Har nye arbejdsorganisationer og aflønningsformer fundet plads i danske virksomheder?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har nye arbejdsorganisationer og aflønningsformer fundet plads i danske virksomheder?"

Transkript

1 Har nye arbejdsorganisationer og aflønningsformer fundet plads i danske virksomheder? Tor Eriksson, Christoffer Ø. Poulsen og Niels Westergård-Nielsen Rapport Marts 2000

2 Published by Centre for Labour Market and Social Research Universitetsparken, Building Aarhus C, Denmark Editor: Peder J. Pedersen Copyrights: Tor Eriksson, Christoffer Ø. Poulsen og Niels Westergård-Nielsen ISSN

3 HAR NYE ARBEJDSORGANISATIONER OG AFLØNNINGSFORMER FUNDET PLADS I DANSKE VIRKSOMHEDER? Tor Eriksson Christoffer Ø. Poulsen Niels Westergård-Nielsen Center for Labour Market and Social Research Handelshøjskolen i Århus og Aarhus Universitet

4 1 INDLEDNING I de sidste år har der været en voksende interesse for forandringer i arbejdslivet: såvel for nye former at organisere arbejdet på som for nye aflønningsformer. Således ser man flere og flere artikler i medier og fagpresse, der enten beskriver eller foreskriver det nye fleksible arbejdsmarked, som man mener fører til højere produktivitet, større profitter og mere tilfredse medarbejdere. Transformationsprocesserne på arbejdsmarkedet ses af mange som en nødvendig og naturlig konsekvens af forandringerne i erhvervslivet: internationaliseringen, den hurtige teknologiske udvikling og det voksende behov for hurtigere at tilpasse produktionen til ændringerne i efterspørgselsstrukturen. Disse udviklingstræk stiller krav om et mere fleksibelt arbejdsmarked inden for virksomheder og organisationer, ligesom der stilles krav om, at man på de virksomhedsinterne arbejdsmarkeder afvikler de tidligere tayloristiske arbejdsorganisationer, som er bygget op omkring en typisk stiv og hierarisk struktur samt snævert definierede arbejdsopgaver. Dette indebærer på sin side ændringer i, hvordan jobbene designes i retning mod bl.a. øget kompleksitet, et højere kvalifikationsniveau, mere anvendelse af teamwork, mere delegering af ansvar til lavere niveauer i organisationen samt udvidede og forbedrede kommunikationssytemer inden for virksomhederne. Parallelt med disse forandringer sker der også ændringer i, hvordan medarbejderne er aflønnet. Som en følge af de nye arbejdsorganisationer og et mere fleksibelt arbejdsmarked vil den enkelte medarbejders aflønning i højere grad end tidligere blive knyttet til individets eller gruppens præstation. Ud over en øget anvendelse af præstationsbaseret løn vil det også blive nødvendigt for virksomhederne at bruge flere ressourcer på uddannelse af deres personale for at sætte det i stand til at klare de nye arbejdsopgaver og fungere i de nye arbejdsorganisationer. Dette er i grove træk, hvad mange mener er ved at ske - alternativt bør ske - i virksomheder og organisationer. Selv om mange artikler og bøger beskriver det nye arbejdsmarked, er der forholdsvis lidt empirisk viden om, hvorvidt de nye ledelses- og aflønningsformer er brugt i praksis. Dette gælder ikke kun Danmark, men også internationalt. Et første førsøg på at give et samlet billede og en sammenligning på tværs af OECD-landene findes i OECD s Employment Outlook fra Formålet med den foreliggende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført i maj-juni 1999, er at undersøge, i hvilket omfang det nye arbejdsmarked allerede er en realitet eller på vej at blive gennemført i virksomhederne i den private sektor i Danmark. Dette indebærer, at vi kan belyse, 1. i hvilket omfang danske virksomheder bruger nye former for arbejdsorganisation og aflønning af deres personale, 2. hvilken type virksomheder der benytter sig meget hhv. lidt af de nye arbejds- og aflønningsformer, 3. om visse former forekommer mere hyppigt og i kombination med hinanden, samt

5 2 4. om den nye arbejdsmarkedspraksis er forbundet med mere virksomhedsintern uddannelse. I denne rapport giver vi en kort præsentation af, hvordan virksomhederne har besvaret de centrale spørgsmål i undersøgelsen. Undersøgelsen blev gennemført af Danmarks Statistik i maj-juni Der blev rettet henvendelse til ca virksomheder inden for den private sektor alle med over 20 ansatte. Af disse besvarede 1600 spørgeskemaet. Anonymiteten i besvarelserne er sikret gennem behandlingen i Danmarks Statistik. Flere tidligere versioner af spørgeskemaet er diskuteret i en forskergruppe ved Center for Labour Market and Social Research (CLS). Gruppen består af Morten Bennedsen, Paul Bingley, Tor Eriksson, Birthe Larsen, Axel Werwatz og Niels Westergård-Nielsen. Den foreløbige behandling er foretaget af Tor Eriksson, Christoffer Ø. Poulsen og Niels Westergård- Nielsen, Handelshøjskolen i Århus og CLS. Af hensyn til de mange virksomheder, der har bidraget til undersøgelsen, har vi valgt hurtigt at udsende en foreløbig behandling af undersøgelsen, selv om den foreløbige analyse ikke i alle tilfælde giver en tilfredsstillende forklaring af besvarelsesmønstret. I den kommende tid vil vi foretage mere indgående analyser af data. Undersøgelsen er et led i et større forskningsprojekt, som drejer sig om at undersøge sammenhængen mellem virksomhedernes personalepolitik og deres præstationer. Dette projekt bygger i vid udstrækning på kvantitative data fra danske registre over ansatte og virksomheder. Undersøgelsen skal derfor ses som et interessant og mere kvalitativt præget supplement til de kvantitative analyser. Vi håber at kunne besvare en del af de spørgsmål, som nærværende publikation rejser, gennem analyser, der inddrager andre oplysninger om virksomhederne og deres ansatte. Projektet er støttet af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd samt Aarhus Universitets Forskningsfond.

6 3 Resumé Lønformer og ledelsesstruktur I den korte analyse af data præsenteret i denne publikation finder vi, at 41% af alle virksomheder har arbejdet med nye lønformer inden for de seneste 3 år. Udenlandsk ejerforhold synes at være en nøglefaktor, således at de udenlandsk ejede virksomheder i lidt højere grad har arbejdet med nye lønformer end danskejede. For alle grupper af medarbejdere er den kvalifikationsbaserede løn den mest almindelige. Denne lønform anvendes mest for virksomheder med over 1000 ansatte. De resultatafhængige lønformer som individuel bonus, team bonus, medarbejderaktier/optioner og overskudsdeling anvendes kun i meget beskedent omfang. Alligevel gælder, at de større virksomheder med over 1000 ansatte samtidig anvender de resultatafhængige lønformer med større hyppighed end de mindre virksomheder. Noget af forklaringen kan dog være, at man i kraft af størrelse anvender flere forskellige lønsystemer på samme tid, men ikke nødvendigvis over for de samme medarbejdere. Mens kvalifikationsløn således er accepteret af mange virksomheder, er det langt færre, der anvender resultatafhængige lønformer. Bonus anvendes mest på ledelsesplan (dog kun af 23%), og kun 12% af virksomhederne anvender det for funktionærer, hvor man ellers skulle have troet, at bonus kunne have været et incitamentsskabende tillæg til fast løn. Samtidig viser det sig, at en overvejende del af virksomhederne inden for de seneste 3 år har ændret ledelsesstrukturen. Men ligesom for lønstrukturændringer synes der ikke at være større ændringer i denne intensitet. Arbejdsmetoder Fra 16 til 45% af alle virksomheder anvender gruppestyring for de timelønnede med en stigende andel for større virksomheder. Jobrotation anvendes af 17%, mens kvalitetscirkler, TQM, benchmarking og projektorganisation anvendes af meget få (tabel 2.2). Flere af disse metoder anvendes for de månedslønnede. Også her viser det sig, at de udenlandsk dominerede virksomheder er mere med på noderne. Overenskomstspørgsmål På spørgsmålet, om virksomheden har en overenskomstmæssig lokalaftale, svarer hele 26% nej, for så vidt angår de timelønnede, og 60-80% nej for funktionærer, mellemledere og ledelse. Som ventet betyder udenlandsk ejerforhold mindre aftaletilbøjelighed, men forbavsende nok er der kun tale om 10 procentpoint lavere tilbøjelighed for de udenlandsk ejede.

7 4 Ansættelser/rekruttering Rekrutteringsspørgsmålene viser, at annonceringsudgifterne ved ansættelser er overraskende små for timelønnede, idet godt 40% af ansættelser af timelønnede skete uden annonceringsomkostninger. Årsagen er ikke, at AF spiller en stor rolle, idet kun 7% af alle ansættelser sker ved Af s mellemkomst (tabel 2.7). Det er mere sandsynligt, at en betydelig del af de timelønnede rekrutteres på virksomheden. Til gengæld bruges der let over kr. på funktionær- og ledelsesområdet (35% af alle funktionæransættelser koster over kr.). Antallet af modtagne ansøgninger ligger normalt på med lidt færre for timelønnede, men antallet afhænger tilsyneladende ikke særligt meget af, hvor mange penge der anvendes på annoncering, omend anvendelse af mere end kr. synes at give flere ansøgere. Forklaringen er givetvis, at de fleste virksomheder netop anvender tilstrækkelige midler til at få de optimale ansøgninger frem. Et lignende fænomen gør sig gældende ved antallet af personer, der kommer til samtale. Dette varierer ikke meget for personalegrupperne, og det mest hyppige antal interviews er 3-5. Langt de fleste jobsamtaler resulterede i én ansættelse for funktionærer og ledelse, mens det er lidt mere almindeligt at ansætte to eller flere, når det gælder timelønnede. Et andet aspekt af ansættelser, som afspejler udvælgelsen og opsigelsesvarsler er, hvor lang tid der går fra opslag til, at jobbet bliver besat. For de timelønnede går der kun få uger, mens funktionæransættelser let kan tage 4-5 uger, mens perioden er endnu længere for ledelse. En anden del af omkostningerne ved ansættelser er den tid, der medgår til oplæring af den nyansatte. Besvarelserne viser, at det nødvendige oplæringsomfang varierer meget. De fleste svarer, at timelønnede skal deltage i uformel oplæring i mere end timer. Kun 20% af virksomhederne mener, at en timelønnet kun behøver 0-20 timers oplæring. Funktionærer og ledelse kræver som ventet mere oplæring. Et andet spørgsmål er, hvor længe man skal have været ansat i virksomheden, før man kan sige, at han/hun kan varetage sit job på samme niveau som de allerede ansatte. Der er stor spredning i besvarelserne, men den hyppigste besvarelse for funktionærer er 6-12 måneder, mens den er 1-2 måneder for timelønnede. Et andet aspekt af ansættelserne er naturligvis, hvorfra personalet rekrutteres. Den vigtigste dimension synes her at være den afstandsmæssige dimension. For timelønnede er det endvidere sådan, at hovedparten rekrutteres på virksomheden, hvilket vel er udtryk for, at man i høj grad rekrutterer blandt tidligere ansatte. Den sidste dimension af ansættelser er fratræden. Vi har her spurgt, hvor stor en del af virksomhedernes fratrædelser der skyldes de ansattes opsigelser. Fordelingen af svarene er her totoppet. Langt de fleste siger, at kun 0-24% af alle fratrædelser uanset personalekategori skyldes de ansattes opsigelser. Kun et mindretal siger, at hovedparten af fratrædelserne skyldes de ansattes opsigelser. Den personlige indsats ses at være afgørende ved forfremmelser. Herefter kommer samarbejdsevne, viden og færdigheder. Mindst betydning synes anciennitet at have. Sammenligner

8 5 man med, hvad der bestemmer lønnen, er der en nogenlunde ligevægt på alle elementer her. Til trods for, at mange siger, at lønnen afhænger af præstation snarere end af anciennitet, anvender de fleste virksomheder alligevel timeløn. På spørgsmålet om hvorfor, siger de, at det skyldes, at medarbejderne udfører mange forskellige opgaver samtidig. Der er således ikke megen tvivl om, at man går ind for lønvariation, men at man har vanskeligt ved at gennemføre det. 59% af alle virksomheder angiver, at de anvender regelmæssig evaluering af en eller flere personalegrupper. Lidt under halvdelen af disse evalueringer foretages med anvendelse af objektive standarder. Sammenligningsgrundlaget er i betydeligt omfang kolleger i virksomheden. Kun ledelse og mellemledere sammenlignes med medarbejdere i andre virksomheder. Eksterne konsulenter er så godt som aldrig involveret i evalueringer. Intern uddannelse I spørgsmålet om, hvem der skal betale den interne uddannelse, er det afgørende spørgsmål i en teoretisk sammenhæng, om uddannelsen kan anvendes uden for virksomheden. Kan den det, må man forvente, at medarbejderen gennem en lavere løn kommer til at betale for en del af uddannelsen. For alle grupper finder vi, at hovedparten siger, at størstedelen eller en del af den virksomhedsinterne uddannelse kan anvendes uden for virksomheden. Alligevel siger hovedparten af virksomhederne, at de finansierer uddannelserne selv. Kun for de timelønnede spiller den offentlige sektor en rolle som finansieringskilde. Den overvejende del af uddannelsen foregår i arbejdstiden for de timelønnede og mindre og mindre, jo højere op i hierarkiet man kommer. Hovedparten af uddannelse for de timelønnede bliver leveret af tekniske skoler og AMU-skoler (32%), mens private konsulenter står for 24%. Leverandører og brancheorganisationer står hver for 15% af al uddannelse af virksomhedernes personale Det er dog samtidig sådan, at hovedparten af alle virksomheder (ca. 50%) siger, at deres medarbejdere ikke modtog nogen uddannelse (formel træning) i Kun mellem 10 og 20% af alle virksomhederne siger, at hovedparten af alle medarbejdere har modtaget uddannelse/træning.

9 6 1. Fakta om virksomheden Følgende afsnit beskriver en række fakta omkring de virksomheder, der indgår i undersøgelsen. Beskrivelsen indeholder således oplysninger om virksomhedernes størrelse, personaleafdeling, udenlandske ejerskabsforhold, medlemskab af arbejdsgiverforening, virksomhedens nuværende driftssituation, konkurrenceforhold etc. Tabel 1 viser den procentvise fordeling af en række fakta ved virksomhederne. Tabellen er opdelt i kategorier, der er relateret til virksomhedernes størrelse - målt via det totale antal ansatte. Det er således muligt for en given virksomhed at sammenligne sine respektive forhold med fakta om andre virksomheder af samme størrelse. Tabel 1 Virksomhedens størrelse målt som antal ansatte i relation til brug af personaleafdeling, arbejdsgiverforening samt udenlandske ejerskaberelationer Virksomhedens størrelse (total antal ansatte) < < Total % Virksomhederne fordelt efter størrelse Virksomheden har en særskilt personaleafdeling Virksomheden er ejet af et udenlandsk firma, dvs. med over 50% af egenkapitalen Virksomheden ejer et eller flere firmaer i udlandet, dvs. med over 50% af egenkapitalen Virksomheden er medlem af en arbejdsgiverforening De procentvise fordelinger af de 1605 virksomheders størrelser danner udgangspunkt for de efterfølgende fakta omkring personaleafdeling, udenlandske relationer samt arbejdsgiverforening. Eksempelvis skal de procentvise fordelinger i spørgsmålet vedr. særskilt personaleafdeling læses på følgende måde: De 14% indikerer, at 14% af de 1605 virksomheder har tilkendegivet, at de har en særskilt personaleafdeling. Ligeledes indikerer de 87% ud for størrelseskategorien 1000<, at 87%, af de 3% af de 1605 virksomheder, der tilhører denne størrelseskategori, har en særskilt personaleafdeling.

10 7 1.1 Personaleafdeling Det fremår af tabel 1, at 14% af virksomhederne har en særskilt personaleafdeling. Ligeledes fremgår det, at der er en klar sammenhæng mellem virksomhedens størrelse, og hvorvidt virksomheden har en særskilt personaleafdeling. Således har 34% af virksomhederne med ansatte en personaleafdeling, hvorimod kun 11% af virksomhederne med ansatte har en personaleafdeling. Efterfølgende fremgår det af nedenstående tabel, hvilket år den nuværende leder af personaleudviklingen blev ansat. Tabel 1.1 Hvilket årstal blev den nuværende leder af personaleafdelingen ansat? Årstal % Kumuleret % eller tidligere Total 100 Tabellen viser, at lidt under halvdelen (44%) af de nuværende ledere af de respektive personaleafdelinger, der - som det fremgår af tabel benyttes af 14% af virksomhederne, er ansat i perioden Virksomhedens administrerende direktør De respektive virksomheder blev bedt om at oplyse, hvorvidt de har en administrerende direktør, samt hvorvidt denne var rekrutteret internt i virksomheden eller udefra. Figur 1 Hvis virksomheden har en administrerende direktør, hvilket år tiltrådte vedkommende denne stilling? 10% 6% 1995 eller tidligere 7% 6% % 1999 Det fremgår af figur 1, at for 71% af de virksomheder, der har en administrerende direktør, har denne været ansat siden 1995 eller tidligere. Ligeledes kan det oplyses, at for 65% af virksomhedernes vedkommende er den administrerende direktør rekrutteret internt.

11 8 1.3 Udenlandsk ejerskabsforhold Mht. udenlandsk ejerskab er 22% af de 1605 virksomheder ejet af et udenlandsk firma. Ligeledes ejer 24% af de adspurgte virksomheder et eller flere firmaer i udlandet. For begge spørgsmål er der en tendens, der peger på en sammenhæng mellem udenlandsk ejerskabsforhold og virksomhedens størrelse. Yderligere er det interessant at undersøge eventuel sammenhæng mellem de i tabel 1 nævnte forhold vedr. udenlandsk ejerskabsforhold. Tabel 1.3 viser således sammenhængen mellem virksomheder, der ejer et eller flere udenlandske firmaer, og hvorvidt disse virksomheder selv er ejet af et udenlandsk firma og vice versa. Tabel 1.3 Sammenhæng mellem virksomheder, der er ejet af et udenlandsk firma med over 50% af egenkapitalen, og virksomheder, der er ejet af et eller flere udenlandske firmaer med over 50% af egenkapitalen* Ejer udenlandsk firma med over 50% af egenkapitalen Ejer ikke udenlandsk firma med over 50% af egenkapitalen % Total Ejet af udenlandsk firma med over 50% af egenkapitalen Ikke ejet af udenlandsk firma med over 50% af egenkapitalen Total *De kursive procentsatser er summeret horisontalt, hvorimod de resterende procentsatser er summeret vertikalt. Det er således muligt at sammenligne de virksomheder, der ejer et eller flere udenlandske firmaer, med de virksomheder, der er udenlandsk ejet. Af ovenstående tabel fremgår det, at 27% af de virksomheder, der indgår i udenlandsk ejerskab, samtidig ejer et eller flere firmaer i udlandet. Endeligt konkluderes, at antallet af virksomheder, der enten ejer et udenlandsk datterselskab eller selv er et datterselskab af et udenlandsk firma, i forhold til samtlige adspurgte virksomheder udgør 38% - dvs. 38% af de adspurgte virksomheder indgår i en væsentlig ejerskabsmæssig udenlandssammenhæng. 1.4 Medlemskab af arbejdsgiverforening Størstedelen (74%) af virksomhederne er medlem af en arbejdsgiverforening. Af tabellen fremgår, at der er tale om en klar tendens mellem virksomhedens størrelse og medlemskab af en arbejdsgiverforening. Således fremgår det, at 68% af virksomhederne inden for

12 9 størrelseskategorien <49 er medlem af en arbejdsgiverforening, hvorimod 92 % af virksomhederne inden for størrelseskategorien 1000< er medlem af en arbejdsgiverforening. Ydermere er det i det efterfølgende undersøgt, om der forekommer en evt. sammenhæng mellem, hvorvidt virksomheden er medlem af en arbejdsgiverforening, og hvorvidt virksomheden er ejet af et udenlandsk firma, dvs. med over 50% af egenkapitalen. Tabel 1.4 Sammenhæng mellem udenlandsk ejerskabsforhold og medlemskab af arbejdsgiverforening Er virksomheden medlem af en arbejdsgiverforening? Virksomheden er ejet af et udenlandsk firma med over 50% af egenkapitalen Medlem Ej medlem Total % Virksomheden er ikke ejet af et udenlandsk firma med over 50% af egenkapitalen Total *De kursive procentsatser er summeret horisontalt, hvorimod de resterende procentsatser er summeret vertikalt. Det er således muligt at sammenligne de virksomheder, der er ejet af et firma udenlandsk firma med brug arbejdsgiverforeningsmedlemskab. Det fremgår af ovenstående tabel, at 63% af de virksomheder, der er ejet af et udenlandsk firma, er medlemmer af en arbejdsgiverforening. De resterende virksomheder, der ikke er ejet af et udenlandsk firma, og som samtidig er medlemmer af en arbejdsgiverforening, udgør 74%. Der er således tale om en tendens til, at virksomheder, der indgår i udenlandsk ejerskab, er lidt mindre tilbøjelige til at indgå i medlemskab af en arbejdsgiverforening. 1.5 Virksomhedens nuværende drift Tabel 1.5 Virksomhedens nuværende driftssituation % Virksomheden drives under sin produktions-/omsætningskapacitet* 42 Virksomheden drives lige på eller tæt på sin produktions-/omsætningskapacitet* 44 Virksomheden drives over sin produktions-/omsætningskapacitet** 14 Total 100 * Dvs. om virksomheden kan producereomsætte mere end gør i øjeblikket. **Dvs. om personale/produktionsapparat bruges i ekstraordinært højt omfang.

13 10 Af tabel 1.5 fremgår, at 42% af virksomhederne giver udtryk for, at nuværende drift er under produktions-/omsætningskapacitet. 1.6 Konkurrenceforhold Af nedenstående tabel fremgår den geografiske placering af de respektive virksomheders væsentligste konkurrent. Tabel 1.6 Geografisk placering af virksomhedens væsentligste konkurrent* Geografisk placering % Kumuleret % Inden for kommunen Inden for amtet Øvrige Danmark Inden for EU Fjernøsten 1 96 Østeuropa/Baltikum 1 97 USA 1 98 Andre lande/områder Total 100 *11% af virksomhederne har ikke kunnet svare på spørgsmålet/ikke fundet spørgsmålet relevant. Det fremgår, at 71% af virksomhederne har oplyst, at deres væsentligste konkurrent er placeret i Danmark. Samtidig henledes opmærksomheden på, at kun ca. 5% af virksomhederne finder, at deres væsentligste konkurrent er placeret uden for EU. 1.7 Virksomhedernes alder Tabel 1.7 Virksomhedens alder Startår % Kumuleret % Total 100 Det ses, at hovedparten af virksomhederne, der indgår i rapporten, er startet før Det bemærkes, at der indgår virksomheder, der stammer helt tilbage fra 1700-tallet.

14 11 2. Ansættelse og organisering af arbejdet Det følgende afsnit vedrører data omkring ansættelse og organisering af arbejdet. 2.1 Antal stillingsniveauer Tabel 2.1 Antal stillingsniveauer inden for ledelse og mellemledere* Antal stillingsniveauer eller derover Total Personalekategori % Ledelse Mellemledere *19% af de 1605 adspurgte virksomheder svarede, at antallet af stillingsniveauer for ledelse og mellemledere ikke kan opgøres pga. virksomhedens organisation (fx matrix eller projektorganisation). 2.2 Arbejdsmetoder Tabel 2.2 Oversigt over, hvilke arbejds- og ledelsemetoder der anvendes i forhold til virksomhedens størrelse og personalegrupper Arbejds- og ledelsesmetoder Gruppestyring Jobrotation Kvalitetscirkler TQM Benchmarking Projektorganisation Antal ansatte % Timelønnede: < < Total Ledelse/månedslønnede : < < Total

15 12 Tabel 2.2 viser en klar sammenhæng mellem virksomhedernes størrelse, og hvorvidt disse anvender ovennævnte arbejds-/ledelsesmetoder. Inden for ledelse/månedslønnede anvendes eksempelvis projektorganisation af 58% af virksomhederne med over 1000 ansatte. Gruppestyring og jobrotation skiller sig ud ved at være to af de arbejds-/ledelsesmetoder, der også anvendes af virksomheder med under 100 ansatte. Det er ligeledes interessant at se på virksomhedernes benyttelse af forskellige arbejdsmetoder i forhold til udenlandske relationer. Følgende tabel illustrerer dette forhold. Tabel Brug af arbejdsmetoder i forhold til udenlandsk ejerskabsrelation* Følgende personalekategorier benytter mindst én af de i tabel 2.2 beskrevne Virksomheden er ejet af et udenlandsk firma, dvs. med over 50% af egenkapitalen Virksomheden er ikke ejet af et udenlandsk firma, dvs. med over 50% af egenkapitalen Total arbejdsmetoder % Timelønnede Månedslønnede/ledelse Total 25** 75*** *De kursive procentsatser er summeret horisontalt, hvorimod de resterende procentsatser er summeret vertikalt. Det er således muligt at sammenligne brug af mindst én af de respektive arbejdsmetoder og udenlandsk ejerskab. **32% af disse virksomheder benytter mindst én af de ovennævnte arbejds-/ledelsesmetoder i begge personalekategorier. ***30% af disse virksomheder benytter mindst én af de ovennævnte arbejds-/ledelsesmetoder i begge personalekategorier. De to procentsatser, der indikerer udenlandsk ejerskab, skal sammenholdes med, at 22% af det totale antal virksomheder indgår i udenlandsk ejerskab (se tabel 1). Samtidig er det et faktum, at 32% af de virksomhederne, der er på udenlandske hænder samt benytter mindst én af de respektive arbejds-/ledelsesmetoder, er virksomheder, hvor begge personalekategorier benytter mindst én af de ovennævnte metoder. Sammenholdes dette med det totale antal virksomheder, der er på udenlandske hænder, kommer man frem til, at 67% af de virksomheder, der er på udenlandske hænder, benytter en af ovennævnte arbejds-/ledelsesmetoder. I modsætning hertil kan det nævnes, at 54% af de virksomheder, der ikke er på udenlandske hænder, benytter mindst én af de ovennævnte arbejdsmetoder. Der er således tale om en tendens til, at virksomheder, der er på udenlandske hænder med over 50% af egenkapitalen, i højere grad anvender de ovennævnte arbejds-/ledelsesmetoder, end det er tilfældet med virksomheder, der ikke indgår i udenlandsk ejerskabsforhold.

16 Overenskomstmæssige lokalaftaler Tabel 2.3 Brug af overenskomstmæssige lokalaftaler Har virksomheden en overenskomstmæssig lokalaftale angående løn og arbejdstid for Ja Nej Ved ikke/ ikke relevant Total følgende grupper? % Ledelse Mellemledere Funktionærer/månedslønnede Timelønnede og andre Af tabel 2.3 fremgår, at 64% af virksomhederne inden for personalekategorien timelønnede og andre har indgået en overenskomstmæssig lokalaftale angående løn og arbejdstid. Nedenstående tabel viser forholdet mellem brug af overenskomstmæssig lokalaftale og udenlandske ejerskabsforhold. Tabel Brug af overenskomstmæssige lokalaftaler i forhold til udenlandske ejerskabsforhold Virksomheden har indgået lokalaftale angående løn og arbejdstid Virksomheden har ikke indgået lokalaftale angående løn og arbejdstid Total Er virksomheden ejet af et udenlandsk firma med over 50% Af egenkapitalen? % Ledelse: Udenlandsk ejet Ej udenlandsk ejet Mellemledere: Udenlandsk ejet Ej udenlandsk ejet Funktionærer/månedslønnede: Udenlandsk ejet Ej udenlandsk ejet Timelønnede og andre: Udenlandsk ejet Ej udenlandsk ejet Tabel viser, at der generelt er indgået færre overenskomstmæssige aftaler for udenlandsk ejede virksomheder. Således viser tabellen, at 10% af mellemlederne med ovennævnte udenlandske ejerskabsforhold har overenskomstmæssige lokalaftaler, hvorimod virksomhederne, der ikke indgår i udenlandske ejerskabsforhold, for 20% vedkommende har overenskomstmæssige lokalaftaler en forskel svarende til 10%-point. Ligeledes viser tabellen,

17 14 at denne relative forskel i sammenhængen mellem udenlandsk ejerskabsforhold og brug af overenskomstmæssige lokalaftaler ikke er nær så markant for funktionærer/-månedslønnede samt timelønnede og andre. 2.4 Ekstern konsulenthjælp Tabel 2.4 Brug af ekstern konsulenthjælp til vurdering eller ændring af virksomhedens arbejdsmetoder Har virksomheden inden for de sidste 10 år haft ekstern konsulenthjælp til vurdering eller ændring af virksomhedens arbejdsmetoder? % Ja 46 Nej 54 Total Hvis ja, hvilket årstal? eller tidligere 30 Total 100 Hvordan vurderer virksomheden udbyttet? Meget tilfreds 19 Nogenlunde tilfreds 64 Ikke tilfreds 17 Total 100 Af tabel 2.4 fremgår, at 46% af de 1605 virksomheder inden for de sidste 10 år har haft ekstern konsulenthjælp til vurdering eller ændring af virksomhedens arbejdsmetoder. Tabellen viser yderligere, at kun 19% af de virksomheder, der har modtaget konsulenthjælp, vurderer udbyttet som værende meget tilfredsstillende, mens næsten lige så mange siger, at de ikke er tilfredse med udbyttet.

18 Ændring af ledelsesstruktur Tabel 2.5 Ændring af ledelsesstruktur Har virksomheden inden for de seneste 10 år gennemført en gennemgribende ændring af ledelsesstruktur? % Ja 46 Nej 54 Total Hvis ja, hvilket årstal? eller tidligere 37 Total 100 Har der i løbet af de sidste 3 år været arbejdet med nye aflønningsformer? Ja 41 Nej 59 Total 100 Af tabel 2.5 fremgår, at 46% af de 1605 virksomheder inden for de sidste 10 år har gennemført en gennemgribende ændring af virksomhedens ledelsesstruktur, og hovedparten (63%) har gennemført den pågældende ændring i perioden Der er dog ikke tale om nogen markant tendens i denne periode. Yderligere fremgår det, at 41% af de 1605 adspurgte virksomheder inden for de sidste 3 år har arbejdet med nye aflønningsformer. Nærmere behandling af brugen af disse aflønningsformer følger i afsnit 2.6.

19 Aflønningsformer Tabel 2.6 Oversigt over, hvilke aflønningsformer der er gældende for de respektive personalekategorier i forhold til virksomhedens størrelse Aflønningsform Team-bonus Individuel bonus Medarbejderaktier/optioner Overskudsdeling Kvalifikationsbaseret løn Personalekategori % Ledelse: < < Total Mellemledere: < < Total Funktionærer/måneds lønnede: < < Total Timelønnede og andre: < < Total

20 17 Af tabel 2.6 fremgår eksempelvis, at kvalifikationsbaseret løn er den mest benyttede aflønningsform for samtlige personalekategorier. Ligeledes er der med undtagelse af overskudsdeling en tendens til, at jo større virksomhederne er, desto mere udbredt er benyttelse af de andre aflønningsformer. Tabel undersøger, hvorvidt de virksomheder, der benytter ovennævnte aflønningsformer, indgår i udenlandsk ejerskab, dvs. med over 50% af egenkapitalen. Tabel Sammenhæng mellem udenlandsk ejerskabsforhold og benyttelse af henholdsvis team-bonus, individuel bonus, medarbejderaktier/optioner, overskudsdeling, kvalifikationsbaseret løn på tværs af personalekategorier Virksomheden er ejet af et udenlandsk Virksomheden benytter følgende aflønningsformer inden for én af de i tabel firma, dvs. med over 50 % af egenkapitalen 2.6 nævnte personalekategorier % Team-bonus 34 Individuel bonus 33 Medarbejderaktier/optioner 39 Overskudsdeling 18 Kvalifikationsbaseret løn Forhold vedr. den seneste ansættelsesrunde Tabel 2.7 Forhold vedr. den seneste ansættelsesrunde, herunder medarbejderkategori og brug af AF/arbejdsløshedskasse Ledelse Mellemledere/ Timelønnede Total funktionærer og andre % Hvilken medarbejderkategori var der tale om ved seneste ansættelsesrunde?* Kun 7% af virksomhederne, der svarede på ovennævnte spørgsmål, tilkendegav, at ansættelsen foregik via AF/arbejdsløshedskasse. Af disse 7% blev AF/arbejdsløshedskasse benyttet inden for følgende kategorier: *20% af de 1605 virksomheder var ikke i stand til at kategorisere den seneste ansatte medarbejder.

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stigende omsætning og beskæftigelse (side 2) Den første halvdel af bød på en pæn omsætningsfremgang

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR 04:2006 ARBEJDSPAPIR Mona Larsen og Max Mølgaard Miiller REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE PÅ ARBEJDSSTEDER FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland Opsummering af analyse Oktober 2003 Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Indledning Denne rapport præsenterer en analyse af virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Jobkvalitet og HR-praksis i danske callcentre. Ole H. Sørensen, Forsker

Jobkvalitet og HR-praksis i danske callcentre. Ole H. Sørensen, Forsker Jobkvalitet og HR-praksis i danske callcentre, Forsker Resultater fra GCC projektet: DK Verden Ens: Kønsfordeling, in/outbound, in-house/underleverandør, samtaletid Bedre: - løn, også relativt - indflydelse

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere