, mere delegering af ansvar til lavere niveauer i organisationen samt udvidede og forbedrede kommunikationssytemer inden for virksomhederne. Parallelt med disse forandringer sker der også ændringer i, hvordan medarbejderne er aflønnet. Som en følge af de nye arbejdsorganisationer og et mere fleksibelt arbejdsmarked vil den enkelte medarbejders aflønning i højere grad end tidligere blive knyttet til individets eller gruppens præstation. Ud over en øget anvendelse af præstationsbaseret løn vil det også blive nødvendigt for virksomhederne at bruge flere ressourcer på uddannelse af deres personale for at sætte det i stand til at klare de nye arbejdsopgaver og fungere i de nye arbejdsorganisationer. Dette er i grove træk, hvad mange mener er ved at ske - alternativt bør ske - i virksomheder og organisationer. Selv om mange artikler og bøger beskriver det nye arbejdsmarked, er der forholdsvis lidt empirisk viden om, hvorvidt de nye ledelses- og aflønningsformer er brugt i praksis. Dette gælder ikke kun Danmark, men også internationalt. Et første førsøg på at give et samlet billede og en sammenligning på tværs af OECD-landene findes i OECD s Employment Outlook fra Formålet med den foreliggende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført i maj-juni 1999, er at undersøge, i hvilket omfang det nye arbejdsmarked allerede er en realitet eller på vej at blive gennemført i virksomhederne i den private sektor i Danmark. Dette indebærer, at vi kan belyse, 1. i hvilket omfang danske virksomheder bruger nye former for arbejdsorganisation og aflønning af deres personale, 2. hvilken type virksomheder der benytter sig meget hhv. lidt af de nye arbejds- og aflønningsformer, 3. om visse former forekommer mere hyppigt og i kombination med hinanden, samt

5 2 4. om den nye arbejdsmarkedspraksis er forbundet med mere virksomhedsintern uddannelse. I denne rapport giver vi en kort præsentation af, hvordan virksomhederne har besvaret de centrale spørgsmål i undersøgelsen. Undersøgelsen blev gennemført af Danmarks Statistik i maj-juni Der blev rettet henvendelse til ca virksomheder inden for den private sektor alle med over 20 ansatte. Af disse besvarede 1600 spørgeskemaet. Anonymiteten i besvarelserne er sikret gennem behandlingen i Danmarks Statistik. Flere tidligere versioner af spørgeskemaet er diskuteret i en forskergruppe ved Center for Labour Market and Social Research (CLS). Gruppen består af Morten Bennedsen, Paul Bingley, Tor Eriksson, Birthe Larsen, Axel Werwatz og Niels Westergård-Nielsen. Den foreløbige behandling er foretaget af Tor Eriksson, Christoffer Ø. Poulsen og Niels Westergård- Nielsen, Handelshøjskolen i Århus og CLS. Af hensyn til de mange virksomheder, der har bidraget til undersøgelsen, har vi valgt hurtigt at udsende en foreløbig behandling af undersøgelsen, selv om den foreløbige analyse ikke i alle tilfælde giver en tilfredsstillende forklaring af besvarelsesmønstret. I den kommende tid vil vi foretage mere indgående analyser af data. Undersøgelsen er et led i et større forskningsprojekt, som drejer sig om at undersøge sammenhængen mellem virksomhedernes personalepolitik og deres præstationer. Dette projekt bygger i vid udstrækning på kvantitative data fra danske registre over ansatte og virksomheder. Undersøgelsen skal derfor ses som et interessant og mere kvalitativt præget supplement til de kvantitative analyser. Vi håber at kunne besvare en del af de spørgsmål, som nærværende publikation rejser, gennem analyser, der inddrager andre oplysninger om virksomhederne og deres ansatte. Projektet er støttet af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd samt Aarhus Universitets Forskningsfond.

6 3 Resumé Lønformer og ledelsesstruktur I den korte analyse af data præsenteret i denne publikation finder vi, at 41% af alle virksomheder har arbejdet med nye lønformer inden for de seneste 3 år. Udenlandsk ejerforhold synes at være en nøglefaktor, således at de udenlandsk ejede virksomheder i lidt højere grad har arbejdet med nye lønformer end danskejede. For alle grupper af medarbejdere er den kvalifikationsbaserede løn den mest almindelige. Denne lønform anvendes mest for virksomheder med over 1000 ansatte. De resultatafhængige lønformer som individuel bonus, team bonus, medarbejderaktier/optioner og overskudsdeling anvendes kun i meget beskedent omfang. Alligevel gælder, at de større virksomheder med over 1000 ansatte samtidig anvender de resultatafhængige lønformer med større hyppighed end de mindre virksomheder. Noget af forklaringen kan dog være, at man i kraft af størrelse anvender flere forskellige lønsystemer på samme tid, men ikke nødvendigvis over for de samme medarbejdere. Mens kvalifikationsløn således er accepteret af mange virksomheder, er det langt færre, der anvender resultatafhængige lønformer. Bonus anvendes mest på ledelsesplan (dog kun af 23%), og kun 12% af virksomhederne anvender det for funktionærer, hvor man ellers skulle have troet, at bonus kunne have været et incitamentsskabende tillæg til fast løn. Samtidig viser det sig, at en overvejende del af virksomhederne inden for de seneste 3 år har ændret ledelsesstrukturen. Men ligesom for lønstrukturændringer synes der ikke at være større ændringer i denne intensitet. Arbejdsmetoder Fra 16 til 45% af alle virksomheder anvender gruppestyring for de timelønnede med en stigende andel for større virksomheder. Jobrotation anvendes af 17%, mens kvalitetscirkler, TQM, benchmarking og projektorganisation anvendes af meget få (tabel 2.2). Flere af disse metoder anvendes for de månedslønnede. Også her viser det sig, at de udenlandsk dominerede virksomheder er mere med på noderne. Overenskomstspørgsmål På spørgsmålet, om virksomheden har en overenskomstmæssig lokalaftale, svarer hele 26% nej, for så vidt angår de timelønnede, og 60-80% nej for funktionærer, mellemledere og ledelse. Som ventet betyder udenlandsk ejerforhold mindre aftaletilbøjelighed, men forbavsende nok er der kun tale om 10 procentpoint lavere tilbøjelighed for de udenlandsk ejede.

7 4 Ansættelser/rekruttering Rekrutteringsspørgsmålene viser, at annonceringsudgifterne ved ansættelser er overraskende små for timelønnede, idet godt 40% af ansættelser af timelønnede skete uden annonceringsomkostninger. Årsagen er ikke, at AF spiller en stor rolle, idet kun 7% af alle ansættelser sker ved Af s mellemkomst (tabel 2.7). Det er mere sandsynligt, at en betydelig del af de timelønnede rekrutteres på virksomheden. Til gengæld bruges der let over kr. på funktionær- og ledelsesområdet (35% af alle funktionæransættelser koster over kr.). Antallet af modtagne ansøgninger ligger normalt på med lidt færre for timelønnede, men antallet afhænger tilsyneladende ikke særligt meget af, hvor mange penge der anvendes på annoncering, omend anvendelse af mere end kr. synes at give flere ansøgere. Forklaringen er givetvis, at de fleste virksomheder netop anvender tilstrækkelige midler til at få de optimale ansøgninger frem. Et lignende fænomen gør sig gældende ved antallet af personer, der kommer til samtale. Dette varierer ikke meget for personalegrupperne, og det mest hyppige antal interviews er 3-5. Langt de fleste jobsamtaler resulterede i én ansættelse for funktionærer og ledelse, mens det er lidt mere almindeligt at ansætte to eller flere, når det gælder timelønnede. Et andet aspekt af ansættelser, som afspejler udvælgelsen og opsigelsesvarsler er, hvor lang tid der går fra opslag til, at jobbet bliver besat. For de timelønnede går der kun få uger, mens funktionæransættelser let kan tage 4-5 uger, mens perioden er endnu længere for ledelse. En anden del af omkostningerne ved ansættelser er den tid, der medgår til oplæring af den nyansatte. Besvarelserne viser, at det nødvendige oplæringsomfang varierer meget. De fleste svarer, at timelønnede skal deltage i uformel oplæring i mere end timer. Kun 20% af virksomhederne mener, at en timelønnet kun behøver 0-20 timers oplæring. Funktionærer og ledelse kræver som ventet mere oplæring. Et andet spørgsmål er, hvor længe man skal have været ansat i virksomheden, før man kan sige, at han/hun kan varetage sit job på samme niveau som de allerede ansatte. Der er stor spredning i besvarelserne, men den hyppigste besvarelse for funktionærer er 6-12 måneder, mens den er 1-2 måneder for timelønnede. Et andet aspekt af ansættelserne er naturligvis, hvorfra personalet rekrutteres. Den vigtigste dimension synes her at være den afstandsmæssige dimension. For timelønnede er det endvidere sådan, at hovedparten rekrutteres på virksomheden, hvilket vel er udtryk for, at man i høj grad rekrutterer blandt tidligere ansatte. Den sidste dimension af ansættelser er fratræden. Vi har her spurgt, hvor stor en del af virksomhedernes fratrædelser der skyldes de ansattes opsigelser. Fordelingen af svarene er her totoppet. Langt de fleste siger, at kun 0-24% af alle fratrædelser uanset personalekategori skyldes de ansattes opsigelser. Kun et mindretal siger, at hovedparten af fratrædelserne skyldes de ansattes opsigelser. Den personlige indsats ses at være afgørende ved forfremmelser. Herefter kommer samarbejdsevne, viden og færdigheder. Mindst betydning synes anciennitet at have. Sammenligner

8 5 man med, hvad der bestemmer lønnen, er der en nogenlunde ligevægt på alle elementer her. Til trods for, at mange siger, at lønnen afhænger af præstation snarere end af anciennitet, anvender de fleste virksomheder alligevel timeløn. På spørgsmålet om hvorfor, siger de, at det skyldes, at medarbejderne udfører mange forskellige opgaver samtidig. Der er således ikke megen tvivl om, at man går ind for lønvariation, men at man har vanskeligt ved at gennemføre det. 59% af alle virksomheder angiver, at de anvender regelmæssig evaluering af en eller flere personalegrupper. Lidt under halvdelen af disse evalueringer foretages med anvendelse af objektive standarder. Sammenligningsgrundlaget er i betydeligt omfang kolleger i virksomheden. Kun ledelse og mellemledere sammenlignes med medarbejdere i andre virksomheder. Eksterne konsulenter er så godt som aldrig involveret i evalueringer. Intern uddannelse I spørgsmålet om, hvem der skal betale den interne uddannelse, er det afgørende spørgsmål i en teoretisk sammenhæng, om uddannelsen kan anvendes uden for virksomheden. Kan den det, må man forvente, at medarbejderen gennem en lavere løn kommer til at betale for en del af uddannelsen. For alle grupper finder vi, at hovedparten siger, at størstedelen eller en del af den virksomhedsinterne uddannelse kan anvendes uden for virksomheden. Alligevel siger hovedparten af virksomhederne, at de finansierer uddannelserne selv. Kun for de timelønnede spiller den offentlige sektor en rolle som finansieringskilde. Den overvejende del af uddannelsen foregår i arbejdstiden for de timelønnede og mindre og mindre, jo højere op i hierarkiet man kommer. Hovedparten af uddannelse for de timelønnede bliver leveret af tekniske skoler og AMU-skoler (32%), mens private konsulenter står for 24%. Leverandører og brancheorganisationer står hver for 15% af al uddannelse af virksomhedernes personale Det er dog samtidig sådan, at hovedparten af alle virksomheder (ca. 50%) siger, at deres medarbejdere ikke modtog nogen uddannelse (formel træning) i Kun mellem 10 og 20% af alle virksomhederne siger, at hovedparten af alle medarbejdere har modtaget uddannelse/træning.

9 6 1. Fakta om virksomheden Følgende afsnit beskriver en række fakta omkring de virksomheder, der indgår i undersøgelsen. Beskrivelsen indeholder således oplysninger om virksomhedernes størrelse, personaleafdeling, udenlandske ejerskabsforhold, medlemskab af arbejdsgiverforening, virksomhedens nuværende driftssituation, konkurrenceforhold etc. Tabel 1 viser den procentvise fordeling af en række fakta ved virksomhederne. Tabellen er opdelt i kategorier, der er relateret til virksomhedernes størrelse - målt via det totale antal ansatte. Det er således muligt for en given virksomhed at sammenligne sine respektive forhold med fakta om andre virksomheder af samme størrelse. Tabel 1 Virksomhedens størrelse målt som antal ansatte i relation til brug af personaleafdeling, arbejdsgiverforening samt udenlandske ejerskaberelationer Virksomhedens størrelse (total antal ansatte) < < Total % Virksomhederne fordelt efter størrelse Virksomheden har en særskilt personaleafdeling Virksomheden er ejet af et udenlandsk firma, dvs. med over 50% af egenkapitalen Virksomheden ejer et eller flere firmaer i udlandet, dvs. med over 50% af egenkapitalen Virksomheden er medlem af en arbejdsgiverforening De procentvise fordelinger af de 1605 virksomheders størrelser danner udgangspunkt for de efterfølgende fakta omkring personaleafdeling, udenlandske relationer samt arbejdsgiverforening. Eksempelvis skal de procentvise fordelinger i spørgsmålet vedr. særskilt personaleafdeling læses på følgende måde: De 14% indikerer, at 14% af de 1605 virksomheder har tilkendegivet, at de har en særskilt personaleafdeling. Ligeledes indikerer de 87% ud for størrelseskategorien 1000<, at 87%, af de 3% af de 1605 virksomheder, der tilhører denne størrelseskategori, har en særskilt personaleafdeling.

10 7 1.1 Personaleafdeling Det fremår af tabel 1, at 14% af virksomhederne har en særskilt personaleafdeling. Ligeledes fremgår det, at der er en klar sammenhæng mellem virksomhedens størrelse, og hvorvidt virksomheden har en særskilt personaleafdeling. Således har 34% af virksomhederne med ansatte en personaleafdeling, hvorimod kun 11% af virksomhederne med ansatte har en personaleafdeling. Efterfølgende fremgår det af nedenstående tabel, hvilket år den nuværende leder af personaleudviklingen blev ansat. Tabel 1.1 Hvilket årstal blev den nuværende leder af personaleafdelingen ansat? Årstal % Kumuleret % eller tidligere Total 100 Tabellen viser, at lidt under halvdelen (44%) af de nuværende ledere af de respektive personaleafdelinger, der - som det fremgår af tabel benyttes af 14% af virksomhederne, er ansat i perioden Virksomhedens administrerende direktør De respektive virksomheder blev bedt om at oplyse, hvorvidt de har en administrerende direktør, samt hvorvidt denne var rekrutteret internt i virksomheden eller udefra. Figur 1 Hvis virksomheden har en administrerende direktør, hvilket år tiltrådte vedkommende denne stilling? 10% 6% 1995 eller tidligere 7% 6% % 1999 Det fremgår af figur 1, at for 71% af de virksomheder, der har en administrerende direktør, har denne været ansat siden 1995 eller tidligere. Ligeledes kan det oplyses, at for 65% af virksomhedernes vedkommende er den administrerende direktør rekrutteret internt.

11 8 1.3 Udenlandsk ejerskabsforhold Mht. udenlandsk ejerskab er 22% af de 1605 virksomheder ejet af et udenlandsk firma. Ligeledes ejer 24% af de adspurgte virksomheder et eller flere firmaer i udlandet. For begge spørgsmål er der en tendens, der peger på en sammenhæng mellem udenlandsk ejerskabsforhold og virksomhedens størrelse. Yderligere er det interessant at undersøge eventuel sammenhæng mellem de i tabel 1 nævnte forhold vedr. udenlandsk ejerskabsforhold. Tabel 1.3 viser således sammenhængen mellem virksomheder, der ejer et eller flere udenlandske firmaer, og hvorvidt disse virksomheder selv er ejet af et udenlandsk firma og vice versa. Tabel 1.3 Sammenhæng mellem virksomheder, der er ejet af et udenlandsk firma med over 50% af egenkapitalen, og virksomheder, der er ejet af et eller flere udenlandske firmaer med over 50% af egenkapitalen* Ejer udenlandsk firma med over 50% af egenkapitalen Ejer ikke udenlandsk firma med over 50% af egenkapitalen % Total Ejet af udenlandsk firma med over 50% af egenkapitalen Ikke ejet af udenlandsk firma med over 50% af egenkapitalen Total *De kursive procentsatser er summeret horisontalt, hvorimod de resterende procentsatser er summeret vertikalt. Det er således muligt at sammenligne de virksomheder, der ejer et eller flere udenlandske firmaer, med de virksomheder, der er udenlandsk ejet. Af ovenstående tabel fremgår det, at 27% af de virksomheder, der indgår i udenlandsk ejerskab, samtidig ejer et eller flere firmaer i udlandet. Endeligt konkluderes, at antallet af virksomheder, der enten ejer et udenlandsk datterselskab eller selv er et datterselskab af et udenlandsk firma, i forhold til samtlige adspurgte virksomheder udgør 38% - dvs. 38% af de adspurgte virksomheder indgår i en væsentlig ejerskabsmæssig udenlandssammenhæng. 1.4 Medlemskab af arbejdsgiverforening Størstedelen (74%) af virksomhederne er medlem af en arbejdsgiverforening. Af tabellen fremgår, at der er tale om en klar tendens mellem virksomhedens størrelse og medlemskab af en arbejdsgiverforening. Således fremgår det, at 68% af virksomhederne inden for

12 9 størrelseskategorien <49 er medlem af en arbejdsgiverforening, hvorimod 92 % af virksomhederne inden for størrelseskategorien 1000< er medlem af en arbejdsgiverforening. Ydermere er det i det efterfølgende undersøgt, om der forekommer en evt. sammenhæng mellem, hvorvidt virksomheden er medlem af en arbejdsgiverforening, og hvorvidt virksomheden er ejet af et udenlandsk firma, dvs. med over 50% af egenkapitalen. Tabel 1.4 Sammenhæng mellem udenlandsk ejerskabsforhold og medlemskab af arbejdsgiverforening Er virksomheden medlem af en arbejdsgiverforening? Virksomheden er ejet af et udenlandsk firma med over 50% af egenkapitalen Medlem Ej medlem Total % Virksomheden er ikke ejet af et udenlandsk firma med over 50% af egenkapitalen Total *De kursive procentsatser er summeret horisontalt, hvorimod de resterende procentsatser er summeret vertikalt. Det er således muligt at sammenligne de virksomheder, der er ejet af et firma udenlandsk firma med brug arbejdsgiverforeningsmedlemskab. Det fremgår af ovenstående tabel, at 63% af de virksomheder, der er ejet af et udenlandsk firma, er medlemmer af en arbejdsgiverforening. De resterende virksomheder, der ikke er ejet af et udenlandsk firma, og som samtidig er medlemmer af en arbejdsgiverforening, udgør 74%. Der er således tale om en tendens til, at virksomheder, der indgår i udenlandsk ejerskab, er lidt mindre tilbøjelige til at indgå i medlemskab af en arbejdsgiverforening. 1.5 Virksomhedens nuværende drift Tabel 1.5 Virksomhedens nuværende driftssituation % Virksomheden drives under sin produktions-/omsætningskapacitet* 42 Virksomheden drives lige på eller tæt på sin produktions-/omsætningskapacitet* 44 Virksomheden drives over sin produktions-/omsætningskapacitet** 14 Total 100 * Dvs. om virksomheden kan producereomsætte mere end gør i øjeblikket. **Dvs. om personale/produktionsapparat bruges i ekstraordinært højt omfang.

13 10 Af tabel 1.5 fremgår, at 42% af virksomhederne giver udtryk for, at nuværende drift er under produktions-/omsætningskapacitet. 1.6 Konkurrenceforhold Af nedenstående tabel fremgår den geografiske placering af de respektive virksomheders væsentligste konkurrent. Tabel 1.6 Geografisk placering af virksomhedens væsentligste konkurrent* Geografisk placering % Kumuleret % Inden for kommunen Inden for amtet Øvrige Danmark Inden for EU Fjernøsten 1 96 Østeuropa/Baltikum 1 97 USA 1 98 Andre lande/områder Total 100 *11% af virksomhederne har ikke kunnet svare på spørgsmålet/ikke fundet spørgsmålet relevant. Det fremgår, at 71% af virksomhederne har oplyst, at deres væsentligste konkurrent er placeret i Danmark. Samtidig henledes opmærksomheden på, at kun ca. 5% af virksomhederne finder, at deres væsentligste konkurrent er placeret uden for EU. 1.7 Virksomhedernes alder Tabel 1.7 Virksomhedens alder Startår % Kumuleret % Total 100 Det ses, at hovedparten af virksomhederne, der indgår i rapporten, er startet før Det bemærkes, at der indgår virksomheder, der stammer helt tilbage fra 1700-tallet.

14 11 2. Ansættelse og organisering af arbejdet Det følgende afsnit vedrører data omkring ansættelse og organisering af arbejdet. 2.1 Antal stillingsniveauer Tabel 2.1 Antal stillingsniveauer inden for ledelse og mellemledere* Antal stillingsniveauer eller derover Total Personalekategori % Ledelse Mellemledere *19% af de 1605 adspurgte virksomheder svarede, at antallet af stillingsniveauer for ledelse og mellemledere ikke kan opgøres pga. virksomhedens organisation (fx matrix eller projektorganisation). 2.2 Arbejdsmetoder Tabel 2.2 Oversigt over, hvilke arbejds- og ledelsemetoder der anvendes i forhold til virksomhedens størrelse og personalegrupper Arbejds- og ledelsesmetoder Gruppestyring Jobrotation Kvalitetscirkler TQM Benchmarking Projektorganisation Antal ansatte % Timelønnede: < < Total Ledelse/månedslønnede : < < Total

15 12 Tabel 2.2 viser en klar sammenhæng mellem virksomhedernes størrelse, og hvorvidt disse anvender ovennævnte arbejds-/ledelsesmetoder. Inden for ledelse/månedslønnede anvendes eksempelvis projektorganisation af 58% af virksomhederne med over 1000 ansatte. Gruppestyring og jobrotation skiller sig ud ved at være to af de arbejds-/ledelsesmetoder, der også anvendes af virksomheder med under 100 ansatte. Det er ligeledes interessant at se på virksomhedernes benyttelse af forskellige arbejdsmetoder i forhold til udenlandske relationer. Følgende tabel illustrerer dette forhold. Tabel Brug af arbejdsmetoder i forhold til udenlandsk ejerskabsrelation* Følgende personalekategorier benytter mindst én af de i tabel 2.2 beskrevne Virksomheden er ejet af et udenlandsk firma, dvs. med over 50% af egenkapitalen Virksomheden er ikke ejet af et udenlandsk firma, dvs. med over 50% af egenkapitalen Total arbejdsmetoder % Timelønnede Månedslønnede/ledelse Total 25** 75*** *De kursive procentsatser er summeret horisontalt, hvorimod de resterende procentsatser er summeret vertikalt. Det er således muligt at sammenligne brug af mindst én af de respektive arbejdsmetoder og udenlandsk ejerskab. **32% af disse virksomheder benytter mindst én af de ovennævnte arbejds-/ledelsesmetoder i begge personalekategorier. ***30% af disse virksomheder benytter mindst én af de ovennævnte arbejds-/ledelsesmetoder i begge personalekategorier. De to procentsatser, der indikerer udenlandsk ejerskab, skal sammenholdes med, at 22% af det totale antal virksomheder indgår i udenlandsk ejerskab (se tabel 1). Samtidig er det et faktum, at 32% af de virksomhederne, der er på udenlandske hænder samt benytter mindst én af de respektive arbejds-/ledelsesmetoder, er virksomheder, hvor begge personalekategorier benytter mindst én af de ovennævnte metoder. Sammenholdes dette med det totale antal virksomheder, der er på udenlandske hænder, kommer man frem til, at 67% af de virksomheder, der er på udenlandske hænder, benytter en af ovennævnte arbejds-/ledelsesmetoder. I modsætning hertil kan det nævnes, at 54% af de virksomheder, der ikke er på udenlandske hænder, benytter mindst én af de ovennævnte arbejdsmetoder. Der er således tale om en tendens til, at virksomheder, der er på udenlandske hænder med over 50% af egenkapitalen, i højere grad anvender de ovennævnte arbejds-/ledelsesmetoder, end det er tilfældet med virksomheder, der ikke indgår i udenlandsk ejerskabsforhold.

16 Overenskomstmæssige lokalaftaler Tabel 2.3 Brug af overenskomstmæssige lokalaftaler Har virksomheden en overenskomstmæssig lokalaftale angående løn og arbejdstid for Ja Nej Ved ikke/ ikke relevant Total følgende grupper? % Ledelse Mellemledere Funktionærer/månedslønnede Timelønnede og andre Af tabel 2.3 fremgår, at 64% af virksomhederne inden for personalekategorien timelønnede og andre har indgået en overenskomstmæssig lokalaftale angående løn og arbejdstid. Nedenstående tabel viser forholdet mellem brug af overenskomstmæssig lokalaftale og udenlandske ejerskabsforhold. Tabel Brug af overenskomstmæssige lokalaftaler i forhold til udenlandske ejerskabsforhold Virksomheden har indgået lokalaftale angående løn og arbejdstid Virksomheden har ikke indgået lokalaftale angående løn og arbejdstid Total Er virksomheden ejet af et udenlandsk firma med over 50% Af egenkapitalen? % Ledelse: Udenlandsk ejet Ej udenlandsk ejet Mellemledere: Udenlandsk ejet Ej udenlandsk ejet Funktionærer/månedslønnede: Udenlandsk ejet Ej udenlandsk ejet Timelønnede og andre: Udenlandsk ejet Ej udenlandsk ejet Tabel viser, at der generelt er indgået færre overenskomstmæssige aftaler for udenlandsk ejede virksomheder. Således viser tabellen, at 10% af mellemlederne med ovennævnte udenlandske ejerskabsforhold har overenskomstmæssige lokalaftaler, hvorimod virksomhederne, der ikke indgår i udenlandske ejerskabsforhold, for 20% vedkommende har overenskomstmæssige lokalaftaler en forskel svarende til 10%-point. Ligeledes viser tabellen,

17 14 at denne relative forskel i sammenhængen mellem udenlandsk ejerskabsforhold og brug af overenskomstmæssige lokalaftaler ikke er nær så markant for funktionærer/-månedslønnede samt timelønnede og andre. 2.4 Ekstern konsulenthjælp Tabel 2.4 Brug af ekstern konsulenthjælp til vurdering eller ændring af virksomhedens arbejdsmetoder Har virksomheden inden for de sidste 10 år haft ekstern konsulenthjælp til vurdering eller ændring af virksomhedens arbejdsmetoder? % Ja 46 Nej 54 Total Hvis ja, hvilket årstal? eller tidligere 30 Total 100 Hvordan vurderer virksomheden udbyttet? Meget tilfreds 19 Nogenlunde tilfreds 64 Ikke tilfreds 17 Total 100 Af tabel 2.4 fremgår, at 46% af de 1605 virksomheder inden for de sidste 10 år har haft ekstern konsulenthjælp til vurdering eller ændring af virksomhedens arbejdsmetoder. Tabellen viser yderligere, at kun 19% af de virksomheder, der har modtaget konsulenthjælp, vurderer udbyttet som værende meget tilfredsstillende, mens næsten lige så mange siger, at de ikke er tilfredse med udbyttet.

18 Ændring af ledelsesstruktur Tabel 2.5 Ændring af ledelsesstruktur Har virksomheden inden for de seneste 10 år gennemført en gennemgribende ændring af ledelsesstruktur? % Ja 46 Nej 54 Total Hvis ja, hvilket årstal? eller tidligere 37 Total 100 Har der i løbet af de sidste 3 år været arbejdet med nye aflønningsformer? Ja 41 Nej 59 Total 100 Af tabel 2.5 fremgår, at 46% af de 1605 virksomheder inden for de sidste 10 år har gennemført en gennemgribende ændring af virksomhedens ledelsesstruktur, og hovedparten (63%) har gennemført den pågældende ændring i perioden Der er dog ikke tale om nogen markant tendens i denne periode. Yderligere fremgår det, at 41% af de 1605 adspurgte virksomheder inden for de sidste 3 år har arbejdet med nye aflønningsformer. Nærmere behandling af brugen af disse aflønningsformer følger i afsnit 2.6.

19 Aflønningsformer Tabel 2.6 Oversigt over, hvilke aflønningsformer der er gældende for de respektive personalekategorier i forhold til virksomhedens størrelse Aflønningsform Team-bonus Individuel bonus Medarbejderaktier/optioner Overskudsdeling Kvalifikationsbaseret løn Personalekategori % Ledelse: < < Total Mellemledere: < < Total Funktionærer/måneds lønnede: < < Total Timelønnede og andre: < < Total

20 17 Af tabel 2.6 fremgår eksempelvis, at kvalifikationsbaseret løn er den mest benyttede aflønningsform for samtlige personalekategorier. Ligeledes er der med undtagelse af overskudsdeling en tendens til, at jo større virksomhederne er, desto mere udbredt er benyttelse af de andre aflønningsformer. Tabel undersøger, hvorvidt de virksomheder, der benytter ovennævnte aflønningsformer, indgår i udenlandsk ejerskab, dvs. med over 50% af egenkapitalen. Tabel Sammenhæng mellem udenlandsk ejerskabsforhold og benyttelse af henholdsvis team-bonus, individuel bonus, medarbejderaktier/optioner, overskudsdeling, kvalifikationsbaseret løn på tværs af personalekategorier Virksomheden er ejet af et udenlandsk Virksomheden benytter følgende aflønningsformer inden for én af de i tabel firma, dvs. med over 50 % af egenkapitalen 2.6 nævnte personalekategorier % Team-bonus 34 Individuel bonus 33 Medarbejderaktier/optioner 39 Overskudsdeling 18 Kvalifikationsbaseret løn Forhold vedr. den seneste ansættelsesrunde Tabel 2.7 Forhold vedr. den seneste ansættelsesrunde, herunder medarbejderkategori og brug af AF/arbejdsløshedskasse Ledelse Mellemledere/ Timelønnede Total funktionærer og andre % Hvilken medarbejderkategori var der tale om ved seneste ansættelsesrunde?* Kun 7% af virksomhederne, der svarede på ovennævnte spørgsmål, tilkendegav, at ansættelsen foregik via AF/arbejdsløshedskasse. Af disse 7% blev AF/arbejdsløshedskasse benyttet inden for følgende kategorier: *20% af de 1605 virksomheder var ikke i stand til at kategorisere den seneste ansatte medarbejder.

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Indhold Metode Hovedkonklusioner Salgsafdelingens opbygning Profiltyper i internt og eksternt salg Hvordan skaber man gode sælgere Aflønning

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Præstationsbonus. HR-analyse

Præstationsbonus. HR-analyse Præstationsbonus HR-analyse September 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelsen af præstationsbonus... 6 4. Udbetalt bonus... 9 5. Kriterier for præstationsbonus...

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Publikationen kan hentes

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 INDHOLD Forord Den kommunale sektor ansættelse fagområder løn Den regionale sektor ansættelse fagområder løn Afsluttende bemærkninger Ligestillingsstatistikken er en samling

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stigende omsætning og beskæftigelse (side 2) Den første halvdel af bød på en pæn omsætningsfremgang

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side 4 4.1 Alder Side

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Personaleomsætning september

Personaleomsætning september Personaleomsætning september 2015-2016 Personaleomsætningsstatistikken findes i to udgaver. Den ene er tilgængelig for alle på KRLs hjemmeside, den anden er kun tilgængelig for kommuner og regioner med

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Resultatløn i danske virksomheder

Resultatløn i danske virksomheder Resultatløn i danske virksomheder Resultatløn i danske virksomheder af Tor Eriksson, tor@asb.dk og Niels Westergård-Nielsen, nwn@asb.dk, Center for Corporate Performance, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Notat Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Selvom dansk økonomi fortsat befinder sig under førkrise-niveauet, og det endnu er for tidligt at tale om et egentligt opsving, mærker

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Flere ufaglærte arbejder på højt niveau

Flere ufaglærte arbejder på højt niveau 21. januar 2014 ARTIKEL Af David Elmer Flere ufaglærte arbejder på højt niveau Der er blevet markant færre ufaglærte i Danmark, men de er til gengæld blevet opkvalificeret i sådan en grad, at langt flere

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

Medlemmerne foreningen

Medlemmerne foreningen Medlemsundersøgelse Af Peter Nedergaard Medlemmerne foreningen Hvem er Dansk Psykolog Forenings medlemmer? Hvad mener de? Hvor tilfredse er de? Hvad kender de til deres forening? Disse og mange andre spørgsmål

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere