Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biogas og økologisk landbrug en god cocktail"

Transkript

1 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1

2 Økologisk jordbrug kan bidrage med vedvarende energi og færre drivhusgasser I regeringens plan for Grøn Vækst, der blev lanceret i 2009, er det målet at det økologiske areal skal fordobles fra 2009 til Et andet mål er at 50 % af al husdyrgødning i 2020 skal behandles i biogasanlæg, og et tredje mål er, at disse tiltag skal give vigtige bidrag til at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser. Det vil være ideelt, hvis der findes tiltag i landbruget, der kan opfylde disse mål på en gang. Hvis salg af energi kunne blive et nyt marked for økologisk jordbrug, vil der komme økonomi i omlægning til økologisk drift, der kunne producere biogas og mindske udledningen af drivhusgasser. Så ville man være tæt på en optimal løsning. Projekt Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug har belyst disse muligheder gennem et eksempel, hvor et biogasanlæg tænkes etableret ved et kraftvarmeværk i Herning Kommune og økonomien for såvel landmænd som biogasanlæg er beregnet. Denne pjece præsenterer resultaterne. Projektet er gennemført af Videncentret for Landbrug, Økologi i samarbejde med Heden & Fjordens landbrugsrådgivning og Herning Kommune. Projektet er finansieret med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram og Fonden for Økologisk Landbrug. Biogas og økologisk jordbrug en god cocktail Trykt i 3000 eksemplarer i november Udgivet af Videncentret for Landbrug med tilskud fra Landdistriktsmidler fra EU og Fødevareministeriet og fra Fonden for Økologisk Landbrug. Projektleder: Erik Fog, Videncentret for Landbrug. Beregninger af økonomi i casebedrifter udarbejdet af Arne Sneftrup og Lisbeth Knudsen, Heden & Fjorden. Desuden har AgroTech og Biogassekretariatet bidraget. Fotos: Torkild S. Birkmose og Erik Fog, Videncentret for Landbrug. Design: ph7 kommunikation. Tryk: GP-Tryk. Denne tryksag er svanemærket.

3 Indhold Økologi og energi en sund cocktail Ved at kombinere produktionen af vedvarende energi biogas med økologiske produktion, opnår man en række fordele på en gang. Læs side 4 Et aktivt bidrag til kommunens klimahandlingsplan Kommunerne sætter sig mål for, hvor meget de vil reducere udledningen af drivhusgasser. Biogas og omlægning til økologisk drift kan være en effektiv måde at nå målene for landbruget. Læs side 5 Økonomien for landmanden Leverance af gødning og energiafgrøder til biogasproduktion giver landmanden nogle nye økonomiske muligheder; men man skal være opmærksom på, om priserne giver mulighed for et fornuftigt afkast. Læs side 6 og 7 Økonomien for biogasanlægget Biogasanlæggets økonomi påvirkes både af omkostningerne til biomasse og af prisen på den producerede gas. Gasprisen skal være høj nok til at landmændene kan få tilstrækkelig betaling for biomassen. Læs side 8 og 9 Biogas som drivkraft for mere økologi I Grøn Vækst ønsker man, at det økologiske areal skal fordobles frem til 2020 gennem markedsdrevet vækst. Hvis biogasproduktion kan få 10 % af alle planteavlsbedrifter til at lægge om, er man tæt på målet. Læs side 10 Biogasanlægget en ny tids andelsmejeri Et system med biogasanlæg, der ligger med 30 km s mellemrum, vil give en optimal mulighed for at lægge om til økologisk drift og levere biomasse til produktion af biogas. Læs side 11 Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 3

4 Økologi og energi en sund cocktail Økologisk jordbrugsproduktion giver flere forskellige gevinster. Mest velkendt er, at der ikke bruges pesticider og kunstgødning. Det skåner miljøet for rester af sprøjtemidler og gødning og giver forbrugeren sikkerhed mod pesticidrester i fødevarerne. På klimasiden sparer man også energi og dermed CO 2 -udledning til produktion af pesticider og især kvælstofgødning, der kræver meget energi at producere. Kvælstoffet til den økologiske produktion kommer fra kløverplanter og andre kvælstofsamlende afgrøder, der dyrkes på de økologiske marker. Det kræver meget lille anvendelse af fossil energi og samtidig binder især kløvergræs meget kulstof i jorden. Det tæller positivt i drivhusgasregnskabet. deholder heller ikke GMO, og der lægges vægt på at give husdyrene gode og naturlige forhold. Ved at fremme produktionen af vedvarende energi gennem økologisk jordbrug får man således en række fordele med i købet. Skal den model blive til noget, kræver det, at det er økonomisk interessant for landmændene og for dem, der skal drive biogasanlæggene. Det er belyst nærmere på de følgende sider. Til gengæld er produktionen i det økologiske landbrug mindre pr. ha og det betyder, at udledningen af drivhusgasser pr. kg produkt ikke adskiller sig ret meget mellem økologiske og konventionelle produkter. Ved at dyrke f.eks. kløvergræs og sende den høstede plantemasse gennem et biogasanlæg sammen med gylle og anden husdyrgødning kan den økologiske landmand på en gang få en bedre og mere næringsholdig gødning, højere udbytter og kan fortrænge fossil energi med den producerede biogas. Andre værdier ved den økologisk produktion er, at der ikke dyrkes GMO-planter, og økologisk foder in- 4 Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

5 Et aktivt bidrag til kommunens klimahandlingsplan Herning Kommunes klimaplan fra 2009 har sat et mål om at udledningen af CO 2 i kommunen skal reduceres med 25 % fra 2007 til 2015, og i samme periode skal der ske en reduktion på 15 % af samtlige drivhusgasser, hvor landbrugets udledning af metan og lattergas er de vigtigste. Landbruget i Herning Kommune bidrager med hele 47 % af kommunens samlede udledning af drivhusgasser, og klimaplanen har sat et mål om, at landbruget i 2030 skal udlede tons CO 2 -ækvivalenter eller 22,5 % mindre end i CO 2 -effekt af afgasning af biogasafgrøder (kløvergræs) består af den naturgas der fortrænges, det kunstgødningskvælstof der spares, og det kulstof der bindes i humus i jorden. CO 2 fra diesel til transport (10 km) er trukket fra. CO 2 -effekten af bioafgasning af husdyrgødning består af det metan og lattergas, der undgås, når gødningen behandles i biogasanlæg, den naturgas der fortrænges og det kunstgødningskvælstof der spares. CO 2 fra diesel til transport (10 km) er trukket fra. 6% Fortrængt kunstgødningsn 27% Humustilvækst i jorden 67% Fortrængt naturgas 66% Reduktion i metan og lattergas -2% CO 2 -udledning i transport 32% Fortrængt naturgas -1% CO 2 - udledning i transport 2% Fortrængt kunstgødningsn En omlægning af landbrug til økologisk drift med tilhørende energiproduktion vil kunne hjælpe med at fremme kommunens klimamål. I tabellen er vist, hvor meget det reducerer klimabelastningen, hvis 50 % af husdyrgødningen blev brugt til biogas, og en tredjedel af planteavlsbedrifterne brugte 25 % af arealet til kvælstofsamlende biogasafgrøder. Det vil fuldt ud kunne dække kommunes klimamål for landbruget. Klimaeffekt af afgasning af gødning i kombination med økologiske energiafgrøder. Beregning for Herning kommune. Kommunens samlede areal ha Kommunens landbrugsareal Heraf planteavlsbedrifter Antal dyreenheder i kommunen Biogasproduktion fra husdyrgødning (50 % af husdyrgødning udnyttes) Biogasproduktion fra biogas-afgrøder 2) CO 2 -effekt af afgasning af 50 % af husdyrgødning CO 2 -effekt af afgasning af biogas-afgrøder Samlet CO 2 -effekt Kommunens reduktionsmål for landbruget (2030) ha ha DE 12,2 mio. Nm 3 / år 1) 10,6 mio. Nm 3 / år tons CO 2 -ækv. / år tons CO 2 -ækv. / år tons CO 2 -ækv. / år tons CO 2 -ækv. / år 1) Gas måles i normalkubikmeter (Nm 3 ), hvilket er gassens rumfang ved 0 o C og 1 atm. tryk 2) Der er regnet med, at en tredjedel af planteavlsejendommene leverer biogas-afgrøder fra 25% af deres areal og i den forbindelse omlægger til økologisk produktion. På bagsiden finder du henvisning til projektets hjemmeside, hvor man kan finde flere informationer om beregningerne. Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 5

6 Økonomien for landmanden For landmanden, der skal levere gødning og energiafgrøder til et biogasanlæg, er der mulighed for at opnå forskellige gevinster. Salg af biomasser til afgasning i biogasanlæg kan give en ny indtægt Man kan blive mere selvforsynende med næringsstoffer, hvis biomassen kommer fra kløvergræs eller lignende. Det har særlig betydning, når man driver økologisk planteavl, hvor det fra 2021 ikke længere er muligt at bruge konventionel husdyrgødning. Man forbedrer gårdens CO 2 -regnskab og hjælper med at få nedbragt landbrugets udledning af drivhusgasser. Nedenfor er vist, hvordan økonomien ser ud for fire bedrifter (to økologiske og to konventionelle) i nuværende drift og efter omlægning til drift, hvor gødning og energiafgrøder leveres til et biogasanlæg. For de to konventionelle bedrifter er der samtidig sket en omlægning til økologisk drift. Det er konkrete bedrifter med hver sine forudsætninger. De er tænkt som eksempler, der ikke skal sammenlignes med hinanden. For eksisterende økologiske bedrifter er der en lille fordel, når man fortsætter med indkøb af konventionel husdyrgødning. Men med de anvendte priser kan biogasproduktionen ikke kompensere for udfasning af den konventionelle husdyrgødning. Den økologiske planteavlsbedrift er vist i to linjer med og uden konventionel husdyrgødning. Når den økologiske planteproduktion ikke får gødning udefra, viser omsætningen via et biogasanlæg en meget stor fordel, fordi man får mere gødning og dermed bedre udbytter men i eksemplet er det ikke nok til at sikre samme indtægt som i den nuværende drift med konventionel husdyrgødning. Den konventionelle mælkeproducent får en stor gevinst af at omlægge til økologisk drift. Omsætningen via biogasanlæg udgør dog den mindste del af fordelen. I eksemplet med konventionel planteavl, der omlægges til økologisk drift og biogas, er der ikke tilstrækkelig indtægt til at sikre samme økonomi som nuværende drift. Resultatet afhænger også af afstanden til biogasanlægget. Økonomien i fire bedriftseksempler i nudrift og i drift, hvor der leveres gødning og kløvergræs til biogasproduktion. Bedriftstype Størrelse Økonomisk resultat nudrift (kr.) Øko-kvæg (konv. husdyrgødning udfases ved overgang til biogas) Økonomisk resultat med biogas (kr.) 150 køer / 281 ha Øko-plante (+ konv. svinegødning) 145 ha / 315 søer Øko-plante (uden konv. gødning) 145 ha Konv. kvæg 107 køer / 111 ha Konv. plante 53 ha Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

7 Prisforudsætninger Kornpris Konventionel/økologisk Kr/kg Grovfoderpris Konventionel/økologisk Kr/Fe Indtægt fra biogasanlægget for gylle og husdyrgødning (kr. / ton) Indtægt fra biogasanlægget for finsnittet energiafgrøde (kr. /Fe) Udgift til biogasanlægget for tilvækst i gødningsværdi 1) (kr. /kg NH 4 -N) 1,00/1,40 0,95/1,20 0 0,72 11,75 1) Når gødning og plantemasse omsættes i et biogasanlæg, får det en større gødningsvirkning, fordi meget af kvælstoffet bliver til effektivt ammonium. Når landmanden får gødningen retur, betaler han for det ekstra ammonium (NH4-N). Den nødvendige økonomi Skal landbruget aktivt bidrage til at levere de store mængder biogas, som bl.a. klimakommissionen har forudsagt, der bliver brug for, må der være en bedre økonomi i at levere husdyrgødning og plantemateriale til biogasproduktion. I det følgende er vist økonomien for de samme fire bedrifter, hvor de har fået en bedre pris for den biomasse, de har leveret, og modtager gødningen retur til en mere fordelagtig pris. Økonomien i fire bedriftseksempler i nudrift og i drift, hvor der leveres gødning og kløvergræs til biogasproduktion. Forbedrede prisforudsætninger. Bedriftstype Størrelse Øko-kvæg 150 køer / 281 ha Øko-plante (+ konv. svin) 145 ha / 315 søer Konv. kvæg 107 køer / 111 ha Økonomisk resultat nudrift (kr.) Økonomisk resultat med biogas og ingen konventionel husdyrgødning (kr.) Ændring i priser i forhold til første model ,5 kr. pr. Fe energiafgrøde -2,00 kr. pr. kg NH4-N retur. Konv.-plante 53 ha Kan biogasanlægget tilbyde de ændrede priser, vil det gøre det interessant for landmænd i nærheden af anlægget at blive leverandører, og for konventionelle planteavlere at lægge om til økologisk drift. Det konventionelle kvægbrug får ikke ekstra indtægt af de ændrede priser, da der ikke er salg af energiafgrøder, og da den ekstra gødningsværdi går op med den overskydende gødning, der sælges via biogasanlægget. Omlægning af en sådan bedrift afhænger derfor alene af, om der kan opnås en kontrakt med et mejeri om afsætning af økologisk mælk. Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 7

8 Økonomien for biogasanlægget Både for økonomien og for klimaet er det vigtigt, at biogasanlæg får god afsætning for al den energi, der kan produceres. En effektiv måde at løse det på er, at afsætte biogassen til et kraftvarmeværk, der kan producere elektricitet og samtidig kan udnytte den varme el-generatoren udvikler. En anden mulighed er at rense / opgradere biogassen til rent metan, så det kan pumpes ind i naturgasnettet. Nedenfor er økonomien for tre størrelser biogasanlæg, hvor de to tænkes at levere biogas til et kraft-varmeværk i Herning Kommune. Værket bruger årligt 1,7 mio. Nm 3 naturgas. A. Mindre anlæg, hvor den månedlige mængde biogas svarer til kraft-varmeværkets gasforbrug i sommermånederne (grundlast) B. Større anlæg, der kan levere hele kraft-varmeværkets gasforbrug (årsforbrug). I sommerperioden afsættes den overskydende gas til naturgasnettet. C. Stort anlæg, der er baseret på at levere hele produktionen til naturgasnettet. Driftsresultat for forskellige størrelser biogasanlæg ved forskellige afregningspriser for gas. Årsresultat efter skat i tusinde kroner. Gaspris til kraftvarme: til naturgasnettet: 4 kr. 2 kr. (pr. Nm 3 metan) 4 kr. 4 kr. (pr. Nm 3 metan) 5 kr. 5 kr. (pr. Nm 3 metan) A. Grundlast B. Årsforbrug C. Naturgasnet I denne beregning er anvendt priser fra udgangsmodellen for bedriftseksemplerne på side 6. Disse priser var ikke tilstrækkelig 8 Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

9 gunstige til at kunne tiltrække leverandører. Af tabellen ses, at især det store biogasanlæg kan generere et betydeligt overskud, når gasprisen er høj nok. Det giver økonomi til at kunne tilbyde leverandørerne en bedre pris. I nedenstående tabel er vist, hvordan biogasanlæggets økonomi ser ud med de afregningspriser til landmændene, der er brugt i bedriftseksemplerne på side 7. Driftsresultat for forskellige størrelser biogasanlæg ved forskellige afregningspriser for gas. Årsresultat efter skat i tusinde kroner. Forbedrede priser til de landmænd, der leverer biomasse. Gaspris til kraftvarme: til naturgasnettet: 4 kr. 2 kr. (pr. Nm 3 metan) 4 kr. 4 kr. (pr. Nm 3 metan) 5 kr. 5 kr. (pr. Nm 3 metan) A. Grundlast B. Årsforbrug C. Naturgasnet Tabellen viser, at prisen for den producerede biogas skal op på 5 kr. eller derover for at økonomien er attraktiv for både landmænd og biogasanlægget. Det vil være specielt interessant, hvis det er muligt at få den pris for gas, der sendes til opgradering og distribueres i naturgasnettet. I beregningerne for biogasanlægget er forudsat at finansieringen er sket med det nye 20 % etableringstilskud, og resten er dækket af et 20-årigt lån til 5 % rente. Udgifter til finansiering, drift, løn, transport og vedligehold er fratrukket i beregningerne. Gasprisen er for ikke-opgraderet biogas. Beregningerne bygger også på, at halvdelen af biomassen til anlægget er ensileret kløvergræs. Biogasanlægget betaler for transport af biomasse til anlægget og leverandørerne betaler for transporten fra anlægget. Gennemsnitsafstandene ligger fra 5 km for græs til det lille anlæg til 20,5 km for gylle i det største anlæg. Der er endnu meget få erfaringer med biogasanlæg, der omsætter store mængder kløvergræs. Det betyder, at beregningerne til en vis udstrækning bygger på skøn over produktion og omkostninger. I forbindelse med Grøn Vækst er der afsat en pulje på 3 x 4 mio. kr. til pilotprojekter, der kan udvikle skræddersyede systemer til afgasning af økologiske biomasser. En mulighed for at komme hurtigere i gang med biogasproduktion på økologiske biomasser kunne være, at etablere en økologisk linje på et eksisterende biogas-fællesanlæg. Derved har man også fordelen af at kunne trække på den ekspertise, der er på de eksisterende anlæg. Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 9

10 Biogas som drivkraft for mere økologi Ifølge målene i Grøn Vækst skal det økologiske areal vokse gennem markedsdrevet vækst fra ha i 2009 til ha i Hvor stor en del af den vækst vil et nyt marked for biomasse til biogas kunne give? Traditionelt har det været husdyrbedrifter, der har lagt om til økologisk drift; men når man kombinerer med biogasproduktion fra energiafgrøder, bliver der en bedre mulighed for at lægge planteavlsbedrifter om. Hovedparten af den ønskede vækst kunne nås, hvis f.eks. 10 % af de danske planteavlsbedrifter bliver omlagt til økologisk drift, og bruger en fjerdedel af arealet til kvælstofsamlende energiafgrøder, der omsættes i biogasanlæg. Det vil samtidig producere mere foder, så der også kan blive flere økologiske husdyrbrug. Effekten af at omlægge 10 % af alle danske planteavlsbedrifter til økologi med biogasproduktion. Økologisk areal ha Ønsket tilvækst i økologisk areal ha indtil 2020 Omlægning af 10 % af alle planteavlsbedrifter 1) ha Klimaeffekt fra energiafgrøderne på tons CO 2 -ækvivalenter omlagte bedrifter Andel af landbrugets reduktionsmål 4 % ifølge Klimakommissionen (6 mio. tons CO 2 -ækvivalenter) 1) Bedrifter med mindre end 10 tons husdyrgødning pr. ha En sådan omlægning vil samtidig give et mærkbart bidrag til at opfylde målene for reduktion af landbrugets udledning af drivhusgasser ifølge Klimakommissionen. Den model vil også kunne sikre gødning fra biogasanlægget, hvilket bliver nødvendigt for økologiske bedrifter, når brugen af konventionel husdyrgødning bliver udfaset i perioden 2015 til En så stor omlægning til økologisk planteproduktion vil forudsætte, at der etableres biogasanlæg i alle egne af landet, og at det vil være økonomisk attraktivt at omlægge driften til den type produktion. Beregningerne på de foregående sider viser, hvilke priser der er nødvendige, for at det kan blive til virkelighed. På bagsiden finder du henvisning til projektets hjemmeside, hvor man kan finde flere informationer om beregningerne. 10 Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

11 Biogasanlægget en ny tids andelsmejeri Af hensyn til både økonomien og klimaet bør man lægge biogasanlæggene, så kørselsafstandene ikke bliver for store. I den forbindelse er det også godt at bruge energiafgrøder til biogasanlægget, da de indeholder væsentligt mere energi pr. m 3 end gylle. Transportens andel af den samlede CO 2 -effekt ved bioafgasning af gylle og kløvergræs. 3,50% 3,00% jordbrug. Biogasanlæggene kan på den måde få en tilsvarende rolle som andelsmejerierne, der var en vigtig faktor for landbrugets succesfulde omstilling til moderne mælkeproduktion. Et system med biogasanlæg inden for 15 km i hele landet vil gøre det nemmere at vælge økologisk drift med bioenergiafgrøder til biogas. Eksisterende anlæg Anlægsbehov (eks.) 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% Gylle Kløvergræs 0,50% 0,00% 5 km 10 km 20 km Hvis man vil holde CO 2 -tabet til transport under 1 %, skal gennemsnitsafstanden ikke være højere end 7,5 km. Det vil sige at leverandørerne til biogasanlægget skal ligge inden for en radius af 15 km eller at der højst skal være 30 km mellem biogasanlæggene. I beregningerne er forudsat, at ca. halvdelen af biomassen kommer fra kløvergræs, der dyrkes på planteavlsbedrifter, der lægges om til økologisk drift. Derved får man også en positiv klimaeffekt fra kulstof der lagres i kløvergræsmarkerne og fra den energi, der er sparet til fremstilling af kunstgødning og sprøjtemidler. Med muligheden for at levere gødning og energiafgrøder til biogasanlæg i nærheden vil det blive lettere at lægge om til økologisk Som en del af Grøn Vækst er der indført et tilskud på 20 % til etablering af biogasanlæg. Oplysninger om den ordning kan man finde på FødevareErhvervs hjemmeside ( DLBR Biogasrådgivning hjælper gerne med at forberede og gennemføre et biogasprojekt. Information om rådgivningen findes på www. dlbr.dk under Produkter / Specialrådgivning. Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 11

12 Mere biogas og mere økologisk jordbrug på én gang Omstilling til økologisk jordbrug og produktion af mere biogas kan fint gå hånd i hånd og vil på en gang bidrage med mere dansk produceret vedvarende energi, mærkbar mindre udledning af drivhusgasser fra landbruget, udfasning af kunstgødning og sprøjtemidler og en større produktion af økologiske fødevarer. Alt sammen resultater, der bliver sigtet efter i regeringens plan om Grøn Vækst. For at nå disse positive resultater er det nødvendigt, at den enkelte landmand kan se en økonomisk mulighed i at omlægge til økologisk drift og levere gødning og energiafgrøder til produktion af biogas. I denne pjece er vist beregninger for, hvilke priser landmanden må have for de produkter han leverer til biogasanlægget, og hvad biogasanlægget må have for gassen, for at det også er rentabelt at producere biogassen. Denne pjece er udarbejdet i projekt Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug, der er gennemført af Videncentret for Landbrug i samarbejde med Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning og Herning Kommune. Biogas og økologi 3 3 fordele Bedre biomasse mere gas Mere kulstof i jorden bedre klimaeffekt Mere økologi bedre miljø forudsætninger Gaspris der kan sætte gang i investeringerne (mindst 5 kr. /Nm 3 metan) Biogasteknologi der fungerer med kløvergræs som biomasse Leverandørerne får en god betaling for biomassen. Yderligere informationer og resultater fra projektet kan ses på www. landbrugsinfo.dk under Energi/Biogas/Biogas i økologisk jordbrug. Projektet er finansieret af Landdistriktsmidler fra EU og Fødevareministeriet og fra Fonden for Økologisk Landbrug.

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 2. Projektperiode Projektstart: 01/2010 Projektafslutning: 12/2011 (ifølge ansøgning om genbevilling) 3. Sammendrag af formål, indhold og

Læs mere

Økologisk jordbrug og klimaet. Erik Fog Landscentret, Økologi

Økologisk jordbrug og klimaet. Erik Fog Landscentret, Økologi Økologisk jordbrug og klimaet Erik Fog, Økologi Er der ikke allerede sagt nok om klimaet? Selv om en fjerdedel af CO 2 udledningen stammer fra fødevareproduktion, har danskerne svært ved at se en sammenhæng

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Bæredygtig bioenergi og gødning. Erik Fog Videncentret for Landbrug, Økologi Økologisk Akademi 28. januar 2014

Bæredygtig bioenergi og gødning. Erik Fog Videncentret for Landbrug, Økologi Økologisk Akademi 28. januar 2014 Bæredygtig bioenergi og gødning Erik Fog Videncentret for Landbrug, Økologi Økologisk Akademi 28. januar 2014 Disposition Bæredygtighed: Udfordring fordring? Bioenergien Gødningen Handlemuligheder Foto:

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

Biogas giver Økologi mobile næringsstoffer

Biogas giver Økologi mobile næringsstoffer Biogas giver Økologi mobile næringsstoffer Landscentret Økologisk Landsforening 5. december 2007 Souschef Michael Tersbøl Dansk Økologi Landbrugsrådgivning, Landscentret, Økologi Biogas gør udfasning af

Læs mere

Muligheder for et drivhusgasneutralt

Muligheder for et drivhusgasneutralt Muligheder for et drivhusgasneutralt landbrug og biomasseproduktion i 2050 Tommy Dalgaard, Uffe Jørgensen, Søren O. Petersen, Bjørn Molt Petersen, Nick Hutchings, Troels Kristensen, John Hermansen & Jørgen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Bioenergi husk lige landmanden

Bioenergi husk lige landmanden Bioenergi husk lige landmanden DLBR inviterer til samarbejde Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet Grøn energi også en

Læs mere

Jordbrugets potentiale som energileverandør

Jordbrugets potentiale som energileverandør Grøn gas til transport Jordbrugets potentiale som energileverandør Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Samfundsmæssige udfordringer Mindske afhængighed af fossil energi Øge fødevareproduktion - bæredygtigt

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med svineproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med svineproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med svineproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af

Læs mere

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg ved Andi Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg på Djursland Generelt om biogas Leverandører og aftagere Placering og visualisering Gasproduktion og biomasser CO2 reduktion Landbrugsmæssige

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Det danske biogassamfund anno 2015

Det danske biogassamfund anno 2015 Dansk Gasforenings Årsmøde Nyborg Strand 20. november 2009 Det danske biogassamfund anno 2015 Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings-- og vidensinstitutioner

Læs mere

Økologerne tager fat om den varme kartoffel

Økologerne tager fat om den varme kartoffel Landbrug og klima : Økologerne tager fat om den varme kartoffel Udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, ICROFS, Kalø Økologiske

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Græs til biogas 2. marts 2016 Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs m.v. Organiske restprodukter

Læs mere

Fremtidens landbrug som det centrale element i såvel fødevareproduktionen som naturen og miljøet

Fremtidens landbrug som det centrale element i såvel fødevareproduktionen som naturen og miljøet Fremtidens landbrug som det centrale element i såvel fødevareproduktionen som naturen og miljøet v/ Michael Brockenhuus-Schack Formand for landsudvalget for Planteproduktion H:\BBI\oplæg - talepunkter\mbs

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Biogas Taskforce og kommende bæredygtighedskrav til biogasproduktion

Biogas Taskforce og kommende bæredygtighedskrav til biogasproduktion Energistyrelsens arbejde med biogas Biogas Taskforce og kommende bæredygtighedskrav til biogasproduktion Odense 3. september 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen BIOGAS TASKFORCE Energiaftalen

Læs mere

Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar Bruno Sander Nielsen

Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar Bruno Sander Nielsen Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar 2016 Udbygning med biogas Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Foreningen for Danske Biogasanlæg Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs

Læs mere

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Hanne Bach, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet Pia Frederiksen (Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet), Vibeke Langer (Det

Læs mere

Velkommen til borgermøde 7. januar 2015. Biogasanlæg ved Grarupvej Øst, Brande. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 7. januar 2015. Biogasanlæg ved Grarupvej Øst, Brande. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 7. januar 2015 Biogasanlæg ved Grarupvej Øst, Brande www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.15 16.25 16.35 16.55 17.05 17.15 17.20 17.40 Velkomst - Carsten

Læs mere

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S university of copenhagen University of Copenhagen Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S Published in: Jord

Læs mere

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Indhold Bioenergi og biogas Råstofferne og muligheder Fordele og ulemper Biogas i Region Midt Biogas i Silkeborg Kommune Tendenser for biogas Bæredygtighed Vedvarende

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Dele af landbruget gør sig klar, men hvor er markedet?

Dele af landbruget gør sig klar, men hvor er markedet? Dele af landbruget gør sig klar, men hvor er markedet? Biomasse og lokal energiproduktion DTU-Risø 30. april 2008 Faglig udviklingschef Michael Tersbøl Økologisk Landsforening www.okologi.dk Drivkraft:

Læs mere

Biogas. Fælles mål. Strategi

Biogas. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi 17.03.2015 Biogas Fælles mål I 2025 udnyttes optil 75 % af al husdyrgødning til biogasproduktion. Biogassen producers primært på eksisterende biogasanlæg samt nye større biogasanlæg.

Læs mere

Afgrøder til biogasanlæg

Afgrøder til biogasanlæg Afgrøder til biogasanlæg Kathrine Hauge Madsen khm@landscentret.dk Indhold Afgrøder til biogas situationen i Danmark Projekt: Demonstration af produktion og dyrkning af energiafgrøder til biogasproduktion

Læs mere

Hvordan kan produktion af bioenergi bidrage i økologisk jordbrug?

Hvordan kan produktion af bioenergi bidrage i økologisk jordbrug? Hvordan kan produktion af bioenergi bidrage i økologisk jordbrug? Af Tommy Dalgaard, Uffe Jørgensen & Inge T. Kristensen, Afdeling for JordbrugsProduktion og Miljø Temadag: Kan høj produktion og lav miljøbelastning

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Husdyrgødning, halmtilsætning, metanisering og afsætning af procesvarme Af Torkild Birkmose RAPPORT Marts 2015 INDHOLD 1. Indledning og baggrund...

Læs mere

National strategi for biogas

National strategi for biogas National strategi for biogas Gastekniske Dage Munkebjerg Hotel, Vejle, 11. maj 2010 Thomas Bastholm Bille, kontorchef Energistyrelsen Grøn energi Statsministeren, åbningstalen 7. oktober 2008: Vi vil gøre

Læs mere

Biogas muligheder og begrænsninger. 29. februar 2013 Michael Støckler Bioenergichef, VFL

Biogas muligheder og begrænsninger. 29. februar 2013 Michael Støckler Bioenergichef, VFL Biogas muligheder og begrænsninger 29. februar 213 Michael Støckler chef, VFL Dagens program 9.-9.3 Ankomst og kaffe 9.3-9.45 Velkomst, Michael Støckler 9.45-12.3 Biogasanlæggets funktion på 15 min. Niels

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser.

Læs mere

Har vi de rigtige rammebetingelser til mere økologisk biogas i Danmark?

Har vi de rigtige rammebetingelser til mere økologisk biogas i Danmark? Økologisk biogas på vej frem 12. marts 2016 Har vi de rigtige rammebetingelser til mere økologisk biogas i Danmark? Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Stiftet: 1997 Medlemmer: Anlægsejere, anlægsleverandører,

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/biogas/sider/regler_for_biomasser_til_bioga...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/biogas/sider/regler_for_biomasser_til_bioga... Page 1 of 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Biogas > Regler for anvendelse af gødning, afgrøder og affald til biogas Oprettet: 02-12-2015 Regler for anvendelse af gødning, afgrøder og affald til biogas

Læs mere

Det danske biogassamfund

Det danske biogassamfund Biogasseminar afdækning af forsknings- og udviklingsbehov Energinet.dk 28. august 2008 Det danske biogassamfund - anno 2015 Sekretariatsleder Bruno Sander Nielsen leverandører Biogasfællesanlæg Gårdbiogasanlæg

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Sønderjysk Biogas. Vi gi r byen gas

Sønderjysk Biogas. Vi gi r byen gas Sønderjysk Biogas Vi gi r byen gas Sønderjysk Landboforening og Nordic BioEnergy underskrev i april 2008 samarbejdsaftalen vedrørende projektet Sønderjysk Biogas 2008 Med det formål at etablere 1 4 biogasanlæg

Læs mere

Hvorfor? Brug for poli+ske pejlemærker for landbrugets udvikling Landbrugsloven liberaliseret Markedsdrevet udvikling. Det bæredyg+ge landbrug?

Hvorfor? Brug for poli+ske pejlemærker for landbrugets udvikling Landbrugsloven liberaliseret Markedsdrevet udvikling. Det bæredyg+ge landbrug? Hvorfor? Leif Bach Jørgensen, Det Økologiske Råd Brug for poli+ske pejlemærker for landbrugets udvikling Landbrugsloven liberaliseret Markedsdrevet udvikling Det bæredyg+ge landbrug? Tværfaglig / holis+sk

Læs mere

Kvægbedriftens klimaregnskab

Kvægbedriftens klimaregnskab Kvægbedriftens klimaregnskab Hvorfor udleder kvægproduktionen klimagasser? Hvor stor er udledningen af klimagasser fra en kvægbedrift? Hvor sker udledningen i produktionskæden? Hvad er årsag til variationen

Læs mere

Københavns Universitet. Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal Tvedegaard, Niels Kjær. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal Tvedegaard, Niels Kjær. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal Tvedegaard, Niels Kjær Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Kom godt i gang med biogasanlæg. Michael Tersbøl ØkologiRådgivning Danmark

Kom godt i gang med biogasanlæg. Michael Tersbøl ØkologiRådgivning Danmark Kom godt i gang med biogasanlæg Michael Tersbøl ØkologiRådgivning Danmark Energi, klima- og miljøeffekter, selvforsyning MT1 Recirkulering, ns. optimering, højere produktivitet ->

Læs mere

Naturpleje til bioenergi? Miljø- og klimaeffekter ved høst af engarealer. Poul Erik Lærke

Naturpleje til bioenergi? Miljø- og klimaeffekter ved høst af engarealer. Poul Erik Lærke Naturpleje til bioenergi? Miljø- og klimaeffekter ved høst af engarealer Poul Erik Lærke Agenda Hvordan sikres de åbne ådale der tidligere er blevet afgræsset af kreaturer? Er det muligt at kombinere naturpleje

Læs mere

NOTAT 10. Klima effekt og potentiale for substitution af fossil energi. Christian Ege og Karen Oxenbøll, Det Økologiske Råd

NOTAT 10. Klima effekt og potentiale for substitution af fossil energi. Christian Ege og Karen Oxenbøll, Det Økologiske Råd NOTAT 10 Klima effekt og potentiale for substitution af fossil energi Christian Ege og Karen Oxenbøll, Det Økologiske Råd 12. Januar 2015 Dette notat beskriver antagelser og beregninger af den klima-effekt,

Læs mere

EKSTERNALITETER VED BIOGAS Økonomiseminar 5/ Camilla K. Damgaard, NIRAS

EKSTERNALITETER VED BIOGAS Økonomiseminar 5/ Camilla K. Damgaard, NIRAS EKSTERNALITETER VED BIOGAS Økonomiseminar 5/12-2016 Camilla K. Damgaard, NIRAS BAGGRUND OG FORMÅL Afdække de såkaldte eksternaliteter ved biogas Finde størrelsen af eksternaliteterne og sætte pris på dem

Læs mere

Muligheder i biogas, gylleseparering og forbrænding. Torkild Birkmose Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Muligheder i biogas, gylleseparering og forbrænding. Torkild Birkmose Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Muligheder i biogas, gylleseparering og forbrænding Torkild Birkmose Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Hvorfor bruge teknologi? Give indtægter eller besparelser Opnå harmoni ved at afsætte dyreenheder

Læs mere

Biogas som økologisk columbusæg

Biogas som økologisk columbusæg Biogas som økologisk columbusæg Økologisk Jordbrug og klimaet 5. maj 2009 - DLBR - Akademiet Faglig udviklingschef Michael Tersbøl Økologisk Landsforening www.okologi.dk Kulstofpyromani eller Columbusæg

Læs mere

Det store regnestykke

Det store regnestykke Det store regnestykke Ideer til andre veje for landbruget Thyge Nygaard Landbrugspolitisk seniorrådgiver Danmarks Naturfredningsforening Svaret er: JA! Det kan godt lade sig gøre at omstille landbruget

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

Foders klimapåvirkning

Foders klimapåvirkning Foders klimapåvirkning Fodringsseminar 2010 Torsdag d. 15. april, Herning Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Biogas Taskforce - aktørgruppe. 2. oktober 2014, Energistyrelsen

Biogas Taskforce - aktørgruppe. 2. oktober 2014, Energistyrelsen Biogas Taskforce - aktørgruppe 2. oktober 2014, Energistyrelsen Dagsorden 1. Præsentationsrunde 2. Siden sidst 3. Den politiske drøftelse om biogas i 2014 4. Aktørgruppens fremtid 5. Statsstøttegodkendelse

Læs mere

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

Muligheder ved samspil med biogas

Muligheder ved samspil med biogas 23. april 2013 Temadag Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Muligheder ved samspil med biogas Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Hvem er Brancheforeningen? Rådgivere Biogasfællesog gårdanlæg

Læs mere

Forbrænding af husdyrgødning og fiberfraktioner fra separeret gylle. Torkild Birkmose. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

Forbrænding af husdyrgødning og fiberfraktioner fra separeret gylle. Torkild Birkmose. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Forbrænding af husdyrgødning og fiberfraktioner fra separeret gylle + Torkild Birkmose Forbrænding en fordel eller en ulempe? Fordele og ulemper ved forbrænding Fordele: Nitratudvaskning CO 2 -neutral

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Landbrugets udvikling - status og udvikling

Landbrugets udvikling - status og udvikling Landbrugets udvikling - status og udvikling Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 26 Landbrugsdata status og udvikling

Læs mere

Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs

Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs Bilag 2 Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs Nudrift 1 ¼ af arealet er med ekstensivt græs, som afpudses. Vårsæd, vårsæd, bælgsæd, vintersæd Import af svinegylle: 1067 tons

Læs mere

Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune

Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune Hvorfor skal vi have biogasanlæg? Med Folketingets vedtagelse af Grøn Vækst er det besluttet at

Læs mere

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 28. Februar 2013 Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Jonny Trapp Steffensen, senior manager jts@bionaturgasdanmark.dk Bionaturgas

Læs mere

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet:

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden Troels Kristensen Aarhus Universitet, Ins4tut for agroøkologi Indlæg ved økologi kongres

Læs mere

EU s landbrugsstøtte og de nationale virkemidler Christian Ege og Leif Bach Jørgensen

EU s landbrugsstøtte og de nationale virkemidler Christian Ege og Leif Bach Jørgensen Skodsborg, 24. august 2010 EU s landbrugsstøtte og de nationale virkemidler Landbrug og Grøn Vækst - indhold Miljøpåvirkning og lovgivning i EU og DK EU s landbrugsreform i 2013 s scenarie for 2020: Mål

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Hvor er Økologien på vej hen?

Hvor er Økologien på vej hen? Hvor er Økologien på vej hen? Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kirsten Holst, Koldkærgård d. 24. november 2014 Økologien i DK vokser eller gør den? Hvorfor fokus på vækst? Vækst for vækstens

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Klimahandlingsplan 2012

Klimahandlingsplan 2012 Klimahandlingsplan 2012 KROGHSMINDE Lisbeth Arnbjerg & Jens Krogh Tarpvej 15 Strellev Denne klimahandlingsplan Denne klimahandlingsplan er en aftalt plan mellem konsulent og landmand om, hvad landmanden

Læs mere

NATURE ENERGY PLANER MED HALM TIL BIOGAS. Adm. direktør Ole Hvelplund DANSKE HALMLEVERANDØRERS GENERALFORSAMLING 3. MARTS 2017

NATURE ENERGY PLANER MED HALM TIL BIOGAS. Adm. direktør Ole Hvelplund DANSKE HALMLEVERANDØRERS GENERALFORSAMLING 3. MARTS 2017 NATURE ENERGY PLANER MED HALM TIL BIOGAS Adm. direktør Ole Hvelplund DANSKE HALMLEVERANDØRERS GENERALFORSAMLING 3. MARTS 2017 EFFEKTIV OG BÆREDYGTIG OMSTILLING Vi skal lykkes med grøn gas Effektive og

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

Samfundsøkonomisk. værdi af biogas. Eksternaliteter og andre effekter CAMILLA K. DAMGAARD

Samfundsøkonomisk. værdi af biogas. Eksternaliteter og andre effekter CAMILLA K. DAMGAARD Samfundsøkonomisk værdi af biogas Eksternaliteter og andre effekter CAMILLA K. DAMGAARD Baggrund og formål Afdække eksternaliteter ved biogas Finde størrelsen på eksternaliteterne og prissætte dem hvis

Læs mere

Halm i biogas en win-win løsning

Halm i biogas en win-win løsning Halmens Dag på Christiansborg 25. april 2016 Halm i biogas en win-win løsning Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Stiftet: 1997 Medlemmer: Anlægsejere, anlægsleverandører, underleverandører, rådgivere,

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

Drivhusgasser: Hvor stor en andel kommer fra landbruget? Hvor kommer landbrugets drivhusgasser fra? Drivhusgasserne

Drivhusgasser: Hvor stor en andel kommer fra landbruget? Hvor kommer landbrugets drivhusgasser fra? Drivhusgasserne Klimabelastning fra fire økologiske bedrifter CH 4 N 2 O Drivhusgasser: Hvor stor en andel kommer fra landbruget? 7% 8% 60% Landbrug Industri Losseplads Af Lisbeth Mogensen & Marie Trydeman Knudsen, Det

Læs mere

Sønderjysk Biogas I/S. 21. oktober 2013 v. Marina Berndt projektleder i leverandørforening

Sønderjysk Biogas I/S. 21. oktober 2013 v. Marina Berndt projektleder i leverandørforening Sønderjysk Biogas I/S 21. oktober 2013 v. Marina Berndt projektleder i leverandørforening Gode forudsætninger for biogas i Danmark Bred politisk vilje Produktion af vedvarende energi baseret på troværdige,

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Kvægbedriftens samlede klimabelastning - og muligheder for reduktion

Kvægbedriftens samlede klimabelastning - og muligheder for reduktion Kvægbedriftens samlede klimabelastning - og muligheder for reduktion Lisbeth Mogensen, Jørgen E. Olesen & Marie Trydeman Knudsen Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet Generalforsamling

Læs mere

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,!

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! MILJØEFFEKTER!OG#ØKONOMI#FOR# BIOGASANLÆG! Modelbeskrivelse,og,vejledning,til,regnearksmodel,, SamarbejdsprojektmellemBiogassekretariatetogRoskildeUniversitet AndersM.Fredenslund&TygeKjær

Læs mere

Rundt om biogas. Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

Rundt om biogas. Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S Rundt om biogas Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC Agenda Hvad er biogas? Miljømæssige fordele ved biogas Anvendelse af biogas Biogas og naturgas Biogasanlæg Gårdbiogasanlæg, ca

Læs mere

Flerårige energiafgrøder

Flerårige energiafgrøder Flerårige energiafgrøder Søren Ugilt Larsen, AgroTech Karen Jørgensen, Videncentret for Landbrug Uffe Jørgensen, Århus Universitet Plantekongres 2013, Herning, 15. januar 2013 Den Europæiske Union ved

Læs mere

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering , sekretariatsleder Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering Dansk Affaldsforening 16.4.2013 De politiske intentioner Et blankt stykke papir! Regeringen har bebudet en klimaplan og klimalov Den

Læs mere

Oversigt over resultater i gårdrapporter

Oversigt over resultater i gårdrapporter Oversigt over resultater i gårdrapporter Projekt Økologisk landbrug uden konventionel gødning og halm, 2007 Oversigt over økonomiske tab på de 10 deltagende bedrifter PLANTE Samlet tab kr./år Fald i Dækningsbidrag

Læs mere

Statusnotat: Biogasanlæg

Statusnotat: Biogasanlæg 8. juni 2012 Jette Sonny Nielsen Statusnotat: Biogasanlæg Energiforliget gør det interessant at fokusere på biogasanlæg Energiforliget 2012 har biogas som et indsatsområde, fordi det er en vigtig kilde

Læs mere

IDA Miljø. Anvendelsen af grønne ressourcer i det biobaserede samfund. Biomassens betydning i det biobaserede samfund 12.

IDA Miljø. Anvendelsen af grønne ressourcer i det biobaserede samfund. Biomassens betydning i det biobaserede samfund 12. IDA Miljø Biomassens betydning i det biobaserede samfund 12. november 2013 Anvendelsen af grønne ressourcer i det biobaserede samfund Chefkonsulent Bruno Sander Nielsen Ressourcer Ressourcestrategien og

Læs mere

- og kan rådgivningssystemet levere

- og kan rådgivningssystemet levere Er produktivitet løsningen for landbruget? - og kan rådgivningssystemet levere varen? Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 23. november 2016 Efterspørgslen på lokale vare og specialprodukter stiger

Læs mere

Energiafgrøder & biogasanlæg

Energiafgrøder & biogasanlæg Energiafgrøder & biogasanlæg Djurs Bioenergi November 2006 Uden energiafgrøder - ingen biogasanlæg I dag kan energiafgrøder ikke blot være med til at sikre miljøet. De er også en forudsætning for at kunne

Læs mere

Biogasutvecklingen i Danmark

Biogasutvecklingen i Danmark Årsmøde Biogas Syd, Malmø, 17. september 2013 Biogasutvecklingen i Danmark Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Hvem er Brancheforeningen? Rådgivere Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings--

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

ØKOLOGI HVAD ER ØKOLOGISK PRODUKTION? HVORFOR LÆGGER LANDMÆND OM? BIRGITTE POPP ANDERSEN, PLANTEAVLSKONSULENT

ØKOLOGI HVAD ER ØKOLOGISK PRODUKTION? HVORFOR LÆGGER LANDMÆND OM? BIRGITTE POPP ANDERSEN, PLANTEAVLSKONSULENT ØKOLOGI HVAD ER ØKOLOGISK PRODUKTION? HVORFOR LÆGGER LANDMÆND OM? BIRGITTE POPP ANDERSEN, PLANTEAVLSKONSULENT DEN ØKOLOGISKE TANKEGANG Ordet økologi stammer oprindelig fra græsk og betyder frit oversat

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Biogas - en mulighed for fjerkræ

Biogas - en mulighed for fjerkræ Fjerkrækongressen 27. februar 2017 Biogas - en mulighed for fjerkræ Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Stiftet: 1997 Medlemmer: Anlægsejere, anlægsleverandører, underleverandører, rådgivere, energi-,

Læs mere

Temadag Slagtesvin Bo Rosborg

Temadag Slagtesvin Bo Rosborg Temadag Slagtesvin Bo Rosborg Salgschef Indhold præsentationen Lidt om mig Infarms historie Infarms produkter Svinebrugenes miljø udfordringer Infarms løsning på ammoniak ved svin Fakta om NH4+ anlægget

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings LANDBRUGSPOLITIK

Danmarks Naturfredningsforenings LANDBRUGSPOLITIK s LANDBRUGSPOLITIK 1 INDHOLD En vision for dansk landbrug... 3 s LANDBRUGSPOLITIK Februar 2009 Natur og landbrug er i ubalance... 4 I: Fremtidens natur har mere plads... 5 II: Fremtidens landbrug er økologisk...

Læs mere

Biomasse til energiformål ressourcer på mellemlangt sigt

Biomasse til energiformål ressourcer på mellemlangt sigt Biomasse til energiformål ressourcer på mellemlangt sigt Uffe Jørgensen Inst. for Jordbrugsproduktion og Miljø DET FACULTY JORDBRUGSVIDENSKABELIGE OF AGRICULTURAL SCIENCES FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Procent

Læs mere

Grøn Vækst og biogas sådan vil vi sikre, at målet bliver nået

Grøn Vækst og biogas sådan vil vi sikre, at målet bliver nået Grøn Vækst og biogas sådan vil vi sikre, at målet bliver nået Plantekongres Herning, 12-14 januar 2010 Søren Tafdrup Biogasspecialist, st@ens.dk Grøn Vækst aftalen om landbruget som leverandør af grøn

Læs mere

LOKALISERING AF NYE BIOGASANLÆG I DANMARK TORKILD BIRKMOSE SEGES

LOKALISERING AF NYE BIOGASANLÆG I DANMARK TORKILD BIRKMOSE SEGES LOKALISERING AF NYE BIOGASANLÆG I DANMARK TORKILD BIRKMOSE SEGES Biogasanlæg Affaldssektoren Landbruget Brancheforeningen for Biogas Energisektoren NY RAPPORT FRA AGROTECH OG SEGES TIL ERHVERVS- STYRELSEN

Læs mere

Den danske situation og forudsætninger

Den danske situation og forudsætninger BiogasØresund 1. februar 2007 Biogas til transportformål Den danske situation og forudsætninger v. chefkonsulent Bruno Sander Nielsen Biomasse til transport i Danmark (der sker slet ingenting) Andelen

Læs mere