Har nye arbejdsorganisationer og aflønningsformer fundet plads i danske virksomheder?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har nye arbejdsorganisationer og aflønningsformer fundet plads i danske virksomheder?"

Transkript

1 Har nye arbejdsorganisationer og aflønningsformer fundet plads i danske virksomheder? Tor Eriksson, Christoffer Ø. Poulsen og Niels Westergård-Nielsen Rapport Marts 2000

2 Published by Centre for Labour Market and Social Research Universitetsparken, Building Aarhus C, Denmark Editor: Peder J. Pedersen Copyrights: Tor Eriksson, Christoffer Ø. Poulsen og Niels Westergård-Nielsen ISSN

3 HAR NYE ARBEJDSORGANISATIONER OG AFLØNNINGSFORMER FUNDET PLADS I DANSKE VIRKSOMHEDER? Tor Eriksson Christoffer Ø. Poulsen Niels Westergård-Nielsen Center for Labour Market and Social Research Handelshøjskolen i Århus og Aarhus Universitet

4 1 INDLEDNING I de sidste år har der været en voksende interesse for forandringer i arbejdslivet: såvel for nye former at organisere arbejdet på som for nye aflønningsformer. Således ser man flere og flere artikler i medier og fagpresse, der enten beskriver eller foreskriver det nye fleksible arbejdsmarked, som man mener fører til højere produktivitet, større profitter og mere tilfredse medarbejdere. Transformationsprocesserne på arbejdsmarkedet ses af mange som en nødvendig og naturlig konsekvens af forandringerne i erhvervslivet: internationaliseringen, den hurtige teknologiske udvikling og det voksende behov for hurtigere at tilpasse produktionen til ændringerne i efterspørgselsstrukturen. Disse udviklingstræk stiller krav om et mere fleksibelt arbejdsmarked inden for virksomheder og organisationer, ligesom der stilles krav om, at man på de virksomhedsinterne arbejdsmarkeder afvikler de tidligere tayloristiske arbejdsorganisationer, som er bygget op omkring en typisk stiv og hierarisk struktur samt snævert definierede arbejdsopgaver. Dette indebærer på sin side ændringer i, hvordan jobbene designes i retning mod bl.a. øget kompleksitet, et højere kvalifikationsniveau, mere anvendelse af teamwork, mere delegering af ansvar til lavere niveauer i organisationen samt udvidede og forbedrede kommunikationssytemer inden for virksomhederne. Parallelt med disse forandringer sker der også ændringer i, hvordan medarbejderne er aflønnet. Som en følge af de nye arbejdsorganisationer og et mere fleksibelt arbejdsmarked vil den enkelte medarbejders aflønning i højere grad end tidligere blive knyttet til individets eller gruppens præstation. Ud over en øget anvendelse af præstationsbaseret løn vil det også blive nødvendigt for virksomhederne at bruge flere ressourcer på uddannelse af deres personale for at sætte det i stand til at klare de nye arbejdsopgaver og fungere i de nye arbejdsorganisationer. Dette er i grove træk, hvad mange mener er ved at ske - alternativt bør ske - i virksomheder og organisationer. Selv om mange artikler og bøger beskriver det nye arbejdsmarked, er der forholdsvis lidt empirisk viden om, hvorvidt de nye ledelses- og aflønningsformer er brugt i praksis. Dette gælder ikke kun Danmark, men også internationalt. Et første førsøg på at give et samlet billede og en sammenligning på tværs af OECD-landene findes i OECD s Employment Outlook fra Formålet med den foreliggende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført i maj-juni 1999, er at undersøge, i hvilket omfang det nye arbejdsmarked allerede er en realitet eller på vej at blive gennemført i virksomhederne i den private sektor i Danmark. Dette indebærer, at vi kan belyse, 1. i hvilket omfang danske virksomheder bruger nye former for arbejdsorganisation og aflønning af deres personale, 2. hvilken type virksomheder der benytter sig meget hhv. lidt af de nye arbejds- og aflønningsformer, 3. om visse former forekommer mere hyppigt og i kombination med hinanden, samt

5 2 4. om den nye arbejdsmarkedspraksis er forbundet med mere virksomhedsintern uddannelse. I denne rapport giver vi en kort præsentation af, hvordan virksomhederne har besvaret de centrale spørgsmål i undersøgelsen. Undersøgelsen blev gennemført af Danmarks Statistik i maj-juni Der blev rettet henvendelse til ca virksomheder inden for den private sektor alle med over 20 ansatte. Af disse besvarede 1600 spørgeskemaet. Anonymiteten i besvarelserne er sikret gennem behandlingen i Danmarks Statistik. Flere tidligere versioner af spørgeskemaet er diskuteret i en forskergruppe ved Center for Labour Market and Social Research (CLS). Gruppen består af Morten Bennedsen, Paul Bingley, Tor Eriksson, Birthe Larsen, Axel Werwatz og Niels Westergård-Nielsen. Den foreløbige behandling er foretaget af Tor Eriksson, Christoffer Ø. Poulsen og Niels Westergård- Nielsen, Handelshøjskolen i Århus og CLS. Af hensyn til de mange virksomheder, der har bidraget til undersøgelsen, har vi valgt hurtigt at udsende en foreløbig behandling af undersøgelsen, selv om den foreløbige analyse ikke i alle tilfælde giver en tilfredsstillende forklaring af besvarelsesmønstret. I den kommende tid vil vi foretage mere indgående analyser af data. Undersøgelsen er et led i et større forskningsprojekt, som drejer sig om at undersøge sammenhængen mellem virksomhedernes personalepolitik og deres præstationer. Dette projekt bygger i vid udstrækning på kvantitative data fra danske registre over ansatte og virksomheder. Undersøgelsen skal derfor ses som et interessant og mere kvalitativt præget supplement til de kvantitative analyser. Vi håber at kunne besvare en del af de spørgsmål, som nærværende publikation rejser, gennem analyser, der inddrager andre oplysninger om virksomhederne og deres ansatte. Projektet er støttet af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd samt Aarhus Universitets Forskningsfond.

6 3 Resumé Lønformer og ledelsesstruktur I den korte analyse af data præsenteret i denne publikation finder vi, at 41% af alle virksomheder har arbejdet med nye lønformer inden for de seneste 3 år. Udenlandsk ejerforhold synes at være en nøglefaktor, således at de udenlandsk ejede virksomheder i lidt højere grad har arbejdet med nye lønformer end danskejede. For alle grupper af medarbejdere er den kvalifikationsbaserede løn den mest almindelige. Denne lønform anvendes mest for virksomheder med over 1000 ansatte. De resultatafhængige lønformer som individuel bonus, team bonus, medarbejderaktier/optioner og overskudsdeling anvendes kun i meget beskedent omfang. Alligevel gælder, at de større virksomheder med over 1000 ansatte samtidig anvender de resultatafhængige lønformer med større hyppighed end de mindre virksomheder. Noget af forklaringen kan dog være, at man i kraft af størrelse anvender flere forskellige lønsystemer på samme tid, men ikke nødvendigvis over for de samme medarbejdere. Mens kvalifikationsløn således er accepteret af mange virksomheder, er det langt færre, der anvender resultatafhængige lønformer. Bonus anvendes mest på ledelsesplan (dog kun af 23%), og kun 12% af virksomhederne anvender det for funktionærer, hvor man ellers skulle have troet, at bonus kunne have været et incitamentsskabende tillæg til fast løn. Samtidig viser det sig, at en overvejende del af virksomhederne inden for de seneste 3 år har ændret ledelsesstrukturen. Men ligesom for lønstrukturændringer synes der ikke at være større ændringer i denne intensitet. Arbejdsmetoder Fra 16 til 45% af alle virksomheder anvender gruppestyring for de timelønnede med en stigende andel for større virksomheder. Jobrotation anvendes af 17%, mens kvalitetscirkler, TQM, benchmarking og projektorganisation anvendes af meget få (tabel 2.2). Flere af disse metoder anvendes for de månedslønnede. Også her viser det sig, at de udenlandsk dominerede virksomheder er mere med på noderne. Overenskomstspørgsmål På spørgsmålet, om virksomheden har en overenskomstmæssig lokalaftale, svarer hele 26% nej, for så vidt angår de timelønnede, og 60-80% nej for funktionærer, mellemledere og ledelse. Som ventet betyder udenlandsk ejerforhold mindre aftaletilbøjelighed, men forbavsende nok er der kun tale om 10 procentpoint lavere tilbøjelighed for de udenlandsk ejede.

7 4 Ansættelser/rekruttering Rekrutteringsspørgsmålene viser, at annonceringsudgifterne ved ansættelser er overraskende små for timelønnede, idet godt 40% af ansættelser af timelønnede skete uden annonceringsomkostninger. Årsagen er ikke, at AF spiller en stor rolle, idet kun 7% af alle ansættelser sker ved Af s mellemkomst (tabel 2.7). Det er mere sandsynligt, at en betydelig del af de timelønnede rekrutteres på virksomheden. Til gengæld bruges der let over kr. på funktionær- og ledelsesområdet (35% af alle funktionæransættelser koster over kr.). Antallet af modtagne ansøgninger ligger normalt på med lidt færre for timelønnede, men antallet afhænger tilsyneladende ikke særligt meget af, hvor mange penge der anvendes på annoncering, omend anvendelse af mere end kr. synes at give flere ansøgere. Forklaringen er givetvis, at de fleste virksomheder netop anvender tilstrækkelige midler til at få de optimale ansøgninger frem. Et lignende fænomen gør sig gældende ved antallet af personer, der kommer til samtale. Dette varierer ikke meget for personalegrupperne, og det mest hyppige antal interviews er 3-5. Langt de fleste jobsamtaler resulterede i én ansættelse for funktionærer og ledelse, mens det er lidt mere almindeligt at ansætte to eller flere, når det gælder timelønnede. Et andet aspekt af ansættelser, som afspejler udvælgelsen og opsigelsesvarsler er, hvor lang tid der går fra opslag til, at jobbet bliver besat. For de timelønnede går der kun få uger, mens funktionæransættelser let kan tage 4-5 uger, mens perioden er endnu længere for ledelse. En anden del af omkostningerne ved ansættelser er den tid, der medgår til oplæring af den nyansatte. Besvarelserne viser, at det nødvendige oplæringsomfang varierer meget. De fleste svarer, at timelønnede skal deltage i uformel oplæring i mere end timer. Kun 20% af virksomhederne mener, at en timelønnet kun behøver 0-20 timers oplæring. Funktionærer og ledelse kræver som ventet mere oplæring. Et andet spørgsmål er, hvor længe man skal have været ansat i virksomheden, før man kan sige, at han/hun kan varetage sit job på samme niveau som de allerede ansatte. Der er stor spredning i besvarelserne, men den hyppigste besvarelse for funktionærer er 6-12 måneder, mens den er 1-2 måneder for timelønnede. Et andet aspekt af ansættelserne er naturligvis, hvorfra personalet rekrutteres. Den vigtigste dimension synes her at være den afstandsmæssige dimension. For timelønnede er det endvidere sådan, at hovedparten rekrutteres på virksomheden, hvilket vel er udtryk for, at man i høj grad rekrutterer blandt tidligere ansatte. Den sidste dimension af ansættelser er fratræden. Vi har her spurgt, hvor stor en del af virksomhedernes fratrædelser der skyldes de ansattes opsigelser. Fordelingen af svarene er her totoppet. Langt de fleste siger, at kun 0-24% af alle fratrædelser uanset personalekategori skyldes de ansattes opsigelser. Kun et mindretal siger, at hovedparten af fratrædelserne skyldes de ansattes opsigelser. Den personlige indsats ses at være afgørende ved forfremmelser. Herefter kommer samarbejdsevne, viden og færdigheder. Mindst betydning synes anciennitet at have. Sammenligner

8 5 man med, hvad der bestemmer lønnen, er der en nogenlunde ligevægt på alle elementer her. Til trods for, at mange siger, at lønnen afhænger af præstation snarere end af anciennitet, anvender de fleste virksomheder alligevel timeløn. På spørgsmålet om hvorfor, siger de, at det skyldes, at medarbejderne udfører mange forskellige opgaver samtidig. Der er således ikke megen tvivl om, at man går ind for lønvariation, men at man har vanskeligt ved at gennemføre det. 59% af alle virksomheder angiver, at de anvender regelmæssig evaluering af en eller flere personalegrupper. Lidt under halvdelen af disse evalueringer foretages med anvendelse af objektive standarder. Sammenligningsgrundlaget er i betydeligt omfang kolleger i virksomheden. Kun ledelse og mellemledere sammenlignes med medarbejdere i andre virksomheder. Eksterne konsulenter er så godt som aldrig involveret i evalueringer. Intern uddannelse I spørgsmålet om, hvem der skal betale den interne uddannelse, er det afgørende spørgsmål i en teoretisk sammenhæng, om uddannelsen kan anvendes uden for virksomheden. Kan den det, må man forvente, at medarbejderen gennem en lavere løn kommer til at betale for en del af uddannelsen. For alle grupper finder vi, at hovedparten siger, at størstedelen eller en del af den virksomhedsinterne uddannelse kan anvendes uden for virksomheden. Alligevel siger hovedparten af virksomhederne, at de finansierer uddannelserne selv. Kun for de timelønnede spiller den offentlige sektor en rolle som finansieringskilde. Den overvejende del af uddannelsen foregår i arbejdstiden for de timelønnede og mindre og mindre, jo højere op i hierarkiet man kommer. Hovedparten af uddannelse for de timelønnede bliver leveret af tekniske skoler og AMU-skoler (32%), mens private konsulenter står for 24%. Leverandører og brancheorganisationer står hver for 15% af al uddannelse af virksomhedernes personale Det er dog samtidig sådan, at hovedparten af alle virksomheder (ca. 50%) siger, at deres medarbejdere ikke modtog nogen uddannelse (formel træning) i Kun mellem 10 og 20% af alle virksomhederne siger, at hovedparten af alle medarbejdere har modtaget uddannelse/træning.

9 6 1. Fakta om virksomheden Følgende afsnit beskriver en række fakta omkring de virksomheder, der indgår i undersøgelsen. Beskrivelsen indeholder således oplysninger om virksomhedernes størrelse, personaleafdeling, udenlandske ejerskabsforhold, medlemskab af arbejdsgiverforening, virksomhedens nuværende driftssituation, konkurrenceforhold etc. Tabel 1 viser den procentvise fordeling af en række fakta ved virksomhederne. Tabellen er opdelt i kategorier, der er relateret til virksomhedernes størrelse - målt via det totale antal ansatte. Det er således muligt for en given virksomhed at sammenligne sine respektive forhold med fakta om andre virksomheder af samme størrelse. Tabel 1 Virksomhedens størrelse målt som antal ansatte i relation til brug af personaleafdeling, arbejdsgiverforening samt udenlandske ejerskaberelationer Virksomhedens størrelse (total antal ansatte) < < Total % Virksomhederne fordelt efter størrelse Virksomheden har en særskilt personaleafdeling Virksomheden er ejet af et udenlandsk firma, dvs. med over 50% af egenkapitalen Virksomheden ejer et eller flere firmaer i udlandet, dvs. med over 50% af egenkapitalen Virksomheden er medlem af en arbejdsgiverforening De procentvise fordelinger af de 1605 virksomheders størrelser danner udgangspunkt for de efterfølgende fakta omkring personaleafdeling, udenlandske relationer samt arbejdsgiverforening. Eksempelvis skal de procentvise fordelinger i spørgsmålet vedr. særskilt personaleafdeling læses på følgende måde: De 14% indikerer, at 14% af de 1605 virksomheder har tilkendegivet, at de har en særskilt personaleafdeling. Ligeledes indikerer de 87% ud for størrelseskategorien 1000<, at 87%, af de 3% af de 1605 virksomheder, der tilhører denne størrelseskategori, har en særskilt personaleafdeling.

10 7 1.1 Personaleafdeling Det fremår af tabel 1, at 14% af virksomhederne har en særskilt personaleafdeling. Ligeledes fremgår det, at der er en klar sammenhæng mellem virksomhedens størrelse, og hvorvidt virksomheden har en særskilt personaleafdeling. Således har 34% af virksomhederne med ansatte en personaleafdeling, hvorimod kun 11% af virksomhederne med ansatte har en personaleafdeling. Efterfølgende fremgår det af nedenstående tabel, hvilket år den nuværende leder af personaleudviklingen blev ansat. Tabel 1.1 Hvilket årstal blev den nuværende leder af personaleafdelingen ansat? Årstal % Kumuleret % eller tidligere Total 100 Tabellen viser, at lidt under halvdelen (44%) af de nuværende ledere af de respektive personaleafdelinger, der - som det fremgår af tabel benyttes af 14% af virksomhederne, er ansat i perioden Virksomhedens administrerende direktør De respektive virksomheder blev bedt om at oplyse, hvorvidt de har en administrerende direktør, samt hvorvidt denne var rekrutteret internt i virksomheden eller udefra. Figur 1 Hvis virksomheden har en administrerende direktør, hvilket år tiltrådte vedkommende denne stilling? 10% 6% 1995 eller tidligere 7% 6% % 1999 Det fremgår af figur 1, at for 71% af de virksomheder, der har en administrerende direktør, har denne været ansat siden 1995 eller tidligere. Ligeledes kan det oplyses, at for 65% af virksomhedernes vedkommende er den administrerende direktør rekrutteret internt.

11 8 1.3 Udenlandsk ejerskabsforhold Mht. udenlandsk ejerskab er 22% af de 1605 virksomheder ejet af et udenlandsk firma. Ligeledes ejer 24% af de adspurgte virksomheder et eller flere firmaer i udlandet. For begge spørgsmål er der en tendens, der peger på en sammenhæng mellem udenlandsk ejerskabsforhold og virksomhedens størrelse. Yderligere er det interessant at undersøge eventuel sammenhæng mellem de i tabel 1 nævnte forhold vedr. udenlandsk ejerskabsforhold. Tabel 1.3 viser således sammenhængen mellem virksomheder, der ejer et eller flere udenlandske firmaer, og hvorvidt disse virksomheder selv er ejet af et udenlandsk firma og vice versa. Tabel 1.3 Sammenhæng mellem virksomheder, der er ejet af et udenlandsk firma med over 50% af egenkapitalen, og virksomheder, der er ejet af et eller flere udenlandske firmaer med over 50% af egenkapitalen* Ejer udenlandsk firma med over 50% af egenkapitalen Ejer ikke udenlandsk firma med over 50% af egenkapitalen % Total Ejet af udenlandsk firma med over 50% af egenkapitalen Ikke ejet af udenlandsk firma med over 50% af egenkapitalen Total *De kursive procentsatser er summeret horisontalt, hvorimod de resterende procentsatser er summeret vertikalt. Det er således muligt at sammenligne de virksomheder, der ejer et eller flere udenlandske firmaer, med de virksomheder, der er udenlandsk ejet. Af ovenstående tabel fremgår det, at 27% af de virksomheder, der indgår i udenlandsk ejerskab, samtidig ejer et eller flere firmaer i udlandet. Endeligt konkluderes, at antallet af virksomheder, der enten ejer et udenlandsk datterselskab eller selv er et datterselskab af et udenlandsk firma, i forhold til samtlige adspurgte virksomheder udgør 38% - dvs. 38% af de adspurgte virksomheder indgår i en væsentlig ejerskabsmæssig udenlandssammenhæng. 1.4 Medlemskab af arbejdsgiverforening Størstedelen (74%) af virksomhederne er medlem af en arbejdsgiverforening. Af tabellen fremgår, at der er tale om en klar tendens mellem virksomhedens størrelse og medlemskab af en arbejdsgiverforening. Således fremgår det, at 68% af virksomhederne inden for

12 9 størrelseskategorien <49 er medlem af en arbejdsgiverforening, hvorimod 92 % af virksomhederne inden for størrelseskategorien 1000< er medlem af en arbejdsgiverforening. Ydermere er det i det efterfølgende undersøgt, om der forekommer en evt. sammenhæng mellem, hvorvidt virksomheden er medlem af en arbejdsgiverforening, og hvorvidt virksomheden er ejet af et udenlandsk firma, dvs. med over 50% af egenkapitalen. Tabel 1.4 Sammenhæng mellem udenlandsk ejerskabsforhold og medlemskab af arbejdsgiverforening Er virksomheden medlem af en arbejdsgiverforening? Virksomheden er ejet af et udenlandsk firma med over 50% af egenkapitalen Medlem Ej medlem Total % Virksomheden er ikke ejet af et udenlandsk firma med over 50% af egenkapitalen Total *De kursive procentsatser er summeret horisontalt, hvorimod de resterende procentsatser er summeret vertikalt. Det er således muligt at sammenligne de virksomheder, der er ejet af et firma udenlandsk firma med brug arbejdsgiverforeningsmedlemskab. Det fremgår af ovenstående tabel, at 63% af de virksomheder, der er ejet af et udenlandsk firma, er medlemmer af en arbejdsgiverforening. De resterende virksomheder, der ikke er ejet af et udenlandsk firma, og som samtidig er medlemmer af en arbejdsgiverforening, udgør 74%. Der er således tale om en tendens til, at virksomheder, der indgår i udenlandsk ejerskab, er lidt mindre tilbøjelige til at indgå i medlemskab af en arbejdsgiverforening. 1.5 Virksomhedens nuværende drift Tabel 1.5 Virksomhedens nuværende driftssituation % Virksomheden drives under sin produktions-/omsætningskapacitet* 42 Virksomheden drives lige på eller tæt på sin produktions-/omsætningskapacitet* 44 Virksomheden drives over sin produktions-/omsætningskapacitet** 14 Total 100 * Dvs. om virksomheden kan producereomsætte mere end gør i øjeblikket. **Dvs. om personale/produktionsapparat bruges i ekstraordinært højt omfang.

13 10 Af tabel 1.5 fremgår, at 42% af virksomhederne giver udtryk for, at nuværende drift er under produktions-/omsætningskapacitet. 1.6 Konkurrenceforhold Af nedenstående tabel fremgår den geografiske placering af de respektive virksomheders væsentligste konkurrent. Tabel 1.6 Geografisk placering af virksomhedens væsentligste konkurrent* Geografisk placering % Kumuleret % Inden for kommunen Inden for amtet Øvrige Danmark Inden for EU Fjernøsten 1 96 Østeuropa/Baltikum 1 97 USA 1 98 Andre lande/områder Total 100 *11% af virksomhederne har ikke kunnet svare på spørgsmålet/ikke fundet spørgsmålet relevant. Det fremgår, at 71% af virksomhederne har oplyst, at deres væsentligste konkurrent er placeret i Danmark. Samtidig henledes opmærksomheden på, at kun ca. 5% af virksomhederne finder, at deres væsentligste konkurrent er placeret uden for EU. 1.7 Virksomhedernes alder Tabel 1.7 Virksomhedens alder Startår % Kumuleret % Total 100 Det ses, at hovedparten af virksomhederne, der indgår i rapporten, er startet før Det bemærkes, at der indgår virksomheder, der stammer helt tilbage fra 1700-tallet.

14 11 2. Ansættelse og organisering af arbejdet Det følgende afsnit vedrører data omkring ansættelse og organisering af arbejdet. 2.1 Antal stillingsniveauer Tabel 2.1 Antal stillingsniveauer inden for ledelse og mellemledere* Antal stillingsniveauer eller derover Total Personalekategori % Ledelse Mellemledere *19% af de 1605 adspurgte virksomheder svarede, at antallet af stillingsniveauer for ledelse og mellemledere ikke kan opgøres pga. virksomhedens organisation (fx matrix eller projektorganisation). 2.2 Arbejdsmetoder Tabel 2.2 Oversigt over, hvilke arbejds- og ledelsemetoder der anvendes i forhold til virksomhedens størrelse og personalegrupper Arbejds- og ledelsesmetoder Gruppestyring Jobrotation Kvalitetscirkler TQM Benchmarking Projektorganisation Antal ansatte % Timelønnede: < < Total Ledelse/månedslønnede : < < Total

15 12 Tabel 2.2 viser en klar sammenhæng mellem virksomhedernes størrelse, og hvorvidt disse anvender ovennævnte arbejds-/ledelsesmetoder. Inden for ledelse/månedslønnede anvendes eksempelvis projektorganisation af 58% af virksomhederne med over 1000 ansatte. Gruppestyring og jobrotation skiller sig ud ved at være to af de arbejds-/ledelsesmetoder, der også anvendes af virksomheder med under 100 ansatte. Det er ligeledes interessant at se på virksomhedernes benyttelse af forskellige arbejdsmetoder i forhold til udenlandske relationer. Følgende tabel illustrerer dette forhold. Tabel Brug af arbejdsmetoder i forhold til udenlandsk ejerskabsrelation* Følgende personalekategorier benytter mindst én af de i tabel 2.2 beskrevne Virksomheden er ejet af et udenlandsk firma, dvs. med over 50% af egenkapitalen Virksomheden er ikke ejet af et udenlandsk firma, dvs. med over 50% af egenkapitalen Total arbejdsmetoder % Timelønnede Månedslønnede/ledelse Total 25** 75*** *De kursive procentsatser er summeret horisontalt, hvorimod de resterende procentsatser er summeret vertikalt. Det er således muligt at sammenligne brug af mindst én af de respektive arbejdsmetoder og udenlandsk ejerskab. **32% af disse virksomheder benytter mindst én af de ovennævnte arbejds-/ledelsesmetoder i begge personalekategorier. ***30% af disse virksomheder benytter mindst én af de ovennævnte arbejds-/ledelsesmetoder i begge personalekategorier. De to procentsatser, der indikerer udenlandsk ejerskab, skal sammenholdes med, at 22% af det totale antal virksomheder indgår i udenlandsk ejerskab (se tabel 1). Samtidig er det et faktum, at 32% af de virksomhederne, der er på udenlandske hænder samt benytter mindst én af de respektive arbejds-/ledelsesmetoder, er virksomheder, hvor begge personalekategorier benytter mindst én af de ovennævnte metoder. Sammenholdes dette med det totale antal virksomheder, der er på udenlandske hænder, kommer man frem til, at 67% af de virksomheder, der er på udenlandske hænder, benytter en af ovennævnte arbejds-/ledelsesmetoder. I modsætning hertil kan det nævnes, at 54% af de virksomheder, der ikke er på udenlandske hænder, benytter mindst én af de ovennævnte arbejdsmetoder. Der er således tale om en tendens til, at virksomheder, der er på udenlandske hænder med over 50% af egenkapitalen, i højere grad anvender de ovennævnte arbejds-/ledelsesmetoder, end det er tilfældet med virksomheder, der ikke indgår i udenlandsk ejerskabsforhold.

16 Overenskomstmæssige lokalaftaler Tabel 2.3 Brug af overenskomstmæssige lokalaftaler Har virksomheden en overenskomstmæssig lokalaftale angående løn og arbejdstid for Ja Nej Ved ikke/ ikke relevant Total følgende grupper? % Ledelse Mellemledere Funktionærer/månedslønnede Timelønnede og andre Af tabel 2.3 fremgår, at 64% af virksomhederne inden for personalekategorien timelønnede og andre har indgået en overenskomstmæssig lokalaftale angående løn og arbejdstid. Nedenstående tabel viser forholdet mellem brug af overenskomstmæssig lokalaftale og udenlandske ejerskabsforhold. Tabel Brug af overenskomstmæssige lokalaftaler i forhold til udenlandske ejerskabsforhold Virksomheden har indgået lokalaftale angående løn og arbejdstid Virksomheden har ikke indgået lokalaftale angående løn og arbejdstid Total Er virksomheden ejet af et udenlandsk firma med over 50% Af egenkapitalen? % Ledelse: Udenlandsk ejet Ej udenlandsk ejet Mellemledere: Udenlandsk ejet Ej udenlandsk ejet Funktionærer/månedslønnede: Udenlandsk ejet Ej udenlandsk ejet Timelønnede og andre: Udenlandsk ejet Ej udenlandsk ejet Tabel viser, at der generelt er indgået færre overenskomstmæssige aftaler for udenlandsk ejede virksomheder. Således viser tabellen, at 10% af mellemlederne med ovennævnte udenlandske ejerskabsforhold har overenskomstmæssige lokalaftaler, hvorimod virksomhederne, der ikke indgår i udenlandske ejerskabsforhold, for 20% vedkommende har overenskomstmæssige lokalaftaler en forskel svarende til 10%-point. Ligeledes viser tabellen,

17 14 at denne relative forskel i sammenhængen mellem udenlandsk ejerskabsforhold og brug af overenskomstmæssige lokalaftaler ikke er nær så markant for funktionærer/-månedslønnede samt timelønnede og andre. 2.4 Ekstern konsulenthjælp Tabel 2.4 Brug af ekstern konsulenthjælp til vurdering eller ændring af virksomhedens arbejdsmetoder Har virksomheden inden for de sidste 10 år haft ekstern konsulenthjælp til vurdering eller ændring af virksomhedens arbejdsmetoder? % Ja 46 Nej 54 Total Hvis ja, hvilket årstal? eller tidligere 30 Total 100 Hvordan vurderer virksomheden udbyttet? Meget tilfreds 19 Nogenlunde tilfreds 64 Ikke tilfreds 17 Total 100 Af tabel 2.4 fremgår, at 46% af de 1605 virksomheder inden for de sidste 10 år har haft ekstern konsulenthjælp til vurdering eller ændring af virksomhedens arbejdsmetoder. Tabellen viser yderligere, at kun 19% af de virksomheder, der har modtaget konsulenthjælp, vurderer udbyttet som værende meget tilfredsstillende, mens næsten lige så mange siger, at de ikke er tilfredse med udbyttet.

18 Ændring af ledelsesstruktur Tabel 2.5 Ændring af ledelsesstruktur Har virksomheden inden for de seneste 10 år gennemført en gennemgribende ændring af ledelsesstruktur? % Ja 46 Nej 54 Total Hvis ja, hvilket årstal? eller tidligere 37 Total 100 Har der i løbet af de sidste 3 år været arbejdet med nye aflønningsformer? Ja 41 Nej 59 Total 100 Af tabel 2.5 fremgår, at 46% af de 1605 virksomheder inden for de sidste 10 år har gennemført en gennemgribende ændring af virksomhedens ledelsesstruktur, og hovedparten (63%) har gennemført den pågældende ændring i perioden Der er dog ikke tale om nogen markant tendens i denne periode. Yderligere fremgår det, at 41% af de 1605 adspurgte virksomheder inden for de sidste 3 år har arbejdet med nye aflønningsformer. Nærmere behandling af brugen af disse aflønningsformer følger i afsnit 2.6.

19 Aflønningsformer Tabel 2.6 Oversigt over, hvilke aflønningsformer der er gældende for de respektive personalekategorier i forhold til virksomhedens størrelse Aflønningsform Team-bonus Individuel bonus Medarbejderaktier/optioner Overskudsdeling Kvalifikationsbaseret løn Personalekategori % Ledelse: < < Total Mellemledere: < < Total Funktionærer/måneds lønnede: < < Total Timelønnede og andre: < < Total

Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark. Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen

Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark. Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen Rapport 9901 December 1999 Published by Centre for Labour Market and Social Research Universitetsparken, Building 350

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:1 En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Forskningsleder: mag.scient.soc. Anders

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

LEDELSE AF FOLKESKOLERNE

LEDELSE AF FOLKESKOLERNE LEDELSE AF FOLKESKOLERNE VILKÅR OG FORMER FOR SKOLELEDELSE 11:39 MOGENS JIN PEDERSEN ANDERS ROSDAHL SØREN C. WINTER ANDERS POSSELT LANGHEDE MIKKEL LYNGGAARD 11:39 LEDELSE AF FOLKESKOLERNE VILKÅR OG FORMER

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Ny Løn i den offentlige sektor

Ny Løn i den offentlige sektor Ny Løn i den offentlige sektor - udvikling eller afvikling? Et komparativt studie af Ny Løn i staten og (amts)kommunerne Bachelorprojekt af: Anne Fischer Olsen Jonas Juul Møller Søren Gisselmann Thomas

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf

DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf Syddansk Universitet Funktionær eller ej? Scheuer, Steen DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf Publication date: 2009 Document Version Forfatters

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed

Nr. 6: Juni 1998. En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Nr. 6: Juni 1998 En skandinavisk model - efter gør-det-selv-metoden En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omkring danskernes lovlydighed Danskernes og svenskernes gør-detselv arbejde i 1997 omfattede

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere