Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion"

Transkript

1 Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

2

3 Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

4

5 Forord Med denne bog præsenterer vi en fremstilling af konkurslovens regler om rekonstruktion, set i forhold til lønmodtagerne. Bogen henvender sig særligt til dem, der arbejder med lønmodtageres retsstilling i forbindelse med virksomhedsophør, herunder som lønmodtagerrepræsentanter i fagforeninger, men også ved behandling af rekonstruktioner i skifteretten og på advokat- og revisionskontorer. Synsvinkelen er fra lønmodtagernes side. Bogen kan både læses som en samlet fremstilling af lønmodtagernes rettigheder i forbindelse med en rekonstruktion, men også anvendes som opslagsværk i forbindelse med konkrete problemstillinger. Vi har ligeledes medtaget enkelte retspolitiske overvejelser. Bogen bygger på advokatfuldmægtig David Spangholms juridiske kandidatafhandling samt undervisningsmateriale udarbejdet af advokat Anders Hammer Hansen. Vi har ikke taget højde for materiale offentliggjort efter juli Eventuelle kommentarer kan stiles til forfatterne på adresserne: og København, november 2013

6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Begrebet lønmodtager, arbejdstager og ansatte Rekonstruktionsprocessen i overblik samt varighed Generelt Skifterettens tilladelse til forlængelse af frister Rekonstruktionsprocessen Generelt Indledning af rekonstruktion Lønmodtagers begæring af rekonstruktion Sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelse for rekonstruktion Sikkerhed for efterfølgende konkurs Beskikkelse af rekonstruktør Rekonstruktørens habilitet Rekonstruktørens faglige kvalifikationer Afsættelse af rekonstruktør Rekonstruktørens underretning af kreditorerne Vedtagelse af forslaget til rekonstruktionsplan Udsættelse af mødet til afstemning om forslaget til rekonstruktionsplan Vedtagelse af rekonstruktionsforslaget Udsættelse af mødet til afstemning om rekonstruktionsforslaget Stadfæstelse af rekonstruktionsforslaget Rekonstruktionsbehandlingens ophør Retsvirkninger af rekonstruktionsbehandling Virksomhedens identitet og ledelse...47

7 4.2 Væsentlige dispositioner Gensidigt bebyrdende aftaler Begrænsninger i adgangen til videreførelse Videreførelse af ansættelsesaftaler Opsigelse af videreførte ansættelsesaftale, herunder spørgsmål om minimalerstatning Virkningen af videreførelse Lønmodtagernes krav på sikkerhedsstillelse Virkning af at aftalen ikke videreføres Rekonstruktionsregulering Indholdet af rekonstruktionen Generelt Tvangsakkord Virksomhedsoverdragelse Bestående rettigheder og forpligtelser Indtræden i rettigheder og forpligtelser Omfattede lønmodtagere Lønmodtagernes dækning Lønmodtagernes Garantifond Generelt Personkredsen, der er omfattet dækning af LG Dækning fra LG Rekonstruktion Konkurs Forfølgning af lønmodtagerkrav under rekonstruktion Universalforfølgning Individualforfølgning Lønmodtagernes problemstilling

8 6.6 EU-regulering Retspolitiske overvejelser i relation til en styrkelse af lønmodtagernes retsstilling Udvidelse af lån fra LG Udvidelse af dækningsperiode fra LG Fortsættende lønmodtagere Fratrådte lønmodtagere...91 Litteraturliste

9 1. Indledning Den 1. april 2011 trådte de nye regler om rekonstruktion mv., jf. lov nr. 718 af 25. juni 2010, i kraft, jf. bkg. nr. 208 af 15. marts De nye regler har ændret markant i konkursloven, herunder er de særskilte regelsæt om anmeldt betalingsstandsning og tvangsakkord ophævet og erstattet med den enstrengede proces - rekonstruktionsbehandling. Baggrunden for reformen af rekonstruktionsbehandlingen er et ønske fra politisk side om at forbedre midlertidig insolvente - men overlevelsesdygtige - virksomheders muligheder for at blive videreført i stedet for at blive erklæret konkurs, hvilket samfundsøkonomisk forbedrer velfærden bl.a. ved flere arbejdspladser, større investeringslyst mv., og samtidig er en fordel for kreditorerne. Konkursrådet blev derfor nedsat af Justitsministeriet den 12. januar 2001, og rådet blev i forhold til rekonstruktion i kommissoriet af 12. september anmodet om: at overveje behovet for lovændringer med henblik på, under varetagelse af kreditorernes berettigede interesser, at fremme videreførelsen af insolvente eller insolvenstruede virksomheder, som er levedygtige. 2 Konkursrådet fremkom i december 2009 med betænkning nr. 1512, betænkning om rekonstruktion mv., hvilket efter justeringer - resulterede i lovforslag 199/ Lovforslaget undergik enkelte ændringer under Folketingets behandling, før det vedtagne rekonstruktionsparadigme forelå. En af de væsentlige kreditorer/medkontrahenter i midlertidig insolvente virksomheder er lønmodtagerne, som nyder særlig beskyttelse i lovgivning og retspraksis, herunder bl.a. i konkursloven 1 Rådet blev også bedt om at tage stilling til gældssanering, virksomhedspant, anerkendelse af andre EU-medlemslandes konkurser og konkurskarantæne. 2 Justitsministeriet, Kommissorium for Konkursrådet, side 4. 7

10 (privilegerede krav), Lov om Lønmodtagernes Garantfond (LG- Loven) (og bagvedliggende direktiv), virksomhedsoverdragelsesloven, og ikke mindst funktionærloven. Den generelle tendens til beskyttelse af lønmodtagerne i dansk ret står i kontrast til de nye regler om rekonstruktion. Konkursrådet meddelte i betænkning 1512/2009, at man ikke foreslår nogen ændringer i de regler, der har betydning for lønmodtagerne med undtagelse af reglerne om gensidigt bebyrdende aftaler i forbindelse med reglerne om rekonstruktion, idet Konkursrådet fandt, at dette lå uden for rammerne af arbejdet med rekonstruktion. 3 Qua dette er en for lønmodtagerne uheldig retspraksis fra betalingsstandsning blevet videreført i rekonstruktion, hvorefter lønmodtagerne må afvente rekonstruktionsbehandlingens ophør, før de kan få dækket løntilgodehavender, som er forfaldet før indledningen af rekonstruktionsbehandlingen, fra Lønmodtagernes Garantifond (LG). 4 Desuden er reglerne om fyldestgørelsesforbud og afværgelse af anden universalforfølgning, dvs. konkurs, videreført. Endvidere har det nye rekonstruktionsregelsæt ændret på processen og kreditorernes indflydelse på denne, samt medført at reglerne om gensidigt bebyrdende aftaler i konkursafsnittet er overført til rekonstruktionsafsnittet i en modificeret form, hvilket har en indvirkning på lønmodtagernes ansættelsesaftaler. 1.1 Begrebet lønmodtager, arbejdstager og ansatte Lønmodtagerbegrebet er kendetegnet ved; at der som væsentligt moment indgår; at der foreligger et tjenesteforhold, således at løn- 3 Betænkning 1512/2009, side Dette fremhæver Lønmodtagernes Garantifond og Beskæftigelsesministeriet også på side 2 i deres høringssvar til Konkursrådet. Høringssvaret er ikke omfattet af forarbejdernes officielle materiale og er derfor vedlagt som bilag 1. 8

11 modtagerne er undergivet arbejdsgiverens løbende instruktionsbeføjelse mht. arbejdets udførelse; at lønmodtageren ikke kan lade andre udføre arbejdet for sig; og lønmodtagerens betydelige økonomiske afhængighed. 5 Konkursloven anvender begrebet ansatte bl.a. i 11 b, stk. 1, 13, stk. 2, 13 a, stk. 3 og 63, mens virksomhedsoverdragelses loven anvender begrebet lønmodtager, og direktiv 77/187/EØF, hvorved loven er implementeret, anvender begrebet arbejdstager. Ligeledes anvender LG-loven begrebet lønmodtager, mens direktiv 80/987/EØF, hvorved loven er implementeret, anvender begrebet arbejdstager. Endelig anvender funktionærloven betegnelsen funktionær. Begrebne anvendes i dansk arbejdsretligretlig lovgivning uden nogen særlig systematik. Afgrænsningen af den omfattede personkreds for hvert begreb er reguleret i de enkelte love samt ved domspraksis og forarbejder mv. ved virksomhedsoverdragelsesloven og til dels LG-loven vil EU-direktiver og EU-domstolens praksis i høj grad også regulere afgrænsningen. I denne fremstilling vil der konsekvent blive anvendt lønmodtager, som er den almindelige arbejdsretlige betegnelse for de ovennævnte begreber, da de enkelte love som udgangspunkt har den traditionelle afgrænsning. Hvor en yderligere afgrænsning af begrebet er vigtig for fremstillingen, vil det blive fremhævet i den nedenstående gennemgang. I konkursloven har afgrænsning af personkredsen særlig betydning for direktører. Ansatte i konkursloven omfatter formentlig også de ledende lønmodtagere i selskabet, fx den administrerende direktør, men ikke bestyrelsesmedlemmer, som ikke er medarbej- 5 Hasselbalch, Ole, Den Danske Arbejdsret, bind I, 2009, side 68. 9

12 derrepræsentanter. 6 Da direktørers løntilgodehavender som udgangspunkt ikke er omfattet af privilegerede krav efter KL 95 og administrerende direktører ej heller efter LG-loven 7 ej heller som udgangspunkt omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven og funktionærloven og da direktører ikke falder ind under den traditionelle afgrænsning af lønmodtager begrebet, vil disse ikke blive behandlet. 6 Lindencrone Petersen, Lars og Ørgaard, Anders, Konkursloven med kommentarer, 2010, side Andre direktionsmedlemmer bortset fra administrerende direktører - kan ikke på forhånd udelukkes fra garantiordningen, jf. U.1994B

13 2. Rekonstruktionsprocessen i overblik samt varighed 2.1 Generelt De nye regler om rekonstruktion åbner mulighed for såvel rekonstruktion af skyldneren (akkord) som en rekonstruktion af virksomheden (virksomhedsoverdragelse), jf. KL 10, mens en afvikling af hele virksomheden, hvis kun virksomhedsoverdragelse anvendes, sker under de stadig gældende regler i konkursregi, hvor den tomme skal tages under konkursbehandling. Når rekonstruktionsbehandlingen er igangsat vil den resultere enten i rekonstruktion eller konkurs 8, og da en begæring om rekonstruktion ikke kan tilbagekaldes, når rekonstruktionsbehandling er indledt, jf. KL 11, stk. 6, er det således ikke muligt for skyldneren at trække sig ud af processen. Det følger af KL 11, stk. 1, at en skyldner, der er insolvent, jf. KL 17, stk. 2, og 18, skal tages under rekonstruktionsbehandling, når det begæres af skyldneren eller en fordringshaver, herunder lønmodtagere med tilgodehavende løn mv. Herefter beskikker skifteretten en eller flere rekonstruktører, i praksis en advokat, og en regnskabskyndig tillidsmand, i praksis en revisor. 9 Rekonstruktøren har til opgave at styre og fremme rekonstruktionsforløbet, hvilket skal være mere offensivt og præget af forretnings- og ledelsesmæssige overvejelser end tidligere ved anmeldt betalingsstandsning og tvangsakkord. I særdeleshed hvis rekonstruktionsbehandlingen indledes uden skyldnerens samtykke, og hvor rekonstruktøren overtager ledelsen af virksomheden, jf. KL 11 a, stk. 3. Tillidsmandens opgaver er at verificere de foreliggende økonomiske oplysninger og tilvejebringe yderligere for- 8 Med mindre skyldner bliver solvent under behandlingen (uden det beror på akkord), hvilket er utroligt sjældent. 9 Jf. KL 11 a, stk. 1 11

14 nødent regnskabsmateriale mv. Det hele vil ske i tæt samarbejde mellem rekonstruktøren, tillidsmanden og skyldner, da de skal afgive fælles redegørelse og erklæring om rekonstruktionsforslaget. Samtidig med beskikkelsen af rekonstruktør og regnskabskyndig tillidsmand fastsætter skifteretten tidspunkt for møde med fordringshaverne, hvilket senest skal holdes fire uger efter rekonstruktionsbehandlingens indledning, jf. KL 11 a, stk. 2, 1. og 2. pkt. Senest en uge før mødet med fordringshaverne skal rekonstruktøren sende sit forslag til rekonstruktionsplan til samtlige kendte fordringshavere samt skifteretten, jf. KL 11 c, stk. 1. På baggrund heraf bør berammelsen af mødet med fordringshaverne ikke være mindre end fire uger, så rekonstruktøren har nok tid til at udarbejde rekonstruktionsplanen. Dog kan skifteretten efter anmodning fra rekonstruktør og tillidsmanden udsætte drøftelsen af forslaget til rekonstruktionsplan til et senere møde, som skal holdes inden fire uger, hvis særlige grunde taler for det. Udsættelse kan ikke ske, hvis et flertal af fordringshaverne stemmer imod og dette flertal repræsenterer mindst 25 pct. af det samlede kendte beløb, der ved repræsentation ville give stemmeret, jf. KL 11 e, stk. 5. Senest seks måneder efter mødet med fordringshaverne, jf. KL 11 e, holdes møde i skifteretten med henblik på afstemning om rekonstruktionsforslaget, jf. KL 13, stk. 1. Skifteretten kan forlænge fristen i KL 13, stk. 1, med indtil to måneder ad gangen, dog ikke udover 4 måneder, hvis skyldneren med rekonstruktørens samtykke anmoder herom, og kreditorerne vedtager dette efter KL 13 d, jf. KL 13 a, stk. 1. Anmodningen om forlængelse er dermed underlagt den samme vedtagelsesmekanik som rekonstruktionsforslaget. Dette betyder, at et flertal opgjort efter fordringens beløb af de fordringshavere, der er repræsenteret på mødet efter KL 13 a, stk. 3, hvor anmodning af forlængelse behandles, ikke må være imod forlængelsen. 12

15 I konkursloven er der ikke ved indsættelsen af 11 e, stk. 5, taget stilling til, om fristen i KL 13, stk. 1, skal regnes fra det første møde, eller fra det tidspunkt, hvor planen er vedtaget, og rekonstruktøren har fået et mandat til det fortsatte arbejde. Kuld Hansen et al angiver, at fristen formodentlig skal regnes fra vedtagelsesdagen såfremt planmødet har været udsat. 10 At seks måneders fristen i 13 først skal regnes fra en eventuel dispensation efter KL 11 e, stk. 5, må man også fortolkningsmæssigt komme frem til, når man sammenholder ordlyden i KL 13, hvor der henvises til KL 11 e altså i sin helhed, og hensynet til ikke at have en ultimativ frist, som angivet af Danske Advokater og Danske Insolvensadvokater, samt hensynet til at lade fordringshaverne bestemme iht. Konkursrådet forslag i betænkningen. Rekonstruktionsbehandlingen ophører som udgangspunkt, når kreditorerne har forkastet forslaget eller når skifteretten har stadfæstet eller nægtet at stadfæste det, jf. KL 13 f, stk. 1. Dog kan skifteretten i to tilfælde bestemme, at rekonstruktionsbehandlingen skal fortsætte efter, at skifteretten har stadfæstet det vedtagne forslag. Det første tilfælde er, hvis det fremgår af det stadfæstede rekonstruktionsforslag, at der vil blive fremsat yderligere rekonstruktionsforslag inden for fristen i KL 13, stk. 1, eller en eventuel forlænget frist, jf. KL 13 a, jf. KL 13 f, stk. 2, hvilket typisk vil være aktuelt, hvor der efter en virksomhedsoverdragelse ønskes fremsat et forslag til tvangsakkord. Det andet tilfælde er, hvis det stadfæstede rekonstruktionsforslag indeholder bestemmelse om virksomhedsoverdragelse, som endnu ikke er tiltrådt af erhververen - i dette tilfælde kan rekonstruktionsbehandlingen heller ikke fortsætte ud over fristen i KL 13, stk. 1, eller en eventuel forlænget frist. Disse to tilfælde gælder dog ikke hvis det stadfæstede rekonstruktionsforslag indeholder bestemmelse om tvangsakkord, jf. KL 13 f, stk Kuld Hansen og Lindencrone Petersen, Insolvensprocesret, 2. udg., 2012, side 53 13

16 Rekonstruktionsbehandlingen kan således tage op mod fire uger, jf. KL 11 a, stk. 2, + fire uger, jf. KL 11 e, stk. 5, + seks måneder, jf. KL 13, stk. 1, + to måneder, jf. KL 13 a, + to måneder, jf. KL 13 a, eller i alt ca. 12 måneder. Udgangspunktet er dog, at rekonstruktionsbehandlingen tager ca. 7 måneder. Dette er absolutte frister og overholder rekonstruktionsbehandlingen ikke fristerne skal skyldners bo overgå til konkursbehandling. Under de tidligere regler om betalingsstandsning havde en anmeldt betalingsstandsning som udgangspunkt en varighed på tre måneder, men skifteretten havde mulighed for at forlænge med indtil tre måneder ad gangen, dog ikke ud over i alt et år fra anmeldelsen. Der var ikke fastsat nærmere regler om varigheden af en tvangsakkordforhandling. Dermed er lønmodtagerne ikke blevet stillet dårligere under rekonstruktionsreglerne i forhold til de tidligere betalingsstandsningsregler, når man ser på varigheden af behandlingen. 2.2 Skifterettens tilladelse til forlængelse af frister Umiddelbart nævner forarbejderne ikke yderligere om hvor rundhåndet skifteretten skal være med at forlænge fristen. Om forlængelse af fristen med 3 måneder under de tidligere regler om betalingsstandsning i den tidligere KL 16 e, stk. 2, nævner Petersen et al 11, at Forlængelses blev i praksis anvendt i vidt omfang. Under betalingsstandsning var skifteretterne altså meget liberale med at give fristforlængelse. Det eneste forarbejderne nævner vedrørende fristforlængelsen er, at den begrænsede adgang til at fristforlænge skal ses i lyset af, at en forlængelse fx vil virke belastende for panthaverne, som afskæres fra at søge sig fyldestgjort i pantet, jf. KL 12 c, ligesom 11 Lindencrone Petersen, Lars og Ørgaard, Anders, Konkursloven med kommentarer, 2005, side

17 fordringshavere afskæres fra at få behandlet sin konkursbegæring, jf. KL 24. Sidstnævnte omhandler netop lønmodtagere med forfaldne lønrestancer. Panthavers hensyn tog Vestre Landsret til sig, da de afviste fristforlængelse under betalingsstandsning, efter en panthaver, som kort før betalingsstandsningen havde begæret tvangsauktion over den faste ejendom, som panthaver havde pant i, havde påkæret skifterettens kendelse om fristforlængelse, jf. U V. 12 Ligesom under de tidligere regler om betalingsstandsning kan skifterettens afgørelse om fristforlængelse under rekonstruktion påkæres, da ingen undtagelse er gjort i KL 249, hvilket kan være lønmodtagernes eneste mulighed for at få afsagt dekret ved afventende konkursbegæring, jf. KL 24. Vestre Landsret tog i en utrykt kendelse af 9. november stilling til muligheden for udsættelse af kreditormødet efter KL 11 e, stk. 5. Her lagde Landsretten bl.a. vægt på forarbejderne til bestemmelsen, ligesom det blev fremhævet, at ingen af kreditorerne i den konkrete sag var imod udsættelse. Landsretten fremhævede dog under henvisning til kriteriet særlige grunde, at udsættelse i tilfælde af et manglende eller mangelfuldt forslag til rekonstruktionsplan kun bør ske undtagelsesvist efter en helt konkret vurdering af baggrunden for det manglende eller mangelfulde forslag, og mulighederne for at rekonstruktion kan gennemføres. Dermed fremgår det, at adgangen til udsættelse efter KL 11 e, stk. 5, er snæver, så rekonstruktøren må have en god forklaring, hvis rekonstruktøren skal gøre sig forhåbning om en udsættelse. Endelig må et flertal af kreditorerne ikke være imod udsættelsen. 12 Dog kan en ganske kort forlængelse kan efter omstændighederne være mindre betænkelig, jf. U H. 13 Utrykt kendelse af Vestre Landsret af 9. november 2011 i sag B , som er gengivet i Advokaten nr. 10, 2011, af landsdommer Svend Bjerg Hansen under titlen: Konkurs! Hvem? Mig? 15

18 Denne kendelse gør sig umiddelbart kun gældende for forlængelse efter KL 11 e, stk. 5, da der bliver henvist til særlige grunde i bestemmelsen. Særlige grunde fremgår fx ikke af to måneders forlængelsen efter KL 13 a. Selvom rekonstruktøren også skal redegøre for baggrunden i forlængelse, så lægger bestemmelsen i KL 13 a sig op ad fristforlængelsen i betalingsstandsning. Da forarbejderne ikke lægger op til en fravigelse fra tidligere praksis, samt på baggrund af ovenstående, må man antage, at skifteretten umiddelbart vil indtage en ligeså liberal tilgang til at fristforlænge under rekonstruktion som under betalingsstandsning, medmindre skyldneren ikke kan redegøre for årsagen til anmodningen eller særlige grunde taler for, at der ikke skal fristforlænges. Den eneste opstramning er udsættelse af kreditormødet efter KL 11 e, stk. 5, som kun omhandler en periode på 4 uger i den maksimale 12 måneder rekonstruktionsbehandling. Dog kan det undre, at varigheden af behandlingen under betalingsstandsning er videreført ved rekonstruktion, når det var lovgivers ambition, at de tidsmæssige rammer for rekonstruktionsprocessen skal understøtte, at behandlingen når sin afslutning på effektiv vis. 16

19 3. Rekonstruktionsprocessen 3.1 Generelt Lønmodtagernes interesser ved indledning af rekonstruktion er afhængig af, om de ved indledningen af rekonstruktionsbehandlingen har tilgodehavende løn eller ej. Lønmodtagere med forfaldne lønkrav har størst interesse i, at rekonstruktionsbehandlingen bliver så kort som muligt, og lønmodtagere, som ikke har løntilgodehavende, bliver ikke likviditetsmæssigt berørt under rekonstruktionsbehandlingen med mindre arbejdsgiver (skyldner) ikke stiller sikkerhedsstillelsen eller ikke betaler løn under rekonstruktionsbehandlingen, og lønmodtageren dermed oparbejder et løntilgodehavende. Lønmodtagerne med løntilgodehavende kan derimod have interesse i en konkurs. For disse lønmodtagere melder spørgsmålet sig herefter, om de har nogen mulighed for at anfægte en indleveret begæring om rekonstruktionsbehandling? Såfremt skyldner opfylder insolvenskravet, kan lønmodtagerne ikke modsætte sig en rekonstruktionsbehandling, hvilket bunder i formålet med rekonstruktion, nemlig at redde levedygtige, men midlertidige insolvente virksomheder. Konkursbegæringer behandles derfor først efter rekonstruktionsbehandlingen er ophørt. I relation til forfaldne lønkrav vil lønmodtagerne have en interesse i, at rekonstruktionsbehandlingen foregår hurtigst mulig, således at løntilgodehavender forfaldet før rekonstruktionsbehandlingen bliver dækket af LG. Dette kan lønmodtagerne sørge for ved, at en advokat, som de har tillid til, bliver beskikket som rekonstruktør. Spørgsmålet er, om lønmodtagerne har indflydelse på valget af rekonstruktør? Nedenfor vil spørgsmålene om lønmodtagernes indflydelse på rekonstruktionsprocessen blive behandlet. 17

20 3.2. Indledning af rekonstruktion Det er et krav, at skyldneren er insolvent, før rekonstruktion kan indledes, hvilket også fremgår af KL 11, stk. 1, der har følgende indhold: En skyldner, der er insolvent, jf. 17, stk. 2, og 18, skal tages under rekonstruktionsbehandling, når det begæres af skyldneren eller en fordringshaver. 20, 21, stk. 1 og 2, 22 stk. 1, og 23, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse. Af bestemmelsen fremgår det, at insolvenskravet til skyldner er det samme som under konkurs. I forbindelse med begæringen prøver skifteretten i begrænset omfang, hvorvidt skyldneren er insolvent, men gennemfører ikke nogen nærmere prøvelse af, hvorvidt rekonstruktionen kan gennemføres. 14 Alt andet lige vil skyldnerens egen begæring af rekonstruktion indikere, at insolvensbetingelsen er opfyldt, hvorfor skifteretterne som udgangspunkt vil anse det som en sandsynliggørelse af, at skyldneren er insolvent, hvilket ligeledes fremgår af KL 18, stk. 1 nr. 1. Udover insolvenskravet skal kreditoren desuden have en individuel væsentlig interesse, jf. KL 20, jf. KL 11, stk. 1. Det følger af KL 11, stk. 1, at såvel kreditorerne som skyldneren kan initiere rekonstruktionsbehandlingen. Såfremt begæringen er indgivet af skyldneren, indleder skifteretten straks rekonstruktions-behandlingen, jf. KL 11, stk. 3, hvilket ligeledes er tilfældet, hvis en kreditor indgiver begæring, og skyldneren samtykker, jf. KL 11, stk. 4, 1. pkt. Hvis skyldnerens samtykke ikke foreligger, afholder skifteretten et møde, hvor begæringen behandles, jf. KL 11, stk. 4, 2. led. 14 Heiberg, Henry og Lindencrone Petersen, Lars, Rekonstruktionsreformen af 2010, 2010, side

21 Hvis skyldner er en fysisk person eller en sammenslutning, hvor mindst en deltager hæfter personligt og direkte for sammenslutningens forpligtelser, vil manglende samtykke fra skyldners side vedrørende rekonstruktionsbegæring medføre, at begæringen vil blive anset som en konkursbegæring, jf. KL 11, stk. 5. Årsagen hertil er, at rekonstruktionsbehandlingen skal ske i tæt samarbejde mellem rekonstruktør og skyldner, hvilket en modstridig skyldner ikke fremmer, samt og mest væsentligt at skyldner ikke skal tvinges til at blive pålagt omkostningerne til en rekonstruktionsbehandling. Ved andre skyldnere dvs. kapitalselskaber gælder der ikke en tilsvarende regel. I disse tilfælde, hvor skyldner i form af ledelsen ikke samtykker, skal skifteretten indlede rekonstruktionsbehandlingen, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, og samtidigt bestemme, at rekonstruktøren overtager ledelsen, jf. KL 11 a, stk. 3. I denne forbindelse vil rekonstruktøren blive indsat som ledelse og tegningsberettiget - ligesom likvidator i forbindelse med likvidationer. Af KL 11, stk. 6, fremgår det, at når rekonstruktionsbehandlingen er indledt, er det ikke muligt at tilbagekalde begæringen. Når maskinen først er startet, skal det ende ud i enten tvangsakkord, virksomhedsoverdragelse eller konkurs, eller en kombination heraf. Rekonstruktionsbegæringen kan således modsat konkursbegæring - ikke tilbagekaldes under kærefristen, som løber 2 uger efter afsigelse af dekret. Begæring om rekonstruktion vil hovedsageligt blive indleveret af skyldneren selv eller vil være initieret af kreditgivende pengeinstitut, som typisk også er hovedkreditor, hvor skyldneren ikke har andet valg end at tiltræde. Dette kan fx ske som et defensivt modtræk såfremt lønmodtager indgiver konkursbegæring, eller hvis en kreditor foretager udlæg i aktiver omfattet af virksomhedspantet. 19

22 Virksomhedspanthaver, løsørepanthavere og andre panthavere vil imidlertid hovedsageligt lave en udenretlig rekonstruktion, da dette typisk vil give større dækning til disse kreditorer. Panthaverne vil derfor formodentlig primært anvende rekonstruktionsinstituttet som en defensiv reaktion på en konkursbegæring for at få mest mulig dækning for deres aktiver. Andre simple kreditorer vil sandsynligvis ikke anvende rekonstruktionsinstituttet, da de som udgangspunkt vil individualforfølge deres krav og derigennem opnå en afdragsordning og et retspant (udlæg). Såfremt der er virksomhedspant i skyldners aktiver, er der endnu længere udsigt til at få dækning for simple kreditorer, hvis konkurs eller rekonstruktion indledes. Endvidere vil reglerne om sikkerhedsstillelse afholde kreditorer med mindre tilgodehavender fra at begære en skyldner konkurs eller indlede rekonstruktion. Når en simpel kreditor foretager udlæg i skyldners aktiver, som er omfattet virksomhedspant, så skal kreditor senest tre hverdage efter udlæggets foretagelse meddele dette til virksomhedspanthaver, såfremt virksomhedspantet skal respektere det senere udlæg, jf. tinglysningsloven 47 c stk. 5. Når virksomhedspanthaver modtager en sådan meddelelse bør virksomhedspanthaver kraftigt overveje at stifte en fristdag ved indlevering af rekonstruktionsbehandling, jf. KL 1, stk. 1, nr. 1. Dette skal ske inden for 3 måneder fra udlægget, således at udlægget kan omstødes, jf. KL 70. Desuden kan kreditgivende pengeinstitut opfordre til rekonstruktion på baggrund af sin indsigt i virksomhedens økonomiske forhold eller efter henvendelse fra skyldner Lønmodtagers begæring af rekonstruktion En lønmodtager (eller dennes faglige organisation) med et løntilgodehavende kan godt begære rekonstruktion, jf. KL 11, stk. 1, 20

23 men vil dog med størst sandsynlighed vælge at agere som hidtil ved at indgive en konkursbegæring. Det afgørende argument for, at lønmodtagerne vil vælge at indgive en konkursbegæring fremfor en begæring om rekonstruktion, er, at LG i en rekonstruktion ikke dækker lønkrav, der er forfaldet før indledningen af rekonstruktionen, jf. LG-loven 2, stk. 4. Dette vil blive behandlet neden for i afsnit 6.2. Den manglende LG-dækning for lønrestance medfører, at indgivelse af en rekonstruktionsbehandling ofte ikke vil være et passende og effektivt inkassomiddel for en lønmodtager. Dette rejser spørgsmålet, om en lønmodtager med lønrestance overhovedet har en retlig interesse i at begære indledning af rekonstruktionsbehandling af sin arbejdsgiver? Det bemærkes i denne forbindelse, at en lønmodtager med lønrestance vil have retlig interesse i at få en arbejdsgiver erklæret konkurs, så vedkommende kan få dækning fra LG. 15 Denne interesse forligger ikke ved en begæring om rekonstruktion. Anvendelsen i praksis må forventes at blive yderst begrænset, og det må i så fald være op til en konkret vurdering fra skifterettens side om den fornødne retlige interesse er til stede. 15 Jf. FM /2, hvor Østre Landsret udtalte at lønmodtageren havde en retlig interesse i at få afsagt et konkursdekret over skyldneren idet lønmodtageren så ville kunne opnå fuld dækning for sit krav hos Lønmodtagernes Garantifond, da skyldneren i øvrigt opfyldte insolvensbetingelsen fremmede Landsretten konkursbegæringen. Endvidere også U V, hvor Vestre Landsret fandt at rekvirent, som ikke havde et sædvanligt lønmodtagerforhold havde retlig interesse i skyldners konkurs uanset tvivl om mulighed for at opnå dækning fra LG. I sidstnævnte spillede det sandsynligvis også ind, at aktiverne var overdraget til et nærtstående selskab. 21

24 3.2.2 Sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelse for rekonstruktion Det fremgår af KL 11 a, stk. 4, 1. pkt., at såfremt indledning af rekonstruktionsbehandling sker uden skyldnerens samtykke, er det betinget af sikkerhedsstillelse for omkostningerne ved rekonstruktørens og tillidsmandens virksomhed. Af forarbejderne fremgår det, at skifteretten som udgangspunkt fastsætter et krav om sikkerhedsstillelse svarende til det, der kræves efter KL 27, stk. 1, hvilket i praksis vil betyde kr Endvidere fremgår det, at fordringshavere, der har begæret rekonstruktionsbehandling, ikke hæfter for omkostningerne ved rekonstruktions-behandlingen ud over sikkerhedsstillelsen, og alene i det omfang omkostningerne ikke dækkes af skyldnerens midler, jf. KL 11 a, stk. 4, 2. pkt. Da det i det ene af ovenstående eksempler er på baggrund af skyldnerens ønske, at rekonstruktion indledes, må udgangspunktet være, at skyldneren samtykker, hvorfor bestemmelsen ikke har relevans for lønmodtagere. Derudover er det rekonstruktørens opgave at tilse, om der er nok aktiver til at dække omkostningerne ved rekonstruktørens og tillidsmandens virksomhed, hvorfor rekonstruktøren både har retten og pligten til enten at anmode om sikkerhedsstillelse eller stoppe rekonstruktionen, såfremt han erfarer, at rekonstruktionen er umulig eller, at der ikke er aktiver nok til at dække rekonstruktøren og tillidsmandens arbejde. Skifteretten kan efter rekonstruktørens begæring bestemme, at der skal stilles yderligere sikkerhed for omkostningerne ved rekonstruktørens og tillidsmandens virksomhed. Stilles sikkerheden ikke, bestemmer skifteretten, at rekonstruktionsbehandlingen ophører, jf. KL 11 a, stk. 5. Såfremt rekonstruktøren anmoder om dette, kan rekvirenten blot lade være med stille sikkerheden, hvor- 16 Betænkning 1512/2009, side

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen Rekonstruktion af kriseramte virksomheder En kandidatafhandling om de nye regler i konkursloven om rekonstruktion af virksomheder Aalborg Universitet Cand. merc. aud.-studiet Forfatter: Anja Pedersen Studienummer:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder

Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder Nye regler for rekonstruktion af nødlidende virksomheder En markant ændring af konkursloven fører til mere aktiv inddragelse af revisor Af Dorthe Kjærgaard, advokat (L), Advokatfirmaet Horten og Nicolai

Læs mere

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr. 1512 København 2009 Rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Publikationen kan

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JENS PAULSEN, HANS ENGBERG & ALLAN DAM SØRENSEN Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget Den 20. august 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Nødlidende medkontrahenter

Nødlidende medkontrahenter Nødlidende medkontrahenter Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Bjørn Wittrup og advokat Signe Hastrup Holst Disposition 1. Almindelig misligholdelse ingen konkurs eller lignende

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Rekonstruktion. Cand.merc.aud. Udarbejdet af Heidi Bjerregaard Tandrup

Rekonstruktion. Cand.merc.aud. Udarbejdet af Heidi Bjerregaard Tandrup Rekonstruktion Cand.merc.aud. Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: Fag: Emne: 10. semester Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Erhvervsret Rekonstruktion Antal anslag: 180.541 Afleveringsdato:

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen.

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. RETTEN I AALBORG Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. Der blev foretaget: SKS 31-942/2013. Konkurssagen A/B Doktorparken Doktorparken 26 9500 Hobro CVR-nr.:

Læs mere

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING. Rekonstruktion. Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs?

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING. Rekonstruktion. Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs? COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING Rekonstruktion Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs? Do the new rules solve debtor's risk of bankruptcy? Udarbejdet af: Anja Bodil Bressendorff

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Andelsboligforeningers retsstilling i konkurs Rekonstruktion under konkursbehandling?

Andelsboligforeningers retsstilling i konkurs Rekonstruktion under konkursbehandling? TBB2015.75 Boligformer 2.9 - Konkurs- og anden insolvensret 1.1-2.6 Andelsboligforeningers retsstilling i konkurs Rekonstruktion under konkursbehandling? En række andelsboligforeninger stiftet i perioden

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Uddannelsesdag 27. februar 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Side 2 Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin! Side 3 - og løsninger

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

Kuratorinhabilitet Disqualification of trustee

Kuratorinhabilitet Disqualification of trustee Kuratorinhabilitet Disqualification of trustee af SIMON BREINING Specialet gennemgår overordnet hensynene bag reglerne om kurators habilitet. Dette gøres med udgangspunkt i først en gennemgang af reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Betænkning nr. 1555 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) (L 199) Æ n d r i n g s f o r s l a g.

Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) (L 199) Æ n d r i n g s f o r s l a g. Retsudvalget 2009-10 L 199 Bilag 12 Offentligt Lovafdelingen Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) (L 199) Dato: 27. maj 2010 Kontor: Procesretskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin!

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen Side 31 af 35 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Dækningens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretten.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Rekonstruktion

Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Rekonstruktion Juridisk Institut Forfattere: Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Vejleder: Ole Søgaard-Nielsen Rekonstruktion - Har de reelle konsekvenser været

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere