PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune November 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003"

Transkript

1 PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003 November 2003

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s Profil af eksisterende fleksjob s. 6 Personer s. 6 Virksomheder s. 10 Jobbene s. 14 Trivsel s. 18 Støtte og rådgivning s. 21 Kommunens indsats s. 24 Borgere, som har søgt om førtidspension s Afsluttende konklusion s. 32 Fleksjobprofilen s. 32 Særlige opmærksomhedsfelter s Bilag Bilag A, Stillingsbetegnelser fordelt på områder s. 42 Bilag B, Fordeling på fagforeninger s. 47 Bilag C, Anvendte frekvenstabeller s

3 1. Indledning Baggrund Koordinationsudvalget i Københavns Kommune har i november 2002 igangsat en undersøgelse af såvel afbrudte som eksisterende fleksjob i kommunen. Det primære formål var at få belyst årsagerne til afbrydelser. Herunder at få indkredset de borgere samt virksomheds- og jobtyper, hvor risikoen for afbrydelse er størst, og hvor en ekstra forebyggende indsats mod afbrydelser kan være nødvendig 1. Undersøgelsen af de afbrudte fleksjob bestod af tre undersøgelsesdele: en kortlægning af fleksjob på baggrund af datakørsler i kommunens registrering, en spørgeskemaundersøgelse blandt såvel afbrudte som eksisterende fleksjob samt interviews med udvalgte borgere, virksomheder og jobkonsulenter 2. I undersøgelsen af afbrudte fleksjob indgik spørgeskemaundersøgelsen om eksisterende fleksjob kun som sammenligningsgrundlag for de afbrudte fleksjob. Der blev ikke lavet en selvstændig analyse af besvarelserne fra personer i de eksisterende fleksjob. Formål med analysen af de eksisterende fleksjob Formålet med her at lave en selvstændig analyse af besvarelserne fra personer i de eksisterende fleksjob er at tegne en fleksjobprofil i Københavns Kommune. Da besvarelsesprocenten er usædvanlig høj (86%), er dette en unik mulighed for at tegne en dækkende profil, der omfatter en lang række områder, som kommunens kvartalsmæssige fleksjobstatistik ikke kan belyse. Udgangspunktet for fleksjobprofilen er, at den skal være anvendelsesorienteret. Dvs. at kommunens jobkonsulenter og sagsbehandlere og de øvrige samarbejdspartnere kan gøre brug af profilen i den daglige indsats på fleksjobområdet. Profilen er derfor fremlagt på en temadag for alle medarbejdere i Københavns Kommunes Center for Job på særlige Vilkår, JSV, og deres samarbejdspartnere, så den nye viden hurtigt omsættes. Profilen er desuden tilgængelig på koordinationsudvalgets hjemmeside. Metode Fleksjobprofilen, som tegnes i nærværende rapport, bygger på spørgeskemaundersøgelsen i februar-marts 2003 blandt ansatte i alle eksisterende fleksjob i Københavns Kommune. 811 ud af 973 mulige personer i eksisterende fleksjob har besvaret spørgeskemaet til tiden. Yderligere 26 besvarelser er kommet ind efter deadline og indgår i det datamateriale, som anvendes her. Dvs. at besvarelsesprocenten er 86%. 1 Undersøgelsen sammenfattes i Undersøgelse af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob - samlet konklusion med guidelines, Discus A/S, august Undersøgelsens tre dele beskrives i Undersøgelse af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob de tre undersøgelsesdele, Discus A/S, august

4 Udover besvarelser på de ca. 40 afkrydsningsspørgsmål er der kvalitative besvarelser på 20 spørgsmål, fx angående informanternes stillingsbetegnelser og deres fagforeningstilhørsforhold. De kvalitative besvarelser er her medtaget i det omfang, de er udfyldt korrekt og er relevante for den bearbejdede tematik. Desuden bliver enkelte spørgsmål, fx informanternes etniske tilhørsforhold og det kommunale løntilskud, belyst på baggrund af kortlægningen, som også indgår i den førnævnte undersøgelse af afbrudte fleksjob i Københavns Kommune. Der er på baggrund af besvarelserne fra de i alt 837 personer udarbejdet frekvenstabeller på alle undersøgelsens spørgsmål samt godt 80 krydstabeller. Krydstabeller afrapporteres altid kun i prosa, mens frekvenstabellerne er vedlagt rapporten som Bilag C. I bilaget er tabellerne tematisk oplistet i samme rækkefølge, som de anvendes i nærværende afrapportering. Hvad angår vores læsning af krydstabeller, er forskelle på under 10% normalt ikke medtaget. Hvis der dispenseres herfra, omtales forskellene som tendenser. Præsentation af resultaterne læsevejledning Denne rapport suppleres af en skematisk oversigt over fleksjobprofilen, som kan anvendes som opslagsværk 3 i den daglige sagsbehandling. Målgruppen for den skematiske fleksjobprofil er primært JSV s medarbejdere. I nærværende rapport er fleksjobprofilen opdelt i syv tematiske underafsnit med egne delkonklusioner og afslutningsvist en perspektiverende konklusion. Underafsnittene relaterer sig til følgende temaer: Personer s. 6 Personer karakteriseres mht. deres køn, alder, familieforhold, nationalitet, uddannelse, begrundelserne for fleksjobbet, om de har søgt førtidspension tidligere, størrelsen på det offentlige løntilskud, deres forsørgelse før nuværende fleksjob og deres evt. tidligere ansættelser i fleksjob. Virksomheder s. 10 Virksomhederne belyses mht. type (offentlig eller privat), størrelse og antal fleksjob, om fleksjobbet er anvendt til arbejdspladsfastholdelse eller indslusning på en ny virksomhed, de anvendte afklaringsredskaber (arbejdsprøvning/praktik, jobsamtale) samt de fleksjobansattes samarbejde og samvær med hhv. nærmeste leder og kolleger. Jobbene s. 14 Jobbene belyses mht. deres længde, den aftalte arbejdstid, transporttiden til og fra arbejde, hvorvidt der er udarbejdet en jobbeskrivelse, om der følger en stillingsbetegnelse med jobbet, om det er muligt at anvende uddannelses- og/eller joberfaringer, antal - variation og udfordringer i arbejdsopgaver samt opgavernes lighed med kollegernes, forholdet mellem arbejdsmængde og tid samt mulighed for indflydelse i fleksjobbet. 3 Fleksjobprofil, København 2003, oversigtsskema

5 Trivsel s. 18 De fleksjobansattes jobtrivsel kortlægges på baggrund af deres motivation og aktuelle jobtilfredshed, hvordan hverdagen fungerer med fleksjob og andre gøremål, fleksjobbets betydning samt personlige ønsker til fremtiden. Støtte og rådgivning s. 21 Opbakning fra omgivelserne belyses på baggrund af den fleksjobansattes støtte på hjemmefronten, rådgivningsmuligheder på arbejdspladsen og i kommunen, fagforeningen, hos lægen o.a. Ligesom det belyses, hvornår disse rådgivere og støttepersoner optræder i et fleksjobforløb. Kommunens indsats s. 24 Kommunens indsats belyses på baggrund af den kommunale opfølgning i form af besøg på arbejdspladsen og besøgenes hyppighed ift. lovpligtig opfølgning, de fleksjobansattes egen kontakt til kommunen, deres vurdering af besøgene og tilfredshed med den kommunale indsats samt de fleksjobansattes forslag til forbedringer. Borgere, som har søgt om førtidspension s. 26 Borgere, som har søgt om førtidspension før nuværende fleksjob, kortlægges særligt mhp. at undersøge om denne gruppe udskiller sig fra de øvrige fleksjobansatte mht. person-, virksomheds-, job- og trivselsprofil. Afsluttende konklusion s. 32 I den afsluttende konklusion opsamles først fleksjobprofilens væsentligste pointer i forhold til ovennævnte undertematikker (personer, virksomheder, job m.v.). Dernæst indkredses de problemfelter, som JSV bør yde særlig opmærksomhed fremover

6 2. Profil af eksisterende fleksjob Personer Køn, alder Der er en overvægt af kvinder blandt de fleksjobansatte (54,8% mod 45,2%). 7 ud af 10 fleksjobansatte er midaldrende oftest i 50 erne: 29,2% er i 40 erne 43,7% er i 50 erne 5,7% er over 60 år. 2 ud af 10 er under 40 år: 5,3% er under 30 år (svarende til 44 personer) 16,1% er i 30 erne (svarende til 133 personer). Der er ingen forskel på aldersfordelingen i sammenligning af mænd og kvinder. Nationalitet, hjemmeboende børn Næsten alle i fleksjob har dansk statsborgerskab (95,5% viser kortlægning via datakørsler). 3 ud af 10 fleksjobansatte har hjemmeboende børn (26,4%), oftest 1 barn (62,4%) eller 2 børn (29,5%). Uddannelse 4 ud af 10 i fleksjob har kun en folkeskolebaggrund: 36,8% har en folkeskolebaggrund 26,4% har en erhvervsfaglig uddannelse 25,8% har en kort eller mellemlang videregående uddannelse 11% har en gymnasial eller lang videregående uddannelse. Kvinderne har som tendens lidt oftere end mændene en mellemlang videregående uddannelse (24,6% mod 15,9%). Sammenligner man ovenstående tal med landsopgørelse fra , ligner fordelingen på de forskellige uddannelsesniveauer fordelingen blandt befolkningen som helhed. Unge (under 30 år) har sammenlignet med de øvrige fleksjobansatte væsentligt oftere kun en folkeskolebaggrund (53,7% mod 35,9%). De unge har desuden sjældnere taget en mellemlang, videregående uddannelse (4,9% mod 21,6%). 4 Kilde: Befolkningens uddannelse 2002, Danmarks Statistik nr. 21, januar

7 Over halvdelen af de unge under 30 år har altså kun en folkeskolebaggrund. Det er tre gange så mange som blandt unge på år i befolkningen som helhed. Årsag til fleksjob Fleksjob er først og fremmest begrundet i fysisk sygdom. Hyppigt er det en kombination af flere årsager (informanterne har i gennemsnit sat 1,4 kryds): 70% svarer fysisk sygdom 24% svarer nedslidning 18% svarer psykisk sygdom 12% svarer ulykke 5% svarer, at de aldrig har haft et ordinært arbejde. Andre mulige årsager til fleksjob (13,3% kvalitative besvarelser): mange års fravær fra arbejdsmarkedet sociale indikationer (alkoholmisbrug, dødsfald eller sygdom i familien) handicaps (ordblind, døv, nedsat syn) flygtning eller udlænding alder. Unge under 30 år afkrydser langt hyppigere end de øvrige fleksjobansatte manglende arbejdsmarkedserfaring som en årsag til fleksjobbet (24% mod 4%). Mens årsagen for de unge sjældnere er fysisk sygdom og/eller nedslidning. Løntilskud og tidligere ansøgning om førtidspension 6 ud af 10 fleksjobansatte (61,7%) får i Københavns Kommune bevilget 1/2 løntilskud, mens 3 ud af 10 (32,4%) får bevilget 2/3 løntilskud (ifølge kortlægning via datakørsler, se indledning). Sammenligner man med andre store, danske kommuner som Århus og Roskilde, ser man væsentlige forskelle, hvad angår løntilskuddet. Hvor der i København er 3 ud af 10 med 2/3 løntilskud, er der i Århus 6 ud af 10 5 og i Roskilde 5 ud af 10 6 fleksjobansatte, som får 2/3 løntilskud. 1-2 ud af 10 (13,5%) har søgt om førtidspension. Denne gruppe behandles særskilt i rapportens afsluttende konklusion. Forsørgelse før fleksjob 5 ud af 10 fleksjobansatte kommer fra ledighed før nuværende fleksjob - primært ledighed i tilknytning til det kommunale system: det gælder for 48,7% 12,2% sygemeldte ledige 12,3% var i revalidering og 7,1% var i jobtræning 8,1% var i aktivering og 9% var på passiv kontanthjælp 1,5% modtog arbejdsløshedsdagpenge. 5 Kilde: Arbejdsmarkedsnetværk, Århus Kommune. 6 Kilde: Discus er pt. i gang med at bearbejde en spørgeskemaundersøgelse blandt alle fleksjobansatte i Roskilde Kommune, hvor bl.a. dette spørgsmål indgår

8 4 ud af 10 var i beskæftigelse primært i ordinære job: 37,2% var i ordinære job, heraf de 13,3% sygemeldte, og 3% i fleksjob. Eksempler på andet tidl. forsørgelsesgrundlag (12,5% kvalitative besvarelser): ledighedsydelse, skånejob, selvstændig virksomhed, uddannelse/kursus delvist sygemeldt, fuldtidsarbejde med mange sygedage. Tidligere ansættelse i fleksjob 1 ud af 10 (9,5%) har tidligere været ansat i andet fleksjob, oftest i 1 fleksjob (71,6%) eller 2 fleksjob (27%). Mulige årsager til afbrydelser (9% kvalitative besvarelser): konkurs, omstrukturering, udlicitering, egen flytning samarbejdsproblemer for meget sygefravær intet at lave, manglende udfordringer. Kvalitative besvarelser vidner om, at årsager, til at fleksjob afbrydes, ofte ligner årsager til ophør af ordinære job: omstrukturering, udlicitering, flytning m.v

9 Delkonklusion - personerne i fleksjob Fleksjob benyttes først og fremmest til midaldrende borgere (primært i 50 erne) og til begge køn. 2 ud af 10 fleksjobansatte er under 40 år. Fleksjob bruges kun yderst sjældent til integration eller fastholdelse af flygtninge eller indvandrere. Uddannelsesniveauet er næsten parallelt til befolkningens som helhed. Hos de unge under 30 år er det markant lavere end hos de øvrige, og iøjnefaldende lavere end hos unge mellem 20 og 30 år generelt, idet de unge i fleksjob tre gange så ofte kun har en folkeskolebaggrund. Fleksjob bevilges først og fremmest pga. fysisk sygdom, men det er ofte en kombination af to eller flere problemer. Hos en fjerdedel af de unge under 30 år (svarende til 10 personer) er mangel på arbejdsmarkedserfaring en årsag til fleksjob det kan dog være kombineret med andre årsager. 6 ud af 10 får 1/2 løntilskud, mens 3 ud af 10 får 2/3 løntilskud. Fordelingen afviger fra andre store kommuner som Århus og Roskilde, hvor hhv. 6 og 5 ud af 10 fleksjobansatte modtager 2/3 løntilskud. 1-2 ud af 10 fleksjobansatte har tidligere søgt om førtidspension. Halvdelen af alle fleksjobansatte kommer fra ledighed langt overvejende med en forsørgelse fra kommunen. 4 ud af 10 kommer fra beskæftigelse næsten altid fra ordinære job. 1 ud af 10 har tidligere været ansat i andet fleksjob oftest kun i ét

10 Virksomheder Type, størrelse og antal fleksjob 7 ud af 10 (69,3%) virksomheder er offentlige, de øvrige er private. Der er ingen forskel på fordelingen på hhv. offentlige og private arbejdspladser, når unge under 30 år sammenlignes med øvrige fleksjobansatte. Alle virksomhedsstørrelser anvendes til fleksjob: 34,3% er oprettet på store virksomheder (over 100 ansatte) 29,7% på mindre (11-50 ansatte) 18,9% på små (under 10 ansatte) 13,9% på mellemstore ( ansatte). Fordelingen af fleksjob på de små virksomheder med under 10 ansatte viser, at de små private har næsten dobbelt så mange fleksjob (95 stk.) som de må offentlige virksomheder (55 stk.). Til gengæld viser fordelingen blandt de største virksomheder med over 100 ansatte, at de store offentlige har næsten 5 gange så mange fleksjob (230 stk.) som de store private virksomheder (47 stk.). Der er næsten lige hyppigt enten 1 (36,4%) eller 2-5 (35%) fleksjob på en virksomhed. En fjerdedel af de små arbejdspladser med fleksjobansatte har mere end ét fleksjob. Der ses en tydelig tendens til, at jo større arbejdspladsen er, des flere fleksjob er der oprettet. Arbejdspladsfastholdt eller indsluset Mere end halvdelen af fleksjobbene (54,7%) er anvendt til indslusning af en borger på en ny arbejdsplads. Når fleksjob anvendes til arbejdspladsfastholdelse, sker det primært i samme afdeling (36,9% af de i alt 44,1%). Der er ingen forskel på de to gruppers fordeling på offentlige og private arbejdspladser. Det er der heller ikke, hvad angår fordelingen på virksomhedsstørrelser. Vægtningen af årsager til fleksjob er relativt ens i de to grupper. Kun psykisk sygdom indgår som tendens hyppigere i begrundelserne hos indslusede end hos arbejdspladsfastholdte (22% mod 13%). Sammenlignes tidligere forsørgelse hos de to grupper, kommer en langt større andel af de arbejdspladsfastholdte direkte fra ordinært arbejde (69% mod 12,8%). Anvendte afklaringsredskaber Knap halvdelen (46%) af de fleksjobansatte har været i arbejdsprøvning eller praktik og de fleste på samme sted, som fleksjobbet er oprettet

11 Andre eksempler på afklaringsforløb (20,1% kvalitative besvarelser): (for)revalidering, kommunal aktivering (fx BETA) fleksjob, skånejob uddannelse, kursus ordinært job på nedsat tid eller delvist raskmeldt. Jobsamtale er et hyppigt benyttet redskab, som er anvendt hos 8 ud af 10 (77,9%) af de fleksjobansatte. Virksomhedens ledelse og kommunens jobkonsulent har deltaget i samtalen hos hhv. 70% og 56% tillidsrepræsentanten deltager kun hos 16%. Andre eksempler på deltagere i jobsamtalen (24,9% kvalitative besvarelser): REVA, A-teamet, BETA arbejdspladsens kolleger og/eller andre ledelsesrepræsentanter fagforeninger læger, BST, invalideorganisationer pårørende. De kvalitative besvarelser vidner om, at også kolleger af og til deltager i samtalerne, hvilket forekommer relevant set i lyset af, at disse ofte er den fleksjobansattes nærmeste samarbejdspartnere. Af og til deltager eksperter fra sundhedsområdet, hvilket indikerer, at netop skånebehovet er et vigtigt dagsordenspunkt i jobsamtalen. Forhold til nærmeste leder Flere end 9 ud af 10 fleksjobansatte har et positivt forhold til deres nærmeste leder (93,5% svarer godt/meget godt ). Det er uanset virksomhedsstørrelse, og om man er blevet arbejdspladsfastholdt eller indsluset her er altså ingen forskel, hvad angår det positive forhold til ledelsen. Flere end 7 ud af 10 (74%) svarer ja til, at de mærker påskønnelse fra nærmeste leder. Derudover er der: 74%, som svarer ja til, at de snakker med nærmeste leder om sygefravær 70%, som taler med nærmeste leder om arbejdsopgaver 62%, som får tilbudt medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 45%, som snakker med nærmeste leder om lovgivning og rettigheder i fleksjob. Mht. disse svarkategorier er kryds ved nej ikke nødvendigvis et negativt svar. Det kan dække over, at personen måske aldrig har været syg? Måske er ansat på arbejdspladser, hvor ingen tilbydes MUS? Og/eller måske snakker om lovgivning og rettigheder med den kommunale sagsbehandler? 2 ud af 10 (20,3%) fleksjobansatte vurderer, at nærmeste leder kan forbedre sig. Det er 2 ud af 10, hvad enten der er tale om en offentlig eller privat arbejdsplads og uanset arbejdspladsens størrelse

12 Eksempler på hvordan lederen kan forbedre sig (20,1% kvalitative uddybninger): selv opnå større viden om fleksjob og konsekvenserne selv blive bedre til at håndtere stress generelt og specifikt i forhold til kolleger informere kolleger om bl.a. skånehensyn og sygefravær sikre aflastning ved den fleksjobansattes sygefravær i forhold til den fleksjobansatte mere indføling, interesse, ros flere udfordringer, mere variation, flere opgaver mindre særbehandling. De kvalitative besvarelser aktualiserer et væsentligt skisma ved fleksjob: forholdet mellem normalisering og marginalisering. Nogle ønsker således mere opmærksomhed og interesse fra lederens side, mens andre ønsker mindre særbehandling. Forhold til kollegerne Næsten samtlige fleksjobansatte har et positivt forhold til kollegerne (96,3% svarer godt/meget godt ). Det gælder uanset arbejdspladsens størrelse, og om man er fastholdt eller indsluset. 7-8 ud af 10 mærker påskønnelse fra kollegerne, 7 ud af 10 er ikke usikre på kollegernes forventninger. De fleksjobansatte har normalt samvær med kolleger i arbejdstiden: 83% svarer ja til, at de samarbejder med kolleger 76% deltager i personalemøder 75% snakker åbent med kolleger 74% deltager i fælles kaffepauser 66% taler jævnligt med kolleger 62% mødes ikke med kolleger efter arbejdstid. Nej -svar er her ikke entydigt negative. Fx kan det tænkes, at nogle personer ikke ønsker et tæt fagligt samarbejde med kolleger? Måske deltager de ikke i personalemøder, fordi møderne afvikles efter den aftalte arbejdstid? Eller måske ønsker man ikke at deltage i socialt samvær på eller uden for arbejdspladsen? Kun 3 ud af 10 (31%) er i dialog med en tillidsvalgt på arbejdspladsen. Det lave tal kan til dels skyldes, at der slet ikke er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen grundet virksomhedens størrelse. Godt 1 ud af 10 (13,4%) vurderer, at kollegerne kan forbedre sig. Og det er uanset virksomhedstype (offentlig eller privat) og størrelse. Eksempler på hvordan kolleger kan forbedre sig (14,1% kvalitative uddybninger): selv opsøge mere viden om fleksjob (mhp. at undgå misundelse, frygt for trussel m.v.)

13 i forhold til den fleksjobansatte: vise større respekt og hensyn (især ved ikke synlige sygdomme) informere om beslutninger/hændelser uden for den fleksjobansattes arbejdstid udvise mere interesse og respekt (undgå nedladende bemærkninger) tage mere fra arbejdsmæssigt minus særbehandling, fortsat være som tidligere. De kvalitative besvarelser vidner igen om, at det er vanskeligt at balancere mellem normalisering og særlige foranstaltninger (marginalisering). Nogle ønsker således, at kollegerne udviser større respekt og hensyn, mens andre ønsker mindre særbehandling. Delkonklusion om virksomheder med fleksjobansatte 7 ud af 10 virksomheder med fleksjob er offentlige Unge under 30 år fordeler sig på offentlige og private arbejdspladser som øvrige fleksjobansatte. Alle virksomhedsstørrelser anvendes til fleksjob. 3 ud af 10 er på en virksomhed med over 100 ansatte der er ca. 5 gange så mange fleksjob på store offentlige som på store private virksomheder (230 vs. 47 stk.) 2 ud af 10 er på en lille virksomhed med under 10 ansatte der er dobbelt så mange fleksjob på små private som på små offentlige virksomheder (95 vs. 55 stk.) 3 ud af 10 små arbejdspladser har mere end ét fleksjob. Der er en tydelig tendens til, at jo større arbejdsplads des flere fleksjob. Godt halvdelen af alle i fleksjob er indsluset på en ny arbejdsplads. Knap halvdelen arbejdspladsfastholdes næsten altid i samme afdeling. Der er ingen forskel på hhv. arbejdspladsfastholdte og indslusedes fordeling på virksomhedsstørrelse og type (privat eller offentlig). Som tendens er psykisk sygdom hyppigere nævnt som årsag til fleksjob hos indslusede end blandt arbejdspladsfastholdte. 7 ud af 10 arbejdspladsfastholdte kommer direkte fra ordinært arbejde - kun 1 ud af 10 indslusede kommer direkte fra ordinært arbejde på anden virksomhed. Knap halvdelen af de fleksjobansatte har været i arbejdsprøvning eller praktik - oftest på samme arbejdsplads som fleksjobbet oprettes. 8 ud af 10 har været til en jobsamtale - oftest deltager arbejdspladsens ledelse og/eller den kommunale jobkonsulent, mens tillidsrepræsentanten betydeligt sjældnere er med. Kolleger og/eller eksperter fra sundhedsområdet deltager af og til i jobsamtalen, hvilket indikerer at arbejdets tilrettelæggelse og skånehensyn ofte er dagsordenspunkter i jobsamtalen. fortsættes

14 9 ud af 10 fleksjobansatte har et positivt forhold til deres nærmeste leder - uanset virksomhedsstørrelse, og om de er arbejdspladsfastholdt eller indsluset. 7 ud af 10 mærker påskønnelse fra deres leders side. 2 ud af 10 vurderer, at nærmeste leder kan forbedre sig og det uanset arbejdspladsens størrelse og type (offentlig eller privat). Næsten alle fleksjobansatte har et positivt forhold til deres kolleger - uanset virksomhedsstørrelsen og om de er arbejdspladsfastholdt eller indsluset. 7-8 ud af 10 mærker påskønnelse fra deres kollegers side. Kun 3 ud af 10 er i dialog med en tillidsvalgt på arbejdspladsen. 1 ud af 10 vurderer, at kollegerne kan forbedre sig og det uanset arbejdspladsens størrelse og type (offentlig eller privat). Ønsker til såvel ledelse som kolleger vidner om, at forholdet mellem normalisering og marginalisering er et vanskeligt balancepunkt ved fleksjob. Jobbene Etablering og længde År for oprettelse af eksisterende fleksjob (ifølge kortlægning via datakørsler): 14,6% oprettet før % oprettet i ,2% oprettet i ,1% oprettet i Længden på eksisterende fleksjob (pr. februar/marts 03): 13,9% eksisteret i mere end 3 år 17,8% eksisteret i 2-3 år 32,2% eksisteret i 1-2 år 36,1% eksisteret i under 1 år. Oprettelsesfrekvensen på fleksjob i Københavns Kommune har været støt stigende siden Denne tendens gælder også på landsplan. Arbejdstid og transporttid Mere end 8 ud af 10 ansatte i fleksjob har en reduceret arbejdstid: 50% arbejder 1/2 3/4 tid 23,2% arbejder under 1/2 tid 11% arbejder 3/4 - fuld tid 1-2 ud af 10 (15,8%) arbejder fuld tid eller mere

15 19% af de fuldtidsarbejdende (svarende til 24 personer) har aldrig haft et normalt arbejde mod nogle få procent af de fleksjobansatte på reduceret tid (3%). Fuld arbejdstid i fleksjobbet anvendes meget oftere over for borgere uden arbejdsmarkedserfaring. 40 borgere angiver som en årsag til fleksjobbet, at de ikke har arbejdsmarkedserfaring (5 % af alle i fleksjob). 60% af dem arbejder på fuld tid. Fleksjobansattes transporttid er relativ kort set i lyset af, at Københavns Kommune er en storby: 74,5% har under 1 times transport 23% har fra 1-2 timers transport. Jobbeskrivelse og stillingsbetegnelse 7 ud af 10 (70,8%) fleksjobansatte har deres arbejdsopgaver og skånehensyn dokumenteret i en jobbeskrivelse e.l. 16,8% har ikke og 12,5% ved ikke, om de har. På offentlige arbejdspladser er det mere almindeligt, at fleksjobansatte har deres arbejdsopgaver og skånehensyn dokumenteret, end på private (74,4% mod 62,8%). Det er desuden mere almindeligt ved indslusning end ved arbejdspladsfastholdelse (75,9% mod 64,9%). 9 ud af 10 (90,9% svarende til 761 personer) har en stillingsbetegnelse. Ca. 700 har uddybet hvilken stillingsbetegnelse. Med sigte på at skabe en form for overblik, er stillingsbetegnelserne blevet opdelt i en række ( rummelige ) områder (for en uddybning se bilag A): kontorområdet (234 stk.) social- og sundhedsområdet (105 stk.) køkken-/kantine-/rengøringsområdet (44 stk.) håndværkere (45 stk.) undervisningsområdet (39 stk.) butiks- og salgsområdet (19 stk.) medie- og IT-området (16 stk.) diverse (38 stk.) servicejob (159 stk.). Anvendelse af job- og/eller uddannelseserfaringer 7 ud af 10 (68%) fleksjobansatte anvender joberfaringer fra tidligere job 5 ud af 10 (48%) anvender deres uddannelseserfaringer. Som vi har set tidligere er det 4 ud af 10, som kun har en folkeskolebaggrund. 1 ud af 10 (12%) bruger hverken uddannelses- eller joberfaringer. Sandsynligvis har de fleste af dem ingen erfaringer

16 Lighed med kollegers arbejdsopgaver 3 ud af 10 (28,5%) fleksjobansatte vurderer, at de laver akkurat det samme som deres kolleger. 4 ud af 10 (38%) vurderer, at de laver det samme, men har færre opgaver og/eller arbejder i nedsat tempo. 3 ud af 10 (28,4%) vurderer, at de er de eneste, som udfører deres særlige arbejdsopgaver. Eksempler på andre muligheder (8,4% kvalitative besvarelser): varetager både de samme opgaver og særlige opgaver varetager særlige opgaver, men i kollegiale teams 2 deler 1 fleksjob. Blandt de, som mener, at de udfører akkurat de samme opgaver som deres kolleger, arbejder kun 2 ud af 10 (21,7%) 36 timer eller mere om ugen. De 8 ud af 10 laver altså det samme som deres kolleger i den nedsatte tid, de er til stede. Arbejdsopgaver antal, variation og udfordringer 6 ud af 10 fleksjobansatte vurderer, at: antal arbejdsopgaver er fint (57%) der er en god variation i opgaverne (56%). 4 ud af 10 (36%) er tilfredse med deres arbejdsmæssige udfordringer. 1-2 ud af 10 vurderer, at de har: for mange forskellige opgaver (15%) for ensformige/rutineprægede opgaver (11%) for mange fysisk eller psykisk belastende opgaver (8%). Forhold mellem arbejdsmængde og -tid 8 ud af 10 (78,1%) er tilfredse med den tid, de har til at løse deres opgaver i fleksjobbet, mens 1-2 ud af 10 ofte føler sig hårdt presset tidsmæssigt. Personer, som udfører akkurat de samme opgaver som kollegerne er lige hyppigt tidsmæssigt hårdt presset som ikke hårdt presset (de udgør omkring 30% af begge grupper). Indflydelse Flere end 8 ud af 10 (84,8%) er tilfredse med deres indflydelse på fleksjobbet, mens 8% mener, de har for lidt indflydelse. Andre eksempler på vurderinger (4,1% kvalitative besvarelser): har slet ikke nogen indflydelse det er vanskeligt at øve indflydelse, fordi man arbejder så få timer. Sidstnævnte kommentar vidner om, at indflydelsen er betinget af et vist tilstedevær på arbejdspladsen

17 Delkonklusion - selve jobbene Oprettelsesfrekvensen på fleksjob i Københavns Kommune har været støt stigende siden Denne tendens gælder også på landsplan. Mere end 8 ud af 10 ansatte i fleksjob har en reduceret arbejdstid de resterende 2 ud af 10 arbejder fuld tid eller mere. 19% af de fuldtidsarbejdende (svarende til 24 personer) har aldrig har haft et normalt arbejde mod kun ganske få procent på reduceret tid (3%). Fuld arbejdstid anvendes meget oftere over for borgere uden arbejdsmarkedserfaring. Blandt samtlige fleksjobansatte angiver 40 personer (5%) manglende arbejdsmarkedserfaring som en årsag til fleksjobbet. 60% af disse arbejder på fuld tid Fleksjobansattes transporttid er relativ kort set i lyset af, at der er tale om en storby. 7 ud af 10 fleksjobansatte har deres arbejdsopgaver og skånehensyn dokumenteret i en jobbeskrivelse e.l. På offentlige arbejdspladser er det mere almindeligt, at fleksjobansatte har deres arbejdsopgaver og skånehensyn dokumenteret, end på private. Det er desuden mere almindeligt hos borgere, som er blevet indsluset end arbejdspladsfastholdt. 9 ud af 10 har en stillingsbetegnelse der er mange inden for kontor- og serviceområderne (jf. bilag A). 7 ud af 10 fleksjobansatte anvender deres joberfaringer. 5 ud af 10 anvender deres uddannelseserfaringer (Husk, at 4 ud af 10 kun har en folkeskolebaggrund). 1 ud af 10 bruger hverken uddannelses- eller joberfaringer. Sandsynligvis har de fleste af dem ingen erfaringer. 3 ud af 10 fleksjobansatte mener, at de laver akkurat det samme som deres kolleger. 4 ud af 10 mener, at de laver det samme, men har færre opgaver og/eller arbejder i nedsat tempo. 3 ud af 10 mener, at de er de eneste, som udfører deres særlige arbejdsopgaver. Blandt de, som mener, at de udfører akkurat de samme opgaver som deres kolleger, arbejder 8 ud af 10 på reduceret tid. 2 ud af 10 er på fuld tid. 6 ud af 10 fleksjobansatte vurderer, at antallet af arbejdsopgaver er fint, og at der er en god variation i opgaverne. 4 ud af 10 er tilfredse med deres arbejdsmæssige udfordringer. 1-2 ud af 10 vurderer, at de har for mange forskellige opgaver, for ensformige/rutineprægede opgaver og/eller for mange fysisk eller psykisk belastende opgaver. fortsættes

18 8 ud af 10 er tilfredse med den tid, de har til at løse opgaver i fleksjobbet, mens godt 1 ud af 10 ofte føler sig hårdt presset tidsmæssigt. Personer, som udfører samme opgaver som kollegerne, udgør knap 1/3 af de, som føler sig tidsmæssigt hårdt presset men også knap 1/3 af de, som ikke føler sig tidsmæssigt hårdt presset. Samme arbejdsopgaver som kollegerne medfører altså ikke automatisk hårdt tidspres. Mere end 8 ud af 10 er tilfredse med deres indflydelse på fleksjobbet. Trivsel Motivation, tilfredshed 8-9 ud af 10 var oprindeligt motiverede for et fleksjob (86,6% svarer meget god idé/god idé ). 8-9 ud af 10 trives i deres fleksjob (84,9% svarer meget tilfreds/tilfreds ). 3,5% svarer utilfredse/meget utilfredse, mens 11,5% hverken er tilfredse el. utilfredse. Næsten samtlige vurderer, at fleksjob er den rigtige løsning for dem (95,4% svarer meget god løsning/god løsning ). Hvad har betydet mest ved at få et fleksjob? Tryghed, skånehensyn og lønnen er de vigtigste forhold i et fleksjob. Man har kunnet sætte tre kryds, og følgende emner får højeste score: 59% svarer, at usikkerheden om det fremtidige arbejdsliv er fjernet 49% svarer, at de er blevet mere tilfredse med tilværelsen 48% svarer, at jobbet tager hensyn til deres særlige situation 43% svarer, at de tjener deres egen løn. Hvordan fungerer hverdagen? Trods den høje trivsel har en relativ stor andel af de fleksjobansatte problemer med at få hverdagen til at fungere med: fritidsinteresser (32%) praktiske gøremål (31%) samvær med familie/venner (19%) behandling og lægebesøg (14%)

19 Ønsker til fremtiden Tryghed og hensyn til helbred er de hyppigste ønsker til fremtiden: 79% ønsker at blive på samme arbejdsplads. Der er her ingen forskel på, om de er blevet arbejdspladsfastholdt eller indsluset på en ny arbejdsplads 45% ønsker at bevare nuværende opgaver. 32% ønsker, at der tages hensyn til evt. helbredsændringer. 1-2 ud af 10 ønsker dog forskellige ændringer: 16% ønsker flere udfordringer. Der er ingen forskel mellem de, som udfører særlige opgaver, og de, som udfører samme eller lignende opgaver som kollegernes. 14% ønsker færre timer. Hos personer med reduceret arbejdstid er tendensen klart, at jo flere timer man arbejder, des oftere ønsker man yderligere reduktion i arbejdstiden. Årsag til fleksjob spiller ingen rolle her. 13% ønsker helt nye opgaver. Det gør ingen forskel, om man udfører samme opgaver som kollegerne eller som den eneste udfører særlige opgaver 11% ønsker at skifte til en ny arbejdsplads. Det gælder uanset arbejdspladsens størrelse og type (offentlig eller privat)

20 Delkonklusion - trivsel i fleksjobbene 8-9 ud af 10 var oprindeligt motiverede for et fleksjob. 8-9 ud af 10 trives i deres fleksjob. Næsten samtlige vurderer, at fleksjob er den rigtige løsning for dem. Fleksjobbet har først og fremmest betydet større tryghed og tilfredshed samt muligheder for (fortsat) at tjene sin egen løn. Høj trivsel udelukker ikke, at der hos nogle kan være problemer med at få hverdagen til at fungere. 3 ud af 10 har problemer med fritidsinteresser og/eller praktiske gøremål. 2 ud af 10 har problemer med samvær med familie/venner, 1 ud af 10 med behandling og lægebesøg. Status quo og hensyn til helbredet er de hyppigste ønsker til fremtiden: 8 ud af 10 ønsker at blive på samme arbejdsplads, hvad enten de er arbejdspladsfastholdt eller indsluset. 5 ud af 10 ønsker at bevare nuværende opgaver. 3 ud af 10 ønsker, at der tages hensyn til helbredsændringer. 1-2 ud af 10 ønsker en eller flere af følgende ændringer: Flere udfordringer - uanset, om man udfører samme opgaver som kollegerne eller ej. Færre timer. Blandt personer på reduceret arbejdstid er tendensen, at jo flere timer de arbejder, jo oftere ønsker de yderligere reduktion i arbejdstid. Årsag til fleksjobbet gør derimod ingen forskel. Helt nye opgaver uanset, om man udfører samme opgaver som kollegerne eller særlige arbejdsopgaver. Skifte til en ny arbejdsplads uanset arbejdspladsens størrelse og type (offentlig eller privat)

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Oktober 2006 LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Indhold 1. Forord 2 2. Sammenfatning og perspektivering 3 2.1. Sammenfatning... 5 2.2. Perspektivering... 13 3. Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere