Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion"

Transkript

1 Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

2

3 Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

4

5 Forord Med denne bog præsenterer vi en fremstilling af konkurslovens regler om rekonstruktion, set i forhold til lønmodtagerne. Bogen henvender sig særligt til dem, der arbejder med lønmodtageres retsstilling i forbindelse med virksomhedsophør, herunder som lønmodtagerrepræsentanter i fagforeninger, men også ved behandling af rekonstruktioner i skifteretten og på advokat- og revisionskontorer. Synsvinkelen er fra lønmodtagernes side. Bogen kan både læses som en samlet fremstilling af lønmodtagernes rettigheder i forbindelse med en rekonstruktion, men også anvendes som opslagsværk i forbindelse med konkrete problemstillinger. Vi har ligeledes medtaget enkelte retspolitiske overvejelser. Bogen bygger på advokatfuldmægtig David Spangholms juridiske kandidatafhandling samt undervisningsmateriale udarbejdet af advokat Anders Hammer Hansen. Vi har ikke taget højde for materiale offentliggjort efter juli Eventuelle kommentarer kan stiles til forfatterne på adresserne: og København, november 2013

6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Begrebet lønmodtager, arbejdstager og ansatte Rekonstruktionsprocessen i overblik samt varighed Generelt Skifterettens tilladelse til forlængelse af frister Rekonstruktionsprocessen Generelt Indledning af rekonstruktion Lønmodtagers begæring af rekonstruktion Sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelse for rekonstruktion Sikkerhed for efterfølgende konkurs Beskikkelse af rekonstruktør Rekonstruktørens habilitet Rekonstruktørens faglige kvalifikationer Afsættelse af rekonstruktør Rekonstruktørens underretning af kreditorerne Vedtagelse af forslaget til rekonstruktionsplan Udsættelse af mødet til afstemning om forslaget til rekonstruktionsplan Vedtagelse af rekonstruktionsforslaget Udsættelse af mødet til afstemning om rekonstruktionsforslaget Stadfæstelse af rekonstruktionsforslaget Rekonstruktionsbehandlingens ophør Retsvirkninger af rekonstruktionsbehandling Virksomhedens identitet og ledelse...47

7 4.2 Væsentlige dispositioner Gensidigt bebyrdende aftaler Begrænsninger i adgangen til videreførelse Videreførelse af ansættelsesaftaler Opsigelse af videreførte ansættelsesaftale, herunder spørgsmål om minimalerstatning Virkningen af videreførelse Lønmodtagernes krav på sikkerhedsstillelse Virkning af at aftalen ikke videreføres Rekonstruktionsregulering Indholdet af rekonstruktionen Generelt Tvangsakkord Virksomhedsoverdragelse Bestående rettigheder og forpligtelser Indtræden i rettigheder og forpligtelser Omfattede lønmodtagere Lønmodtagernes dækning Lønmodtagernes Garantifond Generelt Personkredsen, der er omfattet dækning af LG Dækning fra LG Rekonstruktion Konkurs Forfølgning af lønmodtagerkrav under rekonstruktion Universalforfølgning Individualforfølgning Lønmodtagernes problemstilling

8 6.6 EU-regulering Retspolitiske overvejelser i relation til en styrkelse af lønmodtagernes retsstilling Udvidelse af lån fra LG Udvidelse af dækningsperiode fra LG Fortsættende lønmodtagere Fratrådte lønmodtagere...91 Litteraturliste

9 1. Indledning Den 1. april 2011 trådte de nye regler om rekonstruktion mv., jf. lov nr. 718 af 25. juni 2010, i kraft, jf. bkg. nr. 208 af 15. marts De nye regler har ændret markant i konkursloven, herunder er de særskilte regelsæt om anmeldt betalingsstandsning og tvangsakkord ophævet og erstattet med den enstrengede proces - rekonstruktionsbehandling. Baggrunden for reformen af rekonstruktionsbehandlingen er et ønske fra politisk side om at forbedre midlertidig insolvente - men overlevelsesdygtige - virksomheders muligheder for at blive videreført i stedet for at blive erklæret konkurs, hvilket samfundsøkonomisk forbedrer velfærden bl.a. ved flere arbejdspladser, større investeringslyst mv., og samtidig er en fordel for kreditorerne. Konkursrådet blev derfor nedsat af Justitsministeriet den 12. januar 2001, og rådet blev i forhold til rekonstruktion i kommissoriet af 12. september anmodet om: at overveje behovet for lovændringer med henblik på, under varetagelse af kreditorernes berettigede interesser, at fremme videreførelsen af insolvente eller insolvenstruede virksomheder, som er levedygtige. 2 Konkursrådet fremkom i december 2009 med betænkning nr. 1512, betænkning om rekonstruktion mv., hvilket efter justeringer - resulterede i lovforslag 199/ Lovforslaget undergik enkelte ændringer under Folketingets behandling, før det vedtagne rekonstruktionsparadigme forelå. En af de væsentlige kreditorer/medkontrahenter i midlertidig insolvente virksomheder er lønmodtagerne, som nyder særlig beskyttelse i lovgivning og retspraksis, herunder bl.a. i konkursloven 1 Rådet blev også bedt om at tage stilling til gældssanering, virksomhedspant, anerkendelse af andre EU-medlemslandes konkurser og konkurskarantæne. 2 Justitsministeriet, Kommissorium for Konkursrådet, side 4. 7

10 (privilegerede krav), Lov om Lønmodtagernes Garantfond (LG- Loven) (og bagvedliggende direktiv), virksomhedsoverdragelsesloven, og ikke mindst funktionærloven. Den generelle tendens til beskyttelse af lønmodtagerne i dansk ret står i kontrast til de nye regler om rekonstruktion. Konkursrådet meddelte i betænkning 1512/2009, at man ikke foreslår nogen ændringer i de regler, der har betydning for lønmodtagerne med undtagelse af reglerne om gensidigt bebyrdende aftaler i forbindelse med reglerne om rekonstruktion, idet Konkursrådet fandt, at dette lå uden for rammerne af arbejdet med rekonstruktion. 3 Qua dette er en for lønmodtagerne uheldig retspraksis fra betalingsstandsning blevet videreført i rekonstruktion, hvorefter lønmodtagerne må afvente rekonstruktionsbehandlingens ophør, før de kan få dækket løntilgodehavender, som er forfaldet før indledningen af rekonstruktionsbehandlingen, fra Lønmodtagernes Garantifond (LG). 4 Desuden er reglerne om fyldestgørelsesforbud og afværgelse af anden universalforfølgning, dvs. konkurs, videreført. Endvidere har det nye rekonstruktionsregelsæt ændret på processen og kreditorernes indflydelse på denne, samt medført at reglerne om gensidigt bebyrdende aftaler i konkursafsnittet er overført til rekonstruktionsafsnittet i en modificeret form, hvilket har en indvirkning på lønmodtagernes ansættelsesaftaler. 1.1 Begrebet lønmodtager, arbejdstager og ansatte Lønmodtagerbegrebet er kendetegnet ved; at der som væsentligt moment indgår; at der foreligger et tjenesteforhold, således at løn- 3 Betænkning 1512/2009, side Dette fremhæver Lønmodtagernes Garantifond og Beskæftigelsesministeriet også på side 2 i deres høringssvar til Konkursrådet. Høringssvaret er ikke omfattet af forarbejdernes officielle materiale og er derfor vedlagt som bilag 1. 8

11 modtagerne er undergivet arbejdsgiverens løbende instruktionsbeføjelse mht. arbejdets udførelse; at lønmodtageren ikke kan lade andre udføre arbejdet for sig; og lønmodtagerens betydelige økonomiske afhængighed. 5 Konkursloven anvender begrebet ansatte bl.a. i 11 b, stk. 1, 13, stk. 2, 13 a, stk. 3 og 63, mens virksomhedsoverdragelses loven anvender begrebet lønmodtager, og direktiv 77/187/EØF, hvorved loven er implementeret, anvender begrebet arbejdstager. Ligeledes anvender LG-loven begrebet lønmodtager, mens direktiv 80/987/EØF, hvorved loven er implementeret, anvender begrebet arbejdstager. Endelig anvender funktionærloven betegnelsen funktionær. Begrebne anvendes i dansk arbejdsretligretlig lovgivning uden nogen særlig systematik. Afgrænsningen af den omfattede personkreds for hvert begreb er reguleret i de enkelte love samt ved domspraksis og forarbejder mv. ved virksomhedsoverdragelsesloven og til dels LG-loven vil EU-direktiver og EU-domstolens praksis i høj grad også regulere afgrænsningen. I denne fremstilling vil der konsekvent blive anvendt lønmodtager, som er den almindelige arbejdsretlige betegnelse for de ovennævnte begreber, da de enkelte love som udgangspunkt har den traditionelle afgrænsning. Hvor en yderligere afgrænsning af begrebet er vigtig for fremstillingen, vil det blive fremhævet i den nedenstående gennemgang. I konkursloven har afgrænsning af personkredsen særlig betydning for direktører. Ansatte i konkursloven omfatter formentlig også de ledende lønmodtagere i selskabet, fx den administrerende direktør, men ikke bestyrelsesmedlemmer, som ikke er medarbej- 5 Hasselbalch, Ole, Den Danske Arbejdsret, bind I, 2009, side 68. 9

12 derrepræsentanter. 6 Da direktørers løntilgodehavender som udgangspunkt ikke er omfattet af privilegerede krav efter KL 95 og administrerende direktører ej heller efter LG-loven 7 ej heller som udgangspunkt omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven og funktionærloven og da direktører ikke falder ind under den traditionelle afgrænsning af lønmodtager begrebet, vil disse ikke blive behandlet. 6 Lindencrone Petersen, Lars og Ørgaard, Anders, Konkursloven med kommentarer, 2010, side Andre direktionsmedlemmer bortset fra administrerende direktører - kan ikke på forhånd udelukkes fra garantiordningen, jf. U.1994B

13 2. Rekonstruktionsprocessen i overblik samt varighed 2.1 Generelt De nye regler om rekonstruktion åbner mulighed for såvel rekonstruktion af skyldneren (akkord) som en rekonstruktion af virksomheden (virksomhedsoverdragelse), jf. KL 10, mens en afvikling af hele virksomheden, hvis kun virksomhedsoverdragelse anvendes, sker under de stadig gældende regler i konkursregi, hvor den tomme skal tages under konkursbehandling. Når rekonstruktionsbehandlingen er igangsat vil den resultere enten i rekonstruktion eller konkurs 8, og da en begæring om rekonstruktion ikke kan tilbagekaldes, når rekonstruktionsbehandling er indledt, jf. KL 11, stk. 6, er det således ikke muligt for skyldneren at trække sig ud af processen. Det følger af KL 11, stk. 1, at en skyldner, der er insolvent, jf. KL 17, stk. 2, og 18, skal tages under rekonstruktionsbehandling, når det begæres af skyldneren eller en fordringshaver, herunder lønmodtagere med tilgodehavende løn mv. Herefter beskikker skifteretten en eller flere rekonstruktører, i praksis en advokat, og en regnskabskyndig tillidsmand, i praksis en revisor. 9 Rekonstruktøren har til opgave at styre og fremme rekonstruktionsforløbet, hvilket skal være mere offensivt og præget af forretnings- og ledelsesmæssige overvejelser end tidligere ved anmeldt betalingsstandsning og tvangsakkord. I særdeleshed hvis rekonstruktionsbehandlingen indledes uden skyldnerens samtykke, og hvor rekonstruktøren overtager ledelsen af virksomheden, jf. KL 11 a, stk. 3. Tillidsmandens opgaver er at verificere de foreliggende økonomiske oplysninger og tilvejebringe yderligere for- 8 Med mindre skyldner bliver solvent under behandlingen (uden det beror på akkord), hvilket er utroligt sjældent. 9 Jf. KL 11 a, stk. 1 11

14 nødent regnskabsmateriale mv. Det hele vil ske i tæt samarbejde mellem rekonstruktøren, tillidsmanden og skyldner, da de skal afgive fælles redegørelse og erklæring om rekonstruktionsforslaget. Samtidig med beskikkelsen af rekonstruktør og regnskabskyndig tillidsmand fastsætter skifteretten tidspunkt for møde med fordringshaverne, hvilket senest skal holdes fire uger efter rekonstruktionsbehandlingens indledning, jf. KL 11 a, stk. 2, 1. og 2. pkt. Senest en uge før mødet med fordringshaverne skal rekonstruktøren sende sit forslag til rekonstruktionsplan til samtlige kendte fordringshavere samt skifteretten, jf. KL 11 c, stk. 1. På baggrund heraf bør berammelsen af mødet med fordringshaverne ikke være mindre end fire uger, så rekonstruktøren har nok tid til at udarbejde rekonstruktionsplanen. Dog kan skifteretten efter anmodning fra rekonstruktør og tillidsmanden udsætte drøftelsen af forslaget til rekonstruktionsplan til et senere møde, som skal holdes inden fire uger, hvis særlige grunde taler for det. Udsættelse kan ikke ske, hvis et flertal af fordringshaverne stemmer imod og dette flertal repræsenterer mindst 25 pct. af det samlede kendte beløb, der ved repræsentation ville give stemmeret, jf. KL 11 e, stk. 5. Senest seks måneder efter mødet med fordringshaverne, jf. KL 11 e, holdes møde i skifteretten med henblik på afstemning om rekonstruktionsforslaget, jf. KL 13, stk. 1. Skifteretten kan forlænge fristen i KL 13, stk. 1, med indtil to måneder ad gangen, dog ikke udover 4 måneder, hvis skyldneren med rekonstruktørens samtykke anmoder herom, og kreditorerne vedtager dette efter KL 13 d, jf. KL 13 a, stk. 1. Anmodningen om forlængelse er dermed underlagt den samme vedtagelsesmekanik som rekonstruktionsforslaget. Dette betyder, at et flertal opgjort efter fordringens beløb af de fordringshavere, der er repræsenteret på mødet efter KL 13 a, stk. 3, hvor anmodning af forlængelse behandles, ikke må være imod forlængelsen. 12

15 I konkursloven er der ikke ved indsættelsen af 11 e, stk. 5, taget stilling til, om fristen i KL 13, stk. 1, skal regnes fra det første møde, eller fra det tidspunkt, hvor planen er vedtaget, og rekonstruktøren har fået et mandat til det fortsatte arbejde. Kuld Hansen et al angiver, at fristen formodentlig skal regnes fra vedtagelsesdagen såfremt planmødet har været udsat. 10 At seks måneders fristen i 13 først skal regnes fra en eventuel dispensation efter KL 11 e, stk. 5, må man også fortolkningsmæssigt komme frem til, når man sammenholder ordlyden i KL 13, hvor der henvises til KL 11 e altså i sin helhed, og hensynet til ikke at have en ultimativ frist, som angivet af Danske Advokater og Danske Insolvensadvokater, samt hensynet til at lade fordringshaverne bestemme iht. Konkursrådet forslag i betænkningen. Rekonstruktionsbehandlingen ophører som udgangspunkt, når kreditorerne har forkastet forslaget eller når skifteretten har stadfæstet eller nægtet at stadfæste det, jf. KL 13 f, stk. 1. Dog kan skifteretten i to tilfælde bestemme, at rekonstruktionsbehandlingen skal fortsætte efter, at skifteretten har stadfæstet det vedtagne forslag. Det første tilfælde er, hvis det fremgår af det stadfæstede rekonstruktionsforslag, at der vil blive fremsat yderligere rekonstruktionsforslag inden for fristen i KL 13, stk. 1, eller en eventuel forlænget frist, jf. KL 13 a, jf. KL 13 f, stk. 2, hvilket typisk vil være aktuelt, hvor der efter en virksomhedsoverdragelse ønskes fremsat et forslag til tvangsakkord. Det andet tilfælde er, hvis det stadfæstede rekonstruktionsforslag indeholder bestemmelse om virksomhedsoverdragelse, som endnu ikke er tiltrådt af erhververen - i dette tilfælde kan rekonstruktionsbehandlingen heller ikke fortsætte ud over fristen i KL 13, stk. 1, eller en eventuel forlænget frist. Disse to tilfælde gælder dog ikke hvis det stadfæstede rekonstruktionsforslag indeholder bestemmelse om tvangsakkord, jf. KL 13 f, stk Kuld Hansen og Lindencrone Petersen, Insolvensprocesret, 2. udg., 2012, side 53 13

16 Rekonstruktionsbehandlingen kan således tage op mod fire uger, jf. KL 11 a, stk. 2, + fire uger, jf. KL 11 e, stk. 5, + seks måneder, jf. KL 13, stk. 1, + to måneder, jf. KL 13 a, + to måneder, jf. KL 13 a, eller i alt ca. 12 måneder. Udgangspunktet er dog, at rekonstruktionsbehandlingen tager ca. 7 måneder. Dette er absolutte frister og overholder rekonstruktionsbehandlingen ikke fristerne skal skyldners bo overgå til konkursbehandling. Under de tidligere regler om betalingsstandsning havde en anmeldt betalingsstandsning som udgangspunkt en varighed på tre måneder, men skifteretten havde mulighed for at forlænge med indtil tre måneder ad gangen, dog ikke ud over i alt et år fra anmeldelsen. Der var ikke fastsat nærmere regler om varigheden af en tvangsakkordforhandling. Dermed er lønmodtagerne ikke blevet stillet dårligere under rekonstruktionsreglerne i forhold til de tidligere betalingsstandsningsregler, når man ser på varigheden af behandlingen. 2.2 Skifterettens tilladelse til forlængelse af frister Umiddelbart nævner forarbejderne ikke yderligere om hvor rundhåndet skifteretten skal være med at forlænge fristen. Om forlængelse af fristen med 3 måneder under de tidligere regler om betalingsstandsning i den tidligere KL 16 e, stk. 2, nævner Petersen et al 11, at Forlængelses blev i praksis anvendt i vidt omfang. Under betalingsstandsning var skifteretterne altså meget liberale med at give fristforlængelse. Det eneste forarbejderne nævner vedrørende fristforlængelsen er, at den begrænsede adgang til at fristforlænge skal ses i lyset af, at en forlængelse fx vil virke belastende for panthaverne, som afskæres fra at søge sig fyldestgjort i pantet, jf. KL 12 c, ligesom 11 Lindencrone Petersen, Lars og Ørgaard, Anders, Konkursloven med kommentarer, 2005, side

17 fordringshavere afskæres fra at få behandlet sin konkursbegæring, jf. KL 24. Sidstnævnte omhandler netop lønmodtagere med forfaldne lønrestancer. Panthavers hensyn tog Vestre Landsret til sig, da de afviste fristforlængelse under betalingsstandsning, efter en panthaver, som kort før betalingsstandsningen havde begæret tvangsauktion over den faste ejendom, som panthaver havde pant i, havde påkæret skifterettens kendelse om fristforlængelse, jf. U V. 12 Ligesom under de tidligere regler om betalingsstandsning kan skifterettens afgørelse om fristforlængelse under rekonstruktion påkæres, da ingen undtagelse er gjort i KL 249, hvilket kan være lønmodtagernes eneste mulighed for at få afsagt dekret ved afventende konkursbegæring, jf. KL 24. Vestre Landsret tog i en utrykt kendelse af 9. november stilling til muligheden for udsættelse af kreditormødet efter KL 11 e, stk. 5. Her lagde Landsretten bl.a. vægt på forarbejderne til bestemmelsen, ligesom det blev fremhævet, at ingen af kreditorerne i den konkrete sag var imod udsættelse. Landsretten fremhævede dog under henvisning til kriteriet særlige grunde, at udsættelse i tilfælde af et manglende eller mangelfuldt forslag til rekonstruktionsplan kun bør ske undtagelsesvist efter en helt konkret vurdering af baggrunden for det manglende eller mangelfulde forslag, og mulighederne for at rekonstruktion kan gennemføres. Dermed fremgår det, at adgangen til udsættelse efter KL 11 e, stk. 5, er snæver, så rekonstruktøren må have en god forklaring, hvis rekonstruktøren skal gøre sig forhåbning om en udsættelse. Endelig må et flertal af kreditorerne ikke være imod udsættelsen. 12 Dog kan en ganske kort forlængelse kan efter omstændighederne være mindre betænkelig, jf. U H. 13 Utrykt kendelse af Vestre Landsret af 9. november 2011 i sag B , som er gengivet i Advokaten nr. 10, 2011, af landsdommer Svend Bjerg Hansen under titlen: Konkurs! Hvem? Mig? 15

18 Denne kendelse gør sig umiddelbart kun gældende for forlængelse efter KL 11 e, stk. 5, da der bliver henvist til særlige grunde i bestemmelsen. Særlige grunde fremgår fx ikke af to måneders forlængelsen efter KL 13 a. Selvom rekonstruktøren også skal redegøre for baggrunden i forlængelse, så lægger bestemmelsen i KL 13 a sig op ad fristforlængelsen i betalingsstandsning. Da forarbejderne ikke lægger op til en fravigelse fra tidligere praksis, samt på baggrund af ovenstående, må man antage, at skifteretten umiddelbart vil indtage en ligeså liberal tilgang til at fristforlænge under rekonstruktion som under betalingsstandsning, medmindre skyldneren ikke kan redegøre for årsagen til anmodningen eller særlige grunde taler for, at der ikke skal fristforlænges. Den eneste opstramning er udsættelse af kreditormødet efter KL 11 e, stk. 5, som kun omhandler en periode på 4 uger i den maksimale 12 måneder rekonstruktionsbehandling. Dog kan det undre, at varigheden af behandlingen under betalingsstandsning er videreført ved rekonstruktion, når det var lovgivers ambition, at de tidsmæssige rammer for rekonstruktionsprocessen skal understøtte, at behandlingen når sin afslutning på effektiv vis. 16

19 3. Rekonstruktionsprocessen 3.1 Generelt Lønmodtagernes interesser ved indledning af rekonstruktion er afhængig af, om de ved indledningen af rekonstruktionsbehandlingen har tilgodehavende løn eller ej. Lønmodtagere med forfaldne lønkrav har størst interesse i, at rekonstruktionsbehandlingen bliver så kort som muligt, og lønmodtagere, som ikke har løntilgodehavende, bliver ikke likviditetsmæssigt berørt under rekonstruktionsbehandlingen med mindre arbejdsgiver (skyldner) ikke stiller sikkerhedsstillelsen eller ikke betaler løn under rekonstruktionsbehandlingen, og lønmodtageren dermed oparbejder et løntilgodehavende. Lønmodtagerne med løntilgodehavende kan derimod have interesse i en konkurs. For disse lønmodtagere melder spørgsmålet sig herefter, om de har nogen mulighed for at anfægte en indleveret begæring om rekonstruktionsbehandling? Såfremt skyldner opfylder insolvenskravet, kan lønmodtagerne ikke modsætte sig en rekonstruktionsbehandling, hvilket bunder i formålet med rekonstruktion, nemlig at redde levedygtige, men midlertidige insolvente virksomheder. Konkursbegæringer behandles derfor først efter rekonstruktionsbehandlingen er ophørt. I relation til forfaldne lønkrav vil lønmodtagerne have en interesse i, at rekonstruktionsbehandlingen foregår hurtigst mulig, således at løntilgodehavender forfaldet før rekonstruktionsbehandlingen bliver dækket af LG. Dette kan lønmodtagerne sørge for ved, at en advokat, som de har tillid til, bliver beskikket som rekonstruktør. Spørgsmålet er, om lønmodtagerne har indflydelse på valget af rekonstruktør? Nedenfor vil spørgsmålene om lønmodtagernes indflydelse på rekonstruktionsprocessen blive behandlet. 17

20 3.2. Indledning af rekonstruktion Det er et krav, at skyldneren er insolvent, før rekonstruktion kan indledes, hvilket også fremgår af KL 11, stk. 1, der har følgende indhold: En skyldner, der er insolvent, jf. 17, stk. 2, og 18, skal tages under rekonstruktionsbehandling, når det begæres af skyldneren eller en fordringshaver. 20, 21, stk. 1 og 2, 22 stk. 1, og 23, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse. Af bestemmelsen fremgår det, at insolvenskravet til skyldner er det samme som under konkurs. I forbindelse med begæringen prøver skifteretten i begrænset omfang, hvorvidt skyldneren er insolvent, men gennemfører ikke nogen nærmere prøvelse af, hvorvidt rekonstruktionen kan gennemføres. 14 Alt andet lige vil skyldnerens egen begæring af rekonstruktion indikere, at insolvensbetingelsen er opfyldt, hvorfor skifteretterne som udgangspunkt vil anse det som en sandsynliggørelse af, at skyldneren er insolvent, hvilket ligeledes fremgår af KL 18, stk. 1 nr. 1. Udover insolvenskravet skal kreditoren desuden have en individuel væsentlig interesse, jf. KL 20, jf. KL 11, stk. 1. Det følger af KL 11, stk. 1, at såvel kreditorerne som skyldneren kan initiere rekonstruktionsbehandlingen. Såfremt begæringen er indgivet af skyldneren, indleder skifteretten straks rekonstruktions-behandlingen, jf. KL 11, stk. 3, hvilket ligeledes er tilfældet, hvis en kreditor indgiver begæring, og skyldneren samtykker, jf. KL 11, stk. 4, 1. pkt. Hvis skyldnerens samtykke ikke foreligger, afholder skifteretten et møde, hvor begæringen behandles, jf. KL 11, stk. 4, 2. led. 14 Heiberg, Henry og Lindencrone Petersen, Lars, Rekonstruktionsreformen af 2010, 2010, side

21 Hvis skyldner er en fysisk person eller en sammenslutning, hvor mindst en deltager hæfter personligt og direkte for sammenslutningens forpligtelser, vil manglende samtykke fra skyldners side vedrørende rekonstruktionsbegæring medføre, at begæringen vil blive anset som en konkursbegæring, jf. KL 11, stk. 5. Årsagen hertil er, at rekonstruktionsbehandlingen skal ske i tæt samarbejde mellem rekonstruktør og skyldner, hvilket en modstridig skyldner ikke fremmer, samt og mest væsentligt at skyldner ikke skal tvinges til at blive pålagt omkostningerne til en rekonstruktionsbehandling. Ved andre skyldnere dvs. kapitalselskaber gælder der ikke en tilsvarende regel. I disse tilfælde, hvor skyldner i form af ledelsen ikke samtykker, skal skifteretten indlede rekonstruktionsbehandlingen, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, og samtidigt bestemme, at rekonstruktøren overtager ledelsen, jf. KL 11 a, stk. 3. I denne forbindelse vil rekonstruktøren blive indsat som ledelse og tegningsberettiget - ligesom likvidator i forbindelse med likvidationer. Af KL 11, stk. 6, fremgår det, at når rekonstruktionsbehandlingen er indledt, er det ikke muligt at tilbagekalde begæringen. Når maskinen først er startet, skal det ende ud i enten tvangsakkord, virksomhedsoverdragelse eller konkurs, eller en kombination heraf. Rekonstruktionsbegæringen kan således modsat konkursbegæring - ikke tilbagekaldes under kærefristen, som løber 2 uger efter afsigelse af dekret. Begæring om rekonstruktion vil hovedsageligt blive indleveret af skyldneren selv eller vil være initieret af kreditgivende pengeinstitut, som typisk også er hovedkreditor, hvor skyldneren ikke har andet valg end at tiltræde. Dette kan fx ske som et defensivt modtræk såfremt lønmodtager indgiver konkursbegæring, eller hvis en kreditor foretager udlæg i aktiver omfattet af virksomhedspantet. 19

22 Virksomhedspanthaver, løsørepanthavere og andre panthavere vil imidlertid hovedsageligt lave en udenretlig rekonstruktion, da dette typisk vil give større dækning til disse kreditorer. Panthaverne vil derfor formodentlig primært anvende rekonstruktionsinstituttet som en defensiv reaktion på en konkursbegæring for at få mest mulig dækning for deres aktiver. Andre simple kreditorer vil sandsynligvis ikke anvende rekonstruktionsinstituttet, da de som udgangspunkt vil individualforfølge deres krav og derigennem opnå en afdragsordning og et retspant (udlæg). Såfremt der er virksomhedspant i skyldners aktiver, er der endnu længere udsigt til at få dækning for simple kreditorer, hvis konkurs eller rekonstruktion indledes. Endvidere vil reglerne om sikkerhedsstillelse afholde kreditorer med mindre tilgodehavender fra at begære en skyldner konkurs eller indlede rekonstruktion. Når en simpel kreditor foretager udlæg i skyldners aktiver, som er omfattet virksomhedspant, så skal kreditor senest tre hverdage efter udlæggets foretagelse meddele dette til virksomhedspanthaver, såfremt virksomhedspantet skal respektere det senere udlæg, jf. tinglysningsloven 47 c stk. 5. Når virksomhedspanthaver modtager en sådan meddelelse bør virksomhedspanthaver kraftigt overveje at stifte en fristdag ved indlevering af rekonstruktionsbehandling, jf. KL 1, stk. 1, nr. 1. Dette skal ske inden for 3 måneder fra udlægget, således at udlægget kan omstødes, jf. KL 70. Desuden kan kreditgivende pengeinstitut opfordre til rekonstruktion på baggrund af sin indsigt i virksomhedens økonomiske forhold eller efter henvendelse fra skyldner Lønmodtagers begæring af rekonstruktion En lønmodtager (eller dennes faglige organisation) med et løntilgodehavende kan godt begære rekonstruktion, jf. KL 11, stk. 1, 20

23 men vil dog med størst sandsynlighed vælge at agere som hidtil ved at indgive en konkursbegæring. Det afgørende argument for, at lønmodtagerne vil vælge at indgive en konkursbegæring fremfor en begæring om rekonstruktion, er, at LG i en rekonstruktion ikke dækker lønkrav, der er forfaldet før indledningen af rekonstruktionen, jf. LG-loven 2, stk. 4. Dette vil blive behandlet neden for i afsnit 6.2. Den manglende LG-dækning for lønrestance medfører, at indgivelse af en rekonstruktionsbehandling ofte ikke vil være et passende og effektivt inkassomiddel for en lønmodtager. Dette rejser spørgsmålet, om en lønmodtager med lønrestance overhovedet har en retlig interesse i at begære indledning af rekonstruktionsbehandling af sin arbejdsgiver? Det bemærkes i denne forbindelse, at en lønmodtager med lønrestance vil have retlig interesse i at få en arbejdsgiver erklæret konkurs, så vedkommende kan få dækning fra LG. 15 Denne interesse forligger ikke ved en begæring om rekonstruktion. Anvendelsen i praksis må forventes at blive yderst begrænset, og det må i så fald være op til en konkret vurdering fra skifterettens side om den fornødne retlige interesse er til stede. 15 Jf. FM /2, hvor Østre Landsret udtalte at lønmodtageren havde en retlig interesse i at få afsagt et konkursdekret over skyldneren idet lønmodtageren så ville kunne opnå fuld dækning for sit krav hos Lønmodtagernes Garantifond, da skyldneren i øvrigt opfyldte insolvensbetingelsen fremmede Landsretten konkursbegæringen. Endvidere også U V, hvor Vestre Landsret fandt at rekvirent, som ikke havde et sædvanligt lønmodtagerforhold havde retlig interesse i skyldners konkurs uanset tvivl om mulighed for at opnå dækning fra LG. I sidstnævnte spillede det sandsynligvis også ind, at aktiverne var overdraget til et nærtstående selskab. 21

24 3.2.2 Sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelse for rekonstruktion Det fremgår af KL 11 a, stk. 4, 1. pkt., at såfremt indledning af rekonstruktionsbehandling sker uden skyldnerens samtykke, er det betinget af sikkerhedsstillelse for omkostningerne ved rekonstruktørens og tillidsmandens virksomhed. Af forarbejderne fremgår det, at skifteretten som udgangspunkt fastsætter et krav om sikkerhedsstillelse svarende til det, der kræves efter KL 27, stk. 1, hvilket i praksis vil betyde kr Endvidere fremgår det, at fordringshavere, der har begæret rekonstruktionsbehandling, ikke hæfter for omkostningerne ved rekonstruktions-behandlingen ud over sikkerhedsstillelsen, og alene i det omfang omkostningerne ikke dækkes af skyldnerens midler, jf. KL 11 a, stk. 4, 2. pkt. Da det i det ene af ovenstående eksempler er på baggrund af skyldnerens ønske, at rekonstruktion indledes, må udgangspunktet være, at skyldneren samtykker, hvorfor bestemmelsen ikke har relevans for lønmodtagere. Derudover er det rekonstruktørens opgave at tilse, om der er nok aktiver til at dække omkostningerne ved rekonstruktørens og tillidsmandens virksomhed, hvorfor rekonstruktøren både har retten og pligten til enten at anmode om sikkerhedsstillelse eller stoppe rekonstruktionen, såfremt han erfarer, at rekonstruktionen er umulig eller, at der ikke er aktiver nok til at dække rekonstruktøren og tillidsmandens arbejde. Skifteretten kan efter rekonstruktørens begæring bestemme, at der skal stilles yderligere sikkerhed for omkostningerne ved rekonstruktørens og tillidsmandens virksomhed. Stilles sikkerheden ikke, bestemmer skifteretten, at rekonstruktionsbehandlingen ophører, jf. KL 11 a, stk. 5. Såfremt rekonstruktøren anmoder om dette, kan rekvirenten blot lade være med stille sikkerheden, hvor- 16 Betænkning 1512/2009, side

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09 Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: jm@jm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen Rekonstruktion af kriseramte virksomheder En kandidatafhandling om de nye regler i konkursloven om rekonstruktion af virksomheder Aalborg Universitet Cand. merc. aud.-studiet Forfatter: Anja Pedersen Studienummer:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Rekonstruktion. Teori og praksis

Rekonstruktion. Teori og praksis Rekonstruktion Teori og praksis Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen, Kim Sommer Jensen, Christian Jul Madsen & Andreas Kærsgaard Mylin Rekonstruktion Teori og praksis Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 29. oktober 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Alex Puggaard, Malou Kragh

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder En markant ændring af konkursloven fører til mere aktiv inddragelse af revisor Af Dorthe Kjærgaard, advokat (L), Advokatfirmaet Horten og Nicolai

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt J.nr. jj.nr. Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.141, 142, 143, 144 og 145 af 15. januar 2007 (Alm. del).

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk Bilag 3 År: 2017 Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 Den nedenfor

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017 6. januar 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr. 1512 København 2009 Rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Publikationen kan

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Baggrund/Formål: Baggrund/Formål: Formålet med denne redegørelse er at give DANSKE ARKs medlemmer et overordnet indtryk af deres retsstilling i de

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JENS PAULSEN, HANS ENGBERG & ALLAN DAM SØRENSEN Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion 9. november 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens &

Læs mere

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005 Side 1 af 5 Den fulde tekst Lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven (Revision af reglerne om gældssanering) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

Når reduktioner og lukninger er nødvendige

Når reduktioner og lukninger er nødvendige Når reduktioner og lukninger er nødvendige Introduktion af dagens emne v/jens Paulsen Når ledelsesretten bliver ledelsespligt Afværgemanøvrer arbejdsfordelinger vilkårsændringer i øvrigt individuelle opsigelser

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Andelsboligforenings konkursbegæring blev taget til følge, da konkursbetingelserne var opfyldt, til trods for tilsagn fra kreditor om henstand.

Andelsboligforenings konkursbegæring blev taget til følge, da konkursbetingelserne var opfyldt, til trods for tilsagn fra kreditor om henstand. August 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrevet indeholder referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt orientering om en ændring af Erhvervsstyrelsens praksis

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

De enkelte byggeopgaver blev udført i totalentreprise med BJ som totalentreprenør og med ISK som bygherre.

De enkelte byggeopgaver blev udført i totalentreprise med BJ som totalentreprenør og med ISK som bygherre. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2006/07 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle BJ Entreprise A/S (BJ), der var en af Jyllands største entreprenørvirksomheder,

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget Den 20. august 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling (Bet. 1555)

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling (Bet. 1555) Ansattes retsstilling under insolvensbehandling (Bet. 1555) Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Professor, dr. jur. Formand for Konkursrådet Danske Insolvensadvokater 12.11.2015 Baggrunden for Bet. 1555 Generelt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5681-0001 CHE/AKR 20. februar 2017 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-21046/2008 Fischer 959 ApS under konkurs

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

- 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas

- 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas - 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas Finne Andersen. Der foretoges: K 812/14-L A/B Duegården CVR 30792734 For A/B Duegården i likvidation mødte

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere