Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biogas og økologisk landbrug en god cocktail"

Transkript

1 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1

2 Økologisk jordbrug kan bidrage med vedvarende energi og færre drivhusgasser I regeringens plan for Grøn Vækst, der blev lanceret i 2009, er det målet at det økologiske areal skal fordobles fra 2009 til Et andet mål er at 50 % af al husdyrgødning i 2020 skal behandles i biogasanlæg, og et tredje mål er, at disse tiltag skal give vigtige bidrag til at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser. Det vil være ideelt, hvis der findes tiltag i landbruget, der kan opfylde disse mål på en gang. Hvis salg af energi kunne blive et nyt marked for økologisk jordbrug, vil der komme økonomi i omlægning til økologisk drift, der kunne producere biogas og mindske udledningen af drivhusgasser. Så ville man være tæt på en optimal løsning. Projekt Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug har belyst disse muligheder gennem et eksempel, hvor et biogasanlæg tænkes etableret ved et kraftvarmeværk i Herning Kommune og økonomien for såvel landmænd som biogasanlæg er beregnet. Denne pjece præsenterer resultaterne. Projektet er gennemført af Videncentret for Landbrug, Økologi i samarbejde med Heden & Fjordens landbrugsrådgivning og Herning Kommune. Projektet er finansieret med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram og Fonden for Økologisk Landbrug. Biogas og økologisk jordbrug en god cocktail Trykt i 3000 eksemplarer i november Udgivet af Videncentret for Landbrug med tilskud fra Landdistriktsmidler fra EU og Fødevareministeriet og fra Fonden for Økologisk Landbrug. Projektleder: Erik Fog, Videncentret for Landbrug. Beregninger af økonomi i casebedrifter udarbejdet af Arne Sneftrup og Lisbeth Knudsen, Heden & Fjorden. Desuden har AgroTech og Biogassekretariatet bidraget. Fotos: Torkild S. Birkmose og Erik Fog, Videncentret for Landbrug. Design: ph7 kommunikation. Tryk: GP-Tryk. Denne tryksag er svanemærket.

3 Indhold Økologi og energi en sund cocktail Ved at kombinere produktionen af vedvarende energi biogas med økologiske produktion, opnår man en række fordele på en gang. Læs side 4 Et aktivt bidrag til kommunens klimahandlingsplan Kommunerne sætter sig mål for, hvor meget de vil reducere udledningen af drivhusgasser. Biogas og omlægning til økologisk drift kan være en effektiv måde at nå målene for landbruget. Læs side 5 Økonomien for landmanden Leverance af gødning og energiafgrøder til biogasproduktion giver landmanden nogle nye økonomiske muligheder; men man skal være opmærksom på, om priserne giver mulighed for et fornuftigt afkast. Læs side 6 og 7 Økonomien for biogasanlægget Biogasanlæggets økonomi påvirkes både af omkostningerne til biomasse og af prisen på den producerede gas. Gasprisen skal være høj nok til at landmændene kan få tilstrækkelig betaling for biomassen. Læs side 8 og 9 Biogas som drivkraft for mere økologi I Grøn Vækst ønsker man, at det økologiske areal skal fordobles frem til 2020 gennem markedsdrevet vækst. Hvis biogasproduktion kan få 10 % af alle planteavlsbedrifter til at lægge om, er man tæt på målet. Læs side 10 Biogasanlægget en ny tids andelsmejeri Et system med biogasanlæg, der ligger med 30 km s mellemrum, vil give en optimal mulighed for at lægge om til økologisk drift og levere biomasse til produktion af biogas. Læs side 11 Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 3

4 Økologi og energi en sund cocktail Økologisk jordbrugsproduktion giver flere forskellige gevinster. Mest velkendt er, at der ikke bruges pesticider og kunstgødning. Det skåner miljøet for rester af sprøjtemidler og gødning og giver forbrugeren sikkerhed mod pesticidrester i fødevarerne. På klimasiden sparer man også energi og dermed CO 2 -udledning til produktion af pesticider og især kvælstofgødning, der kræver meget energi at producere. Kvælstoffet til den økologiske produktion kommer fra kløverplanter og andre kvælstofsamlende afgrøder, der dyrkes på de økologiske marker. Det kræver meget lille anvendelse af fossil energi og samtidig binder især kløvergræs meget kulstof i jorden. Det tæller positivt i drivhusgasregnskabet. deholder heller ikke GMO, og der lægges vægt på at give husdyrene gode og naturlige forhold. Ved at fremme produktionen af vedvarende energi gennem økologisk jordbrug får man således en række fordele med i købet. Skal den model blive til noget, kræver det, at det er økonomisk interessant for landmændene og for dem, der skal drive biogasanlæggene. Det er belyst nærmere på de følgende sider. Til gengæld er produktionen i det økologiske landbrug mindre pr. ha og det betyder, at udledningen af drivhusgasser pr. kg produkt ikke adskiller sig ret meget mellem økologiske og konventionelle produkter. Ved at dyrke f.eks. kløvergræs og sende den høstede plantemasse gennem et biogasanlæg sammen med gylle og anden husdyrgødning kan den økologiske landmand på en gang få en bedre og mere næringsholdig gødning, højere udbytter og kan fortrænge fossil energi med den producerede biogas. Andre værdier ved den økologisk produktion er, at der ikke dyrkes GMO-planter, og økologisk foder in- 4 Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

5 Et aktivt bidrag til kommunens klimahandlingsplan Herning Kommunes klimaplan fra 2009 har sat et mål om at udledningen af CO 2 i kommunen skal reduceres med 25 % fra 2007 til 2015, og i samme periode skal der ske en reduktion på 15 % af samtlige drivhusgasser, hvor landbrugets udledning af metan og lattergas er de vigtigste. Landbruget i Herning Kommune bidrager med hele 47 % af kommunens samlede udledning af drivhusgasser, og klimaplanen har sat et mål om, at landbruget i 2030 skal udlede tons CO 2 -ækvivalenter eller 22,5 % mindre end i CO 2 -effekt af afgasning af biogasafgrøder (kløvergræs) består af den naturgas der fortrænges, det kunstgødningskvælstof der spares, og det kulstof der bindes i humus i jorden. CO 2 fra diesel til transport (10 km) er trukket fra. CO 2 -effekten af bioafgasning af husdyrgødning består af det metan og lattergas, der undgås, når gødningen behandles i biogasanlæg, den naturgas der fortrænges og det kunstgødningskvælstof der spares. CO 2 fra diesel til transport (10 km) er trukket fra. 6% Fortrængt kunstgødningsn 27% Humustilvækst i jorden 67% Fortrængt naturgas 66% Reduktion i metan og lattergas -2% CO 2 -udledning i transport 32% Fortrængt naturgas -1% CO 2 - udledning i transport 2% Fortrængt kunstgødningsn En omlægning af landbrug til økologisk drift med tilhørende energiproduktion vil kunne hjælpe med at fremme kommunens klimamål. I tabellen er vist, hvor meget det reducerer klimabelastningen, hvis 50 % af husdyrgødningen blev brugt til biogas, og en tredjedel af planteavlsbedrifterne brugte 25 % af arealet til kvælstofsamlende biogasafgrøder. Det vil fuldt ud kunne dække kommunes klimamål for landbruget. Klimaeffekt af afgasning af gødning i kombination med økologiske energiafgrøder. Beregning for Herning kommune. Kommunens samlede areal ha Kommunens landbrugsareal Heraf planteavlsbedrifter Antal dyreenheder i kommunen Biogasproduktion fra husdyrgødning (50 % af husdyrgødning udnyttes) Biogasproduktion fra biogas-afgrøder 2) CO 2 -effekt af afgasning af 50 % af husdyrgødning CO 2 -effekt af afgasning af biogas-afgrøder Samlet CO 2 -effekt Kommunens reduktionsmål for landbruget (2030) ha ha DE 12,2 mio. Nm 3 / år 1) 10,6 mio. Nm 3 / år tons CO 2 -ækv. / år tons CO 2 -ækv. / år tons CO 2 -ækv. / år tons CO 2 -ækv. / år 1) Gas måles i normalkubikmeter (Nm 3 ), hvilket er gassens rumfang ved 0 o C og 1 atm. tryk 2) Der er regnet med, at en tredjedel af planteavlsejendommene leverer biogas-afgrøder fra 25% af deres areal og i den forbindelse omlægger til økologisk produktion. På bagsiden finder du henvisning til projektets hjemmeside, hvor man kan finde flere informationer om beregningerne. Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 5

6 Økonomien for landmanden For landmanden, der skal levere gødning og energiafgrøder til et biogasanlæg, er der mulighed for at opnå forskellige gevinster. Salg af biomasser til afgasning i biogasanlæg kan give en ny indtægt Man kan blive mere selvforsynende med næringsstoffer, hvis biomassen kommer fra kløvergræs eller lignende. Det har særlig betydning, når man driver økologisk planteavl, hvor det fra 2021 ikke længere er muligt at bruge konventionel husdyrgødning. Man forbedrer gårdens CO 2 -regnskab og hjælper med at få nedbragt landbrugets udledning af drivhusgasser. Nedenfor er vist, hvordan økonomien ser ud for fire bedrifter (to økologiske og to konventionelle) i nuværende drift og efter omlægning til drift, hvor gødning og energiafgrøder leveres til et biogasanlæg. For de to konventionelle bedrifter er der samtidig sket en omlægning til økologisk drift. Det er konkrete bedrifter med hver sine forudsætninger. De er tænkt som eksempler, der ikke skal sammenlignes med hinanden. For eksisterende økologiske bedrifter er der en lille fordel, når man fortsætter med indkøb af konventionel husdyrgødning. Men med de anvendte priser kan biogasproduktionen ikke kompensere for udfasning af den konventionelle husdyrgødning. Den økologiske planteavlsbedrift er vist i to linjer med og uden konventionel husdyrgødning. Når den økologiske planteproduktion ikke får gødning udefra, viser omsætningen via et biogasanlæg en meget stor fordel, fordi man får mere gødning og dermed bedre udbytter men i eksemplet er det ikke nok til at sikre samme indtægt som i den nuværende drift med konventionel husdyrgødning. Den konventionelle mælkeproducent får en stor gevinst af at omlægge til økologisk drift. Omsætningen via biogasanlæg udgør dog den mindste del af fordelen. I eksemplet med konventionel planteavl, der omlægges til økologisk drift og biogas, er der ikke tilstrækkelig indtægt til at sikre samme økonomi som nuværende drift. Resultatet afhænger også af afstanden til biogasanlægget. Økonomien i fire bedriftseksempler i nudrift og i drift, hvor der leveres gødning og kløvergræs til biogasproduktion. Bedriftstype Størrelse Økonomisk resultat nudrift (kr.) Øko-kvæg (konv. husdyrgødning udfases ved overgang til biogas) Økonomisk resultat med biogas (kr.) 150 køer / 281 ha Øko-plante (+ konv. svinegødning) 145 ha / 315 søer Øko-plante (uden konv. gødning) 145 ha Konv. kvæg 107 køer / 111 ha Konv. plante 53 ha Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

7 Prisforudsætninger Kornpris Konventionel/økologisk Kr/kg Grovfoderpris Konventionel/økologisk Kr/Fe Indtægt fra biogasanlægget for gylle og husdyrgødning (kr. / ton) Indtægt fra biogasanlægget for finsnittet energiafgrøde (kr. /Fe) Udgift til biogasanlægget for tilvækst i gødningsværdi 1) (kr. /kg NH 4 -N) 1,00/1,40 0,95/1,20 0 0,72 11,75 1) Når gødning og plantemasse omsættes i et biogasanlæg, får det en større gødningsvirkning, fordi meget af kvælstoffet bliver til effektivt ammonium. Når landmanden får gødningen retur, betaler han for det ekstra ammonium (NH4-N). Den nødvendige økonomi Skal landbruget aktivt bidrage til at levere de store mængder biogas, som bl.a. klimakommissionen har forudsagt, der bliver brug for, må der være en bedre økonomi i at levere husdyrgødning og plantemateriale til biogasproduktion. I det følgende er vist økonomien for de samme fire bedrifter, hvor de har fået en bedre pris for den biomasse, de har leveret, og modtager gødningen retur til en mere fordelagtig pris. Økonomien i fire bedriftseksempler i nudrift og i drift, hvor der leveres gødning og kløvergræs til biogasproduktion. Forbedrede prisforudsætninger. Bedriftstype Størrelse Øko-kvæg 150 køer / 281 ha Øko-plante (+ konv. svin) 145 ha / 315 søer Konv. kvæg 107 køer / 111 ha Økonomisk resultat nudrift (kr.) Økonomisk resultat med biogas og ingen konventionel husdyrgødning (kr.) Ændring i priser i forhold til første model ,5 kr. pr. Fe energiafgrøde -2,00 kr. pr. kg NH4-N retur. Konv.-plante 53 ha Kan biogasanlægget tilbyde de ændrede priser, vil det gøre det interessant for landmænd i nærheden af anlægget at blive leverandører, og for konventionelle planteavlere at lægge om til økologisk drift. Det konventionelle kvægbrug får ikke ekstra indtægt af de ændrede priser, da der ikke er salg af energiafgrøder, og da den ekstra gødningsværdi går op med den overskydende gødning, der sælges via biogasanlægget. Omlægning af en sådan bedrift afhænger derfor alene af, om der kan opnås en kontrakt med et mejeri om afsætning af økologisk mælk. Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 7

8 Økonomien for biogasanlægget Både for økonomien og for klimaet er det vigtigt, at biogasanlæg får god afsætning for al den energi, der kan produceres. En effektiv måde at løse det på er, at afsætte biogassen til et kraftvarmeværk, der kan producere elektricitet og samtidig kan udnytte den varme el-generatoren udvikler. En anden mulighed er at rense / opgradere biogassen til rent metan, så det kan pumpes ind i naturgasnettet. Nedenfor er økonomien for tre størrelser biogasanlæg, hvor de to tænkes at levere biogas til et kraft-varmeværk i Herning Kommune. Værket bruger årligt 1,7 mio. Nm 3 naturgas. A. Mindre anlæg, hvor den månedlige mængde biogas svarer til kraft-varmeværkets gasforbrug i sommermånederne (grundlast) B. Større anlæg, der kan levere hele kraft-varmeværkets gasforbrug (årsforbrug). I sommerperioden afsættes den overskydende gas til naturgasnettet. C. Stort anlæg, der er baseret på at levere hele produktionen til naturgasnettet. Driftsresultat for forskellige størrelser biogasanlæg ved forskellige afregningspriser for gas. Årsresultat efter skat i tusinde kroner. Gaspris til kraftvarme: til naturgasnettet: 4 kr. 2 kr. (pr. Nm 3 metan) 4 kr. 4 kr. (pr. Nm 3 metan) 5 kr. 5 kr. (pr. Nm 3 metan) A. Grundlast B. Årsforbrug C. Naturgasnet I denne beregning er anvendt priser fra udgangsmodellen for bedriftseksemplerne på side 6. Disse priser var ikke tilstrækkelig 8 Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

9 gunstige til at kunne tiltrække leverandører. Af tabellen ses, at især det store biogasanlæg kan generere et betydeligt overskud, når gasprisen er høj nok. Det giver økonomi til at kunne tilbyde leverandørerne en bedre pris. I nedenstående tabel er vist, hvordan biogasanlæggets økonomi ser ud med de afregningspriser til landmændene, der er brugt i bedriftseksemplerne på side 7. Driftsresultat for forskellige størrelser biogasanlæg ved forskellige afregningspriser for gas. Årsresultat efter skat i tusinde kroner. Forbedrede priser til de landmænd, der leverer biomasse. Gaspris til kraftvarme: til naturgasnettet: 4 kr. 2 kr. (pr. Nm 3 metan) 4 kr. 4 kr. (pr. Nm 3 metan) 5 kr. 5 kr. (pr. Nm 3 metan) A. Grundlast B. Årsforbrug C. Naturgasnet Tabellen viser, at prisen for den producerede biogas skal op på 5 kr. eller derover for at økonomien er attraktiv for både landmænd og biogasanlægget. Det vil være specielt interessant, hvis det er muligt at få den pris for gas, der sendes til opgradering og distribueres i naturgasnettet. I beregningerne for biogasanlægget er forudsat at finansieringen er sket med det nye 20 % etableringstilskud, og resten er dækket af et 20-årigt lån til 5 % rente. Udgifter til finansiering, drift, løn, transport og vedligehold er fratrukket i beregningerne. Gasprisen er for ikke-opgraderet biogas. Beregningerne bygger også på, at halvdelen af biomassen til anlægget er ensileret kløvergræs. Biogasanlægget betaler for transport af biomasse til anlægget og leverandørerne betaler for transporten fra anlægget. Gennemsnitsafstandene ligger fra 5 km for græs til det lille anlæg til 20,5 km for gylle i det største anlæg. Der er endnu meget få erfaringer med biogasanlæg, der omsætter store mængder kløvergræs. Det betyder, at beregningerne til en vis udstrækning bygger på skøn over produktion og omkostninger. I forbindelse med Grøn Vækst er der afsat en pulje på 3 x 4 mio. kr. til pilotprojekter, der kan udvikle skræddersyede systemer til afgasning af økologiske biomasser. En mulighed for at komme hurtigere i gang med biogasproduktion på økologiske biomasser kunne være, at etablere en økologisk linje på et eksisterende biogas-fællesanlæg. Derved har man også fordelen af at kunne trække på den ekspertise, der er på de eksisterende anlæg. Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 9

10 Biogas som drivkraft for mere økologi Ifølge målene i Grøn Vækst skal det økologiske areal vokse gennem markedsdrevet vækst fra ha i 2009 til ha i Hvor stor en del af den vækst vil et nyt marked for biomasse til biogas kunne give? Traditionelt har det været husdyrbedrifter, der har lagt om til økologisk drift; men når man kombinerer med biogasproduktion fra energiafgrøder, bliver der en bedre mulighed for at lægge planteavlsbedrifter om. Hovedparten af den ønskede vækst kunne nås, hvis f.eks. 10 % af de danske planteavlsbedrifter bliver omlagt til økologisk drift, og bruger en fjerdedel af arealet til kvælstofsamlende energiafgrøder, der omsættes i biogasanlæg. Det vil samtidig producere mere foder, så der også kan blive flere økologiske husdyrbrug. Effekten af at omlægge 10 % af alle danske planteavlsbedrifter til økologi med biogasproduktion. Økologisk areal ha Ønsket tilvækst i økologisk areal ha indtil 2020 Omlægning af 10 % af alle planteavlsbedrifter 1) ha Klimaeffekt fra energiafgrøderne på tons CO 2 -ækvivalenter omlagte bedrifter Andel af landbrugets reduktionsmål 4 % ifølge Klimakommissionen (6 mio. tons CO 2 -ækvivalenter) 1) Bedrifter med mindre end 10 tons husdyrgødning pr. ha En sådan omlægning vil samtidig give et mærkbart bidrag til at opfylde målene for reduktion af landbrugets udledning af drivhusgasser ifølge Klimakommissionen. Den model vil også kunne sikre gødning fra biogasanlægget, hvilket bliver nødvendigt for økologiske bedrifter, når brugen af konventionel husdyrgødning bliver udfaset i perioden 2015 til En så stor omlægning til økologisk planteproduktion vil forudsætte, at der etableres biogasanlæg i alle egne af landet, og at det vil være økonomisk attraktivt at omlægge driften til den type produktion. Beregningerne på de foregående sider viser, hvilke priser der er nødvendige, for at det kan blive til virkelighed. På bagsiden finder du henvisning til projektets hjemmeside, hvor man kan finde flere informationer om beregningerne. 10 Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

11 Biogasanlægget en ny tids andelsmejeri Af hensyn til både økonomien og klimaet bør man lægge biogasanlæggene, så kørselsafstandene ikke bliver for store. I den forbindelse er det også godt at bruge energiafgrøder til biogasanlægget, da de indeholder væsentligt mere energi pr. m 3 end gylle. Transportens andel af den samlede CO 2 -effekt ved bioafgasning af gylle og kløvergræs. 3,50% 3,00% jordbrug. Biogasanlæggene kan på den måde få en tilsvarende rolle som andelsmejerierne, der var en vigtig faktor for landbrugets succesfulde omstilling til moderne mælkeproduktion. Et system med biogasanlæg inden for 15 km i hele landet vil gøre det nemmere at vælge økologisk drift med bioenergiafgrøder til biogas. Eksisterende anlæg Anlægsbehov (eks.) 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% Gylle Kløvergræs 0,50% 0,00% 5 km 10 km 20 km Hvis man vil holde CO 2 -tabet til transport under 1 %, skal gennemsnitsafstanden ikke være højere end 7,5 km. Det vil sige at leverandørerne til biogasanlægget skal ligge inden for en radius af 15 km eller at der højst skal være 30 km mellem biogasanlæggene. I beregningerne er forudsat, at ca. halvdelen af biomassen kommer fra kløvergræs, der dyrkes på planteavlsbedrifter, der lægges om til økologisk drift. Derved får man også en positiv klimaeffekt fra kulstof der lagres i kløvergræsmarkerne og fra den energi, der er sparet til fremstilling af kunstgødning og sprøjtemidler. Med muligheden for at levere gødning og energiafgrøder til biogasanlæg i nærheden vil det blive lettere at lægge om til økologisk Som en del af Grøn Vækst er der indført et tilskud på 20 % til etablering af biogasanlæg. Oplysninger om den ordning kan man finde på FødevareErhvervs hjemmeside (www.ferv.fvm.dk) DLBR Biogasrådgivning hjælper gerne med at forberede og gennemføre et biogasprojekt. Information om rådgivningen findes på www. dlbr.dk under Produkter / Specialrådgivning. Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 11

12 Mere biogas og mere økologisk jordbrug på én gang Omstilling til økologisk jordbrug og produktion af mere biogas kan fint gå hånd i hånd og vil på en gang bidrage med mere dansk produceret vedvarende energi, mærkbar mindre udledning af drivhusgasser fra landbruget, udfasning af kunstgødning og sprøjtemidler og en større produktion af økologiske fødevarer. Alt sammen resultater, der bliver sigtet efter i regeringens plan om Grøn Vækst. For at nå disse positive resultater er det nødvendigt, at den enkelte landmand kan se en økonomisk mulighed i at omlægge til økologisk drift og levere gødning og energiafgrøder til produktion af biogas. I denne pjece er vist beregninger for, hvilke priser landmanden må have for de produkter han leverer til biogasanlægget, og hvad biogasanlægget må have for gassen, for at det også er rentabelt at producere biogassen. Denne pjece er udarbejdet i projekt Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug, der er gennemført af Videncentret for Landbrug i samarbejde med Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning og Herning Kommune. Biogas og økologi 3 3 fordele Bedre biomasse mere gas Mere kulstof i jorden bedre klimaeffekt Mere økologi bedre miljø forudsætninger Gaspris der kan sætte gang i investeringerne (mindst 5 kr. /Nm 3 metan) Biogasteknologi der fungerer med kløvergræs som biomasse Leverandørerne får en god betaling for biomassen. Yderligere informationer og resultater fra projektet kan ses på www. landbrugsinfo.dk under Energi/Biogas/Biogas i økologisk jordbrug. Projektet er finansieret af Landdistriktsmidler fra EU og Fødevareministeriet og fra Fonden for Økologisk Landbrug.

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan Økologisk biogas Hvorfor og hvordan 1 Indholdsfortegnelse Økologiske aspekter af biogas... 3 Økologiens udfordringer... 4-5 Næringsstoffer i effektivt kredsløb... 6-7 Biomasse foder til biogasanlægget...

Læs mere

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE Forretningsmodeller for biogas Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Randers Kommune og Innovationsnetværket for Biomasse

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 100 Iltsvind 101 6 Iltsvind og samfundsøkonomi Samfundet bruger hvert år store summer på at reducere tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet, så bl.a. omfanget af iltsvind mindskes. Omvendt nyder

Læs mere

Økologisk biogas: produktion af grøn energi i vores Regioner.

Økologisk biogas: produktion af grøn energi i vores Regioner. Økologisk biogas: produktion af grøn energi i vores Regioner. Fordelene ved økologisk biogasproduktion på økologiske bedrifter blev præsenteret på den afsluttende begivenhed af SUSTAINGAS projektet:»økologisk

Læs mere

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring.

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring. Biogas Fodring Vådområder Biomasse Jordbehandling Husdyr Efterafgrøder Kvælstofudnyttelse Landbrug og Klima Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Indhold Forord...5 1.0 En forstærket eksportindsats...7 2.0 Mere økologi på menuen i Danmark... 9 2.1 Styrket afsætning...9 2.2 Økologisk omstilling af køkkener

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion Mini Task Force Planteproduktion Veje til ny vækst for dansk planteproduktion RAPPORT OG ANBEFALINGER Mini Task Force Planteproduktion Sekretariatsbetjeningen er sket i Landbrug & Fødevarer og Planteproduktion,

Læs mere

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi?

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Dato: 25. februar 2015 Sagsbehandler: Thyge Nygaard, 31 19 32 55, tny@dn.dk Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Landbrugsproduktion, økonomi og beskæftigelse i et økologisk landbrugsscenarie

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt Til: Att.: Norddjurs Kommune Teknik- og Miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard, Norddjurs Kommune Djurs Bioenergi biogasanlæg ved Grenå Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Samlede danske drivhusgasudledninger

Samlede danske drivhusgasudledninger Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Samlede danske drivhusgasudledninger Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi, 20/3 2015 Indhold 1. Indledning og opsummering... 1 2. Indenlandske drivhusgasudledninger

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere