Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biogas og økologisk landbrug en god cocktail"

Transkript

1 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1

2 Økologisk jordbrug kan bidrage med vedvarende energi og færre drivhusgasser I regeringens plan for Grøn Vækst, der blev lanceret i 2009, er det målet at det økologiske areal skal fordobles fra 2009 til Et andet mål er at 50 % af al husdyrgødning i 2020 skal behandles i biogasanlæg, og et tredje mål er, at disse tiltag skal give vigtige bidrag til at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser. Det vil være ideelt, hvis der findes tiltag i landbruget, der kan opfylde disse mål på en gang. Hvis salg af energi kunne blive et nyt marked for økologisk jordbrug, vil der komme økonomi i omlægning til økologisk drift, der kunne producere biogas og mindske udledningen af drivhusgasser. Så ville man være tæt på en optimal løsning. Projekt Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug har belyst disse muligheder gennem et eksempel, hvor et biogasanlæg tænkes etableret ved et kraftvarmeværk i Herning Kommune og økonomien for såvel landmænd som biogasanlæg er beregnet. Denne pjece præsenterer resultaterne. Projektet er gennemført af Videncentret for Landbrug, Økologi i samarbejde med Heden & Fjordens landbrugsrådgivning og Herning Kommune. Projektet er finansieret med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram og Fonden for Økologisk Landbrug. Biogas og økologisk jordbrug en god cocktail Trykt i 3000 eksemplarer i november Udgivet af Videncentret for Landbrug med tilskud fra Landdistriktsmidler fra EU og Fødevareministeriet og fra Fonden for Økologisk Landbrug. Projektleder: Erik Fog, Videncentret for Landbrug. Beregninger af økonomi i casebedrifter udarbejdet af Arne Sneftrup og Lisbeth Knudsen, Heden & Fjorden. Desuden har AgroTech og Biogassekretariatet bidraget. Fotos: Torkild S. Birkmose og Erik Fog, Videncentret for Landbrug. Design: ph7 kommunikation. Tryk: GP-Tryk. Denne tryksag er svanemærket.

3 Indhold Økologi og energi en sund cocktail Ved at kombinere produktionen af vedvarende energi biogas med økologiske produktion, opnår man en række fordele på en gang. Læs side 4 Et aktivt bidrag til kommunens klimahandlingsplan Kommunerne sætter sig mål for, hvor meget de vil reducere udledningen af drivhusgasser. Biogas og omlægning til økologisk drift kan være en effektiv måde at nå målene for landbruget. Læs side 5 Økonomien for landmanden Leverance af gødning og energiafgrøder til biogasproduktion giver landmanden nogle nye økonomiske muligheder; men man skal være opmærksom på, om priserne giver mulighed for et fornuftigt afkast. Læs side 6 og 7 Økonomien for biogasanlægget Biogasanlæggets økonomi påvirkes både af omkostningerne til biomasse og af prisen på den producerede gas. Gasprisen skal være høj nok til at landmændene kan få tilstrækkelig betaling for biomassen. Læs side 8 og 9 Biogas som drivkraft for mere økologi I Grøn Vækst ønsker man, at det økologiske areal skal fordobles frem til 2020 gennem markedsdrevet vækst. Hvis biogasproduktion kan få 10 % af alle planteavlsbedrifter til at lægge om, er man tæt på målet. Læs side 10 Biogasanlægget en ny tids andelsmejeri Et system med biogasanlæg, der ligger med 30 km s mellemrum, vil give en optimal mulighed for at lægge om til økologisk drift og levere biomasse til produktion af biogas. Læs side 11 Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 3

4 Økologi og energi en sund cocktail Økologisk jordbrugsproduktion giver flere forskellige gevinster. Mest velkendt er, at der ikke bruges pesticider og kunstgødning. Det skåner miljøet for rester af sprøjtemidler og gødning og giver forbrugeren sikkerhed mod pesticidrester i fødevarerne. På klimasiden sparer man også energi og dermed CO 2 -udledning til produktion af pesticider og især kvælstofgødning, der kræver meget energi at producere. Kvælstoffet til den økologiske produktion kommer fra kløverplanter og andre kvælstofsamlende afgrøder, der dyrkes på de økologiske marker. Det kræver meget lille anvendelse af fossil energi og samtidig binder især kløvergræs meget kulstof i jorden. Det tæller positivt i drivhusgasregnskabet. deholder heller ikke GMO, og der lægges vægt på at give husdyrene gode og naturlige forhold. Ved at fremme produktionen af vedvarende energi gennem økologisk jordbrug får man således en række fordele med i købet. Skal den model blive til noget, kræver det, at det er økonomisk interessant for landmændene og for dem, der skal drive biogasanlæggene. Det er belyst nærmere på de følgende sider. Til gengæld er produktionen i det økologiske landbrug mindre pr. ha og det betyder, at udledningen af drivhusgasser pr. kg produkt ikke adskiller sig ret meget mellem økologiske og konventionelle produkter. Ved at dyrke f.eks. kløvergræs og sende den høstede plantemasse gennem et biogasanlæg sammen med gylle og anden husdyrgødning kan den økologiske landmand på en gang få en bedre og mere næringsholdig gødning, højere udbytter og kan fortrænge fossil energi med den producerede biogas. Andre værdier ved den økologisk produktion er, at der ikke dyrkes GMO-planter, og økologisk foder in- 4 Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

5 Et aktivt bidrag til kommunens klimahandlingsplan Herning Kommunes klimaplan fra 2009 har sat et mål om at udledningen af CO 2 i kommunen skal reduceres med 25 % fra 2007 til 2015, og i samme periode skal der ske en reduktion på 15 % af samtlige drivhusgasser, hvor landbrugets udledning af metan og lattergas er de vigtigste. Landbruget i Herning Kommune bidrager med hele 47 % af kommunens samlede udledning af drivhusgasser, og klimaplanen har sat et mål om, at landbruget i 2030 skal udlede tons CO 2 -ækvivalenter eller 22,5 % mindre end i CO 2 -effekt af afgasning af biogasafgrøder (kløvergræs) består af den naturgas der fortrænges, det kunstgødningskvælstof der spares, og det kulstof der bindes i humus i jorden. CO 2 fra diesel til transport (10 km) er trukket fra. CO 2 -effekten af bioafgasning af husdyrgødning består af det metan og lattergas, der undgås, når gødningen behandles i biogasanlæg, den naturgas der fortrænges og det kunstgødningskvælstof der spares. CO 2 fra diesel til transport (10 km) er trukket fra. 6% Fortrængt kunstgødningsn 27% Humustilvækst i jorden 67% Fortrængt naturgas 66% Reduktion i metan og lattergas -2% CO 2 -udledning i transport 32% Fortrængt naturgas -1% CO 2 - udledning i transport 2% Fortrængt kunstgødningsn En omlægning af landbrug til økologisk drift med tilhørende energiproduktion vil kunne hjælpe med at fremme kommunens klimamål. I tabellen er vist, hvor meget det reducerer klimabelastningen, hvis 50 % af husdyrgødningen blev brugt til biogas, og en tredjedel af planteavlsbedrifterne brugte 25 % af arealet til kvælstofsamlende biogasafgrøder. Det vil fuldt ud kunne dække kommunes klimamål for landbruget. Klimaeffekt af afgasning af gødning i kombination med økologiske energiafgrøder. Beregning for Herning kommune. Kommunens samlede areal ha Kommunens landbrugsareal Heraf planteavlsbedrifter Antal dyreenheder i kommunen Biogasproduktion fra husdyrgødning (50 % af husdyrgødning udnyttes) Biogasproduktion fra biogas-afgrøder 2) CO 2 -effekt af afgasning af 50 % af husdyrgødning CO 2 -effekt af afgasning af biogas-afgrøder Samlet CO 2 -effekt Kommunens reduktionsmål for landbruget (2030) ha ha DE 12,2 mio. Nm 3 / år 1) 10,6 mio. Nm 3 / år tons CO 2 -ækv. / år tons CO 2 -ækv. / år tons CO 2 -ækv. / år tons CO 2 -ækv. / år 1) Gas måles i normalkubikmeter (Nm 3 ), hvilket er gassens rumfang ved 0 o C og 1 atm. tryk 2) Der er regnet med, at en tredjedel af planteavlsejendommene leverer biogas-afgrøder fra 25% af deres areal og i den forbindelse omlægger til økologisk produktion. På bagsiden finder du henvisning til projektets hjemmeside, hvor man kan finde flere informationer om beregningerne. Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 5

6 Økonomien for landmanden For landmanden, der skal levere gødning og energiafgrøder til et biogasanlæg, er der mulighed for at opnå forskellige gevinster. Salg af biomasser til afgasning i biogasanlæg kan give en ny indtægt Man kan blive mere selvforsynende med næringsstoffer, hvis biomassen kommer fra kløvergræs eller lignende. Det har særlig betydning, når man driver økologisk planteavl, hvor det fra 2021 ikke længere er muligt at bruge konventionel husdyrgødning. Man forbedrer gårdens CO 2 -regnskab og hjælper med at få nedbragt landbrugets udledning af drivhusgasser. Nedenfor er vist, hvordan økonomien ser ud for fire bedrifter (to økologiske og to konventionelle) i nuværende drift og efter omlægning til drift, hvor gødning og energiafgrøder leveres til et biogasanlæg. For de to konventionelle bedrifter er der samtidig sket en omlægning til økologisk drift. Det er konkrete bedrifter med hver sine forudsætninger. De er tænkt som eksempler, der ikke skal sammenlignes med hinanden. For eksisterende økologiske bedrifter er der en lille fordel, når man fortsætter med indkøb af konventionel husdyrgødning. Men med de anvendte priser kan biogasproduktionen ikke kompensere for udfasning af den konventionelle husdyrgødning. Den økologiske planteavlsbedrift er vist i to linjer med og uden konventionel husdyrgødning. Når den økologiske planteproduktion ikke får gødning udefra, viser omsætningen via et biogasanlæg en meget stor fordel, fordi man får mere gødning og dermed bedre udbytter men i eksemplet er det ikke nok til at sikre samme indtægt som i den nuværende drift med konventionel husdyrgødning. Den konventionelle mælkeproducent får en stor gevinst af at omlægge til økologisk drift. Omsætningen via biogasanlæg udgør dog den mindste del af fordelen. I eksemplet med konventionel planteavl, der omlægges til økologisk drift og biogas, er der ikke tilstrækkelig indtægt til at sikre samme økonomi som nuværende drift. Resultatet afhænger også af afstanden til biogasanlægget. Økonomien i fire bedriftseksempler i nudrift og i drift, hvor der leveres gødning og kløvergræs til biogasproduktion. Bedriftstype Størrelse Økonomisk resultat nudrift (kr.) Øko-kvæg (konv. husdyrgødning udfases ved overgang til biogas) Økonomisk resultat med biogas (kr.) 150 køer / 281 ha Øko-plante (+ konv. svinegødning) 145 ha / 315 søer Øko-plante (uden konv. gødning) 145 ha Konv. kvæg 107 køer / 111 ha Konv. plante 53 ha Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

7 Prisforudsætninger Kornpris Konventionel/økologisk Kr/kg Grovfoderpris Konventionel/økologisk Kr/Fe Indtægt fra biogasanlægget for gylle og husdyrgødning (kr. / ton) Indtægt fra biogasanlægget for finsnittet energiafgrøde (kr. /Fe) Udgift til biogasanlægget for tilvækst i gødningsværdi 1) (kr. /kg NH 4 -N) 1,00/1,40 0,95/1,20 0 0,72 11,75 1) Når gødning og plantemasse omsættes i et biogasanlæg, får det en større gødningsvirkning, fordi meget af kvælstoffet bliver til effektivt ammonium. Når landmanden får gødningen retur, betaler han for det ekstra ammonium (NH4-N). Den nødvendige økonomi Skal landbruget aktivt bidrage til at levere de store mængder biogas, som bl.a. klimakommissionen har forudsagt, der bliver brug for, må der være en bedre økonomi i at levere husdyrgødning og plantemateriale til biogasproduktion. I det følgende er vist økonomien for de samme fire bedrifter, hvor de har fået en bedre pris for den biomasse, de har leveret, og modtager gødningen retur til en mere fordelagtig pris. Økonomien i fire bedriftseksempler i nudrift og i drift, hvor der leveres gødning og kløvergræs til biogasproduktion. Forbedrede prisforudsætninger. Bedriftstype Størrelse Øko-kvæg 150 køer / 281 ha Øko-plante (+ konv. svin) 145 ha / 315 søer Konv. kvæg 107 køer / 111 ha Økonomisk resultat nudrift (kr.) Økonomisk resultat med biogas og ingen konventionel husdyrgødning (kr.) Ændring i priser i forhold til første model ,5 kr. pr. Fe energiafgrøde -2,00 kr. pr. kg NH4-N retur. Konv.-plante 53 ha Kan biogasanlægget tilbyde de ændrede priser, vil det gøre det interessant for landmænd i nærheden af anlægget at blive leverandører, og for konventionelle planteavlere at lægge om til økologisk drift. Det konventionelle kvægbrug får ikke ekstra indtægt af de ændrede priser, da der ikke er salg af energiafgrøder, og da den ekstra gødningsværdi går op med den overskydende gødning, der sælges via biogasanlægget. Omlægning af en sådan bedrift afhænger derfor alene af, om der kan opnås en kontrakt med et mejeri om afsætning af økologisk mælk. Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 7

8 Økonomien for biogasanlægget Både for økonomien og for klimaet er det vigtigt, at biogasanlæg får god afsætning for al den energi, der kan produceres. En effektiv måde at løse det på er, at afsætte biogassen til et kraftvarmeværk, der kan producere elektricitet og samtidig kan udnytte den varme el-generatoren udvikler. En anden mulighed er at rense / opgradere biogassen til rent metan, så det kan pumpes ind i naturgasnettet. Nedenfor er økonomien for tre størrelser biogasanlæg, hvor de to tænkes at levere biogas til et kraft-varmeværk i Herning Kommune. Værket bruger årligt 1,7 mio. Nm 3 naturgas. A. Mindre anlæg, hvor den månedlige mængde biogas svarer til kraft-varmeværkets gasforbrug i sommermånederne (grundlast) B. Større anlæg, der kan levere hele kraft-varmeværkets gasforbrug (årsforbrug). I sommerperioden afsættes den overskydende gas til naturgasnettet. C. Stort anlæg, der er baseret på at levere hele produktionen til naturgasnettet. Driftsresultat for forskellige størrelser biogasanlæg ved forskellige afregningspriser for gas. Årsresultat efter skat i tusinde kroner. Gaspris til kraftvarme: til naturgasnettet: 4 kr. 2 kr. (pr. Nm 3 metan) 4 kr. 4 kr. (pr. Nm 3 metan) 5 kr. 5 kr. (pr. Nm 3 metan) A. Grundlast B. Årsforbrug C. Naturgasnet I denne beregning er anvendt priser fra udgangsmodellen for bedriftseksemplerne på side 6. Disse priser var ikke tilstrækkelig 8 Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

9 gunstige til at kunne tiltrække leverandører. Af tabellen ses, at især det store biogasanlæg kan generere et betydeligt overskud, når gasprisen er høj nok. Det giver økonomi til at kunne tilbyde leverandørerne en bedre pris. I nedenstående tabel er vist, hvordan biogasanlæggets økonomi ser ud med de afregningspriser til landmændene, der er brugt i bedriftseksemplerne på side 7. Driftsresultat for forskellige størrelser biogasanlæg ved forskellige afregningspriser for gas. Årsresultat efter skat i tusinde kroner. Forbedrede priser til de landmænd, der leverer biomasse. Gaspris til kraftvarme: til naturgasnettet: 4 kr. 2 kr. (pr. Nm 3 metan) 4 kr. 4 kr. (pr. Nm 3 metan) 5 kr. 5 kr. (pr. Nm 3 metan) A. Grundlast B. Årsforbrug C. Naturgasnet Tabellen viser, at prisen for den producerede biogas skal op på 5 kr. eller derover for at økonomien er attraktiv for både landmænd og biogasanlægget. Det vil være specielt interessant, hvis det er muligt at få den pris for gas, der sendes til opgradering og distribueres i naturgasnettet. I beregningerne for biogasanlægget er forudsat at finansieringen er sket med det nye 20 % etableringstilskud, og resten er dækket af et 20-årigt lån til 5 % rente. Udgifter til finansiering, drift, løn, transport og vedligehold er fratrukket i beregningerne. Gasprisen er for ikke-opgraderet biogas. Beregningerne bygger også på, at halvdelen af biomassen til anlægget er ensileret kløvergræs. Biogasanlægget betaler for transport af biomasse til anlægget og leverandørerne betaler for transporten fra anlægget. Gennemsnitsafstandene ligger fra 5 km for græs til det lille anlæg til 20,5 km for gylle i det største anlæg. Der er endnu meget få erfaringer med biogasanlæg, der omsætter store mængder kløvergræs. Det betyder, at beregningerne til en vis udstrækning bygger på skøn over produktion og omkostninger. I forbindelse med Grøn Vækst er der afsat en pulje på 3 x 4 mio. kr. til pilotprojekter, der kan udvikle skræddersyede systemer til afgasning af økologiske biomasser. En mulighed for at komme hurtigere i gang med biogasproduktion på økologiske biomasser kunne være, at etablere en økologisk linje på et eksisterende biogas-fællesanlæg. Derved har man også fordelen af at kunne trække på den ekspertise, der er på de eksisterende anlæg. Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 9

10 Biogas som drivkraft for mere økologi Ifølge målene i Grøn Vækst skal det økologiske areal vokse gennem markedsdrevet vækst fra ha i 2009 til ha i Hvor stor en del af den vækst vil et nyt marked for biomasse til biogas kunne give? Traditionelt har det været husdyrbedrifter, der har lagt om til økologisk drift; men når man kombinerer med biogasproduktion fra energiafgrøder, bliver der en bedre mulighed for at lægge planteavlsbedrifter om. Hovedparten af den ønskede vækst kunne nås, hvis f.eks. 10 % af de danske planteavlsbedrifter bliver omlagt til økologisk drift, og bruger en fjerdedel af arealet til kvælstofsamlende energiafgrøder, der omsættes i biogasanlæg. Det vil samtidig producere mere foder, så der også kan blive flere økologiske husdyrbrug. Effekten af at omlægge 10 % af alle danske planteavlsbedrifter til økologi med biogasproduktion. Økologisk areal ha Ønsket tilvækst i økologisk areal ha indtil 2020 Omlægning af 10 % af alle planteavlsbedrifter 1) ha Klimaeffekt fra energiafgrøderne på tons CO 2 -ækvivalenter omlagte bedrifter Andel af landbrugets reduktionsmål 4 % ifølge Klimakommissionen (6 mio. tons CO 2 -ækvivalenter) 1) Bedrifter med mindre end 10 tons husdyrgødning pr. ha En sådan omlægning vil samtidig give et mærkbart bidrag til at opfylde målene for reduktion af landbrugets udledning af drivhusgasser ifølge Klimakommissionen. Den model vil også kunne sikre gødning fra biogasanlægget, hvilket bliver nødvendigt for økologiske bedrifter, når brugen af konventionel husdyrgødning bliver udfaset i perioden 2015 til En så stor omlægning til økologisk planteproduktion vil forudsætte, at der etableres biogasanlæg i alle egne af landet, og at det vil være økonomisk attraktivt at omlægge driften til den type produktion. Beregningerne på de foregående sider viser, hvilke priser der er nødvendige, for at det kan blive til virkelighed. På bagsiden finder du henvisning til projektets hjemmeside, hvor man kan finde flere informationer om beregningerne. 10 Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

11 Biogasanlægget en ny tids andelsmejeri Af hensyn til både økonomien og klimaet bør man lægge biogasanlæggene, så kørselsafstandene ikke bliver for store. I den forbindelse er det også godt at bruge energiafgrøder til biogasanlægget, da de indeholder væsentligt mere energi pr. m 3 end gylle. Transportens andel af den samlede CO 2 -effekt ved bioafgasning af gylle og kløvergræs. 3,50% 3,00% jordbrug. Biogasanlæggene kan på den måde få en tilsvarende rolle som andelsmejerierne, der var en vigtig faktor for landbrugets succesfulde omstilling til moderne mælkeproduktion. Et system med biogasanlæg inden for 15 km i hele landet vil gøre det nemmere at vælge økologisk drift med bioenergiafgrøder til biogas. Eksisterende anlæg Anlægsbehov (eks.) 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% Gylle Kløvergræs 0,50% 0,00% 5 km 10 km 20 km Hvis man vil holde CO 2 -tabet til transport under 1 %, skal gennemsnitsafstanden ikke være højere end 7,5 km. Det vil sige at leverandørerne til biogasanlægget skal ligge inden for en radius af 15 km eller at der højst skal være 30 km mellem biogasanlæggene. I beregningerne er forudsat, at ca. halvdelen af biomassen kommer fra kløvergræs, der dyrkes på planteavlsbedrifter, der lægges om til økologisk drift. Derved får man også en positiv klimaeffekt fra kulstof der lagres i kløvergræsmarkerne og fra den energi, der er sparet til fremstilling af kunstgødning og sprøjtemidler. Med muligheden for at levere gødning og energiafgrøder til biogasanlæg i nærheden vil det blive lettere at lægge om til økologisk Som en del af Grøn Vækst er der indført et tilskud på 20 % til etablering af biogasanlæg. Oplysninger om den ordning kan man finde på FødevareErhvervs hjemmeside (www.ferv.fvm.dk) DLBR Biogasrådgivning hjælper gerne med at forberede og gennemføre et biogasprojekt. Information om rådgivningen findes på www. dlbr.dk under Produkter / Specialrådgivning. Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 11

12 Mere biogas og mere økologisk jordbrug på én gang Omstilling til økologisk jordbrug og produktion af mere biogas kan fint gå hånd i hånd og vil på en gang bidrage med mere dansk produceret vedvarende energi, mærkbar mindre udledning af drivhusgasser fra landbruget, udfasning af kunstgødning og sprøjtemidler og en større produktion af økologiske fødevarer. Alt sammen resultater, der bliver sigtet efter i regeringens plan om Grøn Vækst. For at nå disse positive resultater er det nødvendigt, at den enkelte landmand kan se en økonomisk mulighed i at omlægge til økologisk drift og levere gødning og energiafgrøder til produktion af biogas. I denne pjece er vist beregninger for, hvilke priser landmanden må have for de produkter han leverer til biogasanlægget, og hvad biogasanlægget må have for gassen, for at det også er rentabelt at producere biogassen. Denne pjece er udarbejdet i projekt Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug, der er gennemført af Videncentret for Landbrug i samarbejde med Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning og Herning Kommune. Biogas og økologi 3 3 fordele Bedre biomasse mere gas Mere kulstof i jorden bedre klimaeffekt Mere økologi bedre miljø forudsætninger Gaspris der kan sætte gang i investeringerne (mindst 5 kr. /Nm 3 metan) Biogasteknologi der fungerer med kløvergræs som biomasse Leverandørerne får en god betaling for biomassen. Yderligere informationer og resultater fra projektet kan ses på www. landbrugsinfo.dk under Energi/Biogas/Biogas i økologisk jordbrug. Projektet er finansieret af Landdistriktsmidler fra EU og Fødevareministeriet og fra Fonden for Økologisk Landbrug.

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Det danske biogassamfund anno 2015

Det danske biogassamfund anno 2015 Dansk Gasforenings Årsmøde Nyborg Strand 20. november 2009 Det danske biogassamfund anno 2015 Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings-- og vidensinstitutioner

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

Økologerne tager fat om den varme kartoffel

Økologerne tager fat om den varme kartoffel Landbrug og klima : Økologerne tager fat om den varme kartoffel Udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, ICROFS, Kalø Økologiske

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser.

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Klimahandlingsplan 2012

Klimahandlingsplan 2012 Klimahandlingsplan 2012 KROGHSMINDE Lisbeth Arnbjerg & Jens Krogh Tarpvej 15 Strellev Denne klimahandlingsplan Denne klimahandlingsplan er en aftalt plan mellem konsulent og landmand om, hvad landmanden

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus?

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Dr. Kurt Möller Institute of Crop Science Plant Nutrition Universität Hohenheim (Oversat til dansk

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings LANDBRUGSPOLITIK

Danmarks Naturfredningsforenings LANDBRUGSPOLITIK s LANDBRUGSPOLITIK 1 INDHOLD En vision for dansk landbrug... 3 s LANDBRUGSPOLITIK Februar 2009 Natur og landbrug er i ubalance... 4 I: Fremtidens natur har mere plads... 5 II: Fremtidens landbrug er økologisk...

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,!

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! MILJØEFFEKTER!OG#ØKONOMI#FOR# BIOGASANLÆG! Modelbeskrivelse,og,vejledning,til,regnearksmodel,, SamarbejdsprojektmellemBiogassekretariatetogRoskildeUniversitet AndersM.Fredenslund&TygeKjær

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Skrevet af Karen Jørgensen og Erik Fog Videncentret for Landbrug,

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Basisfremskrivning og scenarieanalyser

Basisfremskrivning og scenarieanalyser Vordingborg Kommune Basisfremskrivning og scenarieanalyser Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vordingborg Kommune Basisfremskrivning

Læs mere

Metanemission fra danske biogasanlæg. Klimaeffekt af metanlækager på biogasanlæg RAPPORT

Metanemission fra danske biogasanlæg. Klimaeffekt af metanlækager på biogasanlæg RAPPORT Metanemission fra danske biogasanlæg Klimaeffekt af metanlækager på biogasanlæg RAPPORT AF Martin Nørregaard Hansen, Kasper Stefanek og Søren Rasmussen, AGROTECH Maj 2015 Metanemission fra danske biogasanlæg

Læs mere

RKSK-Modellen for biogas

RKSK-Modellen for biogas RKSK-Modellen for biogas Energinet.dk 18.8 2009 Lars Byberg, Bioenergikoordinator Ringkøbing-Skjern Kommune Selvforsynende med Vedvarende Energi i 2020 Bioenergi Vind Bioenergi Transport 100 % VE Byggeri

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Biogas mulighederne for afsætning 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Om Dansk Energi Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark Dansk Energi styres og

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi?

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Indlæg på Økonomikonferencen 2010 v/carl Åge Pedersen Planteproduktion Danmarks Statistik Energiforbrug 2008: 1243 PJ Heraf Husholdninger:

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1 NGF NATURE ENERGY / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015 24-04-2015 1 BAGGRUND OG EJERSTRUKTUR Tidligere Naturgas Fyn, aktiv i hele landet

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

Bioenergi Konference. 27. april 2010

Bioenergi Konference. 27. april 2010 Indlæg på: Bioenergi Konference 27. april 2010 Præsenteret af: Henrik V. Laursen 1 Indlæg på Bioenergi konference Kort præsentation af Xergi Hvorfor biogas? Opbygning af et biogasanlæg Organisering af

Læs mere

Er der økonomi i Biogas?

Er der økonomi i Biogas? Er der økonomi i Biogas? Kurt Hjort-Gregersen cand. agro, (Jordbrugsøkonomi) Fødevareøkonomisk Institut- (KVL) Københavns Universitet Biogas er en knaldgod ide som redskab i klimapolitikken Fortrængningsomkostninger,

Læs mere

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark

En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark En statusopgørelse og beskrivelse af nutidens landbrug samt de emissioner, der er knyttet til de nuværende landbrugssystemer i Danmark Workshop 25-3- 2014 En kort beskrivelse af landbruget nu og 30 år

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere

Kap.6 Potentialet for kombineret afgrøde- og energiproduktion på økologiske planteavlsbrug

Kap.6 Potentialet for kombineret afgrøde- og energiproduktion på økologiske planteavlsbrug Kap.6 Potentialet for kombineret afgrøde- og energiproduktion på økologiske planteavlsbrug Randi Dalgaard & Niels Halberg, Afdelingen for Jordbrugsproduktion og Miljø, DJF Som vist i de foregående kapitler

Læs mere

Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler.

Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler. Att: Niels Peter Lauridsen 14. juli 2010 Herning Kommune Forudsætninger for valg af biogasstruktur Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler. Fordele og ulemper ved følgende forskellige

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Økologisk biogas: produktion af grøn energi i vores Regioner.

Økologisk biogas: produktion af grøn energi i vores Regioner. Økologisk biogas: produktion af grøn energi i vores Regioner. Fordelene ved økologisk biogasproduktion på økologiske bedrifter blev præsenteret på den afsluttende begivenhed af SUSTAINGAS projektet:»økologisk

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Velkommen til spillet Fremtidens Landbrug

Velkommen til spillet Fremtidens Landbrug Velkommen til spillet Fremtidens Landbrug Tillykke. Du er blevet udpeget til at sidde i et udvalg, som skal rådgive politikerne om, hvilken landbrugspolitik, de skal føre. I første omgang frem til 2030,

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets Notatark Sagsnr. 1.5.12-G-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 27.3.215 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 2% fra 1,1 tons pr. borger i 1995 til 8.1 tons pr. borger

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Økologiske afhoppere og manglende omlægning

Økologiske afhoppere og manglende omlægning Økologiske afhoppere og manglende omlægning NaturErhvervstyrelsen Rapport 08/03/12 INDHOLD 1. FORORD 3 2. INDLEDNING 4 2.1 Baggrund 4 2.2 Hovedresultater 5 2.3 Læsevejledning 7 3. METODE 7 4. BESKRIVELSE

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...

Læs mere

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover.

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Nord-LB Bankens udlån til landbrug er ca. 2,5 mia - med 10% årlig vækst. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Målgruppen

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kampen om biomasse og affald til forbrænding 114 APRIL 2011 Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen Tre store udfordringer for samfundet Klimaændringer

Læs mere

Klimaplan Lagring af CO2 fra kraftværker i oliefelter til forøgelse af olieproduktion (CCS/EOR)

Klimaplan Lagring af CO2 fra kraftværker i oliefelter til forøgelse af olieproduktion (CCS/EOR) N O T AT 14. december 2012 J.nr. Ref. AEW Klimaplan Lagring af CO2 fra kraftværker i oliefelter til forøgelse af olieproduktion (CCS/EOR) 1. Beskrivelse af CCS/EOR CCS står for Cabon Capture Storage, altså

Læs mere

Kogebog for placering af biogasanlæg. Sidste arbejdsversion

Kogebog for placering af biogasanlæg. Sidste arbejdsversion Kogebog for placering af biogasanlæg Sidste arbejdsversion Knud Tybirk Projektleder Innovationsnetværk for Biomasse kt@cbmi.dk WWW.CBMI.DK Biomasse -> energi potentialer Potentiale for at 75 % af landbrugets

Læs mere

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas

Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas university of copenhagen Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas Jacobsen, Brian H.; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg; Dubgaard, Alex Publication date:

Læs mere

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Landbruget i fremtiden Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Udfordringer Konkurrenceevne Miljøregulering Klimadagsorden 2 Side Konkurrenceevne 3 Side Konkurrenceevnen under pres Konkurrenceevnen

Læs mere

Biogas. Vidundermiddel eller mere svineri? NOAHs Forlag

Biogas. Vidundermiddel eller mere svineri? NOAHs Forlag Biogas Vidundermiddel eller mere svineri? Vi producerer mange svin i Danmark. Cirka 25 millioner årligt. De afleverer hvert år millioner af ton gylle, som bliver spredt ud over marker i hele Danmark. Men

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES ØKOLOGI I SEGES Vi hører, at der er folk, som gerne vil vide mere om, hvem vi er, så derfor sidder du med denne folder, som sætter lidt ord på os. Vi er stolte af at byde inden

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

14 Energi- og gødningsforsyning ved hjælp af biogas

14 Energi- og gødningsforsyning ved hjælp af biogas 14 Energi- og gødningsforsyning ved hjælp af biogas Michael Tersbøl Økologisk Landsforening 14.1 Introduktion udfordringer for økologisk jordbrug De økologiske jordbrugere udvikler og udøver en alternativ

Læs mere

Høringssvar til Landdistriktsprogrammet

Høringssvar til Landdistriktsprogrammet 14. februar 2014 NaturErhvervstyrelsen Center for Projekttilskud Høringssvar til Landdistriktsprogrammet Økologisk Landsforening har gennemgået det udsendte landdistriktsprogram og vil gerne meddele vore

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

SYMBIOSEMULIG- HEDER FOR BIOGAS GENERISK CASE

SYMBIOSEMULIG- HEDER FOR BIOGAS GENERISK CASE SYMBIOSEMULIG- HEDER FOR BIOGAS GENERISK CASE Efterår 2014 1 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Mød de dygtigste Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Brug en eftermiddag sammen med en landmand, der har styr på både økologi og økonomi. Se det i praksis. Stil de frække spørgsmål. Test din viden

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012 En by på biogas Planlægning, drift og udvidelser Gass-Konferensan i Bergen d. 23. maj 2012 Kommunalbestyrelsesmedlem Steffen Husted Damsgaard Næstformand Teknik & Miljø-udvalget Bestyrelsesmedlem i Lemvig

Læs mere

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan Økologisk biogas Hvorfor og hvordan 1 Indholdsfortegnelse Økologiske aspekter af biogas... 3 Økologiens udfordringer... 4-5 Næringsstoffer i effektivt kredsløb... 6-7 Biomasse foder til biogasanlægget...

Læs mere

Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage

Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage Oversættelse til dansk af Executive Summary fra Life Cycle Assessment of Biogas from Maize silage and from Manure Dato: 10. august 2007 Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage

Læs mere

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages.

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi. Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi. Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen 220 IFRO Rapport 220 Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts-

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med ægproduktion SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med ægproduktion SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med ægproduktion SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Beretning. Nr. 32. 1. Projektet titel Reduktion af landbrugets klimapåvirkning. 2. Projektperiode. Projektstart: Januar 2010

Beretning. Nr. 32. 1. Projektet titel Reduktion af landbrugets klimapåvirkning. 2. Projektperiode. Projektstart: Januar 2010 Beretning Nr. 32 1. Projektet titel Reduktion af landbrugets klimapåvirkning 2. Projektperiode Projektstart: Januar 2010 Projektafslutning: December 2011 3. Sammendrag af formål, indhold og konklusioner

Læs mere

Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. illustreret ved siden af det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A.

Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. illustreret ved siden af det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Beskrivelse af projekt Lemvig Biogas Organic, Pillevej 12, 7620 Lemvig Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. illustreret ved siden af det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Billede af det

Læs mere

Brugermanual til Eco- Plan Biogas

Brugermanual til Eco- Plan Biogas Brugermanual til Eco- Plan Biogas SUSTAINGAS Manual D3.2 www.sustaingas.eu Udgivelsesdato: 27.03.2015 Forfattere: Michael Tersbøl og Lone Malm Ansvarlig for denne rapport Partnere Organic Denmark (Økologisk

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Spar energi og ressourcer

Spar energi og ressourcer Samfundsansvar i landbruget Spar energi og ressourcer Sådan gør du din bedrift mere klimavenlig og energibesparende til gavn for både samfundet og din egen bundlinje. Spar energi og ressourcer Spar energi

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Holdning og ansvar på din bedrift

Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift handler om samfundsansvar og om måden vi tjener penge på. Arbejdet med samfundsansvar har, som alt

Læs mere

Madsen Bioenergi I/S. Madsen Bioenergi I/S ved Balling

Madsen Bioenergi I/S. Madsen Bioenergi I/S ved Balling Madsen Bioenergi I/S I efteråret 2014 idriftsatte Lundsby Bioenergi A/S det hidtil største biogasanlæg hos Madsen Bioenergi I/S. Madsen Bioenergi I/S er opført ved Balling lidt nordvest for Skive. Madsen

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere