Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett"

Transkript

1 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger... 8 Lempning. Endrede forhold... 8 Bankrett... 9 Ekspropriasjon. Rådighetsinnskrenkninger... 9 Erstatningsrett, utenfor kontrakt (Erstatning i kontrakt, se det enkelte kontraktsforhold)... 9 Familierett Barn og foreldre. Samværsrett. Barnevern. Adopsjon Ekteskap. Skilsmisse Farskap Formuesforhold mellom ektefeller. Skifte. Uskiftet bo Samboerforhold Forsikringsrett Immaterialrett Firma Fotografier Opphavsrett Patent Varemerker Internasjonal privatrett. Lovvalg (verneting, se prosess) Internasjonal markedsrett (EU, EF, EØS) (konkurranserett, se eget punkt) Konkurranserett Konkurs. Akkord. Gjeldsforhandling. Insolvens Kontraktsrett, særskilte kontraktsforhold Entreprise. Anbud Franchise Garanti. Kausjon Gaver Kjøp av fast eiendom Kjøp av løsøre Leie. Leasing Lån. Forvaring Mellommenn. Agenter. Meglere. Kommisjonærer Tjenesteytelser Transportrett. Luftrett. Sjørett. Spedisjon Likestilling mellom kjønnene Markedsføringsrett Menneskerettigheter Miljørett Offentlig rett Forvaltning Kommunalrett Statsforfatning Pant, factoring og annen sikkerhetsrett. Stansningsrett Passivitet Pengekravsrett Cesjon... 24

2 2 Condictio indebiti Foreldelse Gjeldsbrev. Verdipapir. Betalingsmidler Motregning Regress. Tilbakesøking Renter Personrett Navnerett Personvern Umyndige Privatlivets fred Prosess Bevis. Bevisbyrde Habilitet Partsevne. Rettslig interesse Rettskraft. Litispendens Sikkerhetsstillelse Straffeprosess, særlige spørsmål Tvangsfullbyrdelse. Midlertidig forføyning. Arrest Verneting. Domsmyndighet. Brussel- og Luganokonvensjonen Vitner Voldgift Andre spørsmål Samerett. Minoritetsvern Selskapsrett. Sammenslutninger. Foreninger Aksjeselskaper Andre sammenslutninger Sosialrett. Helsevern. Trygderett Strafferett Tingsrett Eiendomsrett. Bruksrett Forkjøpsrett. Løsningsrett Godtroerverv Inkorporasjon Naboforhold Sameie Vindikasjon Tinglysing. Registrering Utdanning Utvisning. Fremmedrett... 28

3 3 Dansk register Aftaleret, almindelig... 8 Aftalers indgåelse og gyldighed... 8 Fortolkning. Forudsætninger... 8 Lempelse. Ændrede forhold... 8 Ansættelses- og arbejdsret... 7 Arveret... 8 Bankret... 9 Ekspropriation. Rådighedsindskrænkninger... 9 Erstatning udenfor kontraktforhold (Erstatning i kontrakt, se kontraktet, de enkelte kontraktforhold... 9 Familieret Børn og forældre. Samvær. Børneværn. Adoption Ægteskab. Skilsmisse Faderskab Formueforholdet mellem ægtefæller. Skifte. Uskiftet bo Samlivsforhold Forsikringsret Immaterialret Firma Patenter Varemærker International markedsret (EU, EF, EØS) (se også konkurrenceret) International privatret. Lovvalg (værneting, se retspleje) Konkurrenceret Konkurs- og anden isolvensret (herunder insolvens, akkord og gældssanering) Kontraktret, enkelte kontraktforhold Entreprise. Udbud Franchise Garanti. Kaution Gaver Køb af fast ejendom Køb af løsøre Leje. Leasing Lån. Forvaring Mellemmænd (Agenter, Mæglere. Kommissionærer) Tjenesteydelser Transportret Ligestilling mellem kønnene. Kønsdiskrimination Markedsføringsret Menneskerettigheder Miljøret Offentlig ret Forvaltingsret Kommunalret Statsforfatning Pant, tilbageholdsret og anden sikkerhedsret. Factoring Passivitet Pengekrav Cession Condictio indebiti Forældelse... 24

4 4 Gældsbreve. Værdipapirer. Betalingsmidler Modregning Regres. Tilbagesøgning Renter Personret Navneret Personværn Umyndige Privatlivets fred Retspleje Bevis. Bevisbyrde Habilitet Partsevne. Retlig interesse Retskraft. Litispendens Sikkerhedsstillelse Strafferetspleje, særlige spørgsmål Tvangsfuldbyrdelse, herunder udlæg, fogedforbud og arrest Vidner Voldgift Værneting. Domsmyndighed. Bruxelles- og Luganokonventionen Andre spørsmål Sameret. Minoritetsvern Selskabsret. Sammenslutninger. Foreninger Aktieselskaber Andre sammenslutninger Socialret. Sundhedsret Strafferet Tinglysing. Registrering Tingsret Ejendomsret. Brugsret Forkøbsret. Overtagelsesret God tro. Ekstinktion Inkorporation Naboforhold Sameje Vindikation Uddannelse Udvisning. Udlændingeret... 28

5 5 Svensk register Arbets- och tjänstemannarätt. Arbetsmiljö. Kollektivavtal... 7 Arvsrätt. Testamente... 8 Associationsrätt. Sammanslutningar. Föreningar Aktiebolag Andra sammanslutningar Avtalsrätt, allmän... 8 Avtals ingående och giltighet... 8 Tolkning. Förutsättningar... 8 Jämkning. Ändrade förhållanden... 8 Bankrätt... 9 Expropriation. Rådighetsinskränkningar... 9 Familjerätt Barn och föräldrar. Vårdnaden om barn. Umgängesrätt. Adoption Faderskap Makars förmögenhetsförhållande. Skifte. Oskiftat bo Samboförhållanden Äktenskap. Äktenskapsskillnad Försäkringsrätt Immaterialrätt Firma Patent Varumärke Inskrivning. Registrering Internationell privaträtt. Lagval (forum, se process) Internationell marknadsrätt (EU, EG, EEG) (konkurrensrätt, se egen punkt) 15 Jämställdhet mellan könen Konkurrensrätt Konkurs. Ackord. Insolvens Kontraktsrätt, särskilda kontraktsförhållanden Entreprenad. Anbud Franchise Garanti. Borgen Gåva Köp av fast egendom Hyra. Leasing Köp av lös egendom Lån. Förvaring Mellanman. Agenter. Mäklare. Kommissionär Tjänsteprestationer Transporträtt. Lufträtt. Sjörätt. Spedition Marknadsföring Miljörätt Mänskliga rättigheter Offentlig rätt Förvaltning Kommunalrätt Statsförfattning Pant, factoring och annan säkerhetsrätt. Stoppningsrätt Passivitet Penningkrav Cession Condictio indebiti... 24

6 6 Kvittering Preskription Regress. Återbetalning Ränta Skuldebrev. Värdepapper. Betalningsmedel Personrätt Integritet Namnrätt Omyndighet Privatlivets helgd Process Bevis. Bevisbörda Exekution. Interimistiska förordnanden. Häktning Forum. Domstols behörighet. Brüssel- och Luganokonventionen Jäv Rättslig handlingsförmåga. Rättsligt intresse Rättskraft. Litispendens Skiljedom Ställande av säkerhet Straffprocess, särskilda spörsmål Vittne Annat Samerätt. Minoritetskydd Sakrätt Äganderätt. Nyttjanderätt Förköpsrätt. Lösningsrätt Godtrosförvärv Inkorporation Grannelag Samäganderätt Vindikation Skadestånd utom kontraktsförhållanden (skadestånd i kontraktsföhållanden, se det enskilda kontraktsförhållandet)... 9 Socialrätt. Hälsovård. Pension Straffrätt Utbildning Utvisning. Asyl. Flyktingar... 28

7 7 DOMSREFERAT 2002 annet halvår Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. 1. DHR Dom UfR 2003 s. 13 Arbejdsret. Afvisning af genindtrædelse i stilling efter lovlig konflikt. Fratrædelsesgodtgørelse. En virksomhed og dens funktionærer var omfattet af henholdsvis arbejdsgiverforeningens lockout og fagforeningens strejke i forbindelse med en storkonflikt på arbejdsmarkedet, som brød ud 27. april 1998, og som ved lovindgreb blev bragt til ophør 8. maj Virksomheden meddelte herefter funktionærerne A og B, der havde været ansat i virksomheden i henholdsvis 20 og 22 år, at den i forbindelse med konflikten havde mistet ordrer og derfor ikke så sig i stand til at «genansætte» dem, og Arbejdsretten havde fastslået, at virksomheden ikke herved havde begået overenskomstbrud. Forholdet blev i relation til fratrædelsesgodtgørelse ved opsigelse af medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 år, i medfør af funktionærlovens 2 a under hensyn til denne bestemmelses beskyttelsesformål sidestillet med, at arbejdsforholdene var bragt til ophør ved virksomhedens opsigelse. 2. DHR Dom UfR 2003 s. 603 Arbejdsret. Afskedigelse. Kunstig befrugtning. Afskedigelse begrundet i, at den ansatte søgte at blive gravid ved kunstig befrugtning, med 4 stemmer mod 1 anset for at være i strid med forbudet mod afskedigelse «på grund af graviditet» i ligebehandlingslovens DHR Dom UfR 2003 s. 667 Arbejdsret. Afvisning af genindtrædelse i stilling efter lovlig konflikt. Opsigelsesvarsel. Denne sag drejede sig om, hvorvidt der under omstændigheder som i UfR 2003 s. 13 var krav på opsigelsesvarsel efter funktionærloven i forbindelse med, at en virksomhed ved konfliktens ophør meddelte en funktionær, at den ikke var i stand til at beskæftige hende. Højesteret udtalte, at det i overensstemmelse med hidtidig arbejdsretlig praksis og teori måtte lægges til grund, at iværksættelse af lovlig strejke eller lockout indebærer, at de individuelle arbejdsforhold som udgangspunkt må betragtes som ophørt og ikke blot som suspenderet, og at dette også gælder for ansatte, der er omfattet af funktionærloven. Den funktionær, som ikke blev genansat efter arbejdskonfliktens ophør, havde herefter ikke krav på opsigelse med varsel efter funktionærloven. FHD Dom HD:2002:73 se dom nr FHD Dom HD:2002:87 Arbetsrätt. Arbetsavtal. Uppsägning. Pension. Avtalsrätt, allmän. Jämkning. En arbetsgivare hade av ekonomiska och produktionsmässiga orsaker sagt upp en arbetstagare som varit anställd hos arbetsgivaren i mer än 24 år. Arbetsavtalet kom därmed att upphöra 1 år 3 månader innan arbetstagaren skulle ha uppnått 60 års ålder, vilket enligt villkoren för arbetsgivarens frivilliga tilläggspensionssystem (pensionsstadgan) berättigade till tilläggspension. Enligt pensionsstadgan förlorade arbetstagaren rätten till dessa förmåner, om arbetsförhållandet upphörde innan pensionsgrunden uppkom. Uppsägningen ansågs laglig, men ifrågavarande bestämmelse i pensionsstadgan jämkades och arbetstagaren medgavs rätt till pension trots att arbetsförhållandet upphört innan han fyllt 60 år. (Dissens 4-1 i fråga om jämkning). Arbetsavtalslag 37 a (723/1988) och 48 3 mom. (320/1970).

8 8 5. FHD Dom HD:2002:90 Arbetsrätt. Arbetsavtal. Kollektivavtal. Uppsägning. Ett arbetsgivar- och ett arbetstagarförbund hade i förhandlingar enligt ett kollektivavtal nått samförstånd om att en uppsägning av en arbetstagare inte hade skett i strid med lag eller ett avtal om uppsägningsskydd som tillämpades som en del av kollektivavtalet. Även om arbetstagaren i och för sig var bunden av kollektivavtalet, ansågs uppgörelsen mellan förbunden om uppsägningens laglighet inte vara bindande för arbetstagaren i en rättegång där denne med stöd av arbetsavtalslagen yrkade skadestånd för ogrundad uppsägning. (Dissens 3-2) Kollektivavtalslag 4 1 mom. IHR Dom Nr. 167/2002 se dom nr 72. NHR kjæremålsutvalg Kjennelse Rt 2002 s se dom nr NHR Dom Rt 2002 s Arbeidsrett. Arbeidsavtale Tvist om en bedrift var forpliktet til å opprettholde en kollektiv pensjonsforsikring for de ansatte. Høyesterett fant at bedriften stod fritt til å avvikle pensjonsordningen. Arverett. Testament 7. FHD Dom HD:2002:95 Arvsrätt. Arvskifte. Fast egendom En fastighet som ingick i ett dödsbo hade av skiftesmannen skiftats så att två delägare vardera fick ett outbrutet område. Av områdena bildades vid styckningen det ena till styckningsfastighet och det andra till stomfastighet. I skifteshandlingen nämndes ingenting om hur de andelar i samfällda områden som tillhörde fastigheten skulle fördelas. Skifteshandlingen ansågs böra tolkas så att andelarna i samfällda områden inte lämnats utanför arvskiftet och att dessa skiftats så att vardera delägaren på sin lott fick en andel motsvarande det honom tilldelade outbrutna området. Detta ansågs innebära att till grund för fördelningen av andelarna skulle läggas förhållandet mellan styckningsfastighetens och stomfastighetens markarealer. Fastighetsbildningslag mom. Avtalerett, alminnelig Avtalers inngåelse og gyldighet 8. DHR Dom UfR 2003 s. 23 Oversættelsesaftale. Ugyldighed. Oversættelse af forskellige tegneserier, bl.a. 23 Tintin-album, hvis 1. oplag udkom i perioden , blev efter den indgåede aftale honoreret med et bestemt beløb pr. side. Allerede fra 1967 havde forlaget genoptrykt nye oplag af de enkelte værker, uden at oversætteren havde gjort indsigelse herimod eller krævet yderligere honorar. Oversætteren var samtidig ansat som underdirektør på forlaget, og ved fratrædelse af denne stilling i 1975 bekræftede han at have modtaget alt, hvad der tilkom ham. Det fandtes herefter godtgjort, at oversætteren havde givet forlaget ret til optryk af yderligere oplag uden samtykke fra oversætteren eller yderligere honorar til denne. Da oversætteren senest i 1975 var på det rene med, at aftaleforholdet indebar en disponering over den gevinstmulighed, udgivelsen af Tintin-værkerne indebar, var der heller ikke grundlag for anvendelse af aftalelovens 36. Tolking. Forutsetninger Dom Nr. 244/2002 se dom nr 35. Lempning. Endrede forhold FHD Dom HD:2002:87 se dom nr 4.

9 9 Bankrett FHD Dom HD:2002:74 se dom nr SHD Dom NJA 2002 s. 412 Remburs. Bank. Aviserande bank i ett rembursförhållande, vilken erhållit rembursbeloppet från öppnande/ bekräftande bank, har ansetts inte därmed ådraga sig någon betalningsskyldighet gentemot beneficienten. Ekspropriasjon. Rådighetsinnskrenkninger. 10. FHD Dom HD:2002:69 Expropriation. Elnät. Ersättning. Elmarknadscentralen hade beviljat ett elbolag (A) tillstånd att utöva elnätsverksamhet inom en stad där verksamheten tidigare bedrivits av ett annat elbolag (B). Genom elmarknadscentralens beslut hade det sistnämnda bolagets elnät och annan egendom som behövdes i verksamheten överförts till det förstnämnda bolaget. Ansågs att B:s förlust av inkomst av elnätsrörelsen skulle beaktas vid bedömningen av den ersättning som bolaget A skulle betala till bolaget B och att ersättningen i första hand skulle bedömas utgående från den överförda egendomens avkastningsvärde, varvid som grund för ersättningen skulle läggas den skäliga avkastning som bolaget B skulle ha fått på det kapital som bolaget hade investerat i elnätsverksamheten. (Delvis dissens 2-2-1) Inlösningslagen 30 1 mom. Erstatningsrett, utenfor kontrakt (Erstatning i kontrakt, se det enkelte kontraktsforhold) 11. DHR Dom UfR 2002 s Erstatningsret. Skadelidt ægtefælles tabte arbejdsfortjeneste. En kvinde blev under fødsel påført en svær hjerneskade, og patientforsikringen anerkendte erstatningspligt. Ægtefællen tog barsels- og forældreorlov i 11/2 år for at hjælpe med genoptræning og pasning af parrets to børn. Indtægtstabet herved blev med stemmerne 3-2 nægtet erstatning. Flertallet udtalte, at der efter almindelige erstatningsretlige regler som udgangspunkt ikke kan pålægges en skadevolder at erstatte tab, der påføres andre end den direkte skadelidte, og at der konkret ikke var grundlag for at fravige dette udgangspunkt, idet mandens personlige medvirken til genoptræning ikke havde været nødvendig. Mindretallet fandt, at manden som ægtefælle havde kunnet yde en særlig bistand, og at denne havde haft væsentlig betydning for den forbedring af kvindens funktionsevne, som skete i perioden. 12. DHR Dom UfR 2002 s Erstatningsret. Færdselsulykke. En varebil blev på grund af et færdselsuheld tvunget til standsning på motorvej og skubbet ind i nødsporet, hvor den blev påkørt af en anden bil, hvis fører derved kom til skade. Med 3 stemmer mod 2 fandtes personskaden omfattet af færdselslovsansvaret for varebilen, der var skubbet ind i nødsporet, som følge af forbindelsen mellem varebilens kørsel og placering. Mindretallet fandt, at varebilen ikke var i brug som køretøj, da den blev påkørt, hvorfor det objektive færdselsansvar ikke fandt anvendelse. 13. DHR Dom UfR 2002 s. 2443/2 Erstatningsret. Faldskade i stormagasin. Uanset fejl i lægning af gangriste ikke pålagt stormagasin ansvar for fald i indgangsparti. Det var ikke godtgjort, at ristens indretning var årsag til faldet, og der blev ikke pålagt ansvar ud fra det synspunkt, at der ikke kunne bortses fra muligheden, at faldet ville være undgået, hvis der ikke havde været fejl i lægningen af ristene, da risikoen for snublen som følge af fejlen ikke var så betydelig, at der bestod en væsentlig forøget fare for fald.

10 DHR Dom UfR 2003 s. 156 Erstatningsret. Tabsopgørelse ved skadelidtes egenreparation. En entreprenør var erstatningsansvarlig for beskadigelse af nedgravet elledning. Elselskabet stod selv for udbedring af skaden. Udover de direkte udgifter herved til materialeindkøb, arbejdsløn osv. beregnede elselskabet sig et administrationstillæg på 20 %, hvoraf de 15 % var til dækning af udbedringsarbejdets andel af elselskabets administrationsomkostninger, men de 5 % var selskabets fortjeneste eller dækningsbidrag ved udførelse af arbejder for fremmede. Med 3 stemmer mod 2 fik elselskabet ikke erstattet tillægget på 5 %, idet flertallet ikke fandt det bevist, at selskabet havde lidt et tab svarende til de 5 %. 15. DHR Dom UfR 2003 s. 559 Myndighedsansvar. Fejl i bils registreringsattest. En bil model 1987, som var indregistreret i Schweiz i 1986, blev i 1989 importeret af en autoforhandler. Ved en fejl anførte motorkontoret i registreringsattesten, at bilen første gang var indregistreret i Efter en række handler blev bilen i 1997 solgt af en autoforhandler til en forbruger med oplysning om, at bilen første gang var registreret i Med 4 stemmer mod 3 blev Justitsministeriet dømt til at erstatte forbrugeren tabet ved, at bilen var en model 1987 og ikke Der var begået en klar fejl af motorkontoret, og dette var en medvirkende årsag til, at bilen senere blev solgt som en årgang Registreringsattesten antaget at have så væsentlig betydning for handel med brugte biler, at en køber med rimelighed må kunne gå ud fra, at oplysningerne i attesten er korrekte. Mindretallet ville frifinde, bl.a. fordi motorkontorets fejltagelse var underordnet i forhold til den umiddelbare årsag til tabets opståen, som klart lå i bilforhandlerens forhold. FHD Dom HD:2002:78 se dom nr FHD Dom HD:2002:100 Skadestånd utom kontraktsförhållanden. Penningkrav. Preskription Fråga om preskription av skadestånd på grund av brottslig handling. Den allmänna preskriptionstiden för skadestånd ansågs ha blivit avbruten då skadevållaren i samband med förundersökning med anledning av brottet fått kännedom om det skadeståndsyrkande som skulle komma att riktats mot honom. Skadeståndslag 7 kap FHD Dom HD:2002:110 Skadestånd utom kontraktsförhållanden. Sveda och värk. Orsakssamband Barnskötaren i ett fängelse hade misshandlats av en fånge bl.a. genom klösning. Till följd av psykiska och fysiska skador av misshandeln hade barnskötaren varit sjukskriven i ca en månad. Dessutom hade hon varit tvungen att ge blodprov på grund av risken för HIV- och hepatit C-smitta och hade först åtta månader efter händelsen fått veta att hon inte var smittad. Fråga om den rädsla och ångest som härmed uppstått gav rätt till ersättning av gärningsmannen. Denne ansågs ha orsakat barnskötaren sådant med sveda och värk jämförbart lidande på grund av vilket hon hade rätt till skadestånd. (Dissens 3-2). Skadeståndslag 5 kap IHR Dom Nr. 166/2002. Erstatning. Legemsbeskadigelse. Erhvervsevnetab. Godtgørelse for varigt mén. Ó pådrog sig brandsår da han legede ved resterne af et nytårsbål hos Idrætsforeningen F nytårsdagen i 1997, da han var godt 9 år gammel. F fik tilladelse til nytårsbålet på de betingelser at en ansvarlig var til stede medens der var ild i bålet og indtil al fare på grund af bålet var forbi. J var den ansvarlige for bålet. Han forklarede at han overværede medens bålet brændte nytårsaften frem til klokken fem om morgenen. Han havde jaget børn væk som legede ved bålresterne ved et-tiden på nytårsdag, men han husker ikke nøjagtigt hændelsesforløbet om eftermiddagen. Ó har forklaret at han hverken så flammer eller glød i bålet men der var en del røg. Han gik rundt oven på hård hvid aske i kanten af bålet, og pludselig knækkede asken. Det var uomstridt at bålet ikke brændte da ulykken skete omkring klokken fire om eftermiddagen på nytårsdag, men derimod var der stadig varme og gløder som

11 kunne være farlige, og det er meget kendt at børn er vilde efter at lege i nytårsbål. J havde vidst at der var gløder i bålet efter middagen på nytårsdag og at nogle børn legede dér. Retten fandt at han havde udvist mangel af agtpågivenhed ved ikke at afværge den fare som han måtte være klar over at bålresterne kunne byde på. J og F fandtes at have været solidarisk erstatningsansvarlige. Ó fandtes også at have måttet været klar over at det var farligt at gå på bålresterne og det ansås passende at han selv bar 1/3 del af sin skade. 19. IHR Dom Nr. 190/2002. Erstatning. Arbejdsulykke. Fiskere. Legemsbeskadigelse. G kom ud for en skade da fiskebåden Hoffell befandt sig i januar ude for Snæfellsnes og besætningen var i gang med at forberede sildefiskeri med flydetrawl. G havde sammen med fire andre besætningsmedlemmer den opgave at anbringe flydetrawlet bagerst i skibets agterstævn for at skylle bort fiskerester. Dette arbejde blev udført manuelt og posen måtte flyttes over en rendeport i agterstævnen. Medens de var i gang med dette arbejde skyllede en sø ind på dækket og G blev kastet mod en jernstige, hvorved han pådrog sig skade. G mente at L var ansvarlig for hans skade idet skibets udstyr havde været mangelfuldt. Da ulykken indtraf var der nordvestlig 5-6 graders vindstyrke og skibsføreren har for retten forklaret at vejret ikke havde været dårligt. Retten fandt at forholdene ikke havde været så dårlige at det af vejrmæssige grunde havde været betænkeligt at sende besætningsmedlemmer på arbejde ved agterstævnsrenden. Det blev tiltrådt med L at ulykken var sket på grund af en sø, som G havde været totalt uforberedt på, og at skylden for den kan hverken pålægges uforsvarlige arbejdsmetoder eller at sikkerhedsregler ikke blev iagttaget bemeldte gang. L blev frifundet af G s krav. 20. NHR Dom Rt 2002 s Erstatning utenfor kontrakt. Personskade En gutt på ett år og syv måneder fikk varige skader da han falt i en dam i hagen til et hus som foreldrene leiet. Grunneieren ble frifunnet for erstatningskrav, da manglende sikring ikke kunne bebreides ham som uaktsom. Det ble lagt vekt på hvilke forholdsregler han kunne regne med at foreldrene selv traff. 21. NHR Dom Rt 2002 s Det offentliges erstatningsansvar. Trygderett Folketrygdlovens regler om erstatning er ikke uttømmende og utelukker ikke det offentliges arbeidsgiveransvar for feil etter skadeserstatningsloven 2-1. Dissens 3-2. Familierett Barn og foreldre. Samværsrett. Barnevern. Adopsjon 22. NHR Dom Rt 2002 s. 908 Familierett. Samværsrett. Barnevern. Menneskerettigheter En mor som var fratatt omsorgen for sin datter etter barnevernloven 4-14, ble nektet samvær med barnet. Det forelå spesielle og sterke grunner, slik at kravene i barnevernloven 4-19 annet ledd, sett i sammenheng med EMK art. 8, var oppfylt. SHD Beslut NJA 2002 s. 390 se avgjørelse nr SHD Beslut s. 425 Adoption. Särskild anledning till adoption. Makar har fått tillstånd att adoptera en femtiotvåårig kvinna. Särskild anledning till adoptionen har ansetts föreligga med hänsyn bl.a. till att kvinnan var hustruns biologiska dotter. Lagrum: 4 kap 6 föräldrabalken. Ekteskap. Skilsmisse NHR kjæremålsutvalg Kjennelse Rt 2002 s se dom nr

12 12 Farskap 24. DHR Kendelse UfR 2002 s Faderskabssag 40 år efter fødsel. Blodprøve. Under faderskabssag anlagt af barn født i ægteskab 40 år efter fødslen mod moderens ægtemand og tredjemand blev det af hensyn til sagens oplysning pålagt tredjemand at afgive blodprøve. Moderen og ægtefællen havde oplyst, at tredjemand var barnets rigtige fader, og en retsgenetisk undersøgelse udelukkede, at ægtefællen var barnets fader. 25. DHR Kendelse UfR 2002 s Faderskabssag. Vævsprøve fra afdød. A og B var født i ægteskab i 1956 og Ægteskabet blev opløst, og moderen boede fra 1963 til sin død i 1994 sammen med tredjemand T, som døde i 1999 og var kistebegravet. Under en herefter anlagt faderskabssag havde allerede foretagne undersøgelser bestyrket, at T var far til A og B, og med 3 stemmer mod 2 blev der ud fra en proportionalitetsafvejning truffet beslutning om udtagelse af vævsprøver fra afdøde T. 26. DHR Dom UfR 2003 s. 385 Faderskab. Genoptagelse. Begæring fra barnet om genoptagelse af faderskabssag fra 1959 med henblik på at fastslå faderskab ved hjælp af DNA-analyser ikke taget til følge. Der var ikke begået fejl ved behandlingen af faderskabssagen i 1959, og den omstændighed, at den videnskabelige udvikling har medført, at der nu mange år efter sagens afgørelse ved dom er skabt mulighed for med meget stor sikkerhed at fastslå eller afkræfte faderskab ved DNA-analyser, kan ikke i sig selv begrunde genoptagelse af faderskabssagen. Formuesforhold mellom ektefeller. Skifte. Uskiftet bo 27. FHD Dom HD:2002:121 Familjerätt. Äktenskap. Bodelning. Skiftesman. Fråga om en skiftesman för verkställande av bodelning kunde ges ett förordnande att sälja fast egendom som tillhörde makarna gemensamt. Egendomen bestod av fastigheter vilka användes som en ekonomisk helhet för att driva lantbruk. Utgående från en avvägning av omständigheter som talade för och emot en fördelning av egendomen å ena sidan och dess försäljning å andra sidan ansågs att bodelningen inte kunde genomföras annat än genom att tillåta skiftesmannen att sälja egendomen. ÄL 85 3 mom., ÄB 23 kap IHR Dom Nr. 106/2002. Familieret. Ægtefæller. Skilsmisseaftale. Dissens. K krævede at en erklæring angående skilsmisseaftalen mellem hende og M blev dømt ugyldig og at M blev dømt til at betale hende i overensstemmelse med aftalens bestemmelser. Det fandtes ikke at have været nødvendigt at erklæringen skulle stadfæstes hos sysselmanden i medfør af 95 i ægteskabsloven nr. 31/1993 for at denne skulle holde sin gyldighed mellem parterne. Der var intet der tydede på at erklæringen blev givet pro forma. Endvidere fandtes at det ikke var lykkedes K at påvise M s handlemåde, der var årsag til deres skilsmisse, erklæringens indhold eller M s metoder ved at fremkalde den, burde føre til at denne ændring af deres skilsmisseaftale blev erklæret ugyldig i henhold til lov nr. 7/1936 um aftaler, fuldmagt og ugyldige retshandler. I betragtning af at K havde haft advokatbistand ved udarbejdelsen af deres bodelingsaftale og eftersom ikke andet var blevet oplyst end at hun bestemte dens indhold, fandtes der ikke grundlag for at anse den åbenbart urimelig efter 95, stk. 2 i ægteskabsloven. M blev derfor frifundet af K s krav. 29. IHR Dom Nr. 445/2002. Familieret. Ægtefæller. Bodeling. Pensionsrettigheder. M krævede at hans pensionsrettigheder blev udtaget forlods før skifte i forbindelse med skilsmisse mellem ham og K, jf 102, stk. 1, nr. 2 i ægteskabsloven nr. 31/1993. K krævede derimod en godtgørelse fra M som erstatning, idet hun fandt det urimeligt at disse rettig-

13 heder blev holdt uden for skiftet, jf stk. 2 i samme paragraf. Højesteret fandt at K s søgsmål burde forstås på en sådan måde, at hun faktisk ville få en afgørelse om hvorvidt og i hvilken grad værdien af M s pensionsrettigheder skulle indgå i skiftet, som om der var tale om hvilket som helst af hans fælleseje, jf 57 i ægteskabsloven. Ved vurdering af kapitalværdien af de penisonsrettigheder som ansås at være M s fælleseje og ville som sådan indgå i skiftet ved bodeling mellem ham og K, tog Højesteret i betragtning K s indtægter og hendes muligheder for at skaffe arbejdsindtægter i fremtiden. Højesteret tog også hensyn til at M s ret til pension fra Den Islandske Pilotforenings Pensionskasse ikke alene blev dannet af hans eget bidrag, som udgjorde 4% af lønnen medens han endnu var i arbejde, men også af arbejdsgiverens bidrag, som svarede til 16% af M s løn. Endvidere at M må betale indkomstskat og kommuneskat af de månedlige pensionsydelser. 30. NHR kjæremålsutvalg Kjennelse Rt 2002 s Familierett. Formueforholdet mellom ektefeller Saken gjaldt tolkingen av ekteskapsloven 49 om ombytte av formue som er særeie. Kjæremålsutvalget viste til at 49 er en verdiregel, slik at det avgjørende er om det rent faktisk er benyttet særeiemidler ved ervervet. I det aktuelle tilfelle var det ikke det. 31. NHR Dom Rt 2002 s Familierett. Formuesforholdet mellom ektefeller Beregning av skjevdelingskrav på skifte etter ekteskapsloven 59 første ledd. Tvist om betydningen av verdistigning på lånefinansiert andel av boligeiendom. Høyesterett fant at skjevdelingskravet gjelder den forholdsmessige andel av eiendommens verdi på skjæringstidspunktet som svarer til den andel av eiendommens verdi som ikke var lånefinansiert. 32. SHD Beslut s. 626 Bodelning. Bodelningsförrättare. Sämjedelning. I en bodelningshandling har makarna bestämt att deras lösöre skulle sämjedelas, varjämte principer för delningen angetts med avseende på viss egendom samt bodelningen förklarats utgöra en slutlig reglering av makarnas mellanhavanden. Dessa omständigheter har inte ansetts hindra den ena av makarna att påkalla förordnande av bodelningsförrättare, när den förutsatta sämjedelningen inte genomförts. Lagrum: 17 kap 1 äktenskapsbalken. Samboerforhold Forsikringsrett FHD Dom HD:2002:65 Försäkringsrätt. Personförsäkring. Försäkringsavtal. Försäkringstagares upplysningsplikt. Vid ansökan om personförsäkring hade försäkringstagaren fyllt i en blankett om sitt hälsotillstånd. Däri ingick en fråga om alkoholproblem på vilken försäkringstagaren svarat nekande. Spörsmål om frågan var formulerad på ett sådant sätt att försäkringstagaren haft rätt att låta bli att nämna sitt alkoholproblem. Försäkringstagaren ansågs ha försummat sin upplysningsplikt och försäkringsbolaget ansågs ha haft rätt att vägra betala ut ersättning på grund av försäkringen. Försäkringsavtalslagen FHD Dom HD:2002:89 Försäkringsrätt. Försäkringsavtal. Skadeförsäkring. Identifikation. En personbil hade skadats genom förarens grova vårdslöshet. Bilen ägdes av en omyndig person. Vid skadetillfället hade bilen körts av hennes far, som bodde i samma hushåll. I fråga om framkallandet av försäkringsfallet likställdes fadern med dottern, som enligt försäkringsavtalet var den försäkrade. Försäkringsavtalslag 33 1 mom. 3 punkten.

14 IHR Dom Nr. 244/2002 Forsikringsaftaler. Livsforsikring. I november 1993 ønskede H at tegne en livsforsikring hos livsforsikringsselskabet Sameinaƒa Líftryggingarfélagiƒ A/S ved at udfylde en blanket der om. I en særlig rubrik på blankette for indsættelse af begunstigede satte han et kryds ved ordene «nærmeste pårørende». H afgik ved døden i november året 2000 og da var livsforsikringen stadigvæk gældende. I sagen opstod tvist mellem B på den ene side, men hun var H s efterlevende ægtefælle, og H s efterlevende børn på den anden side om hvem skulle anses for at være berettiget til livsforsikringssummen. H og B havde indgået ægteskab i juli 1994 og de havde et fælles barn som blev født i Det var uomtvistet at B og H ikke kendte hinanden da han tegnede livsforsikringen og at børnene var hans nærmeste pårørende da han tegnede forsikringen. Af forklaringen på den førnævnte blanket kunne der ikke have været tvivl om at ved valg af nærmeste pårørende som begunstiget ville en ægtefælle, såfremt denne var til stede ved H s død, tilsidesætte hans børns tilkald til livsforsikringssummen, hvilket også udledes af 105, stk. 5 i lov om forsikringsaftaler. Såfremt H havde tænkt sig ikke at finde sig i denne ordning, ville det have været en nem sag at indsætte livsarvinger som begunstigede og således give børnene en andel i livsforsikringssummen hvis han senere ville indgå ægteskab eller at indsætte dem med navn som begunstiget, for at sikre at de fik hele livsforsikringssummen, men begge disse valgmuligheder fandtes på den førnævnte blanket. Retten tiltrådte med B at hun alene skulle være berettiget til livsforsikringssummen efter H s indsættelse af begunstigede hertil. Immaterialrett Firma. 36. DHR Dom UfR 2003 s. 107 Immaterialret. Firmanavn. Medicon A/S, der driver virksomhed med medicinsk afprøvning, kunne ikke forbyde en virksomhed med investeringsrådgivning at benytte navnet Medicon Valley Capital. Udtrykket Medicon Valley benyttes af myndighederne som en særlig betegnelse for Øresundsområdet, og der forelå ikke nogen reel risiko for forveksling. Fotografier Opphavsrett DHR Dom UfR 2003 s. 23, se dom nr DHR Dom UfR 2003 s. 280 Immaterialret. Fonogramproducenter og tv-filmunderlægningsmusik. Danmarks Radio var over for fonogramproducenterne uden disses samtykke alene mod udsendelsesvederlag berettiget til at anvende udgivne cd-indspilninger som underlægningsmusik til tv-serie. 38. DHR Dom UfR 2003 s. 284 Immaterialret. Fonogramproducenter og radiovirksomheds databaselagring af musik. Danmarks Radio var i forhold til fonogramproducenter berettiget til uden disses samtykke alene mod udsendelsesvederlag at lagre udgivne lydoptagelser med musikindspilninger i en digital database, som alene tjener interne udsendelsesproduktionsformål. 39. FHD Dom HD:2002:101 Immaterialrätt. Upphovsrätt. Offentligt framförande Att skyddade musikaliska verk spelades i en taxi i kundernas närvaro genom radio samt kassett- och CD-spelare ansågs vara sådant offentligt framförande som avses i upphovsrättslagen. (Förstärkt sammansättning, dissens 7-4). Upphovsrättslag 2 3 mom.

15 15 Patent Varemerker 40. FHD Dom HD:2002:119 Immaterialrätt. Varumärke Vid inspektioner av transitotrafik upptäcktes kläder försedda med märken som kränkte i Finland registrerade varumärken. Det var inte känt vem som kränkt varumärkesrätten. Talan om att kläderna skulle förstöras hade väckts mot den speditör som hade ombesörjt transporten av kläderna. Talan bifölls, även om speditören inte i sin egen näringsverksamhet hade kränkt varumärkesrätten. 41. IHR Dom Nr. 268/2002. Varemærke. Domænenavn. Netadresse. Dagbøder. U krævede at det blev anerkendt at reklamebureauet Ú ApS var uberettiget til at bruge domænenavnet ups.is og netadressen og desuden krævedes at Ú blev dømt til at slette domænenavnet og netadressen hos Internet i Island A/S. Til støtte for sit krav gjorde U gældende at Ú ApS s anvendelse var i strid med dets varemærkeret, idet dets ordmærke UPS nyder beskyttelse. Det blev fremhævet at U havde et registreret varemærke her i landet i klasse 35 som blandt andet omfattede reklamevirksomhed. Hidtil havde U ikke været forpligtet til at anføre særskilt de varer eller tjeneste som varemærket omfattede, jf 66, stk. 2 i varemærkeloven nr. 45/1997, men det var uomtvistet at virksomheden ikke drev reklamevirksomhed. Eftersom varemærkeretten hos U også omfattede reklamevirksomhed, jf 4, stk. 1, nr. 1 i varemærkeloven nr. 45/1997 fandt retten at Ú ApS var uberettiget til at bruge i sin erhvervsvirksomhed ordmærket ups som er det samme som varemærket hos U. Desuden kunne der ikke i medfør af varemærkelovens 6, stk. 1, nr. gives Ú ApS tilladelse til denne anvendelse, idet kendetegnet ikke er det samme som dets navn og derfor ville anvendelsen tilkendegive at der var nogen forbindelse med U, jf 5, stk. 1, nr. 2 i lov nr. 45/1997. Kravet fra U blev derfor tiltrådt. Internasjonal privatrett. Lovvalg (verneting, se prosess) Internasjonal markedsrett (EU, EF, EØS) (konkurranserett, se eget punkt) Konkurranserett 42. IHR Dom Nr. 112/2002. Konkurrence. Betalingskort. Opsigelse. S krævede at G s opsigelse af deres kontrakt om at han modtog i sin forretning VISA kreditkort og VISA Electron debetkort blev erklæret retsstridig. Der blev ikke nævnt nogle særlige grunde i G s opsigelsesbrev til S, men der forelå oplysninger om at S var holdt op med at modtage VISA kreditkort og at han nægtede ifølge en meddelelse som hang oppe i hans kiosk, at tage imod VISA Electron debetkort hvis der blev købt for under 500 kroner. Der var flere gange kommet til sammenstød mellem ham og kortindehavere på grund af dette og kortindehaverne havde gentagne gange klaget til G. Det blev bifaldet med S at G havde en markedsrådende stilling som betalingssystem i konkurrencelovens nr. 8/1993 forstand. Derfor kunne det tiltrædes med S at G s opsigelse af deres kontrakt om betalingskort var egnet til at påvirke forretningen i hans virksomhed. Selv om dette kunne indskrænke G s hjemmel til at anvende bestemmelsen om opsigelse uden saglige grunde, jf den nugældende 11 i konkurrenceloven, tidligere hovedprincipperne om retsstridig forretningsførelse, navnlig 20 i samme lov, måtte det tiltrædes med herredsretten at der fandtes grunde for opsigelsen og at de havde været tydeligt foreliggende.

16 16 Konkurs. Akkord. Gjeldsforhandling. Insolvens 43. FHD Dom HD:2002:102 Konkurs. Företagsinteckning. Ett bolag (A) hade överlåtit egendom till ett annat bolag (B) så att den i egendomen fastställda företagsinteckningen förblivit i kraft. Även en annan företagsinteckning hade fastställts i bolaget B:s egendom. Bolaget B försattes i konkurs. Enligt lagen om den ordning i vilken borgenärerna skall få betalning medför företagsinteckning förmånsrätt till en viss andel (50 %) av den intecknade egendomens värde. I den mån innehavaren av företagsinteckning inte erhåller betalning med stöd av sagda förmånsrätt har han motsvarande rätt till utdelning som övriga oprioriterade borgenärer. Fråga om hur man i föreliggande situation skulle beräkna vilken andel av de genom företagsinteckningar säkrade fordringarna som skulle erläggas med förmånsrätt. Ansågs att dessa andelar skulle räknas så att deras sammanlagda belopp inte översteg det i sagda lagrum stadgade procenttalet av den intecknade egendomens värde. Fråga även om innehavaren av den företagsinteckning som fastställts i den av bolaget A överlåtna egendomen dessutom hade rätt att till utdelning för den överskjutande delen av sin fordran på samma sätt som bolaget B:s oprioriterade borgenärer. Så ansågs vara fallet (dissens 3-2 till den delen). Lag om företagsinteckning 9 3 mom., lag om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning 2 och 5 1 mom. FHD Dom HD:2002:113 se dom nr 73. NHR kjæremålsutvalg Kjennelse Rt 2002 s se avgjørelse nr SHD Dom s. 441 Återvinning i konkurs. Konvertibelt förlagslån. Bolaget A förvärvade i slutet av juni 1997 samtliga aktier i bolaget B från bolaget C och från E, verkställande direktör i bolaget B. I anslutning härtill erlade bolaget B till E som avbetalning på ett konvertibelt förlagslån om kr, vilket enligt de ursprungliga lånevillkoren förföll till betalning 31/ och då kunde utbytas mot aktier i bolaget. Bolaget B försattes i konkurs 14/ I målet var ostridigt att E i egenskap av verkställande direktör var närstående till bolaget B i den mening som avses i 4 kap 3 konkurslagen och att betalningen således ägde rum inom den i 10 1 st. andra meningen samma kapitel angivna återvinningsfristen. Att A lät genomföra en förtida betalning på förlagslånet med B:s medel kunde enligt Högsta domstolens mening inte från B:s synpunkt ha varit affärsmässigt motiverat utan fick anses ha avvikit i sådan grad från det normala och naturliga mönstret att betalningen inte kunde betraktas som ordinär, varför betalningen skulle återgå. Lagrum: 4 kap 3 och 10 1 st. andra meningen konkurslagen (1987:672). 45. SHD Beslut s. 463 Konkurs. Konkursansökan. Insolvens. I en konkursansökan åberopade borganären till styrkande av gäldenärens insolvens att denne vid ett misslyckat utmätningsförsök befunnits sakna tillgångar till full betalning av skulden. Eftersom den fordran för vilken utmätning skedde var väsentligt högre än den fordran som i själva verket tillkom borgenären, har utmätningsförsöket ansetts inte kunna läggas till grund för en tillämpning av insolvenspresumptionen i 2 kap 8 konkurslagen (1987:672). 46. SHD Dom s. 572 Lönegaranti. Anställning. Anställd har i fråga om rätt till lönegaranti vid konkurs inte ägt tillgodoräkna sig anställningstid hos sin förra arbetsgivare där han innehade företagsledande ställning. Lagrum: 7 lagen om lönegaranti (1992:497), 12 förmånsrättslagen (1970:979) samt 1, 3, 11 och 22 lagen (1982: 80) om anställningsskydd.

17 17 Kontraktsrett, særskilte kontraktsforhold Entreprise. Anbud. IHR Dom Nr. 157/2002 se dom nr 71. Franchise Garanti. Kausjon 47. DHR Dom UfR 2003 s. 59 Ejendomshandel. Garanti. Garanti stillet over for sælger af fast ejendom omfattede dennes tab ved, at handelen ikke blev gennemført som følge af køberens konkurs og misligholdelse af salgsaftalen. 48. FHD Dom HD:2002:123 Borgen En borgensman hade genom en lagakraftvunnen dom ålagts att betala en skatteskuld. Då skatteskulden därefter blivit preskriberad hade borgensmannen med hänsyn till borgensförbindelsens accessoriska natur blivit befriad från sitt borgensansvar och domen mot honom kunde inte längre verkställas. Se HD:1997:119. Gaver Kjøp av fast eiendom FHD Dom HD:2002:64, se dom nr FHD Dom HD:2002:84 Köp av fast egendom. Utmätning. Köparens skydd mot säljarens borgenär. Enligt lagfartsregistret hade A och B gemensam lagfart på en fastighet. År 1998 utmättes för A:s gäld dennas andel av fastigheten. C anförde besvär mot utmätningen och hävdade att fastigheten tillhörde honom. C hänvisade till ett fastställt köpebrev från Ansågs utrett att C förvärvat fastigheten av A och B tillsammans med en annan, intill liggande fastighet, även om ett omnämnande av den ena, numera utmätta fastigheten av misstag uteblivit ur köpebrevet. Då köpet således omfattat även denna fastighet och den således tillhörde C, även om den inte omfattades av hans lagfart, upphävdes utmätningen. Jfr HD:1992:168. Utsökningslagen 4 kap 26 1 mom. 50. FHD Dom HD:2002:88 Köp av fast egendom. Sedan köparen av en villafastighet fått lagfart framkom att i fastigheten ingick ett outbrutet område, vilket kommunen som tidigare säljare förbehållit sig när den överlåtit fastigheten till den föregående ägaren. Området, som inte hade bildats till skild registerenhet innan fastigheten sålts vidare, användes som parkeringsplats. Eftersom köparens avsikt inte hade varit att förvärva området i fråga och det således inte omfattades av hans köp, hade köparen trots att han fått lagfart på hela fastigheten inte sådan rätt till det outbrutna området som skulle ha förhindrat att det genom styckning bröts ut åt kommunen. Se HD:1993:144, HD:1968-II NHR Dom Rt 2002 s Kontraktsrett. Kjøp av fast eiendom Eiendommen var solgt «som den er», og selgeren hadde opplyst om problemer med vanninntrengning. Utbedringskostnadene ble høyere enn antatt, og spørsmålet var om dette utgjorde en mangel etter avhendingsloven 3-9 annet ledd. Ettersom selgeren hadde gitt kla-

18 18 re opplysninger om problemene, måtte kjøperen bære risikoen for utgiftene når han ikke hadde undersøkt forholdene nærmere på forhånd. 52. SHD Dom s. 467 Kontraktsrätt. Köp av fast egendom. Förköpsrätt. Utfästelse om framtida överlåtelse av fast egendom. Skadestånd. Jämkning av köpeskilling. Vid köpeavtal rörande fast egendom (ett markområde för exploatering) hade säljaren i köpekontraktet fått en förhandsrätt, som medgav att han att efter genomförd exploatering skulle få förvärva valfri villa inom området till gällande marknadspris. Köparen sålde området vidare innan exploatering påbörjats. Säljaren yrkade skadestånd av köparen eller i andra hand jämkning av köpeskillingen. Högsta domstolen fann att utfästelsen i köpekontraktet var att betrakta som en överenskommelse om förköpsrätt eller en utfästelse om framtida överlåtelse av fast egendom och fastslog att sådana förköpsrätter eller utfästelser inte är bindande enligt svensk rätt. Högsta domstolen fann att, även om utfästelsen haft ett värde för säljaren och denne utgått från att utfästelsen skulle uppfyllas, säljaren inte ägt rätt att förlita sig på utfästelsen i strid med de formkrav som gäller för överlåtelse av fast egendom enligt 4 kap 1 jordabalken och den rättspraxis som utvecklats rörande utfästelser om framtida ägandrättsövergång av fast egendom. Säljaren kunde därför inte grunda skadeståndsskyldighet eller jämkning av köpeskillingen på den i kontraktet gjorda utfästelsen. Kjøp av løsøre 53. FHD Dom HD:2002:58 Kontraktsrätt, särskilda kontraktsförhållanden. Köp av lös egendom. Köp av rörelse. Tredjemansskydd. En arbetsgivare hade genom leasingavtal anskaffat en bil till sin arbetstagares förfogande av en bilfirma och ett finansieringsbolag som samarbetade med bilfirman. I samband med avtalsförhandlingarna hade bilens användare getts rätt att lösa in bilen när leasingtiden löpte ut. Finansieringsbolaget, som hade fått äganderätt till bilen i samband med leasingavtalet, hade sedermera sålt hela sin leasingrörelse inklusive bilarna till ett tredje bolag. Fråga om inlösningsvillkoret var bindande även för den som köpt rörelsen. Så ansågs inte vara fallet. (Dissens 4-1) 54. NHR Dom Rt 2002 s Kjøpsrett. Virksomhetsoverdragelse. Heving. Erstatning. Selskapsrett En virksomhet organisert som aksjeselskap ble kjøpt ved overtakelse av samtlige aksjer. Selskapets økonomiske stilling var slik at det forelå en mangel etter kjøpsloven 17. Kjøperne hadde oppfylt sin undersøkelsesplikt og hadde dermed rett til å heve, jf. 39. Som følge av selgers klanderverdige opptreden fikk kjøper i tillegg erstattet den negative kontraktsinteresse. Leie. Leasing 55. SHD Dom NJA 2002 s. 378 Hyresrätt. Hyra. Sedvanligt underhåll. Nedsättning av hyran. I ett standardavtal om hyra föreskrevs att hyresgästen inte äger rätt att erhålla nedsättning i hyran för tid varunder hyresvärden låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll av lägenheten eller fastigheten. Fråga sedan underhållsarbeten utförts om innebörden av begreppet sedvanligt underhåll. Högsta domstolen fann att underhållsarbetena hade ingått som led i en så omfattande renovering och sammantagna medfört sådana för hyresgästen påtagliga och svårförutsebara olägenheter att avtalsklausulen inte borde anses tillämplig. Hyresgästen ansågs berättigad till viss nedsättning av hyran. Lagrum: 12 kap 16 3 st jordabalken.

19 56. SHD Dom s. 577 Hyresrätt. Hyra. Betalning av hyresskuld. Gäldenär, som hade flera skulder till en borgenär, har ansetts ha rätt att destinera sin betalning till en skuld för vilken frigörelsetiden var inne, utan hinder av att förfallodagen ännu inte inträtt. 9 kap 5 handelsbalken. Lån. Forvaring Mellommenn. Agenter. Meglere. Kommisjonærer. 19 Tjenesteytelser 57. FHD Dom HD:2002:74 Kontraktsrätt, särskilda kontraktsförhållanden. Uppdragsavtal. Skadestånd. Penningkrav. Preskription. En bank avkrävdes skadestånd på grund av att banken inte handlat i enlighet med ett uppdragsavtal. Skadan till följd av avtalsbrottet hade visat sig först ca 13 år efter det att avtalet ingåtts. Den preskriptionstid om tio år som gällde skadeståndsfordran hade börjat löpa då avtalet ingicks. (Dissens 4-1) 58. SHD Dom s. 644 Utbildning. Kursavgift. Ersättning för utebliven vinst. En deltagare i en utbildningskurs hade efter en tids närvaro hoppat av kursen. Frågan i målet gällde hur mycket kursdeltagaren (A) var skyldig att betala arrangören (B) då han avbrutit utbildningen i förtid på grund av att han fått anställning. Något avtal om hur parternas ekonomiska mellanhavanden skulle regleras i den uppkomna situationen hade inte visats föreligga. Det fanns inte heller någon direkt tillämplig lagstiftning. Däremot ansågs ledning kunna hämtas från lagstiftningen inom närliggande områden. Därvid ansågs främst konsumenttjänstlagen (1985:716) vara av särskilt intresse. Med tillämpning av principerna i nämnda lag ansågs A skyldig att betala först och främst den del av kursavgiften som hänförde sig till de kursavsnitt som han deltagit i. Eftersom han avbrutit kursen därför att han erhållit anställning och detta inte var en omständighet som medförde att ersättningsskyldigheten kunde stanna vid nämnda post, ansågs B kunna tillerkännas ytterligare ersättning för förlust som B gjort i anledning av A:s avhopp från kursen. Av det förhållandet att kursen var fulltecknad fick anses följa att B skulle ha kunnat ta emot en annan elev, om A inte anmält sig. B fick därmed anses ha inrättat sig efter A:s beställning och var därför berättigad till ersättning för utebliven vinst. Denna utgjordes av den avgift som en alternativ kursdeltagare hade betalat utöver vad A enligt vad som sagts i det föregående ansetts skyldig att betala minus de kostnader som B kunnat spara genom att platsen stod tom under en del av kursen. En förutsättning för att A skulle vara skyldig att utge ersättning för B:s uteblivna vinst var att B inte kunnat rekrytera annan deltagare sedan A avbrutit kursen.denna förutsättning ansågs uppfylld. Transportrett. Luftrett. Sjørett. Spedisjon. Likestilling mellom kjønnene Markedsføringsrett Menneskerettigheter 59. DHR Dom UfR 2002 s Pressefrihed. Ærekrænkelse. EMK. Omtale i avisartikler af en person som værende mistænkt af politiet for at være leder af en narkotikaliga i forbindelse med omtale af, at den pågældende sammen med andre påtænk-

20 20 te at starte pyramidesalg, indebar en alvorlig sigtelse, som ikke havde et forsvarligt grundlag, og som ikke var nødvendiggjort af artiklernes formål. Uanset den vidtgående ytringsfrihed, som tilkommer pressen, blev journalist og redaktør herefter straffet efter straffelovens regler om ærekrænkelse, således som de må forstås i lyset af EMK art. 10. DHR Kendelse UfR 2002 s. 2503, se kjennelse nr DHR Dom UfR 2003 s. 585 Ytringsfrihed. Lægefaglig kritik. To læger offentliggjorde en undersøgelse af en metode til behandling af åreforkalkning i benene. Deres udsagn om, at behandlingen var virkningsløs, var baseret på en lægefaglig vurdering på grundlag af en videnskabelig undersøgelse, og der var intet grundlag for at anse disse udsagn for retsstridige, ligesom de to læger efter resultatet af deres undersøgelser var berettiget til at fraråde behandlingen. 61. DHR Dom UfR 2003 s. 624 Pressefrihed. Drabsbeskyldning. Uskyldsformodning. Et dagblads ansvarshavende redaktør blev dømt til at betale dagbøder og en godtgørelse på kr. til en person, hvorom avisen havde skrevet, at hun efter politiets vurdering var skyldig i tilfælde af drab. Ved afvejningen mellem hensynet til pressens ytringsfrihed og beskyttelsen mod ærekrænkelser lagt afgørende vægt på uskyldighedsformodningen i EMK art. 6, stk FHD Beslut HD:2002:68 Mänskliga rättigheter. Process. Rättegångsgarantier. Rättvis rättegång Vid behandlingen i hovrätten av ett brottmål angående oredlighet som gäldenär med mera, hade för granskningen och den juridiska bedömningen av fakta i anslutning till frågan huruvida brottsrekvisitet var uppfyllt, samt för upprättandet av ett förslag till avgörande, anlitats en fiskal som inte ingick i den sammansättning som förordnats att avgöra saken. Fiskalen var visserligen föredragande vid hovrätten men han hade inte förordnats till föredragande i detta mål. Med hänsyn till arten av den insats som således gjorts av en person som inte ingått i den redovisade sammansättningen ansågs förfarandet inte förenligt med de krav på rättvis rättegång som följer av art. 6 i EMK. Då behandlingen av målet inte skett i laglig ordning återförvisades målet till hovrätten. (Dissens 3-2) 63. FHD Beslut HD:2002:76 Mänskliga rättigheter. Fastighetsförrättning. Förfarande. En person hade ansökt om en fastighetsförrättning avseende revidering av gränsen mellan sökandens fastighet och motpartens fastighet. Han hade tillställt förrättningsmannen en skrivelse där han redogjort för sin uppfattning om saken och hur den borde avgöras vid förrättningen. Motparten hade varken före eller vid förrättningen fått ta del av skrivelsen. Kravet på likställdhet («equality of arms») och objektivitet ansågs ha blivit åsidosatt i förrättningsförfarandet. Fastighetsbildningslagen 174. IHR Dom Nr. 167/2002 se dom nr 72. NHR Dom Rt 2002 s. 908 se dom nr NHR Kjennelse Rt 2002 s Menneskerettigheter (Dobbeltstraff). Strafferett Det er ikke i strid med EMK protokoll 7 art. 4 nr. 1 å straffe en person etter straffeloven 403 (snikreise med trikk) etter at han var ilagt tilleggsavgift i medhold av befordringsvedtektene. Verken forholdets karakter eller sanksjonens innhold og alvor tilsa at ileggelse av tilleggsavgift anses som straffanklage etter EMK art. 6 nr. 1.

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger... 9

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler.............. 7 Arverett. Testament....................................................... 8 Avtalerett, alminnelig.....................................................

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler.............. 7 Arverett. Testament....................................................... 8 Avtalerett, alminnelig.....................................................

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler.............. 7 Arverett. Testament....................................................... 7 Avtalerett, alminnelig.....................................................

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

TIL ABONNENTENE Forkortelser Relevante Internett-adresser:

TIL ABONNENTENE Forkortelser Relevante Internett-adresser: TIL ABONNENTENE Nordisk Domssamling har siden 1958 referert dommer av felles nordisk interesse, avsagt av de nordiske landenes høyesteretter. Til og med 1999 ble de refererte dommene trykt i full tekst.

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 7 Avtalerett, alminnelig... 7 Avtalers inngåelse og gyldighet... 7 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger... 9

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 9 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Lempning. Endrede forhold... 10 Tolking.

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Lempning. Endrede forhold... 9 Tolking.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1097. Bekendtgørelse af børneloven Herved bekendtgøres børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 10. januar 2014, med de ændringer,

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program Velkommen Mødegang 2 Dagens program Velkommen og opsamling på netværksdannelsen Sikring af hinanden Pause Opsamling på netværksdannelse Orlovsmuligheder Evaluering Mødegang 2 Sikring af hinanden Ofte er

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Den Nordiske Dødsbokonvention

Den Nordiske Dødsbokonvention Den Nordiske Dødsbokonvention Som affattet ved bekendtgørelse nr. 976 af 26/08/2015 Den nye BEK 976/2015 Den gamle BEK 348/1976 Artikel 1 ændret helt Bestemmelserne i denne konvention finder anvendelse

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 10B-3127/2016: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 20. november 2013

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 1097 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling UfR 2016.1558/2 H Taewoong Højesteretsdommer Michael Rekling T s hovedanbringender til støtte for ugyldighed 1. Tilsidesættelse af kontradiktions- og forhandlingsprincippet (VL 37, stk. 2, nr. 1, litra

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr.

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr. FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift i 1999. De havde fælleseje. I 1997 havde de købt en villa i lige sameje, som de var flyttet ind i. Mads havde betalt hele sin andel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

søger at skjule handlingsklausuler i forsikringsaftalerne.

søger at skjule handlingsklausuler i forsikringsaftalerne. Skjulte handlingsklausuler i forsikringsaftaler Innlegg fra co-referenten, lektor, ph.d. Ivan Sørensen, Danmark Det mundtlige indlæg var ikke baseret på et manuskript, og i øvrigt måtte det mundtlige indlæg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-1420 bgn 24. marts 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte BEK nr 976 af 26/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-773-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 150 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 150 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 150 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 9. december 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0725

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen

Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Forsikringsaftalers ophør som følge af forsikringssvig ved skadesanmeldelsen Af partner, Torben Bondrop, Plesner Artiklen diskuterer hjemlen for forsikringsselskabers ophævelse af forsikringsaftaler i

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 13. december 2016 ****************************** KLAGER [K] (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Prag, Tjekkiet. 28.4.-1.5.2016.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 18 af 10/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2014-154 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

FSR/Dansk Erhverv minikonference Torsdag d. 24/ Børsen, København. Revisors Erstatningsansvar -Grænser for ansvar, ret & rimeligt

FSR/Dansk Erhverv minikonference Torsdag d. 24/ Børsen, København. Revisors Erstatningsansvar -Grænser for ansvar, ret & rimeligt FSR/Dansk Erhverv minikonference Torsdag d. 24/6 2011 Børsen, København Revisors Erstatningsansvar -Grænser for ansvar, ret & rimeligt v/ Professor Lars Bo Langsted Juridisk Institut Aalborg Universitet

Læs mere

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at direktoratet for udlændinge og justitsministeriet på grundlag af de da foreliggende omstændigheder

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Når reduktioner og lukninger er nødvendige

Når reduktioner og lukninger er nødvendige Når reduktioner og lukninger er nødvendige Introduktion af dagens emne v/jens Paulsen Når ledelsesretten bliver ledelsespligt Afværgemanøvrer arbejdsfordelinger vilkårsændringer i øvrigt individuelle opsigelser

Læs mere

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov HR Jura Forlaget Andersen 7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Vintereksamen 2006/07 Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere