Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard"

Transkript

1 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne ogfængselsbetjenteneistatsfængsletøstjylland Kunstenatbalanceremellemdethårdeogdetbløde EnkvalitativundersøgelseafdettværfagligesamarbejdeiStatsfængsletØstjylland iforholdtilarbejdetmedresocialiseringafdenindsatte Udarbejdetaf: MaleneChristensen JulieEnghovedØstergaard GitteBaastrupDamgaard Hold:08IC,7.Semester Afleveringsdato:25.maj2011 Projektetsanslag: Hovedvejleder:AnnetteAukenAndreassen Bivejleder:JensEistrup DennerapporterudarbejdetafstuderendepåSocialrådgiveruddannelseniÅrhussomledietuddannelsesforløb.Denforeliggerurettetogudokumenteretfraskolenssideogsåledesetudtrykfor forfatternesegnesynspunkter,derikkenødvendigvisersammenfaldendemedskolensiøvrigt. Dennerapportellerdeleafherafmåkunoffentliggøresmedforfatternestilladelseihenholdtil gældendelovomophavsret. 1

2 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Forord Bachelorprojekteterudarbejdetudfraderetningslinjer,dererpåsocialrådgiveruddannelsenVIA UniversityCollegeAarhusangåendekravtilindhold. Kildehenvisningerneerudarbejdetudfrauddannelsensstandarterforlitteraturfortegnelseog litteraturhenvisninger. Viharudarbejdetenlisteoverhvemafgruppensmedlemmer,dererhovedansvarligforprojektets forskelligeafsnit(bilag14).allegruppemedlemmereransvarligeforudarbejdelsenafheleprojektet,idetalleharbidragetaktivttilindholdetisamtligeafsnit. MaleneChristensen JulieEnghovedØstergaard GitteBaastrupDamgaard 2

3 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Resumé Titel: OpkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverneogfængselsbetjenteneiStatsfængsletØstjylland Kunstenatbalanceremellemdethårdeogdetbløde.EnkvalitativundersøgelseafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverneogfængselsbetjenteneiStatsfængsletØstjylland. Problemformulering: HvordanopkvalificeresdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverneogfængselsbetjenteneiStatsfængsletØstjylland? Metode: Metodiskeropgavenfunderetpåfireindividuelleinterviews,ogetfokusgruppeinterviewmedto socialrådgivereogtofængselsbetjente,deralletildagligtarbejderistatsfængsletøstjylland.vores videnskabsteoretiske tilgang var empirisk hermeneutisk, som sammen med det indsamlede datablevbearbejdetmedudgangspunktisteinarkvale. Konklusion: Ivoresprojektharvifokuspådettværfagligesamarbejde.Derunderharvisetpåfaglighed,modsatrettede menneskesyn og kulturens betydning for det tværfaglige samarbejde i Statsfængslet Østjylland. Detharværetvanskeligtatgiveetsamletoghelhedsorienteredeforslagtilopkvalificeringafdet tværfagligesamarbejdeistatsfængsletøstjylland.vianbefaler,atindividuelsupervisionigrupper kanværedetførstetrinpåvejenmodopkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverneogfængselsbetjentene.detandettriniprocessen,kanværeenmeresynligledelse. 3

4 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Indhold 1.Indledning Problemformulering Læsevejledning Struktureniopgaven Kontekst Empiri BeskrivelseafStatsfængsletØstjylland Afgrænsningogmålgruppe Metode Videnskabsteoretiskforståelsesramme Forforståelse Ontologi Epistemologi Begrundelsesform Denforståendeforskningstype Undersøgelsesprojekt Eklekticisme Processen Design Detkvalitativeinterview Interviewguiden Fokusgruppeinterview Interviewsituationerne Interviewetskvalitet Informanten Interviewerenskvalifikationer Udvælgelseafinformanterne Fravalg ogtilvalgafinformanter Kontakttilinformanterne Etiskeovervejelser Oversigtoverinformanterne Databearbejdning Transskribering Meningsfortolkning Spørgsmålenesfordeleiforbindelsemedfortolkning Analytiskespørgsmåltileninterviewtekst TeoriA Socialrådgivernesogfængselsbetjentenesarbejdemeddeindsatte Samspiloginteraktion Strafogbelønning AnalyseA Analyseafsamspiloginteraktion Analyseafstrafogbelønning Delkonklusion...39 Andendel

5 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard 7.Refleksioner TeoriB Faglighed,menneskesynogdettværfagligesamarbejde Socialrådgiveren Fængselsbetjenten Roller,kompetencefordelingogtværfagligtsamarbejde TeoriC KultureniStatsfængsletØstjylland Organisationskulturen Normerogværdier Gruppesammensætning AnalyseB Analyseaffaglighed,menneskesynogdettværfagligesamarbejde Analyseafuddannelse Analyseafroller,kompetencefordelingogtværfagligtsamarbejde Delkonklusion AnalyseC AnalyseafkultureniStatsfængsletØstjylland Analyseaforganisationskulturen Analyseafnormerogværdier Analyseafgruppesammensætning Delkonklusion...79 Tredjedel Handleanvisninger Etiskerefleksioner Detpsykiskearbejdsmiljø Supervision Kritiskrefleksion Videnskabsteoriogforforståelse Empiri Interviewguiderne Interviewsituationen Udvælgelseafinformanterne Databearbejdning Analyse Handleanvisninger Konsekvenserafdenopnåedevidenformålgruppen Egenlæring Konklusion Perspektivering...96 Bilagsfortegnelse

6 1.Indledning Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard I Projektgodløsladelse arbejdesderpåatforbedreresocialiseringenafdeindsatte 1.Projektet fandtstediperioden2006tiludgangenaf2008.deteretmetodeudviklingsprojekt,ogmåletvar gøreovergangenfrafængseltilfrihedsålempeligsommuligtfordenindsatte.detoverordnede skabesammenhængiindsatsen 2. På baggrund af Projekt god løsladelse kan det udledes, at løsladelsesprocessen skal gøres så gennemskueligsommuligforsåveldeindsattesommyndighedspersonerne,derharindflydelsepå atskabeetfundamentaferfaringogvidenomsamarbejdetmellemkriminalforsorgenogkommunerne.dennevidenogerfaringmunderudiatetableresamarbejdsaftaler,derkanbidragetilat formålmedprojektetharværetatstøtteimplementeringenafdenlovgivningsmæssigeforpligtigelseforfængslerogkommunertilatkoordinereogsamarbejdeomhandleplanermedfokuspåat løsladelsen.løsladelsesprocessenskalforståssomheleafsoningsforløbetfordeindsatte fraind sættelsesdagtilresocialiseringvedendtafsoning.detgodetværfagligesamarbejdekræversamti digkendskabtilogrespektforhinandensarbejdsområder,hvoranerkendelsespillerenstorrolle 3. Vi forstår tværfagligt samarbejde som interaktionen mellem repræsentanter fra forskellige faggrupper. Vi afgrænser fremstillingen til, at forskellige faggrupper med forskellige menneskesyn, faglighedogtraditionstilhørsforhold,tilpassersighinandenogikkemodvirkerhinanden 4. Ovenståendeservisomdetideellemålfordettværfagligesamarbejde. Detkanudledesaf Projektgodløsladelse,atforatopnåmåletomhelhed,klarhedogsammen hængiløsladelsesprocessen,erdetvigtigtatopkvalificeredettværfagligesamarbejdefordein volveredemyndighedspersonereksempelvismellemsocialrådgiverneogfængselsbetjentene 5.Vi antager,atdettværfagligesamarbejdeerpåvirketafhenholdsvissocialrådgivernesogfængselsbetjentenesfaglighedogmenneskesynsamtdenkultur,dereksistererblandtsocialrådgiverneog fængselsbetjenteneistatsfængsletøstjylland.detcentraleidettværfagligesamarbejdebyggerpå voresantagelseom,atetfundamentaltkendskabtilogrespektforhinandensarbejdstilgangeer nødvendigtforatkunneudvikleetkollektivtudgangspunkt. 1 Ramsbøl2010s.3 2 Ibids.3 3 Lauvås2006s Ibids.13 5 Ramsbøl2010s.21 6

7 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Vivilundersøge,hvorvidtdetermuligtatopnåkendskabtilogrespektforhinandensfaglighedog menneskesynoganvendedenneindsigtienfællesideologi.hensigtenersamtidigatudnytteden speciellekompetence,somdenenkeltesocialrådgiverogfængselsbetjentbesidder 6. Vihardesudenipraktikken,iStatsfængsletØstjylland,oplevetnogleudfordringeridettværfaglige samarbejde mellem socialrådgiverne og fængselsbetjentene. Det kom til udtryk i modsatrettede menneskesyn i arbejdet med de indsatte. Socialrådgiverne arbejder primært helhedsorienteret, hvorimod fængselsbetjentene har fokus på de sikkerhedsmæssige perspektiver og ser dermed flerebegrænsninger. Påbaggrundafovenståendeantagelser,somerudledtaf Projektgodløsladelse ogpraktikkeni Statsfængslet Østjylland, finder vi det interessant at undersøge deres faglighed og menneskesyn samtdenkultur,dereksistererblandtsocialrådgiverneogfængselsbetjenteneistatsfængsletøstjylland.detdannersamtidigrammenominteressekonfliktenidettværfagligesamarbejde. Voreshensigtmedprojekteteratkunnebidragetilopkvalificeringafdettværfagligesamarbejde medhensyntilbådeeffektivitetogtrivsel,somharenstorbetydningforarbejdetmedresocialiseringafdenindsatte. 6 Lauvås2006s

8 1.1Problemformulering Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Konteksten og problemfeltet leder frem til, at projektet munder ud i en besvarelse af følgende problemformulering og underspørgsmål, som samtidig danner rammen for den overordnede strukturiprojektet: Underspørgsmål1: Hvordanarbejdersocialrådgiverneogfængselsbetjentenemeddeindsatte? Hvordan opkvalificeres det tværfaglige samarbejde mellem socialrådgiverne og fængselsbetjenteneistatsfængsletøstjylland? Underspørgsmål2: Hvilkenbetydningharfaglighed,menneskesynsamtkulturenfordettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverneogfængselsbetjentene? Underspørgsmål 3: Hvilke handlemuligheder kan opkvalificere det tværfaglige samarbejde mellemsocialrådgiverneogfængselsbetjentene? 8

9 1.2Læsevejledning Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Vi vil i dette afsnit kort gennemgå projektets opbygning. Projektet starter med at redegøre for voresvalgafempiri,målgruppeogafgrænsningforatgivelæserenenindsigtikonteksten.der næstvilderbliveredegjortgrundigtforvoresmetodetilgang,somvilhavebetydningforhelepro Første del af projektet omhandler besvarelsen af underspørgsmål ét. Her vil der i teoriafsnit A, Andendelafprojektetomhandlerbesvarelsenafunderspørgsmålto.Hervilviførstredegørefor projektetsgenerellerefleksioner,somharbetydningfordenviderestruktur.dernæstvilandendel afprojektetbliveopdeltietteoriafsnitbogetteoriafsnitc.teoriafsnitbomhandlerfaglighedog jektetsærligtdesignudvikling.hereftervilstrukturenfølgeproblemformuleringenogdedertilhø rendeunderspørgsmål.detvilsige,atprojekteterbyggetopomkringtrehoveddele. redegøresforsamspiloginteraktionsamtstrafogbelønning,somefterfølgendevilbliveanalyseretianalyseafsnitaogsenerekonkluderespåanalysen. menneskesyn,ogheriredegøresforsocialrådgivernesogfængselsbetjentenesuddannelsesmæs sigebaggrundesamtroller,kundskaberogtværfagligtsamarbejde.teoriafsnitcomhandlerkultu ren i Statsfængslet Østjylland. Her vil der blive redegjort for organisationskulturen, normer og værdiersamtgruppesammensætning.disseredegørelservilefterfølgendebliveanalyseretianalyseafsnitbogcogderefterkonkluderespåanalyserne. TredjedelafprojektetomhandlerhandlemulighederiforholdtilanalyseafsnitBogCsamtenkritiskrefleksionoverprojektetsproces. Herefterkonkluderervipåheleprojektetienopsummerendekonklusion.Afslutningsvisreflektererviiforholdtiletalternativtfokusienperspektivering. 9

10 1.2.1Struktureniopgaven Del 1 Teori A Analyse A Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Indledning - problemformulering Felt Metode Design Del 2 Teori B Teori C Socialrådgiver uddannelse Organisationskultur Straf og belønning Samspil og interaktion Straf og belønning Samspil og interaktion Refleksions afsnit, nye fund Faglighed og menneskesyn Fængselsbetjent uddannelse Kultur Roller, kompetencefordeling og tværfagligt samarbejde Analyse B Uddannelse Roller, kompetencefordeing og tværfagligt samarbejde Analyse C Del 3 Normer og værdier Handleanvisninger Kritiske refleksioner nelse Normer og værdier Gruppesammensætning Organisationskultur Gruppesammensætning Konklusion Perspektivering 10

11 2.Kontekst Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Idetfølgendevilviredegørenærmerefor,hvordanviharindkredsetproblemformuleringiforhold tilpraksisfeltet. 2.1Empiri VivilindhentevoresempiritilprojektetiStatsfængselØstjylland.Vivilidettesamarbejde,interviewetosocialrådgivereogtofængselsbetjenteforatopnåindsigtideresarbejdeogsamarbejde. Disseinterviewsviltageformsomkvalitativesemistruktureredeinterviews,idetvivilforsøgeat forståinterviewpersonensegneopfattelseroglivsverdenmedhenblikpåatfortolkebetydningen afdetbeskrevne 7.Vivilintervieweietåbentogsocialtsamspilmelleminterviewpersonenogintervieweren,hvordererpladstiluddybningogskøniforholdtildenoverordnedestrukturiinterviewguiden 8.Samtidigvilvilaveetfokusgruppeinterviewmedenheterogengruppeafhenholdsvis socialrådgivere og fængselsbetjente. Dette interview vil tage form som et ikke styret interview, hvordererfokuspåatfåmangeforskelligesynspunkterfremiforholdtildettværfagligesamarbejde 9.Gruppesamspilletifokusgruppeinterviewetkangøredetlettereatudtrykkefølsommeog tabubelagteemner 10.Socialrådgiverneogfængselsbetjentenevilietgensidigtsamspilogkollektiv ordvekslingkunneudvekslesynspunkter,dermåskeellersikkeumiddelbartvillekommetiludtryki individuelleinterviews.disseudvekslingergiveretnuanceretogbredtbilledeafderestværfaglige samarbejde. Derudover vil vi i fokusgruppeinterviewet gøre brug af en observant, som vil forsøge at tilse de udsagninformanterneudtrykker.detteerbådeiforholdtildedirekteudsagnoginteraktioneni de individuelle interviews og i fokusgruppeinterviewet. Observanden vil undersøge, om der er konsensusmellemudsagneneoginteraktionen. 2.2BeskrivelseafStatsfængsletØstjylland ViharvalgtatbeskrivedenorganisatoriskeopbygningafStatsfængsletØstjylland,dadetharbetydningfordenkontekstsocialrådgiverneogfængselsbetjentenearbejderi.Denneopbygningkan havebetydningfordettværfagligesamarbejdeogfordenempiri,vivilindhente. 7 Kvale2009s.45 8 Ibids Ibids Ibids

12 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Fængsleterenstorinstitutionsomrummermangeforskelligeindsatte,hvorafsoningenforløber forskelligtafhængigtaf,hvilkenafdelingendenindsatteafsonerpå.statsfængsletøstjyllandrummer fem forskellige afdelinger, med hver deres funktion. De fire af afdelingerne har plads til 48 indsattefordeltpåtoetagermed24pladserihenholdsvisstueogpåførstesal.denfemteafdeling har36pladsertilrådighed. PåafdelingAistuen,opholderdeanholdteogvaretægtsfængsledesig,detvilsigepersoner,der endnuikkeharfåetendom.18afpladsernepåførstesalertilpersoner,derønskeratleveiet merekontrolleretformforfællesskab,ogdesidste6pladserertilkvinder.påafdelingbistuen placeresdeindsatte,somkanafsoneifællesskabmedandreogsomikkeharbehovforellerønsker behandling mod stofmisbrug. På første sal sidder de indsatte i et begrænset fællesskab. På afdelingcerbådestuenogførstesalfællesskabsafdelinger,hvordeindsattekanafsonesammen medandreogikkeharbehovforellerønskerbehandlingmodstofmisbrug.stuenpåafdelingder enstoffriafdeling,hvordeindsatteønskeratafsoneietstoffritmiljø.førstesalerbehandlingsafdelingen femmeren. Her gennemføres i samarbejde med behandlingsinstitutionen Hjulsøgaard behandlingmodforskelligemisbrugsproblemer.afdelingeerenafdelingmed24pladser.herplaceresstærktnegativtstyrendeindsatte,eksempelvisrockere.derudoverindeholderafdelingenen særligt sikret straf og isolationsafdeling med plads til 12 indsatte samt en sygeafdeling. For alle ensekretær, halvanden socialrådgivereogenstabaffængselsbetjente 12. afdelinger gælder beskæftigelsespligten 11, men beskæftigelsen kan ligeledes opfyldes ved deltagelseiskolensundervisning.tilhverafdelingerdertilknyttetenovervagtmester,envagtmester, VivilprimærtindhentevoresempiripåafdelingE.Detteskyldes,atvoreskontaktpersoniStats 2.3Afgrænsningogmålgruppe fængsletøstjyllandertilknyttetdenneafdeling,hvilketbetyderatstørstedelenafvoresinforman terarbejderpåafdelinge. Viafgrænserprojektettilatomhandlesocialrådgivernesogfængselsbetjentenestværfagligesamarbejde. Heri indgår deres faglighed, menneskesyn og den kultur, der eksisterer i Statsfængslet 11 Bekendtgørelseaflovomfuldbyrdelseafstrafmv.nr.1337af3.december2007.Kapitel8(Indsattesrettighederog pligterunderopholdetiafsoningsinstitutionen) StatsfængsletØstjylland:Afdelinger.FundetpåStatsfængsletØstjyllandshjemmeside31.marts

13 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Østjylland.Fængselsbetjentenebetegnesbetjentogikkefunktionær,dabetegnelsenfornylighar ændret sig til betjent 13. Den indsatte inddrages ikke i projektet. Dette skyldes, at vores undren bunderiudfordringerimellemsocialrådgiverneogfængselsbetjentene.dearbejdersammenom måletomresocialiseringafdeindsatte.voresfokuspåsamarbejdetkoncentrerersigomproces senfremforresultatet.denindsatteerhervedikkeendelafprojektet,idetdenindsatteikkeind virkerdirektepådettværfagligesamarbejde. 13 Kriminalforsorgen:Jobbet.FundetpåKriminalforsorgenshjemmesided.3.april

14 3.Metode Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard I det følgende afsnit vil vi redegøre for vores metodevalg, der har betydning for hele projektets opbygning,procesogresultat. 3.1Videnskabsteoretiskforståelsesramme Projektets videnskabsteoretiske tilgang er hermeneutisk 14. Denne tilgang vil have betydning for både indhentelse af empiri, analyse og fortolkning. Den hermeneutiske tradition handler grundlæggende om at vedkende sig de underliggende tolkningspræmisser 15. Hermeneutikken blev i 1880erneformuleretsomalmenfortolkningsteori 16.Traditionenerhelheds ogmeningsorienteret ianskuelsenafdetvidenskabeligearbejde 17.Detvilsige,atfænomenerforståsgennemindlevelse ogfortolkningafhelhedersamtdeleogderesindbyrdespåvirkning.delenekankunforstås,hvis helhedeninddrages,ogomvendtforståshelhedenkun,hvisdelenetagesibetragtning.dereksistererderforetgensidigtforholdmellemdeleoghelhed etdialektisksamspil,somogsåbetegnesdenhermeneutiskecirkel 18. Ud fra af den hermeneutiske cirkel er et af de centrale begreber i hermeneutikken forståelse. Spørgsmåletomforståelseoghvordannyvidenskabesgennemforståelse,besvaresgennemnøgleordetforforståelse 19.Dettehenførertildenforståelse,deraltidgårforudforselveforståelsen. Pådennemådeervisommenneskerimødetmedmenneskerogverdenaldrigforudsætningsløse. Voresforforståelseudspringerafdenverden,visprogligtbærermedos,ogskabermedallevores erfaringerogfordommeensamlethorisont,hvorframødetmedverdenanskues 20. Denhermeneutiskeindfaldsvinkelforudsætterselvsagtindsigtiegenforforståelse,hvorfornedenståendeafsnitvilredegøreforvoresforforståelseiforholdtilprojektetsproblemstilling.Vierbevidsteomvoresindbyrdesforforståelser,sådisseikkedirektevilpåvirkeprocessen.Dennevildog spilleenrolleiforholdtilfortolkningen. 3.2Forforståelse Forforståelsenforudsætter,atvierbevidsteomegneværdierogholdninger.Såledesudgørdenne forståelse de forudsætninger, vi bringer med os videre. Forudsætningerne har betydning for, 14 Birkler2005s.95:Hermeneutikbetyderfortolkningskunstellerlærenomforståelse. 15 Aadland1997s Rønn2006s Ibids Ibids Birkler2005s Ibids.97 14

15 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard hvordanvimøderinformanterne 21,oghvordanviopleverderesforskelligefagligheder,menneske synsamtkulturenogdettværfagligesamarbejde.voresforforståelseomsocialrådgiverne,fæng selsbetjentene og deres tværfaglige samarbejde stammer blandt andet fra udtalelser i Projekt godløsladelse ogoplevelseripraktikkenistatsfængsletøstjylland. Voresforforståelsebyggerpåantagelserom,atdererproblematikkeridettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverneogfængselsbetjentene.Dearbejderudfratoforskelligefaglighederog menneskesyn,ogsamtidigtpåvirkerderesindbyrdesarbejdemeddenindsatte.viopleversocial rådgiverneogfængselsbetjentenesomendelaftoforskelligeogmåskesværtforeneligekontek ster.vikanikkeseosfrifraantagelsenom,atsocialrådgiverneharenmererelevantsocialfaglig baggrundendfængselsbetjentene,samthvilkenbetydningkandethavefordettværfagligesamarbejdeogopnåelseafmåletomresocialiseringafdeindsatte.viharydermereenantagelseom, atsocialrådgiverneogfængselsbetjenteneideresarbejdemeddenindsatteerprægetafaspekter somsamspiloginteraktionsamtstrafogbelønning. Set i lyset af den ontologiske hermeneutik som filosoffen Hans Georg Gadamar har formuleret, skalvidenskabenikkeundgåfordomme 22.Idealetomenfordomsfrifortolkningermisvisende.Fortolkningforudsætter,atvialleredeharbegreber,teorierogforuddannelser,omdetfænomenvi vilforstå 23.Vivilsomundersøgereidetteprojektikkekunneforstånogetupåvirketafvoreshisto upåvirket af vores historie og fordomme, er det ikke mulig at finde objektive forklaringer uden indvirkningafvoresogandresfortolkninger 24.Fortolkningernekommeraltidførforklaringerne 25. rie,erfaringerogfordomme.viopleverdogordet,fordomme,negativtladetoggørderforløben derelevanterefleksioneriforholdtilovenståendeantagelserne.daviikkeeristandtilatforstå Ivoresprojektstuderervidettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverneogfængselsbetjen teneogderesforskelligekontekster.vivilværebevidsteom,atdeermenneskerogikkebevidst løseobjekter 26.Deerselvfortolkendeindividerienverdenafbetydning,vifortolkerderforsubjek 21 SocialrådgiverneogfængselsfunktionærerneiStatsfængsletØstjylland. 22 Olsen2003s Ibids Ibids Ibids Ibids

16 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard ter,derselvfortolker 27.Vierbevidsteogrefleksiveomkring,atvisandsynligvisvillavegeneralise ringeriudviklingenafforståelseogviden,samtatvoresforforståelsevilprægearbejdetmedpro blemstillingen.vivurdererydermere,atdeterrelevantatredegøreforvoressamfundsvidenska belige metodetilgang i forhold til ontologien og epistemologien. Dette vil der redegøres for i de følgendeafsnit. 3.3Ontologi Ontologienerenlæreomgenstandensbeskaffenhed 28.Denbeskriverioverordnetforstandforholdetmellemiagttagerogverden,detvilsige,hvordanmaniagttagervirkeligheden.Ontologien fremlæggertopositioner;enkonstruktivistiskogenessensialistisk 29.Vilænerosopaddenkonstruktivistiske forståelse af verden. Her betragtes verden som en sproglig konstruktion. Det er igennemsproget,vilærer,kommunikererogkonstruerervoresfortolkningafverden 30.Detkommertiludtryk,nårviskalforståogforklaredettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverneog fængselsbetjentene, idet vi vil se på, hvordan de italesætter deres arbejde, og hvordan deres handlinger,holdningerogadfærdkommertiludtryk. 3.4Epistemologi Inden for epistemelogien er der ligeledes to yder positioner; en objektivistisk eller en perspektivistisk 31.Centraltforprojekteter,atvivilhaveenvidenomsocialrådgivernesogfængselsbetjentenesarbejdemeddeindsatteogdenkultur,dereksistereriStatsfængsletØstjylland.Deressubjektivefortolkningtillæggesstorbetydning,ogvitilskriverosderforenperspektivistiskepistemelogi. Den perspektivistiske epistemelogi betyder derved, at vi accepterer som præmis, at vores videnomverdenerenfortolketviden,somikkekanløsrivesfrabegreber,paradigmerogsprogspil 32. Ved at tage udgangspunkt i den subjektive fortolkning får konteksten betydning, da de sammenhænge,manindgåri,vilindvirkepåoplevelsenafverden. Viudlederderfor,atsocialrådgiverneogfængselsbetjenteneharderesegnefortolkningerafver den,ogdenneerafhængigafdesammenhænge,deindgåri.vivilherundersøgeenproblemstil 27 Olsen2003s Ibids Ibids Ibids Ibids Ibids

17 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard lingsomperspektivistiske,fordiviforstårvoresvidenomverdensomenfortolkedeviden.vimener,atbegreberneskalforståsogforklares atbegreberneermereendenobjektivsandhed. 3.5Begrundelsesform Vivilanvendeenabduktivtilgangsombegrundelsesformiprojektet,hvorvitagerudgangspunkti denerfaringogviden,vialleredehar 33.Vivilgennemdenneerfaringogundrenkreativtforsøgeat forklaredet,vivilundersøgeviahypoteser 34.Denabduktivebegrundelsesformharendvidereden fordel,attilgangenikkesluttestilnogenendeligkonklusion,menafsluttesistedetmedet måske. Detvilsige,attilgangengivermulighedfor,atvikanfindefremtilenendnubedreforståelseaf det,viundersøger 35. Indledningen danner rammen om hypoteserne, der efterfølgende munder ud i problemformuleringen,somerudgangspunktetforvoresprojekt.gennemenempirisktestningvilviundersøge, hvorvidtdetermuligtatskabeenbedreforståelseogdermedsøgealternativehandlemuligheder, deropkvalificererdettværfagligesamarbejdeistatsfængsletøstjylland.denabduktivetilganghar til fordel at være pragmatisk, altså den er mere praktisk anvendelig 36. I vores projekt er dette pragmatiske aspekt en naturlig tilgang, idet vores problemstilling er skabt ud fra et erfaret udgangspunkt. 3.6Denforståendeforskningstype Vitagerudgangspunktidenforståendeforskningstype,idetviønskerathøreinformanternesegne erfaringerogforståelser.indenfordenforståendeforskningstypeerétafgørendekendetegn,at informantenssubjektivitetindgårsomdetvæsentligstedatamateriale 37.Herforsøgermanatafdækkemenneskersmeninger,vurderinger,motiverogintentionerienspecifikkontekst 38.Enaf formerneforanvendelseafdenforståendeforskningstypeer,atandrefårendybereindsigtifænomenet,sominogletilfældekananvendestilativærksætteindsatser 39.Deterønskværdigt,at detteprojektudmønteriforslagtiliværksættelseafindsatser,daprojektetsformåleratopkvalificeredettværfagligemellemsocialrådgiverneogfængselsbetjenteneistatsfængsletøstjylland. 33 Birkler2005s Ibids Ibids Ibids Launsø2005s Ibids Ibids.30 17

18 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard datakilderispil,ogargumentationenogfortolkningenblivervoresbevisførelse. Vi vil lave en kvalitativ empirisk undersøgelse om socialrådgivernes og fængselsbetjentenes forskelligefagligheder,menneskesyn,kulturenogdettværfagligesamarbejde.vivilbringeforskellige 3.7Undersøgelsesprojekt Viviloverordnetformeprojektetsometundersøgelsesprojekt,idetvivilhavefokuspåsocialrådgivernes og fængselsbetjentenes arbejde, faglighed, menneskesyn, kulturen og det tværfaglige samarbejde. 3.8Eklekticisme Vivilidetteafsnitargumentereforvoreseklektisketilgangtilforskelligeteorierogmetoderiprojektet.Nårderarbejdeseklektisk,forståsdet,atderkombineresteorierog/ellermetoderfraforskelligedoktriner 40.Dettekanforegåsomsynkretisme,metodiskeklekticismeellersomteoretisk eklekticisme herunderteoretiskintegrationogpersonligeklekticisme 41. VisidestillervoresopfattelserafeklekticismebegrebetmedEbbeLavendtRasmussensandendefinition.Definitionenkaldesdoktrineklekticismeellerbloteklekticisme,deromhandlerkombination afteorierog/ellermetoderfraforskelligedoktriner.doktrinbetyderlære,læresætning,teori.ud fradetreovenståendeformerforeklekticisme,vælgerviatanvendedenteoretiskeeklekticisme. Teoretiskeklekticisme,derofteligestillesmedteoretiskintegration,betegnerenkombinationaf forskelligeteorierog/ellermetoder: Tankernebagteoretiskintegrationer,atteoretiskkohærens er nødvendig for at organisere informationer og assimilere teknikker til nye kontekster samt at undgåenuplanlagtadhoc tilgang 42.Rasmussenformulereroverfordenneteoretiskeeklekticisme,personligeklekticisme.Ipunkt1,idenpersonligeeklekticisme,beskrivesdet,atenpraktiker aldrigkanopnåfuldstændigforståelseafhinandensbegrebsapparater,menvilaltidarbejdeudfra egetverdensbilledeogikkefastlagtetilgange 43.Punkt2beskrivernødvendighedenaf,atpraktikerneudmøntermetoderpåbaggrundafgrundlags oginterventionsteorier,ogsamtidigtydeliggøresbrugenafmetodeteorien 44.Ipunkt3beskrives,hvordanpraktikereiforholdtilnogleproblemstillingerblivernødttilatudarbejdenyeteorieridenenkeltesituation Rasmussen2004s Ibids Ibids Ibids Ibids Ibids

19 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard personlige eklekticisme. I Rasmussens tredje punkt nævnes nødvendigheden af nye metoder og teorierforproblemstillinger.vivilivoresprojekttilstræbeatanvisealternativehandlemuligheder for socialrådgiverne og fængselsbetjentenes tværfaglige samarbejde. Men udgangspunktet for Ivoresforståelseafdenpersonligeeklekticismevilvisamtidigindsættesocialrådgiverneogfængselsbetjentene,ogherkanderknyttesbåndtilhermeneutikkenidenfortolkendetilgangvedden projektetvilværeatsættealleredeeksisterendeteorieriforbindelsemedprojektetsproblemstilling. 3.9Processen Vivilmeddetteafsnitredegøreforprocesseniprojektet.Vivilbeskriveovervejelser,refleksioner ogændringer,somviløbendehargjortosbådeiforholdtilvoresunderspørgsmålogstrukturen gennem hele processen. Vi har i udgangspunktet, som beskrevet i ovenstående, nogle konkrete antagelserom,hvorfordettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverneogfængselsbetjentene i Statsfængslet Østjylland, ikke fungerer optimalt. Disse antagelser danner grundlag for vores forforståelse og teoretiske forforståelse i projektets første del. Med det in mente indhentede vi voresempiri. Efter gennemførelsen og tolkningen af interviewene blev vi opmærksomme på et andet og nyt aspekt; kulturen som har stor indflydelse på det tværfaglige samarbejde. Den herskende kultur blandtsocialrådgiverneogfængselsbetjenteneerprægetafenhårdomgangstone,mangelpårespekt, anerkendelse og uformel kommunikation i form af sladder og rygtedannelse. Dette bliver uddybetnærmereiprojektetsandeldel.detnyekulturaspektbevirkede,atvirevurderedevores andetunderspørgsmåliproblemformuleringen.detvarikkelængerefyldestgørendeiforholdtilat afdækkealledefaktorer,viblevgjortopmærksommepåivoresindhentelseafempiri. Detteaspektbetyder,atviharvalgtatopdeleprojektetitredele.Idetvoresempiriskeundersøgelseikkestemtefuldkommenoverensmedvoresforforståelseogteoretiskeforforståelse,varvi derfornødsagettilatfindenyeteorier,derkunnehjælpetilfortolkningenafkulturen.vioplevede samtidig, at fagligheden og modsatrettet menneskesyn har indflydelse på udfordringerne i det tværfaglige samarbejde i Statsfængslet Østjylland. Disse to aspekter: Faglighed og menneskesyn samtkulturendannerrammenforprojektetsandendel. 19

20 4.Design Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Inedenståendeafsnit,vilviredegøreforvoresindhentelseogbearbejdningafempiri,dervilhave betydningfordenvidereanalyse.dettegøresvedbrugafsteinerkvalesbegreberiforholdtilkvalitativeundersøgelser. 4.1Detkvalitativeinterview Vihargennemdetteprojektanlagtethermeneutiskperspektiv,hvorforenkvalitativundersøgelsesmetodeeranvendelig.Førderkanudviklesnyvidenomprocesserogfænomener,mådebeskrivesogforstås,førdekanforklaresogbehandlessomabstraktekvaliteter 46.Detkvalitativeinterviewhardermedfokuspåinformantensegenforståelseogmeninger;dennesforståelseafverden.Intervieweneerdermedprægetafinformanternesforståelserafdet,hanellerhunharoplevet 47. Viudarbejdedeforudforintervieweneeninterviewguide 48.Temaerneforinterviewetvarplanlagt påforhånd,idetdetgavosnogleoverordnederetningslinjer,somkunneguideosundervejs.dette varetbevidstvalg,idetvigernevillebenytteosafsemistruktureredeinterviews,hvilketimetodelitteraturenkaldesfordetkvalitativeforskningsinterview.fordelenveddetteer,atvisomundersøgerekanfølgeinformantensfortælling,mensvisikrerberøringafdetemaer,somervæsentlige iinterviewetmedhenblikpåatfortolkebetydningenafderessvarpåspørgsmålene Interviewguiden Interviewene blev udført i overensstemmelse med den udarbejdede interviewguide. Interviewguidenfokuseredepåbestemtetemaerogindeholdteforslagtilspørgsmål.Viudarbejdedeidentiskeinterviewspørgsmåltilbådesocialrådgiverneogfængselsbetjenteneforatundersøge,omder varoverensstemmelsemelleminformanternesudsagnogdestilledeinterviewspørgsmål.videlte interviewguiden op i ti temaer som eksempelvis tværfagligt samarbejde og roller og forventninger 50.SpørgsmåleneblevudarbejdetmedinspirationfraKvalesforskelligetyperafinterviewspørgsmål 51.Vistartedemednogleindledendespørgsmål,hvorvispurgtetil,hvorlængedehavde væretansatistatsfængsletøstjylland,hvilkenafdelingdevaransatpåogomdervarforskeliar 46 Kvale2009s Ibids Bilag6 Interviewguide 49 Kvale2009s Bilag6 Interviewguide 51 Kvale2009s

Resumé. Camilla Burger, Ane Mette Kjølby Bachelorprojekt Januar 2013, gruppe 29

Resumé. Camilla Burger, Ane Mette Kjølby Bachelorprojekt Januar 2013, gruppe 29 Resumé Bachelorprojektet har en hermeneutisk tilgang, og omhandler den resocialiserende indsats på Kærshovedgård Statsfængsel. Projektet undersøger, hvilken betydning den resocialiserende indsats kan have

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Sallie Andersen Bachelorprojekt juni 2014

Sallie Andersen Bachelorprojekt juni 2014 Implementering af tværfagligt samarbejde Et undersøgelsesprojekt omhandlende implementering af tværfagligt samarbejde i Sverigesprojektet i Herning Kommune. Dette bachelorprojekt er udarbejdet af Sallie

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 3. Semester Hus: P.11 Projekttitel: Resocialiseringens effektivitet Projektvejleder: Peter Mølgaard Nielsen Gruppenr.: 19 Studerende (fulde

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Agenda for i dag: Krav til projekt. Problemformulering hvad er du nysgerrig på - Vennix? Brug af vejleder studiegruppe. Koncept for rapportskrivning gennemgang af rapportskabelon krav og kildekritik. Mål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...1. Læsevejledning...2

Indholdsfortegnelse. Forord...1. Læsevejledning...2 Indholdsfortegnelse Forord...1 Læsevejledning...2 1.0 Problemstilling...3 1.1.0 Problembaggrund... 3 1.2.0 Problemformulering... 6 1.2.1 Hypoteser... 6 1.2.2 Nominelle definitioner... 6 1.2.3 Operationelle

Læs mere

Motivation af de nyledige borgere i København

Motivation af de nyledige borgere i København Efterår 2013 Motivation af de nyledige borgere i København Projektnavn: Jobcenter København Gruppemedlemmer: Sarah Krogh Thomsen (47990), Sophie Hjælmhof- Larsen (48023), Mette Nielsen (47986) og Heidi

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Du skal i uddannelse!

Du skal i uddannelse! Du skal i uddannelse! - anvendelsen af uddannelsespålæg og kategoriseringer i det sociale arbejde Sarah Roliggaard 11IA & Stine Stenner Frahm 11IB VIA University College Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt... 1 1.1 Overordnet emne og interesse... 1 1.2 Interessen opstod under en evaluering... 1 1.3 To forskellige interviewere, to forskellige interviewteknikker... 1 1.4

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Vejledning til professionsprojekt. Praktik i MERITlæreruddannelsen

Vejledning til professionsprojekt. Praktik i MERITlæreruddannelsen Vejledning til professionsprojekt Praktik i MERITlæreruddannelsen 2012/2013 Praktikken og professionsprojektet 4 Hvorfor skal du arbejde med et professionsprojekt? 4 Bedømmelse 4 Hvad indgår i professionsprojektet?

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Introduktion til kliniske forskningsspørgsmål og design

Introduktion til kliniske forskningsspørgsmål og design UCSF Forskerkursus Modul 1 Tirsdag den 15. November 2011 Introduktion til kliniske forskningsspørgsmål og design Julie Midtgaard Seniorforsker, Cand.Psych., PhD UCSF, Rigshospitalet DISPOSITION 08.30-09.00:

Læs mere

Er pædagoger inkluderet i skolen?

Er pædagoger inkluderet i skolen? Er pædagoger inkluderet i skolen? Nadia Hvirgeltoft Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Artiklen omhandler pædagogers inklusion i skolens

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview Briefing Præsentation af interviewerne og projektets formål Hvem er vi? Gruppen består af: Kristina, Britt og Virdina. Vi læser Klinisk Videnskab

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Værdigrundlag

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Værdigrundlag Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Værdigrundlag 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1.1 PROBLEMFELT...2 1.2 PROBLEMFORMULERING...6 1.3BEGREBSAFKLARING...6 2.1 KAPITELGENNEMGANG...8 2.2 PROJEKTDESIGN...

Indholdsfortegnelse 1.1 PROBLEMFELT...2 1.2 PROBLEMFORMULERING...6 1.3BEGREBSAFKLARING...6 2.1 KAPITELGENNEMGANG...8 2.2 PROJEKTDESIGN... Indholdsfortegnelse 1.1 PROBLEMFELT...2 1.2 PROBLEMFORMULERING...6 1.3BEGREBSAFKLARING...6 2.1 KAPITELGENNEMGANG...8 2.2 PROJEKTDESIGN...9 2.3 AFGRÆNSNING AF PROJEKTET... 10 2.4 PROJEKTGRUPPENS VIDENSKABSTEORETISKE

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 3. Semester Hus: P10 Projekttitel: Projektvejleder: Kenneth Hansen Gruppenr.: 12 Studerende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Problemfelt... 3. Problematikken om indsattes tilbagevenden til fængsler... 3. Samfundets rolle... 4. Opsamling... 6. Problemformulering...

Problemfelt... 3. Problematikken om indsattes tilbagevenden til fængsler... 3. Samfundets rolle... 4. Opsamling... 6. Problemformulering... Indholdsfortegnelse Problemfelt... 3 Problematikken om indsattes tilbagevenden til fængsler... 3 Samfundets rolle... 4 Opsamling... 6 Problemformulering... 6 Arbejdsspørgsmål... 6 Metodisk tilgang... 7

Læs mere

Social analyse - et læringsredskab i en ICS kommune

Social analyse - et læringsredskab i en ICS kommune Social analyse - et læringsredskab i en ICS kommune Skrevet af Gitte Sørensen og Dorte Berg Rasmussen Hold 08II Denne rapport er udarbejdet af studerende på Socialrådgiveruddannelsen i Århus som led i

Læs mere

Modul 13, bachelorprojekt

Modul 13, bachelorprojekt Modul 13, bachelorprojekt Gruppe 15 Connie Stormly Ree, Sre56136 og Heidi Melly Jensen, Sre56132 1. Resume Modul 13, bachelorprojekt, Juni 2015 Vores bachelorprojekt udspringer af problemstillingen med,

Læs mere

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder Arbejdet med webmaterialet udvikler elevernes ordforråd og kendskab til begreber, der vedrører udviklingslande. De læser samt forholder sig til indholdet. Lærer, hvad gør du? Hjælper eleverne i gang med

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden. Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal

Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden. Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal Præsentation af Enheden for Brugerundersøgelser Hvem er vi Hvad laver vi 1 chefkonsulent 3 specialkonsulenter

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Aftercare from being young and vulnerable to be an independent adult

Aftercare from being young and vulnerable to be an independent adult Efterværn fra udsat ung til selvstændig voksen - en undersøgelse af hvordan manglende efterværn kan siges at være et problem for tidligere anbragte unge fra et opholdssted Aftercare from being young and

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Fagområdets/modulets titel: Videnskabsteori, projektarbejde og metode Semester:

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

[Skriv titlen på dokumentet]

[Skriv titlen på dokumentet] [Skriv firmaets navn] [Skriv titlen på dokumentet] [Skriv undertitlen på dokumentet] MortenFyhn [Vælg en dato] Resume Dette bachelorprojekt som er udarbejdet på socialrådgiveruddannelsen på University

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt... 1 1.1 Overordnet emne og interesse... 1 1.2 Interessen opstod under en evaluering... 1 1.3 To forskellige interviewere, to forskellige interviewteknikker... 1 1.4

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Frivilligheden på facebook

Frivilligheden på facebook Frivilligheden på facebook - Et stakeholderperspektiv på kommunikation af frivillighed Mathilde Kiær Larsen Studieretning: Cand.ling.merc. Virksomhedskommunikation Vejleder: Jette Eriksen-Benrós Afleveringsdato:

Læs mere

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed - SoSu- hjælpernes kamp for anerkendelse Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. semester 2013 Vejleder: Rolf Czeskleba- Dupont D r a g s b æ k, J e s p e r S y s k a & J ø r g e n s e n, A m

Læs mere

Workshop: Antropologiske undersøgelser. Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent

Workshop: Antropologiske undersøgelser. Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent Workshop: Antropologiske undersøgelser Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent Kort introduktion Program for workshop Ditte Campbell fortæller om hendes arbejde med antropologiske

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Ungeprojekt+2011+/+ en+analyse+af+kravfrihed+og+anerkendelse+i+socialt+ arbejde+med+psykisk+sårbare+unge+

Ungeprojekt+2011+/+ en+analyse+af+kravfrihed+og+anerkendelse+i+socialt+ arbejde+med+psykisk+sårbare+unge+ Ungeprojekt+2011+/+ en+analyse+af+kravfrihed+og+anerkendelse+i+socialt+ arbejde+med+psykisk+sårbare+unge+ Socialvidenskab,+Roskilde+Universitet+ 6.+semester+ +bachelorprojekt+ 2013+ + Gruppe+nr.+85:+ Anne+Kyed+Vejbæk+

Læs mere

Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller og figurer... 3 Kapitel 1: Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Begrebsafklaring...

Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller og figurer... 3 Kapitel 1: Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Begrebsafklaring... Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller og figurer... 3 Kapitel 1: Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.1.1. Problemformulering... 5 1.2 Begrebsafklaring... 5 1.2.1 Veteran... 5 1.2.2 PTSD... 5 1.2.3

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Udlicitering til andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

En genre og et værktøj til research

En genre og et værktøj til research Kulturforståelse Forlaget Columbus og forfatterne 2009 Ledetråde til interview Af Geert A. Nielsen og Karen Schmedes Hvis du har brug for at skaffe data og gå i dybden med en enkelt eller nogle få personers

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Der findes ingen tamme løsninger på vilde problemer

Der findes ingen tamme løsninger på vilde problemer Bachelor, 01/15 Der findes ingen tamme løsninger på vilde problemer - Borgeres forudsætninger for fastholdelse af stoffrihed THERE ARE NO EASY SOLUTIONS FOR CRAZY PROBLEMS CITIZENS PREREQUISITES TO MAINTAIN

Læs mere

Straf og Resocialisering

Straf og Resocialisering Straf og Resocialisering Ungdomskriminalitet Roskilde Universitet 3. semester, efterår 2008 Samfundsvidenskabelige basisstudie Hus 20.2, Gruppe 18: Hormoz Parkari Martin Stub-Holm el-toukhy Tim Strange

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Interviewguide til semistruktureret interview med socialt udsatte patienter. Jeg præsenterer mig selv. Formål med interviewet

Interviewguide til semistruktureret interview med socialt udsatte patienter. Jeg præsenterer mig selv. Formål med interviewet Bilag 1 Interviewguide til semistruktureret interview med socialt udsatte patienter Indledning Præsentation af interviewperson, samt præsentation af formål Jeg præsenterer mig selv Jeg hedder Rikke. Jeg

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Hvordan oplever unge mødre en terapeutisk indsats. En fænomenologisk undersøgelse.

Hvordan oplever unge mødre en terapeutisk indsats. En fænomenologisk undersøgelse. 1 Hvordan oplever unge mødre en terapeutisk indsats En fænomenologisk undersøgelse. Afgangsprojekt November 2011 Den sociale diplomuddannelse Børn og Unge University College Lillebælt Den Sociale Højskole,

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Program Generelt om projektskrivning Struktur på opgaven Lidt om kapitlerne i opgaven Skrivetips GENERELT OM PROJEKTSKRIVNING Generelt om projektskrivning

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

3. FORSTÅELSE OG VIDENSPRODUKTION... 25

3. FORSTÅELSE OG VIDENSPRODUKTION... 25 3. FORSTÅELSE OG VIDENSPRODUKTION... 25 3.1 VIDENSUDVIKLINGSPROCESSEN... 25 3.1.1 Viden... 25 3.2 FORSTÅELSESCIRKLERNE... 28 3.3 TOLKNINGSMØNSTRET, TEKST, DIALOG OG DELTOLKNINGER... 30 3.4 UDVIKLING AF

Læs mere

Forandringsprocesser i det nationale fællesskab

Forandringsprocesser i det nationale fællesskab Forandringsprocesser i det nationale fællesskab - et casestudie om Hay-skolen og Københavns Private Gymnasium Udarbejdet af; Bettina Stuhr Lindskow Lotte Niemann Jørgensen Maria Samuelsen Nikoline Preisler

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del I 1. Problemfelt... 4. 2. Problemformulering... 5. 3. Uddybning af problemformulering... 5. 4. Projektbeskrivelse...

Indholdsfortegnelse. Del I 1. Problemfelt... 4. 2. Problemformulering... 5. 3. Uddybning af problemformulering... 5. 4. Projektbeskrivelse... Indholdsfortegnelse Del I 1. Problemfelt... 4 2. Problemformulering... 5 3. Uddybning af problemformulering... 5 4. Projektbeskrivelse... 8 5. Projektdesign... 9 6. Metode... 11 6.1 Hvorfor kvalitative

Læs mere

Stina Skeel Hansen Gr. 48 Livet efter afsoning Bachelor 2013 VIA University College Socialrådgiveruddannelsen

Stina Skeel Hansen Gr. 48 Livet efter afsoning Bachelor 2013 VIA University College Socialrådgiveruddannelsen Indholdsfortegnelse Resumé...3 Indledning...4 Problemformulering...5 Underspørgsmål...5 Kontekst...6 Begrebsafklaring...6 Metode...8 Videnskabsteori Hermeneutik...8 Den hermeneutiske cirkel...9 Egen forforståelse...10

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN

BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN Oversigt over satspuljen Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici. Udmøntning af satspuljen Børns trivsel i udsatte familier med overvægt

Læs mere

Kriminalitet, fængsling og hvad så?

Kriminalitet, fængsling og hvad så? Kriminalitet, fængsling og hvad så? Projektets formål Vores projekt tager udgangspunkt i at bringe unge under 30 år tættere på uddannelse og arbejdsmarkedet. Forskningen viser, at tilbøjeligheden til at

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes integration af flygtninge

Ringkøbing-Skjern Kommunes integration af flygtninge Ringkøbing-Skjern Kommunes integration af flygtninge - Ringkøbing Skjern Municipality s integration of refugees Semesterprojekt af: Anne Kirstine Mørkeberg, 54855 Celine Middelhede Christensen, 54920 Ida

Læs mere

Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv. Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder

Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv. Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder NOTAT Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder Af Mathilde Sederberg Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...

Læs mere

Fodring - Nej tak. Fagmodulsprojekt: Kommunikation, efterår 2015

Fodring - Nej tak. Fagmodulsprojekt: Kommunikation, efterår 2015 Fodring - Nej tak Et receptionsanalytisk projekt om modtageres opfattelse af en kommunikationsfaglig kampagne Fagmodulsprojekt: Kommunikation, efterår 2015 Anslag: 71.449 Gruppemedlemmer: 53091 Emilie

Læs mere