Hvordan vil du ha det?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan vil du ha det?"

Transkript

1 Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeundersøgelse, forår 2013

2

3 Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeinterviews, forår 2013 I foråret 2013 gennemførte CFU, Centre for Undervisningsmidler i Danmark to x fem fokusgruppeundersøgelser med henholdsvis lærere og skoleledere fra hele landet. Dette dokument samler op på undersøgelsens resultater ved at fremhæve de gennemgående temaer og ønsker/behov, som har fyldt mest i interviewene landet over. Formål Formålet med denne kvalitative undersøgelse var at afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes og skoleledernes behov. Undersøgelsen er et supplement til CFU Danmarks online brugerundersøgelse fra efteråret 2012 og skal ses i forlængelse af denne. Hvor den kvantitative undersøgelse havde fokus på tilfredsheden med og kendskabet til de nuværende forhold, er resultatet af den kvalitative fokusgruppeundersøgelse fremadskuende. De to undersøgelser giver til sammen et afsæt for afklaring af landsdækkende indsatsområder og for refleksioner på de enkelte centre med henblik på udvikling og forbedring. Resultaterne Resultaterne er samlet i dette dokument Hvordan vil du ha det? CFU DK s fokusgruppeinterviews 2013, som består dels af en oversigt med de gennemgående temaer og ønsker for undersøgelsens fire områder og dels af et bilag med et uddybende prosaresume inde for hvert af områderne. Vedlagt er desuden: Interviewguide - Baggrundsmaterialet, som alle centrene tog udgangspunkt i. Lokale indsatser - Lokalt tematiseret opsamling - Fem pdf dokumenter med en tematiseret opsamling på resultaterne for hvert enkelt CFU Undersøgelsen er blevet til på baggrund af et opdrag fra CFU Danmark. Den er forberedt og udarbejdet af kvalitetsarbejdsgruppen, der repræsenterer landets 5 Centre for Undervisningsmidler. Ud fra de rådata, der er fremkommet ved undersøgelserne, har kvalitetsgruppen yderligere tematiseret og komprimeret interviewene til en liste med ønsker til CFU erne fra brugerne. Det skal pointeres, at der ligger mange tolkningsprocesser bag dette endelige resultat lige fra udformning af lokalt interviewreferat og efterfølgende tematisering på det enkelte center til det endelige opkog af de fælles temaer og ønsker. Denne opsamling kan selvsagt ikke læses som entydige sandheder, men kan utvivlsomt vise tydelige fokuspunkter og pejlemærker for brugernes behov. 1

4 Gennemgående temaer og ønsker til undersøgelsens fire områder Uddybes med prosabeskrivelser i bilaget side 4 ff. Udlån af materialer Gennemgående temaer: Konkrete ønsker: Digitale læremidler Tilgængelighed og overblik P-bogen Papirbogen kan ikke undværes Streaming En ukendt succes Bookingsystemet Usmidigt og tungt Offensiv kommunikation Fortæl os, hvad I har! Udlån af e-bøger Bonusinfo ved materialer: suppleringer, alternativer og berigelser Online bladrebøger og andre muligheder for gennemsyn før lån Flere materialer online og konkrete til børn med særlige behov Nemt bookingsystem Nummerering af bøger og vedlagt liste (eller tilsvarende system), så bog og elev kan kobles Nyhedsbreve, mails og anden løbende information om materialer Vejledning Gennemgående temaer: Konkrete ønsker: Digitale læremidler Brugen, vurderingen og valget CFU ud på skolerne At blive løftet i fællesskab Konsulenten som processtyrer CFU som en kritisk ven Offensiv kommunikation Fortæl os, hvad I kan! Vejledning og rådgivning i brugen af digitale læremidler Vurderinger og anbefalinger af valget af digitale læremidler herunder kendte vurderingskriterier Konsulenter som proceskonsulenter/ sparringspartnere/tovholdere i den enkelte skoles indsatsområder Konsulenter som faglige og pædagogiske netværksbestyrere Langt mere online og trykt PR for, hvad CFU s konsulenter tilbyder Brug af flere kommunikationsformidlere skolebibliotekarer, fagformænd, kontaktpersoner og ledelser 2

5 Kurser Gennemgående temaer: Konkrete ønsker: Kursusønsker Fra faglighed til skolereform Kursernes rammer Form & beliggenhed Online og trykt kommunikation Fortæl os, hvad vi kan få! Rekvirerede kurser med skolernes egne fokusområder i centrum Kurser om inklusion Kurser om digitale læremidler Vær klar til den nye skolereform: Lærerrollen i en helhedsskole og lærerpædagogsamarbejdet Kurser for vejledere både fagfagligt og om vejlederrollen Husk SFO-personalet som målgruppe Kurserne lægges uden for undervisningstiden (skolelederne) Kommunernes kursustilbud koordineres med CFU s Kursus-PR både online og trykt: pr. mail, i nyhedsbreve, i foldere og flyers og kursuskataloget i papir Informationssamlingen Gennemgående temaer: Konkrete ønsker: Nærheden til samlingen Fysisk afstand afgørende Virtuel samling Online gennemsyn og lån Udbygget virtuel informationssamling (lederne) Bevare de fysiske samlinger men kræse for hjemmesiderne; de er vigtige, når afstanden til centrene er stor 3

6 Bilag: Resume af interviewenes primære omdrejningspunkter Lærere Om udlån af materialer Skoleledere Trykte, konkrete og digitale materialer Lærerne har stort fokus på det digitale område og fremhæver det stigende behov for lån af e-bøger. Parallelt understreges, at CFU i al den digitale iver ikke må glemme papirbøgerne. Der ønskes mange udlånseksemplarer af de mest populære titler, og flere efterlyser alternative titler, anbefalinger af relaterede materialer samt forslag til undervisningsforløb. Der er også et ønske om online bladrebøger, så man ikke låner i blinde. Der er et specifikt ønske om flere klassesæt til fremmedsprogene samt bøger på andre modersmål som fx polsk og arabisk. Trykte, konkrete og digitale materialer Samtlige ledere giver udtryk for, at skolerne har et stigende behov for lån af digitale materialer. Privatskolerne pointerer, at de ikke får tilskud til de digitale læremidler og derfor har stort behov for at kunne låne. I den forbindelse ønskes også rådgivning og vejledning om apps og andre digitale læremidler på hjemmesiden og live. Det blev samtidig understreget, at der stadig er behov for klassesæt af bøger også i en digital tid. Lederne forventer, at CFU er på forkant med den pædagogiske udvikling og med de nyeste materialer også på tværs af fagene (innovation, læringsstile med mere). Man ønsker ikke kun formidling, men didaktisering og berigelse af materialerne. En leder foreslog qr-koder på materialerne med diverse information. Specialundervisningen fremhæves som et område med stort materialebehov - også for digitale læremidler. Der efterspørges bearbejdede materialer til de ældste elever og konkrete materialer generelt til elever med særlige behov. Film og tv & streaming Der er begejstring for muligheden for at streame tv-udsendelser og for de pædagogiske vejledninger, men en stor del af deltagerne kender ikke dette tilbud. Der er samtidig et ønske om fortsat at kunne købe dvd er. 4 Film og tv & streaming Lederne ser fordele i streamingstjenesten, men flere skoler oplever problemer med netbelastningen i forbindelse og foreslår udbud af forskellige streamingshastigheder.

7 Bookingsystemet - modtagelse og returnering En stor del af deltagerne finder bookingsystemet tungt og usmidigt. Der er for få og for utilstrækkelige søgeord, målgrupperne er for brede, og der er for få anvendelsesnoter. Forslag om pop-up-hjælp: Har du overvejet at søge på. Der er også et ønske om rullende booking og sms- og mailremindere. Et system, som kan holde styr på hvilke elever, der får hvilket materiale er et udtalt ønske over hele linjen fx i form af stregkodning og følgeseddel med numre. Formidling & kommunikation Lærerene sammensætter i høj grad selv materialer fra mange forskellige platforme, og i denne proces tænker man ikke nødvendigvis på CFU. Der er derfor et markant ønske om mere information om CFU s materialer også de konkrete - fx via nyhedsbreve/mails. Der er blandede tilbagemeldinger på hjemmesiderne, og flere ønsker flere ideer til undervisningen her. En del foreslår, at der ved booking vises suppleringer og relaterede materialer, fx fra bog til film også tværfagligt, og at der gives alternativer, når man ikke kan få det ønskede materiale. Bookingsystemet - modtagelse og returnering Som hos lærerne er der hos lederne et markant ønske om et system, som kan holde styr på hvilke elever, der får hvilket materiale fx i form af stregkodning og følgeseddel med præindskrevne numre. Formidling & kommunikation Bedre og mere formidling af CFU s tilbud bliver nævnt gang på gang. Lederne opfordrer os til at sende nyhedsmails (som de gerne lægger på intra) og til selv at komme ud på skolerne. De peger på forskellige fora, hvor CFU kan informere og reklamere, fx skolebibliotekar- og områdeledermøder. Helt konkret nævnes, at CFU bør informere mere om nyheder - fx i form af materialepræsentationer på nettet med filmklip. Vi skal huske at lave PR for de konkrete materialer, og vi skal være obs på pædagogerne som målgruppe. Endelig nævnes også i denne sammenhæng faglige netværk. 5

8 Lærere Skoleledere Om vejledning Vejledningens indhold Der udtrykkes over hele linjen et meget stort behov for vejledning både fagfagligt og pædagogisk. Der et generelt ønske om at få overblik over og vejledning om brugen af de digitale læremidler. Mulighederne for samspil med de øvrige læremidler nævnes, og konkrete vurderingskriterier på det digitale område efterspørges af flere. - Vi skal i denne forbindelse være opmærksom på ikke kun at fokusere på apple-produkter (ipads og apps)! På et par af centrene lyder ønske om at kunne bruge konsulenterne som tovholdere og procesvejledere i forbindelse med skolernes lokale indsatsområder til fx at kvalificere debatter, holde fokus, stille kritiske spørgsmål og igangsætte pædagogisk udvikling. Vejledningens rammer/form Der er et tydeligt ønske om, at de pædagogiske fagkonsulenter kommer ud på skolerne til forskellige processer, da man her lettere vil (få lov til at) kunne samle en hel årgang eller et helt team. Det fremhæves som en praktisk lettelse for lærerne i forhold til afstanden til det fysiske center, og fællesskabet om nye input vægtes højt; man vil udvikles sammen i hele teamet/årgangen/gruppen. Vejledningens indhold På ledernes ønskeseddel står (kritisk) rådgivning og vejledning i forhold til digitale materialer højt, og det gælder både brugen og valget. Der er stort fokus på kvalificeringen af samtalen om og vurderingen af digitale læremidler. Lederne ønsker således konsulenternes vurderinger og anbefalinger af konkrete digitale læremidler formidlet både på centrenes hjemmesider og på vejledningsmøder helst ude på skolerne. Skolelederne har et stort fokus på opkvalificering af skolernes egne vejledere. Der er i denne sammenhæng et gennemgående behov for at kunne trække på CFU som sparringspartner/ tovholder/netværksbestyrer for forskellige etablerede netværk - CFU som kritisk ven, som det udtrykkes. Også fagfaglige netværk og fagteamet som målgruppe fremhæves. Man ønsker hjælp til årsplanlægning og kvalificeret materialevurdering ud fra kendte kriterier. Vejledningens rammer/form Der er blandt lederne et massivt ønske om, at CFU kommer på skolerne frem for at lærerne sendes af sted både i forhold til vejledning og kursusvirksomhed. Økonomien/tiden er tydeligvis en væsentlig faktor, men lokale indsatser og den fælles opkvalificering af en given gruppe har også stort fokus. 6

9 Et par stykker giver udtryk for, at det kunne være en god ide at kunne chatte eller holde videomøde med konsulenter som opfølgning på vejledningsseancer. Generelt mener lærerne ikke, at onlinetræf kan erstatte livemøder men de vil kunne supplere i visse sammenhænge. Formidling & kommunikation Der efterspørges forskellige kommunikationskanaler, alt efter det lokale centers praksis. Mange nævner plakater, foldere og især papirkataloget som et must, mens der også er ønske om onlineinformation og om, at CFU kommer ud på skolerne og viser, hvad vi kan tilbyde. Fagformændene og skolebibliotekarerne fremhæves som vigtige bindeled. Fællesnævneren er, at lærerne vil have så megen information som mulig både online og trykt. Formidling & kommunikation Det tydelige budskab fra lederne er, de generelt ikke føler sig godt nok informeret om CFU s tilbud. Der er ingen grund til at være bekymret for at spamme skolerne de vil meget gerne informeres: Online nyhedsbreve, foldere, flyers, papirkataloger og direkte mails (som kan lægges på intra) er alt sammen mere end velkomment. Ydermere opfordrer lederne til oplæg om CFU s ydelser i forskellige fora, fx skoleledermøder. 7

10 Lærere Skoleledere Om kurser Kursernes indhold og målgrupper Der udtrykkes konkrete kursusønsker fra center til center, som det er oplagt at nærstudere lokalt. Flere centre nævner samstemmende temaer i forbindelse med helhedsskole og samarbejdet lærer og pædagog imellem som relevante kursusemner. Der er konkrete forslag til at sætte fokus på følgende målgrupper: - SFO-pædagoger - personale, der arbejder med førskoleområdet - netværk for vejledere - undervisere på VUC/HF-uddannelserne (nævnes af et enkelt center) Lærerne gør opmærksom på, at vi skal holde øje med de kommunale indsatsområder, da de ofte definerer, hvilke kurser lærerne må deltage i og flere lærere ærgrer sig i den forbindelse over, at kommunernes og CFU s kurser er for identiske. Der efterlyses koordinering af kursusudbuddet. Rammer for kurserne Lærerne ser det som en stor fordel, at et helt team/faggruppe har mulighed for at deltage i samme kurser. Dette er mere sandsynligt, hvis transporttiden minimeres ved, at kurserne ligger rundt i regionen og allerhelst ude på skolerne. Ud over transporten betyder pris og sted også meget for, om man får lov at deltage i et kursus. Lærerne foretrækker selv heldagskurser, men eftermiddagskurser opleves mere realistiske, da de så ikke er væk fra undervisningen og ikke skal vikardækkes. 8 Kursernes indhold Også blandt lederne udtrykkes konkrete kursusønsker, som bør nærstuderes lokalt. It-kurser fremhæves af flere, og CFU opfordres til at være på forkant med en ny skolereforms temaer som lærerrollen i en helhedsskole og samarbejde mellem lærere og pædagoger. SFO-personalet som målgruppe nævnes eksplicit. Hos lederne er der stort fokus på faglige vejledere og på funktionsvejledere ikke mindst på it-vejledere, hvis rolle skifter fra tekniske hjælpere til didaktiske sparringspartnere i disse år. Der eftersøges gang på gang sparring til disse grupper både i forhold til selve vejlederfunktionen og til deres fortsatte faglige opkvalificering. Også lederne efterlyser tydelig koordinering af / samarbejde om kommunernes og CFU s kursusudbud, fx i forhold til kommunale indsatsområder. Rammer for kurserne Lederne prioriterer pt. diplomuddannelser højt og ser CFU som leverandør af de korte, supplerende kurser. Lederne har generelt egen skoles indsatser i fokus og er opmærksomme på, at det gør en forskel, når en hel gruppe lærere sendes sammen på kursus. Rekvirerede kurser på skolerne er i forlængelse af dette et gennemgående ønske blandt lederne. At afvikle kurser hjemme ses som en stor fordel, da man på hjemmebane lettere kan tænke lokalt, man kan nå hele team/faggrupper, og man spilder ikke pengene på lande-

11 Der er åbenhed for at afprøve nye kursusformer, men online-kurser og webinarer ses ikke som et reelt alternativ til eksisterende livekurser, hvor man prioriterer netværk, diskussion og sociale relationer. vejen, som en leder udtrykker det. En leder foreslår, at rekvirerede kurser laves sammen med naboskoler. Skolelederne foretrækker som udgangspunkt kurser efter undervisningstiden og også gerne i sommerferiens første og sidste uge. Flere ser onlinekurser som en mulighed, hvor det giver mening (instruktionskurser uden større diskussioner og fælles refleksioner). Formidling & kommunikation CFU opfordres til at kontakte ledelsen og de pædagogiske udvalg direkte med kursustilbud, så det ikke altid kommer nedefra, og lærerne ikke selv skal tigge om lov til at komme på kurser. Lærerne giver udtryk for, at kursuskataloget i papirform er vigtigt. Som en lærer siger: Næst efter Sallings julekatalog og IKEA s katalog kommer CFU s kursuskatalog! Formidling & kommunikation Også her er der opfordring fra skolelederne til at udsende markant mere PR, så de ved, hvad CFU tilbyder. Både mails, foldere, flyers, nyhedsbreve og øvrige kanaler nævnes. Flere nævner, at kursusfoldere fortsat er vigtige det er dem, man ser, når de ligger på lærerværelserne. Der er opmærksomhed på SFO-personalet som målgruppe også for kurser. Gennemgående er, at der ikke er noget enten eller, når det kommer til online eller trykt PR-materiale. Det er et både og 9

12 Lærere Skoleledere Om informationssamlingen Nærheden til Informationssamlingen har stor betydning for, om man bruger den fysiske samling. De, der bruger den og bor i acceptabel køreafstand oplever, det er rart at komme der og det er vigtigt med arbejdspladser i samlingen. Lærerne vil gerne både have en online og en fysisk informationssamling, men hjemmesiden opleves endnu mere vigtig, når den fysiske samling er langt væk. Der er ønske om at kunne se materialerne også i-kasser - til gennemsyn på nettet, inden man låner. Hos lederne er der stort fokus på muligheden for den virtuelle informationssamling. Man vil kunne tilgå materialerne digitalt. Og kunne låne/gennemse digitale materialer. Markedsføringsudfordringen nævnes eksplicit. 10

13 Eksempler på forslag til lokale indsatser: CFU, UCC Det ville være fint at kunne se ind i Nota, når man søgte materialer på CFU CFU, UCSJ Styrk kontakten til faglige netværk, ønske om rullende booking CFU, UCSYD CFU, UCL CFU, VIA CFU, UCN Mitcfu.dk kommunikationsstrategi landsstandarder Bedre til at informere om nye materialer, bedre samarbejde med kommunerne om indsatsområder Fokus på 3-6års området Den røde Tråd, Reflex som link på Skoleintra Behov fra Ålborgskolerne om levering 2 gange ugentligt, ugekurser er et hit, mangler kurser til overbygningen i engelsk Forslag til indsatser i forhold til vores cfu.dk s indsatsområder: Bedre søgemuligheder, bedre vejledning vedr. digitale materialer, eksemplaridentifikation i Udlånssamlingen Fortæl os hvad I kan vi kender ikke jeres ydelser! (denne undersøgelse) 11

14 CFU i UCSJ Brugerundersøgelse blandt ledere - vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Formål: at afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til ledernes/lærernes behov inden for de 4 områder: udlån, vejledning, kursus og informationssamlingen. Kontekst Respondenter 5 ledere 2 mænd og 3 kvinder Ledere på folkeskoler (2), privatskole(1) og 10. klasses centre (2) Fordelt på land og by Fordelt på små (200 elever)og store skoler(over 500 elever) Analysemetode Kvalitativ undersøgelse Fokusgruppeinterview Semi-struktureret Validitet: de pointer og synspunkter som er med i denne opsamling var nogle, som samlede bred enighed i gruppen. Hvis der er tale om mere individuelle holdninger, er dette markeret Interviewsituation

15 CFU i UCSJ Udlånsvirksomhed Synspunkter på nuværende ydelser og praksis Muligheden for at kunne låne materialer i klassesæt er meget væsentlig for skolernes økonomi og undervisningens kvalitet Lærerne sukker sommetider over, at det er svært at få fat i de gode materialer Lærerne bøvler ofte med at få alle materialer tilbage, hvilket giver skolerne en del udgifter til erstatning Skolebibliotekaren er et vigtigt bindeled mellem skole og CFU. Bibliotekaren er CFU`s ambassadør på skolen svingende hvor godt det fungerer Der arbejdes på nogle skoler med at få streaming i forhold til CFU film og tv til at fungere optimalt, andre skoler kender ikke til CFU film og tv Fremtidsønsker og anbefalinger Det er en fordel at indføre rullende booking i stedet for at åbne for bestilling af næste års materialer på en bestemt dag. Dette vil mindske hamstring. God ide med SMS-service: Har du stadig brug for materialet? Der er et stigende behov for kunne låne e-bøger Vigtigt at have fokus på læsesvage elever både i forhold til lydfiler med oplæsning, men også i forhold til tekstvalg Skolerne har selv tablets, men det er godt hvis CFU udlåner andre former for hardware fx easyspeake eller mere avancerede former for klippeprogrammer For at løse problemerne med aflevering/erstatning af materiale bør dette område i højere grad digitaliseres med koder, så det bliver mere enkelt at se hvilken elev, som har hvilket materiale CFU kan markedsføre og kommunikere mere direkte med den enkelte lærer ved at få adgang til skolernes intranet Læg adgangen til CFU s nyhedsbrev direkte i bookingsystemet Styrk kontakten til faglige netværk netværksmøder, nyhedsbrev målrettet netværket, kommunikation til fagudvalg osv. Vejledningsvirksomhed Synspunkter på nuværende ydelser og praksis Det er rigtig godt, når konsulenten kommer ud på skolerne. Bedst at denne ydelse er gratis, men de fleste ledere vil gerne betale for den service Det er et kæmpe løft til et fagteam at få besøg af en konsulent. Det er væsentligt, at alle hører det samme og efterfølgende kan støtte hinanden i at gøre det til en del af egen praksis Mange lærere er ikke bevidste om muligheden for vejledning af konsulenterne skriv om muligheden i nyhedsbrevene, på skolernes intra, i en folder

16 CFU i UCSJ CFU er en vigtig kilde til skolernes information om nye materialer Fremtidsønsker og anbefalinger CFU bør være OBS på kommunernes indsatsområder, så der skræddersys særlige vejlednings- og kursustilbud Skolerne har et stort behov for vejledning i forbindelse med digitale materialer og løsninger I forbindelse med fagportaler har CFU en væsentlig rolle som formidler, kritisk læser og kvalitetsvagthund. CFU har en væsentlig rolle som formidler af, hvordan de digitale materialer aktiveres i undervisningen CFU skal grundlæggende være med til at kvalificere skolernes samtaler om digitale materialer Arrangerer træf med skoleledere, hvor CFU formidler ny viden og forskning Kursusvirksomhed Synspunkter på nuværende ydelser og praksis Se under fremtidsønsker og - anbefalinger Fremtidsønsker og anbefalinger Det er godt at placere kurser om eftermiddagen og i første og sidste uge af sommerferien, når eleverne ikke er på skolen To ledere udtaler, at de er varme fortalere for ugekurser særligt, når det er muligt at sende en gruppe lærere af sted de kommer tilbage med gejst og viden, som de smitter restens af faglærerne med Det er et positivt kulturskifte med det øgede fokus på at løfte en gruppe lærere på den enkelte skole Altid OBS på nye prøveformer husk information til ledere og kommuneniveauet Webinar kan godt være en mulighed, hvis kursets indhold giver mulighed for den type envejskommunikation Man kan med en mindre gruppe fx et fagteam måske holde kursus/vejledning over skype Nye materialer kan præsenteres gennem videoklip på hjemmesiden, facebook eller You Tube Der er behov for kurser om forældresamarbejde Det er vigtigt med målrettet information fx dansk til dansklærere. Kommuneprojekter til kommuner

17 CFU i UCSJ Informationssamling Synspunkter på nuværende ydelser og praksis Informationssamlingen er ikke en del af lærernes bevidsthed, fordi den fysisk ligger langt væk fra mange Fremtidsønsker og anbefalinger Den gode materialesamling i fremtiden er digital Hvis informationssamlingens minicentre skal bruges mere aktivt skal udstillinger, bemanding, kurser og mulighed for fagteammøder hænge sammen. Minicentrene skal have gode interaktive muligheder

18 CFU i UCSJ Brugerundersøgelse blandt lærere - vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Formål: at afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder: udlån, vejledning, kursus og informationssamlingen. Kontekst Respondenter 5 lærere 5 kvinder Underviser i indskolingen(2 pers.), udskolingen(2pers.), 10. kl. center(1 pers.) Fordelt på land og by Fordelt på små (200 elever)og store skoler(over 500 elever) Analysemetode Kvalitativ undersøgelse Fokusgruppeinterview Semi-struktureret Validitet: de pointer og synspunkter som er med i denne opsamling var nogle, som samlede bred enighed i gruppen. Hvis der er tale om mere individuelle holdninger, er dette markeret Interviewsituation

19 CFU i UCSJ Udlånsvirksomhed Synspunkter på nuværende ydelser og praksis Søgning af materialer sker i følgende rækkefølge: på skolen og i kommunen(en del steder findes der den type lokalt udlån) og derefter på CFU. Det er svært at få fat i de eftertragtede materialer. Det er særligt vanskeligt at skaffe nyere romaner i klassesæt. Der er kort sagt et stort behov for mange eksemplarer af de nye børne- og ungdomsromaner. Bookingsystemet er besværligt. De fleste i gruppen oplever det som: omstændeligt, langsomt og ulogisk. En enkelt oplever, at hun efter CFU-undervisning i systemet er blevet dus med de forskellige funktioner og muligheder. Generel tilfredshed med leveringerne i forhold til rettidighed og kvalitet. Det opleves som bøvlet med indsamling af materialerne blandt eleverne. Nogle oplever, at lånetiden for romaner og emnekasser er for kort. Det er ikke muligt at nå at anvende materialet på tilfredsstillende vis. Gruppen brugte ikke CFU film og tv. De bruger filmstriben og fx dr.dk. Nogle er dog glade for muligheden for at købe en dvd så de ikke er afhængige af adgang til nettet Fremtidsønsker og anbefalinger Køb flere eksemplarer af børne- og ungdomsromanerne Anbefal på hjemmeside og i bookingsystemet gode alternative materialer, når det ikke er muligt at booke, det ønskede Henvis fra fx bog til film i bookingsystemet har du booket romanen 7.a bør du automatisk blive anbefalet filmen Skyggernes hus Læg forslag om materialer på hjemmesiden fx ideer til romaner til litteraturundervisningen inddelt i klassetrin Godt med fortsat tæt kontakt mellem CFU og brugerne i forhold til, hvilke materialer, som købes. Kontakten går primært gennem materialeudvalg og fagkonsulenterne Det er en fordel at indføre rullende booking i stedet for at åbne for bestilling af næste års materialer på en bestemt dag. Dette vil mindske hamstring. God ide med SMS-service: Har du stadig brug for materialet? Der er et stigende behov for kunne låne e-bøger Vejledningsvirksomhed Synspunkter på nuværende ydelser og praksis Der er stort behov for vejledning af fagteams både på skolen og i informationssamlingerne Det er vigtigt, at skolerne får viden om nye materialer Det er ikke alle skoler, der er klar over mulighed for at få vejledning af en konsulent Fagteamet er et vigtigt omdrejningspunkt for skolernes faglige udvikling, det er derfor godt, når CFU understøtter fagudvalgene

20 CFU i UCSJ Det er godt når en udstilling af materialer og en konsulent følges rundt på skolerne Fremtidsønsker og anbefalinger Det er vigtigt, at CFU fortsat kommunikerer direkte med skolerne ikke kun på kommuneniveau Et katalog med præsentation af konsulenterne og den vifte af fagteammøde, som de kan tilbyde fx CL i matematik, specialundervisning Skolerne har et stort behov for vejledning i forbindelse med digitale materialer og løsninger I forbindelse med fagportaler har CFU en væsentlig rolle som formidler, kritisk læser og kvalitetsvagthund CFU skal være med til at kvalificere skolernes samtaler om digitale materialer Formidling og kritisk tilgang til diverse apps i undervisningen Fokus på, at tablets ikke kun er Ipad Kursusvirksomhed Synspunkter på nuværende ydelser og praksis Det er forskelligt, om der gives lov til lange eller korte kurser De fleste vælger ikke selv kurser, men tildeles efteruddannelse af lederen eller skal deltage i fælles kurser for skolen/kommunen Det er lettere at få et kursus, hvis der er it, som en del af form/indhold i kurset Væsentligt at fastholde fagfaglige kurser, som sikre lærernes overblik over fag og læring Kurserne har bedst mulighed for at ændre praksis, hvis indholdet kan fastholdes eller deles med kollega altså mindst 2 fra samme skole på et kursus Fremtidsønsker og anbefalinger Det ligger uden for CFU s beslutningsrammer, men lærerne understreger, at det fortsat er vigtigt, at de selv har medindflydelse på hvilke kurser, som de skal søge/deltage i Det er vigtigt, at kurserne placeres rundt i regionen, så der ikke skal bruges så meget transporttid hver gang Hvis det er et sparehensyn, kan webinar være en nødvendig løsning, men det er ikke lærernes behov, som der i givet fald bliver taget udgangspunkt i Webinar kan anvendes til kortere foredrag Det er for tidligt at tænke i udbredt anvendelse af webinar, det bliver for endimensionelt. Der er fortsat behov for kurser, hvor underviser, kursister og medkursister kommunikerer med hinanden

21 CFU i UCSJ Informationssamling Synspunkter på nuværende ydelser og praksis Den gode materialesamling skal fysisk være inden for rækkevidde Det tager op til 3 uger før man modtager en materialekasse, hvis man bestiller materialer til gennemsyn. Det er for lang tid, når man står for at skulle planlægge et fagligtforløb Der er gode fysiske mødelokaliteter i informationssamlingen Når informationssamlingen ligger langt væk orienterer lærerne sig om nye materiale andre steder fx via skolebiblioteket, forlagene og fx Dansklærerforeningen Fremtidsønsker og anbefalinger God ide at kommunikere direkte med lærerne fx gennem information i de kasser, som de modtager med materialer det er nogle gange en fordel at gå uden om ledelse og skolebibliotek og modtage direkte information Kommunikation med fagudvalg er en god ide der rammes mere direkte og det er også en god ide at understøtte udviklingen af velfungerende fagudvalg på skolerne Hjemmesiden er vigtig, når informationssamlingen fysisk ligger langt væk Hvis informationssamlingens minicentre skal bruges mere aktivt skal udstillinger, bemanding, kurser og mulighed for fagteammøder hænge sammen

Hvordan vil du ha det?

Hvordan vil du ha det? Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeundersøgelser, forår 2013 I foråret 2013 gennemførte CFU, Centre for Undervisningsmidler i Danmark to x fem fokusgruppeundersøgelser med henholdsvis lærere og

Læs mere

Hvordan vil du ha det?

Hvordan vil du ha det? Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeundersøgelse, forår 2013 Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeinterviews, forår 2013 I foråret 2013 gennemførte CFU, Centre for Undervisningsmidler i

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lederinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lederinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lederinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver Opsamling af CFU ernes selvevalueringer af Distributionssamlingen - 2010 Den pædagogiske konsulentordning indtægtsdækket virksomhed Informationssamling CFU erne i Danmark Opgaver med brugerbetaling landsdækkende

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i VIA UC Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

-det handler om, hvad vi gør

-det handler om, hvad vi gør SELVEVALUERING AF DEN INDTÆGTSDÆKKEDE VIRKSOMHED - at nyttiggøre CFU s mangeartede kompetencer og ekspertise inden for det faglige og pædagogiske felt i højtspecialiserede og brugertilpassede opgaver,

Læs mere

Fordelene ved at oprette en IT og mediepatrulje er mange og P hjælper gerne med oprettelse og

Fordelene ved at oprette en IT og mediepatrulje er mange og P hjælper gerne med oprettelse og IT og mediepatruljer Fordelene ved at oprette en IT og mediepatrulje er mange og PIT hjælper gerne med oprettelse og drift, men som skole kan I også selv gå i gang med at etablere IT og mediepatruljer.

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Midtvejs-evaluering. evaluering Ilulissat november 2010. Udlånsafdelingen

Midtvejs-evaluering. evaluering Ilulissat november 2010. Udlånsafdelingen Midtvejs-evaluering evaluering Ilulissat november 2010 Udlånsafdelingen 1 Formål Overordnet at støtte tte op om den enkelte elevs læring l i henhold til folkeskoleforordningen og gældende g læringsml ringsmål

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT)

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) Skolebiblioteket hæ fte Snedsted skole 2012/13 ns o i at for e rm er r o f læ In Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) 1 Hvor er mellemgruppens og overbygningens depoter? (Indskolingen

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Ny lærer i Va i V l ensbæk allensbæk

Ny lærer i Va i V l ensbæk allensbæk Ny i lærer Vallensbæk Hvem er vi Læring og pædagogik i børnehøjde Pædagogisk Center i Vallensbæk byder dig velkommen som lærer i kommunen. Pædagogisk Center arbejder for at skabe de bedste rammer for din

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

-det handler om, hvad vi gør

-det handler om, hvad vi gør SELVEVALUERING AF DE LANDSDÆKKENDE OPGAVER FORMÅLET med det landsdækkende samarbejde er at kunne tilbyde brugerne ydelser, der rækker ud over det enkelte centers formåen CFU erne i Danmark -det handler

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen Notat Til Børne- og Undervisningsudvalget Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen 2014-2020 I det følgende beskrives Assens Kommunes kompetenceplan for arbejdet med kompetenceudvikling

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål Procesplan for Læsning som indsatsområde i FaaborgMidtfyn Kommune Mål og Delmål Det overordnede mål for læsning som kommunal indsats på skoleområdet At alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Læse- og skriveteknologi til ordblinde. i skole og uddannelse

Læse- og skriveteknologi til ordblinde. i skole og uddannelse Læse- og skriveteknologi til ordblinde Erik Arendal i skole og uddannelse Specialkonsulent, Rådgivnings- og støtteenheden, Aarhus Universitet Team for Læse- og skrivevejledning Tidligere Hjælpemiddelinstituttet

Læs mere

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Konklusion: Projektet har styrket det lokale samarbejde, og i alle tre kommuner vil samarbejdet fortsætte efter projektet. Deltagerne

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således:

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således: Punkt 3. It i undervisningen. 2012-50392. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller Skole- og Kulturudvalget godkender, de afste midler til it i undervisningen anvendes således: 2,0 mio. kr. anvendes til

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter

INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter INFORMATIONSAFTALEN Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Professionshøjskolerne i Danmark ved Centre for Undervisningsmidler Danmark og Forlæggerforeningen og Brancheforeningen for Undervisningsmidler.

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Udarbejdet af Lone Sander, Benedicte Aufeldt og Hanne Petersen Indledning: Da der i 2014 kom en ny bekendtgørelse for de pædagogiske

Læs mere

-det handler om, hvad vi gør

-det handler om, hvad vi gør selvevaluering af PÆDAGOGISK KONSULENTORDNING FORMÅLET ER - at bidrage til skolernes og lærernes overvejelser og kvalificering af deres kerneydelser overfor eleverne, kollegerne, forældrene og den omgivende

Læs mere

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver Opsamling af CFU ernes selvevalueringer af Distributionsordningen - 2010 Opsamling af CFU ernes selvevalueringer af Distributionsordningen - 2010 Den pædagogiske konsulentordning indtægtsdækket virksomhed

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs.

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. http://specialcentertapsskole.skoleblogs.dk/ RAMMESÆTNING Der er mange opgaver under PLC. På vores skole drejer det sig

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS 2017-2021 Synscenter Refsnæs - Ydelser under KaS Generelt Synscenter Refsnæs er jf. indgået aftale med Socialstyrelsen forpligtiget til at levere ydelser vedr. målgruppen

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 ROBUST IT I FOLKESKOLEN ANALYSE ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 Tema Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Tilfredshed med det trådløse netværk på skolerne...5 3 Tilfredsheden

Læs mere

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder I det følgende er fokus rettet mod et udviklingsprojekt i Frederiksberg kommune, hvor der

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer,

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer, Drejebog til ordstyreren Kære ordstyrer, Tak fordi du vil være med til at støtte op om DR Romanprisen med en romanlæsekreds på biblioteket. Uden læsere ville der nemlig ikke være nogen pris. Måske er det

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Læremiddelformidling - en introduktion. Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk

Læremiddelformidling - en introduktion. Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk Læremiddelformidling - en introduktion Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk Læremiddelformidling faglig kommunikationsform styrke anvendelse af læremidler i praksis institutionel afsender faglig og professionel

Læs mere

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg PrimeTime Kommunikation A/S Onsdag 20. december 2012 Baggrund for kampagnen > Regionsrådsvalg

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Læringsprojekt med ipads i Sorø kommune

Læringsprojekt med ipads i Sorø kommune Læringsprojekt med ipads i Sorø kommune En undersøgelse af forældres erfaringer omkring deres børns og skolers arbejde med ipads i undervisning og hjemme. Kommunerapport Indholdsfortegnelse Kommunerapport...

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7

Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7 Læse- & skrivehandleplan 2011-2014 3 udgave 2013 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen... 4 Formålet med Læse- og skrivehandleplanen...

Læs mere

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Lektor Ole Goldbech Vestergårdsvej 7 DK - 3630 Jægerspris +45 47 52 33 36 ole.goldbech@skolekom.dk 28. maj 2004 Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Evalueringen omfatter dels

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF DIGITALISERINGSPROJEKT

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF DIGITALISERINGSPROJEKT ANSØGNING OM GODKENDELSE AF DIGITALISERINGSPROJEKT Tekst i fed er hovedspørgsmål, øvrige spørgsmål er hjælpespørgsmål, der kan inspirere til at komme hele vejen rundt i projektbeskrivelsen, så der kan

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April ET SAMARBEJDE IMELLEM PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTRE OG FOLKEBIBLIOTEKER Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER/ FOLKEBIBLIOTEK FRA LÆRINGSVEJLEDER TIL BIBLIOTEKAR Oplæg

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

BRUG TV I UNDERVISNINGEN OG PÅ STUDIET GRATIS KURSER FOR ALLE MED AVU-ABONNEMENT. ZDF, Bündnis oder. DR1, Ernst i svømmehallen

BRUG TV I UNDERVISNINGEN OG PÅ STUDIET GRATIS KURSER FOR ALLE MED AVU-ABONNEMENT. ZDF, Bündnis oder. DR1, Ernst i svømmehallen BRUG TV I UNDERVISNINGEN OG PÅ STUDIET GRATIS KURSER FOR ALLE MED AVU-ABONNEMENT NRK, Monsen på vildspor ZDF, Die Wölfe ZDF, Bündnis oder DR2, Danas have Polfoto DR1, Ernst i svømmehallen ALVERDENS TV-UDSENDELSER

Læs mere

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1 Aktivering af netværket omkring Landsstævnet Netværksstrategi del 1 Indledning Dette dokument er første del af netværksstrategien. Her præsenteres det strategiske fundament for en mere netværksbaseret

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen Matematik på mellemtrinnet Kort om evalueringen Kort om evalueringen Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har i en evaluering set på arbejdet med at udvikle elevernes matematikkompetencer på grundskolens

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

Implementering af LMS platform. Nibe skole MinUdannelse

Implementering af LMS platform. Nibe skole MinUdannelse Implementering af LMS platform Nibe skole MinUdannelse Ramme for implementering Forventningsramme Superbrugerne Aktiviteter Aktører Procesplan 2016-2017 Forventningsramme I forbindelse med arbejdet som

Læs mere