Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion"

Transkript

1 Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

2

3 Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

4

5 Forord Med denne bog præsenterer vi en fremstilling af konkurslovens regler om rekonstruktion, set i forhold til lønmodtagerne. Bogen henvender sig særligt til dem, der arbejder med lønmodtageres retsstilling i forbindelse med virksomhedsophør, herunder som lønmodtagerrepræsentanter i fagforeninger, men også ved behandling af rekonstruktioner i skifteretten og på advokat- og revisionskontorer. Synsvinkelen er fra lønmodtagernes side. Bogen kan både læses som en samlet fremstilling af lønmodtagernes rettigheder i forbindelse med en rekonstruktion, men også anvendes som opslagsværk i forbindelse med konkrete problemstillinger. Vi har ligeledes medtaget enkelte retspolitiske overvejelser. Bogen bygger på advokatfuldmægtig David Spangholms juridiske kandidatafhandling samt undervisningsmateriale udarbejdet af advokat Anders Hammer Hansen. Vi har ikke taget højde for materiale offentliggjort efter juli Eventuelle kommentarer kan stiles til forfatterne på adresserne: og København, november 2013

6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Begrebet lønmodtager, arbejdstager og ansatte Rekonstruktionsprocessen i overblik samt varighed Generelt Skifterettens tilladelse til forlængelse af frister Rekonstruktionsprocessen Generelt Indledning af rekonstruktion Lønmodtagers begæring af rekonstruktion Sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelse for rekonstruktion Sikkerhed for efterfølgende konkurs Beskikkelse af rekonstruktør Rekonstruktørens habilitet Rekonstruktørens faglige kvalifikationer Afsættelse af rekonstruktør Rekonstruktørens underretning af kreditorerne Vedtagelse af forslaget til rekonstruktionsplan Udsættelse af mødet til afstemning om forslaget til rekonstruktionsplan Vedtagelse af rekonstruktionsforslaget Udsættelse af mødet til afstemning om rekonstruktionsforslaget Stadfæstelse af rekonstruktionsforslaget Rekonstruktionsbehandlingens ophør Retsvirkninger af rekonstruktionsbehandling Virksomhedens identitet og ledelse...47

7 4.2 Væsentlige dispositioner Gensidigt bebyrdende aftaler Begrænsninger i adgangen til videreførelse Videreførelse af ansættelsesaftaler Opsigelse af videreførte ansættelsesaftale, herunder spørgsmål om minimalerstatning Virkningen af videreførelse Lønmodtagernes krav på sikkerhedsstillelse Virkning af at aftalen ikke videreføres Rekonstruktionsregulering Indholdet af rekonstruktionen Generelt Tvangsakkord Virksomhedsoverdragelse Bestående rettigheder og forpligtelser Indtræden i rettigheder og forpligtelser Omfattede lønmodtagere Lønmodtagernes dækning Lønmodtagernes Garantifond Generelt Personkredsen, der er omfattet dækning af LG Dækning fra LG Rekonstruktion Konkurs Forfølgning af lønmodtagerkrav under rekonstruktion Universalforfølgning Individualforfølgning Lønmodtagernes problemstilling

8 6.6 EU-regulering Retspolitiske overvejelser i relation til en styrkelse af lønmodtagernes retsstilling Udvidelse af lån fra LG Udvidelse af dækningsperiode fra LG Fortsættende lønmodtagere Fratrådte lønmodtagere...91 Litteraturliste

9 1. Indledning Den 1. april 2011 trådte de nye regler om rekonstruktion mv., jf. lov nr. 718 af 25. juni 2010, i kraft, jf. bkg. nr. 208 af 15. marts De nye regler har ændret markant i konkursloven, herunder er de særskilte regelsæt om anmeldt betalingsstandsning og tvangsakkord ophævet og erstattet med den enstrengede proces - rekonstruktionsbehandling. Baggrunden for reformen af rekonstruktionsbehandlingen er et ønske fra politisk side om at forbedre midlertidig insolvente - men overlevelsesdygtige - virksomheders muligheder for at blive videreført i stedet for at blive erklæret konkurs, hvilket samfundsøkonomisk forbedrer velfærden bl.a. ved flere arbejdspladser, større investeringslyst mv., og samtidig er en fordel for kreditorerne. Konkursrådet blev derfor nedsat af Justitsministeriet den 12. januar 2001, og rådet blev i forhold til rekonstruktion i kommissoriet af 12. september anmodet om: at overveje behovet for lovændringer med henblik på, under varetagelse af kreditorernes berettigede interesser, at fremme videreførelsen af insolvente eller insolvenstruede virksomheder, som er levedygtige. 2 Konkursrådet fremkom i december 2009 med betænkning nr. 1512, betænkning om rekonstruktion mv., hvilket efter justeringer - resulterede i lovforslag 199/ Lovforslaget undergik enkelte ændringer under Folketingets behandling, før det vedtagne rekonstruktionsparadigme forelå. En af de væsentlige kreditorer/medkontrahenter i midlertidig insolvente virksomheder er lønmodtagerne, som nyder særlig beskyttelse i lovgivning og retspraksis, herunder bl.a. i konkursloven 1 Rådet blev også bedt om at tage stilling til gældssanering, virksomhedspant, anerkendelse af andre EU-medlemslandes konkurser og konkurskarantæne. 2 Justitsministeriet, Kommissorium for Konkursrådet, side 4. 7

10 (privilegerede krav), Lov om Lønmodtagernes Garantfond (LG- Loven) (og bagvedliggende direktiv), virksomhedsoverdragelsesloven, og ikke mindst funktionærloven. Den generelle tendens til beskyttelse af lønmodtagerne i dansk ret står i kontrast til de nye regler om rekonstruktion. Konkursrådet meddelte i betænkning 1512/2009, at man ikke foreslår nogen ændringer i de regler, der har betydning for lønmodtagerne med undtagelse af reglerne om gensidigt bebyrdende aftaler i forbindelse med reglerne om rekonstruktion, idet Konkursrådet fandt, at dette lå uden for rammerne af arbejdet med rekonstruktion. 3 Qua dette er en for lønmodtagerne uheldig retspraksis fra betalingsstandsning blevet videreført i rekonstruktion, hvorefter lønmodtagerne må afvente rekonstruktionsbehandlingens ophør, før de kan få dækket løntilgodehavender, som er forfaldet før indledningen af rekonstruktionsbehandlingen, fra Lønmodtagernes Garantifond (LG). 4 Desuden er reglerne om fyldestgørelsesforbud og afværgelse af anden universalforfølgning, dvs. konkurs, videreført. Endvidere har det nye rekonstruktionsregelsæt ændret på processen og kreditorernes indflydelse på denne, samt medført at reglerne om gensidigt bebyrdende aftaler i konkursafsnittet er overført til rekonstruktionsafsnittet i en modificeret form, hvilket har en indvirkning på lønmodtagernes ansættelsesaftaler. 1.1 Begrebet lønmodtager, arbejdstager og ansatte Lønmodtagerbegrebet er kendetegnet ved; at der som væsentligt moment indgår; at der foreligger et tjenesteforhold, således at løn- 3 Betænkning 1512/2009, side Dette fremhæver Lønmodtagernes Garantifond og Beskæftigelsesministeriet også på side 2 i deres høringssvar til Konkursrådet. Høringssvaret er ikke omfattet af forarbejdernes officielle materiale og er derfor vedlagt som bilag 1. 8

11 modtagerne er undergivet arbejdsgiverens løbende instruktionsbeføjelse mht. arbejdets udførelse; at lønmodtageren ikke kan lade andre udføre arbejdet for sig; og lønmodtagerens betydelige økonomiske afhængighed. 5 Konkursloven anvender begrebet ansatte bl.a. i 11 b, stk. 1, 13, stk. 2, 13 a, stk. 3 og 63, mens virksomhedsoverdragelses loven anvender begrebet lønmodtager, og direktiv 77/187/EØF, hvorved loven er implementeret, anvender begrebet arbejdstager. Ligeledes anvender LG-loven begrebet lønmodtager, mens direktiv 80/987/EØF, hvorved loven er implementeret, anvender begrebet arbejdstager. Endelig anvender funktionærloven betegnelsen funktionær. Begrebne anvendes i dansk arbejdsretligretlig lovgivning uden nogen særlig systematik. Afgrænsningen af den omfattede personkreds for hvert begreb er reguleret i de enkelte love samt ved domspraksis og forarbejder mv. ved virksomhedsoverdragelsesloven og til dels LG-loven vil EU-direktiver og EU-domstolens praksis i høj grad også regulere afgrænsningen. I denne fremstilling vil der konsekvent blive anvendt lønmodtager, som er den almindelige arbejdsretlige betegnelse for de ovennævnte begreber, da de enkelte love som udgangspunkt har den traditionelle afgrænsning. Hvor en yderligere afgrænsning af begrebet er vigtig for fremstillingen, vil det blive fremhævet i den nedenstående gennemgang. I konkursloven har afgrænsning af personkredsen særlig betydning for direktører. Ansatte i konkursloven omfatter formentlig også de ledende lønmodtagere i selskabet, fx den administrerende direktør, men ikke bestyrelsesmedlemmer, som ikke er medarbej- 5 Hasselbalch, Ole, Den Danske Arbejdsret, bind I, 2009, side 68. 9

12 derrepræsentanter. 6 Da direktørers løntilgodehavender som udgangspunkt ikke er omfattet af privilegerede krav efter KL 95 og administrerende direktører ej heller efter LG-loven 7 ej heller som udgangspunkt omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven og funktionærloven og da direktører ikke falder ind under den traditionelle afgrænsning af lønmodtager begrebet, vil disse ikke blive behandlet. 6 Lindencrone Petersen, Lars og Ørgaard, Anders, Konkursloven med kommentarer, 2010, side Andre direktionsmedlemmer bortset fra administrerende direktører - kan ikke på forhånd udelukkes fra garantiordningen, jf. U.1994B

13 2. Rekonstruktionsprocessen i overblik samt varighed 2.1 Generelt De nye regler om rekonstruktion åbner mulighed for såvel rekonstruktion af skyldneren (akkord) som en rekonstruktion af virksomheden (virksomhedsoverdragelse), jf. KL 10, mens en afvikling af hele virksomheden, hvis kun virksomhedsoverdragelse anvendes, sker under de stadig gældende regler i konkursregi, hvor den tomme skal tages under konkursbehandling. Når rekonstruktionsbehandlingen er igangsat vil den resultere enten i rekonstruktion eller konkurs 8, og da en begæring om rekonstruktion ikke kan tilbagekaldes, når rekonstruktionsbehandling er indledt, jf. KL 11, stk. 6, er det således ikke muligt for skyldneren at trække sig ud af processen. Det følger af KL 11, stk. 1, at en skyldner, der er insolvent, jf. KL 17, stk. 2, og 18, skal tages under rekonstruktionsbehandling, når det begæres af skyldneren eller en fordringshaver, herunder lønmodtagere med tilgodehavende løn mv. Herefter beskikker skifteretten en eller flere rekonstruktører, i praksis en advokat, og en regnskabskyndig tillidsmand, i praksis en revisor. 9 Rekonstruktøren har til opgave at styre og fremme rekonstruktionsforløbet, hvilket skal være mere offensivt og præget af forretnings- og ledelsesmæssige overvejelser end tidligere ved anmeldt betalingsstandsning og tvangsakkord. I særdeleshed hvis rekonstruktionsbehandlingen indledes uden skyldnerens samtykke, og hvor rekonstruktøren overtager ledelsen af virksomheden, jf. KL 11 a, stk. 3. Tillidsmandens opgaver er at verificere de foreliggende økonomiske oplysninger og tilvejebringe yderligere for- 8 Med mindre skyldner bliver solvent under behandlingen (uden det beror på akkord), hvilket er utroligt sjældent. 9 Jf. KL 11 a, stk. 1 11

14 nødent regnskabsmateriale mv. Det hele vil ske i tæt samarbejde mellem rekonstruktøren, tillidsmanden og skyldner, da de skal afgive fælles redegørelse og erklæring om rekonstruktionsforslaget. Samtidig med beskikkelsen af rekonstruktør og regnskabskyndig tillidsmand fastsætter skifteretten tidspunkt for møde med fordringshaverne, hvilket senest skal holdes fire uger efter rekonstruktionsbehandlingens indledning, jf. KL 11 a, stk. 2, 1. og 2. pkt. Senest en uge før mødet med fordringshaverne skal rekonstruktøren sende sit forslag til rekonstruktionsplan til samtlige kendte fordringshavere samt skifteretten, jf. KL 11 c, stk. 1. På baggrund heraf bør berammelsen af mødet med fordringshaverne ikke være mindre end fire uger, så rekonstruktøren har nok tid til at udarbejde rekonstruktionsplanen. Dog kan skifteretten efter anmodning fra rekonstruktør og tillidsmanden udsætte drøftelsen af forslaget til rekonstruktionsplan til et senere møde, som skal holdes inden fire uger, hvis særlige grunde taler for det. Udsættelse kan ikke ske, hvis et flertal af fordringshaverne stemmer imod og dette flertal repræsenterer mindst 25 pct. af det samlede kendte beløb, der ved repræsentation ville give stemmeret, jf. KL 11 e, stk. 5. Senest seks måneder efter mødet med fordringshaverne, jf. KL 11 e, holdes møde i skifteretten med henblik på afstemning om rekonstruktionsforslaget, jf. KL 13, stk. 1. Skifteretten kan forlænge fristen i KL 13, stk. 1, med indtil to måneder ad gangen, dog ikke udover 4 måneder, hvis skyldneren med rekonstruktørens samtykke anmoder herom, og kreditorerne vedtager dette efter KL 13 d, jf. KL 13 a, stk. 1. Anmodningen om forlængelse er dermed underlagt den samme vedtagelsesmekanik som rekonstruktionsforslaget. Dette betyder, at et flertal opgjort efter fordringens beløb af de fordringshavere, der er repræsenteret på mødet efter KL 13 a, stk. 3, hvor anmodning af forlængelse behandles, ikke må være imod forlængelsen. 12

15 I konkursloven er der ikke ved indsættelsen af 11 e, stk. 5, taget stilling til, om fristen i KL 13, stk. 1, skal regnes fra det første møde, eller fra det tidspunkt, hvor planen er vedtaget, og rekonstruktøren har fået et mandat til det fortsatte arbejde. Kuld Hansen et al angiver, at fristen formodentlig skal regnes fra vedtagelsesdagen såfremt planmødet har været udsat. 10 At seks måneders fristen i 13 først skal regnes fra en eventuel dispensation efter KL 11 e, stk. 5, må man også fortolkningsmæssigt komme frem til, når man sammenholder ordlyden i KL 13, hvor der henvises til KL 11 e altså i sin helhed, og hensynet til ikke at have en ultimativ frist, som angivet af Danske Advokater og Danske Insolvensadvokater, samt hensynet til at lade fordringshaverne bestemme iht. Konkursrådet forslag i betænkningen. Rekonstruktionsbehandlingen ophører som udgangspunkt, når kreditorerne har forkastet forslaget eller når skifteretten har stadfæstet eller nægtet at stadfæste det, jf. KL 13 f, stk. 1. Dog kan skifteretten i to tilfælde bestemme, at rekonstruktionsbehandlingen skal fortsætte efter, at skifteretten har stadfæstet det vedtagne forslag. Det første tilfælde er, hvis det fremgår af det stadfæstede rekonstruktionsforslag, at der vil blive fremsat yderligere rekonstruktionsforslag inden for fristen i KL 13, stk. 1, eller en eventuel forlænget frist, jf. KL 13 a, jf. KL 13 f, stk. 2, hvilket typisk vil være aktuelt, hvor der efter en virksomhedsoverdragelse ønskes fremsat et forslag til tvangsakkord. Det andet tilfælde er, hvis det stadfæstede rekonstruktionsforslag indeholder bestemmelse om virksomhedsoverdragelse, som endnu ikke er tiltrådt af erhververen - i dette tilfælde kan rekonstruktionsbehandlingen heller ikke fortsætte ud over fristen i KL 13, stk. 1, eller en eventuel forlænget frist. Disse to tilfælde gælder dog ikke hvis det stadfæstede rekonstruktionsforslag indeholder bestemmelse om tvangsakkord, jf. KL 13 f, stk Kuld Hansen og Lindencrone Petersen, Insolvensprocesret, 2. udg., 2012, side 53 13

16 Rekonstruktionsbehandlingen kan således tage op mod fire uger, jf. KL 11 a, stk. 2, + fire uger, jf. KL 11 e, stk. 5, + seks måneder, jf. KL 13, stk. 1, + to måneder, jf. KL 13 a, + to måneder, jf. KL 13 a, eller i alt ca. 12 måneder. Udgangspunktet er dog, at rekonstruktionsbehandlingen tager ca. 7 måneder. Dette er absolutte frister og overholder rekonstruktionsbehandlingen ikke fristerne skal skyldners bo overgå til konkursbehandling. Under de tidligere regler om betalingsstandsning havde en anmeldt betalingsstandsning som udgangspunkt en varighed på tre måneder, men skifteretten havde mulighed for at forlænge med indtil tre måneder ad gangen, dog ikke ud over i alt et år fra anmeldelsen. Der var ikke fastsat nærmere regler om varigheden af en tvangsakkordforhandling. Dermed er lønmodtagerne ikke blevet stillet dårligere under rekonstruktionsreglerne i forhold til de tidligere betalingsstandsningsregler, når man ser på varigheden af behandlingen. 2.2 Skifterettens tilladelse til forlængelse af frister Umiddelbart nævner forarbejderne ikke yderligere om hvor rundhåndet skifteretten skal være med at forlænge fristen. Om forlængelse af fristen med 3 måneder under de tidligere regler om betalingsstandsning i den tidligere KL 16 e, stk. 2, nævner Petersen et al 11, at Forlængelses blev i praksis anvendt i vidt omfang. Under betalingsstandsning var skifteretterne altså meget liberale med at give fristforlængelse. Det eneste forarbejderne nævner vedrørende fristforlængelsen er, at den begrænsede adgang til at fristforlænge skal ses i lyset af, at en forlængelse fx vil virke belastende for panthaverne, som afskæres fra at søge sig fyldestgjort i pantet, jf. KL 12 c, ligesom 11 Lindencrone Petersen, Lars og Ørgaard, Anders, Konkursloven med kommentarer, 2005, side

17 fordringshavere afskæres fra at få behandlet sin konkursbegæring, jf. KL 24. Sidstnævnte omhandler netop lønmodtagere med forfaldne lønrestancer. Panthavers hensyn tog Vestre Landsret til sig, da de afviste fristforlængelse under betalingsstandsning, efter en panthaver, som kort før betalingsstandsningen havde begæret tvangsauktion over den faste ejendom, som panthaver havde pant i, havde påkæret skifterettens kendelse om fristforlængelse, jf. U V. 12 Ligesom under de tidligere regler om betalingsstandsning kan skifterettens afgørelse om fristforlængelse under rekonstruktion påkæres, da ingen undtagelse er gjort i KL 249, hvilket kan være lønmodtagernes eneste mulighed for at få afsagt dekret ved afventende konkursbegæring, jf. KL 24. Vestre Landsret tog i en utrykt kendelse af 9. november stilling til muligheden for udsættelse af kreditormødet efter KL 11 e, stk. 5. Her lagde Landsretten bl.a. vægt på forarbejderne til bestemmelsen, ligesom det blev fremhævet, at ingen af kreditorerne i den konkrete sag var imod udsættelse. Landsretten fremhævede dog under henvisning til kriteriet særlige grunde, at udsættelse i tilfælde af et manglende eller mangelfuldt forslag til rekonstruktionsplan kun bør ske undtagelsesvist efter en helt konkret vurdering af baggrunden for det manglende eller mangelfulde forslag, og mulighederne for at rekonstruktion kan gennemføres. Dermed fremgår det, at adgangen til udsættelse efter KL 11 e, stk. 5, er snæver, så rekonstruktøren må have en god forklaring, hvis rekonstruktøren skal gøre sig forhåbning om en udsættelse. Endelig må et flertal af kreditorerne ikke være imod udsættelsen. 12 Dog kan en ganske kort forlængelse kan efter omstændighederne være mindre betænkelig, jf. U H. 13 Utrykt kendelse af Vestre Landsret af 9. november 2011 i sag B , som er gengivet i Advokaten nr. 10, 2011, af landsdommer Svend Bjerg Hansen under titlen: Konkurs! Hvem? Mig? 15

18 Denne kendelse gør sig umiddelbart kun gældende for forlængelse efter KL 11 e, stk. 5, da der bliver henvist til særlige grunde i bestemmelsen. Særlige grunde fremgår fx ikke af to måneders forlængelsen efter KL 13 a. Selvom rekonstruktøren også skal redegøre for baggrunden i forlængelse, så lægger bestemmelsen i KL 13 a sig op ad fristforlængelsen i betalingsstandsning. Da forarbejderne ikke lægger op til en fravigelse fra tidligere praksis, samt på baggrund af ovenstående, må man antage, at skifteretten umiddelbart vil indtage en ligeså liberal tilgang til at fristforlænge under rekonstruktion som under betalingsstandsning, medmindre skyldneren ikke kan redegøre for årsagen til anmodningen eller særlige grunde taler for, at der ikke skal fristforlænges. Den eneste opstramning er udsættelse af kreditormødet efter KL 11 e, stk. 5, som kun omhandler en periode på 4 uger i den maksimale 12 måneder rekonstruktionsbehandling. Dog kan det undre, at varigheden af behandlingen under betalingsstandsning er videreført ved rekonstruktion, når det var lovgivers ambition, at de tidsmæssige rammer for rekonstruktionsprocessen skal understøtte, at behandlingen når sin afslutning på effektiv vis. 16

19 3. Rekonstruktionsprocessen 3.1 Generelt Lønmodtagernes interesser ved indledning af rekonstruktion er afhængig af, om de ved indledningen af rekonstruktionsbehandlingen har tilgodehavende løn eller ej. Lønmodtagere med forfaldne lønkrav har størst interesse i, at rekonstruktionsbehandlingen bliver så kort som muligt, og lønmodtagere, som ikke har løntilgodehavende, bliver ikke likviditetsmæssigt berørt under rekonstruktionsbehandlingen med mindre arbejdsgiver (skyldner) ikke stiller sikkerhedsstillelsen eller ikke betaler løn under rekonstruktionsbehandlingen, og lønmodtageren dermed oparbejder et løntilgodehavende. Lønmodtagerne med løntilgodehavende kan derimod have interesse i en konkurs. For disse lønmodtagere melder spørgsmålet sig herefter, om de har nogen mulighed for at anfægte en indleveret begæring om rekonstruktionsbehandling? Såfremt skyldner opfylder insolvenskravet, kan lønmodtagerne ikke modsætte sig en rekonstruktionsbehandling, hvilket bunder i formålet med rekonstruktion, nemlig at redde levedygtige, men midlertidige insolvente virksomheder. Konkursbegæringer behandles derfor først efter rekonstruktionsbehandlingen er ophørt. I relation til forfaldne lønkrav vil lønmodtagerne have en interesse i, at rekonstruktionsbehandlingen foregår hurtigst mulig, således at løntilgodehavender forfaldet før rekonstruktionsbehandlingen bliver dækket af LG. Dette kan lønmodtagerne sørge for ved, at en advokat, som de har tillid til, bliver beskikket som rekonstruktør. Spørgsmålet er, om lønmodtagerne har indflydelse på valget af rekonstruktør? Nedenfor vil spørgsmålene om lønmodtagernes indflydelse på rekonstruktionsprocessen blive behandlet. 17

20 3.2. Indledning af rekonstruktion Det er et krav, at skyldneren er insolvent, før rekonstruktion kan indledes, hvilket også fremgår af KL 11, stk. 1, der har følgende indhold: En skyldner, der er insolvent, jf. 17, stk. 2, og 18, skal tages under rekonstruktionsbehandling, når det begæres af skyldneren eller en fordringshaver. 20, 21, stk. 1 og 2, 22 stk. 1, og 23, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse. Af bestemmelsen fremgår det, at insolvenskravet til skyldner er det samme som under konkurs. I forbindelse med begæringen prøver skifteretten i begrænset omfang, hvorvidt skyldneren er insolvent, men gennemfører ikke nogen nærmere prøvelse af, hvorvidt rekonstruktionen kan gennemføres. 14 Alt andet lige vil skyldnerens egen begæring af rekonstruktion indikere, at insolvensbetingelsen er opfyldt, hvorfor skifteretterne som udgangspunkt vil anse det som en sandsynliggørelse af, at skyldneren er insolvent, hvilket ligeledes fremgår af KL 18, stk. 1 nr. 1. Udover insolvenskravet skal kreditoren desuden have en individuel væsentlig interesse, jf. KL 20, jf. KL 11, stk. 1. Det følger af KL 11, stk. 1, at såvel kreditorerne som skyldneren kan initiere rekonstruktionsbehandlingen. Såfremt begæringen er indgivet af skyldneren, indleder skifteretten straks rekonstruktions-behandlingen, jf. KL 11, stk. 3, hvilket ligeledes er tilfældet, hvis en kreditor indgiver begæring, og skyldneren samtykker, jf. KL 11, stk. 4, 1. pkt. Hvis skyldnerens samtykke ikke foreligger, afholder skifteretten et møde, hvor begæringen behandles, jf. KL 11, stk. 4, 2. led. 14 Heiberg, Henry og Lindencrone Petersen, Lars, Rekonstruktionsreformen af 2010, 2010, side

21 Hvis skyldner er en fysisk person eller en sammenslutning, hvor mindst en deltager hæfter personligt og direkte for sammenslutningens forpligtelser, vil manglende samtykke fra skyldners side vedrørende rekonstruktionsbegæring medføre, at begæringen vil blive anset som en konkursbegæring, jf. KL 11, stk. 5. Årsagen hertil er, at rekonstruktionsbehandlingen skal ske i tæt samarbejde mellem rekonstruktør og skyldner, hvilket en modstridig skyldner ikke fremmer, samt og mest væsentligt at skyldner ikke skal tvinges til at blive pålagt omkostningerne til en rekonstruktionsbehandling. Ved andre skyldnere dvs. kapitalselskaber gælder der ikke en tilsvarende regel. I disse tilfælde, hvor skyldner i form af ledelsen ikke samtykker, skal skifteretten indlede rekonstruktionsbehandlingen, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, og samtidigt bestemme, at rekonstruktøren overtager ledelsen, jf. KL 11 a, stk. 3. I denne forbindelse vil rekonstruktøren blive indsat som ledelse og tegningsberettiget - ligesom likvidator i forbindelse med likvidationer. Af KL 11, stk. 6, fremgår det, at når rekonstruktionsbehandlingen er indledt, er det ikke muligt at tilbagekalde begæringen. Når maskinen først er startet, skal det ende ud i enten tvangsakkord, virksomhedsoverdragelse eller konkurs, eller en kombination heraf. Rekonstruktionsbegæringen kan således modsat konkursbegæring - ikke tilbagekaldes under kærefristen, som løber 2 uger efter afsigelse af dekret. Begæring om rekonstruktion vil hovedsageligt blive indleveret af skyldneren selv eller vil være initieret af kreditgivende pengeinstitut, som typisk også er hovedkreditor, hvor skyldneren ikke har andet valg end at tiltræde. Dette kan fx ske som et defensivt modtræk såfremt lønmodtager indgiver konkursbegæring, eller hvis en kreditor foretager udlæg i aktiver omfattet af virksomhedspantet. 19

22 Virksomhedspanthaver, løsørepanthavere og andre panthavere vil imidlertid hovedsageligt lave en udenretlig rekonstruktion, da dette typisk vil give større dækning til disse kreditorer. Panthaverne vil derfor formodentlig primært anvende rekonstruktionsinstituttet som en defensiv reaktion på en konkursbegæring for at få mest mulig dækning for deres aktiver. Andre simple kreditorer vil sandsynligvis ikke anvende rekonstruktionsinstituttet, da de som udgangspunkt vil individualforfølge deres krav og derigennem opnå en afdragsordning og et retspant (udlæg). Såfremt der er virksomhedspant i skyldners aktiver, er der endnu længere udsigt til at få dækning for simple kreditorer, hvis konkurs eller rekonstruktion indledes. Endvidere vil reglerne om sikkerhedsstillelse afholde kreditorer med mindre tilgodehavender fra at begære en skyldner konkurs eller indlede rekonstruktion. Når en simpel kreditor foretager udlæg i skyldners aktiver, som er omfattet virksomhedspant, så skal kreditor senest tre hverdage efter udlæggets foretagelse meddele dette til virksomhedspanthaver, såfremt virksomhedspantet skal respektere det senere udlæg, jf. tinglysningsloven 47 c stk. 5. Når virksomhedspanthaver modtager en sådan meddelelse bør virksomhedspanthaver kraftigt overveje at stifte en fristdag ved indlevering af rekonstruktionsbehandling, jf. KL 1, stk. 1, nr. 1. Dette skal ske inden for 3 måneder fra udlægget, således at udlægget kan omstødes, jf. KL 70. Desuden kan kreditgivende pengeinstitut opfordre til rekonstruktion på baggrund af sin indsigt i virksomhedens økonomiske forhold eller efter henvendelse fra skyldner Lønmodtagers begæring af rekonstruktion En lønmodtager (eller dennes faglige organisation) med et løntilgodehavende kan godt begære rekonstruktion, jf. KL 11, stk. 1, 20

23 men vil dog med størst sandsynlighed vælge at agere som hidtil ved at indgive en konkursbegæring. Det afgørende argument for, at lønmodtagerne vil vælge at indgive en konkursbegæring fremfor en begæring om rekonstruktion, er, at LG i en rekonstruktion ikke dækker lønkrav, der er forfaldet før indledningen af rekonstruktionen, jf. LG-loven 2, stk. 4. Dette vil blive behandlet neden for i afsnit 6.2. Den manglende LG-dækning for lønrestance medfører, at indgivelse af en rekonstruktionsbehandling ofte ikke vil være et passende og effektivt inkassomiddel for en lønmodtager. Dette rejser spørgsmålet, om en lønmodtager med lønrestance overhovedet har en retlig interesse i at begære indledning af rekonstruktionsbehandling af sin arbejdsgiver? Det bemærkes i denne forbindelse, at en lønmodtager med lønrestance vil have retlig interesse i at få en arbejdsgiver erklæret konkurs, så vedkommende kan få dækning fra LG. 15 Denne interesse forligger ikke ved en begæring om rekonstruktion. Anvendelsen i praksis må forventes at blive yderst begrænset, og det må i så fald være op til en konkret vurdering fra skifterettens side om den fornødne retlige interesse er til stede. 15 Jf. FM /2, hvor Østre Landsret udtalte at lønmodtageren havde en retlig interesse i at få afsagt et konkursdekret over skyldneren idet lønmodtageren så ville kunne opnå fuld dækning for sit krav hos Lønmodtagernes Garantifond, da skyldneren i øvrigt opfyldte insolvensbetingelsen fremmede Landsretten konkursbegæringen. Endvidere også U V, hvor Vestre Landsret fandt at rekvirent, som ikke havde et sædvanligt lønmodtagerforhold havde retlig interesse i skyldners konkurs uanset tvivl om mulighed for at opnå dækning fra LG. I sidstnævnte spillede det sandsynligvis også ind, at aktiverne var overdraget til et nærtstående selskab. 21

24 3.2.2 Sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelse for rekonstruktion Det fremgår af KL 11 a, stk. 4, 1. pkt., at såfremt indledning af rekonstruktionsbehandling sker uden skyldnerens samtykke, er det betinget af sikkerhedsstillelse for omkostningerne ved rekonstruktørens og tillidsmandens virksomhed. Af forarbejderne fremgår det, at skifteretten som udgangspunkt fastsætter et krav om sikkerhedsstillelse svarende til det, der kræves efter KL 27, stk. 1, hvilket i praksis vil betyde kr Endvidere fremgår det, at fordringshavere, der har begæret rekonstruktionsbehandling, ikke hæfter for omkostningerne ved rekonstruktions-behandlingen ud over sikkerhedsstillelsen, og alene i det omfang omkostningerne ikke dækkes af skyldnerens midler, jf. KL 11 a, stk. 4, 2. pkt. Da det i det ene af ovenstående eksempler er på baggrund af skyldnerens ønske, at rekonstruktion indledes, må udgangspunktet være, at skyldneren samtykker, hvorfor bestemmelsen ikke har relevans for lønmodtagere. Derudover er det rekonstruktørens opgave at tilse, om der er nok aktiver til at dække omkostningerne ved rekonstruktørens og tillidsmandens virksomhed, hvorfor rekonstruktøren både har retten og pligten til enten at anmode om sikkerhedsstillelse eller stoppe rekonstruktionen, såfremt han erfarer, at rekonstruktionen er umulig eller, at der ikke er aktiver nok til at dække rekonstruktøren og tillidsmandens arbejde. Skifteretten kan efter rekonstruktørens begæring bestemme, at der skal stilles yderligere sikkerhed for omkostningerne ved rekonstruktørens og tillidsmandens virksomhed. Stilles sikkerheden ikke, bestemmer skifteretten, at rekonstruktionsbehandlingen ophører, jf. KL 11 a, stk. 5. Såfremt rekonstruktøren anmoder om dette, kan rekvirenten blot lade være med stille sikkerheden, hvor- 16 Betænkning 1512/2009, side

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1 2 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag 2001 3 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Betænkning om virksomhedspant

Betænkning om virksomhedspant Betænkning om virksomhedspant Betænkning nr.../2005 Betænkning om virksomhedspant afgivet af et udvalg under Justitsministeriet den 23. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning 1 1. Udvalgets

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Tendensen er, at man nu vægter hensynet til den samlede kreditorkreds højere side 3 Nº 1 2011 nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Jeg har nok været tættere på lukning, end jeg selv troede

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere