Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard"

Transkript

1 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne ogfængselsbetjenteneistatsfængsletøstjylland Kunstenatbalanceremellemdethårdeogdetbløde EnkvalitativundersøgelseafdettværfagligesamarbejdeiStatsfængsletØstjylland iforholdtilarbejdetmedresocialiseringafdenindsatte Udarbejdetaf: MaleneChristensen JulieEnghovedØstergaard GitteBaastrupDamgaard Hold:08IC,7.Semester Afleveringsdato:25.maj2011 Projektetsanslag: Hovedvejleder:AnnetteAukenAndreassen Bivejleder:JensEistrup DennerapporterudarbejdetafstuderendepåSocialrådgiveruddannelseniÅrhussomledietuddannelsesforløb.Denforeliggerurettetogudokumenteretfraskolenssideogsåledesetudtrykfor forfatternesegnesynspunkter,derikkenødvendigvisersammenfaldendemedskolensiøvrigt. Dennerapportellerdeleafherafmåkunoffentliggøresmedforfatternestilladelseihenholdtil gældendelovomophavsret. 1

2 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Forord Bachelorprojekteterudarbejdetudfraderetningslinjer,dererpåsocialrådgiveruddannelsenVIA UniversityCollegeAarhusangåendekravtilindhold. Kildehenvisningerneerudarbejdetudfrauddannelsensstandarterforlitteraturfortegnelseog litteraturhenvisninger. Viharudarbejdetenlisteoverhvemafgruppensmedlemmer,dererhovedansvarligforprojektets forskelligeafsnit(bilag14).allegruppemedlemmereransvarligeforudarbejdelsenafheleprojektet,idetalleharbidragetaktivttilindholdetisamtligeafsnit. MaleneChristensen JulieEnghovedØstergaard GitteBaastrupDamgaard 2

3 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Resumé Titel: OpkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverneogfængselsbetjenteneiStatsfængsletØstjylland Kunstenatbalanceremellemdethårdeogdetbløde.EnkvalitativundersøgelseafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverneogfængselsbetjenteneiStatsfængsletØstjylland. Problemformulering: HvordanopkvalificeresdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverneogfængselsbetjenteneiStatsfængsletØstjylland? Metode: Metodiskeropgavenfunderetpåfireindividuelleinterviews,ogetfokusgruppeinterviewmedto socialrådgivereogtofængselsbetjente,deralletildagligtarbejderistatsfængsletøstjylland.vores videnskabsteoretiske tilgang var empirisk hermeneutisk, som sammen med det indsamlede datablevbearbejdetmedudgangspunktisteinarkvale. Konklusion: Ivoresprojektharvifokuspådettværfagligesamarbejde.Derunderharvisetpåfaglighed,modsatrettede menneskesyn og kulturens betydning for det tværfaglige samarbejde i Statsfængslet Østjylland. Detharværetvanskeligtatgiveetsamletoghelhedsorienteredeforslagtilopkvalificeringafdet tværfagligesamarbejdeistatsfængsletøstjylland.vianbefaler,atindividuelsupervisionigrupper kanværedetførstetrinpåvejenmodopkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverneogfængselsbetjentene.detandettriniprocessen,kanværeenmeresynligledelse. 3

4 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Indhold 1.Indledning Problemformulering Læsevejledning Struktureniopgaven Kontekst Empiri BeskrivelseafStatsfængsletØstjylland Afgrænsningogmålgruppe Metode Videnskabsteoretiskforståelsesramme Forforståelse Ontologi Epistemologi Begrundelsesform Denforståendeforskningstype Undersøgelsesprojekt Eklekticisme Processen Design Detkvalitativeinterview Interviewguiden Fokusgruppeinterview Interviewsituationerne Interviewetskvalitet Informanten Interviewerenskvalifikationer Udvælgelseafinformanterne Fravalg ogtilvalgafinformanter Kontakttilinformanterne Etiskeovervejelser Oversigtoverinformanterne Databearbejdning Transskribering Meningsfortolkning Spørgsmålenesfordeleiforbindelsemedfortolkning Analytiskespørgsmåltileninterviewtekst TeoriA Socialrådgivernesogfængselsbetjentenesarbejdemeddeindsatte Samspiloginteraktion Strafogbelønning AnalyseA Analyseafsamspiloginteraktion Analyseafstrafogbelønning Delkonklusion...39 Andendel

5 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard 7.Refleksioner TeoriB Faglighed,menneskesynogdettværfagligesamarbejde Socialrådgiveren Fængselsbetjenten Roller,kompetencefordelingogtværfagligtsamarbejde TeoriC KultureniStatsfængsletØstjylland Organisationskulturen Normerogværdier Gruppesammensætning AnalyseB Analyseaffaglighed,menneskesynogdettværfagligesamarbejde Analyseafuddannelse Analyseafroller,kompetencefordelingogtværfagligtsamarbejde Delkonklusion AnalyseC AnalyseafkultureniStatsfængsletØstjylland Analyseaforganisationskulturen Analyseafnormerogværdier Analyseafgruppesammensætning Delkonklusion...79 Tredjedel Handleanvisninger Etiskerefleksioner Detpsykiskearbejdsmiljø Supervision Kritiskrefleksion Videnskabsteoriogforforståelse Empiri Interviewguiderne Interviewsituationen Udvælgelseafinformanterne Databearbejdning Analyse Handleanvisninger Konsekvenserafdenopnåedevidenformålgruppen Egenlæring Konklusion Perspektivering...96 Bilagsfortegnelse

6 1.Indledning Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard I Projektgodløsladelse arbejdesderpåatforbedreresocialiseringenafdeindsatte 1.Projektet fandtstediperioden2006tiludgangenaf2008.deteretmetodeudviklingsprojekt,ogmåletvar gøreovergangenfrafængseltilfrihedsålempeligsommuligtfordenindsatte.detoverordnede skabesammenhængiindsatsen 2. På baggrund af Projekt god løsladelse kan det udledes, at løsladelsesprocessen skal gøres så gennemskueligsommuligforsåveldeindsattesommyndighedspersonerne,derharindflydelsepå atskabeetfundamentaferfaringogvidenomsamarbejdetmellemkriminalforsorgenogkommunerne.dennevidenogerfaringmunderudiatetableresamarbejdsaftaler,derkanbidragetilat formålmedprojektetharværetatstøtteimplementeringenafdenlovgivningsmæssigeforpligtigelseforfængslerogkommunertilatkoordinereogsamarbejdeomhandleplanermedfokuspåat løsladelsen.løsladelsesprocessenskalforståssomheleafsoningsforløbetfordeindsatte fraind sættelsesdagtilresocialiseringvedendtafsoning.detgodetværfagligesamarbejdekræversamti digkendskabtilogrespektforhinandensarbejdsområder,hvoranerkendelsespillerenstorrolle 3. Vi forstår tværfagligt samarbejde som interaktionen mellem repræsentanter fra forskellige faggrupper. Vi afgrænser fremstillingen til, at forskellige faggrupper med forskellige menneskesyn, faglighedogtraditionstilhørsforhold,tilpassersighinandenogikkemodvirkerhinanden 4. Ovenståendeservisomdetideellemålfordettværfagligesamarbejde. Detkanudledesaf Projektgodløsladelse,atforatopnåmåletomhelhed,klarhedogsammen hængiløsladelsesprocessen,erdetvigtigtatopkvalificeredettværfagligesamarbejdefordein volveredemyndighedspersonereksempelvismellemsocialrådgiverneogfængselsbetjentene 5.Vi antager,atdettværfagligesamarbejdeerpåvirketafhenholdsvissocialrådgivernesogfængselsbetjentenesfaglighedogmenneskesynsamtdenkultur,dereksistererblandtsocialrådgiverneog fængselsbetjenteneistatsfængsletøstjylland.detcentraleidettværfagligesamarbejdebyggerpå voresantagelseom,atetfundamentaltkendskabtilogrespektforhinandensarbejdstilgangeer nødvendigtforatkunneudvikleetkollektivtudgangspunkt. 1 Ramsbøl2010s.3 2 Ibids.3 3 Lauvås2006s Ibids.13 5 Ramsbøl2010s.21 6

7 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Vivilundersøge,hvorvidtdetermuligtatopnåkendskabtilogrespektforhinandensfaglighedog menneskesynoganvendedenneindsigtienfællesideologi.hensigtenersamtidigatudnytteden speciellekompetence,somdenenkeltesocialrådgiverogfængselsbetjentbesidder 6. Vihardesudenipraktikken,iStatsfængsletØstjylland,oplevetnogleudfordringeridettværfaglige samarbejde mellem socialrådgiverne og fængselsbetjentene. Det kom til udtryk i modsatrettede menneskesyn i arbejdet med de indsatte. Socialrådgiverne arbejder primært helhedsorienteret, hvorimod fængselsbetjentene har fokus på de sikkerhedsmæssige perspektiver og ser dermed flerebegrænsninger. Påbaggrundafovenståendeantagelser,somerudledtaf Projektgodløsladelse ogpraktikkeni Statsfængslet Østjylland, finder vi det interessant at undersøge deres faglighed og menneskesyn samtdenkultur,dereksistererblandtsocialrådgiverneogfængselsbetjenteneistatsfængsletøstjylland.detdannersamtidigrammenominteressekonfliktenidettværfagligesamarbejde. Voreshensigtmedprojekteteratkunnebidragetilopkvalificeringafdettværfagligesamarbejde medhensyntilbådeeffektivitetogtrivsel,somharenstorbetydningforarbejdetmedresocialiseringafdenindsatte. 6 Lauvås2006s

8 1.1Problemformulering Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Konteksten og problemfeltet leder frem til, at projektet munder ud i en besvarelse af følgende problemformulering og underspørgsmål, som samtidig danner rammen for den overordnede strukturiprojektet: Underspørgsmål1: Hvordanarbejdersocialrådgiverneogfængselsbetjentenemeddeindsatte? Hvordan opkvalificeres det tværfaglige samarbejde mellem socialrådgiverne og fængselsbetjenteneistatsfængsletøstjylland? Underspørgsmål2: Hvilkenbetydningharfaglighed,menneskesynsamtkulturenfordettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverneogfængselsbetjentene? Underspørgsmål 3: Hvilke handlemuligheder kan opkvalificere det tværfaglige samarbejde mellemsocialrådgiverneogfængselsbetjentene? 8

9 1.2Læsevejledning Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Vi vil i dette afsnit kort gennemgå projektets opbygning. Projektet starter med at redegøre for voresvalgafempiri,målgruppeogafgrænsningforatgivelæserenenindsigtikonteksten.der næstvilderbliveredegjortgrundigtforvoresmetodetilgang,somvilhavebetydningforhelepro Første del af projektet omhandler besvarelsen af underspørgsmål ét. Her vil der i teoriafsnit A, Andendelafprojektetomhandlerbesvarelsenafunderspørgsmålto.Hervilviførstredegørefor projektetsgenerellerefleksioner,somharbetydningfordenviderestruktur.dernæstvilandendel afprojektetbliveopdeltietteoriafsnitbogetteoriafsnitc.teoriafsnitbomhandlerfaglighedog jektetsærligtdesignudvikling.hereftervilstrukturenfølgeproblemformuleringenogdedertilhø rendeunderspørgsmål.detvilsige,atprojekteterbyggetopomkringtrehoveddele. redegøresforsamspiloginteraktionsamtstrafogbelønning,somefterfølgendevilbliveanalyseretianalyseafsnitaogsenerekonkluderespåanalysen. menneskesyn,ogheriredegøresforsocialrådgivernesogfængselsbetjentenesuddannelsesmæs sigebaggrundesamtroller,kundskaberogtværfagligtsamarbejde.teoriafsnitcomhandlerkultu ren i Statsfængslet Østjylland. Her vil der blive redegjort for organisationskulturen, normer og værdiersamtgruppesammensætning.disseredegørelservilefterfølgendebliveanalyseretianalyseafsnitbogcogderefterkonkluderespåanalyserne. TredjedelafprojektetomhandlerhandlemulighederiforholdtilanalyseafsnitBogCsamtenkritiskrefleksionoverprojektetsproces. Herefterkonkluderervipåheleprojektetienopsummerendekonklusion.Afslutningsvisreflektererviiforholdtiletalternativtfokusienperspektivering. 9

10 1.2.1Struktureniopgaven Del 1 Teori A Analyse A Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Indledning - problemformulering Felt Metode Design Del 2 Teori B Teori C Socialrådgiver uddannelse Organisationskultur Straf og belønning Samspil og interaktion Straf og belønning Samspil og interaktion Refleksions afsnit, nye fund Faglighed og menneskesyn Fængselsbetjent uddannelse Kultur Roller, kompetencefordeling og tværfagligt samarbejde Analyse B Uddannelse Roller, kompetencefordeing og tværfagligt samarbejde Analyse C Del 3 Normer og værdier Handleanvisninger Kritiske refleksioner nelse Normer og værdier Gruppesammensætning Organisationskultur Gruppesammensætning Konklusion Perspektivering 10

11 2.Kontekst Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Idetfølgendevilviredegørenærmerefor,hvordanviharindkredsetproblemformuleringiforhold tilpraksisfeltet. 2.1Empiri VivilindhentevoresempiritilprojektetiStatsfængselØstjylland.Vivilidettesamarbejde,interviewetosocialrådgivereogtofængselsbetjenteforatopnåindsigtideresarbejdeogsamarbejde. Disseinterviewsviltageformsomkvalitativesemistruktureredeinterviews,idetvivilforsøgeat forståinterviewpersonensegneopfattelseroglivsverdenmedhenblikpåatfortolkebetydningen afdetbeskrevne 7.Vivilintervieweietåbentogsocialtsamspilmelleminterviewpersonenogintervieweren,hvordererpladstiluddybningogskøniforholdtildenoverordnedestrukturiinterviewguiden 8.Samtidigvilvilaveetfokusgruppeinterviewmedenheterogengruppeafhenholdsvis socialrådgivere og fængselsbetjente. Dette interview vil tage form som et ikke styret interview, hvordererfokuspåatfåmangeforskelligesynspunkterfremiforholdtildettværfagligesamarbejde 9.Gruppesamspilletifokusgruppeinterviewetkangøredetlettereatudtrykkefølsommeog tabubelagteemner 10.Socialrådgiverneogfængselsbetjentenevilietgensidigtsamspilogkollektiv ordvekslingkunneudvekslesynspunkter,dermåskeellersikkeumiddelbartvillekommetiludtryki individuelleinterviews.disseudvekslingergiveretnuanceretogbredtbilledeafderestværfaglige samarbejde. Derudover vil vi i fokusgruppeinterviewet gøre brug af en observant, som vil forsøge at tilse de udsagninformanterneudtrykker.detteerbådeiforholdtildedirekteudsagnoginteraktioneni de individuelle interviews og i fokusgruppeinterviewet. Observanden vil undersøge, om der er konsensusmellemudsagneneoginteraktionen. 2.2BeskrivelseafStatsfængsletØstjylland ViharvalgtatbeskrivedenorganisatoriskeopbygningafStatsfængsletØstjylland,dadetharbetydningfordenkontekstsocialrådgiverneogfængselsbetjentenearbejderi.Denneopbygningkan havebetydningfordettværfagligesamarbejdeogfordenempiri,vivilindhente. 7 Kvale2009s.45 8 Ibids Ibids Ibids

12 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Fængsleterenstorinstitutionsomrummermangeforskelligeindsatte,hvorafsoningenforløber forskelligtafhængigtaf,hvilkenafdelingendenindsatteafsonerpå.statsfængsletøstjyllandrummer fem forskellige afdelinger, med hver deres funktion. De fire af afdelingerne har plads til 48 indsattefordeltpåtoetagermed24pladserihenholdsvisstueogpåførstesal.denfemteafdeling har36pladsertilrådighed. PåafdelingAistuen,opholderdeanholdteogvaretægtsfængsledesig,detvilsigepersoner,der endnuikkeharfåetendom.18afpladsernepåførstesalertilpersoner,derønskeratleveiet merekontrolleretformforfællesskab,ogdesidste6pladserertilkvinder.påafdelingbistuen placeresdeindsatte,somkanafsoneifællesskabmedandreogsomikkeharbehovforellerønsker behandling mod stofmisbrug. På første sal sidder de indsatte i et begrænset fællesskab. På afdelingcerbådestuenogførstesalfællesskabsafdelinger,hvordeindsattekanafsonesammen medandreogikkeharbehovforellerønskerbehandlingmodstofmisbrug.stuenpåafdelingder enstoffriafdeling,hvordeindsatteønskeratafsoneietstoffritmiljø.førstesalerbehandlingsafdelingen femmeren. Her gennemføres i samarbejde med behandlingsinstitutionen Hjulsøgaard behandlingmodforskelligemisbrugsproblemer.afdelingeerenafdelingmed24pladser.herplaceresstærktnegativtstyrendeindsatte,eksempelvisrockere.derudoverindeholderafdelingenen særligt sikret straf og isolationsafdeling med plads til 12 indsatte samt en sygeafdeling. For alle ensekretær, halvanden socialrådgivereogenstabaffængselsbetjente 12. afdelinger gælder beskæftigelsespligten 11, men beskæftigelsen kan ligeledes opfyldes ved deltagelseiskolensundervisning.tilhverafdelingerdertilknyttetenovervagtmester,envagtmester, VivilprimærtindhentevoresempiripåafdelingE.Detteskyldes,atvoreskontaktpersoniStats 2.3Afgrænsningogmålgruppe fængsletøstjyllandertilknyttetdenneafdeling,hvilketbetyderatstørstedelenafvoresinforman terarbejderpåafdelinge. Viafgrænserprojektettilatomhandlesocialrådgivernesogfængselsbetjentenestværfagligesamarbejde. Heri indgår deres faglighed, menneskesyn og den kultur, der eksisterer i Statsfængslet 11 Bekendtgørelseaflovomfuldbyrdelseafstrafmv.nr.1337af3.december2007.Kapitel8(Indsattesrettighederog pligterunderopholdetiafsoningsinstitutionen) StatsfængsletØstjylland:Afdelinger.FundetpåStatsfængsletØstjyllandshjemmeside31.marts

13 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Østjylland.Fængselsbetjentenebetegnesbetjentogikkefunktionær,dabetegnelsenfornylighar ændret sig til betjent 13. Den indsatte inddrages ikke i projektet. Dette skyldes, at vores undren bunderiudfordringerimellemsocialrådgiverneogfængselsbetjentene.dearbejdersammenom måletomresocialiseringafdeindsatte.voresfokuspåsamarbejdetkoncentrerersigomproces senfremforresultatet.denindsatteerhervedikkeendelafprojektet,idetdenindsatteikkeind virkerdirektepådettværfagligesamarbejde. 13 Kriminalforsorgen:Jobbet.FundetpåKriminalforsorgenshjemmesided.3.april

14 3.Metode Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard I det følgende afsnit vil vi redegøre for vores metodevalg, der har betydning for hele projektets opbygning,procesogresultat. 3.1Videnskabsteoretiskforståelsesramme Projektets videnskabsteoretiske tilgang er hermeneutisk 14. Denne tilgang vil have betydning for både indhentelse af empiri, analyse og fortolkning. Den hermeneutiske tradition handler grundlæggende om at vedkende sig de underliggende tolkningspræmisser 15. Hermeneutikken blev i 1880erneformuleretsomalmenfortolkningsteori 16.Traditionenerhelheds ogmeningsorienteret ianskuelsenafdetvidenskabeligearbejde 17.Detvilsige,atfænomenerforståsgennemindlevelse ogfortolkningafhelhedersamtdeleogderesindbyrdespåvirkning.delenekankunforstås,hvis helhedeninddrages,ogomvendtforståshelhedenkun,hvisdelenetagesibetragtning.dereksistererderforetgensidigtforholdmellemdeleoghelhed etdialektisksamspil,somogsåbetegnesdenhermeneutiskecirkel 18. Ud fra af den hermeneutiske cirkel er et af de centrale begreber i hermeneutikken forståelse. Spørgsmåletomforståelseoghvordannyvidenskabesgennemforståelse,besvaresgennemnøgleordetforforståelse 19.Dettehenførertildenforståelse,deraltidgårforudforselveforståelsen. Pådennemådeervisommenneskerimødetmedmenneskerogverdenaldrigforudsætningsløse. Voresforforståelseudspringerafdenverden,visprogligtbærermedos,ogskabermedallevores erfaringerogfordommeensamlethorisont,hvorframødetmedverdenanskues 20. Denhermeneutiskeindfaldsvinkelforudsætterselvsagtindsigtiegenforforståelse,hvorfornedenståendeafsnitvilredegøreforvoresforforståelseiforholdtilprojektetsproblemstilling.Vierbevidsteomvoresindbyrdesforforståelser,sådisseikkedirektevilpåvirkeprocessen.Dennevildog spilleenrolleiforholdtilfortolkningen. 3.2Forforståelse Forforståelsenforudsætter,atvierbevidsteomegneværdierogholdninger.Såledesudgørdenne forståelse de forudsætninger, vi bringer med os videre. Forudsætningerne har betydning for, 14 Birkler2005s.95:Hermeneutikbetyderfortolkningskunstellerlærenomforståelse. 15 Aadland1997s Rønn2006s Ibids Ibids Birkler2005s Ibids.97 14

15 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard hvordanvimøderinformanterne 21,oghvordanviopleverderesforskelligefagligheder,menneske synsamtkulturenogdettværfagligesamarbejde.voresforforståelseomsocialrådgiverne,fæng selsbetjentene og deres tværfaglige samarbejde stammer blandt andet fra udtalelser i Projekt godløsladelse ogoplevelseripraktikkenistatsfængsletøstjylland. Voresforforståelsebyggerpåantagelserom,atdererproblematikkeridettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverneogfængselsbetjentene.Dearbejderudfratoforskelligefaglighederog menneskesyn,ogsamtidigtpåvirkerderesindbyrdesarbejdemeddenindsatte.viopleversocial rådgiverneogfængselsbetjentenesomendelaftoforskelligeogmåskesværtforeneligekontek ster.vikanikkeseosfrifraantagelsenom,atsocialrådgiverneharenmererelevantsocialfaglig baggrundendfængselsbetjentene,samthvilkenbetydningkandethavefordettværfagligesamarbejdeogopnåelseafmåletomresocialiseringafdeindsatte.viharydermereenantagelseom, atsocialrådgiverneogfængselsbetjenteneideresarbejdemeddenindsatteerprægetafaspekter somsamspiloginteraktionsamtstrafogbelønning. Set i lyset af den ontologiske hermeneutik som filosoffen Hans Georg Gadamar har formuleret, skalvidenskabenikkeundgåfordomme 22.Idealetomenfordomsfrifortolkningermisvisende.Fortolkningforudsætter,atvialleredeharbegreber,teorierogforuddannelser,omdetfænomenvi vilforstå 23.Vivilsomundersøgereidetteprojektikkekunneforstånogetupåvirketafvoreshisto upåvirket af vores historie og fordomme, er det ikke mulig at finde objektive forklaringer uden indvirkningafvoresogandresfortolkninger 24.Fortolkningernekommeraltidførforklaringerne 25. rie,erfaringerogfordomme.viopleverdogordet,fordomme,negativtladetoggørderforløben derelevanterefleksioneriforholdtilovenståendeantagelserne.daviikkeeristandtilatforstå Ivoresprojektstuderervidettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverneogfængselsbetjen teneogderesforskelligekontekster.vivilværebevidsteom,atdeermenneskerogikkebevidst løseobjekter 26.Deerselvfortolkendeindividerienverdenafbetydning,vifortolkerderforsubjek 21 SocialrådgiverneogfængselsfunktionærerneiStatsfængsletØstjylland. 22 Olsen2003s Ibids Ibids Ibids Ibids

16 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard ter,derselvfortolker 27.Vierbevidsteogrefleksiveomkring,atvisandsynligvisvillavegeneralise ringeriudviklingenafforståelseogviden,samtatvoresforforståelsevilprægearbejdetmedpro blemstillingen.vivurdererydermere,atdeterrelevantatredegøreforvoressamfundsvidenska belige metodetilgang i forhold til ontologien og epistemologien. Dette vil der redegøres for i de følgendeafsnit. 3.3Ontologi Ontologienerenlæreomgenstandensbeskaffenhed 28.Denbeskriverioverordnetforstandforholdetmellemiagttagerogverden,detvilsige,hvordanmaniagttagervirkeligheden.Ontologien fremlæggertopositioner;enkonstruktivistiskogenessensialistisk 29.Vilænerosopaddenkonstruktivistiske forståelse af verden. Her betragtes verden som en sproglig konstruktion. Det er igennemsproget,vilærer,kommunikererogkonstruerervoresfortolkningafverden 30.Detkommertiludtryk,nårviskalforståogforklaredettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverneog fængselsbetjentene, idet vi vil se på, hvordan de italesætter deres arbejde, og hvordan deres handlinger,holdningerogadfærdkommertiludtryk. 3.4Epistemologi Inden for epistemelogien er der ligeledes to yder positioner; en objektivistisk eller en perspektivistisk 31.Centraltforprojekteter,atvivilhaveenvidenomsocialrådgivernesogfængselsbetjentenesarbejdemeddeindsatteogdenkultur,dereksistereriStatsfængsletØstjylland.Deressubjektivefortolkningtillæggesstorbetydning,ogvitilskriverosderforenperspektivistiskepistemelogi. Den perspektivistiske epistemelogi betyder derved, at vi accepterer som præmis, at vores videnomverdenerenfortolketviden,somikkekanløsrivesfrabegreber,paradigmerogsprogspil 32. Ved at tage udgangspunkt i den subjektive fortolkning får konteksten betydning, da de sammenhænge,manindgåri,vilindvirkepåoplevelsenafverden. Viudlederderfor,atsocialrådgiverneogfængselsbetjenteneharderesegnefortolkningerafver den,ogdenneerafhængigafdesammenhænge,deindgåri.vivilherundersøgeenproblemstil 27 Olsen2003s Ibids Ibids Ibids Ibids Ibids

17 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard lingsomperspektivistiske,fordiviforstårvoresvidenomverdensomenfortolkedeviden.vimener,atbegreberneskalforståsogforklares atbegreberneermereendenobjektivsandhed. 3.5Begrundelsesform Vivilanvendeenabduktivtilgangsombegrundelsesformiprojektet,hvorvitagerudgangspunkti denerfaringogviden,vialleredehar 33.Vivilgennemdenneerfaringogundrenkreativtforsøgeat forklaredet,vivilundersøgeviahypoteser 34.Denabduktivebegrundelsesformharendvidereden fordel,attilgangenikkesluttestilnogenendeligkonklusion,menafsluttesistedetmedet måske. Detvilsige,attilgangengivermulighedfor,atvikanfindefremtilenendnubedreforståelseaf det,viundersøger 35. Indledningen danner rammen om hypoteserne, der efterfølgende munder ud i problemformuleringen,somerudgangspunktetforvoresprojekt.gennemenempirisktestningvilviundersøge, hvorvidtdetermuligtatskabeenbedreforståelseogdermedsøgealternativehandlemuligheder, deropkvalificererdettværfagligesamarbejdeistatsfængsletøstjylland.denabduktivetilganghar til fordel at være pragmatisk, altså den er mere praktisk anvendelig 36. I vores projekt er dette pragmatiske aspekt en naturlig tilgang, idet vores problemstilling er skabt ud fra et erfaret udgangspunkt. 3.6Denforståendeforskningstype Vitagerudgangspunktidenforståendeforskningstype,idetviønskerathøreinformanternesegne erfaringerogforståelser.indenfordenforståendeforskningstypeerétafgørendekendetegn,at informantenssubjektivitetindgårsomdetvæsentligstedatamateriale 37.Herforsøgermanatafdækkemenneskersmeninger,vurderinger,motiverogintentionerienspecifikkontekst 38.Enaf formerneforanvendelseafdenforståendeforskningstypeer,atandrefårendybereindsigtifænomenet,sominogletilfældekananvendestilativærksætteindsatser 39.Deterønskværdigt,at detteprojektudmønteriforslagtiliværksættelseafindsatser,daprojektetsformåleratopkvalificeredettværfagligemellemsocialrådgiverneogfængselsbetjenteneistatsfængsletøstjylland. 33 Birkler2005s Ibids Ibids Ibids Launsø2005s Ibids Ibids.30 17

18 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard datakilderispil,ogargumentationenogfortolkningenblivervoresbevisførelse. Vi vil lave en kvalitativ empirisk undersøgelse om socialrådgivernes og fængselsbetjentenes forskelligefagligheder,menneskesyn,kulturenogdettværfagligesamarbejde.vivilbringeforskellige 3.7Undersøgelsesprojekt Viviloverordnetformeprojektetsometundersøgelsesprojekt,idetvivilhavefokuspåsocialrådgivernes og fængselsbetjentenes arbejde, faglighed, menneskesyn, kulturen og det tværfaglige samarbejde. 3.8Eklekticisme Vivilidetteafsnitargumentereforvoreseklektisketilgangtilforskelligeteorierogmetoderiprojektet.Nårderarbejdeseklektisk,forståsdet,atderkombineresteorierog/ellermetoderfraforskelligedoktriner 40.Dettekanforegåsomsynkretisme,metodiskeklekticismeellersomteoretisk eklekticisme herunderteoretiskintegrationogpersonligeklekticisme 41. VisidestillervoresopfattelserafeklekticismebegrebetmedEbbeLavendtRasmussensandendefinition.Definitionenkaldesdoktrineklekticismeellerbloteklekticisme,deromhandlerkombination afteorierog/ellermetoderfraforskelligedoktriner.doktrinbetyderlære,læresætning,teori.ud fradetreovenståendeformerforeklekticisme,vælgerviatanvendedenteoretiskeeklekticisme. Teoretiskeklekticisme,derofteligestillesmedteoretiskintegration,betegnerenkombinationaf forskelligeteorierog/ellermetoder: Tankernebagteoretiskintegrationer,atteoretiskkohærens er nødvendig for at organisere informationer og assimilere teknikker til nye kontekster samt at undgåenuplanlagtadhoc tilgang 42.Rasmussenformulereroverfordenneteoretiskeeklekticisme,personligeklekticisme.Ipunkt1,idenpersonligeeklekticisme,beskrivesdet,atenpraktiker aldrigkanopnåfuldstændigforståelseafhinandensbegrebsapparater,menvilaltidarbejdeudfra egetverdensbilledeogikkefastlagtetilgange 43.Punkt2beskrivernødvendighedenaf,atpraktikerneudmøntermetoderpåbaggrundafgrundlags oginterventionsteorier,ogsamtidigtydeliggøresbrugenafmetodeteorien 44.Ipunkt3beskrives,hvordanpraktikereiforholdtilnogleproblemstillingerblivernødttilatudarbejdenyeteorieridenenkeltesituation Rasmussen2004s Ibids Ibids Ibids Ibids Ibids

19 Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard personlige eklekticisme. I Rasmussens tredje punkt nævnes nødvendigheden af nye metoder og teorierforproblemstillinger.vivilivoresprojekttilstræbeatanvisealternativehandlemuligheder for socialrådgiverne og fængselsbetjentenes tværfaglige samarbejde. Men udgangspunktet for Ivoresforståelseafdenpersonligeeklekticismevilvisamtidigindsættesocialrådgiverneogfængselsbetjentene,ogherkanderknyttesbåndtilhermeneutikkenidenfortolkendetilgangvedden projektetvilværeatsættealleredeeksisterendeteorieriforbindelsemedprojektetsproblemstilling. 3.9Processen Vivilmeddetteafsnitredegøreforprocesseniprojektet.Vivilbeskriveovervejelser,refleksioner ogændringer,somviløbendehargjortosbådeiforholdtilvoresunderspørgsmålogstrukturen gennem hele processen. Vi har i udgangspunktet, som beskrevet i ovenstående, nogle konkrete antagelserom,hvorfordettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverneogfængselsbetjentene i Statsfængslet Østjylland, ikke fungerer optimalt. Disse antagelser danner grundlag for vores forforståelse og teoretiske forforståelse i projektets første del. Med det in mente indhentede vi voresempiri. Efter gennemførelsen og tolkningen af interviewene blev vi opmærksomme på et andet og nyt aspekt; kulturen som har stor indflydelse på det tværfaglige samarbejde. Den herskende kultur blandtsocialrådgiverneogfængselsbetjenteneerprægetafenhårdomgangstone,mangelpårespekt, anerkendelse og uformel kommunikation i form af sladder og rygtedannelse. Dette bliver uddybetnærmereiprojektetsandeldel.detnyekulturaspektbevirkede,atvirevurderedevores andetunderspørgsmåliproblemformuleringen.detvarikkelængerefyldestgørendeiforholdtilat afdækkealledefaktorer,viblevgjortopmærksommepåivoresindhentelseafempiri. Detteaspektbetyder,atviharvalgtatopdeleprojektetitredele.Idetvoresempiriskeundersøgelseikkestemtefuldkommenoverensmedvoresforforståelseogteoretiskeforforståelse,varvi derfornødsagettilatfindenyeteorier,derkunnehjælpetilfortolkningenafkulturen.vioplevede samtidig, at fagligheden og modsatrettet menneskesyn har indflydelse på udfordringerne i det tværfaglige samarbejde i Statsfængslet Østjylland. Disse to aspekter: Faglighed og menneskesyn samtkulturendannerrammenforprojektetsandendel. 19

20 4.Design Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Inedenståendeafsnit,vilviredegøreforvoresindhentelseogbearbejdningafempiri,dervilhave betydningfordenvidereanalyse.dettegøresvedbrugafsteinerkvalesbegreberiforholdtilkvalitativeundersøgelser. 4.1Detkvalitativeinterview Vihargennemdetteprojektanlagtethermeneutiskperspektiv,hvorforenkvalitativundersøgelsesmetodeeranvendelig.Førderkanudviklesnyvidenomprocesserogfænomener,mådebeskrivesogforstås,førdekanforklaresogbehandlessomabstraktekvaliteter 46.Detkvalitativeinterviewhardermedfokuspåinformantensegenforståelseogmeninger;dennesforståelseafverden.Intervieweneerdermedprægetafinformanternesforståelserafdet,hanellerhunharoplevet 47. Viudarbejdedeforudforintervieweneeninterviewguide 48.Temaerneforinterviewetvarplanlagt påforhånd,idetdetgavosnogleoverordnederetningslinjer,somkunneguideosundervejs.dette varetbevidstvalg,idetvigernevillebenytteosafsemistruktureredeinterviews,hvilketimetodelitteraturenkaldesfordetkvalitativeforskningsinterview.fordelenveddetteer,atvisomundersøgerekanfølgeinformantensfortælling,mensvisikrerberøringafdetemaer,somervæsentlige iinterviewetmedhenblikpåatfortolkebetydningenafderessvarpåspørgsmålene Interviewguiden Interviewene blev udført i overensstemmelse med den udarbejdede interviewguide. Interviewguidenfokuseredepåbestemtetemaerogindeholdteforslagtilspørgsmål.Viudarbejdedeidentiskeinterviewspørgsmåltilbådesocialrådgiverneogfængselsbetjenteneforatundersøge,omder varoverensstemmelsemelleminformanternesudsagnogdestilledeinterviewspørgsmål.videlte interviewguiden op i ti temaer som eksempelvis tværfagligt samarbejde og roller og forventninger 50.SpørgsmåleneblevudarbejdetmedinspirationfraKvalesforskelligetyperafinterviewspørgsmål 51.Vistartedemednogleindledendespørgsmål,hvorvispurgtetil,hvorlængedehavde væretansatistatsfængsletøstjylland,hvilkenafdelingdevaransatpåogomdervarforskeliar 46 Kvale2009s Ibids Bilag6 Interviewguide 49 Kvale2009s Bilag6 Interviewguide 51 Kvale2009s

Du skal i uddannelse!

Du skal i uddannelse! Du skal i uddannelse! - anvendelsen af uddannelsespålæg og kategoriseringer i det sociale arbejde Sarah Roliggaard 11IA & Stine Stenner Frahm 11IB VIA University College Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus

Læs mere

Motivation af de nyledige borgere i København

Motivation af de nyledige borgere i København Efterår 2013 Motivation af de nyledige borgere i København Projektnavn: Jobcenter København Gruppemedlemmer: Sarah Krogh Thomsen (47990), Sophie Hjælmhof- Larsen (48023), Mette Nielsen (47986) og Heidi

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview Briefing Præsentation af interviewerne og projektets formål Hvem er vi? Gruppen består af: Kristina, Britt og Virdina. Vi læser Klinisk Videnskab

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Der findes ingen tamme løsninger på vilde problemer

Der findes ingen tamme løsninger på vilde problemer Bachelor, 01/15 Der findes ingen tamme løsninger på vilde problemer - Borgeres forudsætninger for fastholdelse af stoffrihed THERE ARE NO EASY SOLUTIONS FOR CRAZY PROBLEMS CITIZENS PREREQUISITES TO MAINTAIN

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

[Skriv titlen på dokumentet]

[Skriv titlen på dokumentet] [Skriv firmaets navn] [Skriv titlen på dokumentet] [Skriv undertitlen på dokumentet] MortenFyhn [Vælg en dato] Resume Dette bachelorprojekt som er udarbejdet på socialrådgiveruddannelsen på University

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed - SoSu- hjælpernes kamp for anerkendelse Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. semester 2013 Vejleder: Rolf Czeskleba- Dupont D r a g s b æ k, J e s p e r S y s k a & J ø r g e n s e n, A m

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Fleksibilitet og balance

Fleksibilitet og balance Roskilde Universitet Fleksibilitet og balance Projekttitel: Fleksibilitet og balance Fag: Arbejdslivsstudier Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Studienr.: Projektets art Emma Kjeldsteen Nørgaard 49526

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Kapitel 1: Indledning... 4

Kapitel 1: Indledning... 4 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 5 1.2 Problemformulering... 7 1.3 Arbejdsspørgsmål... 7 1.4 Begrebsafklaring... 9 1.4.1 LGBT Danmark... 9 1.4.2 Regnbuefamilie... 9 1.4.3

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

Dagens program. blive klogere? Valg i analysen et eksempel. Metodereflektioners betydning for afhandlingen

Dagens program. blive klogere? Valg i analysen et eksempel. Metodereflektioners betydning for afhandlingen Dagens program Afhandlingsprocessens essens hvorfor er det så pokkers forvirrende at blive klogere? 18 Valg og fravalg en casehistorie fra det virkelige liv Valg i analysen et eksempel Metodereflektioners

Læs mere

Borgerfabrikken. Borgerfabrikken Gruppe 6 Projekt forår 2012

Borgerfabrikken. Borgerfabrikken Gruppe 6 Projekt forår 2012 Borgerfabrikken Studieretning: Samfundsvidenskabelig basisstudie 4.semesters projekt Vejleder: Celeste Holmbye Projekt-titel: Borgerfabrikken Afleveringsdato: 31.maj 2012 Gruppe nr.: 6 Antal sider: 74

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

SU- reformen 2013. målsætning og problematikker. Gruppe 19: Maya Bille Otilia Aaskov Benard Rikke Krag Christensen

SU- reformen 2013. målsætning og problematikker. Gruppe 19: Maya Bille Otilia Aaskov Benard Rikke Krag Christensen SU- reformen 2013 målsætning og problematikker Gruppe 19: Maya Bille Otilia Aaskov Benard Rikke Krag Christensen Vejleder: Klaus Rasborg Hus 20.2 4. semester Forår 2013 Antal normalsider: 69,3 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dillemmaer og udfordringer for netværksfamilier ved, at have et barn i netværkspleje.

Dillemmaer og udfordringer for netværksfamilier ved, at have et barn i netværkspleje. Dillemmaer og udfordringer for netværksfamilier ved, at have et barn i netværkspleje. Quandaries and challenges of kinship fostering placement Bachelorprojekt, University College Lillebælt 2015 Socialrådgiveruddannelsen,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium)

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie og samfundsvidenskabelig metode I historie anvender man både humanistiske - og samfundsvidenskabelige metoder. I

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Erfaringsobservationer af mobiltelefonen

Erfaringsobservationer af mobiltelefonen Erfaringsobservationer af mobiltelefonen Introduktion til rapporten Vi vil i starten af rapporten komme frem til vores forskningsspørgsmål samt en samling spørgsmål, der bruges til at underbygge vores

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 METODE... 13 3.0 TEORI... 30 4.0 EMPIRI... 38

INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 METODE... 13 3.0 TEORI... 30 4.0 EMPIRI... 38 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 PROBLEMFELT.... 3 1.2 PROBLEMFORMULERING... 8 1.3 DEFINITION AF NØGLEBEGREBER... 9 1.4 ANTAGELSER... 12 2.0 METODE... 13 2.1 VIDENSKABSTEORETISK TILGANG... 13

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning (fælles)... 6 1.1 En ny tilgang til kommunikation... 6 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Hypotesen lyder som følger... 7 1.4 Problemformulering... 8 2 Videnskabsteori (fælles)...

Læs mere

Psykosociale konsekvenser af arbejdsmarkedsmarginalisering RESUMÉ

Psykosociale konsekvenser af arbejdsmarkedsmarginalisering RESUMÉ RESUMÉ Dette bachelorprojekt handler om, hvilke psykosociale konsekvenser arbejdsmarkedsmarginalisering kan have for den arbejdsløse kontanthjælpsmodtager i et samfund hvor arbejdsnormen hersker, som vil

Læs mere

Positionering på www.radikale.net

Positionering på www.radikale.net Positionering på www.radikale.net Enundersøgelseafdeninterpersonellekommunikation påetpolitiskdebatforum 2.semesterHumanistiskInformatik Gruppe2 Vejleder:CamillaDindler Positionering på www.radikale.net

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Hjælp eller afhængighed

Hjælp eller afhængighed Hjælp eller afhængighed Forfatter Lars Uggerhøj ISBN 87-7307-512-4 Copyright 1995 Udgivet af Tryk Forsideillustration Distribution Lars Uggerhøj & Aalborg Universitetsforlag Aalborg Universitetsforlag

Læs mere

Folkeskolen i konkurrencestaten. En undersøgelse af konkurrencestatens indflydelse på nutidens folkeskoleelever

Folkeskolen i konkurrencestaten. En undersøgelse af konkurrencestatens indflydelse på nutidens folkeskoleelever Folkeskolen i konkurrencestaten En undersøgelse af konkurrencestatens indflydelse på nutidens folkeskoleelever 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 6 Problemfelt... 6 Et fagligt løft... 7 Kritik af udviklingen...

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1. 1. Indledning... 3 1.1 Problemformulering... 5

Indholdsfortegnelse... 1. 1. Indledning... 3 1.1 Problemformulering... 5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 1.1 Problemformulering... 5 2. Begrebsafklaring... 6 2.1 Straffeattester... 6 2.2 Recidiv... 7 2.3 Sagsomkostninger... 8 2.4 Resocialisering...

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Stress Et bachelorprojekt som undersøger den kommunale indsats overfor stressramte sygedagpengemodtagere.

Stress Et bachelorprojekt som undersøger den kommunale indsats overfor stressramte sygedagpengemodtagere. Stress Et bachelorprojekt som undersøger den kommunale indsats overfor stressramte sygedagpengemodtagere. Bachelorprojekt 18. december 2014 Gruppe 13, KE-11: Jesper Nissen: 4002011653 Fitim Selmani: 4002011518

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Problemfelt...2 Problemformulering...3 Arbejdsspørgsmål...3 Videnskabsteori...4 Kritisk realisme... 4 Positivisme...

Indholdsfortegnelse Problemfelt...2 Problemformulering...3 Arbejdsspørgsmål...3 Videnskabsteori...4 Kritisk realisme... 4 Positivisme... Indholdsfortegnelse Problemfelt...2 Problemformulering...3 Arbejdsspørgsmål...3 Videnskabsteori...4 Kritisk realisme...4 De tre domæner...5 Ontologi...6 Retroduktion...7 Epistemologi...8 Refleksion over

Læs mere

DET LEGENDE BYRUM PLAN, BY & PROCES E10 ENSPAC ANNE SOPHIE BENDIXEN LISE HOLM-RASMUSSEN LOUISE SECHER VEJLEDER: BO ELLING

DET LEGENDE BYRUM PLAN, BY & PROCES E10 ENSPAC ANNE SOPHIE BENDIXEN LISE HOLM-RASMUSSEN LOUISE SECHER VEJLEDER: BO ELLING DET LEGENDE BYRUM PLAN, BY & PROCES E10 ENSPAC ANNE SOPHIE BENDIXEN LISE HOLM-RASMUSSEN LOUISE SECHER VEJLEDER: BO ELLING SUMMARY Projektet Det legende byrum søger at redegøre for, hvordan planlægningen

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

At opleve og leve med et Høretab

At opleve og leve med et Høretab - en kvalitativ undersøgelse af personer, med nedsat hørelse. Speciale i Sociologi, Forår 2010, 10. semester Antal ord: Af Susanne Søndergaard Kollerup Vejleder: Rasmus Antoft Forord På mit 8. semester,

Læs mere

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27 0 1 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDENDE RESUME... 3 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 DEFINITION AF SOCIALT PROBLEM... 5 REDEGØRELSE PÅ 4 NIVEAUER... 5 Mikroniveau:... 5 Mesoniveau:...

Læs mere

En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark

En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark Lasse Zangenberg Lollike Jannick Olsen Christian Kirkegaard Rasmussen Torben Florup Schytt-Nielsen Vejleder: Erik Gaden Roskilde Universitet

Læs mere

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Denne rapport kan bruges som undervisningsmateriale om de økonomiske aspekter af myndighedssagsbehandlernes arbejde med udsatte børn

Læs mere

Det tværsektorielle samarbejde for borgere med en dobbeltdiagnose The cross- sectoral collaboration o f citizens with a dual diagnose

Det tværsektorielle samarbejde for borgere med en dobbeltdiagnose The cross- sectoral collaboration o f citizens with a dual diagnose Det tværsektorielle samarbejde for borgere med en dobbeltdiagnose The cross- sectoral collaboration o f citizens with a dual diagnose Udarbejdet af: Dato: Vejleder: Hold nummer: Uddannelsesinstitution:

Læs mere

VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen i Århus Bachelorprojekt, januar 2011 ET LIV MED HIV. Kennet Østervig Pedersen 07 II INT.

VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen i Århus Bachelorprojekt, januar 2011 ET LIV MED HIV. Kennet Østervig Pedersen 07 II INT. VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen i Århus Bachelorprojekt, januar 2011 ET LIV MED HIV Malet af anonyme hiv-smittede fra Ungegruppen, 2009 Kennet Østervig Pedersen 07 II INT. Denne rapport

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

VELFÆRDSSTATENS UDFORDRINGER

VELFÆRDSSTATENS UDFORDRINGER 4. semester forår 2012 Hus 19.1 gruppe 9 VELFÆRDSSTATENS UDFORDRINGER KONSEKVENSER VED INDTÆGTSGRADUERING AF BØRNEFAMILIEYDELSEN Udarbejdet af Maria Albøg Jespersen, Stine Vork rosenwein & Sanni Nielsen

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Kultur i København. Roskilde Universitet forår 2015. Jesper Aagaard Pedersen (50140) Mia Bøllund Nielsen (52546)

Kultur i København. Roskilde Universitet forår 2015. Jesper Aagaard Pedersen (50140) Mia Bøllund Nielsen (52546) Kultur i København Roskilde Universitet forår 2015 Jesper Aagaard Pedersen (50140) Mia Bøllund Nielsen (52546) Natasha Saliba (53123) Nicoline Dyhr Andreasen (51678) Sophie Amalie H. Bendtsen (52542) Stina

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. En granskning af poststrukturalismen 38. 5.1 Saussure og strukturalismen 38. 5.2 Mening som komplekst fænomen 41

Indholdsfortegnelse. 5. En granskning af poststrukturalismen 38. 5.1 Saussure og strukturalismen 38. 5.2 Mening som komplekst fænomen 41 5. En granskning af poststrukturalismen 38 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Problemfelt 8 2. Problemformulering 11 2.1 Afgrænsning 11 2.2 Specialedesign 13 2.3 Læsevejledning 14 3. Metode 16 3.1

Læs mere

Omsorgssvigtets konsekvenser The Consequences of child abuse

Omsorgssvigtets konsekvenser The Consequences of child abuse University College Sjælland Omsorgssvigtets konsekvenser The Consequences of child abuse En kvalitativ undersøgelse af omsorgsvigtets konsekvenser for forældreevnen, udarbejdet I samarbejder med fagpersoner

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Samarbejdet mellem kommune og fængsel

Samarbejdet mellem kommune og fængsel Indholdsfortegnelse Kap. 1 Læsevejledning... 4 Kap. 2 Indledning... 5 2.1 Problemfelt... 6 Kap. 3 Problemformulering... 7 Kap. 4 Afgrænsning... 8 Kap. 5 Kontekst... 9 5.1 Fængslet Møgelkær... 9 5.2 Randers

Læs mere

Lektiecaféen for de mange eller de få?

Lektiecaféen for de mange eller de få? Lektiecaféen for de mange eller de få? The lektiecafe for the many or the few? SAM-Bachelorprojekt 6. semester 2015 Skrevet af; Astrid Andrea Schultz (49692) Oliver Alexander Strube (49678) Sandra Springborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem?

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? En kvalitativ undersøgelse af socialrådgiveres kontakt til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen

Læs mere

Socialrådgivere i folkeskolen. Social worker in the elementary school

Socialrådgivere i folkeskolen. Social worker in the elementary school Socialrådgivere i folkeskolen En kvalitativ undersøgelse af hvordan forældresamarbejdet påvirkes, når der indsættes socialrådgivere i folkeskolen Et projekt i Holbæk Kommune. Social worker in the elementary

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

B Æ R E D Y G T I G H E D

B Æ R E D Y G T I G H E D G R E E N. W A S H M O D E I N D U S T R I E N F O R U R E N I N G K O M M U N I K A T I O N F O R B R U G E R K U L T U R L E G I T I M I T E T C S R C E R T I F I C E R I N G E R B Æ R E D Y G T I G

Læs mere

Det kulturelle kredsløb

Det kulturelle kredsløb Det kulturelle kredsløb - Kropskommunikation med baggrund i fitness Et studie af de unges kropskommunikation i fitnesskulturen inden for dette semesters temaramme: IKT og kommunikation i kulturel kontekst

Læs mere

- En god samfundsborger; et medarbejdermæssigt perspektiv.

- En god samfundsborger; et medarbejdermæssigt perspektiv. - En god samfundsborger; et medarbejdermæssigt perspektiv. Kira Andersen. Kim Alexsander Karlsson. Martin Grøntved. Jeppe Lassen. Vejleder: Mogens Refsgaard. Hus 20.1 Det samfundsvidenskabelige Basisstudium,

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

EN FILM SIGER MERE END TUSIND ORD

EN FILM SIGER MERE END TUSIND ORD EN FILM SIGER MERE END TUSIND ORD BACHELOR PROJEKT MAJ 2015 RESUME Bachelorprojektet har, med et hermeneutisk og socialkonstruktivistisk udgangspunkt, undersøgt, skildrer en fødsel og hvordan billedet

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Projekttitel: Ledelse og motivation i en offentlig institution. Project title: Leadership and motivation in a public institution

Projekttitel: Ledelse og motivation i en offentlig institution. Project title: Leadership and motivation in a public institution Projekttitel: Ledelse og motivation i en offentlig institution Project title: Leadership and motivation in a public institution Samfundsvidenskabeligt bachelorprojekt, 6. semester 2015. Gruppenummer 50

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 3: Ledelse og medarbejdere: Ledelse i dynamiske relationer (LM1)

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 3: Ledelse og medarbejdere: Ledelse i dynamiske relationer (LM1) Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 3: Ledelse og medarbejdere: Ledelse i dynamiske relationer (LM1) For studerende som begynder modulet i 2011 Modulet Ledelse og medarbejdere: Ledelse

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

PÅ VEJ MOD VOKSENLIV FORVENTNINGER OG UDFORDRINGER

PÅ VEJ MOD VOKSENLIV FORVENTNINGER OG UDFORDRINGER PÅ VEJ MOD VOKSENLIV FORVENTNINGER OG UDFORDRINGER SIGNE RAVN FORSKER SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD AGENDA Overgange og livsforløb centrale begreber Eksempel I + II Ungdomskultur og identitet

Læs mere

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Læring og forandringsprocesser 18 December 2013 Aalborg Universitet København Side 1 af 118 Titelblad Kasper Moritz Nielsen, 20132190 Lindita Ljoki, 20131652 Mads

Læs mere

ETIK OG JORDEMODERKUNDSKAB

ETIK OG JORDEMODERKUNDSKAB ETIK OG JORDEMODERKUNDSKAB Et bachelorprojekt omhandlende standardisering og individualitet i praksis på baggrund af implementeringen af Early Warning Score Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 14. modul,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sygeplejerskens møde med misbruger. 1.0 Indledning... 6. 2.0 Problembeskrivelse... 7. 2.1 Faglig interesse... 7. 2.2 Omsorg...

Indholdsfortegnelse. Sygeplejerskens møde med misbruger. 1.0 Indledning... 6. 2.0 Problembeskrivelse... 7. 2.1 Faglig interesse... 7. 2.2 Omsorg... Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 6 2.0 Problembeskrivelse... 7 2.1 Faglig interesse... 7 2.2 Omsorg... 9 2.3 Omfanget af misbrug... 10 2.3.1 Misbruger ifølge WHO... 10 2.3.2 Sundhedsstyrelsens definition

Læs mere

Fængslet, straf og efterfølgende resocialisering.

Fængslet, straf og efterfølgende resocialisering. Fængslet, straf og efterfølgende resocialisering. Bachelorprojekt. Afsluttende Bachelorprojekt Professionsskolen Metropol Frederiksberg. KE11A Gruppe nummer 60. Vejleder: Claus Arne Hansen Skrevet af:

Læs mere

Sluseholmen et godt byrum?

Sluseholmen et godt byrum? Sluseholmen et godt byrum? En analyse af grænserne for byplanlægning Anne Sofie Fanøe Andersen, Louise Steiner Bruun, Lea Holstein Knudsen, Maria Flintholm Jørgensen og Signe Helledi Steensen, gruppe 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori... 11 Metode... 15

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori... 11 Metode... 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Sleipner... 4 Anbringelse... 5 Problemstilling... 7 Problemformulering... 7 Projektformål... 8 Begrebsafklaring... 8 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori...

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Arbejdsmæssige kulturmøder

Arbejdsmæssige kulturmøder Arbejdsmæssige kulturmøder Ufordringer og muligheder for udenlandske medarbejdere i en videnstung virksomhed i Danmark et kvalitativt case studie Bachelorprojekt for bachelormodulet i Arbejdslivsstudier

Læs mere